REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM"

Transkrypt

1 REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą, w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń. 2. Niniejsze Warunki uczestnictwa w Imprezach turystycznych P.W. EKO-SYSTEM (zwane dalej: Regulaminem ) określają prawa i obowiązki uczestnika Imprezy, zwanego dalej Uczestnikiem, oraz Biura i stanowią, wraz z programem Imprezy, integralne składniki Umowy o udział w Imprezie turystycznej" organizowanej przez Biuro, zwanej dalej Umową. 3. Biuro EKO-SYSTEM posiada zezwolenie nr 292 wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. organizowania turystyki oraz jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Łódzkiego. II. Uczestnicy 1. Uczestnikiem Imprezy jest osoba, która dokonała rejestracji na portalu oraz dokonała pełnej płatności za Imprezę za pomocą platformy płatniczej online na oraz pozostałe osoby objęte zgłoszeniem do udziału w Imprezie grupowej, które dokonały płatności w sposób opisany powyżej niniejszego ustępu. 2. Uczestnikami Imprezy mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich w Imprezie wymaga pisemnej zgody ich opiekunów prawnych. W takim wypadku czynności określone w ust. 3 oraz inne czynności związanych z zawarciem Umowy dokonuje wyłącznie opiekun prawny Uczestnika. 3. Uczestnik Imprezy obowiązany jest bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do poleceń opiekuna grupy oraz kierownika Imprezy. 4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest: 1) zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, tj. paszport, a w przypadku osób objętych obowiązkiem nauczania - również legitymację szkolną 2) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez opiekuna lub lekarza 3) punktualnie stawiać się na zajęciach programowych i aktywnie w nich uczestniczyć, 4) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie Imprezy 5) odnosić się z szacunkiem do innych Uczestników Imprezy, opiekunów oraz osób postronnych 6) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego 7) informować opiekuna lub Biuro o każdej chorobie lub złym samopoczuciu 8) nie oddalania się z terenu Imprezy bez wiedzy opiekuna grupy Strona 1 z 5

2 5. Uczestników niepełnoletnich obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu. Każdego z Uczestników obowiązuje bezwględny zakaz zażywania innch środków odurzających. III. Zawarcie umowy 1. Zawarcie Umowy polega na: zapoznaniu się przez Uczestnika z warunkami uczestnictwa i ich akceptacji, rejestracji na portalu dodaniu uczestnika wyjazdu, akceptacji regulaminu oraz dokonaniu zapłaty zaliczki bądź całości kwoty online za Imprezę korzystając z platformy płatniczej zgodnie z cenami na niej obowiązującymi. Wpłat za kolonie dokonywać należy WYŁĄCZNIE poprzez platformę Wpłaty dokonywane w inny sposób nie będą księgowane. 2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne do uczestnictwa w Imprezie dokumenty w podanym przez Biuro terminie. Niedotrzymanie terminów składania dokumentów upoważnia Biuro do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Imprezy z konsekwencjami wymienionymi w punkcie VII/2. 3. Uczestnik w trakcie Imprezy może być fotografowany i filmowany. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika poprzez zamieszczanie na stronach internetowych i oraz na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych firmy Eko-System np. w folderach promocyjnych lub reklamowych. 4. W trakcie trwania Imprezy - ze względów bezpieczeństwa - Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń opiekuna grupy w zakresie możliwości korzystania z telefonów komórkowych. 5. Gdy w trakcie Imprezy stan zdrowia Uczestnika będzie wymagał leczenia - zakupu leków, Biuro podejmie się tego dopiero po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od prawnego opiekuna Uczestnika Imprezy. Dyspozycję należy kierować na którykolwiek adres lub nr telefonu dostępny na stronie Prawny opiekun Uczestnika Imprezy zobowiązuje się, że w dniu powrotu wszelkie wydatki poniesione przez Biuro zostaną zwrócone (na podstawie przedstawionych paragonów lub faktur). IV. Warunki płatności 1. Podpisując Umowę, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę, według harmonogramu określonego w Umowie. Niedotrzymanie terminów dokonywania wpłat upoważnia Biuro do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Imprezy z konsekwencjami wymienionymi w punkcie VII/2. V. Ubezpieczenia 1. Cena Imprez krajowych z dojazdem zorganizowanym obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od rodzaju Imprezy i jest określona w Umowie. Warunkiem ubezpieczenia Uczestnika Strona 2 z 5

3 jest dostarczenie listy z danymi Uczestników wymaganymi przez Ubezpieczyciela, określonymi w Umowie. 2. Cena Imprez edukacyjnych z jednodniowym wyjazdem zagranicznym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego, ubezpieczenie kosztów leczenia ambulatoryjnego (KL), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie bagażu podróżnego. Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w Umowie. Warunkiem ubezpieczenia jest dostarczenie przed rozpoczęciem Imprezy listy z danymi Uczestników wymaganymi przez Ubezpieczyciela, określonymi w Umowie. 3. Niezależnie od ubezpieczeń zawartych w cenie, Uczestnik może samodzielnie lub za pośrednictwem Biura wykupić dodatkowe polisy ubezpieczeniowe. Biuro zaleca Uczestnikom wykup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych. 4. Cena Imprez z dojazdem własnym nie obejmuje ubezpieczenia. Uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie. 5. Zawierając Umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie. VI. Wyłączenie odpowiedzialności 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej oraz placówek konsularnych, a w szczególności za odmowę wydania paszportu lub wizy albo zakazu przekroczenia granicy lub poruszania się po określonym obszarze. 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej, których uniknięcie nie leży w mocy Biura ani jego kontrahentów. 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub utracone podczas trwania Imprezy w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, osób trzecich lub siły wyższej. 4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od Biura i niezawinionych przez Biuro. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Biuro do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej lub zwrotu całej dokonanej zapłaty. 5. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy z przyczyn niezależnych od Biura i niezawinionych przez Biuro. Niemożność realizacji uzgodnionych punktów programu Imprezy zobowiązuje Biuro do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej, zwrotu równowartości niezrealizowanych świadczeń lub całej dokonanej zapłaty w przypadku rezygnacji z Imprezy przez Uczestnika. 6. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy, z powodu nieprzewidywalnych w momencie ustalania ceny zmian kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatków, opłat urzędowych i lotniskowych, mających wpływ na cenę Imprezy. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Imprezy i zwrot dokonanej zapłaty. Zmiana ceny Imprezy nie może nastąpić później niż 25 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Imprezy. 7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji opisanych w punktach VI/4, 5 i 6, Biuro ma obowiązek powiadomić Uczestnika o wszelkich zmianach w formie pisemnej. Uczestnik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h, Strona 3 z 5

4 poinformować pisemnie o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z Imprezy. Brak takiej informacji traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków. 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w krajach pobytu oraz regulaminów i przepisów obowiązujących w zwiedzanych obiektach, miejscach zakwaterowania i środkach transportu. W szczególności Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zarządzeń pilotów i przewodników. 9. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika przysługujących mu w czasie trwania Imprezy świadczeń z przyczyn leżących po stronie Biura, Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości powyższych świadczeń pomniejszony o sumę równą kosztom poniesionym przez Biuro w celu zapewnienia tychże świadczeń. 10. Uczestnik odpowiada materialnie i finansowo za wszelkie zniszczenia dóbr i mienia powstałe z jego własnej winy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni. VII. Warunki rezygnacji 1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pisemnego oświadczenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia pisemnego oświadczenia przedstawicielowi Biura. 2. W przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zostanie on obciążony sumą równą kosztom poniesionym przez Biuro w celu wywiązania się z Umowy z Uczestnikiem Imprezy. VIII. Reklamacje 1. Jeżeli z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane określone Umową świadczenia lub jakość tych świadczeń odbiegać będzie od jakości wynikającej z treści zawartej Umowy, Biuro przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu sumy adekwatnej do poniesionych szkód przez Uczestnika do wysokości określonej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami. 2. Wszelkie reklamacje winny być wniesione niezwłocznie w pierwszej kolejności u pilota wycieczki w trakcie trwania Imprezy, a następnie w Biurze, w terminie ustawowym od daty zakończenia Imprezy. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia w Biurze. 4. Biuro EKO-SYSTEM posiada ubezpieczeniową gwarancje turystyczną wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr ważną od r. do dnia r. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego. IX. Dane osobowe Uczestników 1. Biuro przetwarza oraz zabezpiecza dane osobowe Uczestników Imprezy wyłącznie dla celów związanych z organizacją Imprezy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Strona 4 z 5

5 2. Warunkiem Uczestnictwa w Imprezie jest przekazanie do Biura danych osobowych, adresów zamieszkania oraz numerów telefonów Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników. 3. Zawarcie Umowy o udział w Imprezie turystycznej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników w zakresie o którym mowa w pkt Biuro zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. W tym celu Biuro może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym: okazania dokumentu tożsamości, podania adresu zamieszkania lub zameldowania, a także numeru telefonu kontaktowego. X. Postanowienia końcowe 1. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Biuro na stronie Internetowej Biura pod adresem: wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 2. Zmiany postanowień Umowy zawartej z Uczestnikiem mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, wraz z późniejszymi zmianami. 4. Wszelkie spory, mogące powstać w związku z realizacją Imprezy, nie dające się załatwić polubownie na drodze negocjacji między Biurem a Uczestnikami będą rozstrzygane przez sądy powszechne na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i kodeksem cywilnym. Strona 5 z 5

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo