Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r.

2 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów obliczania opłat od transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie realizowanych na rynku kasowym i terminowym w odniesieniu do poniższych kategorii instrumentów finansowych: Akcje i prawa do akcji Obligacje Kontrakty terminowe Opcje Informacja ta stanowi realizację zasad ujętych Europejskim Kodeksie Postępowania w zakresie cen i opłat, którego Giełda Papierów Wartościowych jest jednym z sygnatariuszy. 2/18

3 Zasady ustalania stawek opłat Zgodnie z obowiązującymi zasadami Giełda Papierów Wartościowych pobiera opłaty od członków giełdy. Każdy członek giełdy jest zobowiązany wnosić na rzecz giełdy opłaty od obrotu dokonanego na giełdzie. Zarząd Giełdy może podwyższać wysokość opłat na rzecz Giełdy do czasu zmiany Regulaminu Giełdy, nie więcej jednak niż wynosi wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zarząd Giełdy może również obniżać wysokość stawek opłat giełdowych od obrotu dokonanego na giełdzie. Wysokość opłat członków giełdy od obrotu dokonanego na giełdzie określa załącznik nr 1 Regulaminu Giełdy Link do dokumentu określającego wysokość opłat: 3/18

4 Zasady pobierania opłat Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, członkowie giełdy zobowiązani do uiszczania opłat giełdowych dokonują płatności na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę. W przypadku członków giełdy będących podmiotami zagranicznymi opłaty giełdowe przeliczane są na euro, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego średniego kursu tej waluty z dnia wystawienia faktury. W przypadku gdy w danym dniu bieżący średni kurs euro nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Na pisemny wniosek członka giełdy będącego podmiotem zagranicznym, złożony co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem wystawienia faktury, zobowiązania z tytułu opłat pobieranych od tego płatnika do końca danego roku kalendarzowego określa się w złotych, bez przeliczania na euro. Faktury z tytułu opłat operacyjnych wystawiane są w terminie pięciu dni od zakończenia miesiąca. Podstawą obliczenia opłaty są łączne miesięczne obroty członka giełdy oraz pozostałe kwoty należne z tytułu tych opłat za dany miesiąc. Na wniosek członka giełdy będącego płatnikiem opłaty, Giełda może udostępnić mu szczegółowe informacje lub dokumenty stanowiące podstawę obliczenia wysokości zobowiązania. Termin płatności zobowiązania określony w fakturze wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. 4/18

5 Przykłady obliczania opłat 1. Opłaty od wartości obrotu akcjami, prawami do akcji (PDA) lub tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF [Punkt 3.1.1a tabeli opłat * ] Jeżeli wartość zlecenia zrealizowanego w ciągu jednej sesji giełdowej lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej lub wartość transakcji pakietowej wynosi nie więcej niż zł zł 20 zł zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio: Kupujący = (5 000 * 20 zł)*0,033% +1 zł = 34 zł Sprzedający 1= (2 000 * 20 zł)*0,033% +1 zł = 14,2 zł Sprzedający 2= (3 000 * 20 zł)*0,033% +1 zł = 28,8 zł [Punkt 3.1.1b tabeli opłat] Jeżeli wartość zlecenia zrealizowanego w ciągu jednej sesji giełdowej lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej lub wartość transakcji pakietowej wynosi więcej niż zł i nie więcej niż zł zł 20 zł zł zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio: Kupujący = ( * 20 zł)*0,024% +10 zł = 289 zł Sprzedający 1= ( * 20 zł)*0,024% +10 zł = 58 zł Sprzedający 2= ( * 20 zł)*0,024% +10 zł = 106 zł Sprzedający 3= ( * 20 zł)*0,024% +10 zł = 154 zł * Załącznik nr 1 Regulaminu Giełdy 5/18

6 [Punkt 3.1.1c tabeli opłat] Jeżeli wartość zlecenia zrealizowanego w ciągu jednej sesji giełdowej lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej lub wartość transakcji pakietowej wynosi więcej niż zł zł 250 zł zł zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio (ale nie więcej niż 880 zł): Kupujący = ( * 250 zł)*0,010% +290 zł = 2 040zł => 880 zł Sprzedający 1= ( * 250 zł)*0,010% +290 zł = 540 zł Sprzedający 2= ( * 250 zł)*0,010% +290 zł = 790 zł Sprzedający 3= ( * 250 zł)*0,010% +290 zł = 880 zł 2. Opłata od wartości transakcji pakietowej akcjami lub prawami do akcji, w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy [Punkt tabeli opłat] Członek Giełdy A (sprzedaż) zł 50 zł zł Stawki opłat za realizację zleceń wyniosą połowę stawek określonych w pkt 1 tj.: Kupujący = ((10 000* 50 zł)*0,024%+10 zł)*0,5 = 65 zł Sprzedający 1 = ((1 000* 50 zł)*0,033%+1 zł)*0,5 = 8,75 zł Sprzedający 2 = ((9 000* 50 zł)*0,024%+10 zł)*0,5 = 59 zł 6/18

7 3. Opłata pobierana od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań animatora rynku [Punkt 5.1a tabeli opłat] W przypadku zleceń na akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 Animator A (kupno) Członek B (sprzedaż) zł 50 zł zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio: Kupujący = (10 000* 50 zł)*0,0058%+0,20 zł = 29,20 zł Sprzedający 1 = (1 000* 50 zł)*0,033%+1 zł = 17,50 zł Sprzedający 2 = (9 000* 50 zł)*0,024%+10 zł = 118 zł [Punkty 5.1b oraz 5.2 tabeli opłat] W przypadku zleceń na pozostałe akcje oraz inne instrumenty finansowe z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji Członek A (kupno) Animator B (sprzedaż) zł 20 zł zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio: Kupujący = ( * 20 zł)*0,024%+10 zł = 490 zł Sprzedający 1 = (40 000* 20 zł)*0,0034%+0,10 zł = 27,30 zł Sprzedający 2 = (60 000* 20 zł)*0,0034%+0,10 zł = 40,90 zł 7/18

8 4. Opłata od wartości obrotu obligacjami lub listami zastawnymi dokonywanego w ciągu sesji giełdowych: [Punkt 3.2 tabeli opłat] W przypadku zleceń o wartości nie przekraczającej 8,8 mln zł ,24 zł 105,24 zł ,24 zł Kupujący = (5 000 * 105,24 zł)*0,01% = 52,62 zł Sprzedający 1= (3 000 * 105,24 zł)*0,01% = 31,57 zł Sprzedający 2= (2 000 * 105,24 zł)*0,01% = 21,05 zł W przypadku zleceń o wartości przekraczającej 8,8 mln zł ,20 zł 103,20 zł ,20 zł Opłata za realizację zlecenia wyniesie odpowiednio (ale nie więcej niż 880 zł): Kupujący = ( * 103,20 zł)*0,01% = 928,80 zł>880 zł, czyli opłata wyniesie 880 zł Sprzedający 1= ( * 103,20 zł)*0,01% = 619,20 zł Sprzedający 2= ( * 103,20 zł)*0,01% = 309,60 zł 5. Opłata od transakcji pakietowej obligacjami lub listami zastawnymi [Punkt a tabeli opłat] Jeżeli wartość transakcji wynosi nie więcej, niż 10 mln zł ,82 zł 104,82 zł Kupujący, Sprzedający = ( * 104,82 zł)*0,006% = 188,68 zł [Punkt b tabeli opłat] Jeżeli wartość transakcji wynosi więcej, niż 10 mln zł, ale nie więcej, niż 19,33 mln zł ,82 zł 104,82 zł /18

9 Wartość transakcji wynosi ( * 104,82 zł) = zł Kupujący, Sprzedający = 600 zł + ( *0,003%) = 600 zł + 171,96 zł = 771,69 zł Jeżeli wartość transakcji wynosi więcej, niż 19,33 mln zł ,82 zł 104,82 zł Wartość transakcji wynosi * 104,82 zł = zł Kupujący, Sprzedający = 600 zł *0,003%=600 zł + 486,15 zł = 1086,15 zł Ponieważ opłata wynikająca ze stawek procentowych byłaby wyższa od opłaty maksymalnej, pobiera się opłatę maksymalną w wysokości 880 zł. Kupujący, Sprzedający = 880 zł [Punkt tabeli opłat] Opłata od wartości transakcji pakietowej obligacjami lub listami zastawnymi, w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy Przykład dla transakcji o wartości większej, niż 10 mln zł, ale nie większej, niż 19,33 mln zł Członek Giełdy A (sprzedaż) ,82 zł 104,82 zł Wartość transakcji wynosi ( * 104,82 zł) = zł Kupujący, Sprzedający = ½ *(600 zł + ( *0,003%)) = ½ * (600 zł + 171,96 zł) = ½ * 771,69 zł = 385,85 zł 9/18

10 6. Kontrakty terminowe 6.1 Kontrakty terminowe transakcje sesyjne i pakietowe inne niż zawierane przez animatorów rynku [Punkty 4.1a oraz 4.1b tabeli opłat] Kontrakty terminowe na indeks WIG20, pozostałe indeksy lub kursy walut przykładowa transakcja zł 2500 zł zł zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu i bez względu na cenę transakcji wynosi 1,7 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 1,7 zł = 170,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 1,7 zł = 34,00 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 1,7 zł = 51,00 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 1,7 zł = 85,00 zł [Punkt 4.1c tabeli opłat] Kontrakty terminowe na obligacje przykładowa transakcja zł 2500 zł zł zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu i bez względu na cenę transakcji wynosi 0,48 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 0,48 zł = 48,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 0,48 zł = 9,60 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 0,48 zł = 14,40 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 0,48 zł = 24,00 zł 10/18

11 [Punkt 4.1d tabeli opłat] Kontrakty terminowe na akcje przykładowa transakcja zł 2500 zł zł zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu i bez względu na cenę transakcji wynosi 0,34 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 0,34 zł = 34,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 0,34 zł = 6,80 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 0,34 zł = 10,20 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 0,34 zł = 17,00 zł 6.2 Kontrakty terminowe transakcje sesyjne i pakietowe animatora rynku [Punkt 5.3a oraz 5.4a tabeli opłat] Kontrakty terminowe na indeks WIG20 przykładowa transakcja zł 2500 zł zł zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu wynosi 0,68 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 0,68 zł = 68,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 0,68 zł = 13,60 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 0,68 zł = 20,40 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 0,68 zł = 34,00 zł [Punkt 5.3b oraz 5.4b tabeli opłat] Kontrakty terminowe na pozostałe indeksy i kursy walut przykładowa transakcja zł 2500 zł zł 30 11/18

12 2500 zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu i bez względu na cenę transakcji wynosi 0,42 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 0,42 zł = 42,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 0,42 zł = 8,40 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 0,42 zł = 12,60 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 0,42 zł = 21,00 zł [Punkt 5.3c, 5.3d, 5.4c, 5.4d tabeli opłat] Kontrakty terminowe na akcje i na obligacje przykładowa transakcja zł 2500 zł zł zł 50 Opłata pobierana jest od wolumenu i bez względu na cenę transakcji wynosi 0,08 zł od jednego kontraktu. Kupujący = 100 szt. * 0,08 zł = 8,00 zł Sprzedający 1= 20 szt. * 0,08 zł = 1,60 zł Sprzedający 2= 30 szt. * 0,08 zł = 2,40 zł Sprzedający 3= 50 szt. * 0,08 zł = 4,00 zł 12/18

13 7. Opcje 7.1 Opcje transakcje sesyjne i pakietowe inne niż zawierane przez animatorów rynku [Punkt 4.2b tabeli opłat] Opcje na akcje Opłata pobierana jest od wartości transakcji i wynosi 0,60% jednak nie mniej niż 0,04 zł i nie więcej niż 0,24 zł od jednej opcji ,00 zł 35,00 zł 50 Kupujący = (50 * 35,00 zł)*0,60% = 10,50 zł Sprzedający = (50 * 35,00 zł)*0,60% = 10,50 zł ,00 zł 4,00 zł 50 4,00 zł 700 4,00 zł 250 Ponieważ opłata od jednej opcji jest mniejsza niż 0,04 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata minimalna. Cena * opłata = 4,00 zł * 0,60% = 0,02 zł < opłaty minimalnej Kupujący = 1000 * 0,04 zł = 40,00 zł Sprzedający1 = 50 * 0,04 zł = 2,00 zł Sprzedający2 = 700 * 0,04zł = 28,00 zł Sprzedający3 = 250 * 0,04zł = 10,00 zł 1 300,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł Ponieważ opłata od jednej opcji jest większa niż 0,24 to za każdą opcję zostanie pobrana opłata maksymalna. Cena * opłata = 300,00 zł * 0,60% = 1,80 zł > opłaty maksymalnej 13/18

14 Kupujący1 = 1 * 0,24= 0,24 zł Kupujący2 = 8 * 0,24= 1,92 zł Kupujący3 = 11 * 0,24= 2,64 zł Sprzedający = 20 * 0,24= 4,8 zł [Punkty 4.2a i 4.2c tabeli opłat] Pozostałe opcje Opłata pobierana jest od wartości transakcji i wynosi 0,60% jednak nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 1,20 zł od jednej opcji ,00 zł 55,00 zł 50 Kupujący = (50 * 55,00 zł)*0,60% = 16,50 zł Sprzedający = (50 * 55,00 zł)*0,60% = 16,50 zł ,00 zł 20,00 zł 50 20,00 zł ,00 zł 250 Ponieważ opłata od jednej opcji jest mniejsza niż 0,20 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata minimalna. Cena * opłata = 20,00 zł * 0,60% = 0,12 zł < opłaty minimalnej Kupujący = 1000 * 0,20 zł = 200,00 zł Sprzedający1 = 50 * 0,20 zł = 10,00 zł Sprzedający2 = 700 * 0,20 zł = 140,00 zł Sprzedający3 = 250 * 0,20 zł = 50,00 zł 1 300,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł 14/18

15 Ponieważ opłata od jednej opcji jest większa niż 1,20 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata maksymalna. Cena * opłata = 300,00 zł * 0,60% = 1,80 zł > opłaty maksymalnej Kupujący1 = 1 * 1,20 zł = 1,20 zł Kupujący2 = 8 * 1,20 zł = 9,60 zł Kupujący3 = 11 * 1,20 zł = 13,20 zł Sprzedający = 20 * 1,20 zł = 24,00 zł 7.2 Opcje - transakcje pakietowe animatora rynku [Punkt 5.6b tabeli opłat] Opcje na akcje Opłata pobierana jest od wartości transakcji i wynosi 0,15% jednak nie mniej niż 0,01 zł i nie więcej niż 0,06 zł od jednej opcji ,00 zł 35,00 zł 60 Kupujący = (60 * 35,00 zł)*0,15% = 3,15 zł Sprzedający = (60 * 35,00 zł)*0,15% = 3,15 zł ,00 zł 3,00 zł 50 3,00 zł 700 3,00 zł 250 Ponieważ opłata od jednej opcji jest mniejsza niż 0,01 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata minimalna. Cena * opłata = 3,00 zł * 0,15% = 0,005 zł < opłaty minimalnej Kupujący = 1000 * 0,01 zł = 10,00 zł Sprzedający1 = 50 * 0,01 zł = 0,50 zł Sprzedający2 = 700 * 0,01 zł = 7,00 zł Sprzedający3 = 250 * 0,01 zł = 2,50 zł 15/18

16 1 300,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł Ponieważ opłata od jednej opcji jest większa niż 0,06 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata maksymalna. Cena * opłata = 300,00 zł * 0,15% = 0,45 zł > opłaty maksymalnej Kupujący1 = 1 * 0,06 zł = 0,06 zł Kupujący2 = 8 * 0,06 zł = 0,48 zł Kupujący3 = 11 * 0,06 zł = 0,66 zł Sprzedający = 20 * 0,06 zł = 1,20 zł [Punkty 5.6a i 5.6c tabeli opłat] Pozostałe opcje Opłata pobierana jest od wartości transakcji i wynosi 0,15% jednak nie mniej niż 0,05 zł i nie więcej niż 0,30 zł od jednej opcji ,00 zł 55,00 zł 60 Kupujący = (60 * 55,00 zł)*0,15% = 4,95 zł Sprzedający = (60 * 55,00 zł)*0,15% = 4,95 zł ,00 zł 20,00 zł 50 20,00 zł ,00 zł 250 Ponieważ opłata od jednej opcji jest mniejsza niż 0,05 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata minimalna. Cena * opłata = 20,00 zł * 0,15% = 0,03 zł < opłaty minimalnej 16/18

17 Kupujący = 1000 * 0,05 zł = 50,00 zł Sprzedający1 = 50 * 0,05 zł = 2,50 zł Sprzedający2 = 700 * 0,05 zł = 35,00 zł Sprzedający3 = 250 * 0,05 zł = 12,50 zł 1 300,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł Ponieważ opłata od jednej opcji jest większa niż 0,30 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata maksymalna. Cena * opłata = 300,00 zł * 0,15% = 0,45 zł > opłaty maksymalnej Kupujący1 = 1 * 0,30 zł = 0,30 zł Kupujący2 = 8 * 0,30 zł = 2,40 zł Kupujący3 = 11 * 0,30 zł = 3,30 zł Sprzedający = 20 * 0,30 zł = 6,00 zł 6.3 Opcje - transakcje sesyjne animatora rynku [Punkt 5.5 tabeli opłat] Opłata pobierana jest od wartości transakcji i wynosi 0,15% jednak nie mniej niż 0,01 zł i nie więcej niż 0,06 zł od jednej opcji ,00 zł 35,00 zł 60 Kupujący = (60 * 35,00 zł)*0,15% = 3,15 zł Sprzedający = (60 * 35,00 zł)*0,15% = 3,15 zł ,00 zł 3,00 zł 50 3,00 zł 700 3,00 zł 250 Ponieważ opłata od jednej opcji jest mniejsza niż 0,01 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata minimalna. 17/18

18 Cena * opłata = 3,00 zł * 0,15% = 0,005 zł < opłaty minimalnej Kupujący = 1000 * 0,01 zł = 10,00 zł Sprzedający1 = 50 * 0,01 zł = 0,50 zł Sprzedający2 = 700 * 0,01 zł = 7,00 zł Sprzedający3 = 250 * 0,01 zł = 2,50 zł 1 300,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł Ponieważ opłata od jednej opcji jest większa niż 0,06 zł, to za każdą opcję zostanie pobrana opłata maksymalna. Cena * opłata = 300,00 zł * 0,15% = 0,45 zł > opłaty maksymalnej Kupujący1 = 1 * 0,06 zł = 0,06 zł Kupujący2 = 8 * 0,06 zł = 0,48 zł Kupujący3 = 11 * 0,06 zł = 0,66 zł Sprzedający = 20 * 0,06 zł = 1,20 zł 18/18

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r., z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.) Opłaty w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł Załącznik Nr 1 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY 1. Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy: 1.1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystość Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystość Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystość Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat za dostęp i wykorzystanie systemu informatycznego giełdy Styczeń 2009 1/6 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.) Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator WIG20 (według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku program SuperAnimator

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator OW20 II. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator OW20 II. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator OW20 II (według stanu

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE (według

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK 1. WSTĘP 1.1. Cennik określa wysokość i zasady naliczania opłat za Usługi świadczone przez Giełdę na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante) potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Dom Maklerski Raiffeisen jest zobowiązany przekazać w - wynagrodzenie przekazywane do Domu Maklerskiego Raiffeisen związane z obsługą zleceń Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny 5 000 PLN 1.2 Działalność na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy: Załącznik Nr 12 Wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym, uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy Wymogi i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 2009 ROKU średnia wartość transakcji w 2009 roku wyniosła 12,9 tys. zł; jest to najniższa wartość transakcji

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kod. Opłata techniczna. A, B, C, D, E, I Patrz przypis 1),2) Opłaty licencyjne

Kod. Opłata techniczna. A, B, C, D, E, I Patrz przypis 1),2) Opłaty licencyjne Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku dotyczą i będą naliczane zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Korzystania i Płatności określonymi w Załączniku nr 5. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na Giełdzie lub poza giełdą

Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na Giełdzie lub poza giełdą Wyciąg z Tekstu jednolitego Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), przyjętego Uchwałą Zarządu nr 236/72/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku. TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 CENNIK

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 CENNIK Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 CENNIK Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku dotyczą i będą naliczane zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Korzystania i Płatności określonymi w Załączniku nr

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń Załącznik Nr 11 Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym I. Minimalne wymogi animowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty

TABELA OPŁAT. Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty Załącznik do Regulaminu giełdowej izby rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. TABELA OPŁAT Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN Wyciąg z Tekstu jednolitego Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), przyjętego Uchwałą Zarządu nr 236/72/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku. TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN Tabela Opłat zawiera obniżki aktualne do dnia 30 września 2019 roku. TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN Tabela Opłat zawiera obniżki aktualne do dnia 30 września 2019 roku. TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

Bardziej szczegółowo

W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile

W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile zostały określone w umowie): Limit dziennego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku 1. Ogólne Tytuł BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku 0 0 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo