JAKOŚĆ GLEB Soil quality

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ GLEB Soil quality"

Transkrypt

1 VI. JAKOŚĆ GLEB Soil quality Monitoring gleb jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na poziomie krajowym monitoring gleb obejmuje badania jakości gleb użytkowanych rolniczo, które wykonywane są przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Zgodnie z założeniami programu monitoringu badania właściwości gleb wykonywane są w cyklach co 5 lat, natomiast jeden, pełen cykl badawczy, obejmujący pobór prób, analizę oraz ocenę i zobrazowanie wyników badań, realizowany jest w okresie trzyletnim. W latach wykonany został trzeci cykl badań jakości gleb. Poprzednie badania jakości gleb wykonano w latach oraz w latach Krajowa sieć monitoringu gleb użytkowanych rolniczo na obszarze województwa zachodniopomorskiego obejmuje 9 punktów badawczych (profili glebowych), w których oznaczanych jest około 40 parametrów fizykochemicznych, w tym zawartość: kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA. Informacje dotyczące lokalizacji punktów oraz wartości i przydatności rolniczej gleb w punktach na terenie województwa zachodniopomorskiego przedstawiono w tabeli VI.1. Tabela VI.1. Lokalizacja oraz wartość i przydatność rolnicza gleb w punktach kontrolnopomiarowych na terenie województwa zachodniopomorskiego pkt Miejscowość Gmina Powiat Typ i podtyp gleby oraz grupa i podgrupa granulometryczna Klasa bonitacyjna Kompleks przydatności rolnicznej 1 Kędrzyno Siemyśl kołobrzeski Bk pgl.ps:pl:.pgmp IVb 6 3 Daszewo Karlino białogardzki Ar ps.pl:płp V 6 5 Koszalin Koszalin Koszalin Bk gsp.gs IIIa 2 7 Tyń Postomino sławieński Bw gp:gl:.ip IIIb 2 39 Tatynia Police policki Dz pgm.gp IIIb 8 41 Żurawki Gryfino gryfiński Fc glp:pl IVa 8 43 Rzepnowo Pyrzyce pyrzycki D gl:.gc IIIa 2 45 Mieszkowo Maszewo goleniowski Bk pgl:.gl IVa 5 47 Janikowo Drawsko Pomorskie drawski B pglp.ps:pgl:.pl IVb 5 Typy i podtypy gleb: Ar gleby rdzawe, B gleby brunatne właściwe, Bw gleby brunatne wyługowane, Bk gleby brunatne kwaśne, D czarne ziemie właściwe, Dz czarne ziemie zdegradowane, Fc mady czarnoziemne. zmiana składu granulometrycznego na głębokości do 50 cm : zmiana składu granulometrycznego na głębokości cm :. zmiana składu granulometrycznego na głębokości cm Grupy i podgrupy granulometryczne: Piaski Gliny piasek luźny pl glina piaszczysta gp piasek słabo gliniasty ps glina lekka gl piasek gliniasty lekki pgl glina lekka pylasta glp piasek gliniasty lekki pylasty pglp glina średnia gs piasek gliniasty mocny pgm glina średnia pylasta gsp piasek gliniasty mocny pylasty pgmp glina ciężka gc Iły ił pylasty ip Pyły pył piaszczysty płp Klasy bonitacyjne gleb Kompleksy przydatności rolniczej klasa IIIa gleby orne dobre kompleks 2 pszenny dobry klasa IIIb gleby orne średnio dobre kompleks 5 żytni dobry klasa IVa gleby orne średniej jakości lepsze kompleks 6 żytni słaby klasa IVb gleby orne średniej jakości gorsze kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny klasa V gleby orne słabe RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

2 Ocena jakości gleb przeprowadzona została na podstawie: metody opracowanej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, której podstawą są kilkustopniowe skale wielkości zanieczyszczenia gleb w zależności od zawartości metali ciężkich, siarki i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dla poszczególnych stopni zanieczyszczenia, w zależności od podstawowych właściwości gleb, tj. odczyn, skład granulometryczny i zawartość substancji organicznej, wyznaczone są wartości progowe stężeń metali ciężkich (Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993 r.); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165 poz. 1359) określające wartości dopuszczalne stężeń w glebie i ziemi metali, zanieczyszczeń nieorganicznych, węglowodorowych, węglowodorów chlorowanych, środków ochrony roślin i innych zanieczyszczeń. Stopień zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi decyduje o sposobie ich użytkowania. Opracowane przez IUNG zalecenia w tym zakresie dotyczą zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i WWA. W odniesieniu do stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi zaproponowane zostało następujące użytkowanie gleb: 0 Gleby niezanieczyszczone. Gleby te mogą być wykorzystane pod uprawę wszystkich roślin ogrodniczych i rolniczych, szczególnie roślin przeznaczonych do konsumpcji dla dzieci i niemowląt. I Gleby o podwyższonej zawartości metali. Na glebach tych mogą być uprawiane wszystkie rośliny uprawy polowej z ograniczeniem warzyw przeznaczonych na przetwory i do bezpośredniej konsumpcji dla dzieci. II Gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach mogą być chemicznie zanieczyszczone. Z uprawy na tych glebach należy zatem wykluczyć niektóre warzywa, takie jak: kalafior, szpinak, sałatę itp. Dozwolona jest natomiast uprawa zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz użytkowanie kośne i pastwiskowe. III Gleby średnio zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach są narażone na skażenie metalami ciężkimi. Zaleca się tu uprawę roślin zbożowych, okopowych i pastewnych, kontrolując okresowo zawartość metali w konsumpcyjnych i paszowych częściach roślin. Na glebach tych zalecana jest również uprawa roślin przemysłowych oraz roślin dla produkcji materiału nasiennego. IV Gleby silnie zanieczyszczone. Gleby te, a szczególnie lekkie, powinny być wyłączone z produkcji rolniczej. Na lepszych odmianach gleb (cięższych) zaleca się uprawiać rośliny przemysłowe (konopie, len), wiklinę, zboża trawy (materiał siewny), ziemniaki i zboża z przeznaczeniem na produkcję spirytusu, rzepak na olej techniczny, sadzonki drzew i krzewów itp. Wykorzystanie na użytki zielone należy ograniczyć. V Gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby te powinny być całkowicie wyłączone z produkcji rolniczej i zalesione ze względu na przenoszenie zanieczyszczeń z pyłami glebowymi. Jedynie najlepsze odmiany tych gleb można przeznaczyć pod uprawę roślin przemysłowych, podobnie jak gleb o IV stopniu zanieczyszczenia. Uwzględniając stopień zanieczyszczenia gleb przez WWA, zaproponowano następujące użytkowanie gleb: 0 gleby niezanieczyszczone WWA, 1 gleby o zawartości podwyższonej WWA. Na glebach tych (0 i 1 ) dopuszcza się uprawę wszystkich roślin bez obawy zanieczyszczenia ziemiopłodów przez WWA. 2 gleby mało zanieczyszczone WWA, 3 gleby zanieczyszczone WWA, 4 gleby silnie zanieczyszczone WWA, 5 gleby bardzo silnie zanieczyszczone WWA. 138 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

3 Uprawa roślin na glebach o wymienionych stopniach zanieczyszczenia (2, 3, 4 ) stwarza pewne niebezpieczeństwo ich skażenia przez WWA. Na glebach zanieczyszczonych w stopniu 2 należy ograniczyć uprawę roślin do produkcji żywności o niskiej zawartości substancji szkodliwych, przeznaczonej głównie dla dzieci i niemowląt. Poważne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia płodów rolnych, w tym szczególnie warzyw korzeniowych i liściastych może mieć miejsce w przypadku gleb zanieczyszczonych w stopniu 4. Zaleca się ograniczenie przeznaczania gleb zanieczyszczonych (3 ), a szczególnie silnie zanieczyszczonych (4 ) na użytki zielone (wypas zwierząt i produkcja siana). Istnieje poważne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia przez WWA wszystkich surowców roślinnych uprawianych na silnie zanieczyszczonych glebach. Zaleca się wyłączenie tych gleb z produkcji rolniczej. Gleby w punktach badawczych w województwie zachodniopomorskim reprezentowane były głównie przez gleby brunatne (B, Bw, Bk) oraz czarne ziemie (D, Dz). Wartość bonitacyjna badanych gleb to przede wszystkim grunty dobrej jakości (klasa IIIa i IIIb) oraz średniej jakości (klasa IVa i IVb). W odniesieniu do klasyfikacji przydatności rolniczej badane grunty zaliczone zostały do kompleksów pszennych, żytnich lub zbożowo-pastewnych. Poziomy orno-próchniczne badanych gleb (0 20 cm) charakteryzowały się różną zwięzłością, w zależności od zawartości frakcji ilastej (poniżej 0,02 mm) i wykazywały skład granulometryczny w granicach od piasku luźnego poprzez gliny o różnej zwięzłości aż do iłów. Wyniki badań zawartości metali ciężkich w glebach badanych punktów pomiarowo-kontrolnych wskazują, że zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w glebach badanych w latach 1995, 2000 i 2005 była niska i kształtowała się na poziomie stopnia 0, odpowiadającego wartościom naturalnym obserwowanym w glebach, i nie ulegała większym zmianom. Średnia zawartość kadmu w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 0,2 mg/kg, 2000 rok 0,18 mg/kg, 2005 rok 0,16 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach mieściła się w zakresie: 1995 rok od 0,13 do 0,29 mg/kg, 2000 rok od 0,12 do 0,31 mg/kg, 2005 rok od 0,1 do 0,27 mg/kg. Średnia zawartość miedzi w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 10,4 mg/kg, 2000 rok 10,6 mg/kg, 2005 rok 10,5 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach mieściła się w zakresie: 1995 rok od 3,7 do 34,7 mg/kg, 2000 rok od 4,0 do 37,2 mg/kg, 2005 rok od 4,2 do 36,2 mg/kg. Wyraźnie podwyższone zawartości miedzi, przekraczające wartość progową 30,0 mg/kg gleby (wyznaczoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165 poz. 1359) i wskazujące na zanieczyszczenie gleb miedzią, stwierdzono w latach 1995, 2000, 2005 w miejscowości Żurawki (punkt nr 41). Średnia zawartość niklu w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 7,3 mg/kg, 2000 rok 7,9 mg/kg, 2005 rok 6,6 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach mieściła się w zakresie: 1995 rok od 3,0 do 11,8 mg/kg, 2000 rok od 3,8 do 13,0 mg/kg, 2005 rok od 3,0 do 9,6 mg/kg. Średnia zawartość ołowiu w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 13,4 mg/kg, 2000 rok 14,6 mg/kg, 2005 rok 13,4 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach mieściła się w zakresie: 1995 rok od 8,8 do 20,3 mg/kg, 2000 rok od 10,8 do 20,7 mg/kg, 2005 rok od 9,3 do 19,3 mg/kg. Średnia zawartość cynku w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 43,3 mg/kg, 2000 rok 43,8 mg/kg, 2005 rok 44,6 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach mieściła się w zakresie: 1995 rok od 23,2 do 80,0 mg/kg, 2000 rok od 22,7 do 76,0 mg/kg, 2005 rok od 22,4 do 82,5 mg/kg. Wyniki badań monitoringu gleb przeprowadzone w latach 1995, 2000 i 2005 wskazują, że zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w glebach była zróżnicowana. Średnia zawartość WWA w glebach w poszczególnych latach wynosiła: 1995 rok 618 µg/kg, 2000 rok 592µg/kg, 2005 rok 749 µg/kg. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych latach RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

4 mieściła się w zakresie: 1995 rok od 315 do 1150 µg/kg, 2000 rok od 290 do 1246 µg/kg, 2005 rok od 186 do 2409 µg/kg. W roku 2005 występowanie gleb niezanieczyszczonych (0 oraz 1 ) obserwowano w 4 punktach: w miejscowości Kędrzyno (punkt nr 1), Daszewo (punkt nr 3), Koszalin (punkt nr 5), Janikowo (punkt nr 47). W pozostałych 5 punktach obserwowano gleby zanieczyszczone w stopniu niskim i średnim (2 o oraz 3 ). Największe zanieczyszczenie WWA odnotowano w miejscowości Rzepnowo (punkt nr 43), gdzie zawartość przekraczała wartość progową wyznaczoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165 poz. 1359), powyżej której gleby uznawane są za zanieczyszczone. Zmiany w poziomie zanieczyszczenia gleb WWA odnotowane zostały we wszystkich 9 punktach pomiarowych. Spadek zawartości WWA w glebach stwierdzono w punktach w miejscowości: Kędrzyno (punkt nr 1), Daszewo (punkt nr 3), Koszalin (punkt nr 5), Janikowo (punkt nr 47), a głównie w miejscowości Żurawki (punkt nr 41). Wzrost zawartości WWA stwierdzono w punktach: Tyń (punkt nr 7), Tatynia (punkt nr 39), Mieszkowo (punkt nr 45), a głównie w Rzepnowie (punkt nr 43). Podsumowanie Gleby w punktach badawczych reprezentowane są głównie przez gleby brunatne (B, Bw, Bk) oraz czarne ziemie (D, Dz). Wartość bonitacyjna badanych gleb to przede wszystkim grunty dobrej jakości (klasa IIIa i IIIb) oraz średniej jakości (klasa IVa i IVb). W odniesieniu do klasyfikacji przydatności rolniczej badane grunty zaliczone zostały do kompleksów pszennych, żytnich lub zbożowopastewnych. Poziomy orno-próchniczne badanych gleb (0 20 cm) charakteryzowały się różną zwięzłością, w zależności zawartości frakcji ilastej (poniżej 0,02 mm) i wykazywały skład granulometryczny w granicach od piasku luźnego poprzez gliny o różnej zwięzłości aż do iłów. Wyniki badań zawartości metali ciężkich w badanych glebach, przeprowadzone w latach 1995, 2000 i 2005 wskazywały, że zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w glebach była niska, kształtowała się na poziomie stopnia 0, odpowiadającego wartościom naturalnym obserwowanym w glebach, i nie ulegała większym zmianom. Wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach wykonane w 2005 roku wskazywały, że występowanie gleb niezanieczyszczonych (0 oraz 1 ) obserwowano w 4 punktach: w miejscowości Kędrzyno (punkt nr 1), Daszewo (punkt nr 3), Koszalin (punkt nr 5), Janikowo (punkt nr 47). W pozostałych 5 punktach obserwowano gleby zanieczyszczone w stopniu niskim i średnim (2 oraz 3 ). Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez IUNG, dotyczącymi użytkowania gleb w zależności od stopnia zanieczyszczenia WWA, na badanych glebach o stwierdzonym niskim i średnim stopniu zanieczyszczenia (2, 3 ) istnieje niebezpieczeństwo skażenia uprawianych roślin przez związki WWA. Na glebach zanieczyszczonych w stopniu 2 należy ograniczyć uprawę roślin do produkcji żywności o niskiej zawartości substancji szkodliwych, przeznaczonej głównie dla dzieci i niemowląt. Ponadto w przypadku zanieczyszczenia gleb w stopniu 3 należy ograniczyć ich wykorzystywanie jako użytki zielone pod wypas zwierząt i produkcję siana. 140 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

5 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH Tabela VI.6. Zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w 0 20 cm warstwie ornej gleb punktów kontrolno-pomiarowych oraz zanieczyszczenie gleb tymi pierwiastkami na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach badań 1995, 2000 i 2005 Cd Cu mg/kg gleby zanieczyszczenie mg/kg gleby zanieczyszczenie wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ. 2 wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,17 0,12 0, ,7 4,0 4, ,13 0,14 0, ,0 4,5 5, ,19 0,20 0, ,3 11,2 11, ,17 0,12 0, ,3 7,8 8, ,25 0,19 0, ,0 7,2 6, ,17 0,20 0, ,7 37,2 36, ,29 0,31 0, ,0 13,8 11, ,24 0,19 0, ,0 5,2 5, ,20 0,18 0, ,7 4,5 5, Ni Pb mg/kg gleby zanieczyszczenie mg/kg gleby zanieczyszczenie wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,2 3,8 3, ,5 10,8 9, wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,0 2,9 3, ,1 13,5 15, ,2 12,5 9, ,3 20,7 19, ,3 10,7 8, ,8 11,3 11, ,8 6,0 5, ,4 14,9 11,

6 142 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH Ni Pb mg/kg gleby zanieczyszczenie mg/kg gleby zanieczyszczenie wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,8 11,3 9, ,3 19,6 17, wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,2 13,0 9, ,5 13,1 13, ,8 5,1 4, ,1 15,9 13, ,8 6,0 5, ,9 11,4 10, Zn mg/kg gleby zanieczyszczenie wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Środ ,3 28,7 27, ,8 26,0 22, ,7 41,7 48, ,3 36,7 41, ,7 49,7 44, ,0 76,0 82, ,0 66,7 67, ,0 46,0 40, ,2 22,7 26, Metoda opracowana przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach zawarta w Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnic twa (Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993 r.). 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165 poz. 1359). Źródło: opracowanie pt. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach Inspekcja Ochrony Środowiska, BMŚ Warszawa 2008.

7 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH Tabela VI.7. Zawartość siarki i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 0 20 cm warstwie ornej gleb punktów kontrolno-pomiarowych oraz zanieczyszczenie gleb tymi pierwiastkami i substancjami na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach badań 1995, 2000 i (substancja) S-SO4 WWA-13 WWA-9 mg/kg gleby zanieczyszczenie µg/kg gleby zanieczyszczenie µg/kg gleby zanieczyszczenie wg metody IUNG 1 wg metody IUNG 1 wg Rozp. Min. Srod ,37 1,25 1, ,00 1,25 0, ,00 1,30 0, ,87 1,65 1, ,75 2,00 2, ,75 1,75 1, ,00 1,88 1, ,37 1,25 1, ,62 1,57 1, Metoda opracowana przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach zawarta w Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnic twa (Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993 r.). 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165 poz. 135). Źródło: opracowanie pt. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach Inspekcja Ochrony Środowiska, BMŚ Warszawa

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 z perspektywą do roku 2018

EGZ. NR 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 z perspektywą do roku 2018 EGZ. NR 1 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 OLSZTYN, 2011 Autorzy opracowania: ul. Ostrowska 42 63-430 Odolanów ul. Czechosłowacka

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY* ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 1 WARSZAWA 2011: 82-90 DOROTA KAWAŁKO, JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY* PHYSICAL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 245 256 ISB 9788361576228 BADAIA GEOSTATYSTYCZE SKAŻEIA ŚRODOWISKA LEŚEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKOTYIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Bardziej szczegółowo