... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony 6 sumę... suma wekslowa słownie 7... miejsce płatności weksla 9... podpis wystawcy weksla 8 1 Miejscowość, w której weksel został wystawiony. 2 Dzień, miesiąc i rok. Data wystawienie powinna być tożsama z datą wystawienia deklaracji wekslowej i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 3 Suma wekslowa cyfrowo wraz z określeniem waluty. Suma wekslowa stanowi sumę wymagalnego kredytu, odsetek, prowizji i kosztów na dzień wypełnienia weksla. 4 Z rozszerzeniem cę albo cimy w zależności od tego, czy wystawca jest jeden, czy więcej. 5 Dzień, miesiąc i rok. 6 Nazwa Banku zgodnie z brzmieniem w KRS. Stosowanie skrótów w nazwie jest dopuszczalne, jeżeli wynika to z KRS. 7 Suma wekslowa słownie wraz z określeniem waluty. Suma wekslowa słownie musi być tożsama z sumą wekslową wpisaną cyfrowo. 8 Podpis własnoręczny, zgodnie z zasadami opisanymi w 22 instrukcji. 9 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc).

2 Załącznik nr 1A Wzór weksla własnego, dnia r. Na zapłac. za ten weksel na zlecenie sumę W E K S E L Płatny

3 Załącznik nr 2 Wzór weksla własnego na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten własny weksel data płatności 5... lecz nie na jego zlecenie osoba, której weksel ma być zapłacony 6 sumę... suma wekslowa słownie 7... miejsce płatności weksla 9... podpis wystawcy weksla 8 1 Miejscowość, w której weksel został wystawiony. 2 Dzień, miesiąc i rok. Data wystawienie powinna być tożsama z datą wystawienia deklaracji wekslowej i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 3 Suma wekslowa cyfrowo wraz z określeniem waluty. Suma wekslowa stanowi sumę wymagalnego kredytu, odsetek, prowizji i kosztów na dzień wypełnienia weksla. 4 Z rozszerzeniem cę albo cimy w zależności od tego, czy wystawca jest jeden, czy więcej. 5 Dzień, miesiąc i rok. 6 Nazwa Banku zgodnie z brzmieniem w KRS. Stosowanie skrótów w nazwie jest dopuszczalne, jeżeli wynika to z KRS. 7 Suma wekslowa słownie wraz z określeniem waluty. Suma wekslowa słownie musi być tożsama z sumą wekslową wpisaną cyfrowo. 8 Podpis własnoręczny, zgodnie z zasadami opisanymi w 22 instrukcji. 9 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc).

4 Załącznik nr 2A Wzór weksla własnego na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, dnia r. Na zapłac za ten własny weksel lecz nie na jego zlecenie W E K S E L sumę Płatny

5 Załącznik nr 3 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy - kredytobiorcy DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO... dnia... (miejsce i data sporządzenia, miesiąc słownie) 1 BANK Deklaracja wystawiana jest przez:... (wystawca weksla- kredytobiorca) 3 jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na mocy umowy z dnia (kredytobiorca) 4 w wysokości... na warunkach i w terminach płatności określonych w umowie nr... W załączeniu składam(y) do dyspozycji Banku weksel in blanco, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego przeze mnie/ nas kredytu wraz z odsetkami, prowizją i kosztami, w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Bank ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie/nas o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Weksel będzie płatny w.. 5 Weksel może być opatrzony klauzulą bez protestu. Wyrażam(y) zgodę na zniszczenie niewykorzystanego weksla, jeżeli nie odbiorę(odbierzemy) go w terminie 1 miesiąca 6 od dnia całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonej. 7 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 1 Data sporządzenia deklaracji powinna być tożsama z datą wystawienia weksla i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 2 Nazwa Banku/Oddziału, siedziba i adres. 3 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej reprezentujące wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 4 Imię, nazwisko osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej, osoby prawnej tożsame z imieniem, nazwiskiem, nazwą wystawcy. 5 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc). 6 Termin zniszczenia weksla podany w umowie kredytu i w niniejszej deklaracji musi być jednakowy 7 Nie stosować w przypadku weksli na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, z wyłączeniem jak w 17 ust. 3 instrukcji.

6 Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. podpis wystawcy/reprezentantów wystawcy Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 9 podpis małżonka wystawcy weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Podpisy zostały złożone w obecności pracownika Banku: pieczęć i podpis pracownika, w obecności którego zostały złożone podpisy Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji 8 Dotyczy osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych, instytucji itp. należy skreślić. 9 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli weksel i deklaracja są wystawiane przez osobę fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej), a w małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące weksel i deklarację działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

7 DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO Załącznik nr 4 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy - osoby trzeciej... dnia... (miejsce i data sporządzenia, miesiąc słownie) 1 BANK Deklaracja wystawiana jest przez:... (wystawca weksla- osoba trzecia) 3 jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na mocy umowy z dnia......, (kredytobiorca) 4 zwanego dalej Kredytobiorcą w wysokości... na warunkach i w terminach płatności określonych w umowie nr... W załączeniu składam(y) do dyspozycji Banku weksel in blanco, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego przez Kredytobiorcę kredytu wraz z odsetkami, prowizją i kosztami, w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Bank ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie/nas o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Weksel będzie płatny w.. 5 Weksel może być opatrzony klauzulą bez protestu. Wyrażam(y) zgodę na zniszczenie niewykorzystanego weksla, jeżeli nie odbiorę(odbierzemy) go w terminie 1 miesiąca 6 od dnia całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonej. 7 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 1 Data sporządzenia deklaracji powinna być tożsama z datą wystawienia weksla i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 2 Nazwa Banku/Oddziału, siedziba i adres. 3 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 4 Imię, nazwisko osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej, osoby prawnej będącej kredytobiorcą. 5 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc). 6 Termin zniszczenia weksla podany w umowie kredytu i w niniejszej deklaracji musi być jednakowy 7 Nie stosować w przypadku weksli na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, z wyłączeniem jak w 17 ust. 3 instrukcji.

8 Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. podpis wystawcy/reprezentantów wystawcy Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 9 podpis małżonka wystawcy weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Podpisy zostały złożone w obecności pracownika Banku: pieczęć i podpis pracownika, w obecności którego zostały złożone podpisy Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji 8 Dotyczy osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy skreślić. 9 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli weksel i deklaracja są wystawiane przez osobę fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej), a w małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące weksel i deklarację działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

9 Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy - kredytobiorcy i poręczyciela DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO I PORĘCZYCIELA... dnia... (miejsce i data sporządzenia, miesiąc słownie) 1 BANK Deklaracja wystawiana jest przez:... (wystawca weksla- kredytobiorca) 3 jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na mocy umowy z dnia (kredytobiorca) 4 w wysokości... na warunkach i w terminach płatności określonych w umowie nr... W załączeniu składam(y) do dyspozycji Banku weksel in blanco, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego przeze mnie/ nas kredytu wraz z odsetkami, prowizją i kosztami w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Bank ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie/nas o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Weksel będzie płatny w.. 5 Weksel może być opatrzony klauzulą bez protestu. Wyrażam(y) zgodę na zniszczenie niewykorzystanego weksla, jeżeli nie odbiorę(odbierzemy) go w terminie 1 miesiąca 6 od dnia całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonej. 7 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 1 Data sporządzenia deklaracji powinna być tożsama z datą wystawienia weksla i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 2 Nazwa Banku/Oddziału, siedziba i adres. 3 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 4 Imię, nazwisko osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej, osoby prawnej tożsame z imieniem, nazwiskiem, nazwą wystawcy. 5 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc). 6 Termin zniszczenia weksla podany w umowie kredytu i w niniejszej deklaracji musi być jednakowy. 7 Nie stosować w przypadku weksli na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, z wyłączeniem jak w 17 ust. 3 instrukcji.

10 Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. podpis wystawcy/reprezentantów wystawcy Wyrażam(y) zgodę na treść powyższej deklaracji i na warunkach w niej określonych poręczam(y) wekslowo za zobowiązanie wskazane w podpisanym przeze mnie (nas) wekslu in blanco. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. Dane osobowe/firmowe poręczyciela/poręczycieli: 9 Imię i nazwisko, nazwa, podpis poręczyciela/reprezentantów poręczyciela Dotyczy osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy skreślić. 9 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego.

11 Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 10 podpis małżonka wystawcy weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego podpis małżonka poręczyciela weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Podpisy zostały złożone w obecności pracownika Banku: pieczęć i podpis pracownika, w obecności którego zostały złożone podpisy Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy oraz poręczyciela 10 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli weksel i deklaracja są wystawiane przez osobę fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej), a w małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące weksel i deklarację działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

12 Załącznik nr 6 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy - osoby trzeciej i poręczyciela DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO I PORĘCZYCIELA... dnia... (miejsce i data sporządzenia, miesiąc słownie) 1 BANK Deklaracja wystawiana jest przez:... (wystawca weksla- osoba trzecia) 3 Jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na mocy umowy z dnia (kredytobiorca) 4 zwanego dalej Kredytobiorcą w wysokości... na warunkach i w terminach płatności określonych w umowie nr... W załączeniu składam(y) do dyspozycji Banku weksel in blanco, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego przez Kredytobiorcę kredytu wraz z odsetkami, prowizją i kosztami, w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Bank ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie/nas o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Weksel będzie płatny w.. 5 Weksel może być opatrzony klauzulą bez protestu. Wyrażam(y) zgodę na zniszczenie niewykorzystanego weksla, jeżeli nie odbiorę(odbierzemy) go w terminie 1 miesiąca 6 od dnia całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonej. 7 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 1 Data sporządzenia deklaracji powinna być tożsama z datą wystawienia weksla i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 2 Nazwa Banku/Oddziału, siedziba i adres. 3 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 4 Imię, nazwisko osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej, osoby prawnej będącej kredytobiorcą. 5 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc). 6 Termin zniszczenia weksla podany w umowie kredytu i w niniejszej deklaracji musi być jednakowy 7 Nie stosować w przypadku weksli na zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, z wyłączeniem jak w 17 ust. 3 instrukcji.

13 Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. podpis wystawcy/reprezentantów wystawcy Wyrażam(y) zgodę na treść powyższej deklaracji i na warunkach w niej określonych poręczam(y) wekslowo za zobowiązanie wskazane w podpisanym przeze mnie (nas) wekslu in blanco. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 8. Imię i nazwisko, nazwa, podpis poręczyciela/reprezentantów poręczyciela Dane osobowe/firmowe poręczyciela/poręczycieli: Dotyczy osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy skreślić. 9 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego.

14 Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 10 podpis małżonka wystawcy weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego podpis małżonka poręczyciela weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Podpisy zostały złożone w obecności pracownika Banku: pieczęć i podpis pracownika, w obecności którego zostały złożone podpisy Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy i poręczyciela 10 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli weksel i deklaracja są wystawiane przez osobę fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej), a w małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące weksel i deklarację działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

15 Załącznik nr 6A Wzór deklaracji wekslowej do kredytów z dopłatami ARiMR... dnia... (miejsce i data sporządzenia, miesiąc słownie) 1 DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO BANK Deklaracja wystawiana jest przez:... (wystawca weksla- kredytobiorca) 3 jako zabezpieczenie roszczeń o zwrot dopłat udzielonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej zwaną ARiMR) do kredytu udzielonego przez Bank na podstawie umowy kredytu... 4 nr. z dnia r. (dalej zwaną Umową Kredytu) wraz z odsetkami w przypadku sprzedaży w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku, użytków rolnych, gospodarstwa rolnego, innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt udzielony na podstawie Umowy Kredytu. W załączeniu składam(y) do dyspozycji Banku weksel in blanco, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą kwocie udzielonych przez ARiMR dopłat do wykorzystanego w całości lub w części kredytu, udzielonego przez Bank na podstawie Umowy Kredytu wraz z odsetkami w wysokości określonej w Umowie Kredytu, w przypadku dokonania przeze mnie (nas) sprzedaży w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku, użytków rolnych, gospodarstwa rolnego, innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt udzielony na podstawie Umowy Kredytu. Bank ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie (nas) o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu płatności. 1 Data sporządzenia deklaracji powinna być tożsama z datą wystawienia weksla i nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytu. 2 Nazwa Banku/Oddziału, siedziba i adres. 3 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i wysokość kapitału zakładowego. 4 Pełna nazwa umowy kredytu.

16 Weksel płatny będzie w... 5 Weksel może być opatrzony klauzulą bez protestu. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 6. podpis wystawcy/reprezentantów wystawcy Wyrażam(y) zgodę na treść powyższej deklaracji i na warunkach w niej określonych poręczam(y) wekslowo za zobowiązanie wskazane w podpisanym przeze mnie (nas) wekslu in blanco. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu deklaracji, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie i udostępnienie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez Bank a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej deklaracji zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 6. Imię i nazwisko, nazwa, podpis poręczyciela/reprezentantów poręczyciela 5 Miejscowość, w której weksel jest przedstawiony do zapłaty. Jako miejsce płatności weksla powinna być podawana miejscowość, w jakiej Bank/Oddział ma siedzibę ze względu na możliwość wytoczenia powództwa z weksla przed sąd miejsca płatności (art kpc). 6 Dotyczy osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy skreślić.

17 Dane osobowe/firmowe poręczyciela/poręczycieli: Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 8 podpis małżonka wystawcy weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego podpis małżonka poręczyciela weksla - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Podpisy zostały złożone w obecności pracownika Banku: pieczęć i podpis pracownika, w obecności którego zostały złożone podpisy Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy oraz poręczyciela 7 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej albo nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 8 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli weksel i deklaracja są wystawiane przez osobę fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej) a w małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące weksel i deklarację działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

18 UMOWA PORĘCZENIA Załącznik nr 7 Wzór umowy poręczenia cywilnego zawarta w dniu: w pomiędzy: Bankiem. z siedzibą w adres: ul. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS NIP REGON Oddział w adres: (w przypadku SGB-Banku S.A. dodatkowo należy podać wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego) reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Bankiem, a zam. PESEL zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Poręczycielem 1 a z siedzibą w ul. NIP reprezentowanym przez: 1. REGON 2. zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Poręczycielem Bank oświadcza, że w dniu.. zawarł umowę kredytu z... 3 (kredytobiorca) zwaną(ym) dalej Dłużnikiem, w wyniku której udzielił Dłużnikowi kredytu 4 w wysokości.. 1 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej. 2 Nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 3 Imię, nazwisko albo nazwa kredytobiorcy. 4 Określenie rodzaju kredytu (inwestycyjny, obrotowy, hipoteczny itp.).

19 2. Dłużnik zobowiązany jest do spłaty udzielonego mu kredytu wraz z oprocentowaniem w kwotach i terminach, określonych w umowie, o której mowa w ust Poręczyciel oświadcza, że znana jest mu treść umowy kredytu, określonej w ust Poręczyciel udziela solidarnego poręczenia za zobowiązania Dłużnika wynikające z umowy kredytu, określonej w 1 ust. 1, do wysokości niespłaconego kapitału, odsetek umownych, odsetek od kapitału przeterminowanego, kosztów windykacji, opłat i prowizji bankowych (suma zadłużenia) na wypadek, gdyby Dłużnik zobowiązania swojego nie wykonał. 2. Poręczyciel oświadcza, iż pozostaje w związku małżeńskim nie pozostaje w związku małżeńskim pozostaje w związku małżeńskim, w którym istnieje rozdzielność majątkowa.* Bank zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Poręczyciela o opóźnieniu Dłużnika w spłacie całości lub części zobowiązań wynikających z umowy kredytu, określonej w 1 ust. 1 umowy. 2. Poręczyciel oświadcza, że zobowiązanie z tytułu niniejszego poręczenia wykona w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia określonego w ust. 1, przez zapłatę sumy zadłużenia bądź w sposób i w terminach podanych przez Bank oraz udziela nieodwołalnego upoważnienia Bankowi, aby w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Bank pokrył powyższe zadłużenie przez dokonanie przelewu sumy zadłużenia z rachunku poręczyciela nr Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Bank dokonuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 Poręczyciel zobowiązuje się informować pisemnie Bank o każdej zmianie adresu oraz adresu do korespondencji. 5 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 6 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 7 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Banku, jeden dla Poręczyciela. 5 W przypadku gdy poręczycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna należy skreślić ust. 2 w całości. 6 Pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela nie jest warunkiem ważności poręczenia i zależy od woli i uzgodnień stron umowy.

20 9 7 Poręczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez bank a dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. (podpis osób reprezentujących Bank ) (podpis Poręczyciela / osób reprezentujących Poręczyciela) Wyrażam zgodę na powyższe poręczenie 8 podpis małżonka Poręczyciela - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji Poręczyciela * prosimy wstawić x w wybrane pole 7 Dotyczy Poręczyciela - osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 9 należy skreślić. 8 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące umowę działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

21 UMOWA PORĘCZENIA Załącznik nr 8 Wzór umowy poręczenia cywilnego za zobowiązania przyszłe zawarta w dniu: w pomiędzy: Bankiem z siedzibą w adres: ul. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS NIP REGON Oddział w adres: (w przypadku SGB-Banku S.A. dodatkowo należy podać wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego) reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Bankiem, a zam. PESEL zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Poręczycielem 1 a z siedzibą w ul. NIP reprezentowanym przez: 1. REGON 2. zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Poręczycielem Bank oświadcza, że zamierza zawrzeć umowę kredytu z (kredytobiorca) 1 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej. 2 Nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego. 3 Imię, nazwisko albo nazwa kredytobiorcy.

22 zwaną(ym) dalej Dłużnikiem, w wyniku której udzieli Dłużnikowi kredytu 4 w wysokości.. 2. Dłużnik zobowiązany będzie do spłaty udzielonego mu kredytu wraz z oprocentowaniem w kwotach i terminach, określonych w umowie, o której mowa w ust Poręczyciel udziela solidarnego poręczenia za przyszłe zobowiązania Dłużnika jakie mogą powstać z tytułu umowy określonej w 1 ust. 1 do wysokości. (słownie ) na wypadek, gdyby Dłużnik zobowiązania swojego nie wykonał. 2. Poręczenie ważne jest do dnia Poręczyciel oświadcza, iż pozostaje w związku małżeńskim/nie pozostaje w związku małżeńskim/pozostaje w związku małżeńskim, w którym istnieje rozdzielność majątkowa Bank zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Poręczyciela o opóźnieniu Dłużnika w spłacie całości lub części zobowiązań wynikających z umowy określonej w 1 ust Poręczyciel oświadcza, że zobowiązanie z tytułu niniejszego poręczenia wykona w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia określonego w ust. 1, przez zapłatę sumy zadłużenia bądź w sposób i w terminach podanych przez Bank oraz udziela nieodwołalnego upoważnienia Bankowi, aby w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Bank pokrył powyższe zadłużenie przez dokonanie przelewu sumy zadłużenia z rachunku poręczyciela nr Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Bank dokonuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 Poręczyciel zobowiązuje się informować pisemnie Bank o każdej zmianie adresu oraz adresu do korespondencji. 5 Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 6 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 7 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Banku, jeden dla Poręczyciela. 4 Określenie rodzaju kredytu (inwestycyjny, obrotowy, hipoteczny itp.). 5 Termin ważności poręczenia powinien przypadać po dniu ostatecznej zapadalności kredytu. 6 Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy poręczycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, należy skreślić ust. 3 w całości. 7 Pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela nie jest warunkiem ważności poręczenia i zależy od woli i uzgodnień stron umowy.

23 9 8 Poręczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazanych przez bank a dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy zawartej z bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innych ustaw... (podpis osób reprezentujących Bank ). (podpis Poręczyciela / osób reprezentujących Poręczyciela) Wyrażam zgodę na powyższe poręczenie 9 podpis małżonka Poręczyciela - osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Załącznik: oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczyciela 8 Dotyczy Poręczyciela - osoby fizycznej, to jest konsumenta, rolnika, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 9 należy skreślić. 9 Zgoda małżonka jest wymagana, jeżeli Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności ustawowej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ani w przypadku gdy osoby fizyczne podpisujące umowę działają jako reprezentanci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, partnerskiej, wspólnoty mieszkaniowej).

24 Załącznik nr 9 Wzór gwarancji... dnia... (miejsce i data wystawienia, miesiąc słownie) Bank.. Oddział w.. GWARANCJA SPŁATY KREDYTU NR... Jako zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Was kredytu (kredytobiorca ) 1 w wysokości.. (słownie: ) na podstawie umowy... (rodzaj kredytu) 2 z dnia. nr. z oprocentowaniem stałym zmiennym* wynoszącym w dniu wystawienia gwarancji..%, oraz prowizjami i opłatami, my., (gwarant) 3 działając na zlecenie.... (kredytobiorca ) zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności oraz skuteczności zawartej umowy kredytu, do zapłacenia Wam każdej kwoty do wysokości:.. (słownie : ) stanowiącej górną granicę naszej odpowiedzialności, na pierwsze Wasze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że. nie spłacił/a w określonym w umowie terminie, (kredytobiorca) zobowiązania zabezpieczonego niniejszą gwarancją. Każdorazowa spłata należności przez.. (kredytobiorca) będzie zmniejszać wysokość naszego zobowiązania. Suma gwarancyjna traktowana jest jako suma do wyczerpania. W celu identyfikacji Wasze pisemne żądanie musi być nam przedstawione 4 Gwarancja ważna jest do dnia... 1 Imię, nazwisko albo nazwa kredytobiorcy. 2 Określenie rodzaju kredytu (inwestycyjny, obrotowy, hipoteczny itp.). 3 W zależności od tego, jaki podmiot jest gwarantem: nazwa banku - gwaranta, siedziba, adres, NIP i REGON, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, określenie jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) itd. 4 Sposób identyfikacji beneficjenta wymagany przez gwaranta.

25 Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1) gdyby Wasze wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem nie zostało nam przekazane w wymienionym wyżej terminie ważności gwarancji, 2) upływu terminu ważności gwarancji, 3) zwolnienia gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej ważności, 4) gdy świadczenia gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji. Gwarancja powinna być zwrócona po upływie terminu jej ważności lub po dokonaniu spłaty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami.... (podpisy osób działających w imieniu udzielającego gwarancji)

26 Załącznik nr 10 Wzór wezwania gwaranta do zapłaty... dnia... (miejsce i data wystawienia, miesiąc słownie)... (gwarant) W związku z wystawioną przez Was w dniu. gwarancją spłaty kredytu nr. na zabezpieczenie umowy kredytu z dnia., nr.., informujemy, że nie spłacił w całości części* należności z tytułu (kredytobiorca) 1 kredytu w terminie oznaczonym w umowie kredytu, będącej przedmiotem Waszej gwarancji. W związku z powyższym wzywamy do zapłaty kwoty w wysokości... (słownie: ) na rachunek nr... (podpisy w imieniu Banku) 1 Imię, nazwisko albo nazwa kredytobiorcy.

27 UMOWA O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI Załącznik nr 11 Wzór umowy przelewu wierzytelności istniejącej zawarta w dniu: w pomiędzy: Bankiem.. z siedzibą w Oddział w adres: ul. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS NIP adres: REGON (w przypadku SGB-Banku S.A. dodatkowo należy podać wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego) reprezentowanym przez: jako Cesjonariuszem, zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Bankiem, a a) WERSJA DLA OSOBY FIZYCZNEJ zam. jako Cedentem, zwanym dalej Kredytobiorcą 1 lub zam. prowadzącym działalność gospodarczą jako: PESEL PESEL na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Cedentem, zwanym dalej Kredytobiorcą 1 b) WERSJA DLA OSOBY PRAWNEJ/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIP reprezentowanym przez: 1. z siedzibą w REGON 2. jako Cedentem, zwanym dalej Kredytobiorcą 2. ul. 1 Imię, nazwisko, adres i PESEL osoby fizycznej. Cedentem może być Kredytobiorca lub osoba trzecia. Jeżeli Cedentem jest Kredytobiorca, w umowie należy określić go jako Kredytobiorcę. Jeżeli natomiast Cedentem jest osoba trzecia, słowa zwanym dalej Kredytobiorcą należy skreślić. Cedent, który nie jest Kredytobiorcą, będzie określany w dalszej części umowy mianem Cedenta. 2 Nazwa, siedziba, adres, NIP i REGON jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej wraz z podaniem danych osób reprezentujących tę jednostkę organizacyjną lub osobę prawną (imię, nazwisko, PESEL). W przypadku spółki komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej należy podać nadto oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru i wysokość kapitału zakładowego.

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia)

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia) Miejscowość, Data DEKLARACJA WEKSLOWA Do weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez:............., (pełna nazwa firmy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) który jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez:

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez: UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej projekt... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn:

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW pożyczki na cele mieszkaniowe

WNIOSEK o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW pożyczki na cele mieszkaniowe Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/2015 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2015 r. Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r.... imię i nazwisko wnioskodawcy nr telefonu służbowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa odnowienia linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu 28.01.2016 pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS UKSW... imię i nazwisko wnioskodawcy... jednostka UKSW nr telefonu służbowego i domowego Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z linii o symbolu...

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z linii o symbolu... Data wpływu... Wpisano do rejestru wniosków pod numerem... Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz Oddział w Ostrowi Maz Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WEKSEL ... miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna. ... zapłacę za ten weksel. ... bez protestu

WEKSEL ... miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna. ... zapłacę za ten weksel. ... bez protestu WEKSEL......... miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna... zapłacę za ten weksel data płatności... bez protestu osoba na zlecenie, której weksel ma być zapłacony sumę...płatny suma pieniężna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo