Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach"

Transkrypt

1 Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach Project KIK/74 Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing in Połowce Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Całkowita wartość Projektu wynosi ogółem PLN tj CHF, w tym kwota dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi CHF (co stanowi 85%), współfinansowanie ze źródeł krajowych wyniesie CHF ( co stanowi 15%). Celem niniejszego Projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej poprzez dostosowanie zewnętrznej granicy Unii do wymogów z Schengen. Projekt przyczyni się do zwiększenia wydajności, przepustowości i kontroli przejścia granicznego, zabezpieczy obsługę ruchu granicznego tj. osób, środków komunikacji i przepływu towarów, stworzy właściwe warunki odpraw celno-paszportowych pasaŝerów i towarów oraz poprawi warunki pracy słuŝb granicznych, pozwoli na uszczelnienie granicy (przemyt, nielegalni imigranci) oraz skróci czas odpraw granicznych. Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2. Środki ochrony granic. Celem niniejszego projektu jest bowiem zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy państwowej. Większa przepustowość granicy i jej bezpieczeństwo warunkują realizację pozostałych celów programu. Wykorzystanie i rozbudowa potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego programem wymaga przede wszystkim usunięcia administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych przeszkód w przepływie towarów, usług i ludzi przez granice. Wprowadzenie w śycie tego Projektu przyczyni się do zniwelowania róŝnic społecznoekonomicznych między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, między województwem podlaskim, a innymi, bardziej rozwiniętymi regionami

2 Polski. Zapewni równieŝ dodatkowe bezpieczeństwo dla państw wspólnoty oraz tych, których dotyczy porozumienia z Schengen, jak np. Szwajcaria. Biorąc pod uwagę mieszkańców terenów sąsiadujących z przejściem, wpłynie pozytywnie na: poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia i jakość wykonywanej pracy, poprawiając warunki i standard śycia. Dokumenty dotyczące realizacji projektu W dniu 1 czerwca 2012 r. została zawarta Umowa w sprawie Projektu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego działającego jako Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) a Szwajcarią, reprezentowaną przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, przyznającą dofinansowanie na rzecz Projektu. W dniu 27 czerwca 2012 r. Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy WdraŜającej Programy Europejskie wraz Wojewodą Podlaskim, na mocy Umowy w Sprawie Projektu zawartej 1 czerwca br., podpisali Porozumienie w sprawie Realizacji Projektu KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach. W dniu 30 kwietnia 2014 roku Wojewoda Podlaski podpisał Aneks nr 1 do Porozumienia URP/SPPW/1.2/KIK/74 z dnia 27 czerwca 2012 roku dotyczącego zmian w uproszczonym budŝecie projektu związanego z przesunięciami na paragrafach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. W dniu 23 stycznia 2015 roku Wojewoda Podlaski podpisał Aneks nr 2 do Porozumienia URP/SPPW/1.2/KIK/74 z dnia 27 czerwca 2012 roku. Okres rzeczowej realizacji Projektu ustalony został następująco: 1) rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01/07/2012, 2) zakończenie rzeczowej realizacji: 31/10/2015. Datę zakończenia projektu ustalono na 30 kwietnia 2016 roku Rzeczowa realizacja projektu Zakres rzeczowy projektu KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach obejmuje budowę obiektów kubaturowych (budynki StraŜy Granicznej, Izby Celnej, Administracji z zapleczem technicznym) w tym: budynek usługowy Nr 2, budynek administracyjny Nr 3, pawilony odpraw celnopaszportowych samochodów cięŝarowych Nr 8A i 8B, budynek kontroli

3 szczegółowej ruchu pieszego, wiaty Nr W6A i W6B. Budowę sieci zewnętrznych z obiektami towarzyszącymi tj. stację transformatorową, kablowe linie zasilające i oświetlenie terenu, budynek techniczny z kotłownią, sieć cieplną na terenie drogowego przejścia granicznego. Pierwsze wyposaŝenie budynku głównego Nr 1, budynku Nr 3, budynku kontroli samochodów Nr 4A i 4B, urządzenia RTG oraz wagi, ogrodzenie drogowego przejścia granicznego. W dniu 04 stycznia 2013 roku, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa na pełnienie czynności inŝyniera kontraktu prac związanych z budową infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach w ramach realizacji Projektu KIK/74. W dniu 07 maja 2013 roku z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na realizację robót budowlanych. W dniu 08 maja 2013 roku przekazano wykonawcy plac budowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy prowadzone były prace związane z budową budynku usługowego, budynku administracyjnego, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych, budynku kontroli szczegółowej ruchu pieszego, wiat, budynku technicznego z kotłownią, stacji transformatorowej, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu, zewnętrznej sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej. W dniu 15 stycznia 2014 roku protokołem odbioru odebrano ukończoną stację transformatorową, następnie 10 lutego 2014 roku odebrano od wykonawcy instalację kotłowni i zbiorniki oleju a takŝe zewnętrzną sieć cieplną. W dniu 05 marca odebrany został ukończony budynek techniczny z kotłownią. W dniu 16 maja 2014 zawarto umowę na nadzór robót drogowych, w ramach której inspektor nadzoru nadzorował prace związane z robotami realizowanymi przez Wykonawcę tj. pracami ziemnymi, wykonywaniem koryt drogowych, ustawieniem krawęŝników, wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego. Nadzorował równieŝ etapy prac związanych z układaniem kostki betonowej, parkingów oraz terenów zielonych, skarp, przepustów. Inspektor uczestniczył w cotygodniowych radach budowy. W dniu 21 maja 2014 roku odebrana została kanalizacja teletechniczna wykonana w ramach projektu. W dniu 02 czerwca w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą UNIBEP S.A. dotycząca Budowy infrastruktury drogowego przejścia granicznego w

4 Połowcach roboty drogowe, etap II oraz budowę ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych. W dniu 18 czerwca 2014 roku główny wykonawca firma POLBUD S.A. zgłosiła gotowość oddania pozostałych nowowybudowanych budynków w ramach zawartej umowy. W tym celu powołano Komisję Odbioru. Obecnie trwają prace związane z odbiorami końcowymi budynków: usługowego, administracyjnego, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych, kontroli szczegółowej ruchu pieszego, wiat, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu. W dniu 06 czerwca 2014 roku prace na placu budowy rozpoczęła firma UNIBEP S.A. wykonując roboty ziemne (wykopy i nasypy), koryto drogowe i ustawianie krawęŝnika. W dniu 25 czerwca 2014 roku protokołami odbioru odebrane zostały na terenie budowy przejścia granicznego w Połowcach budynki: Budynek usługowy nr 2, Budynek administracyjny nr 3, pawilony odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych 8A i 8B, Budynek kontroli szczegółowej ruchu pieszego, Budynek techniczny z kotłownią a takŝe Wiaty W6A i W6B, stację transformatorową, kablowe linie zasilające i oświetlenie terenu oraz zewnętrzną sieć cieplną i kanalizację teletechniczną. Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone z wyprzedzeniem. W dniu 3 lipca 2014 roku zawarto drugą juŝ w tym roku kalendarzowym umowę na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego z firmą Biuro Tłumaczeń i Turystyki Lexon. Umowa została zawarta w związku z wykorzystaniem całej wartości wcześniejszej umowy z dnia 21 lutego 2014 na tłumaczenia. W dniu 10 lipca 2014r. podpisana została umowa z firmą Tamtron S.A. z Katowic wspólnie z Cat Traffic Sp. z o. o. z Poznania na dostawę i montaŝ 4 szt. wag dynamicznych i 1 szt. wagi statycznej której termin realizacji wyznaczono do dnia 14 listopada 2014r. W dniu 13 sierpnia 2014 roku w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Rapiscan Systems LTD, X-Ray House, Bonehurst Road RH1 5GG, Salfords, Anglia na dostawę i montaŝ urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach, termin realizacji zgodnie z zawartą umową wyznaczono do 10 grudnia 2014r. W tracie trwania umowy wykonawca przygotował i przedstawił do akceptacji Wojewody Podlaskiego umowy dla podwykonawców, złoŝył zamówienie na specjalny przyrząd dozymetryczny, zarezerwował szkolenie typu A-A wraz z egzaminem końcowym, złoŝył zamówienia na akcelerator, opracowano równieŝ harmonogram dostaw i produkcji skanera Rapiscan Eagle G10. Wykonawca podpisał równieŝ umowę z biurem projektowym oraz wybrał wykonawcę robót budowlanych. ZłoŜono

5 komplet dokumentów do pozwolenia na budowę, uruchomiono proces weryfikacji dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez biuro projektowe. Wykonawca złoŝył zamówienie na detektory, oraz rozpoczęto produkcję elementów stalowych systemu Eagle G10. W III kwartale 2014 roku wykonane zostały ponadto: fundamenty pod wagi dynamiczne i wagę statyczną, zainstalowano mechanizm wagi statycznej i rozpoczęto instalowanie mechanizmów wagi dynamicznej, na dostawę stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego wraz z wyposaŝeniem oraz urządzeń dozymetrycznych na drogowe przejście graniczne w Połowcach. W związku z pracami dotyczącymi postawienia ogrodzenia na terenie przejścia granicznego o powierzchni 5697 m, wykonane zostały fundamenty pod ogrodzenie oraz trwały prace montaŝowe. Ponadto wykonane zostały wszelkie konstrukcje nośne dotyczące budowy ogrodzenia tj. cokoły ogrodzenia zewnętrznego Ŝelbetowe wraz z izolacjami bitumicznymi i wewnętrznego, ustawiono słupki metalowe w cokołach, zamontowano przęsła ogrodzeniowe metalowe bez wypełnienia siatką. W ogrodzeniu wewnętrznym zamontowano słupki ogrodzeniowe i zawieszono panele z siatki zgrzewanej. Ponadto w związku z budową dróg wewnętrznych kontynuowano roboty ziemne, wykonano koryta drogowe, kontynuowano ustawienia krawęŝników, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego, ustawiono obrzeŝa, ułoŝono chodniki z kostki betonowej Ŝółtej, ułoŝono parkingi. W dniu 13 października 2014 roku opublikowano na stronie internetowej PUW ogłoszenie o zamówieniu na dostawę stacjonarnych monitorów promieniowania. W dniu 13 listopada 2014 roku Wykonawca robót firma Tamtron S.A. zgłosiła gotowość do odbioru wag dynamicznych i wagi statycznej, w tym celu powołana została komisja odbioru w skład której wchodził równieŝ przedstawiciel InŜyniera Kontraktu. RównieŜ 13 listopada 2014 roku w toku postępowania przetargowego zawarte zostały dwie umowy z firmą Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku na dostawę, montaŝ i uruchomienie zestawów informatycznych (96 kompletów). Zestawy dostarczone zostały w dniach grudnia 2014 roku, zgodnie z protokołami odbioru, następnie przygotowano i przekazano dokumentację w celu przejęcia zestawów informatycznych na stan środków trwałych. W dniu 20 listopada 2014 roku Wojewoda Podlaski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o zapewnienie finansowania, celem ujęcia w niej

6 środków finansowych na budowę sieci teletechnicznych. W danym okresie sprawozdawczym trwały równieŝ prace polegające na opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, celem wszczęcia postępowania przetargowego, którego ogłoszenie planowane jest w I kwartale 2015 roku. W dniu 21 listopada 2014 roku komisja odbiorowa rozpoczęła prace związane z montaŝem wagi statycznej i wag dynamicznych, w dniu 26 listopada 2014 protokołem odbioru końcowego odebrano roboty zgodnie z przedmiotem umowy. W dniu 3 grudnia 2014 roku podpisano umowę z firmą Relpol S.A. w śarach na dostawę, montaŝ i uruchomienie stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego do kontroli pojazdów osobowych i cięŝarowych. W dniu 10 grudnia 2014 roku zawarte zostały umowy z firmą Raytech Piotr Kasprzycki w Krakowie na dostawę, montaŝ i uruchomienie sygnalizatorów promieniowania gamma i neutronowego oraz ręcznego spektrometru promieniowania gamma i neutronowego. W dniu 22 grudnia 2014 roku podpisano protokół odbioru zgodnie z dostarczonym sprzętem a takŝe przygotowano i przekazano dokumentację w celu przejęcia stacjonarnych monitorów promieniowania na stan środków trwałych. W dniu 23 grudnia 2014 roku Zarządzeniem nr 163/2014 Wojewody Podlaskiego powołana została Komisja przetargowa w związku z postępowaniem na zakup mebli oraz pierwszego wyposaŝenia. Trwały prace komisji polegające na opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W ramach dostawy sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W IV kwartale 2014 roku w związku z prowadzonym nadzorem drogi Inspektor nadzoru koordynował prace związane z robotami realizowanymi przez Wykonawcę tj. pracami ziemnymi, wykonywaniem koryt drogowych, ustawieniem krawęŝników, wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego. Czuwał równieŝ nad ustawieniem obrzeŝa, układaniem kostki betonowej, parkingów oraz wysp środkowych. Inspektor uczestniczył w cotygodniowych radach budowy, w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 listopada 2014 roku przez Wykonawcę robót firmę UNIBEP S.A. gotowości do odbioru robót powołano komisję odbioru w skład której wchodził równieŝ przedstawiciel InŜyniera Kontraktu. W związku z odebraniem w czerwcu 2014 roku budynku usługowego nr 2, budynku administracyjnego nr 3, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych 8A i 8B, budynku kontroli szczegółowej ruchu pieszego i budynku technicznego z kotłownią przygotowano dokumentację formalno prawną związana z uzyskaniem pozwolenia na

7 uŝytkowanie, przejęciem wytworzonych środków trwałych na ewidencję, oraz wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w przypadku wiat W6A i W6B, stacji transformatorowej, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu, zewnętrznej sieci cieplnej i kanalizacja teletechniczna przygotowano dokumentację formalno prawną związaną ze zgłoszeniem zakończenia robót, przejęciem wytworzonych środków trwałych na ewidencję, oraz wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w IV kwartale 2014 roku uzyskano pozwolenie na budowę hali skanera RTG, przebudowano instalację energetyczną i teletechniczną, dokonano wykopu, rozpoczęto proces wykonywania fundamentów i wylewania chudego betonu oraz izolacji fundamentów. Rozpoczęto instalację konstrukcji stalowej hali, wykonano kanalizację wodociągową z przyłączami, zrealizowano kompletną konstrukcję stalową systemu Eagle G10. Zamontowano źródła promieniowania i detektorów, rozpoczęto instalację modulatora a takŝe skompletowano i wysłano system Eagle G10. Wykonano przyłącze energetyczne, konstrukcję stalową hali w tym dach, obudowę hali wraz z obróbkami, kanalizację deszczową z przyłączem i sanitarną z przyłączem, szlabany i sygnalizację świetlną, posadzką przemysłową. Przebudowano pomieszczenie nadzoru, wykonano instalację elektryczną i sanitarną wewnętrzną. Zagospodarowano teren wokół hali a takŝe wykonano ściany Ŝelbetonowe wewnętrzne oraz osłonowe zewnętrzne, przygotowano podłoŝe do instalacji skanera. Przeprowadzono szkolenia wraz z dostawą specjalistycznego przyrządu dozymetrycznego. Roboty związane z budową hali skanera RTG i montaŝem urządzenia zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 19 grudnia 2014 roku. W trakcie trwania IV kwartału 2014 roku kontynuowano w ramach budowy dróg wewnętrznych roboty ziemne, wykonano koryta drogowe, ustawiono krawęŝniki, wykonano przebudowę z kruszywa łamanego, warstwy wiąŝącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawiono obrzeŝa, ułoŝono chodniki z kostki betonowej Ŝółtej, ułoŝono parkingi i wyspy środkowe. W dniu 10 grudnia 2014 roku odebrano całość robót protokołem odbioru końcowego. Działania promocyjne W ramach prowadzonych działań promocyjnych Projektu, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18 lutego 2013 roku podpisane zostały umowy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. W związku z zawartą umową z firmą Formacja Raster z dnia 18 lutego 2013 roku na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 200 szt. ulotek promocyjnych oraz 20 szt.

8 plakatów w ramach projektu dnia 26 września 2014 r. otrzymano informację, o tym, iŝ wykonawca zawiesił działalność gospodarczą. Z dniem 30 września 2014r. po zasięgnięciu opinii radcy prawnego odstąpiono od umowy zgodnie z jej zapisami. W dniu 13 października 2014 roku po wcześniejszym dokonaniu rozpoznania rynku zlecone zostało zamówienie firmie Formacja Raster Andrzej Busłowski, Dobrzyniewo DuŜe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 200 szt. ulotek promocyjnych oraz 20 szt. plakatów w ramach projektu. Materiały zostały odebrane protokołem z dnia 28 października 2014 roku. W trakcie całego 2014 roku prowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych. W dniu 30 stycznia 2015 roku odebrano protokołem odbioru końcowego tablicę pamiątkową dotyczącą realizowanego projektu, która umieszczona została na budynku administracyjnym. Monitoring i kontrola projektu W dniu 15 kwietnia 2014 roku odbyła się wizyta strony szwajcarskiej monitorująca przebieg prac w związku z realizacją projektu KIK/74. W spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego dział wzięli m.in: Pan Eric Rochat i Marcus Dürst przedstawiciele strony szwajcarskiej, Pani Katarzyna Templin z Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Pani Dyrektor Ewa Wnukowska i Pani Marta Chmielnicka z Departamentu Programów Europejskich Władzy WdraŜającej Programy Europejskie, Zastępca Dyrektora Pani Małgorzata Zalewska i Pani Zuzanna Kucińska z Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Pan płk. Andrzej Rytwiński Komendant Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej, Pan nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Pan Czesław Węgrzyniak Podlaski Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Pan Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy Narewka, Pan Karol Klimowicz Kierownik Kontraktu POLBUD S.A, Pan Cezary Szerszenowicz - InŜynier Kontraktu i Koordynator Projektu BUD-INVENT Sp. z o.o. a takŝe pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W trakcie wizytacji zaprezentowano zebranym gościom budynki powstające w ramach realizacji projektu, z których część została juŝ odebrana protokolarnie od wykonawcy, kolejne budynki mają być gotowe do odbioru w czerwcu 2014 roku. Ponadto w trakcie wizyty monitorującej goście mieli moŝliwość obejrzenia nowobudowanego i od 01 stycznia 2014 roku w pełni otwartego kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce realizowanego równieŝ przy współfinansowaniu strony szwajcarskiej w ramach projektu KIK/20.

9 W dniu 24 czerwca 2014 wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Raport z przeglądu końcowego który odbył się w dniu 15 kwietnia 2014 roku w związku z wizytą monitorującą ze strony szwajcarskiej. Raport obejmował wnioski i zalecenia zarówno do projektu KIK/74 jak i KIK/20. Strona szwajcarska pozytywnie oceniła oba przedsięwzięcia określając je mianem projektów niskiego ryzyka, kompetentnie zarządzanymi i ostroŝnie planowanymi. W dniu 13 czerwca 2014 roku po wcześniejszym przeprowadzeniu rozpoznania rynku zgodnie z wytycznymi zawarto umowę z firmą Kancelaria Księgowo-Audytorska Buchalteria Sp. z o.o. na przeprowadzenie audyty zewnętrznego. W dniu 10 lipca 2014 roku firma przekazała Beneficjentowi wyniki audytu co potwierdzono protokołem odbioru. Wnioski przedstawione w raporcie z audytu były następujące: Informacje zawarte w raportach zostały uzgodnione z zapisami księgowymi, a takŝe z dokumentacją źródłową. Zapisy księgowe są prowadzone na oddzielnych, utworzonych na potrzeby projektu kontach księgowych, co umoŝliwia łatwe zidentyfikowanie i sprawdzenie zaksięgowanych operacji. Ewidencja księgowa Projektu jasno wynika z planu kont. KaŜda z wybranych pozycji wydatków została skontrolowana pod kątem kryteriów kwalifikowalności. Sprawdzone wydatki były faktycznie poniesione w okresie ich realizacji, właściwie zaklasyfikowane, wycenione i zgodne z budŝetem. Nazwy odbiorców i numery rachunków bankowych są zgodne z dokumentacja źródłową, a terminy płatności dotrzymane. Dokumenty księgowe zostały opisane i poprawnie ujęte na wyodrębnionych dla Projektu kontach księgowych, a takŝe zawierają uzasadnienie poniesionych wydatków oraz ich nieodzowność. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku postępuje zgodnie z zasadami rachunkowości i ewidencji księgowej. Ewidencja księgowa jest precyzyjna, kompletna i aktualna. Stosowana jest zasada podwójnego zapisu. Zapisy księgowe dotyczące wydatków Projektu są łatwe do zidentyfikowania i sprawdzenia. Przychody Projektu nie wystąpiły.

10 Wizyta studyjna strony szwajcarskiej w dniu 15 kwietnia 2014 roku w ramach projektu KIK/74

11

12

13

14 Aktualne zdjęcia z placu budowy w ramach projektu KIK/74

15

16

Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach

Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach Project KIK/74 Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce Project KIK/20 Contribution to the imrovement of the capacity and the control of the train border

Bardziej szczegółowo

przejścia omawiając wybudowane obiekty i zaawansowanie ich prac. Po wizytacji budowy goście zaproszeni zostali do Placówki StraŜy Granicznej w

przejścia omawiając wybudowane obiekty i zaawansowanie ich prac. Po wizytacji budowy goście zaproszeni zostali do Placówki StraŜy Granicznej w W dniu 03 grudnia 2013 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu Wkład w poprawę przepustowości i kontroli

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie przejścia drogowego na granicy polskobiałoruskiej

Uroczyste otwarcie przejścia drogowego na granicy polskobiałoruskiej Uroczyste otwarcie przejścia drogowego na granicy polskobiałoruskiej w Połowcach Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Dyrektor Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Roland Python,

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia. granicznego w Siemianówce

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia. granicznego w Siemianówce Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce Project KIK/20 Contribution to the imrovement of the capacity and the control of the train border

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB IPBU.02.02.01-20-002/09 Projekt IPBU.02.02.01-20-002/09

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary PROJEKT BUDOWLANY Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Data opracowania czerwiec 2008 Spis treści I Opis techniczny Str. 3 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. Pani Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice LKA-4101-06-03/2011/P/11/148 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Białystok: Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną

Białystok: Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną 1 z 5 2016-04-11 11:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA SPORTOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Część

Bardziej szczegółowo

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej,

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, Preambuła Załącznik nr 1c Wzór wykazu cen owych dla zadania 01012 Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/36/PN/2008 Zadania 01012 "Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyzowania ulic: Legnicka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór. Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana

Załącznik nr 7 do siwz. Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór. Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana Załącznik nr 7 do siwz Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór Zadanie wg elementów scalonych Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana 2008 2009 2010 IV I II III IV I II III Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BARIERY OCHRONNE STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BARIERY OCHRONNE STALOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia stalowych barier

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU i konstrukcja Instalacja gazowa ze stację redukcyjną Pr-60 do budynku nr 4 z przyłączami do budynków 6, 7 oraz wew. Instalacją gazu z doborem i lokalizacją gazomierza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09 Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZATOKI AUTOBUSOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZATOKI AUTOBUSOWE dr 22 Czersk 259 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.06.01. ZATOKI AUTOBUSOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

inŝ. Michał Andrzejczyk

inŝ. Michał Andrzejczyk Strona 1 LOKALIZACJA: ul. Warszawskiej 19, 12-200 Pisz, INWESTOR: GMINA PISZ OPRACOWAŁ: inŝ. Michał Andrzejczyk SPIS TREŚCI Opis techniczny. 3 Rysunki..11 Strona 2 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 2 do siwz

OFERTA. Załącznik nr 2 do siwz Załącznik nr 2 do siwz.. (nazwa i adres wykonawcy telefon/fax ) 1 OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Gminę Ujazd na Budowę hali sportowej wraz

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów Warszawa, 29 lipca 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.6.2016 Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17 05 280 Jadów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO O PAWILON ŁÓśKOWY DLA ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH I WEWNĘTRZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009roku

Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009roku Uchwała Nr XXXV/247/2009 Siedlce z dnia 28 września 2009roku w sprawie wyraŝenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce Korczew długości 10 100 mb na odcinkach:

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa agregatu prądotwórczego i wózka widłowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Budowa sieci teletechnicznych zewnętrznych wraz z

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport MNiSW- DKN-WKR-1953-2292-5/MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport z kontroli Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Legnicy w zakresie realizacji: - inwestycji budowlanej ujętej w spisie zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW 1. Nazwa robót: Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą 2. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 100247-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna granica UE przyjazna dla obywatela

Zewnętrzna granica UE przyjazna dla obywatela Zewnętrzna granica UE przyjazna dla obywatela Wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie i beneficjent środków krajowych i europejskich na zewnętrznej granicy UE w latach 2008 2014 wydatkował 183 mln

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna: Protokół problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w dniach 12, 13 i 14 maja 2009 roku przez Tomasza Płachtę i Annę Brzezińską pracowników Wydziału Finansów i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NEGOCJACYJNY nr.../...

PROTOKÓŁ NEGOCJACYJNY nr.../... PROTOKÓŁ NEGOCJACYJNY nr.../... zawarty w dniu... w Krakowie pomiędzy : Załącznik nr 2 do procedury IS Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56 - reprezentowanym przez Zespół do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Wydział Projektów Funduszu Spójności Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 3 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych

SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 2 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną... 2 1.4 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 173 A.01.01.01 MIEJSCA OBSŁUGI ROWERZYSTÓW ( MOR ) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wzór. .. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa

Wzór.  .. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa Wzór... (Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP) tel/fax : / e-mail:.. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Budowa zbiornika p.poż, studni wierconej i wodociągu

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: Zagospodarowanie terenu: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2013 - etap III i...rys. nr U1/z

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011. Gdańsk: Opracowanie, wydanie i dostawa albumu promocyjnego, przedstawiającego realizację projektów I i II osi priorytetowej POIiŚ w woj. pomorskim w latach 2007-2011 z udziałem WFOŚiGW w Gdańsku jako Instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE przetarg nieograniczony 7071-1/10 Śliwice, 201-05-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Przebudowa i rozbudowa hali rewizyjnej budynku kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo