Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia. granicznego w Połowcach"

Transkrypt

1 Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach Project KIK/74 Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing in Połowce Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Całkowita wartość Projektu wynosi ogółem PLN tj CHF, w tym kwota dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi CHF (co stanowi 85%), współfinansowanie ze źródeł krajowych wyniesie CHF ( co stanowi 15%). Celem niniejszego Projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej poprzez dostosowanie zewnętrznej granicy Unii do wymogów z Schengen. Projekt przyczyni się do zwiększenia wydajności, przepustowości i kontroli przejścia granicznego, zabezpieczy obsługę ruchu granicznego tj. osób, środków komunikacji i przepływu towarów, stworzy właściwe warunki odpraw celno-paszportowych pasaŝerów i towarów oraz poprawi warunki pracy słuŝb granicznych, pozwoli na uszczelnienie granicy (przemyt, nielegalni imigranci) oraz skróci czas odpraw granicznych. Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2. Środki ochrony granic. Celem niniejszego projektu jest bowiem zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy państwowej. Większa przepustowość granicy i jej bezpieczeństwo warunkują realizację pozostałych celów programu. Wykorzystanie i rozbudowa potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego programem wymaga przede wszystkim usunięcia administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych przeszkód w przepływie towarów, usług i ludzi przez granice. Wprowadzenie w śycie tego Projektu przyczyni się do zniwelowania róŝnic społecznoekonomicznych między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, między województwem podlaskim, a innymi, bardziej rozwiniętymi regionami

2 Polski. Zapewni równieŝ dodatkowe bezpieczeństwo dla państw wspólnoty oraz tych, których dotyczy porozumienia z Schengen, jak np. Szwajcaria. Biorąc pod uwagę mieszkańców terenów sąsiadujących z przejściem, wpłynie pozytywnie na: poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia i jakość wykonywanej pracy, poprawiając warunki i standard śycia. Dokumenty dotyczące realizacji projektu W dniu 1 czerwca 2012 r. została zawarta Umowa w sprawie Projektu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego działającego jako Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) a Szwajcarią, reprezentowaną przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, przyznającą dofinansowanie na rzecz Projektu. W dniu 27 czerwca 2012 r. Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy WdraŜającej Programy Europejskie wraz Wojewodą Podlaskim, na mocy Umowy w Sprawie Projektu zawartej 1 czerwca br., podpisali Porozumienie w sprawie Realizacji Projektu KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach. W dniu 30 kwietnia 2014 roku Wojewoda Podlaski podpisał Aneks nr 1 do Porozumienia URP/SPPW/1.2/KIK/74 z dnia 27 czerwca 2012 roku dotyczącego zmian w uproszczonym budŝecie projektu związanego z przesunięciami na paragrafach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. W dniu 23 stycznia 2015 roku Wojewoda Podlaski podpisał Aneks nr 2 do Porozumienia URP/SPPW/1.2/KIK/74 z dnia 27 czerwca 2012 roku. Okres rzeczowej realizacji Projektu ustalony został następująco: 1) rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01/07/2012, 2) zakończenie rzeczowej realizacji: 31/10/2015. Datę zakończenia projektu ustalono na 30 kwietnia 2016 roku Rzeczowa realizacja projektu Zakres rzeczowy projektu KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach obejmuje budowę obiektów kubaturowych (budynki StraŜy Granicznej, Izby Celnej, Administracji z zapleczem technicznym) w tym: budynek usługowy Nr 2, budynek administracyjny Nr 3, pawilony odpraw celnopaszportowych samochodów cięŝarowych Nr 8A i 8B, budynek kontroli

3 szczegółowej ruchu pieszego, wiaty Nr W6A i W6B. Budowę sieci zewnętrznych z obiektami towarzyszącymi tj. stację transformatorową, kablowe linie zasilające i oświetlenie terenu, budynek techniczny z kotłownią, sieć cieplną na terenie drogowego przejścia granicznego. Pierwsze wyposaŝenie budynku głównego Nr 1, budynku Nr 3, budynku kontroli samochodów Nr 4A i 4B, urządzenia RTG oraz wagi, ogrodzenie drogowego przejścia granicznego. W dniu 04 stycznia 2013 roku, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa na pełnienie czynności inŝyniera kontraktu prac związanych z budową infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach w ramach realizacji Projektu KIK/74. W dniu 07 maja 2013 roku z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na realizację robót budowlanych. W dniu 08 maja 2013 roku przekazano wykonawcy plac budowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy prowadzone były prace związane z budową budynku usługowego, budynku administracyjnego, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych, budynku kontroli szczegółowej ruchu pieszego, wiat, budynku technicznego z kotłownią, stacji transformatorowej, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu, zewnętrznej sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej. W dniu 15 stycznia 2014 roku protokołem odbioru odebrano ukończoną stację transformatorową, następnie 10 lutego 2014 roku odebrano od wykonawcy instalację kotłowni i zbiorniki oleju a takŝe zewnętrzną sieć cieplną. W dniu 05 marca odebrany został ukończony budynek techniczny z kotłownią. W dniu 16 maja 2014 zawarto umowę na nadzór robót drogowych, w ramach której inspektor nadzoru nadzorował prace związane z robotami realizowanymi przez Wykonawcę tj. pracami ziemnymi, wykonywaniem koryt drogowych, ustawieniem krawęŝników, wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego. Nadzorował równieŝ etapy prac związanych z układaniem kostki betonowej, parkingów oraz terenów zielonych, skarp, przepustów. Inspektor uczestniczył w cotygodniowych radach budowy. W dniu 21 maja 2014 roku odebrana została kanalizacja teletechniczna wykonana w ramach projektu. W dniu 02 czerwca w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą UNIBEP S.A. dotycząca Budowy infrastruktury drogowego przejścia granicznego w

4 Połowcach roboty drogowe, etap II oraz budowę ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych. W dniu 18 czerwca 2014 roku główny wykonawca firma POLBUD S.A. zgłosiła gotowość oddania pozostałych nowowybudowanych budynków w ramach zawartej umowy. W tym celu powołano Komisję Odbioru. Obecnie trwają prace związane z odbiorami końcowymi budynków: usługowego, administracyjnego, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych, kontroli szczegółowej ruchu pieszego, wiat, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu. W dniu 06 czerwca 2014 roku prace na placu budowy rozpoczęła firma UNIBEP S.A. wykonując roboty ziemne (wykopy i nasypy), koryto drogowe i ustawianie krawęŝnika. W dniu 25 czerwca 2014 roku protokołami odbioru odebrane zostały na terenie budowy przejścia granicznego w Połowcach budynki: Budynek usługowy nr 2, Budynek administracyjny nr 3, pawilony odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych 8A i 8B, Budynek kontroli szczegółowej ruchu pieszego, Budynek techniczny z kotłownią a takŝe Wiaty W6A i W6B, stację transformatorową, kablowe linie zasilające i oświetlenie terenu oraz zewnętrzną sieć cieplną i kanalizację teletechniczną. Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone z wyprzedzeniem. W dniu 3 lipca 2014 roku zawarto drugą juŝ w tym roku kalendarzowym umowę na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego z firmą Biuro Tłumaczeń i Turystyki Lexon. Umowa została zawarta w związku z wykorzystaniem całej wartości wcześniejszej umowy z dnia 21 lutego 2014 na tłumaczenia. W dniu 10 lipca 2014r. podpisana została umowa z firmą Tamtron S.A. z Katowic wspólnie z Cat Traffic Sp. z o. o. z Poznania na dostawę i montaŝ 4 szt. wag dynamicznych i 1 szt. wagi statycznej której termin realizacji wyznaczono do dnia 14 listopada 2014r. W dniu 13 sierpnia 2014 roku w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Rapiscan Systems LTD, X-Ray House, Bonehurst Road RH1 5GG, Salfords, Anglia na dostawę i montaŝ urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach, termin realizacji zgodnie z zawartą umową wyznaczono do 10 grudnia 2014r. W tracie trwania umowy wykonawca przygotował i przedstawił do akceptacji Wojewody Podlaskiego umowy dla podwykonawców, złoŝył zamówienie na specjalny przyrząd dozymetryczny, zarezerwował szkolenie typu A-A wraz z egzaminem końcowym, złoŝył zamówienia na akcelerator, opracowano równieŝ harmonogram dostaw i produkcji skanera Rapiscan Eagle G10. Wykonawca podpisał równieŝ umowę z biurem projektowym oraz wybrał wykonawcę robót budowlanych. ZłoŜono

5 komplet dokumentów do pozwolenia na budowę, uruchomiono proces weryfikacji dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez biuro projektowe. Wykonawca złoŝył zamówienie na detektory, oraz rozpoczęto produkcję elementów stalowych systemu Eagle G10. W III kwartale 2014 roku wykonane zostały ponadto: fundamenty pod wagi dynamiczne i wagę statyczną, zainstalowano mechanizm wagi statycznej i rozpoczęto instalowanie mechanizmów wagi dynamicznej, na dostawę stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego wraz z wyposaŝeniem oraz urządzeń dozymetrycznych na drogowe przejście graniczne w Połowcach. W związku z pracami dotyczącymi postawienia ogrodzenia na terenie przejścia granicznego o powierzchni 5697 m, wykonane zostały fundamenty pod ogrodzenie oraz trwały prace montaŝowe. Ponadto wykonane zostały wszelkie konstrukcje nośne dotyczące budowy ogrodzenia tj. cokoły ogrodzenia zewnętrznego Ŝelbetowe wraz z izolacjami bitumicznymi i wewnętrznego, ustawiono słupki metalowe w cokołach, zamontowano przęsła ogrodzeniowe metalowe bez wypełnienia siatką. W ogrodzeniu wewnętrznym zamontowano słupki ogrodzeniowe i zawieszono panele z siatki zgrzewanej. Ponadto w związku z budową dróg wewnętrznych kontynuowano roboty ziemne, wykonano koryta drogowe, kontynuowano ustawienia krawęŝników, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego, ustawiono obrzeŝa, ułoŝono chodniki z kostki betonowej Ŝółtej, ułoŝono parkingi. W dniu 13 października 2014 roku opublikowano na stronie internetowej PUW ogłoszenie o zamówieniu na dostawę stacjonarnych monitorów promieniowania. W dniu 13 listopada 2014 roku Wykonawca robót firma Tamtron S.A. zgłosiła gotowość do odbioru wag dynamicznych i wagi statycznej, w tym celu powołana została komisja odbioru w skład której wchodził równieŝ przedstawiciel InŜyniera Kontraktu. RównieŜ 13 listopada 2014 roku w toku postępowania przetargowego zawarte zostały dwie umowy z firmą Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku na dostawę, montaŝ i uruchomienie zestawów informatycznych (96 kompletów). Zestawy dostarczone zostały w dniach grudnia 2014 roku, zgodnie z protokołami odbioru, następnie przygotowano i przekazano dokumentację w celu przejęcia zestawów informatycznych na stan środków trwałych. W dniu 20 listopada 2014 roku Wojewoda Podlaski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o zapewnienie finansowania, celem ujęcia w niej

6 środków finansowych na budowę sieci teletechnicznych. W danym okresie sprawozdawczym trwały równieŝ prace polegające na opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, celem wszczęcia postępowania przetargowego, którego ogłoszenie planowane jest w I kwartale 2015 roku. W dniu 21 listopada 2014 roku komisja odbiorowa rozpoczęła prace związane z montaŝem wagi statycznej i wag dynamicznych, w dniu 26 listopada 2014 protokołem odbioru końcowego odebrano roboty zgodnie z przedmiotem umowy. W dniu 3 grudnia 2014 roku podpisano umowę z firmą Relpol S.A. w śarach na dostawę, montaŝ i uruchomienie stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego do kontroli pojazdów osobowych i cięŝarowych. W dniu 10 grudnia 2014 roku zawarte zostały umowy z firmą Raytech Piotr Kasprzycki w Krakowie na dostawę, montaŝ i uruchomienie sygnalizatorów promieniowania gamma i neutronowego oraz ręcznego spektrometru promieniowania gamma i neutronowego. W dniu 22 grudnia 2014 roku podpisano protokół odbioru zgodnie z dostarczonym sprzętem a takŝe przygotowano i przekazano dokumentację w celu przejęcia stacjonarnych monitorów promieniowania na stan środków trwałych. W dniu 23 grudnia 2014 roku Zarządzeniem nr 163/2014 Wojewody Podlaskiego powołana została Komisja przetargowa w związku z postępowaniem na zakup mebli oraz pierwszego wyposaŝenia. Trwały prace komisji polegające na opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W ramach dostawy sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W IV kwartale 2014 roku w związku z prowadzonym nadzorem drogi Inspektor nadzoru koordynował prace związane z robotami realizowanymi przez Wykonawcę tj. pracami ziemnymi, wykonywaniem koryt drogowych, ustawieniem krawęŝników, wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego. Czuwał równieŝ nad ustawieniem obrzeŝa, układaniem kostki betonowej, parkingów oraz wysp środkowych. Inspektor uczestniczył w cotygodniowych radach budowy, w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 listopada 2014 roku przez Wykonawcę robót firmę UNIBEP S.A. gotowości do odbioru robót powołano komisję odbioru w skład której wchodził równieŝ przedstawiciel InŜyniera Kontraktu. W związku z odebraniem w czerwcu 2014 roku budynku usługowego nr 2, budynku administracyjnego nr 3, pawilonów odpraw celno-paszportowych samochodów cięŝarowych 8A i 8B, budynku kontroli szczegółowej ruchu pieszego i budynku technicznego z kotłownią przygotowano dokumentację formalno prawną związana z uzyskaniem pozwolenia na

7 uŝytkowanie, przejęciem wytworzonych środków trwałych na ewidencję, oraz wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w przypadku wiat W6A i W6B, stacji transformatorowej, kablowych linii zasilających i oświetlenia terenu, zewnętrznej sieci cieplnej i kanalizacja teletechniczna przygotowano dokumentację formalno prawną związaną ze zgłoszeniem zakończenia robót, przejęciem wytworzonych środków trwałych na ewidencję, oraz wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w IV kwartale 2014 roku uzyskano pozwolenie na budowę hali skanera RTG, przebudowano instalację energetyczną i teletechniczną, dokonano wykopu, rozpoczęto proces wykonywania fundamentów i wylewania chudego betonu oraz izolacji fundamentów. Rozpoczęto instalację konstrukcji stalowej hali, wykonano kanalizację wodociągową z przyłączami, zrealizowano kompletną konstrukcję stalową systemu Eagle G10. Zamontowano źródła promieniowania i detektorów, rozpoczęto instalację modulatora a takŝe skompletowano i wysłano system Eagle G10. Wykonano przyłącze energetyczne, konstrukcję stalową hali w tym dach, obudowę hali wraz z obróbkami, kanalizację deszczową z przyłączem i sanitarną z przyłączem, szlabany i sygnalizację świetlną, posadzką przemysłową. Przebudowano pomieszczenie nadzoru, wykonano instalację elektryczną i sanitarną wewnętrzną. Zagospodarowano teren wokół hali a takŝe wykonano ściany Ŝelbetonowe wewnętrzne oraz osłonowe zewnętrzne, przygotowano podłoŝe do instalacji skanera. Przeprowadzono szkolenia wraz z dostawą specjalistycznego przyrządu dozymetrycznego. Roboty związane z budową hali skanera RTG i montaŝem urządzenia zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 19 grudnia 2014 roku. W trakcie trwania IV kwartału 2014 roku kontynuowano w ramach budowy dróg wewnętrznych roboty ziemne, wykonano koryta drogowe, ustawiono krawęŝniki, wykonano przebudowę z kruszywa łamanego, warstwy wiąŝącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawiono obrzeŝa, ułoŝono chodniki z kostki betonowej Ŝółtej, ułoŝono parkingi i wyspy środkowe. W dniu 10 grudnia 2014 roku odebrano całość robót protokołem odbioru końcowego. Działania promocyjne W ramach prowadzonych działań promocyjnych Projektu, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18 lutego 2013 roku podpisane zostały umowy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. W związku z zawartą umową z firmą Formacja Raster z dnia 18 lutego 2013 roku na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 200 szt. ulotek promocyjnych oraz 20 szt.

8 plakatów w ramach projektu dnia 26 września 2014 r. otrzymano informację, o tym, iŝ wykonawca zawiesił działalność gospodarczą. Z dniem 30 września 2014r. po zasięgnięciu opinii radcy prawnego odstąpiono od umowy zgodnie z jej zapisami. W dniu 13 października 2014 roku po wcześniejszym dokonaniu rozpoznania rynku zlecone zostało zamówienie firmie Formacja Raster Andrzej Busłowski, Dobrzyniewo DuŜe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 200 szt. ulotek promocyjnych oraz 20 szt. plakatów w ramach projektu. Materiały zostały odebrane protokołem z dnia 28 października 2014 roku. W trakcie całego 2014 roku prowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych. W dniu 30 stycznia 2015 roku odebrano protokołem odbioru końcowego tablicę pamiątkową dotyczącą realizowanego projektu, która umieszczona została na budynku administracyjnym. Monitoring i kontrola projektu W dniu 15 kwietnia 2014 roku odbyła się wizyta strony szwajcarskiej monitorująca przebieg prac w związku z realizacją projektu KIK/74. W spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego dział wzięli m.in: Pan Eric Rochat i Marcus Dürst przedstawiciele strony szwajcarskiej, Pani Katarzyna Templin z Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Pani Dyrektor Ewa Wnukowska i Pani Marta Chmielnicka z Departamentu Programów Europejskich Władzy WdraŜającej Programy Europejskie, Zastępca Dyrektora Pani Małgorzata Zalewska i Pani Zuzanna Kucińska z Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Pan płk. Andrzej Rytwiński Komendant Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej, Pan nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Pan Czesław Węgrzyniak Podlaski Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Pan Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy Narewka, Pan Karol Klimowicz Kierownik Kontraktu POLBUD S.A, Pan Cezary Szerszenowicz - InŜynier Kontraktu i Koordynator Projektu BUD-INVENT Sp. z o.o. a takŝe pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W trakcie wizytacji zaprezentowano zebranym gościom budynki powstające w ramach realizacji projektu, z których część została juŝ odebrana protokolarnie od wykonawcy, kolejne budynki mają być gotowe do odbioru w czerwcu 2014 roku. Ponadto w trakcie wizyty monitorującej goście mieli moŝliwość obejrzenia nowobudowanego i od 01 stycznia 2014 roku w pełni otwartego kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce realizowanego równieŝ przy współfinansowaniu strony szwajcarskiej w ramach projektu KIK/20.

9 W dniu 24 czerwca 2014 wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Raport z przeglądu końcowego który odbył się w dniu 15 kwietnia 2014 roku w związku z wizytą monitorującą ze strony szwajcarskiej. Raport obejmował wnioski i zalecenia zarówno do projektu KIK/74 jak i KIK/20. Strona szwajcarska pozytywnie oceniła oba przedsięwzięcia określając je mianem projektów niskiego ryzyka, kompetentnie zarządzanymi i ostroŝnie planowanymi. W dniu 13 czerwca 2014 roku po wcześniejszym przeprowadzeniu rozpoznania rynku zgodnie z wytycznymi zawarto umowę z firmą Kancelaria Księgowo-Audytorska Buchalteria Sp. z o.o. na przeprowadzenie audyty zewnętrznego. W dniu 10 lipca 2014 roku firma przekazała Beneficjentowi wyniki audytu co potwierdzono protokołem odbioru. Wnioski przedstawione w raporcie z audytu były następujące: Informacje zawarte w raportach zostały uzgodnione z zapisami księgowymi, a takŝe z dokumentacją źródłową. Zapisy księgowe są prowadzone na oddzielnych, utworzonych na potrzeby projektu kontach księgowych, co umoŝliwia łatwe zidentyfikowanie i sprawdzenie zaksięgowanych operacji. Ewidencja księgowa Projektu jasno wynika z planu kont. KaŜda z wybranych pozycji wydatków została skontrolowana pod kątem kryteriów kwalifikowalności. Sprawdzone wydatki były faktycznie poniesione w okresie ich realizacji, właściwie zaklasyfikowane, wycenione i zgodne z budŝetem. Nazwy odbiorców i numery rachunków bankowych są zgodne z dokumentacja źródłową, a terminy płatności dotrzymane. Dokumenty księgowe zostały opisane i poprawnie ujęte na wyodrębnionych dla Projektu kontach księgowych, a takŝe zawierają uzasadnienie poniesionych wydatków oraz ich nieodzowność. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku postępuje zgodnie z zasadami rachunkowości i ewidencji księgowej. Ewidencja księgowa jest precyzyjna, kompletna i aktualna. Stosowana jest zasada podwójnego zapisu. Zapisy księgowe dotyczące wydatków Projektu są łatwe do zidentyfikowania i sprawdzenia. Przychody Projektu nie wystąpiły.

10 Wizyta studyjna strony szwajcarskiej w dniu 15 kwietnia 2014 roku w ramach projektu KIK/74

11

12

13

14 Aktualne zdjęcia z placu budowy w ramach projektu KIK/74

15

16

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo