Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009"

Transkrypt

1 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r Zakres działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r Harmonogram realizacji działań 9 6. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 11 Załączniki 12 2

3 1. Wstęp Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (zwanym dalej Rocznym planem działań) jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO w zakresie informacji i promocji na potrzeby realizacji zapisów Planu komunikacji WRPO w 2009r. Przedmiotowy dokument określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych poświęconych Narodowej Strategii Spójności a w szczególności Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata , wymienia i opisuje najważniejsze działania komunikacyjne prowadzone przez IZ WRPO, ich cele, ramy czasowe oraz szacunkowy budżet. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz monitorowanie ich realizacji jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a w jego imieniu rolę koordynatora pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie WRPO są: - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DPR), - Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DWP), - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełniący funkcję IP, - Inne podmioty wskazane przez Instytucję Zarządzającą WRPO. Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w Rocznym planie działań jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację i wdrażanie WRPO, w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Działania opisane w Rocznym planie działań będą realizowane przez wyżej wymienione instytucje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 powstał zgodnie z zapisami poniższych dokumentów: a. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji (wydane na postawie art. 35 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.) pkt ; b. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (opracowany na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.) pkt 2.4; c. Plan komunikacji WRPO. 3

4 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2009 r. Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego planu działań służy realizacji w perspektywie jednorocznej celu strategicznego oraz celów szczegółowych w siedmioletnim dokumencie nadrzędnym tj. Planie komunikacji WRPO. Celem strategicznym przedsięwzięć opisanych w Rocznym planie działań na rok 2009 jest wsparcie realizacji WRPO tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla województwa wielkopolskiego. Podstawowym celem Rocznego planu działań jest uświadomienie istnienia i funkcjonowania WRPO oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego, pokazywanie Funduszy Europejskich w przyjazny dla potencjalnego beneficjenta sposób. Komunikat stosowany w tych latach może być wyrażony w następujący sposób: Pieniądze otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata służyć będą rozwojowi całej Wielkopolski. Cele szczegółowe służące realizacji Rocznego planu działań to: 1. promocja Funduszy Europejskich, a przede wszystkim WRPO, jako stymulatorów rozwoju regionalnego oraz ich komplementarności w stosunku do działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej, 2. skuteczna informacja o możliwości pozyskania przez beneficjentów środków unijnych, i jednocześnie aktywizacja beneficjentów w celu zwiększenia liczby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie wielkopolskim, 3. zapewnienie przejrzystości systemu zarządzania środkami Unii Europejskiej, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów, jak również ich realizacją i kontrolą oraz szerokim dostępem do informacji, 4. stworzenie platformy współpracy, zwanej dalej Grupą Współpracy Europejskiej, pomiędzy wszystkimi instytucjami wdrażającymi Fundusze Europejskie w Wielkopolsce, w celu podejmowania wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na szczeblu regionalnym. 4. Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2009 r. OKREŚLENIE OBSZARÓW - Działania komunikacyjne poświęcone Funduszom Europejskim w ramach WRPO, prowadzone przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2009 r., są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji i koncentrują się na czterech podstawowych obszarach: a) Informacja, b) Promocja, c) Edukacja, d) Internet. Podejmowane również będą działania z zakresu ewaluacji przedsięwzięć realizowanych przez instytucje zaangażowane w działania informacyjne i promocyjne WRPO (np. badanie jakości prowadzonych szkoleń czy działania badające funkcjonowanie punktów informacyjnych). Ponadto IZ WRPO będzie prowadzić działania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich przede wszystkim na forum Grupy Współpracy Europejskiej. 4

5 PLANOWANE DZIAŁANIA W PODZIALE NA OBSZARY - Szczegółowy opis obszarów oraz poszczególnych działań podejmowanych w ich ramach w 2009 r. przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO przedstawia poniższa tabela nr 1. 5

6 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Sieć Punktów informacyjnych WRPO Informacja Działanie obejmuje: Utworzenie sieci informacyjnej o WRPO i FE w regionie, szkolenia dla pracowników Punktów informacyjnych. Planowane rezultaty działań: 6000 konsultacji bezpośrednich, konsultacji telefonicznych, 3500 konsultacji . Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Szkolenia dla beneficjentów Działanie dotyczy: Podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, przygotowanie beneficjentów do prawidłowego aplikowania o środki, tj. np. prawidłowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność itd. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Działanie dotyczy: Podniesienia poziomu wiedzy partnerów społeczno-gospodarczych. Publikacja obejmuje tematykę dotyczącą WRPO, obejmuje również szeroko rozumianą tematykę unijną. Biuletyn jest kompleksowym i miarodajnym źródłem informacji na temat: środków WRPO i zasad realizacji projektów w tym wiedzy specjalistycznej, aktualnych konkursów, stopnia realizacji WRPO, ponadto prezentowane będą w nim dobre praktyki i wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski. Partnerzy społeczno-gospodarczy. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Druk publikacji informacyjnych Druk Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Ogłoszenia o konkursach Publikacja ogłoszeń o konkursach. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno- gospodarczy. Promocja Konferencje i inne wydarzenia Działanie obejmuje m.in.: a. Konferencja podsumowująca pierwsze lata wdrażania WRPO, ma na celu podsumowanie pierwszego okresu wdrażania WRPO oraz wymiana Beneficjenci i potencjalni beneficjenci,

7 doświadczeń i uwag o problemach dotyczących beneficjentów WRPO. WRPO, media. b. Konferencje na temat realizacji priorytetu III WRPO, mają na celu podsumowanie pierwszego okresu wdrażania WRPO oraz wymianę doświadczeń i uwag o problemach dotyczących beneficjentów WRPO. Potencjalni beneficjenci, media. Kampania promocyjna Europejska Majówka c. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie dotyczą organizacji spotkań lokalnych grup roboczych. Ponadto przewidywany jest udział w corocznych światowych dniach innowacji (konferencja na ok. 100 osób) oraz przy założeniu podpisania w tym roku umów w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA, przewidywane jest zwieńczenie prac zorganizowaniem 2 konferencji. Działanie ma na celu zapoznanie mieszkańców Poznania i regionu z ideą Unii Europejskiej (5-lecie akcesji do UE) Funduszy Europejskich, WRPO, pokazanie dobrych praktyk, podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach korzystania z FE, w skład Europejskiej Majówki wejdzie Debata Europejska oraz impreza europejska dla mieszkańców Poznania. Majówka zostanie poprzedzona akcją edukacyjną w szkołach w regionie dotyczącą WRPO i Funduszy Europejskich. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, regiony zainteresowane wdrażaniem inicjatyw. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Wielkopolska w Unii Europejskiej: Współpraca z mediami Działanie ma na celu: podniesienie poziomu wiedzy o WRPO, pokazanie dobrych praktyk, podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach korzystania z FE. Działanie obejmuje m.in.: a. Akcja EUROAUTOBUS polegająca na: udziale w najważniejszych wydarzeń w regionie - współpraca z Punktami informacyjnymi WRPO (Europejski autobus będzie uczestniczył w imprezach zaplanowanych przez poszczególne PI WRPO - w formie lotnego punktu informacyjnego). b. Udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty zaangażowane we wdrażanie NSRO, Komisję Europejską itp. m.in. udział w Forum Funduszy oraz Open Days 2009 i MTP POLEKO Działanie to obejmuje m.in.: spotkania z dziennikarzami w tym "press trip", ogłoszenia, zakup czasu antenowego, przygotowanie produkcji telewizyjnych i radiowych. Wkładka Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Media, opinia publiczna. 7

8 do dziennika regionalnego Monitor Wielkopolski, wkładki tematyczne o np. projektach kluczowych, EKOFAKTY itp. Fundusze Europejskie na gwiazdkę Działanie ma na celu: podsumowanie wdrażania WRPO, akcja rozsyłania kartek świątecznych i kalendarzy, audycje w mediach podsumowujące rok 2009 z WRPO. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, opinia publiczna, media. Wydanie materiałów informacyjnopromocyjnych, oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Druk ulotek informacyjnych, podręczników, kalendarzy, publikacji promocyjnoinformacyjnych jak również powielanie materiałów itp. Ponadto produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych oraz zakup sprzętu multimedialnego. Edukacja Działanie ma na celu podniesienie wśród studentów poziomu wiedzy oraz promocję marki WRPO. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Studenci (młodzież), opinia publiczna. Internet Portal WRPO Działanie obejmuje aktualizację i rozwój portalu Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Działanie obejmuje aktualizację i rozwój portalu w zakresie WRPO Potencjalni beneficjenci. Tabela 1. Opis obszarów oraz działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2009 r. 8

9 4. Harmonogram wszystkich podejmowanych działań Harmonogram wszystkich działań informacyjnych, promocyjnych WRPO w 2009 r. przedstawia poniższa tabela. Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Informacja Sieć Punktów informacyjnych WRPO Szkolenia dla beneficjentów i podmiotów zaangażowanych w realizację WRPO (za wyjątkiem pracowników UMWW) Szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Druk publikacji informacyjnych Ogłoszenia o konkursach Konferencje i inne wydarzenia: a. Konferencja podsumowująca pierwsze lata wdrażania WRPO b. Konferencje na temat realizacji priorytetu III WRPO c. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie Kampania promocyjna Europejska Majówka (w tym akcja edukacyjna dla młodzieży Młodzi wiedzą o funduszach ) Wielkopolska w Unii Europejskiej: Promocja

10 a. Akcja Euroautobus b. Inne wydarzenia promocyjne Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Portal WRPO Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Edukacja Internet Tabela 2: Harmonogram działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2009 r. 10

11 5. Budżet działań informacyjnych i promocyjnych w 2009 r. Szacunkowa pierwotna wartość budżetu na działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2009r. wynosi zł tj ,86 EUR (kurs EBC z dnia 29 stycznia 2009r. 1 EUR 4, zł). Źródłem finansowania działań jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (EFRR 100%). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. Działanie Elementy działania Szacunkowy budżet (PLN) Informacja Sieć Punktów informacyjnych WRPO Szkolenia dla beneficjentów i podmiotów zaangażowanych w realizację WRPO (poza pracownikami UMWW) Szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Druk publikacji informacyjnych Ogłoszenia o konkursach Konferencje i inne wydarzenia: Promocja a. Konferencja podsumowująca pierwsze lata wdrażania WRPO b. Konferencja na temat realizacji priorytetu III WRPO c. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie Kampania promocyjna Europejska Majówka (w tym akcja edukacyjna dla młodzieży Młodzi wiedzą o funduszach ) Wielkopolska w Unii Europejskiej: a. Akcja Euroautobus b. Inne wydarzenia promocyjne Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Edukacja Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Internet Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) SUMA SUMA wyrażona w EUR ,86 Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2009 r.

12 Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych i promocyjnych 2. Szczegółowy opis działania kampania promocyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 12

13 Załącznik 1. Minimalne wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych i promocyjnych w 2009 r. Wskaźniki oceny działań informacyjnych i promocyjnych LP Działania Wskaźniki Jednostka Zakładany poziom wskaźnika w Wydarzenia informacyjno promocyjne (konferencje, targi, festyny, wystawy itp.) 2 Publikacje informacyjne 3 4 Materiały informacyjno-promocyjne typu: publikacje, ulotki, broszury, reklamy, plakaty, druki, gadżety itp. Szkolenia, spotkania, konferencje, warsztaty itp. dla beneficjentów i pozostałych grup docelowych 5 Strona internetowa 6 Newsletter Liczba zorganizowanych imprez szt. 22 Liczba uczestników szt Liczba wydanych publikacji informacyjnych dotyczących WRPO szt. 1 Liczba egzemplarzy wydrukowanych publikacji informacyjnych szt Rodzaj materiałów informacyjnopromocyjnych dotyczących WRPO (liczba) szt. 210 Liczba egzemplarzy wszystkich materiałów informacyjnopromocyjnych szt Liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów osoby 3250 Liczba wejść na stronę internetową szt Liczba osób odwiedzających stronę internetową osoby Liczba rozesłanych informacji szt. 30 Liczba zarejestrowanych użytkowników newslettera szt szt 46 7 Biuletyn Ilość egzemplarzy szt Punkty informacyjne 9 Raporty i ewaluacja Liczba utworzonych punktów informacyjnych szt. 12 Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne osoby Liczba osób telefonujących do punktów informacyjnych osoby Liczba udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną w punktach informacyjnych osoby 3500 Ilość raportów i przeprowadzonych ewaluacji szt. 2 13

14 Załącznik 3. Szczegółowy opis działania kampania promocyjna o szerokim zasięgu 1. Organizator IZ WRPO, współpraca z przedstawicielami instytucji zajmujących się wdrażaniem innych programów operacyjnych, również PROW i EWT, oraz instytucji zajmujących się dystrybucją informacji na temat Funduszy Europejskich i UE np. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej czy Europe Direct. 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Fundusze Europejskie dostępne w regionie 3. Typ działania Kampania promocyjna Europejska Majówka, patronat medialny media regionalne, akcja edukacyjna wśród młodzieży 4. Cel działania Działanie ma na celu zapoznanie mieszkańców Poznania i regionu z ideą Unii Europejskiej (5-lecie akcesji do UE) Funduszy Europejskich, WRPO, pokazanie dobrych praktyk, podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach korzystania z FE, w skład Europejskiej Majówki wejdzie Debata Europejska oraz impreza europejska dla mieszkańców Poznania. Majówka zostanie poprzedzona akcją edukacyjną w szkołach w regionie dotyczącą WRPO i Funduszy Europejskich. 5. Opis działania Na czym polega dane działanie? Proszę je opisać w następującym układzie: Co? Kampania promocyjna Europejska Majówka pt. 5 lat z Europą, akcja edukacyjna wśród młodzieży Młodzi wiedzą o funduszach Do kogo? Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO. Gdzie? Jak? Zasięg działania: regionalny. W skład Europejskiej Majówki wejdzie Parada Europejska młodzieży szkolnej oraz impreza europejska dla mieszkańców Poznania. Majówka zostanie poprzedzona akcją edukacyjną w szkołach w regionie dotyczącą WRPO i Funduszy Europejskich Kampania reklamowa w TV regionalnym, radiu, Internecie. Kluczowe elementy kreatywne Temat kampanii: Możliwości i korzyści wynikające z akcesji do Unii Europejskiej oraz dostępności Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. 14

15 Główne hasło kampanii: 5 lat z Europą Hasło akcji edukacyjnej: Młodzi wiedzą o funduszach 6. Czas trwania działania Koszt działania złotych 8.Zasoby pozafinansowe brak 9. Status projektu w fazie planowania 10. Osoba kontaktowa Marianna Sidoroff Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 15

16 Załącznik 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 1. Organizator IZ WRPO 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Fundusze Europejskie, 3. Typ działania Akcja EUROAUTOBUS polegająca na: udziale w najważniejszych wydarzeń w regionie - współpraca z Punktami informacyjnymi WRPO (Europejski autobus będzie uczestniczył w imprezach zaplanowanych przez poszczególne Punkty informacyjne WRPO - w formie lotnego punktu informacyjnego). 4. Cel działania Zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat WRPO i Funduszy Europejskich poprzez dotarcie z informacjami do wszystkich miast regionu, w których znajdują się punkty informacyjne.. 5. Opis działania Co? Do kogo? Gdzie? Jak? Jak intensywnie? Kluczowe elementy Akcja EUROAUTOBUS Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci Zasięg działania: regionalny Udział w najważniejszych wydarzeń w regionie - współpraca z Punktami informacyjnymi WRPO (Europejski autobus będzie uczestniczył w imprezach zaplanowanych przez poszczególne PI WRPO - w formie lotnego punktu informacyjnego). Okres wiosenno letni, akcja planowana we wszystkich miejscowościach, w których znajdują się punkty informacyjne. Temat kampanii: Możliwości i korzyści wynikające z absorpcji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. 6. Czas trwania działania Koszt działania złotych 8. Zasoby pozafinansowe brak 9. Status projektu w fazie planowania 10. Osoba kontaktowa Marianna Sidoroff Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 16

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne

Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne L.P. Narzędzie promocji Tytuł konfe rencji/sp otkań promocyj nych Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2008 Toruń, 2008 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT Załącznik do uchwały Nr /14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia.. 2014 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 PLAN KOMUNIKACJI dokument, który określa cele, metody, budŝet oraz harmonogram realizacji strategii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. świętokrzyskiego. na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. świętokrzyskiego. na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. świętokrzyskiego na lata 2012-2013 Wrzesień 2011 r. Spis treści: 1. Cele i opis działań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w województwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku

Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2016 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata za rok 2018

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata za rok 2018 Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018 Warszawa 12.06.2019 r. Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Załącznik do uchwały Nr 96/1549/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1535/2016. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 1535/2016. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 21 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 1535/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku

Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Planu zatrudnienia kadr na rok 2018 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3039/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1689/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.09.2011 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH dla osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na rok 2011 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania/ grupa docelowa

Adresaci działania/ grupa docelowa Plan komunikacji. L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2016-2023 2. 2016-2023 Cele 7,8 Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Internetowa kampania informacyjna- w trakcie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POPC W 2017 W POLSCE

PROMOCJA POPC W 2017 W POLSCE PROMOCJA POPC W 2017 W POLSCE GRUDZIEN, 2017 CO MÓWIĄ BADANIA? 91% POLAKÓW zna termin Fundusze Europejskie 90% POLAKÓW twierdzi, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski 75 % POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3039/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 Kultura Czym jest dziedzictwo kulturowe? Materialne, niematerialne i cyfrowe zasoby odziedziczone z przeszłości zabytki obszary przyrodnicze umiejętności, wiedza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. W SPRAWIE: Przyjęcie uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2773/2016. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Nr 2773/2016. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 19 października 2016 r. Uchwała Nr 2773/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II c do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 214 roku Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 27PL161PO19 Nazwa programu: Regionalny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 II. CELE OGÓLNE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH Celem Planu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok)

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok) Załącznik 4 Wykaz zidentyfikowanych 1 projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 214 22 A. Wykaz Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 214-22 l.p. Tytuł Beneficjent/ i podmiot realizujący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2019 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia operacji własnych zaplanowanych do realizacji przez jednostkę regionalną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Grudzień 2009 1 I. Wytyczne do przygotowania Planu Działania KSOW na lata 2010

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego na lata na rok 2013

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego na lata na rok 2013 Załącznik do Uchwały Nr 198 / 4615 / 12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Poznań 26 marca 2013 roku

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Poznań 26 marca 2013 roku KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW Poznań 26 marca 2013 roku Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Prawo wspólnotowe Art. 68 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo