Centralny System Informatyczny SL 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralny System Informatyczny SL 2014"

Transkrypt

1 Centralny System Informatyczny SL

2 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych II. Zakres danych gromadzonych w systemie 1) Powiązania między danymi 2) Prawa dostępu do systemu 3) Zakres danych w ramach wybranych modułów SL 2014 III. SL 2014 a ewaluacja 1) Możliwości wykorzystania systemu dla celów ewaluacji 2) System raportujący 2

3 SL 2014 Informacje wstępne 3

4 Perspektywa finansowa podstawa prawna Zgodnie z postanowieniami art rozporządzenia ogólnego państwo członkowskie powinno zagwarantować, iż: najpóźniej 31 grudnia 2015 r. cała komunikacja pomiędzy beneficjentem a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi oraz pośredniczącymi, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Oprócz tego wskazano iż tworzone rozwiązania IT powinny zapewniać realizację następujących zasad: interoperacyjności, only once encoding principle e-audit trial 4

5 Perspektywa finansowa podstawa prawna Z uwagi na poszerzenie katalogu użytkowników systemu oraz zwiększenie zakresu jego funkcjonalności, konieczna jest standaryzacja zakresu danych gromadzonych przez system w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w szczególności danych przekazywanych przez Beneficjenta. Komisja Europejska, mimo wprowadzania e-cohesion Policy, skłania się do wprowadzenia wymogu zbierania od Beneficjenta bardzo szerokiego katalogu danych (źródło: FICHE NO 17 D DELEGATED ACT ON THE DATA TO BE RECORDED AND STORED INCOMPUTERISED FORM, VERSION ; odpowiednik załącznika III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006). Miałoby to na celu zapewnienie wymaganego śladu audytowego oraz właściwego sposobu monitorowania wdrażania funduszy. Wymaganie gromadzenia większej ilości danych może stanowić istotne utrudnienie dla realizacji procesu informatyzacji realizacji projektów współfinansowanych w ramach perspektywy

6 SL 2014 Cel biznesowy System SL 2014 ma zapewnić możliwość monitorowania wdrażania funduszy Unii Europejskiej w latach , zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem hierarchicznego charakteru systemu wdrażania. Spełnienie celu wymaga powiązania danych w ramach systemu w sposób oddający logikę programowania i wdrażania programów operacyjnych. Można wyróżnić pięć głównych poziomów wdrażania, które ułożone hierarchicznie tworzą logikę programu operacyjnego: (1) UP wyznacza ogólny zakres (2) programów; (3) oś priorytetowa składa się z (4) działań (dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowego podziału na poddziałania). Każde działanie obejmuje konkretne (5) typy projektów kwalifikowalne do finansowania. 6

7 SL 2014 Zakres danych 7

8 Powiązania między danymi 8

9 Powiązania między danymi Do każdej osi priorytetowej musi być przypisany Cel Tematyczny oraz właściwe dla niego Priorytety Inwestycyjne. Ponadto poziomy wdrażania są charakteryzowane przez następujące zmienne: wskaźniki postępu rzeczowego (kluczowe i specyficzne dla programu operacyjnego) fundusz z którego są finansowane objęte nimi działania tematy priorytetowe formy finansowania rodzaje działalności gospodarczej obszary realizacji kategorie kosztów ryczałty limity typy projektów możliwe do realizacji w ramach poziomu wdrażania 9

10 Powiązania między danymi Powiązanie wartości z poziomami wdrażania ma na celu monitorowanie realizacji Umowy Partnerstwa: w ujęciu globalnym lub na danym poziomie wdrażania w odniesieniu do poszczególnych zmiennych właściwych dla poziomu wdrażania w ujęciu poszczególnych Celów Tematycznych lub Priorytetów inwestycyjnych (dzięki powiązaniu z poziomami wdrażania CT i PI będą powiązane z właściwymi dla poziomów wdrażania zmiennymi) 10

11 Powiązania między danymi Powiązanie danych będzie następowała w module Struktura PO. Moduł służy odzwierciedleniu szeroko pojętej struktury danego programu operacyjnego wynikającej z dokumentów programowych. Utworzona w ramach modułu Struktura PO będzie determinowała pracę użytkowników systemu w pozostałych modułach systemu. Dzięki zdefiniowaniu parametrów poziomów wdrażania oraz powiązaniu z nimi właściwych danych, użytkownik rejestrując dokumenty w systemie (np. umowa o dofinansowanie) będzie miał możliwość wyboru w ich ramach tylko tych danych, które występują dla danej osi priorytetowej/działania/poddziałania w ramach programu operacyjnego (np. wskaźniki, temat priorytetu) zostanie określona droga przepływów finansowych w ramach systemu, tj. kierunek i poziomy agregacji danych finansowych w ramach deklaracji wydatków (moduł Deklaracje) zostanie określony kształt formularzy dokumentów (np. umów) dla użytkowników rejestrujących dane w ramach programów finansowych z poszczególnych funduszy Unii Europejskiej (ERDF-EFS) 11

12 Powiązania między danymi Dodatkowo, moduł ma umożliwiać bieżący, zależny od dostępu użytkownika do poziomów wdrażania, podgląd danych w układzie obrazującym utworzone w ramach struktury logiczne powiązania poszczególnych kategorii danych, dzięki czemu będzie pełnił rolę pomocniczą w zarządzaniu danym programem operacyjnym. 12

13 Powiązania między danymi Moduł Słowniki programowe będzie służył wprowadzaniu danych słownikowych specyficznych dla danego programu operacyjnego. Poszczególne wartości będą przypisane do poziomów wdrażania zarejestrowanych w ramach modułu Struktura PO. 13

14 Dostęp do systemu pracownicy instytucji W zależności od roli instytucja ma inne zapotrzebowanie co do zakresu danych gromadzonych w trakcie wdrażania i realizacji poszczególnych programów operacyjnych/osi priorytetowych/działań poddziałań i odpowiada za wprowadzanie do systemu innego rodzaju danych (właściwych dla poszczególnych modułów SL 2014). System poprzez przypisywanie dla poszczególnych poziomów wdrażania instytucji o określonych rolach będzie zawierał dane o aktualnym kształcie ładu instytucjonalnego. Będzie to miało wpływ na zakres uprawnień użytkowników do danych gromadzonych w systemie oraz zapewniało prawidłowość agregacji danych w ramach modułów SL 2014 wspierających procesy dotyczące przepływów finansowych w ramach Umowy Partnerstwa. 14

15 Dostęp do systemu pracownicy instytucji Pracownicy instytucji systemu wdrażania będą mieli dostęp do danych gromadzonych w systemie w zakresie zgodnym z rolą ich instytucji w systemie wdrażania i zakresem pełnionych przez nich obowiązków. Kształt uprawnień do systemu będzie definiowany poprzez następujące zmienne: Poziom wdrażania Zakres uprawnień do funkcji systemu Instytucja Rola instytucji Region Użytkownik będzie logował się do SL 2014 za pomocą loginu i hasła. Użytkownik w ramach swojego konta będzie mógł mieć kilka różnych zestawów uprawnień zgrupowanych w odrębnych profilach. 15

16 Dostęp do systemu Beneficjenci Beneficjent (osoba uprawniona) będzie uzyskiwał dostęp do systemu w momencie rejestracji pierwszej umowy/decyzji o dofinansowaniu, w ramach której występuje jako osoba uprawniona. Jeśli figuruje jako osoba uprawniona w kolejnych rejestrowanych w systemie umowach/decyzjach o dofinansowanie/aneksach do umowy/decyzji o dofinansowanie właściwy numer projektu jest do niej automatycznie przypisywany. Do systemu będą miały dostęp wyłącznie osoby wymienione w aktualnych wersjach umów/decyzji o dofinansowaniu. 16

17 Dostęp do systemu Beneficjenci Identyfikacja osób uprawnionych będzie następowała w oparciu o: Numer PESEL Dotyczy beneficjentów i osób uprawnionych będących obywatelami Polski. Będzie to identyfikowane na podstawie danych zarejestrowanych na formularzu umowy/decyzji o dofinansowaniu. Adres Dotyczy beneficjentów i osób, którym na poziomie formularza umowy/decyzji o dofinansowaniu przypisano wartość inną niż Polska 17

18 Moduł Nabory W SL 2014 będą rejestrowane następujące informacje o przeprowadzanych naborach: Numer naboru Instytucja ogłaszająca Rodzaj naboru Status naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Alokacja UE dla naboru Poziom wdrażania 18

19 W SL 2014 będą rejestrowane wszystkie wnioski o dofinansowanie. Zakres gromadzonych w ramach modułu danych będzie szerszy niż w KSI SIMIK Oprócz danych gromadzonych w obecnej perspektywie finansowej w SL 2014 będą rejestrowane: Numer naboru Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku Status wniosku (więcej wartości) Krótki opis projektu Rodzaj projektu Typ projektu Powiązanie ze strategiami Temat uzupełniający (w przypadku EFS) Pomoc publiczna Grupa projektów Projekt partnerski Adres Beneficjenta Forma własności Kod PKD Moduł Wnioski o dofinansowanie 19

20 Moduł Umowy/decyzje o dofinansowaniu Zakres gromadzonych w ramach modułu danych będzie szerszy niż w KSI SIMIK Oprócz danych gromadzonych w obecnej perspektywie finansowej w SL 2014 będą rejestrowane: Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność Krótki opis projektu Numer naboru Data zatwierdzenia wniosku Status wniosku (więcej wartości) Krótki opis projektu Rodzaj projektu Powiązanie ze strategiami Temat uzupełniający Grupa Projektów/Nr Grupy projektów Projekt partnerski Instrumenty finansowe 20

21 Moduł Umowy/decyzje o dofinansowaniu Partner Wiodący Adres Beneficjenta Forma własności Kod PKD Lista osób uprawnionych Kraj PESEL Imię Nazwisko Adres Telefon Tabela z zakresem rzeczowo-finansowym 21

22 SL 2014 Centralny System Informatyczny w kontekście ewaluacji 22

23 SL 2014 a ewaluacja W SL 2014 będzie gromadzony większy zasób danych niż ma to miejsce w przypadku KSI SIMIK Znajomość: powiązań między danymi charakteryzującymi poszczególne poziomy wdrażania oraz zakresu danych w ramach poszczególnych formularzy systemu pozwoli ma raportowanie danych w układach przydatnych dla procesów ewaluacji. 23

24 SL 2014 a ewaluacja Raportowanie danych z SL 2014 zapewni system raportujący oparty na hurtowni danych (SRHD) Hurtownia danych przetwarza analitycznie (proces: OLAP - On-Line Analytical Processing) i gromadzi dane pochodzące z wielu różnorodnych źródeł. Dane te mogą służyć do wykonywania zestawień statystycznych, wykresów i raportów. Hurtownia danych to baza danych, która posiada następujące właściwości: integralność jednolita forma danych niezależnie od źródeł, z których dane pochodzą, nieulotność dane przeznaczone do długiego przechowywania, nie podlegające innym zmianom, niż dodawanie innych porcji danych, ukierunkowanie zaprojektowane dla konkretnych zadań analitycznych 24

25 Dziękuję za uwagę Piotr Bobruk Wydział Zarządzania Finansowego Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. 22/

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej Sygnatura Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (projekt) (ZATWIERDZAM) -/- Elżbieta Bieńkowska Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020. Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020. Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości MRR/H/4(3)06/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości (ZATWIERDZAM) -/- ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - wersja 1.0 -

Zalecenia w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - wersja 1.0 - Zalecenia w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - wersja 1.0 - Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 3 SŁOWNIK POJĘĆ... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo