Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach : SOWA i SL2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach : SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Generator Wniosków Płatniczych (GWP) PEFS KSI SIMIK SL2014 1

2 SOWA Narzędzie informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Strona aplikacji: https://www.sowa.efs.gov.pl Główne cele SOWA: Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK); Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu; Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów; Komunikacja i wymiana informacji. 2

3 Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/beneficjentów z r. znajduje się na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl w zakładce Pomoc oraz na stronie WUP w Warszawie pod adresem: Wymagania techniczne ustawienia przeglądarki internetowej 1. Obsługiwane przeglądarki (zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek udostępnionych przez producenta): Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera; 2. Włączenie zapisywania ciasteczek ( cookies ) w ustawieniach przeglądarki; 3. Wyłączenie blokowania wyskakujących okienek w ustawieniach przeglądarki; 4. Stosowanie aplikacji do otwierania plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader. 3

4 Proces zakładania konta Zakładka Załóż konto Niezbędnym do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie założenie konta. Konto zakłada się samodzielnie w aplikacji. Po wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu zgłoszenia, beneficjent otrzymuje link aktywujący na swoją pocztę . Po aktywacji możliwe jest zalogowanie się do Systemu. Proces zakładania konta c.d. Po zalogowaniu beneficjent musi uzupełnić wszystkie swoje dane, danedot. siedziby, pracowników wypełniających wnioski/fiszki oraz informacje o ewentualnych partnerach i oddziałach. Bez uzupełnienia danych o beneficjencie, nie jest możliwe rozpoczęcie tworzenia wniosku! 4

5 Subkonta - rodzaje Projektodawca może założyć także subkonta ze zdefiniowanymi uprawnieniami dla swoich pracowników (definiowane w kaflu Użytkownicy ) Beneficjent subkonto rodzaj konta, przewidziany w sytuacji, gdy właściciel konta (wnioskodawca/beneficjent) chciałby powierzyć obsługę konta lub prowadzenie projektów w swoim imieniu, ale bez udostępnienia mu danych logowania do swojego konta. Subkonto rodzaj konta, przewidziany w sytuacji, gdy właściciel konta (wnioskodawca/beneficjent) chciałby powierzyć obsługę konta lub prowadzenie projektów swojemu pracownikowi lub innym podmiotom. Proces tworzenia subkont Konto B konto nadrzędne, zarządzające. Może tworzyć subkonta BS i S oraz zmieniać dla nich uprawnienia. Konto BS konto zarządzające Konta S. Może tworzyć subkonta S i zmieniać dla nich uprawnienia. Konto S nie może zarządzać innymi kontami. Konto BS Beneficjent Subkonto Konto B Beneficjent Konto S Subkonto 5

6 Proces składania wniosku o dofinansowanie Wniosek tworzy się w SOWIE poprzez wypełnienie poszczególnych sekcji (części) wniosku o dofinansowanie, podobnie jak miało to miejsce w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, przy czym w SOWIE występuje większe powiązanie ze sobą poszczególnych części wniosku tzn. wiele sekcji wniosku można rozpocząć wypełniać dopiero jak zostaną wcześniej wypełnione inne sekcje wniosku. Po wypełnieniu całego wniosku oraz sprawdzeniu poprawności sporządzenia wniosku projektodawca przekazuje Wniosek o dofinansowanie poprzez SOWE do Instytucji ogłaszającej nabór. Do momentu wprowadzenia w SOWIE funkcjonalności podpisu elektronicznego wnioski będą składane także w wersji papierowej. Nie ma konieczności składania płyty CD z wersją elektroniczną wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER wersja z 1 kwietnia 2015 r. Dokument dostępny jest na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl w zakładce Pomoc oraz na stronie WUP w Warszawie pod adresem 6

7 Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępna na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl zakładka Pomoc Zgłoszenia dot. wyłącznie problemów technicznych na wzorze stanowiącym Kartę zgłoszenia dla Systemu SOWA znajdującym się w dokumencie: Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER powinny zawierać: 1. Typ zgłoszenia; 2. Dane kontaktowe; 3. Informację o aplikacji; 4. Informację o stacji roboczej użytkownika; 5. Opis błędu/pytania/propozycji zmiany funkcjonalności. Zgłoszenie przyjęte do realizacji zostanie rozwiązane w ciągu kolejnych 48 godzin zegarowych. 7

8 Karta zgłoszenia dla Systemu SOWA c.d. 8

9 Centralny System Teleinformatyczny SL2014 https://sl.gov.pl W ramach procesów związanych z rozliczaniem projektów, SL2014 zapewnia funkcjonowanie wystandaryzowanych formularzy, obsługę procesów i komunikację w zakresie: Gromadzenia i przesyłania danych dot. wniosków o płatność i ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania; Gromadzenia i przesyłania danych dot. harmonogramów finansowych i ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania; Gromadzenia, przesyłania i aktualizacji danych dot. uczestników projektów; Gromadzenia i przesyłania danych dot. zamówień publicznych; Gromadzenia i przesyłania danych dot. osób zatrudnionych do realizacji projektu, tzw. bazy personelu. 9

10 Centralny System Teleinformatyczny SL2014 Służy do wspierania procesów związanych z: Obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu; Ewidencjonowaniem danych dot. programów operacyjnych; Obsługą certyfikacji wydatków. (Rozdział 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej ). Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta! Obowiązek korzystania z SL2014 zapisany będzie w treści umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto, umowa o dofinansowanie projektu określać będzie zasady i zakres dostępu do SL2014, w tym w szczególności: Co będzie przedmiotem komunikacji w ramach SL2014; Precyzujące zakres spraw i czynności, które nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL

11 SL2014 obowiązki Beneficjenta 1. Konieczność zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej osoby wyznaczonej do obsługi SL2014 (Użytkownik B) wzór Wniosku o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 stanowi Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata (projekt z grudnia 2014 r.). Zgłoszenie osoby następuje przy podpisaniu umowy o dofinansowanie. SL2014 obowiązki Beneficjenta c.d. Osoba uprawniona (Użytkownik B) -osoba wskazana przez Beneficjenta we wniosku na nadanie/zmianę dostępu ( ), upoważniona do obsługi SL2014 w jego imieniu, tj. do przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. 11

12 SL2014 obowiązki Beneficjenta c.d. Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu stanowi Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata (projekt z grudnia 2014 r.). SL2014 obowiązki Beneficjenta c.d. 2. Obowiązek składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL Obowiązek rejestracji w SL2014 danych uczestników projektu (Załącznik nr 13 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata projekt z grudnia 2014 r.) brak Formularza PEFS! 4. Obowiązek rejestracji w SL2014 danych nt. personelu projektu(załącznik nr 17 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata projekt z grudnia 2014 r.). 12

13 WAŻNE! Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wprowadzanych do SL2014 danych! Jakość danych (nadzór IZ PO WER); Walidacja brak możliwości zapisu w przypadku braku/wprowadzenia do Systemu niepełnych danych = może powodować opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków o płatność. W przypadku wystąpienia problemów w działaniu/awarii SL2014 IP przygotowała wzór zgłoszenia problemu/awarii SL2014, który zostanie przekazany przez Administratora Merytorycznego Instytucji na adres zgłoszonej osoby uprawnionej do obsługi SL2014. Proces nadawania/zmiany uprawnień dla osób uprawnionych, wycofywania uprawnień oraz przyjmowania zgłoszeń o problemach w działaniu/awarii Systemu SL2014 obsługują Administratorzy Merytoryczni Instytucji (AM I) PO WER. Kontakt do AM I: (UWAGA! w loginie występuje powr NIE power ). 13

14 Prezentację opracowano na podstawie: 1. Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów z r.; 2. Procedury zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER ; 3. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata (projekt z grudnia 2014 r.); 4. Wytycznych w zakresie kontroli dla PO WER (projekt z grudnia 2014 r.); 5. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz. 1146). Dziękuję za uwagę Instytucja Pośrednicząca PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, Warszawa 14

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika LSI 2014+ zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/...( )/.../2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA SKRÓTÓW I

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r. REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo