PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:"

Transkrypt

1 inŝ. Krzysztof Ignaczak Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel faks GSM NIP: REGON: PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA CHEŁMśY PROJEKT WYKONAWCZY ChełmŜa, LIPIEC 2006

2 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. SPIS ZAWARTOŚCI DANE WYJŚCIOWE PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR ZAKRES RZECZOWY CZĘŚĆ TECHNICZNA UWAGI OGÓLNE LOKALIZACJA KAMER PUNKTY KAMEROWE SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ CENTRUM NADZORU SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIKI SPIS RYSUNKÓW RYSUNKI...26 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 2

3 2. DANE WYJŚCIOWE 2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są: a. umowa na opracowanie Dokumentacji technicznej sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu miasta ChełmŜy, z dnia roku b. koncepcja systemu koncepcja budowy monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜa w ramach opracowania pierwszego etapu dokumentacji sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy c. zgody właścicieli obiektów, d. wizje lokalne w terenie przeprowadzone przez projektanta e. aktualne normy i normatywy projektowania INWESTOR Inwestorem zlecenia jest Gmina Miasto ChełmŜa w ChełmŜy, ul. Gen. Hallera ZAKRES RZECZOWY Celem opracowania jest przedstawienie Dokumentacji technicznej sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu miasta ChełmŜy. Zakres dokumentacji obejmuje: - utworzenie radiowego systemu transmisji do przekazywania obrazów z kamer w paśmie 5,47 5,725 GHz. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 3

4 nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 1162) jest to pasmo nielicencjonowane, - wyposaŝenie Centrum Nadzoru w nowy system rejestracji, sterowania i podglądu, - montaŝ 5 punktów kamerowych wraz z wyposaŝeniem. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 4

5 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 2.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu miejskiego miasta ChełmŜy proponuje się wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe połączone z wideoserwerami, które będą włączone do radiowej sieci transmisyjnej pracującej w nielicencjonowanym paśmie. W pomieszczeniu dyŝurnego Komendy Powiatowej Policji zostanie usytuowane Centrum Monitoringu. Biorąc pod uwagę koszty obecnie najbardziej uzasadnioną technologią transmisji na potrzeby systemu monitoringu miejskiego jest cyfrowa platforma bezprzewodowa. Poza niewątpliwie korzystnymi warunkami kosztowymi technologia radiowa posiada równieŝ inne zalety: - oferuje prostą i przejrzystą koncepcję, - skraca czas instalacji do minimum, - uniezaleŝnia od obcej infrastruktury, - pozwala na szybką i tanią rozbudowę, - zapewnia mobilność systemu (łatwą zmianę lokalizacji kamer) LOKALIZACJA KAMER Lokalizacja 5 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: K1 - ul. Rynek 1 K2 - ul. Rynek 9/10 K3 - ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23 K4 - ul. Mickiewicza 1 K5 - ul. Chełmińska 24 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 5

6 Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych sprawdzone zostało czy spełniony zostanie warunek widoczności anten nadawczych i odbiorczych. Będzie on spełniony pod warunkiem, Ŝe utworzone zostaną dwie stacje bazowe z antenami dookólnymi. Jedna na dachu Komendy Policji, druga w punkcie kamerowym nr K1 (Rynek 1). Stacja bazowa nr 1 zapewni odbiór sygnałów z kamer K3 i K4 oraz w przyszłości umoŝliwi podłączenie do systemu monitoringu nowych kamer będących w zasięgu stacji. Stacja bazowa nr 2 będzie utworzona w miejscu montaŝu kamery nr 1. Z tego punktu osiągnie się pełną widoczność punktów kamerowych nr K2 i K5. Połączenie punktu K1 z Komendą Policji zrealizowane zostanie za pomocą dedykowanego linku radiowego typu punkt-punkt w tej samej technologii transmisji co pozostałe łącza do kamer typu punkt-wielopunkt. Przy rozbudowie systemu stację bazową nr 2 moŝna będzie przenieść np. na wieŝę Kontrkatedry Św. Trójcy. Taka lokalizacja pozwoli na odbiór sygnałów praktycznie z całego terenu miasta PUNKTY KAMEROWE Kamery umoŝliwiały będą obserwację w kolorze w warunkach dobrego oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać będą się automatycznie na tryb czarno-biały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno w dzień jak i w nocy. W bezpośrednim sąsiedztwie kamer umieszczone zostaną skrzynki/szafki rozdzielcze; w kaŝdej z nich zainstalowane zostaną: wideoserwer zamieniający sygnał analogowy wizji na postać cyfrową moŝliwą do przesłania za pomocą sieci bezprzewodowej. zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania całego punktu kamerowego, przez okres do 1 godziny od momentu zaniku napięcia w publicznej sieci energetycznej, Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 6

7 kontaktron podłączony do wejścia alarmowego wideoserwera, wywołujący w momencie otwarcia szafki alarm, przesyłany do Centrum Nadzoru. W przypadku Kamery K1 w szafce zainstalowany zostanie dodatkowo switch 10/100Mbps, który umoŝliwi podłączenie do systemu za pomocą łącza punkt-punkt kamery K1 oraz za pośrednictwem stacji bazowej kamer K2 i K5. Wideoserwer posiadający wejścia alarmowe pozwoli na wykonanie zabezpieczenia antysabotaŝowego punktu kamerowego. Otwarcie skrzynki teletechnicznej przez osoby nieuprawnione - moŝe być sygnalizowane komunikatem dźwiękowym oraz odpowiednim napisem na ekranie monitora. Sygnały wideo z kamer do Centrum Nadzoru, sygnały alarmowe oraz kody sterujące w przeciwnym kierunku będą przesyłane za pomocą teletransmisyjnej sieci radiowej. Jako urządzenia pozwalające na realizację wszystkich funkcji w kaŝdym z punktów kamerowych proponuje się zastosować wideoserwery. Urządzenia te powinny się charakteryzować m. in.: szybkością transmisji do 25 klatek/sekundę przy rozdzielczości transmitowanego obrazu 720x576 pikseli, formatem kompresji MPEG-2, MPEG-4 (do wyboru) moŝliwością regulacji rozdzielczości, pasma transmisji oraz ilości klatek/s, moŝliwością wysyłania dwóch niezaleŝnych strumieni o róŝnych parametrach, wsparciem dla PTZ (transmisja danych sterujących kamerami), moŝliwością konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (wbudowany serwer sieciowy). 2 wejściami alarmowymi, transmisją dwukierunkową danych sterujących RS232/422/485 pomiędzy wideoserwerem i odbiornikiem/dekoderem, opcjonalną moŝliwością transmisji dwukierunkowej dźwięku. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 7

8 Zastosowane w systemie kamery powinny spełniać co najmniej następujące parametry: Kamera dualna (dzień/ noc) kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych warunkach oświetleniowych, Ruch ciągły w poziomie oraz w pionie, Prędkość obrotu w poziomie przy sterowaniu manualnym: w pionie /s w poziomie /s Prędkość przy wybieraniu zaprogramowanych ujęć w pionie /s w poziomie /s Ilość ujęć programowalnych: 99, Dokładność ustawienia ujęć programowalnych: ±0,50 Zmiana prędkości proporcjonalnie do wychylenia joysticka, Funkcja auto pivot pozwalająca na nieprzerwane śledzenie obiektów poruszających się pod kamerą, Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę, ZastrzeŜone strefy obserwacji, Przetwornik CCD ¼, zoom optyczny - 18x zoom cyfrowy - 12x, czułość: tryb kolorowy 0,35 lx (przy spowolnionej migawce wyłączonej), tryb czarno-biały 0,035 lx (przy spowolnionej migawce wyłączonej), rozdzielczość pozioma 460 TVL (PAL), temperatura pracy: C, napięcie zasilania: 24V AC, lub 230 V AC, menu w języku polskim. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 8

9 2.4. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Charakterystyka systemu: częstotliwość pracy (pasmo nielicencjonowane) : GHz - 11 kanałów (wg. Standardu a) moc E.I.R.P.: 1 W modulacja: OFDM efektywny transfer netto: do 54 Mbps kontrola mocy emitowanej z krokiem co 3 db dynamiczna selekcja kanału pracy dynamiczna selekcja prędkości pracy oparta na analizie jakości sygnału bezpieczeństwo: enkrypcja AES, wzajemna autoryzacja stacji odbiorczych stacja bazowa obsługująca do 250 stacji zdalnych, moŝliwość badania jakości sygnału radiowego oraz gromadzenia statystyk stacji. KaŜdy punkt kamerowy oraz Centrum Monitoringu zostaną wyposaŝone w urządzenia radiowe wyposaŝone w anteny nadawczo-odbiorcze. W zaleŝności od miejsca montaŝu kamery, zastosowane będą odpowiednie anteny kierunkowe panelowe i dookolne. Wydajność systemu bezprzewodowego będzie skonfigurowana w sposób umoŝliwiający transfer danych z kaŝdej kamery, z przepustowością, co najmniej 3 Mbit/s. Z uwagi na konieczność uzyskania jak najlepszej jakości sygnału radiowego i odpowiedniego odstępu sygnał szum, powinny być zastosowane urządzenia radiowe w wersji zewnętrznej. Stacje bazowe, klienckie oraz stacje do łącza punkt-punkt powinny być zintegrowane z antenami kierunkowymi 23dBi. W przypadku stacji bazowych powinna być moŝliwość podłączenia anten dookolnych. Urządzenia Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 9

10 powinny być przystosowane do zasilania w technologii POE (Power Over Ethernet), tzn. w jednym kablu UTP oprócz transmisji IP wolnymi dwoma parami skrętku musi być podawane zasilanie CENTRUM NADZORU Centrum Nadzoru (studio monitoringu) umiejscowione będzie w Posterunku Policji przy ul. Sądowej 2 Centrum Nadzoru wyposaŝone zostanie w 1 etapie w: Szafę RACK 19 - szt. 1 Cyfrowy rejestrator wizji z multiplekserem - 16 wejściowy - szt. 1 Dekodery/odbiorniki cyfrowe wizji - szt. 5 Klawiaturę sterującą z joystikiem - szt. 1 Konwerter BiPhase RS szt. 1 Monitor 19 LCD - szt. 3 Komputer PC do obróbki i archiwizacji zarejestrowanych cyfrowo obrazów z nagrywarką DVD - szt. 1 Switch 24 portowy Ethernet 10/100 RACK - szt. 1 Stacja bazowa systemu radiowego + antena dookólna - szt. 1 Stacja kliencka łącza punkt punkt ze zintegrowaną anteną - szt. 1 drukarka atramentowa - szt. 1 Zasilacz awaryjny UPS umoŝliwiający podtrzymanie napięcia dla w/w urządzeń przez co najmniej 1 godzinę - szt. 1 Urządzenia do obróbki sygnału video takie jak: rejestrator cyfrowy, odbiorniki cyfrowe wizji, switch oraz urządzenia zasilające umieszczone zostaną w szafie RACK 19. Szafa umiejscowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu, do którego dostęp będą miały oprócz instalatora tylko upowaŝnione osoby z grona uŝytkowników systemu. Na stanowiskach operatorów systemu zostaną wyniesione jedynie urządzenia niezbędne do prezentacji obrazu oraz zarządzania systemem takie jak: monitory, klawiatura sterująca oraz drukarka i komputer klasy PC. Ten ostatni Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 10

11 połączony będzie z rejestratorem cyfrowym (poprzez TCP/IP). Takie rozwiązanie umoŝliwi za pomocą odpowiedniego oprogramowania przeglądanie zdalne zarejestrowanego materiału, archiwizację obrazów na dyskach DVD oraz podgląd z kamer na Ŝywo. Komputer wyposaŝony zostanie w kolorowy monitor 19. W przypadku konieczności wydruku pojedynczych klatek obrazu dla celów operacyjnych, system nie będzie wymagał kosztownej i drogiej w eksploatacji specjalizowanej wideodrukarki. Wystarczy jedynie kolorowa drukarka atramentowa dobrej klasy. UmoŜliwi ona równieŝ sporządzanie wydruków wszelkiego rodzaju raportów, zestawień z pracy systemu, itp. Do obserwacji obrazu przesyłanego z kamer słuŝyć będą dwa kolorowe monitory LCD 19 podłączone do rejestratora i wyposaŝone w wejścia VGA(D-SUB) oraz Composite (BNC, lub RCA). Jeden pracować będzie mógł w trybie podziału np. na 4, 9 lub 16 kamer, natomiast drugi wyświetlać będzie jedną z kamer w trybie pełnoekranowym. Do szafy systemowej 19 cyfrowe sygnały z kamer trafiać będą z umiejscowionych na dachu urządzeń radiowych - stacji bazowej oraz stacji linku punkt-punkt za pomocą łączy Ethernetowych 100Mbit/s. Poprzez kable UTP będzie równieŝ podłączone zasilanie urządzeń radiowych z zasilaczy POE umieszczonych w szafie 19. Rejestrator cyfrowy powinien posiadać następujące minimalne parametry: - 16 wejść kamerowych, - wbudowany multiplekser, - częstotliwość zapisu min 50 kl./s przy rozdzielczości min. 704x576 pikseli, - pojemność dysków min. 600 GB z moŝliwością rozbudowy poprzez podłączenie macierzy dyskowej, - zdalny dostęp do archiwum i moŝliwość transmisji i zarządzania poprzez TCP/IP. Przy 5 kamerach rejestrator pozwoli na zapis od 2 do 4 tygodni materiału w zaleŝności od przyjętej liczby rejestrowanych klatek/s oraz jakości i wielkości obrazu. Sterowanie rejestratorem oraz kamerami odbywać się będzie za pomocą manipulatora z joystickiem wyposaŝonego w wyświetlacz LCD z menu w języku Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 11

12 polskim. Za pomocą joystika będzie moŝliwe sterowanie kamerami obrotem w poziomie, ruchem w pionie, ogniskową obiektywu (zoom), ostrością (focus) i innymi funkcjami kamer oraz rejestratora. Do wejść rejestratora podłączone będą odbiorniki wizji. SłuŜyć będą one do dekodowania cyfrowych strumieni zakodowanych przez wideoserwery przy kamerach. Przy rozbudowie systemu w przyszłości do przewidywanych maksymalnie 16-tu kamer konieczne stanie się wyposaŝenie Centrum Nadzoru w: - drugą klawiaturę sterującą z joystikiem (powstanie drugie stanowisko operatora) - monitory 19 LCD do podglądu obrazów na Ŝywo min. 2 szt. - krosownicę wizyjną min. 16 wejść/5 wyjść, - macierz dyskową w celu zapewnienia pojemności dyskowej dla zapisu obrazów z kolejno podłączanych do systemu kamer. I etap powinien obejmować wyposaŝenie Centrum Nadzoru, budowę platformy bezprzewodowej transmisji cyfrowej oraz instalację 5 punktów kamerowych. Tak przygotowany system pozwoli na szybką rozbudowę o kolejne punkty kamerowe gdyŝ Centrum Nadzoru będzie gotowe przyjąć maksymalnie do 16 kamer przy niewielkich nakładach. To od UŜytkownika czy teŝ Inwestora będzie zaleŝało, w którym momencie rozbudowy konieczne będzie utworzenie np. drugiego stanowiska operatora, zwiększenie ilości monitorów oraz pojemności dysków. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 12

13 2.6. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE Posterunek Policji, ul. Sądowa 2 Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę punktu Kamery nr 1, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Na dachu budynku umieszczona będzie antena dookólna, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu, aŝ do istniejącego przepustu Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, aŝ do serwerowi umieszczonej na parterze budynku Kamera nr 1 ul. Rynek 1 Pole obserwacji: Cały rynek, ulica Gen Sikorskiego, Gen Hallera, część ul. Chełmińskiej Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na naroŝniku budynku Rynek 1, na wysokości poddasza, poniŝej górnego pasa zdobień. Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego. Na budynku umieszczona będzie antena dookólna, skierowana w stronę ul. Chełmińskiej i Rynku, umocowana do ściany budynku od strony ul. Gen. Sikorskiego, na wysokości poddasza, poniŝej górnego pasa zdobień, 0,5 m powyŝej kamery. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 13

14 Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, oraz klatki schodowej, Szafka technologiczna umieszczona będzie na 1 piętrze, przy rozdzielni elektrycznej. Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie do wewnątrz budynku przepustem przy oknie dachowym. Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną wyznaczone przez ENERGA, S.A.. Kamera 2 Rynek 9/10 Pole obserwacji: Cały rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Łazienna, ul. Kopernika Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na naroŝniku budynku Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem budynku Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, na naroŝniku budynku Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem skierowana w stronę kamery nr 1, 0,5 m powyŝej kamery. Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki schodowej budynku Rynek 9,. Szafka technologiczna umieszczona będzie na parterze klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie wzdłuŝ krawędzi budynku Rynek 10, aŝ do wysokości pomiędzy parterem, a 1 piętrem budynku Rynek 9, a następnie poprzez elewację, do klatki schodowej budynku Rynek 9 do wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych. Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Kamera 3 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23 Pole obserwacji: Ul. Gen. Wł. Sikorskiego, plac pomiędzy Sikorskiego i Mickiewicza Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 14

15 Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na prawym naroŝniku budynku powyŝej 3 piętra Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Instalacja wewnętrzna prowadzona w na poddaszu, oraz wysokości 3 piętra pierwszej klatki schodowej, gdzie znajduje się właz dachowy. Szafka technologiczna umieszczona będzie równieŝ na ścianie 3 piętra klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, wzdłuŝ krawędzi dachu budynku, aŝ do punktu kamerowego Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Kamera 4 ul. Mickiewicza 1 Pole obserwacji: Ciąg ulic ul. Mickiewicza, Sienkiewicza Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na ściętym naroŝniku budynku na wysokości poddasza, na dorabianym wysięgniku długości ok. 1 1,5 m Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w na poddaszu, gdzie znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Szafka technologiczna umieszczona będzie równieŝ na ścianie 3 piętra klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu oraz wzdłuŝ krawędzi dachu budynku, aŝ do punktu kamerowego Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną wyznaczone przez ENERGA, S.A.. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 15

16 Kamera 5 ul. Chełmińska 24 Pole obserwacji: ul. Chełmińska, Rybaki, skrzyŝowanie Mickiewicza i Chełmińskiej Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na lewym naroŝniku budynku Chełmińska 24, powyŝej 3 piętra Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę ul. Rynek 1, umocowana do ściany budynku od strony ul. Chełmińskiej, na wysokości poddasza, 0,5 m powyŝej kamery. Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki schodowej budynku Chełmińska 24, Szafka technologiczna umieszczona będzie na parterze klatki schodowej poprzez elewację, do klatki schodowej budynku do wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych. Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 16

17 3. ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ Przytoczone poniŝej typy poszczególnych urządzeń mają w niniejszym opracowaniu jedynie charakter orientacyjny i słuŝą wskazaniu spójnej konfiguracji, odpowiedniego poziomu jakości sprzętu oraz minimalnych parametrów. Urządzenia wykorzystane do budowy systemu monitoringu powinny mieć parametry nie gorsze niŝ urządzenia wyspecyfikowane poniŝej. Zestawienie urządzeń w Centrum Nadzoru Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 16-to kanałowy rejestrator cyfrowy ze zintegrowanym multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, pojemność dysku 600GB 2 Odbiornik MPEG-2, MPEG-4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Cyfrowa klawiatura sterująca z ekranem LCD i manipulatorem drąŝkowym DVR16E2302 BOSCH szt. 1 VIP 1000 BOSCH szt. 5 KBD-Digital BOSCH szt. 1 4 Komputer PC (PentiumIV, 3 GHz, Favorit 1000i Maxdata szt. 1 Windows XP Prof.,512 MB RAM, karta graficzna ATI RADEON 64MB, karta sieciowa 10/100, karta dźwiękowa, klawiatura, mysz, HDD 160 GB, DVD- R/RW +/-) 5 Monitor LCD 19 kolorowy, jasność LCP-19W01 Aper szt cd/m2,kontrast 500:1, głośniki, złącza: BNC (composite), S-Video, VGA 6 switch 24 portowy Baseline 10/100 3COM szt. 1 7 Drukarka kolorowa, rozdz. Photosmart 8050 HP szt. 1 optymalizowana do 4800 dpi 8 szafa RACK 19" 42U ZPAS szt. 1 9 Zasilacz UPS 19" + 1 moduł baterii Ares 3000 Fideltronik szt Stacja bazowa Tsunami MP.11a 5054-BSU-R Proxim szt. 1 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 17

18 zewnętrzna 11 Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge QB.11a 5054-R Proxim szt Antena dookólna 10dBi TSU-MP11A-A10 Proxim szt Konwerter Bi-Phase RS232 BiPhase-RS232 szt Szafa RACK 19 42U ZPAS szt. 1 Zestawienie urządzeń w punkcie kamerowym K1 Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 kamera zintegrowana dualna ENVD230C BOSCH szt. 1 (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na naroŝniku 2 Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG- VIP 1000 S BOSCH szt. 1 4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Stacja kliencka Tsunami MP.11a 5054-SU-R Proxim szt. 1 zewnętrzna 4 Stacja bazowa Tsunami MP.11a 5054-BSU-R Proxim szt. 1 zewnętrzna 5 Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge QB.11a 5054-R Proxim szt. 1 6 Antena dookólna 10dBi TSU-MP11A-A10 Proxim szt. 1 7 Switch 5-portowy Office connect 3COM szt. 1 8 Kontaktron MC470 Alarmtech szt. 1 Zestawienie urządzeń w punktach kamerowych K2-K5 Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na naroŝniku 1 kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x ENVD230C BOSCH szt. 3 ENVD230W BOSCH szt. 1 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 18

19 zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na budynku 2 Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG- VIP 1000 S BOSCH szt. 4 4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Stacja kliencka Tsunami MP.11a 5054-SU-R Proxim szt. 4 zewnętrzna 4 Kontaktron MC470 Alarmtech szt. 4 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 19

20 3.1. UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ 1. Zachować szczególną ostroŝność ze względu na prowadzenie prac na wysokościach 2. Przed przystąpieniem do prac naleŝy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 3. Całość prac prowadzić pod nadzorem uŝytkownika. 4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 5. Wszystkie prace naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami BHP. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 20

21 4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU PoniŜej przedstawiono zalecenia jakie powinien spełniać system nadzoru wizyjnego: elastyczność - powinien zapewniać łatwą rozbudowę w przyszłości; wysoka klasa wszystkich urządzeń jest to warunek długiej, bezawaryjnej pracy; odpowiednia obsługa operatorzy systemu powinni być profesjonalnie przeszkoleni, w przeciwnym wypadku system nie będzie spełniał swojego zadania; szybka interwencja powinna być zapewniona odpowiednia wymiana informacji pomiędzy operatorami, a odpowiednimi słuŝbami interwencyjnymi; skuteczna rejestracja system zapisu obrazu powinien być dobrany do ilości kamer; nie ma wtedy niebezpieczeństwa, Ŝe jakiekolwiek zdarzenie pozostanie nie zarejestrowane; pewna transmisja przesyłanie sygnału wizyjnego powinno być odpowiednio dobrane do odległości kamera studio; terminowa konserwacja naleŝy przestrzegać terminów konserwacji. W trakcie prac naleŝy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy: Prawo budowlane wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe; Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych, Norma na systemy dozorowe CCTV - PN-EN , Wymagania techniczne dotyczące instalacji energetycznych i teletechnicznych: - Ochrony przeciwporaŝeniowej i przeciwpoŝarowej PN-IEC ,43,482, PN- 86/E-05003, - Ochrony przeciwprzepięciowej PN-IEC , - Zastosowanego sprzętu i sposobów kablowania PN-IEC ,53,537, - Pomiarów powykonawczych PN-IEC Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 21

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 1162). Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 22

23 5. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU Dla zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzeń systemu jego obsługa powinna okresowo przeprowadzać sprawdzeń i konserwacji, i tak: codziennie sprawdzenie sprawdzenie prawidłowości wyświetlania rejestracji obrazów ze wszystkich kamer, test polegający na sprawdzeniu dostępnych dla uŝytkownika funkcji, regulacja jaskrawości i kontrastu monitorów, sprawdzenie wskazań rejestratora (czas, data). kwartalnie sprawdzenie: połączeń, gniazd i wtyków, napięć zasilających i bezpieczników, stanu monitorów, jakości nagrywania i odtwarzania obrazów, stanu mocowań kamer i ich połączeń elektrycznych, poziomu sygnałów transmisji radiowej, stanu instalacji uziemiającej. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 23

24 6. ZAŁĄCZNIKI Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 24

25 7. SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Rozmieszczenie topograficzne elementów systemu monitoringu Rys. nr 2 Schemat sieci radiowej Rys. nr 3 Schemat ideowy systemu monitoringu Rys. nr 4 Studio - plan rozmieszczenia urządzeń Rys. nr 5 Budynek policji -studia- widok poddasze/dach Rys. nr Kamera 1 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 6 urządzeń Rys. nr Kamera 2 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 7 urządzeń Rys. nr Kamera 3 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 8 urządzeń Rys. nr Kamera 4 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 9 urządzeń Rys. nr Kamera 5 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 10 urządzeń Rys. nr 11 Schemat połączeń - kamera nr 1 Rys. nr 12 Schemat połączeń - kamera nr 2 Rys. nr 13 Schemat połączeń - kamera nr 3 Rys. nr 14 Schemat połączeń - kamera nr 4 Rys. nr 15 Schemat połączeń - kamera nr 5 Rys. nr 16 Schemat szafy systemowej Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 25

26 8. RYSUNKI Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 26

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2006 Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 Wrocław Copyright 1992-2014 Neurosoft Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub powielanie dokumentu w jakiejkolwiek formie bez zgody Neurosoft jest

Bardziej szczegółowo