POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku"

Transkrypt

1 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW lipiec 2010

2 Analiza absolwentów szkół w powiecie jarosławskim w 2009 r. Część prognostyczna monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarosławskim w 2009 r. dotyczy podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jarosławskiego w roku szkolnym 2009/2010. Prezentowany poniżej raport w drugiej części Monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych zawiera diagnozę przeprowadzoną w szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w szkołach policealnych, średnich technicznych (technika, licea zawodowe), liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych. Celem badania jest dostarczenie niezbędnych informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę w roku 2009 oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów w roku W kontekście przeprowadzonej analizy szkół ponadgimnazjalnych, głównym celem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest koordynacja kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego i osób poszukujących pracy z potrzebami i możliwościami rynku pracy. Źródłem informacji do opracowania raportu są: - dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, - dane GUS o studentach i absolwentach szkół wyższych 2009/ dane firmy Sygnity z SIO MEN o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Na koniec grudnia 2009 r. w powiecie jarosławskim zarejestrowanych było 9515 osób, w tym 2355 osób w wieku lata co stanowi 25% ogółu zarejestrowanych. Z ogólnej liczby zarejestrowanych 7653 osoby posiadało zawód a 1862 osoby nie posiadało wyuczonego lub nabytego zawodu tworząc osoby bez zawodu. Strukturę osób wg wykształcenia ( stan na koniec grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela: Wykształcenie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r. Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Ogółem Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Pozytywnym zjawiskiem jest spadek udziału posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ich udział zmniejszył się o 8.4 punktu procentowego na przestrzeni ostatnich 7 lat. Jednak porównując dane 2009 r. z rokiem poprzednim, liczba ta zwiększyła się o 470 osób. 2

3 Inaczej wygląda sytuacja wśród z wykształceniem wyższym, których z roku na rok przybywa (stanowili oni 5.0% ogółu w 2003 r. a w 2009 r. 12.7%). Taka sama sytuacja przedstawia się w grupie osób posiadających wykształcenie średnie (5.7% r. i 8.6% - w 2009 r.). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu wg stanu na koniec 2009 r. zarejestrowanych było 738 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 575 absolwentów po szkołach mających siedzibę na terenie powiatu jarosławskiego (tj. szkoły wyższe, policealne, technika i licea zawodowe, licea ogólnokształcące i zasadnicze szkoły zawodowe). Pozostałe osoby są po szkołach nie będących na terenie powiatu. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący procentowy udział absolwentów do ogółu zarejestrowanych w latach (wg stanu na dzień 31.12): ,6% * 7,2% 6,6 % 7,3 % 5,3% 7.7% r r r r r r r. bezrobotni absolwenci *brak danych Na terenie powiatu jarosławskiego funkcjonują szkoły wszystkich etapów kształcenia ( podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne zasadnicze zawodowe, średnie techniczne, licea profilowane, licea ogólnokształcące, policealne i wyższe). Na terenie powiatu znajdują się ponadto: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina i Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia prowadzona przez Towarzystwo Muzyczne, Punkt Informacyjno-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi kształcącej na kierunkach pedagogika oraz zarządzanie i marketing, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych o specjalności filologia angielska, będąca placówką niepubliczną oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza na kierunkach: budownictwo, europeistyka, filologia, geodezja i kartografia, informatyka, pedagogiczna, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja i zarządzanie. Duże znaczenie posiada Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Jarosławiu, gdzie osoby bezrobotne mogą uzupełnić wykształcenie w 2 letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, w 3 letnim Uzupełniającym Technikum Handlowym, w 3 letnim Uzupełniającym Technikum Mechanicznym, w 3 letnim Uzupełniającym Technikum Budowlanym, w 3 letnim Uzupełniającym Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, w 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w Szkole Policealnej w zawodzie technik BHP na podbudowie szkoły średniej. Szkolnictwo ponadgimnazjalne powiatu skoncentrowane jest w Jarosławiu, Radymnie i Pawłosiowie. 3

4 Przedstawione poniżej dane dotyczą liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Analizą objęto absolwentów, którzy ukończyli szkoły na terenie powiatu jarosławskiego. W poniższym raporcie nie zostały uwzględnione osoby, które ukończyły szkołę w 2009 r. i do końca roku wyrejestrowały się ze względu na podjęcie zatrudnienia czy dalszej nauki, braku gotowości do pracy, nie stawienia się w PUP w wyznaczonym przez urząd terminie. Również nie zostały ujęte osoby, które zarejestrowały się w 2010 r. a szkoły kończyły w 2009 r. Ogółem szkoły średnie i zasadnicze z naszego powiatu w roku 2009 ukończyło 1921 absolwentów, w tym: - szkoły policealne 98 - szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) licea ogólnokształcące zasadnicze szkoły zawodowe 390 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, wg danych GUS Absolwenci szkół wyższych wg szkół i grup kierunków (łącznie z cudzoziemcami), wg stanu na r. było 3847 studentów, w tym o specjalności : - zarządzanie informatyka pielęgniarstwo turystyka i rekreacja budownictwo europeistyka filologia 99 - geodezja i kartografia pedagogiczna 359 Absolwenci według poziomu szkół : L.p. Rodzaj szkoły Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci ze szkół powiatu jarosławskiego * w końcu roku Szkoły wyższe Szkoły policealne x Technika, licea zawodowe Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe Źródło: - firma Sygnity z SIO MEN, * - PowiatowyUrząd Pracy w Jarosławiu, x brak danych Wśród absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2009 r. przeważającą liczbę stanowili absolwenci szkół wyższych i porównując do analogicznego okresu ubr. ich liczba jest większa o 2060 absolwentów. Drugą dużą grupą są absolwenci liceów ogólnokształcących. W tej grupie liczba absolwentów zmniejszyła się o 93 absolwentów w porównaniu do 2008 r. 4

5 Analizując absolwentów, którzy ukończyli szkołę według poziomu wykształcenia i zawodów (bez szkół wyższych) w 2009 r., największą liczbę stanowiły osoby mające wykształcenie: - licealne - policealne i średnie zawodowe - zasadnicze zawodowe Biorąc pod uwagę absolwentów według szkół i zawodów, najwięcej absolwentów ukończyło szkoły (bez szkół wyższych) po: - liceach ogólnokształcących - szkołach średnich technicznych (technika i licea zawodowe) - zasadniczych szkołach zawodowych Z powyższych danych można wywnioskować, że zdecydowana większość młodzieży dąży do zdobycia wykształcenia co najmniej średniego. Upowszechnia się także wykształcenie wyższe. Spada rola wykształcenia zasadniczego zawodowego. Jednak najwięcej osób uczy się w szkole wyższej. W 2009 r. zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 390 uczniów, z tego 60 zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, a przewidywana przez szkoły liczba absolwentów w 2010 r. to 442 osoby (tj. o 52 osoby więcej). Z kolei licea ogólnokształcące ukończyło w 2009 r. 895 osób, z tego 57 osób zarejestrowało się w urzędzie jako osoby bezrobotne. Przewiduje się, że liczba absolwentów liceów ogólnokształcących w 2010 r. wyniesie 1009 osób (liczba ta wzrośnie o 114 absolwentów). Natomiast szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) i policealne w 2009 r. ukończyło 636 absolwentów, z których 34 zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Według przewidywań liczba absolwentów szkół średnich i policealnych w 2010 r. w powiecie wzrośnie o 141 osób. Opisane poniżej prognozy dotyczą kolejno szkół policealnych, średnich zawodowych, ogólnokształcących oraz zasadniczych zawodowych. W tabeli nr 1 zaprezentowano liczbę absolwentów szkół policealnych z terenu powiatu jarosławskiego w 2009 r. oraz ich przewidywaną liczbę w 2010 r. według zawodów. Tabela 1. osób, które ukończyły szkołę policealną i średnią zawodową z terenu powiatu jarosławskiego w 2009 r. i przewidywania na 2010 r. L.p. Nazwa zawodu absolwentów w 2009 r. Przewidywana liczba absolwentów w 2010 r. Wzrost/ spadek 1. Bez zawodu Technik geodeta Technik budownictwa Technik budownictwa wodnego Technik drogownictwa Technik inżynierii środowiska i melioracji 7. Technik ochrony środowiska Technik urządzeń sanitarnych Technik elektronik Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa

6 12. Technik technologii odzieży Technik informatyk Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy (zawód szkolny: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 15. Technik architektury krajobrazu Technik ogrodnik Technik rolnik Technik technologii żywnościcukrownictwo Technik żywienia i gospodarstwa domowego 20. Handlowiec (zawód szkolny: technik handlowiec) 21. Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 22. Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) 23. Pracownik administracyjny (zawód szkolny: technik administracji) 24. Plastyk Pracownik do spraw osobowych Fryzjer (zawody szkolne: fryzjer, technik usług fryzjerskich) 27. Kosmetyczka (zawód szkolny: technik usług kosmetycznych) 28. Pracownik ochrony mienia i osób (zawód szkolny: technik ochrony fizycznej osób i mienia) Źródło: - firma Sygnity S.A., - materiały własne Powiatowego urzędu pracy w Jarosławiu Analizując powyższe dane można zaobserwować, że największy wzrost liczby osób, które ukończą naukę w szkołach policealnych i średnich zawodowych ze szkół z terenu powiatu jarosławskiego w 2010 r. nastąpi w następujących zawodach: technik informatyk, technik drogownictwa, asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) oraz kosmetyczka (zawód szkolny: technik usług kosmetycznych). Według prognoz w 2010 r. zmniejszy się liczba osób, które ukończą szkołę policealną i średnią zawodową w takich zawodach jak: technik mechanik, pracownik administracyjny (zawód szkolny: technik administracji), technik inżynierii środowiska i melioracji, bez zawodu oraz technik mechanizacji rolnictwa i pracownik ochrony mienia i osób (zawód szkolny: technik ochrony fizycznej osób i mienia). Z kolei analizując absolwentów szkół Liceów Ogólnokształcących naszego powiatu prognozuje się, że w 2010 r. liczba ta zwiększy się o 114 osób (tj. Licea Ogólnokształcące w 2009 r. ukończyło 895 absolwentów) W tabeli nr 2 przedstawiono prognozy na 2010 r. dotyczące absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. 6

7 Tabela 2. osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową z terenu powiatu jarosławskiego w 2009 r. i przewidywania na 2010 r. L.p. Nazwa zawodu absolwentów w 2009 r. Przewidywana liczba absolwentów w 2010 r. Wzrost/ spadek 1. Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Ogrodnik-uprawa warzyw polowych Murarz Betoniarz-zbrojarz Posadzkarz Monter izolacji budowlanych Monter izolacji gazowych Malarz-tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 13. Elektromechanik pojazdów samochodowych 14. Elektromonter instalacji elektrycznych Rzeźnik wędliniarz Cukiernik Stolarz Krawiec Monter maszyn i urządzeń przemysłowych Źródło: - firma Sygnity S.A.,-materiały własne Powiatowego urzędu pracy w Jarosławiu W powyższej tabeli zaprezentowano prognozy dotyczące absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Z analizy tabeli wynika, iż największy wzrost liczby osób, które ukończą naukę w zasadniczych szkołach zawodowych w 2010 r. nastąpi w następujących zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik-uprawa warzyw polowych i betoniarzzbrojarz. Natomiast w najmniejszym stopniu zmniejszy się liczba absolwentów w zawodach: krawiec, kucharz małej gastronomii i rzeźnik wędliniarz. Na uwagę zasługują absolwenci zarejestrowani w tutejszym urzędzie pracy, którzy kończą szkołę będącą poza terenem powiatu jarosławskiego. Łączna liczba absolwentów, którzy ukończyli wszystkie typy szkół według stanu na koniec grudnia 2009 r. wynosi 738 osób; z tego 302 osoby były zarejestrowane po szkołach z powiatu jarosławskiego, z tym, że 151 absolwentów można było wprowadzić do aplikacji MZ pochodzących z SIO MEN a przekazanych do firmy Sygnity S.A., która wprowadzała dane o uczniach i absolwentach szkół ponadgimnazjalnych do aplikacji. Również absolwentów, którzy ukończyli szkoły zawodowe (zasadnicze, technika, policealne), a nie potwierdzili dyplomem kwalifikacji zawodowych w wyuczonym zawodzie, są osobami zarejestrowanymi jako bezrobotne bez zawodu i nie można ich było przyporządkować do żadnej grupy zawodowej. Według prognoz, przewiduje się, iż w 2010 r. szkoły ukończy 2885 absolwentów. 7

8 Największy napływ wystąpi w zawodach takich jak: - bez zawodu asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) technik informatyk sprzedawca 79 - kosmetyczka (zawód szkolny: technik usług kosmetycznych) 71 - kucharz małej gastronomii 67 - technik żywienia i gospodarstwa domowego 65 - handlowiec (zawód szkolny: technik handlowiec) 60 - technik mechanik 48 - technik budownictwa 45 - technik geodeta 41 - pracownik administracyjny (zawód szkolny: technik administracji) 38 - technik rolnik 36 - plastyk 33 - technik elektronik 33 - mechanik pojazdów samochodowych 32 - muzyk 32 Podsumowanie Jeszcze kilka lat temu osoby z wyższym wykształceniem stanowiły niewielki odsetek populacji. W ciągu kilku lat liczba osób w wyższym wykształceniem zwielokrotniła się, a chłonny rynek pracy dawał zatrudnienie właściwie wszystkim kończącym uczelnie, niezależnie od kierunków studiów. Dzisiejszy rynek pracy jest nie tylko bardziej nasycony, ale i wymagający. Pozycja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy wciąż się zmienia. Powstają coraz to nowe zawody i specjalności. W bieżącym roku obserwuje się wzrost zainteresowania przez uczniów kończących gimnazjum, kontynuowaniem nauki w technikach bądź zasadniczych szkołach zawodowych, a także w szkołach wyższych. Obecni absolwenci wykazują dużą mobilność zarówno przestrzenną jak i kwalifikacyjną, a ponadto wierzą, że tylko odpowiednie wykształcenie daje im możliwość zaistnienia na rynku pracy i odniesienia sukcesu. Ponadto znaczny odsetek absolwentów wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do krajów Unii Europejskiej. 8

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo