S T A T U T. w Piotrkowie Trybunalskim. tekst jednolity. stan na dzień 29 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. w Piotrkowie Trybunalskim. tekst jednolity. stan na dzień 29 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 S T A T U T Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim tekst jednolity stan na dzień 29 sierpnia 2012 r. 1

2 SPIS TREŚCI I Postanowienia ogólne 1 6 II Członkowie Spółdzielni 7 16 III Ustanie członkostwa IV Postępowania wewnątrzspółdzielcze V Formy zaspakajania potrzeb lokalowych 26 VI 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego ) 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym Odrębna własność lokalu Najem i zamiana lokali Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu Wkład mieszkaniowy Wkład budowlany Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu VII Przekształcenie tytułów prawnych do lokali Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie nie będącej członkiem Spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu. 4. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego Przekształcenie najmu lokalu użytkowego VIII Opłaty za używanie lokali IX Naprawy lokali oraz budynków X Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu XI Organy Spółdzielni Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu XII Gospodarka Spółdzielni XIII Postanowienia końcowe

3 I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia nosi nazwę Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej Spółdzielnią. 2 1.Siedzibą Spółdzielni jest: Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka Spółdzielnia działa na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i przyległych gmin. 3.Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 3 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity: Dz. U. z 1995r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm. ) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 21 z późn. zm. ), innych ustaw oraz w oparciu o postanowienia zarejestrowanego statutu. 4 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zarządzanie nimi. 4 1 Działalność Spółdzielni obejmuje: 1) realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 6) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 5 1.Przedmiotem działalności Spółdzielni jest : 1)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2)skreślony 3)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 4)budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów, 5)budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 6)zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, 7)zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, 8)zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości, 9)udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, 10) zbywanie, wydzierżawianie, użyczanie bądź oddawanie do używania na podstawie innego tytułu prawnego nieruchomości gruntowych, 11) wydzierżawianie, użyczanie lub oddawanie do używania na podstawie innego tytułu prawnego powierzchni ścian i dachów nieruchomości budynkowych. 2. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w Spółdzielnia prowadzi nadto działalność społeczno oświatową i kulturalną na rzecz członków i innych osób. 3

4 4. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami Spółdzielni. 6 1.Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi, kierując się zasadami rachunku ekonomicznego i w ramach tej działalności, oprócz działań wymienionych w 5: 1)prowadzi działalność inwestycyjną, 2)nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w wieczyste użytkowanie, 3)prowadzi działalność remontowo budowlaną na użytek własny i dla mieszkańców osiedli, którymi zarządza Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno finansowych przez Walne Zgromadzenie. Założenia organizacyjno finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności: 1) krąg osób (nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji, 2) standard techniczny i funkcjonalno użytkowy budynków i lokali, 3) źródła finansowania inwestycji (środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła), 4) organizację obsługi procesu inwestycyjnego Plan rzeczowo finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza. 2.Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z innymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i fundacjami. W szczególności Spółdzielnia może tworzyć z wymienionymi podmiotami spółdzielnie osób prawnych i spółki handlowe oraz prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów i zadań statutowych. II. Członkowie Spółdzielni 7 1.Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2.Osoba fizyczna może zostać członkiem Spółdzielni, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 1)zgromadziła lub ma zapewnione środki finansowe na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany wymagany przez Spółdzielnię przy zawieraniu umowy o budowę lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własności lokalu lub domu jednorodzinnego, a Spółdzielnia ma możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych tej osoby w ramach zatwierdzonego programu budowy lub z istniejących zasobów, 2)przysługuje jej roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i uzyskanie mieszkania lokatorskiego po byłym członku, względnie roszczenie o zawarcie umowy o budowę takiego mieszkania, 3)służy jej roszczenie o uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub prawa odrębnej własności w drodze czynności prawnej, orzeczenia sądowego, dziedziczenia, zapisu, licytacji lub egzekucji, 4) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni w związku z nabyciem ekspektatywy odrębnej własności lokalu, względnie roszczenie wynikające z nabycia własności lokalu w zasobach Spółdzielni, 5) małżonek jej jest członkiem Spółdzielni, 6) w związku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa (lub orzeczeniu separacji) przypadło jej prawo do lokalu albo ekspektatywa uzyskania takiego prawa wynikająca z umowy ze Spółdzielnią. 3. Ponadto członkiem Spółdzielni może zostać osoba, która: 1) uzyskała w drodze przetargu pierwszeństwo zawarcia umowy ustanawiającej prawo odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego, 2) skreślony, 4

5 3) poniosła w pełnym zakresie koszty budowy garażu lub lokalu o innym przeznaczeniu lub ponieśli je jej poprzednicy prawni i jest najemcą tego lokalu, 4) skreślony. 8 Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. 9 1.Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni w razie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię bądź oczekuje na ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. 2.Osoby prawne zachowują członkostwo, które uzyskały przed zarejestrowaniem tego statutu Osoby przystępujące do Spółdzielni składają deklarację członkowską i stają się członkami z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o ich przyjęciu. 2.Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną jej nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal ubiega się mieszkalny, czy użytkowy, oraz dane dotyczące wkładów. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel względnie opiekun Członek może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 3.W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. 4.Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu. 11 Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni : 1) osoby spełniającej jeden z warunków, o których mowa w 7 ust. 2 pkt 2-6 i ust.3, 2) osoby wykluczonej bądź wykreślonej z członkostwa w Spółdzielni w związku z uporczywym uchylaniem się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, która wywiązała się ze wszystkich zobowiązań oraz użytkuje lokal spółdzielczy i przez okres sześciu miesięcy w niczym nie uchybiła postanowieniom statutu Spółdzielni; osobę taką przy ponownym przyjęciu w poczet członków obowiązuje wkład w wysokości posiadanej w dacie wykluczenia lub wykreślenia Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. 2.Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. O uchwale Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 5

6 13 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje : 1)czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni, 2)zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z działaniem Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwienia, 3)prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku jego obrad oznaczonych spraw, 4)prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4 1 ) prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, 4 2 ) prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, 4 3 ) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu, 5)prawo do przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia, 6) prawo do żądania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi 7) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, 8)prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, 9)prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytku, stanowiących własność Spółdzielni oraz ze świadczonych przez nią usług (odpłatnych i nieodpłatnych), 10)prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu i o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni oraz prawo użytkowania przyznanego lokalu od chwili protokolarnego przekazania go przez Spółdzielnię, 11) prawo do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, prawo do przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu, a także prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 12)prawo do uzyskania własności lokalu (mieszkalnego, użytkowego, garażu) lub domu jednorodzinnego na warunkach określonych w pisemnej umowie (umowach) ze Spółdzielnią. 13)prawo przeglądania rejestru członków, 14)korzystanie z innych praw określonych w statucie lub ustawie. 2. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w pkt 6 ust. 1 ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty określa Zarząd Spółdzielni. 3. Odpisy statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie. 4. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopię chce otrzymać. Zarząd wydaje kopie tych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia 6

7 tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 14 Członek Spółdzielni jest obowiązany : 1)wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 2)wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, 3)spłacać raty kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy, 4) przestrzegać regulaminu porządku domowego, 5)uiszczać terminowo opłaty za używanie lokalu, garażu lub terenu, 6)przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 7)dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, 8)zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu, 9)uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 10)zezwolić na żądanie Spółdzielni na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia okresowego przeglądu, usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje lub wykonania remontu, 11)udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń, a także w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, 12)przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności domu lub lokalu i pokryć związane z tym wydatki, 13) utrzymywać użytkowany lokal w należytym stanie, 14)wykonywać inne obowiązki określone w statucie lub ustawie Opłaty członkowskie wynoszą : 1)wpisowe 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późniejszymi zmianami), obowiązującego w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków, 2)udział - 25% tegoż wynagrodzenia. 2.skreślony 3.Członek Spółdzielni ubiegający się o : 1) lokal mieszkalny jest obowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział, 2) lokal użytkowy jest obowiązany zadeklarować co najmniej dwa udziały, 4.Opłaty członkowskie, wymienione w ust. 1 są płatne w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 5.Udziały nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa. 6.Wpisowe nie podlega zwrotowi. 7.Wypłata udziałów następuje w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo. 16 Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na zasadach ogólnych ( 7 ust. 2 pkt 1 statutu ) powinna odpowiadać liczbie lokali i domów jednorodzinnych przewidzianych do budowy oraz odzyskanych. III. Ustanie członkostwa 17 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek : 1)wystąpienia członka, 2)wykluczenia członka, 7

8 3)wykreślenia członka, 4)śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania, 5)likwidacji Spółdzielni, 6) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności, powinno być dokonane na piśmie. 2.Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony. 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. 2.Podstawę wykluczenia może stanowić w szczególności : 1)świadome działanie na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom, w tym niszczenie jej mienia, 2)poważne wykroczenie przeciwko dobrym obyczajom, 3)nie wypełnianie obowiązków statutowych, zwłaszcza zaleganie z opłatami należnymi Spółdzielni i spłatą kredytu oraz inne naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, 4)złośliwe lub uciążliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania oraz korzystanie z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 5)świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 2.Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek : 1)nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału, 2)zbył prawo do lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie wystąpił ze Spółdzielni, 3)nie wykonuje obowiązków statutowych lecz nie można przypisać mu winy ( 19 ust.2 pkt 3), 4)utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni, 5)utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie wystąpił ze Spółdzielni, 6)utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeżeli było to jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni, 7) posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie wystąpił ze Spółdzielni, 8) posiadający własność lokalu w nieruchomości do zarządzania której na mocy art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie wystąpił ze Spółdzielni. 8

9 21 1.Uchwałę o wykluczeniu członka lub wykreśleniu go podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 2.Zarząd powinien zawiadomić zainteresowanego członka pisemnie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia go ze Spółdzielni lub wykreślenia. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału. 3.O wykluczeniu lub wykreśleniu należy zainteresowanego zawiadomić pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem i wskazywać tryb oraz termin wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 4.Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia, 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu zaskarżenia do sądu uchwały Rady, 3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia, 4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru jej członków ma prawo: 1) odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu albo 2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem. 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. Członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. 3. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazany przez niego adres, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 4. O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 5. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 6. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. 2.Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania. 9

10 IV. Postępowania wewnątrzspółdzielcze Od uchwały organów Spółdzielni podjętej w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 2. Wnioski członków Spółdzielni skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. 3. O uchwale organu Spółdzielni członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od jej podjęcia. Uchwała odmowna powinna zawierać uzasadnienie z pouczeniem o prawie i terminie do odwołania się oraz o skutkach jego niezachowania. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 4. Od uchwały Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. 7. Uchwała Rady Nadzorczej oraz uchwała Zarządu, od której nie złożono odwołania w terminie przewidzianym w ust. 4 i 5, są ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 8. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je ważnymi przyczynami Uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, podjęte w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, powinny być doręczone członkom i osobom zainteresowanym na piśmie, listami poleconymi lub za pokwitowaniem bądź zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom pod adres ostatnio przez nich podany. Członek jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie swojego adresu. Pismo zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo. 3. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie. 4. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. V. Formy zaspokajania potrzeb lokalowych 26 1.Dla zaspokojenia potrzeb lokalowych członków Spółdzielnia w budynkach stanowiących jej własność lub współwłasność może: 1)ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 2)skreślony 3)skreślony 10

11 4)ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 5)wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe. 2.Członkowie osoby prawne mogą korzystać w Spółdzielni : 1)ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, w tym garażu, 2)z własności lokalu lub domu jednorodzinnego, 3)z najmu lokalu. 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie Spółdzielni. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 2.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać : 1)zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie, 2)określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę określenia wysokości kosztów budowy lokalu oraz planowany termin oddania do użytku, 3)określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu i terminu wnoszenia wpłat jeżeli umowa przewiduje ratalną wpłatę wkładu mieszkaniowego, 4)określenie położenia, powierzchni lokalu oraz ewentualnych pomieszczeń przynależnych, 5)określenie warunków rozwiązania umowy o budowę. 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. 11

12 29 1 Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeżeli ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w 29 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwe albo poważnie utrudnione. 3.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczności, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni, w wypadku o którym mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwila ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: 1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub, 2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, za 6 miesięcy. 2. W wypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków. 3. Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni. 12

13 32 1.Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. 2.Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 3.Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy orzeczeniu separacji Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. 2.Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 3.Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w 32, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie 31 2 roszczenie o przyjęcia do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 2.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w 33, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 3.Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, 1 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem roszczeń osób bliskich o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Spółdzielnia ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu przez zamieszczenie ogłoszenia w budynkach Spółdzielni, w siedzibie Spółdzielni a nadto przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku 13

14 uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 2. Członek nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych to członek: 1) nie posiadający żadnego mieszkania, 2) posiadający lokal mieszkalny nie odpowiadający potrzebom członka i jego rodziny. 3. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. 4. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. 5. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal, oraz kwoty zaległych opłat z tytułu używania lokalu a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. 35 Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) skreślony 2. skreślony 3. skreślony 4. skreślony 5. skreślony 6.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2.Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 3.Zbycie prawa do części lokalu mieszkalnego jest nieważne chyba, że zbywana część spełnia wymogi odrębnego lokalu. 4.Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 5.Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. 38 skreślony 39 skreślony 14

15 40 skreślony 41 Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 42 skreślony 43 1.Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 2.W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 44 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w 112, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej W przypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. 2.Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis 36 ust Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 2.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. 48 Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. 49 Z chwilą zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego Spółdzielni, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu, chyba że nabywcą jest inna spółdzielnia mieszkaniowa. 15

16 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 50 Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym stosuje się odpowiednio przepisy Odrębna własność lokalu 51 Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać : 1)zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie, 2)określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu oraz planowany termin oddania do użytku, 3)określenie zasad ustalania kosztów budowy lokalu i terminu wnoszenia wpłat jeżeli umowa przewiduje ratalną wpłatę wkładu budowlanego, 4)określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, 5)określenie warunków rozwiązania umowy o budowę Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w 51, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis 56 stosuje się odpowiednio. 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 2.Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w 51 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłyby niemożliwe albo poważnie utrudnione. 3.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu i uregulowaniu uprawnień Spółdzielni do działek budowlanych, na których wzniesiono budynek, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane 16

17 pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 2.Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 2.Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie określonym w art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 56 skreślony 57 Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 58 Przepisy stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego. 5. Najem i zamiana lokali 59 1.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, do których nie ustanowiono spółdzielczego prawa do lokalu. 2.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni. 3.Od najemców lokali mieszkalnych pobierana jest kaucja w wysokości nie przekraczającej 12 miesięcznego czynszu za dany lokal. 60 Spółdzielnia może wynajmować członkom Spółdzielni i innym osobom fizycznym oraz prawnym lokale użytkowe, garaże i miejsca postojowe wolne w sensie prawnym. 17

18 61 1.Najemca wybierany jest w drodze przetargu, z wyjątkiem sytuacji gdy o najem lokalu mieszkalnego wystąpi osoba, która zamieszkuje w tym lokalu co najmniej 5 lat. 2.Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu mają członkowie Spółdzielni. 3.Warunki najmu określa umowa. 4. skreślony 61 1 Do najmu lokali mieszkalnych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami), a do najmu lokali użytkowych, w tym garaży i miejsc postojowych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 62 Skreślony. 63 Skreślony. 64 Skreślony. 65 Skreślony. 66 Tryb i warunki najmu lokali i miejsc postojowych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. VI. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu 67 Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w 26 dokonuje się w dwóch etapach: wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wstępnie ustalony koszt budowy lokalu jest podstawą do ustalenia terminów i wysokości zaliczek na wkład do którego wnoszenia jest zobowiązany członek. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy, ostatecznie, po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ale nie później niż 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Podstawą rozliczenia są koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię. 2.Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego : 1)określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia, 2)określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji, 3)określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi ( np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich), 4)określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeżeli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym, 18

19 5)określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania ( np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi ), 6)dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność). 3.Regulamin o którym mowa w ust. 2 powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu. 69 Jeżeli wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna być zwrócona członkowi, a jeżeli okaże się niższy członek powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie określonym przez Spółdzielnię. 70 Ostateczne rozliczanie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały. 1. Wkład mieszkaniowy 71 Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnie pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 72 Wnoszenie wkładu mieszkaniowego przez członka może być rozłożone na raty, jeśli Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt. W przypadku rozłożenia wkładu na raty, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia z tytułu nie wniesionej przez niego części wkładu Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie z 80 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami. 2.Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Nie dotyczy to osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie w związku z realizacją zamiany mieszkań, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami Członek uzyskujący ponownie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo mu przysługujące, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości należnego tej osobie wkładu z tytułu wygasłego prawa oraz zobowiązuje się do spłaty długu 19

20 obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal. 2. Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu. 2. Wkład budowlany 75 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 76 Wnoszenie wkładu budowlanego przez członka może być rozłożone na raty, jeżeli Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt. W wypadku rozłożenia wkładu na raty, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia z tytułu nie wniesionej przez niego części wkładu. 77 skreślony 78 Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal. 79 Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. 3. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w 29 pkt 1 statutu, w tym w 20

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne 52 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku.

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku. REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku. Podstawa prawna, 1. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI,BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI PROGRAM MIESZKANIE + W BUDOWNICTWIE Joanna Koch Kubas Prezes Zarządu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 36 III. PRAWO DO LOKALU A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Jednolity tekst Pruszków, dnia 27.05.2014 r. SPIS TREŚCI Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 A. Członkostwo w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi P r o j e k t S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa ( 7-10) 2. Ustanie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi (tekst jednolity) S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 z mocą obowiązującą od daty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH Niniejszy statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.10.2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... str. 4 II. Członkowie...

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 2

Dział I Postanowienia ogólne... 2 Spis treści: Dział I Postanowienia ogólne... 2 Dział II Członkowie Spółdzielni. Ich prawa i obowiązki Rozdział I Członkowie Spółdzielni... 3 Rozdział II Prawa i obowiązki członków Spółdzielni... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU Tekst ujednolicony według stanu na dzień 10.09.2013 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU Tekst ujednolicony według stanu na dzień 01.08.2014 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU Tekst ujednolicony według stanu na dzień 01.09.2016 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST (Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2013 roku). I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD w Szczecinie Szczecin 2013 2 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę zwana jest Spółdzielnią. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 3 II. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 12 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. NABYWANIE PRAW CZŁONKOWSKICH Treść dotychczasowa (I) 5 1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity) STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity) I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE 2017 R. NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu Stron 1 z 57 Jednolity Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TARAS PÓŁNOC W GRYFINIE STATUT 2010 SM "TARAS PÓŁNOC" strona 1 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Zarządu nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE Tekst jednolity STATUT 2010 SM "TARAS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...2 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki...4 A. Członkostwo w Spółdzielni...4 B. Prawa i obowiązki członków...5 C. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze...9 D. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE w POZNANIU Tekst jednolity według stanu na dzień 25.02.2010r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 STR. II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024 2006.03.02 zm. Dz.U.05.167.1398

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145 2006-04-29 Dz.U.2005.72.643

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe zwana dalej Spółdzielnią. 2. Siedzibą Spółdzielni jest Włocławek. 3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Nowym Mieście Lubawskim 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne str. 3 II. Członkowie str. 4 III. Prawa i obowiązki członków str. 7 A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Romet" S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Romet  S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Statut spółdzielni S T A T U T zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Tekst uchwalony na ZPCz. 21.12.2007r oraz na ZPCz 17.06.2008r 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółdzielnia nosi nazwę : Zakładowa Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U TEKST UJEDNOLICONY

S T A T U TEKST UJEDNOLICONY S T A T U T TEKST UJEDNOLICONY PROJEKT FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 85-791 Bydgoszcz, ul. Gen. Fr. Kleeberga 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 II. CZŁONKOWIE. 2 III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorsko Własnościowej. w Kaliszu

S T A T U T. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorsko Własnościowej. w Kaliszu S T A T U T Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu ( tekst jednolity - uwzględnia zmiany dokonane w roku 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2003, 2006,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim

S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa GROTA, zwana jest dalej Spółdzielnią. 2 1. Siedzibą Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STATUTU S. M. CZERWONY RYNEK W ŁODZI UCHWALONEGO NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29.11.2007 r.

SPIS TREŚCI STATUTU S. M. CZERWONY RYNEK W ŁODZI UCHWALONEGO NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29.11.2007 r. 1 SPIS TREŚCI STATUTU S. M. CZERWONY RYNEK W ŁODZI UCHWALONEGO NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29.11.2007 r. Działy Spis treści Strony I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 II Członkowie Spółdzielni Dział I Powstanie członkostwa. 3 Dział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE S P I S T R E Ś C I Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. CZŁONKOWIE... 4 III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW... 7 A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE...

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

====================================================================

==================================================================== S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim ==================================================================== S T A T U T S P Ó Ł D Z I E L N I

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r.

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. S p i s t r e ś c i SPIS TREŚCI... 2 ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 5 CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI... 5 A. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI w Białymstoku

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI w Białymstoku Tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 9/2012 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Białymstoku z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE Skawina czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI str. SŁOWNICZEK. 4 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE 6 A. Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N I. CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Jedność w Ostródzie Niniejszy regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo