Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania"

Transkrypt

1 1

2 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!! Umowa pomiędzy Beneficjentem a IW. Umowa reguluje obowiązki Beneficjenta względem Instytucji Pośredniczącej a także obowiązki IP wobec Beneficjenta WAŻNE!!!Obie strony umowy są sobie równe Umowa ma charakter umowy cywilno-prawnej. Umowy są sporządzane w dwóch egzemplarzach według określonego wzoru, będącego załącznikiem do konkursu. 3

4 RPO WARMIA I MAZURY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Podstawą do zawarcia umowy jest prawomocna uchwała Zarządu. Podstawą jest uzyskanie potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania, po zatwierdzeniu listy rankingowej przez UZIP Umowy do 60 dni od dnia uchwały Zarządu Negocjacjepomiędzy IW a Beneficjentem Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów przed podpisaniem umowy. Sporządzana jest umowa z załącznikami 4

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 5

6 Istotne zapisy umowy o dofinansowanie Przedmiot umowy 1 Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację konkretnego projektu w ramach POIiŚ oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy (B/IW) związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 6

7 Zasady realizacji Projektu 4 Beneficjent zobowiązuje się: do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i załącznikami, z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności do przestrzegania: zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, polityki równych szans wytycznych MRR (w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej realizacją projektu) zasad programu pomocowego (pomoc indywidualna) 7

8 Kwalifikowalność wydatków 7 Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta, zgodnie z Umową oraz Wytycznymi Określenie okresu kwalifikowania wydatków dla Projektu Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne!!! 8

9 Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu 11 Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, oraz osiągnięcie konkretnego efektu ekologicznego zgodnie zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 9

10 Trwałość Projektu 17 Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować znaczną modyfikację Projektu. 10

11 Rozwiązanie Umowy 20 Beneficjent może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności: opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu; dokonał, bez zgody Instytucji Wdrażającej, znacznej modyfikacji Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006; nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji upoważnionych do kontroli. 11

12 Za porozumieniem Stron. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz raportu z osiągniętych efektów oraz archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją. W przypadku gdy dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta zostało: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu, bądź pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 12

13 Formy zabezpieczeń umów o dofinansowanie POIiŚ RPO Warmia i Mazury Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal). akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie hipoteka ustanowiona na nieruchomości beneficjenta poręczenie według prawa cywilnego poręczenie według prawa bankowego ubezpieczenie umowy gwarancja bankowa gwarancja ubezpieczeniowa ZASTAW ZWYKŁY TYLKO W RPO WIM PRZELEW (CESJA) WIERZYTELNOŚCI NA ZABEZPIECZENIE -TYLKO W RPO WIM 13

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 14

15 WAŻNIEJSZE ZAPISY UMOWY Przedmiot umowy 2 Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie i w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym WAŻNE!!! Umowa określa co jest przedmiotem projektu i kiedy projekt ma być zrealizowany. Kolejne paragrafy umowy regulują możliwości zmian w umowie, które mogą wystąpić na etapie realizacji umowy i sposób ich wprowadzania. 15

16 PRZYKŁAD: Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji z punktu A do B w terminie do 2009 roku. Na etapie realizacji występuje konieczność zmiany trasy sieci, w związku z tym termin realizacji ulegnie wydłużeniu o 2 miesiące. Beneficjent wnioskuje do IP o aneks do umowy w zakresie zmiany harmonogramu realizacji. Przedmiot umowy sieć kanalizacji z punktu A do B nie ulega zmianie. Beneficjent musi poinformować IP o zmianie trasy sieci!!! 16

17 Zmiany w umowie regulują 16 i 17 Zmiany do umowy należy zgłosić do 30 dni przed zakończeniem finansowym projektu. WAŻNE!!!Zmiany nie mogą zwiększyć dofinansowania Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków mogą nastąpić tylko w przypadku jednego postępowania przetargowego. W przypadku zmiany wskaźników do 15 % zmiany można wprowadzić do umowy na pisemny wniosek Beneficjenta. Zmiany wskaźników powyżej 15 % wymagają uzyskania zgody IP. WAŻNE!!! Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zasadniczej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/

18 PRZYKŁAD: Beneficjent we wniosku przewidział kwotę 200 tys. zł na roboty budowlane i 80 tys. zł na nadzór inwestorski. Po przetargach kwota na roboty wzrosła do 220 tys. zł, a na nadzór zmniejszyła się do 60 tys. zł. Wzrost kwoty na roboty budowlane o 20 tys. zł jest kosztem niekwalifikowalnym projektu ponosi go jedynie Beneficjent.. Zmniejszenie kwoty na nadzór inwestorski o 20 tys. zł powoduje zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 20 tys. zł kwota wraca do programu do programu w postaci oszczędności po przetargowych. 18

19 Płatności 5 Beneficjent aby uzyskać pieniądze musi o nie zawnioskować Do 15 lutego każdego roku Beneficjent musi złożyć prognozę wydatków na dwa lata. Wniosek o płatność Beneficjent składa po wykonaniu prac/części prac w formie określonej przez IP. PRZYKŁAD: BENEFICJENT Składa wniosek o płatność na umowy już podpisane, choćby w części zrealizowane. WYKONAWCA Zrobił już 2 km sieci i wystawił fakturę o płatność BENEFICJENT Wypłaca wykonawcy pieniądze i składa wniosek o płatność do IP 19

20 6 Beneficjent wnioskuje do IP o płatności okresowe do kwoty 95 % wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe 5 % kwoty będzie wypłacone po złożeniu wniosku o płatność końcową i PO KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ IP. WAŻNE!!! IP ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZEKAZAĆ BENEFICJENTOWI KWOTĘ WNIOSKOWANĄ W TERMINIE DO 3 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 20

21 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu 11 Beneficjent zobowiązał się do stosowania prawa, w tym m.in. Prawa zamówień publicznych. Środki publiczne niepodlegające przepisom Ustawy muszą być wydatkowane w sposób oszczędny!!! WAŻNE!!! Każde postępowanie przeprowadzone przez Beneficjenta musi być zatwierdzone przez IP. Beneficjent zobowiązuje się do informowania IP o każdym etapie postępowania. IP Opiniuje wzory ogłoszeń i umów. Po każdym przetargu Beneficjent składa wniosek o zmiany w umowie z IP dostosowujący kwoty wydatków do kosztów po przetargowych. 21

22 KONTROLA 13 KONTROLA EX-ANTE IP w okresie realizacji projektu w każdym momencie może przeprowadzić kontrolę realizacji projektu Kontrola będzie się odbywać w siedzibie IP lub w siedzibie Beneficjenta Kontrola będzie dotyczyć w szczególności zamówień publicznych, finansów, rzeczowego wykonania inwestycji i zgodności z Programem Operacyjnym. KONTROLA EX-POST Obligatoryjnie na zakończenie projektu przed wypłatą ostatniej transzy pieniędzy W siedzibie Beneficjenta Na miejscu realizacji projektu WAŻNE!!! Aby ułatwić późniejszą kontrolę (zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości), Beneficjent powinien informować IP o wszelkich zmianach, utrudnieniach w realizacji projektu. 22

23 Audyt 14 Zapisy umowy nakazują przeprowadzenie audytu dla projektów o wartości powyżej 14 mln zł. Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym projektu. Jeśli Beneficjent będzie realizował kilka projektów w ramach osi 6, będzie musiał przeprowadzić audyt gdy suma projektów przekroczy 14 mln zł. PRZYKŁAD: Beneficjent x otrzymał dofinansowanie na projekt odpadowy o wartości 13 mln zł. Po roku otrzymał dofinansowanie dla projektu wod-kan o wartości 2 mln zł. Dla projektu wod-kan musi przeprowadzić audyt. 23

24 Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego. WAŻNE!!! W przypadku braku porozumienia spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 24

25 Dziękuję za uwagę 25

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie...

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie... UMOWA POŻYCZKI NR NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1)... [nr i nazwa] OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo