WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 738/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Dotyczy Osi Priorytetowej I-VIII i Działania 9.3 z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kraków, czerwiec 2013 r. 1

2 Spis treści: Wprowadzenie Rodzaje zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Podmioty zwolnione z obowiązku składania zabezpieczeń Terminy składania zabezpieczeń Określenie formy zabezpieczenia Wysokość składanego zabezpieczenia Tryb składania zabezpieczeń Skutki braku złożenia zabezpieczenia lub jego nieuzupełnienia w wymaganym terminie Aneksy do zabezpieczeń Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia Odzyskiwanie środków Zwrot zabezpieczenia Opis wybranych form zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO Dokumenty wymagane przy złożeniu zabezpieczenia Wzór weksla oraz deklaracji wekslowych Załącznik nr 1 - wzór weksla Załącznik nr 2 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych w formie zaliczki Załącznik nr 3 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych w formie refundacji Załącznik nr 4 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w formie zaliczki Załącznik nr 5 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w formie refundacji

3 Wprowadzenie W celu zapewnienia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Instytucja Zarządzająca MRPO opracowała niniejsze Wytyczne. Przedmiotowy dokument ma na celu przedstawienie dostępnych form zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu oraz procedurę ich ustanawiania. Ustanowienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem przekazania dofinansowania przyznanego na realizację projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Brak złożenia w Instytucji Zarządzającej MRPO prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia stanowi przesłankę rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia. 1. Rodzaje zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej MRPO poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Wszystkie dopuszczone przez Instytucję Zarządzającą MRPO formy zabezpieczeń zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent nie może zabezpieczyć realizacji umowy poprzez ustanowienie innego rodzaju zabezpieczenia. Obowiązujące formy zabezpieczeń: 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2) pieniądz; 3) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 4) gwarancja bankowa; 5) gwarancja ubezpieczeniowa; 3

4 6) poręczenie, o którym mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); 7) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 8) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 9) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu; 10) przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 11) hipoteka; w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca MRPO uzna to za konieczne hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; 12) poręczenie według prawa cywilnego przez osobę, której stan majątkowy nie budzi wątpliwości co do możliwości zaspokojenia z jej majątku. 2. Podmioty zwolnione z obowiązku składania zabezpieczeń. Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie nie składają podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa a także Bank Gospodarstwa Krajowego. Zwolnienie wynika z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz.1240). W przypadku, gdy beneficjent pomimo zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia, wnioskuje o jego ustanowienie, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Wytycznych. 3. Terminy składania zabezpieczeń. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dofinansowanie może być wypłacane beneficjentom w formie zaliczki lub w formie refundacji. W przypadku dofinansowania wypłacanego w formie zaliczki, beneficjent jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie w terminie do 20 dni od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. 4

5 W przypadku dofinansowania wypłacanego wyłącznie w formie refundacji, beneficjent jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie nie później niż z pierwszym wnioskiem o płatność obejmującym rozliczenie poniesionych w ramach projektu wydatków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę beneficjenta Instytucja Zarządzająca MRPO może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia. Prośbę o wydłużenie terminu na wniesienie zabezpieczenia beneficjent jest zobowiązany złożyć na piśmie do Instytucji Zarządzającej MRPO przed upływem terminu wniesienia zabezpieczenia określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest wskazać przyczyny uniemożliwiające zachowanie terminu i przewidywany termin ustanowienia oraz wniesienia zabezpieczenia. Zmiana terminu złożenia zabezpieczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (Departament Funduszy Europejskich UMWM). Złożenie poprawnie ustanowionego zabezpieczenia stanowi warunek wypłaty beneficjentowi dofinansowania. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do upływu 5 lat od zakończenia realizacji Projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw do upływu 3 lat od zakończenia realizacji Projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Instytucja Zarządzająca MRPO dopuszcza złożenie zabezpieczenia, które z uwagi na formę ustanawiane jest na krótszy okres (np. roczna gwarancja bankowa). W takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do przedłużania zabezpieczenia przez cały okres określony w umowie o dofinansowanie projektu tj. do upływu 5 lub 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Beneficjent zobowiązany jest wówczas składać do Instytucji Zarządzającej MRPO nowe zabezpieczenie nie później niż 30 dni przed upływem terminu ustanowionego dotychczas zabezpieczenia. 4. Określenie formy zabezpieczenia. W umowie o dofinansowanie projektu wymienione są dopuszczone przez Instytucję Zarządzającą MRPO formy zabezpieczenia. Wysokość kwoty dofinansowania, która została beneficjentowi przyznana decyduje o wyborze właściwej formy zabezpieczenia. W przypadku, gdy 90% wartości dofinansowania nie przekracza zł lub beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie 5

6 gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest jednostką badawczo rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo- rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 i z 2009 r. Nr 168, poz. 1323), zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli w opisanych powyżej sytuacjach nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo beneficjent wskaże jako preferowaną inną niż weksel in blanco formę zabezpieczenia (wybraną z katalogu zabezpieczeń określonych w umowie o dofinansowanie), zabezpieczenie może być ustanowione we wskazanej przez niego formie. Beneficjent jest zobowiązany pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą MRPO o wybranej formie zabezpieczenia przed upływem terminu wniesienia zabezpieczenia określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Natomiast w przypadku, gdy 90% wartości dofinansowania przekracza zł zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z form zabezpieczeń wskazanych w umowie (innej niż weksel in blanco). W przypadku, gdy 90% wartości dofinansowania przekracza zł, Instytucja Zarządzająca MRPO zaleca ustanowienie hipoteki kaucyjnej. 5. Wysokość składanego zabezpieczenia. Wysokości wnoszonego zabezpieczenia jest uzależniona od formy w jakiej dofinansowanie będzie beneficjentowi wypłacane. W przypadku płatności przekazywanych w formie zaliczki, beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość najwyższej możliwej do otrzymania przez beneficjenta transzy zaliczki wynikającej z Uszczegółowienia Programu. W przypadku płatności przekazywanych w formie refundacji, beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 30% wartości dofinansowania nie później niż z pierwszym wnioskiem o płatność obejmującym rozliczenie poniesionych w ramach projektu wydatków. 6

7 6. Tryb składania zabezpieczeń. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzającą MRPO (Departament Funduszy Europejskich UMWM) informuje pisemnie beneficjenta o konieczności wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, wskazując termin złożenia zabezpieczenia oraz pracownika uprawnionego do odbioru zabezpieczenia. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustanowionego poza siedzibą Instytucji Zarządzającej MRPO (np. gwarancji bankowej) wymaga dostarczenia oryginału tego dokumentu (w przypadku aktu notarialnego należy dostarczyć wypis tego aktu). Wyznaczony pracownik Instytucji Zarządzającej MRPO (Departament Budżetu i Finansów UMWM) ustala indywidualnie z każdym beneficjentem, termin i miejsce złożenia zabezpieczenia. Beneficjent ma obowiązek przedstawić na żądanie Instytucji Zarządzającej MRPO dokumenty niezbędne do prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wniesione przez beneficjenta zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega weryfikacji formalno prawnej i merytoryczno - rachunkowej przez Instytucję Zarządzającą MRPO (Departament Budżetu i Finansów we współpracy z Departamentem Prawnym UMWM). Weryfikacja zabezpieczenia ma na celu sprawdzenie m.in. prawidłowości rodzaju i wysokości zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Weryfikacja zabezpieczenia przez Instytucję Zarządzającą MRPO następuje niezwłocznie po złożeniu przez beneficjenta wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia, że: zabezpieczenie w sposób niewystarczający gwarantuje należyte wykonanie umowy o dofinansowanie projektu, w zabezpieczeniu znajdują się uchybienia lub braki (w tym braki formalne), Instytucja Zarządzająca MRPO (Departament Budżetu i Finansów UMWM) informuje pisemnie beneficjenta o stwierdzonych uchybieniach i wskazuje termin na złożenie poprawnego zabezpieczenia. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą MRPO. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta Instytucja Zarządzająca MRPO może wydłużyć termin wniesienia poprawnego zabezpieczenia. 7

8 Wniosek o wydłużenie terminu złożenia poprawnego zabezpieczenia beneficjent jest zobowiązany złożyć na piśmie do Instytucji Zarządzającej MRPO przed upływem terminu wniesienia zabezpieczenia określonego w piśmie informującym beneficjenta o stwierdzonych uchybieniach w złożonym uprzednio zabezpieczeniu. Beneficjent zobowiązany jest wskazać przyczyny uniemożliwiające zachowanie wyznaczonego przez Instytucję Zarządzającą MRPO terminu złożenia poprawnego zabezpieczenia i podać przewidywany termin wniesienia tego zabezpieczenia. Beneficjent może zostać zobligowany przez Instytucję Zarządzającą MRPO do przedstawienia innej lub dodatkowej formy zabezpieczenia przyszłych wierzytelności z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. W związku z weryfikacją zabezpieczenia, Instytucja Zarządzająca MRPO może zwrócić się do beneficjenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Każdorazowa zmiana rodzaju zabezpieczenia, uzupełnienie dokumentów, podlega ponownej procedurze weryfikacji. Do chwili stwierdzenia prawidłowości złożonego zabezpieczenia, dofinansowanie nie może być beneficjentowi wypłacone. 7. Skutki braku złożenia zabezpieczenia lub jego nieuzupełnienia w wymaganym terminie. W przypadku, gdy beneficjent nie złożył w wymaganym terminie zabezpieczenia, które w sposób wystarczający zabezpieczy należyte wykonanie umowy o dofinansowanie projektu lub w ustanowionym zabezpieczeniu znajdują się uchybienia lub braki, których beneficjent nie poprawił, Instytucja Zarządzająca MRPO (Departament Budżetu i Finansów UMWM) wzywa w formie pisemnej beneficjenta do złożenia wyjaśnień i niezwłocznego wniesienia prawidłowego zabezpieczenia. Instytucja Zarządzająca MRPO może rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia, jeżeli beneficjent nie wniesie poprawnie ustanowionego zabezpieczenia w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu lub terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą MRPO. 8

9 8. Aneksy do zabezpieczeń. W przypadku zmiany (wydłużenia) okresu realizacji projektu, beneficjent zobowiązany jest do odpowiedniego wydłużenia okresu obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W przypadku zwiększenia poziomu dofinansowania projektu, beneficjent zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia wartości złożonego zabezpieczenia. Może tego dokonać poprzez złożenie dodatkowego zabezpieczenia w formie określonej w umowie o dofinansowanie lub gdy forma dotychczas złożonego zabezpieczenia na to pozwala, zwiększenia wartości tego zabezpieczenia. W przypadku zmniejszenia poziomu dofinansowania projektu, na wniosek beneficjenta wartość złożonego zabezpieczenia może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu. Beneficjent jest zobowiązany uzgodnić z Instytucją Zarządzającą MRPO (Departament Funduszy Europejskich UMWM) wnioskowaną zmianę wartości zabezpieczenia. W przypadku, gdy zabezpieczenie ustanowione było w formie innej niż weksel in blanco, może ono na wniosek beneficjenta ulec zmianie i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku przekazania beneficjentowi płatności w formie zaliczki, zmiana formy zabezpieczenia na weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową może nastąpić dopiero po rozliczeniu przez Beneficjenta całości zaliczki otrzymanej w ramach Projektu. Rozpatrując wniosek beneficjenta o zmianę formy zabezpieczenia, Instytucja Zarządzająca MRPO bierze pod uwagę potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz dotychczasowy przebieg realizacji projektu. Każdorazowa zmiana zabezpieczenia złożonego przez beneficjenta podlega ponownej procedurze weryfikacji. Zmiana wysokości lub formy złożonego zabezpieczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. W aneksie wskazany jest również termin wniesienia nowego zabezpieczenia. Do chwili stwierdzenia prawidłowości zmienionego lub uzupełnionego zabezpieczenia następuje wstrzymanie wypłaty środków dofinansowania dla beneficjenta. 9

10 9. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia. Wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w przypadku, gdy obowiązek ustanowienia zabezpieczenia wynika z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem zasad realizacji projektów objętych schematami pomocy publicznej. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia powinny zostać ujęte w budżecie projektu. 10. Odzyskiwanie środków. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu skutkuje wobec beneficjenta obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą MRPO i na rachunek przez nią wskazany. Niedokonanie zwrotu dofinansowania we wskazanym terminie skutkować będzie podjęciem przez Instytucję Zarządzającą MRPO czynności zmierzających do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności wniesionego przez beneficjenta zabezpieczenia. Koszty dotyczące ewentualnego odzyskiwania wierzytelności należnych Instytucji Zarządzającej MRPO z tytułu nie wywiązywania się beneficjenta z postanowień umowy, obciążają w całości beneficjenta. 11. Zwrot zabezpieczenia. Po upływie terminu, na który złożone zostało zabezpieczenie oraz po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO prawidłowego wypełnienia przez beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, Instytucja Zarządzająca MRPO (Departament Funduszy Europejskich UMWM) poinformuje pisemnie beneficjenta o możliwości odbioru wniesionego zabezpieczenia wskazując termin odbioru zabezpieczenia oraz pracownika uprawnionego do zwrotu zabezpieczenia (Departament Budżetu i Finansów UMWM). 10

11 12. Opis wybranych form zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO. 1) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) weksel jest dokumentem o ściśle określonej treści, w którym zawarte jest abstrakcyjne i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w ustalonym terminie i miejscu. Weksel in blanco jest dokumentem, który w chwili jego wystawienia nie zawiera wszystkich lub niektórych istotnych elementów treści weksla, na którym dłużnik wekslowy złożył swój podpis w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, upoważniając jednocześnie wierzyciela do uzupełnienia brakujących elementów treści weksla. Wraz z wekslem in blanco składana jest deklaracja wekslowa, będąca formą oświadczenia wystawcy weksla, określająca m.in. sposób wypełnienia weksla in blanco przez wierzyciela. Podpis wystawcy weksla, będącego osobą fizyczną powinien: być własnoręczny i czytelny, obejmować co najmniej nazwisko, przy czym Instytucja Zarządzająca MRPO zaleca aby podpis składał się z imienia i nazwiska wystawcy. W przypadku osób prawnych podpis składa się z dwóch elementów umieszczonych pod przyrzeczeniem zapłaty: firmy bądź nazwy podmiotu, naniesionych poprzez odciśnięcie pieczęci firmowej (firma powinna być wskazana w pełnym brzmieniu lub też skrócie powszechnie używanym w obrocie, przy czym jeżeli skrót firmy został ujawniony we właściwym rejestrze np. ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, to przedsiębiorca powinien się posługiwać w obrocie wekslowym takim skrótem) oraz podpisów osób umocowanych do reprezentacji składanych bezpośrednio pod firmą lub nazwą, najczęściej wraz z odciśnięciem pieczęci funkcyjnych, podpisy muszą być własnoręczne. Uwaga: podpis wystawcy weksla powinien zostać złożony poniżej przyrzeczenia zapłaty, w miejscu przeznaczonym dla podpisu wystawcy. 2) Poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 11

12 z późn. zm.). Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa na zlecenie beneficjenta mogą udzielić poręczenia. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Do poręczeń udzielanych przez bank stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm). 3) Gwarancja bankowa. Do gwarancji bankowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Bank na zlecenie beneficjenta może udzielić gwarancji bankowej. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji Instytucji Zarządzającej MRPO) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie zostaną załączone do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Udzielenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Gwarancja bankowa powinna być opatrzona klauzulami, iż gwarant zobowiązuje się do zapłaty całej sumy nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji. 4) Gwarancja ubezpieczeniowa. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.) do czynności ubezpieczeniowych zalicza się m.in. zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych. Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń (gwarant) zobowiązuje się (w zamian za opłaconą składkę, na warunkach określonych w umowie gwarancji) do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji (Instytucji Zarządzająca MRPO) w przypadku nie wywiązania się beneficjenta projektu z zobowiązania objętego gwarancją. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna być opatrzona klauzulami, iż gwarant zobowiązuje się do zapłaty całej sumy nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji. 12

13 5) Poręczenie, o którym mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 oraz z 2008r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505). Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia: przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą; podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz podmiotom działającym na rzecz innowacyjności. Wsparcie przeznaczone jest na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego wskazane podmioty udzielają poręczeń ( fundusz poręczeniowy ). 6) Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej. Poręczenie wekslowe jest formą zabezpieczenia zapłaty całości lub części sumy wekslowej. Przez czynność tę następuje przyjęcie przez poręczyciela odpowiedzialności za cudze zobowiązanie wekslowe. Poręczyciel staje się dłużnikiem odpowiadającym za zapłatę weksla obok podmiotu, za który udzielił poręczenia. Poręczenie wekslowe jest odrębną od poręczenia cywilnego instytucją prawną uregulowaną przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz.282 z późń. zm.). W przypadku przedmiotowego zabezpieczenia weksel stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma mieć poręczyciela, którym może być wyłącznie bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Poręczenie może być udzielone poprzez: złożenie przez poręczyciela samego podpisu na przedniej stronie weksla (sam podpis na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia, jeżeli nie jest to podpis wystawcy), umieszczenie na wekslu obok podpisu poręczyciela wyrażenia poręczam lub innego równoznacznego zwrotu (np. ręczę, gwarantuję ). W tej formie poręczenie może być złożone na przedniej, jak i na odwrotnej stronie weksla. 13

14 7) Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Do ustanowienia zastawu, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, potrzebna jest umowa między właścicielem (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej na którą strony wyraziły zgodę (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.). Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego polega na obciążeniu prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z praw wynikających z papierów wartościowych bez względu na to, czyją stały się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela papierów wartościowych, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Obciążenia zastawem dokonuje się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Przedmiotem zastawu na papierach wartościowych są prawa w nich inkorporowane, odpowiednio stosuje się przepisy o zastawie na prawach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz ) oraz ustawą o obligacjach (Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz z późn. zm.) Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego emitują następujące rodzaje papierów wartościowych: bony skarbowe krótkoterminowe papiery wartościowe (z terminem wykupu nie dłuższym niż rok) emitowane przez Skarb Państwa, obligacje skarbowe długoterminowe papiery wartościowe (z terminem wykupu dłuższym niż rok) emitowane przez Skarb Państwa, obligacje - papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa. Uwaga: Umowa o ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej z datą pewną. 8) Zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy został uregulowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569 z późn. zm.). Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną wyrażoną w pieniądzu polskim lub 14

15 w walucie obcej. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa zawarta między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą), a wierzycielem (zastawnikiem), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpis do rejestru zastawów, prowadzonego przez właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę zastawcy) sąd rejonowy. Wpis do rejestru zastawów warunkuje skuteczność zabezpieczenia. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome, a także prawa majątkowe (wierzytelności pieniężne i niepieniężne), jeżeli są zbywalne. W zależności od woli stron, przedmiot zastawu może pozostać we władaniu zastawcy lub osoby trzeciej, na którą strony wyraziły zgodę. Przedmiot zastawu musi być wolny od wad prawnych, tj. beneficjent zobowiązany jest wykazać tytuł prawny do rzeczy wskazanych do zastawu. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania rzeczywistej wartości przedmiotu zastawu. W przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu. Zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. 9) Przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie. Istotą przewłaszczenia rzeczy ruchomych na zabezpieczenie jest przeniesienie na Instytucję Zarządzającą MRPO prawa własności rzeczy ruchomych przy jednoczesnym pozostawieniu ich w posiadaniu beneficjenta wraz z obowiązkiem ich zabezpieczenia i utrzymania przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Przedmiot przewłaszczenia musi być wolny od wad prawnych, beneficjent jest zobowiązany wykazać tytuł prawny do rzeczy wskazanych do przewłaszczenia oraz wykazania obiektywnej wartości przedmiotu przewłaszczenia. 10) Hipoteka. Hipoteka jest podstawową formą prawną rzeczowego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych uregulowaną w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz z późn. zm). Głównym przedmiotem hipoteki jest nieruchomość. Ponadto przedmiotem hipoteki, w myśl ustawy o księgach wieczystych i hipotece może być: część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, użytkowanie wieczyste, 15

16 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Po ustanowieniu hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej o ustanowieniu hipoteki, złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Hipoteka jako zabezpieczenie nie zostanie przyjęta, jeżeli nieruchomość jest już obciążona wierzytelnościami innych wierzycieli hipotecznych na kwotę, która uniemożliwia pełne zabezpieczenie należności, z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Rodzaje hipotek: hipoteka zwykła powstaje dla zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej dla ustalonej z góry wysokości, obok należności głównej zabezpiecza roszczenia o odsetki i koszty postępowania, ustanowiona na podstawie umowy zawartej z właścicielem będącym dłużnikiem (oświadczenie właściciela o ustanowieniu hipoteki w formie aktu notarialnego), powstająca dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej, hipoteka kaucyjna powstaje dla zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej do oznaczonej sumy najwyższej. Suma ta określa maksymalną wysokość obciążenia nieruchomości, mogą być nią zabezpieczone wierzytelności o wysokości jeszcze nie ustalonej w chwili ustanowienia hipoteki, ustanowiona na podstawie umowy zawartej z właścicielem będącym dłużnikiem (oświadczenie właściciela o ustanowieniu hipoteki w formie aktu notarialnego), powstająca dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Beneficjent ma obowiązek wykazania wartości przedmiotu hipoteki na podstawie wyceny bankowej lub wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca MRPO uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki. Instytucja Zarządzająca MRPO zaleca ustanowienie hipoteki kaucyjnej. 11) Poręczenie według prawa cywilnego. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.). Umowa poręczenia pod rygorem nieważności winna być zawarta na piśmie. 16

17 Poręczycielami nie mogą być: podmioty zależne od beneficjenta, wspólnicy spółki cywilnej ubiegającej się o dofinansowanie. Poręczenie może zostać udzielone wyłącznie przez osobę, której stan majątkowy nie budzi wątpliwości co do możliwości zaspokojenia z jej majątku. Instytucja Zarządzająca MRPO może zwrócić się do beneficjenta o przedstawienie dokumentów potwierdzających stan majątkowy poręczyciela. Instytucja Zarządzająca MRPO odmawia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie poręczenia, jeżeli z przedłożonych przez beneficjenta dokumentów wynika, że stan majątkowy poręczyciela nie gwarantuje należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających w umowy o dofinansowanie projektu. 13. Dokumenty wymagane przy złożeniu zabezpieczenia. Dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. 1) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową: oryginał weksla in blanco, oryginał deklaracji wekslowej, w zależności od formy prawnej beneficjenta: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)/ statut uczelni państwowej wraz z uchwałą lub decyzją powołującą rektora/ odpis z rejestru szkół niepaństwowych/ odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, poświadczone notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta i złożenia zabezpieczenia (nie dotyczy - jeżeli podpisanie weksla in blanco nastąpiło u notariusza lub w obecności wyznaczonego pracownika Instytucji Zarządzającej MRPO). 2) Poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej: oryginał umowy poręczenia (według wzoru stosowanego w banku). 17

18 3) Gwarancja bankowa: oryginał umowy gwarancji bankowej (według wzoru stosowanego w banku beneficjenta). 4) Gwarancja ubezpieczeniowa: oryginał umowy gwarancji ubezpieczeniowej (według wzoru stosowanego w zakładzie ubezpieczeniowym beneficjenta). 5) Poręczenie, o którym mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: oryginał umowy poręczenia (według wzoru stosowanego przez ww. podmioty). 6) Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej: oryginał weksla z poręczeniem wekslowym, oryginał deklaracji wekslowej, w zależności od formy prawnej beneficjenta: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)/ statut uczelni państwowej wraz z uchwałą lub decyzją powołującą rektora/ odpis z rejestru szkół niepaństwowych/ odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, poświadczone notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta i złożenia zabezpieczenia (nie dotyczy - jeżeli podpisanie weksla nastąpiło u notariusza lub w obecności wyznaczonego pracownika Instytucji Zarządzającej MRPO). 7) Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: oryginał umowy ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 8) Zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów: oryginał umowy zastawu rejestrowego, 18

19 oryginał umowy przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu (jeśli dotyczy), kopia polisy ubezpieczeniowej (jeśli dotyczy), pismo do zakładu ubezpieczeniowego informujące o podpisaniu umowy przelewu praw z polisy ubezpieczenia pomiędzy beneficjentem a Województwem Małopolskim (jeśli dotyczy), oświadczenie beneficjenta, iż przedmiot/y zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu jest/są wolny/e od zabezpieczeń na rzecz innych wierzycieli, dokumenty potwierdzające prawo własności rzeczy zastawionych proponowanych do zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu (np. faktury, umowy kupna sprzedaży, dowody rejestracyjne, itp.). 9) Przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie: oryginał umowy przewłaszczenia, oryginał umowy przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu przewłaszczenia, kopia polisy ubezpieczeniowej, pismo do zakładu ubezpieczeniowego informującego o podpisaniu umowy przelewu praw z polisy ubezpieczenia pomiędzy beneficjentem a Województwem Małopolskim, oświadczenie beneficjenta, iż przedmiot/y zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu jest/są wolny/e od zabezpieczeń na rzecz innych wierzycieli, dokumenty potwierdzające prawo własności rzeczy proponowanych do zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu (np. faktury, umowy kupna sprzedaży, itp.). 10) Hipoteka: wypis aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu podpisanej z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu, oryginał umowy przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, kopia polisy ubezpieczeniowej, 19

20 odpis z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności, gdzie w Dziale IV KW jest dokonany wpis hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego, pismo do zakładu ubezpieczeniowego informującego o podpisaniu umowy cesji praw z polisy ubezpieczenia pomiędzy beneficjentem a Województwem Małopolskim dotyczącym hipoteki. 11) Poręczenie według prawa cywilnego: oryginał umowy poręczenia według prawa cywilnego. 20

21 14. Wzór weksla oraz deklaracji wekslowych Załącznik nr 1 wzór weksla. WEKSEL..., dnia... Na...zapłac... za ten...weksel na zlecenie......sumę... Płatny podpis wystawcy 21

22 14.2. Załącznik nr 2 wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych w formie zaliczki. Deklaracja wekslowa (Imię i Nazwisko), działający w imieniu. oświadcza, że: 1. W dniu... roku w Krakowie została zawarta między Województwem Małopolskim Zarządem Województwa Małopolskiego (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą MRPO) a.. (zwanym dalej Beneficjentem), Umowa nr. o dofinansowanie Projektu pn. w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn.zm.), zwana dalej Umową, w której to Umowie stwierdzono między innymi, że: - Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu dofinansowanie w kwocie nie większej niż.złotych (słownie: złotych) co stanowi. % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, przy całkowitej wartości Projektu:.. złotych (słownie: złotych). - Okres realizacji inwestycji Projektu ustala się na: a) rozpoczęcie realizacji:.. b) zakończenie realizacji: przy czym może on zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta. - Projekt będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu. - Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu, określonym we wniosku o dofinansowanie. - Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą MRPO zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu. - Beneficjent ustanawia zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 5 lat od zakończenia realizacji projektu. - Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, które w tym przypadku stanowi: a) weksel in blanco na kwotę do. złotych (słownie: złotych) wraz z niniejszą deklaracją wekslową, 2. (Imię i Nazwisko), działający w imieniu : - składa do dyspozycji Instytucji Zarządzającej MRPO weksel in blanco wraz z niniejszą deklaracją wekslową na zabezpieczenie Umowy opisanej w pkt.1 do kwoty w wysokości.. złotych (słownie:.. tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do 22

23 jego zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w trybie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą MRPO. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania również w przypadku niezachowania trwałości projektu, o którym mowa w 16 ust. 5 Umowy, jak również w przypadku, kiedy projekt wygenerował dochód ( 8 ust. 6 Umowy), zgodnie z poleceniem zwrotu Instytucji Zarządzającej MRPO. W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie, o których mowa w 11 umowy, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, zgodnie z pisemnym wezwaniem Instytucji Zarządzającej MRPO. Instytucja Zarządzająca MRPO, w przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania zgodnie z 6 Umowy o dofinansowania projektu, jak również w przypadku, kiedy Beneficjent nie dokonał zwrotu zgodnie z 16 ust. 5 lub 8 ust. 6 Umowy albo kiedy Beneficjent nie zapłacił we wskazanym terminie kar umownych, o których mowa w 11 Umowy o dofinansowanie projektu, jest upoważniona w terminie do 5 lat od zakończenia realizacji projektu do wypełnienia przedłożonego weksla in blanco na kwotę określoną w żądaniu zwrotu, o którym mowa w 6, 8 ust. 6, 11 lub 16 ust. 5 Umowy o dofinansowanie projektu, nie większą jednak niż.. złotych, opatrzenia weksla klauzulą bez protestu, opatrzenia go datą płatności według własnego uznania i wskazania jako miejsca płatności miejscowości siedziby Instytucji Zarządzającej MRPO oraz przedłożenia go do zapłaty (Imię i Nazwisko lub firma Beneficjenta) w ten sposób, aby data płatności nie była krótsza aniżeli 21 dni od daty jego przedłożenia. Miejscowość, data Podpis i pieczęć wystawcy 23

24 14.3. Załącznik nr 3 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych w formie refundacji. Deklaracja wekslowa (Imię i Nazwisko), działający w imieniu. oświadcza, że: 1. W dniu... roku w Krakowie została zawarta między Województwem Małopolskim Zarządem Województwa Małopolskiego (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą MRPO) a.. (zwanym dalej Beneficjentem), Umowa nr. o dofinansowanie Projektu pn. w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zwana dalej Umową, w której to Umowie stwierdzono między innymi, że: - Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu dofinansowanie w kwocie nie większej niż.złotych (słownie: złotych) co stanowi. % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, przy całkowitej wartości Projektu:.. złotych (słownie: złotych). - Okres realizacji inwestycji Projektu ustala się na: a) rozpoczęcie realizacji:.. b) zakończenie realizacji: przy czym może on zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta. - Projekt będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu. - Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu, określonym we wniosku o dofinansowanie. - Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą MRPO zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu. - Beneficjent ustanawia zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 5 lat od zakończenia realizacji projektu. - Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z pierwszym wnioskiem o płatność obejmującym rozliczenie poniesionych w ramach projektu wydatków, które w tym przypadku stanowi: b) weksel in blanco na kwotę do. złotych (słownie: złotych) wraz z niniejszą deklaracją wekslową, 2. (Imię i Nazwisko), działający w imieniu : - składa do dyspozycji Instytucji Zarządzającej MRPO weksel in blanco wraz z niniejszą deklaracją wekslową na zabezpieczenie Umowy opisanej w pkt.1 do kwoty w wysokości.. złotych (słownie:.. tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 24

25 3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w trybie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą MRPO. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania również w przypadku niezachowania trwałości projektu, o którym mowa w 16 ust. 5 Umowy, jak również w przypadku, kiedy projekt wygenerował dochód ( 8 ust. 6 umowy), zgodnie z poleceniem zwrotu Instytucji Zarządzającej MRPO. W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie, o których mowa w 11 umowy, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, zgodnie z pisemnym wezwaniem Instytucji Zarządzającej MRPO. Instytucja Zarządzająca MRPO, w przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania zgodnie z 6 Umowy o dofinansowania projektu, jak również w przypadku, kiedy Beneficjent nie dokonał zwrotu zgodnie z 16 ust. 5 lub 8 ust. 6 Umowy albo kiedy Beneficjent nie zapłacił we wskazanym terminie kar umownych, o których mowa w 11 Umowy o dofinansowanie projektu, jest upoważniona w terminie do 5 lat od zakończenia realizacji projektu do wypełnienia przedłożonego weksla in blanco na kwotę określoną w żądaniu zwrotu, o którym mowa w 6, 8 ust. 6, 11 lub 16 ust. 5 Umowy o dofinansowanie projektu, nie większą jednak niż.. złotych, opatrzenia weksla klauzulą bez protestu, opatrzenia go datą płatności według własnego uznania i wskazania jako miejsca płatności miejscowości siedziby Instytucji Zarządzającej MRPO oraz przedłożenia go do zapłaty (Imię i Nazwisko lub firma Beneficjenta) w ten sposób, aby data płatności nie była krótsza aniżeli 21 dni od daty jego przedłożenia. Miejscowość, data Podpis i pieczęć wystawcy 25

26 14.4. Załącznik nr 4 - wzór deklaracji wekslowej dla płatności przekazywanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w formie zaliczki. Deklaracja wekslowa (Imię i Nazwisko), działający w imieniu. oświadcza, że: 1. W dniu... roku w Krakowie została zawarta między Województwem Małopolskim Zarządem Województwa Małopolskiego (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą MRPO) a.. (zwanym dalej Beneficjentem), Umowa nr. o dofinansowanie Projektu pn. w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn.zm.), zwana dalej Umową, w której to Umowie stwierdzono między innymi, że: - Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, w ramach Osi Priorytetowej Działania Schematu dofinansowanie w kwocie nie większej niż.złotych (słownie: złotych) co stanowi. % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, przy całkowitej wartości Projektu:.. złotych (słownie: złotych). - Okres realizacji inwestycji Projektu ustala się na: a) rozpoczęcie realizacji:.. b) zakończenie realizacji: przy czym może on zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta. - Projekt będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu. - Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu, określonym we wniosku o dofinansowanie. - Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą MRPO zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu. - Beneficjent ustanawia zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. - Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, które w tym przypadku stanowi: c) weksel in blanco na kwotę do. złotych (słownie: złotych) wraz z niniejszą deklaracją wekslową, 2. (Imię i Nazwisko), działający w imieniu : - składa do dyspozycji Instytucji Zarządzającej MRPO weksel in blanco wraz z niniejszą deklaracją wekslową na zabezpieczenie Umowy opisanej w pkt.1 do kwoty w wysokości.. złotych (słownie:.. tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do upływu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część 26

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (nr strony) Pkt. 19 Zabezpieczenie umowy, str. 20 Zapis przed zmianą Wnioskodawca, którego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB IP K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 002/94/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2016 r. Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik nr 11. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy:

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) Deklaracja wekslowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o dofinansowanie

Charakter prawny umowy o dofinansowanie Charakter prawny umowy o dofinansowanie Cechy umowy o dofinansowanie: o charakterze cywilnoprawnym o charakterze publicznoprawnym Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr z dnia , tytuł Projektu: realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Bardziej szczegółowo

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu LRPO wersja 2.0 Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 60647-2015

Zamówienie publicz... - 60647-2015 amówienie publicz... - 60647-2015 - TED Tenders Electronic Daily z 8 2015-02-20 11:46 Zamówienie publicz... - 60647-2015 20/02/2015 S36 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie umowy nr UM_SP.433.1.302.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim,

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia)

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia) Miejscowość, Data DEKLARACJA WEKSLOWA Do weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez:............., (pełna nazwa firmy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) który jest

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2014/S 181-318388

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2014/S 181-318388 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:318388-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2014/S 181-318388

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w

Bardziej szczegółowo

Procedura kontraktacji projektów.

Procedura kontraktacji projektów. Procedura kontraktacji projektów. Katowice, 23 kwietnia 2012 1 r. Termin podpisania umowy Podpisanie umowy o dofinansowanie 6 miesięcy od daty wezwania Beneficjenta o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 17 lipca 2014 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 17 lipca 2014 r. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NR ŚU/1162-2/ /2014 zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy: Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, działającą na podstawie wpisu do rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem",

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem, WZÓR ANEKSU NR (Nr U-POIG.05.02.00-00-0 /08-0...) DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR U-POIG.05.02.00-00-0 /08-00 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą Załącznik nr 39.8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1217/10 z dnia 19 października 2010 r. ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ZLECENIE UDZIELENIA GWARANTOWANEJ PRZEZ SKARB PAŃSTWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ DOTYCZĄCEJ SPŁATY KRÓTKOTERMINOWEGO KREDYTU FINANSUJĄCEGO KONTRAKT EKSPORTOWY I. ZLECENIODAWCA 1. Pełna nazwa firmy oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK *

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * Jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe. Do końca 2008 r. obowiązywała zasada natychmiastowej wykonalności decyzji, wydanej przez organ podatkowy I instancji. Prowadziło to do wielu praktycznych trudności, związanych z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:...

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:... 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę WoZ -2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek Beneficjenta o zaliczkę Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis I. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ...

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ... Załącznik nr 7 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14712 Cena netto 1 770,00 zł Cena brutto 1 770,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo