Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r."

Transkrypt

1 Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.), która była nowelizowana tylko raz - zmiany wprowadzono w art. 96 w roku 2006 (Dz.U. z 2006, Nr 73, poz. 501). Fakt obowiązywania ustawy stworzonej w okresie międzywojennym powoduje dla dzisiejszych odbiorców poważne kłopoty ze względu na język w jakim ustawa została stworzona mieszaninę ówczesnego języka polskiego oraz terminów wywodzących się z łaciny, języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego. Dość kłopotliwy jest także w odbiorze ówczesny język prawniczy, który jest bardzo zwięzły i w porównaniu do obecnie stosowanego nie pozwala na daleko idące interpretacje. W okresie międzywojennym w Polsce weksle był prawdopodobnie najbardziej popularnym papierem wartościowym. Odpowiedź na pytanie czym jest weksel poza informacją iż jest to rodzaj papieru wartościowego jest dość skomplikowana i jest uzależniona od powodu dla którego weksel został wystawiony. Dla każdego uczestnika obrotu wekslowego jest on czymś innym, nakłada różne obowiązki i daje różne prawa. To przysparza potencjalnym użytkownikom weksla największych trudności. Na pewno dla wszystkich jest papierem wartościowym, który może stworzyć każdy, kto posiada zdolność zaciągania zobowiązań. Dla wystawcy jest zaciągnięciem kredytu na określonych warunkach lub kaucją (weksel dla podmiotów gospodarczych jest najprostszym z możliwych do uzyskania kredytem obrotowym), dla wierzyciela jest sposobem udzielenia kredytu i przyjęciem zapłaty, dla indosanta papierem wartościowym o określonym nominale, którym można płacić, a dla poręczyciela przyjęciem zobowiązań, które trzeba zaspokoić w wypadku niespełnienia ich przez wystawcę, dla akceptanta przejęciem zobowiązań wystawcy. Weksel od momentu powstania wykorzystywany jest jako sposób zaciągania kredytów i sposób zapłaty. Początki istnienia tego papieru wartościowego datuje się na XII - XIII wiek. We Włoszech, które są miejscem powstania podstawowych rozwiązań z zakresu bankowości powstał także weksel, a bezpośrednią jego przyczyną były względy bezpieczeństwa pieniędzy, które często padały łupem rabusi podczas ich transportu między miastami. Innym powodem powstania tego dokumentu był fakt funkcjonowania wielu rodzaju walut w tym okresie, zwłaszcza w północnych Włoszech, gdzie każde miasto posiadało swoją walutę. W wyniku ewolucji z ówczesnego weksla powstał czek, a następnie dzisiejszy banknot. Słowo weksel jest wyrazem pochodzącym z języka niemieckiego: Wechsel - znaczy dosłownie zmiana, przestawienie. W trakcie dalszego rozwoju rynku obrotu papierami wartościowymi powstały trzy główne typy prawa wekslowego: francuski, niemiecki i angielski. Kolejnym etapem unifikacji prawa wekslowego było uchwalenie 7 czerwca 1930 roku Konwencji Genewskiej. Nie podpisały jej kraje anglosaskie, w tym Wielka Brytania i USA i z tego

2 powodu na świecie istnieją dziś dwa podstawowe systemy prawa wekslowego - konwencyjny i anglosaski. Okres powojenny w Polsce, ze względu na przyjęte rozwiązania ekonomiczne, praktycznie zmarginalizował znaczenie weksla, a także czeku. Dopiero powrót do zasad rynkowych w gospodarce polskiej po roku 1989 pozwolił na powrót, na normalnych zasadach, do używania m.in. weksla. Dzięki podpisanej przez Polskę konwencji genewskiej i zawartych niej zobowiązaniach po 1945 roku ustawa z roku 1936 została zachowana, ale ze względu na fakt, iż obszar ten nie był dostatecznie kontrolowany przez państwo, rozwiązania w niej zawarte zostały zdecydowanie ograniczone. Weksel to papier wartościowy o ściśle sprecyzowanej przez prawo wartości, którego podpisanie jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania. Prawo wekslowe wskazuje kilka rodzajów weksla. Najprostszy podział to podział na weksle własne, w których wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej przez siebie sumy pieniędzy, oraz tzw. weksle trasowane, w których wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie trasantowi - zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej remitentowi. Podstawową zaletą weksla jest uproszczony sposób dochodzenia należności w sądzie. Podczas postępowania sądowego nikogo nie interesują okoliczności ani przyczyny, dla których weksle został podpisany. Sprawdza się tylko czy dokument zawiera wszystkie wymagane prawem cechy. Elementy składowe weksla zawarte są w art. 1 oraz art. 101 ustawy prawo wekslowe. Zgodnie w wyżej wymienionymi przepisami weksel składać się powinien co najmniej z (art. 1 weksel trasowany): 1. nazwy "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2. polecenia bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3. nazwiska osoby, która ma zapłacić (trasata); 4. oznaczenia terminu płatności; 5. oznaczenia miejsca płatności; 6. nazwiska osoby, na której rzecz lub na której z1ecenie zaplata ma być dokonana; 7. oznaczenia daty i miejsca wystawienia weksla; 8. podpisu wystawcy wekslu. lub zakres wynikający z art. 101 tzw. weksel własny: 1. nazwy "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2. przyrzeczenia bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3. oznaczenia terminu płatności;

3 4. oznaczenia miejsca płatności; 5. nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 6. oznaczenia daty i miejsca wystawienia wekslu; 7. podpisu wystawcy wekslu. Jeśli dokument jest kompletny, sędzia wydaje nakaz zapłaty. Nakaz jest wykonalny po upływie dwóch tygodni od jego doręczenia dłużnikowi. W sytuacji gdy posiadacz weksla posługuje się nim w sposób niegodny z ustaleniami np. wypełnił weksel in blanco na sumę wyższą niż się umówił z wierzycielami wystawca może dochodzić swoich praw w procesie cywilnym. Podstawowe terminy, związane z wekslem to: Indos to oświadczenie o przeniesieniu go na inną osobę lub firmę, Indosant podmiot, który zbył weksel w drodze indosu, Indosatariusz ktoś na kogo rzecz przeniesiono weksel w drodze indosu, Trasant osoba lub firma, która za ten weksel ma zapłacić. Jeśli chodzi o podstawowe zasady wypełniania weksla to w treści należy napisać, iż wzywa się bezwarunkowo do zapłaty określonej kwoty lub samemu zobowiązuje się ją zapłacić, bez podawania warunków. Jeśli w wekslu będzie informacja, iż określona kwota zostanie w określonym dniu zapłacona na przykład pod warunkiem, że będzie istniał przychód w wyżej wymienionej wysokości lub zapłata nastąpi pod warunkiem, że strona nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą to weksel będzie nieważny. Należy napisać tylko kwotę do zapłacenia w precyzyjnej wysokości z podaniem dokładnego terminu. W wekslu trasnowanym należy wpisać kto ma zapłacić ustaloną kwotę. To może być nazwisko osoby lub nazwa firmy. Prawo wekslowe dopuszcza obie możliwości. Jeśli wystawiany jest weksel własny, nie ma obowiązku zapisywania kto płaci. Ponadto, należy wskazać miejsce płacenia weksla, czyli określić miejscowość jakiej ma dojść do zapłaty i dokładny adres. W wyznaczonym miejscu i czasie osoba płacąca weksel powinna się pojawić u tej, której płaci. Na wekslu musi znaleźć się także osoby lub nazwa firmy której płacimy lub która nam płaci, data i miejsce wystawienia weklsa, podpis osoby wystawiającej weksel, który powinien być czytelny. Należy pamiętać, iż niewyraźny podpis nie zwalnia z odpowiedzialności za dokument. Prawo wekslowe dopuszcza, aby na dokumencie znalazły się inne sformułowania, np. bez protestu lub bez kosztów. To dwa równoznaczne zwroty. Jeśli zostaną umieszczone na wekslu trasowanym oznacza to, że w tym dniu nastąpi płatność i nie ma potrzeby wysyłania osoby upoważnionej po odbiór należności do dłużnika.

4 Protest nie ma nic wspólnego z protestowaniem jako czynnością. To akt notarialny stwierdzający niezapłacenie weksla. Termin ten nie ma także nic wspólnego z dobrowolnym poddaniem się egzekucji. Najczęściej używanym obecnie w Polsce jest weksel "kaucyjny in blanco". Jest to weksel niezupełny, przeważnie jako czysty blankiet z podpisem (weksel goły), lub weksel zawierający wszystkie elementy ustawowe znane w chwili wystawienia (weksel właściwy), wręczany z przeznaczeniem jako kaucja. Do weksla niezupełnego może, być spisane porozumienie lub umowa, na jakich warunkach prawny posiadacz weksla może go uzupełnić. Porozumienie takie nazywane jest deklaracją wekslową lub umową wekslową. Do 1 stycznia 2007 r. istniały urzędowe blankiety wekslowe, które służyły realizacji obowiązków fiskalnych wynikających z ustawy o opłacie skarbowej. Od tej daty od weksli nie pobiera się opłaty skarbowej, a w obrocie funkcjonują prywatne blankiety wydawane przez firmy. Należy pamiętać, że nie ma ustalonego jednolitego wzoru weksla, podobnie jak w przypadku np. faktur, które powinny zawierać elementy określone w ustawie o rachunkowości. W odniesieniu do formularzy, używanych przed 2007 rokiem należy pamiętać, iż zapis o treści "Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej (tu suma) zł.", stwierdzał od jakiej kwoty została uiszczona opłata skarbowa. Nie stanowił w żadnym wypadku górnej granicy zobowiązania wekslowego lub poręczenia. Ten zapis wprowadzał bardzo często w błąd. Od dnia 1 stycznia 2007 r. problem przestał istnieć, ponieważ zniesiono urzędowy blankiet wekslowy i opłatę skarbową od weksla. Poręczenie weksla popularnie nazywane także gwarancją weksla, jest przyjęciem bez żadnych warunków całości zobowiązania w wypadku nie spełnienia tego zobowiązania przez osobę, za którą poręczamy. Poręczenie ma charakter trwały i nie można go odwołać. Kończy się tylko z chwilą spełnienia zobowiązania czyli jego zwrotu. Osoby poręczające powinny mieć świadomość, iż jest obowiązek dotyczący wysokości kwoty i terminu realizacji. Należy poręczać tylko do granic własnych możliwości finansowych lub wzajemnych zobowiązań. Weksel in blanco to weksel celowo niezupełny w chwili wystawienia, a brakującym elementem, który najczęściej jest nie określony w chwili wystawienia weksla jest suma wekslowa. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem. Jest to deklaracja wekslowa, gdzie strony uzgadniają w jaki sposób weksel in blanco powinien być wypełniony w brakujące elementy w momencie emisji

5 weksla. Wystawca weksla i jego posiadacz ponoszą ryzyko, że remitent uzupełni ten weksel niezgodnie z zawartą umową i puści go w obieg. Chroniąc dobrą wiarę osoby trzeciej, która tak uzupełniony weksel posiada, ustawa z roku 1936 stwierdza, że dłużnik nie może zasłaniać się zarzutem, że weksel wypełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadacz weksla nabył go w złej wierze. Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową nie anuluje odpowiedzialności wekslowej, a jedynie powoduje jej ograniczenie do granic wyznaczonych porozumieniem. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym. Aby dokument mógł być uznany za weksel in blanco, musi spełniać dwa warunki: na dokumencie tym musi być umieszczony podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych (wystawcy, akceptanta, poręczyciela), złożony w zamiarze zobowiązania się oraz niezupełność treści weksla nie może być niezamierzona, (w przeciwnym wypadku jest to weksel nieważny). Weksle in blanco są szczególnie popularne w obrocie bankowym, w którym stosowane są jako jedna z podstawowych form zabezpieczenia kredytów, a także jako forma zabezpieczenia umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Pamiętając, iż weksel to rodzaj papieru wartościowego, który jeśli wpadnie w niepowołane ręce może zostać wykorzystany wbrew interesom stron weksla należy przyjąć podstawowe zasady bezpieczeństwa, dotyczące obrotu tym dokumentem, zwłaszcza w przypadku weksli in blanco. Należy, po sporządzeniu weksla wykonać jego kserokopię wraz z podpisaną co najmniej w dwóch egzemplarzach umową wekslową. W przypadku, gdy korzystamy z większej liczby weksli należy sporządzić zestawienie weksli wystawionych lub przyjętych, wraz z informacją o rodzajach zobowiązań lub należności. Jak najrzadziej lub wcale należy korzystać z weksli in blanco bez stosownej umowy wekslowej. W przypadku gdy jest się wierzycielem należy wypełnić weksel kaucyjny in blanco tylko ściśle z zawartym porozumieniem i postępować z nim zgodnie z przyjętymi w umowie zasadami. Po ustaniu przyczyny którą weksel zabezpieczał wierzyciel ma obowiązek skasowania zobowiązania wekslowego, w tym dostarczyć weksel dłużnikowi. Obecnie weksle są powszechnie stosowane jako podstawowa forma zabezpieczenia projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Przykładem są zapisy Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja z 25 lutego 2008 roku. W przypadku dotacji rozwojowej wypłacanej w formie zaliczki przekazanie środków jest możliwe po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Należy

6 podkreślić, iż zgodnie z 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. Nr 175, poz z roku 2007) beneficjenci należący do sektora finansów publicznych są zwolnieni z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku umów podpisanych przez pozostałych beneficjentów, o wartości nie przekraczającej wartości 1 mln zł zabezpieczeniem jest zawsze złożony przez beneficjenta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku umów o większej wartości konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie, np. w formie pieniądza, poręczenia bankowego,, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, zastawie na papierach wartościowych, zastawie rejestrowym, hipotece. Weksle podlegają zwrotowi po całkowitym rozliczeniu i zamknięciu projektu tj. nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia deklaracji wydatków, złożonych przez Instytucję Pośredniczącą. Uwzględniając powyższe informacje należy stwierdzić, iż zadania związane z obrotem wekslami, dotyczące jednostek sektora finansów publicznych, w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych, dotyczą obecnie przede wszystkim kwestii związanych z należytym zabezpieczeniem składanych weksli in blanco. Zadania te dotyczą m.in. Urzędów Marszałkowskich, pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym lub Instytucji Pośredniczących w ramach RPO, a także Wojewódzkich Urzędów Pracy, wykonujących zadania w ramach PO KL.

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo