Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel wuppoznan.praca.gov.pl 2

3 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w maju 2016r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 Popyt na pracę... 9 Zwolnienia grupowe Zatrudnianie cudzoziemców Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w maju 2016r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2016r Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2015 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2016r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia

4 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy maj 2016r Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej oraz bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w maju 2016r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w maju 2016 roku Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w maju 2016r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu maja 2016r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w lipcu 2016r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 5

6 6

7 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w maju 2016r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 19,9% mniej niż w maju poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 1 456,9 tys. osób. W maju br. w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowano osób, w porównaniu z poprzednim miesiącem było to mniej o osoby tj. 11,4%. Profil pomocy ustalono dla osób, wśród nich (14,8%) to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Najczęściej urzędy pracy rejestrowały osoby z ustalonym II profilem pomocy tj. 81,8%. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 5,7% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 15,0% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 9,1%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 2,4% do 12,6%. Powiaty o najwyższej stopie to chodzieski, kolski, koniński i złotowski. W powiatach poznańskim, kępińskim i wolsztyńskim wskaźnik nie przekroczył 4%. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w maju 2016r. wyszczególnienie V 2016 % wzrost/spadek % wzrost/spadek V'16 do IV'16 V'16 do V'15 stan ogółem ,3-19,9 w tym z prawem do zasiłku ,6-18,7 napływ ,4-6,1 odpływ ,6-6,1 w tym podjęcia pracy ,1-5, ,1 6,7 Liczba i stopa bezrobocia [w %] 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6, ,5 6,5 6,3 91 6,0 86 5,7 10,0 8,0 6,0 9,1 12,5 Stopa bezrobocia [w %] 13,4 13,4 9,8 9,6 7,6 11,4 6,2 9,8 5,7 9,1 0 V'15 VI VII VIII IX X XI XII I'16 II III IV V liczba stopa bezrobocia 4, V 2016 Wielkopolska Polska Struktura wg wieku V 2016 V % 58% 42% 43% V 2016 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W maju 2016r. w Wielkopolsce aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto osoby bezrobotne, w tym ponad połowa to były staże i szkolenia. Ze wsparcia skorzystały głównie osoby młode, niemal 60% to bezrobotni do 30 r.ż. W maju br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło nabór wniosków o dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej. Samorządy Powiatowe Wielkopolski wnioskowały na łączną kwotę 8 879,8 tys. zł na realizacje programów: o dla osób określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - na kwotę 8 418,8 tys. zł, o roboty publiczne w regionach wysokiego bezrobocia - na kwotę 461,0 tys. zł. Wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły w maju br ,9 tys. zł. i było to o 4% (tj. 804,4 tys.) więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w maju 2016r. [osoby] Aktywizacja osób do 30 roku życia 148 staże inne prace subsydiowane szkolenia V udzielone dotacje wyposażenia stanowiska pracy prace interwencyjne prace społecznie użyteczne V 2016 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe roboty publiczne dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] bon na zasiedlenie 40 bon zatrudnieniowy 26 przygotowanie zawodowe dorosłych 3 refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 świadczenie aktywizacyjne 1 grant na telepracę I-V 2016 ogółem kobiety 8

9 Popyt na pracę W maju br. do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy, z czego 26,5% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 1 842, Ostrowie Wlkp. 770, Kaliszu 682 oraz Koninie 561. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Chodzieży, Międzychodzie, Ostrzeszowie, Rawiczu i Turku. Od stycznia do maja do wielkopolskich urzędów pracy wpłynęło o ponad 20% więcej ofert niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Utrzymujący się wzrost popytu na pracę powoduje, że gospodarka osiąga stan pełnego zatrudnienia i w konsekwencji zdaniem analityków ekonomicznych - spodziewane jest spowolnienie wzrostu liczby etatów i przyśpieszenie wzrostu płac (Makroskop, Czerwiec 2016). Do wielkopolskich powiatowych urzędów pracy wpłynęło 4,7% mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W maju br. na jedną ofertę przypadało 7 osób (dla porównania w maju ub.r. 9 osób). Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy Struktura ofert pracy w maju 2016r. V'15 VI VII VIII IX X XI XII I'16 II III IV V % niesubsydiowane % subsydiowane % % 236 2% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy V'15 VI VII VIII IX X XI XII I'16 II III IV V wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 9

10 Zwolnienia grupowe W maju br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 208 osób w ramach zwolnień grupowych, tj. o 607 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej zgłoszeń zwolnień wpłynęło do urzędów pracy w Kaliszu, Lesznie i Poznaniu głównie z sektora handlu hurtowego i detalicznego oraz finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. W analizowanym miesiącu bez pracy pozostanie 115 osób objętych zwolnieniami grupowymi i było to więcej o 112 osób niż w maju 2015r. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w maju 2016r. branża liczba zakładów liczba osób Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 2 70 Przetwórstwo przemysłowe 1 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 2 Łącznie Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-V 2016 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 10

11 Zatrudnianie cudzoziemców W maju br. do wielkopolskich urzędów pracy pracodawcy skierowali oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców na zasadach uproszczonych. Wnioski najczęściej dotyczyły obywateli Ukrainy 9 339, znacznie mniej oświadczeń wpłynęło w celu zatrudnienia obywateli Mołdawii 129, Białorusi 84 i Rosji 21. Pracodawcy proponują cudzoziemcom różne formy zatrudnienia, w maju br. dominowała umowa zlecenie (58%) oraz umowa o pracę (28,4%). Od stycznia do maja br. zarejestrowano już 46,9 tys. wniosków, z czego 98% dotyczyła obywateli Ukrainy. W porównaniu do analogicznego okresu 2015r. liczba ofert dla pracowników z Ukrainy wzrosła o 26,7 tys. Zatrudnienie cudzoziemców w maju 2016 wg grup zawodów i specjalności Pracownicy przy pracach prostych Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Pracownicy biurowi Technicy i inny średni personel Specjaliści Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Siły zbrojne

12 Aneks statystyczny 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty V 15 VI VII VIII IX X XI XII I 16 II III IV V 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

17 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,4 7, XII , ,3 6, I , ,4 6, II , ,8 6, III , ,5 6, IV , ,8 6, V , ,2 5,7

18 Zmiany na rynku pracy w maju 2016r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu maja 2016r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do kwietnia 2016r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do maja 2015r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 30 roku życia* w tym: do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,3-4,2-6,7-5,6-7,1-7,0 22,0-3,5-3,8-4,0-5,3-19,9-18,5-21,7-18,7-24,6-26,8-13,3-16,5-23,3-18,4-19,7 *brak danych dla wskazanej kategorii w poprzednich okresach sprawozdawczych Okresy Od stycznia do maja 2016r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,9-4,6 0,3 18,5 21,2

19 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie V 15 VI VII VIII IX X XI XII I 16 II III IV V 1 ogółem kobiety do 30 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie V 15 VI VII VIII IX X XI XII I 16 II III IV V 1 kobiety 56,8 57,6 58,6 59,1 58,7 58,7 58,2 57,7 56,6 56,2 56,5 57,2 57,8 2 do 30 roku życia 31,5 30,5 30,2 30,2 31,5 31,8 31,7 31,4 31,6 31,8 31,1 30,2 29,7 3 powyżej 50 roku życia 25,6 26,1 26,0 26,0 25,8 26,1 26,2 26,3 26,0 25,7 25,9 26,2 26,7 4 długotrwale bezrobotni 51,4 51,5 50,8 50,6 50,0 49,8 49,6 49,1 47,6 46,9 47,6 48,4 49,2 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,0 27,1 26,8 26,7 27,4 27,3 27,2 27,0 26,8 26,9 26,9 27,1 27,2 6 bez doświadczenia zawodowego 18,7 18,4 18,2 18,3 18,8 18,9 18,8 18,6 18,1 18,0 17,6 17,3 17,6 7 niepełnosprawni 7,7 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie V 15 VI VII VIII IX X XI XII I 16 II III IV V 1 ogółem kobiety do 30 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

20 20 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz pracy społecznie użytecznej skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy pozostałych 1.5. Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj maj 2016[%] 100,0 50,0 13,2 0,6 0,0 17,7 6,2 6,8 5,5 % wzrost/spadek maj 2016 / kwiecień ,6-17,1-16,0-29,7 6,5-9,2 6,3-13,6

21 21 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 r.ż. świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozostałe wydatki ogółem prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne ogółem 1.6. Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2016r. Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kategorie styczeń luty marzec kwiecień maj I-V I-V 2016 [%] 6,2 5,5 9,5 39,1 5,9 0,2 0,1 0,5 1,3 1,5 0,0 0,0 6,3 5,8 18,1 100,0 Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł) kategorie styczeń ,6 211,4 178, ,1 5,2 26,0 1,9 148,3 67,0 108,8 11,1 0,0 284,0 29,7 94, ,9 luty ,9 211,4 156, ,5 6,8 25,8 3,1 260,8 249,1 162,2 2,7 0,0 879,8 143,0 623, ,8 marzec ,1 333,0 440, ,1 8,1 28,6 7,1 306,8 378,4 184,3 11,9 0, , , , ,7 kwiecień ,5 641,5 836, ,3 40,3 50,0 13,0 261,4 311,7 169,1 8,0 0, , , , ,2 maj ,4 949,5 815, ,3 79,7 36,3 15,5 231,7 264,4 248,6 5,5 0, , , , ,9 I-V , , , ,3 140,1 166,7 40, , ,6 873,0 39,2 0, , , , ,5 I- V 2016 [%] 3,7 3,2 3,4 39,5 0,2 0,2 0,1 1,7 1,8 1,2 0,1 0,0 21,9 9,4 13,6 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

22 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2015 i 2016 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2016/2015 styczeń ,7 luty ,8 marzec ,4 kwiecień ,0 maj ,1 czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

23 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2016r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu maja 2016 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu maja 2016 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 94,8 8,2-0,3-1,5 2. kujawsko-pomorskie 102,5 12,7-0,4-1,5 3. lubelskie 100,4 10,9-0,5-1,0 4. lubuskie 35,2 9,5-0,4-2,0 5. łódzkie 103,4 9,7-0,4-1,8 6. małopolskie 109,6 7,7-0,4-1,3 7. mazowieckie 208,4 8,0-0,2-1,1 8. opolskie 33,7 9,5-0,4-1,5 9. podkarpackie 111,9 12,1-0,5-1,5 10. podlaskie 51,9 11,1-0,4-1,2 11. pomorskie 71,1 8,3-0,4-1,8 12. śląskie 138,1 7,6-0,3-1,6 13. świętokrzyskie 62,0 11,7-0,4-1,7 14. warmińsko-mazurskie 76,6 15,0-0,8-2,2 15. wielkopolskie 86,4 5,7-0,3-1,4 16. zachodniopomorskie 70,7 11,9-0,6-2,3 Polska 1 456,9 9,1-0,4-1,6 23

24 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu maja 2016r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do kwietnia 2016r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do maja 2015r. 1. chodzieski 11,7-0,3-2,1 2. czarnkowsko -trzcianecki 7,1-0,4-3,4 3. gnieźnieński 9,2-0,6-2,1 4. gostyński 7,6-0,3-1,9 5. grodziski 6,0-0,3-1,2 6. jarociński 7,4-0,9-3,0 7. kaliski * 5,0-0,3-1,4 7a. - powiat ziemski 4,9-0,3-1,6 7b. - m. Kalisz 5,0-0,4-1,4 8. kępiński 2,6 0,0-0,6 9. kolski 11,8-0,5-2,1 10. koniński * 12,6-0,6-1,0 10a. - powiat ziemski 14,2-0,8-0,9 10b. - m. Konin 10,5-0,3-1,2 11. kościański 5,4-0,3-1,1 12. krotoszyński 5,3-0,2-2,0 13. leszczyński * 4,9-0,4-1,1 13a. - powiat ziemski 4,3-0,4-1,2 13b. - m. Leszno 5,3-0,4-1,1 14. międzychodzki 6,6-0,5-1,8 15. nowotomyski 4,0-0,3-0,6 16. obornicki 7,1-0,2-1,5 17. ostrowski 5,2-0,5-1,9 18. ostrzeszowski 6,0-0,5-1,5 19. pilski 8,2-0,2-1,6 20. pleszewski 5,6-0,6-2,3 21. poznański * 2,4-0,1-0,7 21a. - powiat ziemski 2,7-0,1-0,7 21b. - m. Poznań 2,3-0,1-0,7 22. rawicki 6,4-0,3-1,5 23. słupecki 10,1-0,6-3,5 24. szamotulski 5,4-0,1-1,4 25. średzki 10,4-0,1-1,1 26. śremski 4,9-0,4-1,4 27. turecki 6,3-0,5-1,9 28. wągrowiecki 9,5-0,5-4,2 29. wolsztyński 3,4-0,2-1,4 30. wrzesiński 9,0-0,5-2,0 31. złotowski 11,7-0,6-1,5 województwo 5,7-0,3-1,4 * podregion kaliski 5,2-0,4-1,8 * podregion koniński 10,8-0,5-1,7 * podregion leszczyński 5,5-0,3-1,4 * podregion pilski 9,2-0,4-2,4 * podregion poznański 4,0-0,2-1,0 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 24

25 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób Lp. Powiaty w stosunku w stosunku odpływ w końcu do kwietnia do maja napływ z powodu miesiąca 2016r. 2015r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4-16, czarnkowskotrzcianecki ,3-34, gnieźnieński ,9-18, gostyński ,8-21, grodziski ,3-16, jarociński ,2-29, kaliski ,6-22, a. - powiat ziemski ,2-24, b. - m. Kalisz ,9-21, kępiński 743-2,2-19, kolski ,8-16, koniński ,0-7, a. - powiat ziemski ,8-5, b. - m. Konin ,6-10, kościański ,5-16, krotoszyński ,3-28, leszczyński ,5-18, a. - powiat ziemski 935-7,3-20, b. - m. Leszno ,6-17, międzychodzki 782-7,0-21, nowotomyski ,4-10, obornicki ,1-17, ostrowski ,2-26, ostrzeszowski ,5-19, pilski ,8-16, pleszewski ,3-30, poznański ,8-21, a. - powiat ziemski ,5-18, b. - m. Poznań ,0-22, rawicki ,5-19, słupecki ,8-27, szamotulski ,5-21, średzki ,8-10, śremski ,1-23, turecki ,2-23, wągrowiecki ,0-33, wolsztyński 889-4,7-29, wrzesiński ,3-19, złotowski ,0-11, województwo ,3-19, podregion kaliski ,3-25, podregion koniński ,3-14, podregion leszczyński ,7-20, podregion pilski ,0-21, podregion poznański ,7-19,

26 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2016 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

27 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób w tym: Lp. Powiaty objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

28 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w stosunku w stosunku kobiet w z powodu w końcu do kwietnia do maja napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2016r. 2015r. pracy 1. chodzieski ,9-11,8 59, czarnkowskotrzcianecki ,1-36,1 54, gnieźnieński ,9-16,7 56, gostyński ,6-22,7 56, grodziski 794-0,8-8,6 56, jarociński ,2-25,7 60, kaliski ,0-22,0 53, a. - powiat ziemski 849-4,9-22,4 56, b. - m. Kalisz ,1-21,7 51, kępiński 459-1,5-18,6 61, kolski ,4-12,9 60, koniński ,7-6,7 56, a. - powiat ziemski ,2-6,3 57, b. - m. Konin ,7-7,3 54, kościański 927-5,3-17,5 60, krotoszyński ,2-23,4 66, leszczyński ,7-17,1 57, a. - powiat ziemski 539-7,5-16,9 57, b. - m. Leszno 963-6,2-17,2 56, międzychodzki 499-6,9-15,0 63, nowotomyski 686-1,4-9,3 55, obornicki 985-1,5-17,4 62, ostrowski ,9-27,0 57, ostrzeszowski 912-8,8-20,3 65, pilski ,1-16,1 54, pleszewski ,4-24,4 63, poznański ,4-19,0 55, a. - powiat ziemski ,3-15,7 58, b. - m. Poznań ,5-21,0 53, rawicki 930-4,6-18,7 59, słupecki ,5-28,3 55, szamotulski ,4-18,8 59, średzki ,8-6,0 56, śremski 651-4,5-18,5 59, turecki ,7-25,1 62, wągrowiecki ,1-35,6 59, wolsztyński 521-1,0-22,2 58, wrzesiński ,4-17,5 62, złotowski ,9-9,7 58, województwo ,2-18,5 57, podregion kaliski ,0-23,8 59, podregion koniński ,8-13,9 57, podregion leszczyński ,5-19,5 58, podregion pilski ,5-21,7 57, podregion poznański ,7-16,5 57,

29 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2016 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty kobiet objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

31 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do kwietnia do maja napływ powodu 2016r. 2015r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,7-14,0 48, czarnkowskotrzcianecki ,6-33,6 55, gnieźnieński ,7-21,2 34, gostyński ,6-21,6 54, grodziski ,9-13,2 67, jarociński ,6-32,3 57, kaliski ,0-24,8 37, a. - powiat ziemski ,0-24,8 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,8-18,2 67, kolski ,3-16,4 60, koniński ,8-5,4 54, a. - powiat ziemski ,8-5,4 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,7-18,5 51, krotoszyński ,6-26,1 34, leszczyński ,4-20,0 33, a. - powiat ziemski ,4-20,0 93, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,6-19,0 61, nowotomyski ,4-11,5 58, obornicki ,1-17,3 49, ostrowski ,0-30,3 44, ostrzeszowski ,4-22,3 61, pilski ,8-11,8 36, pleszewski ,2-29,5 62, poznański ,0-16,2 22, a. - powiat ziemski ,0-16,2 60, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,9-18,9 48, słupecki ,6-27,5 70, szamotulski ,1-20,4 53, średzki ,0-11,4 62, śremski ,6-25,8 44, turecki ,1-25,0 57, wągrowiecki ,8-34,3 54, wolsztyński ,0-31,8 72, wrzesiński ,3-21,0 48, złotowski ,9-10,4 52, województwo ,3-19,7 47, podregion kaliski ,6-27,4 47, podregion koniński ,6-14,5 58, podregion leszczyński ,1-22,0 48, podregion pilski ,9-21,3 47, podregion poznański ,4-17,4 38,

32 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

33 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

34 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce maj 2016r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba do 30 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział do 30 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do kwietnia do maja napływ powodu 2016r. 2015r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,0-11,9 28, czarnkowskotrzcianecki ,1-32,5 32, gnieźnieński ,0-23,8 28, gostyński ,8-26,8 33, grodziski ,8-21,0 34, jarociński ,2-35,0 32, kaliski ,9-25,1 26, a. - powiat ziemski ,1-30,4 35, b. - m. Kalisz ,7-18,8 21, kępiński ,5-27,3 36, kolski ,0-19,7 35, koniński ,0-14,1 33, a. - powiat ziemski ,4-12,1 38, b. - m. Konin ,9-18,9 25, kościański ,3-23,9 29, krotoszyński ,4-34,3 31, leszczyński ,1-26,5 26, a. - powiat ziemski ,2-30,1 32, b. - m. Leszno ,1-23,6 23, międzychodzki ,7-26,8 37, nowotomyski ,8-9,9 34, obornicki ,6-20,2 29, ostrowski ,5-38,4 28, ostrzeszowski ,4-31,6 34, pilski ,1-16,8 27, pleszewski ,4-30,6 33, poznański ,8-26,8 20, a. - powiat ziemski ,3-27,9 22, b. - m. Poznań ,4-26,1 19, rawicki ,1-21,1 34, słupecki ,1-26,6 38, szamotulski ,5-24,4 28, średzki ,1-15,5 29, śremski ,2-24,4 30, turecki ,8-33,8 30, wągrowiecki ,8-33,7 33, wolsztyński ,6-45,2 29, wrzesiński ,3-25,3 28, złotowski ,9-15,5 31, województwo ,1-24,6 29, podregion kaliski ,0-32,4 30, podregion koniński ,0-19,8 34, podregion leszczyński ,8-27,6 30, podregion pilski ,3-22,3 30, podregion poznański ,2-23,4 26,

35 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty do 30 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo