Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013

2 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks statystyczny... 9 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w lutym 2013r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2012 i 2013 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2012 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2013r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

3 Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy luty 2013r Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby bez wykształcenia średniego Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym. 37 Tabela 11. Pracodawcy zgłaszający w lutym 2013r. największą liczbę ofert pracy według powiatów Tabela 12. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w lutym 2013r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 13. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w lutym 2013 roku Tabela 14. Wydatki Funduszu Pracy w lutym 2013r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 15. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu lutego 2013r Tabela 16. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w kwietniu 2013r.53 3

4 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 4

5 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r. Bezrobocie rejestrowane w regionie kształtuje się na poziomie osób, jest to niemal 10% więcej niż w lutym poprzedniego roku. Wzrosty zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 2 336,7 tys. osób. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 10,9% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 22,5% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 14,4%. W porównaniu z lutym ub.r. wskaźnik wzrósł o 0,9 pkt. proc. W powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 4,9% do 22,5%. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, konińskim, słupeckim, wągrowieckim i złotowskim. W regionie 23% populacji to osoby do 25 roku życia, z czego największy udział młodych zarejestrowanych jest w powiatach grodziskim, nowotomyskim i wolsztyńskim, 57% to osoby z wykształceniem najwyżej zawodowym, 41% to osoby bezrobotne długotrwale. Do zasiłku dla w regionie uprawnionych jest 19% osób zarejestrowanych w urzędach pracy, wśród osób do 25 roku życia jedynie 9%. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w lutym 2013r. wyszczególnienie II 2013 % wzrost/spadek % wzrost/spadek II'13 do I'13 II'13 do II'12 stan ogółem ,8 9,6 w tym z prawem do zasiłku ,2 8,3 napływ ,4 9,8 odpływ ,9 15,3 w tym podjęcia pracy ,4 18,2 Liczba i stopa bezrobocia [w %] Stopa bezrobocia [w %] ,0 9,9 9,5 9,3 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,5 9,9 10,6 10,9 II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'13 II liczba stopa bezrobocia 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 14,4 13,4 12,1 12,4 12,5 9,2 9,2 9,1 9,9 10,9 9,5 6, II'13 Wielkopolska Polska II 2013 Struktura wg wieku II % 44% 56% 53% II 2013 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 5

6 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W lutym br. Minister Pracy i Polityki Społecznej uruchomił nabór na dwa programy aktywizacyjne, w tym: o program dla osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 roku życia realizowany w powiatach, w których na przełomie roku nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, o konkurs na programy specjalne skierowane dla rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 roku życia (dla osób zarejestrowanych w wielkopolskich urzędach pracy przypadła kwota ponad 2,5 mln zł). Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w lutym br. skorzystały osoby (w tym 49% to osoby do 25 roku życia), z czego ponad 60% skierowano na staż. Na walkę z bezrobociem samorządy wydatkowały w lutym br. ze środków Funduszu Pracy 4 300,5 tys. zł i było to o 2 707,9 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Urzędy Pracy, które na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu skierowały najwięcej osób to: Czarnków, Gniezno, Konin i Wągrowiec. Aktywne formy przeciwdziałania bezronociu w lutym 2013r. [osoby] prace interwencyjne roboty publiczne Aktywizacja osób do 25 roku życia II 2012 podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy II 2013 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] I-II 2013 ogółem kobiety 6

7 Popyt na pracę Pomimo wyraźnych symptomów spowolnienia gospodarki luty jest kolejnym miesiącem wzrostu liczby ofert pracy zgłoszonych do wielkopolskich urzędów pracy. Należy dodać, że ponad połowa spośród ofert dotyczyła zatrudnienia subsydiowanego, w tym 37% to zapotrzebowanie na stażystę. W powiatach konińskim, międzychodzkim i średzkim ponad 80% zgłoszonych w lutym ofert dotyczy zatrudnienia wspieranego środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na walkę z bezrobociem. W stosunku do lutego poprzedniego roku urzędy pracy pozyskały 24% więcej ofert. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 764, Czarnkowie 475, Ostrowie 463, Pile 281 i w Kaliszu 253. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Obornikach, Wolsztynie i Śremie. W lutym na jeden zgłoszony do urzędu pracy wakat przypadało 28 osób, natomiast po wyłączeniu ofert dotyczących zatrudnienia subsydiowanego 56 osób. II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I '13 Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy II niesubsydiowane % Struktura ofert pracy w lutym 2013r. subsydiowane % % 400 7% 398 7% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy II'12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'13 II wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 7

8 Zwolnienia grupowe W lutym br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 127 osób w ramach zwolnień grupowych tj. o 142 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób zgłoszono w Kaliszu i Poznaniu (62% ogółu). 41% planowanych zwolnień grupowych wpłynęło od firm z branży przetwórstwa przemysłowego. W analizowanym miesiącu w regionie żaden pracodawca nie zgłosił do urzędu pracy zamiaru redukcji powyżej 50 pracowników (tzw. zwolnienia monitorowanego). W lutym br. bez pracy pozostanie 190 osób objętych zwolnieniami grupowymi i było to mniej o 53 osoby niż w lutym 2012r. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w lutym 2013r. branża liczba zakładów liczba osób przetwórstwo przemysłowe 2 52 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 38 edukacja 3 19 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 2 15 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2 3 ogółem Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-II 2013 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 8

9 Aneks statystyczny 9

10 10

11 11

12 12

13 15 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 chodzieski czarnkowsko -trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

14 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, I , ,4 10, II , ,1 10,9

15 Zmiany na rynku pracy w lutym 2013r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu lutego 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do stycznia 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do lutego 2012r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,8 1,4 4,4 3,2 1,5 2,6 2,9 2,1 2,2 2,5 9,6 3,9 16,8 8,3 4,4 7,8 12,3 8,6 9,8 9,9 Okresy od stycznia do lutego 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,6 12,7 17,5 98,0 25,7

16 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 kobiety 55,8 55,7 56,2 56,7 57,0 57,5 58,0 57,6 57,2 56,3 55,0 53,6 52,9 2 do 25 roku życia 23,8 23,2 22,4 22,2 21,7 21,7 21,9 23,1 23,2 23,2 22,7 23,0 22,7 3 powyżej 50 roku życia 19,5 19,9 20,3 20,6 21,0 20,8 20,7 20,3 20,3 20,3 20,4 20,0 20,0 4 długotrwale bezrobotni 41,5 41,9 42,4 42,9 43,1 43,0 43,5 43,3 43,0 42,5 42,6 41,4 41,1 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,0 27,1 27,0 27,3 27,5 27,2 27,2 27,2 26,9 26,8 26,4 26,3 26,2 6 bez doświadczenia zawodowego 21,1 20,6 20,2 20,6 20,7 20,8 21,3 21,4 21,2 21,0 20,4 20,0 19,8 7 bez wykształcenia średniego 57,3 57,5 57,4 56,6 56,3 55,4 54,7 55,3 55,7 56,3 56,9 57,1 57,3 8 niepełnosprawni 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie II 12 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 13 II 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

17 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego pozostałych (podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat i innych) 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn rok miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień I-XII styczeń luty luty [%] 100,0 52,0 10,5 23,8 5,5 0,4 1,8 1,1 1,5 3,4 % wzrost/spadek luty 2013 / styczeń ,9 2,4 237,6 7,5-5,1 342,9 37,4-10,9-34,4-1,6 I-II

18 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2012 i 2013 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Wyszczególnienie udzielone przygotowanie prace inne prace roboty dotacje i szkolenia staże zawodowe społecznie aktywne interwencyjne publiczne refundacje* dorosłych użyteczne formy ogółem I-XII 2012 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 4 596, , , , ,8 363, , , ,4 styczeń 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 182,6 281,8 351,4 38, ,2 36,7 2,7 282, ,3 luty 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 214,4 264,1 901,0 117, ,9 41,0 14,3 188, ,5 I-II 2013 liczba osób wydatki FP 397,0 545, ,4 155, ,1 77,7 17,0 471, ,8 liczba osób 8,4 2,1 7,8 9,7 60,2 0,1 11,0 0,7 100,0 I-II 2013 [%] wydatki FP (w tys. zł) 4,6 6,3 14,6 1,8 66,1 0,9 0,2 5,5 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

19 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2012 i 2013 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2013/2012 styczeń ,0 luty ,9 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

20 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2013r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu lutego 2013 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu lutego 2013 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 172,7 14,6 0,3 1,1 2. kujawsko-pomorskie 161,6 19,1 0,2 1,0 3. lubelskie 143,0 15,1 0,2 0,8 4. lubuskie 66,6 17,0 0,1 0,3 5. łódzkie 165,5 15,1 0,3 1,1 6. małopolskie 178,0 12,6 0,3 1,3 7. mazowieckie 296,6 11,6 0,2 1,1 8. opolskie 57,5 15,5 0,3 1,0 9. podkarpackie 164,2 17,1 0,1 0,7 10. podlaskie 74,5 15,6 0,1 0,7 11. pomorskie 126,9 14,6 0,3 1,1 12. śląskie 226,8 12,1 0,2 1,0 13. świętokrzyskie 93,3 16,8 0,1 0,6 14. warmińskomazurskie 122,4 22,5 0,3 1,0 15. wielkopolskie 165,1 10,9 0,3 0,9 16. zachodniopomorskie 122,0 19,3 0,2 0,5 POLSKA 2 336,7 14,4 0,2 1,0 20

21 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu lutego 2013r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do stycznia 2013r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do lutego 2012r. 1. chodzieski 18,4 0,5 1,3 2. czarnkowsko -trzcianecki 15,6-0,2-0,7 3. gnieźnieński 16,6 0,3 1,5 4. gostyński 13,7 0,4 0,7 5. grodziski 11,7 0,4 1,7 6. jarociński 16,1 0,5 1,2 7. kaliski * 9,7 0,4 0,9 7a. - powiat ziemski 9,9 0,3 0,8 7b. - m. Kalisz 9,5 0,4 0,9 8. kępiński 6,8 0,1-0,3 9. kolski 15,7 0,2 0,4 10. koniński * 17,7 0,4 1,2 10a. - powiat ziemski 20,1 0,3 1,5 10b. - m. Konin 14,6 0,3 0,6 11. kościański 10,9 0,3 1,5 12. krotoszyński 11,8 0,5 0,0 13. leszczyński * 10,1 0,3 1,1 13a. - powiat ziemski 10,5 0,5 1,1 13b. - m. Leszno 9,9 0,3 1,1 14. międzychodzki 11,8-0,6 1,0 15. nowotomyski 8,9 0,3 1,3 16. obornicki 13,7 0,6 2,0 17. ostrowski 12,4 0,3 1,0 18. ostrzeszowski 11,9 0,1 0,2 19. pilski 14,6 0,6 1,3 20. pleszewski 14,7 0,6 0,9 21. poznański * 4,9 0,2 0,8 21a. - powiat ziemski 5,4 0,3 1,2 21b. - m. Poznań 4,7 0,2 0,7 22. rawicki 11,9 0,2 0,2 23. słupecki 19,0 0,4 1,1 24. szamotulski 12,1-0,2-0,1 25. średzki 15,3 0,0 1,0 26. śremski 11,5 0,2 1,9 27. turecki 13,7 0,3 0,7 28. wągrowiecki 22,5-0,4 0,9 29. wolsztyński 7,7 0,2 1,0 30. wrzesiński 16,4 0,6 1,7 31. złotowski 20,3 0,4 0,8 województwo 10,9 0,3 0,9 * podregion kaliski 11,5 0,3 0,6 * podregion koniński 16,6 0,3 0,9 * podregion leszczyński 10,8 0,3 0,9 * podregion pilski 17,4 0,2 0,7 * podregion poznański 7,9 0,3 1,1 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 21

22 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem luty 2013r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób odpływ w stosunku w stosunku w końcu do stycznia do lutego napływ z powodu miesiąca 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,3 8, czarnkowskotrzcianecki ,3-5, gnieźnieński ,8 11, gostyński ,5 5, grodziski ,4 19, jarociński ,9 9, kaliski ,2 10, a. - powiat ziemski ,0 9, b. - m. Kalisz ,3 10, kępiński ,2-4, kolski ,7 2, koniński ,2 7, a. - powiat ziemski ,2 10, b. - m. Konin ,1 3, kościański ,6 17, krotoszyński ,2-0, leszczyński ,3 13, a. - powiat ziemski ,3 12, b. - m. Leszno ,6 13, międzychodzki ,8 10, nowotomyski ,3 17, obornicki ,7 19, ostrowski ,9 9, ostrzeszowski ,1 1, pilski ,7 10, pleszewski ,3 7, poznański ,5 21, a. - powiat ziemski ,8 30, b. - m. Poznań ,3 17, rawicki ,6 1, słupecki ,9 7, szamotulski ,5-1, średzki ,5 8, śremski ,0 21, turecki ,9 6, wągrowiecki ,0 5, wolsztyński ,9 16, wrzesiński ,2 12, złotowski ,5 4, województwo ,8 9, podregion kaliski ,6 6, podregion koniński ,3 6, podregion leszczyński ,4 10, podregion pilski ,6 4, podregion poznański ,0 15,

23 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 3.2. Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym 2013 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

24 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce luty 2013r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w w stosunku w stosunku kobiet w z powodu końcu do stycznia do lutego napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2013r. 2012r. pracy 1. chodzieski ,7 5,2 54, czarnkowskotrzcianecki ,1-8,8 53, gnieźnieński ,5 4,4 51, gostyński ,7 1,0 52, grodziski ,6 18,4 49, jarociński ,5-0,2 52, kaliski ,2 5,1 51, a. - powiat ziemski ,8 4,9 51, b. - m. Kalisz ,5 5,2 51, kępiński ,4-6,3 59, kolski ,7-0,1 53, koniński ,4 4,2 51, a. - powiat ziemski ,1 6,5 51, b. - m. Konin ,8 0,4 50, kościański ,1 10,2 55, krotoszyński ,1-9,7 57, leszczyński ,5 7,9 55, a. - powiat ziemski ,3 5,5 55, b. - m. Leszno ,9 9,7 54, międzychodzki 877-7,0 1,2 55, nowotomyski ,3 10,1 48, obornicki ,3 10,2 56, ostrowski ,0 4,0 52, ostrzeszowski ,8-1,3 58, pilski ,7 6,0 51, pleszewski ,5-0,5 52, poznański ,9 14,3 50, a. - powiat ziemski ,9 20,5 52, b. - m. Poznań ,4 11,1 50, rawicki ,6-8,0 53, słupecki ,1 5,5 51, szamotulski ,1-7,2 54, średzki ,5 4,7 53, śremski ,5 13,3 53, turecki ,8 1,1 55, wągrowiecki ,0-0,4 55, wolsztyński ,2 8,7 51, wrzesiński ,9 6,2 55, złotowski ,7 0,7 52, województwo ,4 3,9 52, podregion kaliski ,9 0,0 53, podregion koniński ,6 3,0 52, podregion leszczyński ,0 3,7 53, podregion pilski ,2 0,6 53, podregion poznański ,4 8,8 52,

25 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 4.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym 2013 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce luty 2013r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4 10,2 46, czarnkowskotrzcianecki ,5-6,1 52, gnieźnieński ,9 16,6 36, gostyński ,1 7,4 57, grodziski ,8 19,0 64, jarociński ,5 9,8 61, kaliski ,6 9,6 38, a. - powiat ziemski ,6 9,6 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,9-3,6 69, kolski ,3 6,4 61, koniński ,4 10,5 53, a. - powiat ziemski ,4 10,5 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,0 17,8 54, krotoszyński ,0 2,1 34, leszczyński ,6 13,2 37, a. - powiat ziemski ,6 13,2 92, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,4 19,9 61, nowotomyski ,7 16,8 57, obornicki ,3 26,9 50, ostrowski ,2 10,8 48, ostrzeszowski ,5 3,6 65, pilski ,5 9,5 35, pleszewski ,6 7,6 72, poznański ,9 28,0 20, a. - powiat ziemski ,9 28,0 58, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,3-0,7 49, słupecki ,2 6,5 70, szamotulski ,0 3,5 51, średzki ,3 6,7 61, śremski ,6 27,6 44, turecki ,1 6,3 59, wągrowiecki ,6 6,4 56, wolsztyński ,0 15,3 75, wrzesiński ,5 8,8 50, złotowski ,7 7,8 52, województwo ,5 9,9 47, podregion kaliski ,7 7,1 51, podregion koniński ,3 8,2 58, podregion leszczyński ,5 10,2 51, podregion pilski ,7 5,0 47, podregion poznański ,6 17,0 37,

27 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 5.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty Liczba mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

28 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek liczby dane z miesiąca Liczba % udział sprawozdawczego odpływ do 25 roku w tym w stosunku w stosunku do 25 roku życia w kobiety z do stycznia do lutego życia w napływ końcu powodu 2013r. 2012r. ogóle ogółem miesiąca podjęcia pracy 1. chodzieski ,6 3,1 22, czarnkowskotrzcianecki ,3-16,0 21, gnieźnieński ,2 6,3 22, gostyński ,2 2,2 27, grodziski ,8 16,0 31, jarociński ,9 1,5 25, kaliski ,8 4,3 19, a. - powiat ziemski ,2 5,8 28, b. - m. Kalisz ,7 2,4 13, kępiński ,8-14,0 26, kolski ,1 4,9 27, koniński ,4 5,3 24, a. - powiat ziemski ,3 9,7 28, b. - m. Konin ,2-5,4 17, kościański ,5 20,3 27, krotoszyński ,0 0,0 26, leszczyński ,7 13,1 21, a. - powiat ziemski ,2 13,2 27, b. - m. Leszno ,3 13,1 17, międzychodzki ,7 12,8 25, nowotomyski ,2 6,1 28, obornicki ,5 17,8 23, ostrowski ,2 6,5 23, ostrzeszowski ,8-7,2 27, pilski ,5 10,9 21, pleszewski ,0-2,3 26, poznański ,0 7,2 12, a. - powiat ziemski ,5 13,4 16, b. - m. Poznań ,6 2,7 10, rawicki ,6 2,5 27, słupecki ,4 6,4 27, szamotulski ,5-11,4 20, średzki ,6 0,6 23, śremski ,8 25,8 27, turecki ,5-2,7 24, wągrowiecki ,5-4,9 23, wolsztyński ,8 24,0 30, wrzesiński ,0 12,7 24, złotowski ,7 4,7 23, województwo ,5 4,4 22, podregion kaliski ,9 0,4 24, podregion koniński ,2 4,0 25, podregion leszczyński ,7 10,5 26, podregion pilski ,3-0,3 22, podregion poznański ,1 7,8 19,

29 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 6.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba do z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty 25 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce luty 2013r. 7.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba powyżej 50 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział powyżej 50 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4 17,1 20, czarnkowskotrzcianecki ,3 11,9 24, gnieźnieński ,1 11,6 20, gostyński ,3 17,1 18, grodziski ,0 22,4 19, jarociński ,2 17,4 19, kaliski ,4 11,3 22, a. - powiat ziemski ,8 11,1 17, b. - m. Kalisz ,2 11,4 25, kępiński ,8 5,8 20, kolski ,9 3,9 16, koniński ,6 9,2 14, a. - powiat ziemski ,8 12,2 12, b. - m. Konin ,3 5,9 18, kościański ,1 24,2 20, krotoszyński ,0-0,7 19, leszczyński ,9 11,2 20, a. - powiat ziemski ,1 12,5 17, b. - m. Leszno ,8 10,5 22, międzychodzki ,7 0,0 20, nowotomyski ,6 22,3 18, obornicki ,4 15,5 20, ostrowski ,5 1,4 17, ostrzeszowski ,9 9,2 17, pilski ,0 11,1 21, pleszewski ,7 14,3 15, poznański ,5 24,8 26, a. - powiat ziemski ,5 38,9 24, b. - m. Poznań ,0 19,0 27, rawicki ,9 8,6 17, słupecki ,6 7,5 14, szamotulski ,1 1,8 23, średzki ,2 8,8 21, śremski ,1 23,7 19, turecki ,3 7,3 15, wągrowiecki ,1 5,4 16, wolsztyński ,5 3,7 19, wrzesiński ,3 12,7 20, złotowski ,7 1,2 21, województwo ,9 12,3 20, podregion kaliski ,3 7,9 19, podregion koniński ,3 7,5 14, podregion leszczyński ,5 13,3 19, podregion pilski ,2 9,0 20, podregion poznański ,6 17,6 22,

31 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 7.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty powyżej 50 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w lutym chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce luty 2013r. 8.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba długotrwale w końcu miesiąca w tym kobiety % udział długotrwale w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do stycznia do lutego napływ powodu 2013r. 2012r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,8 8,8 47, czarnkowskotrzcianecki ,5-3,2 46, gnieźnieński ,9 12,9 44, gostyński ,5 2,9 40, grodziski ,2 14,0 39, jarociński ,1 4,6 41, kaliski ,2 11,2 42, a. - powiat ziemski ,2 10,6 41, b. - m. Kalisz ,9 11,6 43, kępiński ,8-2,7 37, kolski ,8 5,2 50, koniński ,1 6,0 51, a. - powiat ziemski ,2 7,9 50, b. - m. Konin ,9 2,9 53, kościański ,1 10,9 33, krotoszyński ,5-1,5 43, leszczyński ,7 12,6 36, a. - powiat ziemski ,2 10,2 33, b. - m. Leszno ,0 14,1 39, międzychodzki ,4 55,3 27, nowotomyski ,9 14,2 24, obornicki ,9 25,6 35, ostrowski ,7-4,7 35, ostrzeszowski ,5 5,7 41, pilski ,6 19,0 40, pleszewski ,7 3,4 42, poznański ,4 30,8 28, a. - powiat ziemski ,1 49,1 24, b. - m. Poznań ,8 24,5 31, rawicki ,5-1,5 43, słupecki ,5 2,9 52, szamotulski ,1 0,3 42, średzki ,1 4,5 47, śremski ,4 16,7 32, turecki ,3 3,0 43, wągrowiecki ,7 10,4 53, wolsztyński ,2 17,5 32, wrzesiński ,2 4,3 46, złotowski ,6 4,8 46, województwo ,1 8,6 41, podregion kaliski ,5 2,7 40, podregion koniński ,9 4,9 50, podregion leszczyński ,7 7,2 37, podregion pilski ,7 8,4 46, podregion poznański ,4 16,7 35,

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo