Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013

2 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks statystyczny... 9 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w lutym 2013r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2012 i 2013 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2012 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2013r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

3 Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy luty 2013r Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby bez wykształcenia średniego Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym. 37 Tabela 11. Pracodawcy zgłaszający w lutym 2013r. największą liczbę ofert pracy według powiatów Tabela 12. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w lutym 2013r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 13. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w lutym 2013 roku Tabela 14. Wydatki Funduszu Pracy w lutym 2013r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 15. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu lutego 2013r Tabela 16. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w kwietniu 2013r.53 3

4 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 4

5 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r. Bezrobocie rejestrowane w regionie kształtuje się na poziomie osób, jest to niemal 10% więcej niż w lutym poprzedniego roku. Wzrosty zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 2 336,7 tys. osób. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 10,9% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 22,5% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 14,4%. W porównaniu z lutym ub.r. wskaźnik wzrósł o 0,9 pkt. proc. W powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 4,9% do 22,5%. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, konińskim, słupeckim, wągrowieckim i złotowskim. W regionie 23% populacji to osoby do 25 roku życia, z czego największy udział młodych zarejestrowanych jest w powiatach grodziskim, nowotomyskim i wolsztyńskim, 57% to osoby z wykształceniem najwyżej zawodowym, 41% to osoby bezrobotne długotrwale. Do zasiłku dla w regionie uprawnionych jest 19% osób zarejestrowanych w urzędach pracy, wśród osób do 25 roku życia jedynie 9%. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w lutym 2013r. wyszczególnienie II 2013 % wzrost/spadek % wzrost/spadek II'13 do I'13 II'13 do II'12 stan ogółem ,8 9,6 w tym z prawem do zasiłku ,2 8,3 napływ ,4 9,8 odpływ ,9 15,3 w tym podjęcia pracy ,4 18,2 Liczba i stopa bezrobocia [w %] Stopa bezrobocia [w %] ,0 9,9 9,5 9,3 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,5 9,9 10,6 10,9 II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'13 II liczba stopa bezrobocia 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 14,4 13,4 12,1 12,4 12,5 9,2 9,2 9,1 9,9 10,9 9,5 6, II'13 Wielkopolska Polska II 2013 Struktura wg wieku II % 44% 56% 53% II 2013 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 5

6 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W lutym br. Minister Pracy i Polityki Społecznej uruchomił nabór na dwa programy aktywizacyjne, w tym: o program dla osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 roku życia realizowany w powiatach, w których na przełomie roku nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, o konkurs na programy specjalne skierowane dla rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 roku życia (dla osób zarejestrowanych w wielkopolskich urzędach pracy przypadła kwota ponad 2,5 mln zł). Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w lutym br. skorzystały osoby (w tym 49% to osoby do 25 roku życia), z czego ponad 60% skierowano na staż. Na walkę z bezrobociem samorządy wydatkowały w lutym br. ze środków Funduszu Pracy 4 300,5 tys. zł i było to o 2 707,9 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Urzędy Pracy, które na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu skierowały najwięcej osób to: Czarnków, Gniezno, Konin i Wągrowiec. Aktywne formy przeciwdziałania bezronociu w lutym 2013r. [osoby] prace interwencyjne roboty publiczne Aktywizacja osób do 25 roku życia II 2012 podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy II 2013 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] I-II 2013 ogółem kobiety 6

7 Popyt na pracę Pomimo wyraźnych symptomów spowolnienia gospodarki luty jest kolejnym miesiącem wzrostu liczby ofert pracy zgłoszonych do wielkopolskich urzędów pracy. Należy dodać, że ponad połowa spośród ofert dotyczyła zatrudnienia subsydiowanego, w tym 37% to zapotrzebowanie na stażystę. W powiatach konińskim, międzychodzkim i średzkim ponad 80% zgłoszonych w lutym ofert dotyczy zatrudnienia wspieranego środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na walkę z bezrobociem. W stosunku do lutego poprzedniego roku urzędy pracy pozyskały 24% więcej ofert. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 764, Czarnkowie 475, Ostrowie 463, Pile 281 i w Kaliszu 253. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Obornikach, Wolsztynie i Śremie. W lutym na jeden zgłoszony do urzędu pracy wakat przypadało 28 osób, natomiast po wyłączeniu ofert dotyczących zatrudnienia subsydiowanego 56 osób. II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I '13 Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy II niesubsydiowane % Struktura ofert pracy w lutym 2013r. subsydiowane % % 400 7% 398 7% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'13 II wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 7

8 Zwolnienia grupowe W lutym br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 127 osób w ramach zwolnień grupowych tj. o 142 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób zgłoszono w Kaliszu i Poznaniu (62% ogółu). 41% planowanych zwolnień grupowych wpłynęło od firm z branży przetwórstwa przemysłowego. W analizowanym miesiącu w regionie żaden pracodawca nie zgłosił do urzędu pracy zamiaru redukcji powyżej 50 pracowników (tzw. zwolnienia monitorowanego). W lutym br. bez pracy pozostanie 190 osób objętych zwolnieniami grupowymi i było to mniej o 53 osoby niż w lutym 2012r. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w lutym 2013r. branża liczba zakładów liczba osób przetwórstwo przemysłowe 2 52 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 38 edukacja 3 19 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 2 15 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2 3 ogółem Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-II 2013 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 8

9 Aneks statystyczny 9

10 10

11 11

12 12

13 15 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 chodzieski czarnkowsko -trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

14 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, I , ,4 10, II , ,1 10,9

15 Zmiany na rynku pracy w lutym 2013r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu lutego 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do stycznia 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do lutego 2012r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,8 1,4 4,4 3,2 1,5 2,6 2,9 2,1 2,2 2,5 9,6 3,9 16,8 8,3 4,4 7,8 12,3 8,6 9,8 9,9 Okresy od stycznia do lutego 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,6 12,7 17,5 98,0 25,7

16 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 kobiety 55,8 55,7 56,2 56,7 57,0 57,5 58,0 57,6 57,2 56,3 55,0 53,6 52,9 2 do 25 roku życia 23,8 23,2 22,4 22,2 21,7 21,7 21,9 23,1 23,2 23,2 22,7 23,0 22,7 3 powyżej 50 roku życia 19,5 19,9 20,3 20,6 21,0 20,8 20,7 20,3 20,3 20,3 20,4 20,0 20,0 4 długotrwale bezrobotni 41,5 41,9 42,4 42,9 43,1 43,0 43,5 43,3 43,0 42,5 42,6 41,4 41,1 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,0 27,1 27,0 27,3 27,5 27,2 27,2 27,2 26,9 26,8 26,4 26,3 26,2 6 bez doświadczenia zawodowego 21,1 20,6 20,2 20,6 20,7 20,8 21,3 21,4 21,2 21,0 20,4 20,0 19,8 7 bez wykształcenia średniego 57,3 57,5 57,4 56,6 56,3 55,4 54,7 55,3 55,7 56,3 56,9 57,1 57,3 8 niepełnosprawni 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

17 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego pozostałych (podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat i innych) 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn rok miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień I-XII styczeń luty luty [%] 100,0 52,0 10,5 23,8 5,5 0,4 1,8 1,1 1,5 3,4 % wzrost/spadek luty 2013 / styczeń ,9 2,4 237,6 7,5-5,1 342,9 37,4-10,9-34,4-1,6 I-II

18 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2012 i 2013 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Wyszczególnienie udzielone przygotowanie prace inne prace roboty dotacje i szkolenia staże zawodowe społecznie aktywne interwencyjne publiczne refundacje* dorosłych użyteczne formy ogółem I-XII 2012 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 4 596, , , , ,8 363, , , ,4 styczeń 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 182,6 281,8 351,4 38, ,2 36,7 2,7 282, ,3 luty 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 214,4 264,1 901,0 117, ,9 41,0 14,3 188, ,5 I-II 2013 liczba osób wydatki FP 397,0 545, ,4 155, ,1 77,7 17,0 471, ,8 liczba osób 8,4 2,1 7,8 9,7 60,2 0,1 11,0 0,7 100,0 I-II 2013 [%] wydatki FP (w tys. zł) 4,6 6,3 14,6 1,8 66,1 0,9 0,2 5,5 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

19 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2012 i 2013 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2013/2012 styczeń ,0 luty ,9 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

20 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2013r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu lutego 2013 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu lutego 2013 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 172,7 14,6 0,3 1,1 2. kujawsko-pomorskie 161,6 19,1 0,2 1,0 3. lubelskie 143,0 15,1 0,2 0,8 4. lubuskie 66,6 17,0 0,1 0,3 5. łódzkie 165,5 15,1 0,3 1,1 6. małopolskie 178,0 12,6 0,3 1,3 7. mazowieckie 296,6 11,6 0,2 1,1 8. opolskie 57,5 15,5 0,3 1,0 9. podkarpackie 164,2 17,1 0,1 0,7 10. podlaskie 74,5 15,6 0,1 0,7 11. pomorskie 126,9 14,6 0,3 1,1 12. śląskie 226,8 12,1 0,2 1,0 13. świętokrzyskie 93,3 16,8 0,1 0,6 14. warmińskomazurskie 122,4 22,5 0,3 1,0 15. wielkopolskie 165,1 10,9 0,3 0,9 16. zachodniopomorskie 122,0 19,3 0,2 0,5 POLSKA 2 336,7 14,4 0,2 1,0 20

21 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu lutego 2013r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do stycznia 2013r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do lutego 2012r. 1. chodzieski 18,4 0,5 1,3 2. czarnkowsko -trzcianecki 15,6-0,2-0,7 3. gnieźnieński 16,6 0,3 1,5 4. gostyński 13,7 0,4 0,7 5. grodziski 11,7 0,4 1,7 6. jarociński 16,1 0,5 1,2 7. kaliski * 9,7 0,4 0,9 7a. - powiat ziemski 9,9 0,3 0,8 7b. - m. Kalisz 9,5 0,4 0,9 8. kępiński 6,8 0,1-0,3 9. kolski 15,7 0,2 0,4 10. koniński * 17,7 0,4 1,2 10a. - powiat ziemski 20,1 0,3 1,5 10b. - m. Konin 14,6 0,3 0,6 11. kościański 10,9 0,3 1,5 12. krotoszyński 11,8 0,5 0,0 13. leszczyński * 10,1 0,3 1,1 13a. - powiat ziemski 10,5 0,5 1,1 13b. - m. Leszno 9,9 0,3 1,1 14. międzychodzki 11,8-0,6 1,0 15. nowotomyski 8,9 0,3 1,3 16. obornicki 13,7 0,6 2,0 17. ostrowski 12,4 0,3 1,0 18. ostrzeszowski 11,9 0,1 0,2 19. pilski 14,6 0,6 1,3 20. pleszewski 14,7 0,6 0,9 21. poznański * 4,9 0,2 0,8 21a. - powiat ziemski 5,4 0,3 1,2 21b. - m. Poznań 4,7 0,2 0,7 22. rawicki 11,9 0,2 0,2 23. słupecki 19,0 0,4 1,1 24. szamotulski 12,1-0,2-0,1 25. średzki 15,3 0,0 1,0 26. śremski 11,5 0,2 1,9 27. turecki 13,7 0,3 0,7 28. wągrowiecki 22,5-0,4 0,9 29. wolsztyński 7,7 0,2 1,0 30. wrzesiński 16,4 0,6 1,7 31. złotowski 20,3 0,4 0,8 województwo 10,9 0,3 0,9 * podregion kaliski 11,5 0,3 0,6 * podregion koniński 16,6 0,3 0,9 * podregion leszczyński 10,8 0,3 0,9 * podregion pilski 17,4 0,2 0,7 * podregion poznański 7,9 0,3 1,1 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 21

22 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób odpływ w stosunku w stosunku w końcu do stycznia do lutego napływ z powodu miesiąca 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,3 8, czarnkowskotrzcianecki ,3-5, gnieźnieński ,8 11, gostyński ,5 5, grodziski ,4 19, jarociński ,9 9, kaliski ,2 10, a. - powiat ziemski ,0 9, b. - m. Kalisz ,3 10, kępiński ,2-4, kolski ,7 2, koniński ,2 7, a. - powiat ziemski ,2 10, b. - m. Konin ,1 3, kościański ,6 17, krotoszyński ,2-0, leszczyński ,3 13, a. - powiat ziemski ,3 12, b. - m. Leszno ,6 13, międzychodzki ,8 10, nowotomyski ,3 17, obornicki ,7 19, ostrowski ,9 9, ostrzeszowski ,1 1, pilski ,7 10, pleszewski ,3 7, poznański ,5 21, a. - powiat ziemski ,8 30, b. - m. Poznań ,3 17, rawicki ,6 1, słupecki ,9 7, szamotulski ,5-1, średzki ,5 8, śremski ,0 21, turecki ,9 6, wągrowiecki ,0 5, wolsztyński ,9 16, wrzesiński ,2 12, złotowski ,5 4, województwo ,8 9, podregion kaliski ,6 6, podregion koniński ,3 6, podregion leszczyński ,4 10, podregion pilski ,6 4, podregion poznański ,0 15,

23 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 3.2. Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym 2013 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

24 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce luty 2013r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w w stosunku w stosunku kobiet w z powodu końcu do stycznia do lutego napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2013r. 2012r. pracy 1. chodzieski ,7 5,2 54, czarnkowskotrzcianecki ,1-8,8 53, gnieźnieński ,5 4,4 51, gostyński ,7 1,0 52, grodziski ,6 18,4 49, jarociński ,5-0,2 52, kaliski ,2 5,1 51, a. - powiat ziemski ,8 4,9 51, b. - m. Kalisz ,5 5,2 51, kępiński ,4-6,3 59, kolski ,7-0,1 53, koniński ,4 4,2 51, a. - powiat ziemski ,1 6,5 51, b. - m. Konin ,8 0,4 50, kościański ,1 10,2 55, krotoszyński ,1-9,7 57, leszczyński ,5 7,9 55, a. - powiat ziemski ,3 5,5 55, b. - m. Leszno ,9 9,7 54, międzychodzki 877-7,0 1,2 55, nowotomyski ,3 10,1 48, obornicki ,3 10,2 56, ostrowski ,0 4,0 52, ostrzeszowski ,8-1,3 58, pilski ,7 6,0 51, pleszewski ,5-0,5 52, poznański ,9 14,3 50, a. - powiat ziemski ,9 20,5 52, b. - m. Poznań ,4 11,1 50, rawicki ,6-8,0 53, słupecki ,1 5,5 51, szamotulski ,1-7,2 54, średzki ,5 4,7 53, śremski ,5 13,3 53, turecki ,8 1,1 55, wągrowiecki ,0-0,4 55, wolsztyński ,2 8,7 51, wrzesiński ,9 6,2 55, złotowski ,7 0,7 52, województwo ,4 3,9 52, podregion kaliski ,9 0,0 53, podregion koniński ,6 3,0 52, podregion leszczyński ,0 3,7 53, podregion pilski ,2 0,6 53, podregion poznański ,4 8,8 52,

25 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 4.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym 2013 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce luty 2013r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4 10,2 46, czarnkowskotrzcianecki ,5-6,1 52, gnieźnieński ,9 16,6 36, gostyński ,1 7,4 57, grodziski ,8 19,0 64, jarociński ,5 9,8 61, kaliski ,6 9,6 38, a. - powiat ziemski ,6 9,6 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,9-3,6 69, kolski ,3 6,4 61, koniński ,4 10,5 53, a. - powiat ziemski ,4 10,5 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,0 17,8 54, krotoszyński ,0 2,1 34, leszczyński ,6 13,2 37, a. - powiat ziemski ,6 13,2 92, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,4 19,9 61, nowotomyski ,7 16,8 57, obornicki ,3 26,9 50, ostrowski ,2 10,8 48, ostrzeszowski ,5 3,6 65, pilski ,5 9,5 35, pleszewski ,6 7,6 72, poznański ,9 28,0 20, a. - powiat ziemski ,9 28,0 58, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,3-0,7 49, słupecki ,2 6,5 70, szamotulski ,0 3,5 51, średzki ,3 6,7 61, śremski ,6 27,6 44, turecki ,1 6,3 59, wągrowiecki ,6 6,4 56, wolsztyński ,0 15,3 75, wrzesiński ,5 8,8 50, złotowski ,7 7,8 52, województwo ,5 9,9 47, podregion kaliski ,7 7,1 51, podregion koniński ,3 8,2 58, podregion leszczyński ,5 10,2 51, podregion pilski ,7 5,0 47, podregion poznański ,6 17,0 37,

27 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 5.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty Liczba mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

28 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek liczby dane z miesiąca Liczba % udział sprawozdawczego odpływ do 25 roku w tym w stosunku w stosunku do 25 roku życia w kobiety z do stycznia do lutego życia w napływ końcu powodu 2013r. 2012r. ogóle ogółem miesiąca podjęcia pracy 1. chodzieski ,6 3,1 22, czarnkowskotrzcianecki ,3-16,0 21, gnieźnieński ,2 6,3 22, gostyński ,2 2,2 27, grodziski ,8 16,0 31, jarociński ,9 1,5 25, kaliski ,8 4,3 19, a. - powiat ziemski ,2 5,8 28, b. - m. Kalisz ,7 2,4 13, kępiński ,8-14,0 26, kolski ,1 4,9 27, koniński ,4 5,3 24, a. - powiat ziemski ,3 9,7 28, b. - m. Konin ,2-5,4 17, kościański ,5 20,3 27, krotoszyński ,0 0,0 26, leszczyński ,7 13,1 21, a. - powiat ziemski ,2 13,2 27, b. - m. Leszno ,3 13,1 17, międzychodzki ,7 12,8 25, nowotomyski ,2 6,1 28, obornicki ,5 17,8 23, ostrowski ,2 6,5 23, ostrzeszowski ,8-7,2 27, pilski ,5 10,9 21, pleszewski ,0-2,3 26, poznański ,0 7,2 12, a. - powiat ziemski ,5 13,4 16, b. - m. Poznań ,6 2,7 10, rawicki ,6 2,5 27, słupecki ,4 6,4 27, szamotulski ,5-11,4 20, średzki ,6 0,6 23, śremski ,8 25,8 27, turecki ,5-2,7 24, wągrowiecki ,5-4,9 23, wolsztyński ,8 24,0 30, wrzesiński ,0 12,7 24, złotowski ,7 4,7 23, województwo ,5 4,4 22, podregion kaliski ,9 0,4 24, podregion koniński ,2 4,0 25, podregion leszczyński ,7 10,5 26, podregion pilski ,3-0,3 22, podregion poznański ,1 7,8 19,

29 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 6.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba do z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty 25 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r. 7.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba powyżej 50 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział powyżej 50 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4 17,1 20, czarnkowskotrzcianecki ,3 11,9 24, gnieźnieński ,1 11,6 20, gostyński ,3 17,1 18, grodziski ,0 22,4 19, jarociński ,2 17,4 19, kaliski ,4 11,3 22, a. - powiat ziemski ,8 11,1 17, b. - m. Kalisz ,2 11,4 25, kępiński ,8 5,8 20, kolski ,9 3,9 16, koniński ,6 9,2 14, a. - powiat ziemski ,8 12,2 12, b. - m. Konin ,3 5,9 18, kościański ,1 24,2 20, krotoszyński ,0-0,7 19, leszczyński ,9 11,2 20, a. - powiat ziemski ,1 12,5 17, b. - m. Leszno ,8 10,5 22, międzychodzki ,7 0,0 20, nowotomyski ,6 22,3 18, obornicki ,4 15,5 20, ostrowski ,5 1,4 17, ostrzeszowski ,9 9,2 17, pilski ,0 11,1 21, pleszewski ,7 14,3 15, poznański ,5 24,8 26, a. - powiat ziemski ,5 38,9 24, b. - m. Poznań ,0 19,0 27, rawicki ,9 8,6 17, słupecki ,6 7,5 14, szamotulski ,1 1,8 23, średzki ,2 8,8 21, śremski ,1 23,7 19, turecki ,3 7,3 15, wągrowiecki ,1 5,4 16, wolsztyński ,5 3,7 19, wrzesiński ,3 12,7 20, złotowski ,7 1,2 21, województwo ,9 12,3 20, podregion kaliski ,3 7,9 19, podregion koniński ,3 7,5 14, podregion leszczyński ,5 13,3 19, podregion pilski ,2 9,0 20, podregion poznański ,6 17,6 22,

31 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 7.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty powyżej 50 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce luty 2013r. 8.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba długotrwale w końcu miesiąca w tym kobiety % udział długotrwale w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,8 8,8 47, czarnkowskotrzcianecki ,5-3,2 46, gnieźnieński ,9 12,9 44, gostyński ,5 2,9 40, grodziski ,2 14,0 39, jarociński ,1 4,6 41, kaliski ,2 11,2 42, a. - powiat ziemski ,2 10,6 41, b. - m. Kalisz ,9 11,6 43, kępiński ,8-2,7 37, kolski ,8 5,2 50, koniński ,1 6,0 51, a. - powiat ziemski ,2 7,9 50, b. - m. Konin ,9 2,9 53, kościański ,1 10,9 33, krotoszyński ,5-1,5 43, leszczyński ,7 12,6 36, a. - powiat ziemski ,2 10,2 33, b. - m. Leszno ,0 14,1 39, międzychodzki ,4 55,3 27, nowotomyski ,9 14,2 24, obornicki ,9 25,6 35, ostrowski ,7-4,7 35, ostrzeszowski ,5 5,7 41, pilski ,6 19,0 40, pleszewski ,7 3,4 42, poznański ,4 30,8 28, a. - powiat ziemski ,1 49,1 24, b. - m. Poznań ,8 24,5 31, rawicki ,5-1,5 43, słupecki ,5 2,9 52, szamotulski ,1 0,3 42, średzki ,1 4,5 47, śremski ,4 16,7 32, turecki ,3 3,0 43, wągrowiecki ,7 10,4 53, wolsztyński ,2 17,5 32, wrzesiński ,2 4,3 46, złotowski ,6 4,8 46, województwo ,1 8,6 41, podregion kaliski ,5 2,7 40, podregion koniński ,9 4,9 50, podregion leszczyński ,7 7,2 37, podregion pilski ,7 8,4 46, podregion poznański ,4 16,7 35,

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo