Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska Poznań tel wuppoznan.praca.gov.pl ISSN

3 Spis treści Bezrobocie rejestrowane w Wielkopolsce w maju 2017 r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 Popyt na pracę... 9 Zwolnienia grupowe Zatrudnianie cudzoziemców Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w maju 2017 r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2017 r Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2016 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2017 r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

4 Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy maj 2017 r Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej oraz bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w maju 2017 r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w maju 2017 r Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w maju 2017 r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu maja 2017 r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w lipcu 2017 r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Poznaniu 5

6 6

7 Bezrobocie rejestrowane w Wielkopolsce w maju 2017 r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 20,1% mniej niż w maju poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 1 202,1 tys. osób. W maju 2017 r. do rejestrów wielkopolskich urzędów pracy trafiło osób, w porównaniu z poprzednim miesiącem było to więcej o 6,7%. Profil pomocy ustalono dla osób, wśród nich (14,7%) to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Najczęściej urzędy pracy rejestrowały osoby z ustalonym II profilem pomocy, tj. 82,5%. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 4,4% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 12,7% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 7,4%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 1,9% do 10,9%. Powiaty o najwyższej stopie to chodzieski, kolski, koniński, słupecki i złotowski. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w maju 2017 r. wyszczególnienie V 2017 % wzrost/spadek % wzrost/spadek V'17 do IV'17 V'17 do V'16 stan ogółem ,5-20,1 w tym z prawem do zasiłku ,2-19,7 napływ ,7-14,2 odpływ ,6-19,5 w tym podjęcia pracy ,3-25,2 Liczba i stopa bezrobocia [w %] Stopa bezrobocia [w %] ,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 78 4,9 72 4,6 69 4,4 8,0 6,0 4,0 13,4 13,4 9,8 9,6 11,4 7,6 9,8 6,1 8,3 5,0 7,4 4,4 Tysiące 20 0 V'16 VI VII VIII IX X XI XII I'17 II III IV V liczba stopa bezrobocia 2,0 0, V 2017 Wielkopolska Polska Struktura wg wieku V % 42% V % 60% V 2017 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W maju 2017 r. w Wielkopolsce aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto osób, najwięcej osób skierowanych zostało na staż (37,5%) oraz szkolenie (19%). Pomimo utrzymującej się korzystnej koniunktury na rynku pracy nadal w regionie niemal połowę klientów urzędów pracy stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Od stycznia do maja br. jedynie 7,5% z tej kategorii (tj osób) skorzystało z oferty aktywnych form pomocy. Dominującym klientem korzystającym z aktywizacji są osoby do 30 roku życia, w wielkopolskich powiatach od początku roku pomocą objęto 31,5% (tj osób) tej populacji. Stąd udział tej grupy w rejestrach maleje, w końcu maja wyniósł 28% wobec 29,7% w maju 2016r. Dodać należy, że wskaźnik bezrobocia długotrwałego utrzymuje się na wysokim poziomie we wszystkich województwach, średnia dla kraju w maju br. wyniosła 56% a niższy wskaźnik niż w Wielkopolsce zarejestrowano jedynie w województwie pomorskim (47,4%). Wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły w kwietniu 2017 r ,4 tys. zł. i było to o 6 346,2 tys. więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 r. [osoby] Aktywizacja osób do 30 roku życia 16 staże szkolenia udzielone dotacje 381 V inne prace subsydiowane wyposażenia stanowiska pracy V 2017 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe roboty publiczne 181 prace interwencyjne 152 prace społecznie użyteczne bon na zasiedlenie Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr. 50+ bon zatrudnieniowy przygotowanie zawodowe dorosłych świadczenie aktywizacyjne refundacja składek na ubezpieczenia społeczne grant na telepracę I-V 2017 ogółem kobiety

9 Popyt na pracę W maju 2017 r. do wielkopolskich urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy tj. o więcej niż osób rejestrujących się, z czego 18,7% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 2 848, Ostrowie Wlkp. 599, Szamotułach 496, Koninie 473, Krotoszynie 468 oraz Kaliszu 434. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Chodzieży, Międzychodzie, Obornikach, Turku, Śremie oraz Słupcy. Według danych z maja br. w kraju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,5% r/r. Analitycy prognozują, że polski rynek pracy będzie coraz bardziej nasycony, co w nadchodzących miesiącach może skutkować wyhamowaniem tempa wzrostu zatrudnienia i zwiększoną presją płacową. Jednak pomimo tego, że już obserwuje się silne przyspieszenie wzrostu poziomu płac, to analitycy nadal ostrożnie mówią o powszechnej presji płacowej (źródło: Makroskop maj 2017, BZ WBK). Na rynku wielkopolskim również utrzymuje się tendencja wzrostowa przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w kwietniu br. wzrost wyniósł 4,8% (źródło: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa wielkopolskiego, GUS). Omówione tendencje oraz wzrost prac sezonowych rozbudzają oczekiwania również w stosunku do jakości oferowanego przez pracodawców zatrudnienia. Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy Struktura ofert pracy w maju 2017 r. V'16 VI VII VIII IX X XI XII I'17 II III IV V % niesubsydiowane % subsydiowane % % 63 1% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy V'16 VI VII VIII IX X XI XII I'17 II III IV V wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 9

10 Zwolnienia grupowe W maju 2017 r. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 230 osób w ramach zwolnień grupowych. Zgłoszenia zwolnień wpłynęły do urzędów pracy w Kępnie, Lesznie, Pile i Poznaniu. W powiecie poznańskim jeden pracodawca zgłosił zamiar zwolnienia 165 osób, w tym przypadku urząd pracy uruchomi działania zgodne z programem zwolnień monitorowanych. W analizowanym miesiącu bez pracy pozostały 162 osoby objęte zwolnieniami grupowymi i było to o 47 osób więcej niż w 2016 r Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-V 2017 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 10

11 Zatrudnianie cudzoziemców W maju 2017 r. w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowane zostały oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców na zasadach uproszczonych. Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy , znacznie mniej oświadczeń wpłynęło w celu zatrudnienia obywateli Białorusi 276 i Mołdawii %, tj oświadczeń zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, po 8%, tj w Ostrowie Wlkp. i w Kaliszu. W 6 wielkopolskich powiatach zarejestrowano mniej niż 100 oświadczeń, najmniej w powiatach śremskim (38), chodzieskim (43) i kolskim (48). Zatrudnieni cudzoziemcy zasilą wielkopolski rynek pracy przede wszystkim w branży budowlanej, rolniczej i przemysłowej (39% rejestracji). Połowa zatrudnionych cudzoziemców podejmie pracę w zawodzie sklasyfikowanym w grupie pracownicy przy pracach prostych, kolejne 33,4% jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Zatrudnienie cudzoziemców w maju 2017 wg grup zawodów i specjalności Pracownicy przy pracach prostych Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Pracownicy biurowi Technicy i inny średni personel Specjaliści Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Siły zbrojne

12 12

13 Aneks statystyczny 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1. Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty V 16 VI VII VIII IX X XI XII I 17 II III IV V 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

19 1.2. Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,4 7, XII , ,3 6, XII , ,2 5, I , ,2 5, II , ,3 5, III , ,8 4, IV , ,1 4, V , ,4 4,4

20 Zmiany na rynku pracy w maju 2017 r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu maja 2017 r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do kwietnia 2017 r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do maja 2016 r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 30 roku życia w tym: do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,5-3,3-6,3-5,2-4,8-3,2 24,8-4,0-3,9-2,7-4,9-20,1-17,6-23,6-19,7-24,6-26,1-25,7-17,3-20,0-17,1-19,6 Okresy Od stycznia do maja 2017 r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,5-16,3-24,2-16,0-4,3

21 21 WOJEWÓDZKI URZĄDPRACY W POZNANIU 1.4.Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie V 16 VI VII VIII IX X XI XII I 17 II III IV V 1 ogółem kobiety do 30 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie V 16 VI VII VIII IX X XI XII I 17 II III IV V 1 kobiety 57,8 58,5 59,4 60,0 59,5 59,5 59,4 58,8 57,8 57,7 58,2 58,9 59,6 2 do 30 roku życia 29,7 28,6 28,7 29,0 30,1 29,8 29,5 29,0 29,6 29,4 28,9 28,0 28,0 3 powyżej 50 roku życia 26,7 27,1 26,9 26,5 26,1 26,4 26,7 27,0 26,6 26,6 26,9 27,5 27,6 4 długotrwale bezrobotni 49,2 49,7 49,6 49,2 49,0 49,4 49,2 49,0 47,2 46,8 47,4 48,9 49,2 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,2 27,1 27,0 26,9 27,7 27,7 27,7 27,7 27,6 27,8 27,9 28,0 28,1 6 bez doświadczenia zawodowego 17,6 17,3 17,2 17,4 17,9 17,8 17,6 17,1 16,9 16,7 16,6 16,3 16,8 7 niepełnosprawni 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,6 7,6 7,8 8,0 8,1 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie V 16 VI VII VIII IX X XI XII I 17 II III IV V 1 ogółem kobiety do 30 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

22 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim miesiąc osoby wyłączone z ewidencji podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz pracy społecznie użytecznej skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych z tego wyłączone z przyczyn odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy styczeń luty marzec kwiecień maj maj 2017 [%] 100,0 46,4 13,8 0,4 0,0 17,5 7,1 7,5 7,3 % wzrost/spadek maj 2017 / kwiecień ,6-12,3-16,5 35,0 0,0-6,9-4,4 13,2-8,7 pozostałych

23 1.6.Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2017 r. Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kategorie prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne ogółem 23 styczeń luty marzec kwiecień maj I-V I-V 2017 [%] 7,1 4,6 11,6 41,0 5,5 0,1 0,1 0,8 2,1 1,2 0,0 0,0 7,6 5,6 12,7 100,0 kategorie prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł)* staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 r.ż. świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy styczeń ,4 130,7 117, ,6 3,2 33,5 22,7 74,3 107,5 201,9 3,6 0,0 124,2 34, , ,6 luty ,8 153,1 90, ,0 10,9 41,5 16,4 80,5 297,3 197,8 2,9 0,0 459,3 4, , ,9 marzec ,6 153,1 282, ,1 11,0 30,4 46,3 117,2 542,1 300,3 2,7 0, ,3 579, , ,5 kwiecień ,9 270,8 523, ,0 23,4 65,7 28,6 111,7 399,6 253,4 2,8 0, , , , ,8 maj ,2 504,4 804, ,3 83,1 63,1 36,2 137,2 329,9 275,3 6,0 0, , , , ,4 I-V , , , ,0 131,6 234,2 150,2 520, , ,7 18,0 0, , , , ,2 I-V 2017 [%] 2,4 1,4 2,1 19,5 0,2 0,3 0,2 0,6 2,0 1,4 0,0 0,0 18,7 4,4 46,8 100,0 *w tabeli ujęto środki wydatkowane przez wielkopolskie powiatowe urzędy pracy na podstawie sprawozdania MRPiPS-02. pozostałe wydatki ogółem

24 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2016 i 2017 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2017/2016 styczeń ,0 luty ,6 marzec ,7 kwiecień ,5 maj ,6 czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

25 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2017 r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu maja 2017 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu maja 2017 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 78,3 6,6-0,3-1,4 2. kujawsko-pomorskie 89,5 10,9-0,4-1,7 3. lubelskie 86,0 9,3-0,4-1,6 4. lubuskie 28,3 7,6-0,3-1,8 5. łódzkie 82,9 7,8-0,2-1,9 6. małopolskie 86,8 6,0-0,2-1,6 7. mazowieckie 174,1 6,6-0,1-1,3 8. opolskie 29,4 8,2-0,3-1,2 9. podkarpackie 95,6 10,3-0,5-1,8 10. podlaskie 44,1 9,4-0,3-1,7 11. pomorskie 55,3 6,3-0,2-1,8 12. śląskie 108,6 5,9-0,3-1,7 13. świętokrzyskie 50,3 9,5-0,4-2,2 14. warmińsko-mazurskie 64,8 12,7-0,6-2,2 15. wielkopolskie 69,0 4,4-0,2-1,2 16. zachodniopomorskie 59,0 9,8-0,3-2,0 Polska 1 202,1 7,4-0,3-1,7 25

26 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu maja 2017 r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do kwietnia 2017 r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do maja 2016 r. 1. chodzieski 9,6-0,3-1,9 2. czarnkowsko -trzcianecki 5,6-0,4-1,3 3. gnieźnieński 7,3-0,2-1,8 4. gostyński 6,5-0,3-1,0 5. grodziski 4,9-0,2-1,2 6. jarociński 5,1-0,5-2,3 7. kaliski * 4,0-0,1-1,0 7a. - powiat ziemski 3,8-0,1-1,0 7b. - m. Kalisz 4,1-0,2-1,0 8. kępiński 2,2 0,0-0,3 9. kolski 8,5-0,7-3,3 10. koniński * 10,9-0,5-1,6 10a. - powiat ziemski 12,3-0,6-1,7 10b. - m. Konin 9,0-0,4-1,5 11. kościański 4,2-0,2-1,2 12. krotoszyński 4,1-0,4-1,2 13. leszczyński * 4,1-0,2-0,7 13a. - powiat ziemski 3,7-0,1-0,5 13b. - m. Leszno 4,4-0,2-0,8 14. międzychodzki 5,4 0,0-1,1 15. nowotomyski 2,8-0,2-1,1 16. obornicki 5,0-0,5-2,0 17. ostrowski 3,9-0,1-1,2 18. ostrzeszowski 5,1-0,1-0,8 19. pilski 6,4-0,2-1,8 20. pleszewski 4,5-0,4-1,0 21. poznański * 1,9 0,0-0,5 21a. - powiat ziemski 2,1-0,1-0,5 21b. - m. Poznań 1,8 0,0-0,5 22. rawicki 5,3-0,3-1,0 23. słupecki 8,4-0,5-1,7 24. szamotulski 4,5 0,0-1,0 25. średzki 7,7-0,3-2,9 26. śremski 3,3-0,2-1,5 27. turecki 4,8-0,2-1,5 28. wągrowiecki 7,7-0,5-1,6 29. wolsztyński 2,1-0,1-1,2 30. wrzesiński 5,1-0,2-3,5 31. złotowski 9,2-0,4-1,8 województwo 4,4-0,2-1,2 * podregion kaliski 4,0-0,2-1,1 * podregion koniński 8,8-0,5-1,9 * podregion leszczyński 4,4-0,3-1,0 * podregion pilski 7,3-0,4-1,7 * podregion poznański 3,0-0,1-0,9 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 26

27 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób Lp. Powiaty w stosunku w stosunku odpływ w końcu do kwietnia do maja napływ z powodu miesiąca 2017 r r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,2-15, czarnkowskotrzcianecki ,6-17, gnieźnieński ,6-19, gostyński ,2-12, grodziski ,2-17, jarociński ,2-31, kaliski ,1-18, a. - powiat ziemski ,2-19, b. - m. Kalisz ,7-18, kępiński 657 1,4-11, kolski ,1-30, koniński ,7-12, a. - powiat ziemski ,8-12, b. - m. Konin ,6-13, kościański ,8-21, krotoszyński ,1-21, leszczyński ,4-13, a. - powiat ziemski 826-3,8-11, b. - m. Leszno ,3-14, międzychodzki 664-0,4-15, nowotomyski 879-6,3-28, obornicki ,9-27, ostrowski ,9-23, ostrzeszowski ,8-12, pilski ,6-21, pleszewski ,7-17, poznański ,0-19, a. - powiat ziemski ,6-17, b. - m. Poznań ,7-20, rawicki ,4-13, słupecki ,8-16, szamotulski ,8-17, średzki ,8-28, śremski 772-6,1-29, turecki ,2-22, wągrowiecki ,0-17, wolsztyński 561-4,8-36, wrzesiński ,9-41, złotowski ,2-16, województwo ,5-20, podregion kaliski ,8-20, podregion koniński ,6-17, podregion leszczyński ,2-17, podregion pilski ,6-18, podregion poznański ,4-23,

28 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne w tym: przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie 28

29 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę w tym: dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański inne 29

30 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w stosunku w stosunku kobiet w z powodu w końcu do kwietnia do maja napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2017 r r. pracy 1. chodzieski ,3-13,8 61, czarnkowskotrzcianecki ,6-11,8 58, gnieźnieński ,0-15,3 59, gostyński ,5-10,3 57, grodziski 640-0,8-19,4 55, jarociński 828-8,3-30,5 61, kaliski ,2-16,5 54, a. - powiat ziemski 682-1,6-19,7 56, b. - m. Kalisz ,0-14,3 53, kępiński 386 0,8-15,9 58, kolski ,3-28,1 61, koniński ,2-9,4 58, a. - powiat ziemski ,2-9,3 59, b. - m. Konin ,1-9,6 56, kościański 779-3,5-16,0 65, krotoszyński 875-9,3-24,8 63, leszczyński ,2-9,5 59, a. - powiat ziemski 508-2,1-5,8 61, b. - m. Leszno 852-5,3-11,5 58, międzychodzki 428-2,9-14,2 64, nowotomyski 481-4,6-29,9 54, obornicki 772-3,7-21,6 67, ostrowski ,6-22,7 58, ostrzeszowski 814 0,1-10,7 66, pilski ,1-13,0 60, pleszewski 708-8,9-17,0 64, poznański ,2-16,1 57, a. - powiat ziemski ,3-12,2 62, b. - m. Poznań ,2-18,6 54, rawicki 792-3,8-14,8 58, słupecki ,3-11,2 59, szamotulski ,5-15,3 60, średzki ,9-23,8 59, śremski 464-8,8-28,7 60, turecki ,3-22,2 62, wągrowiecki ,4-15,6 60, wolsztyński 319-7,5-38,8 56, wrzesiński 987-4,0-40,4 63, złotowski ,9-13,6 59, województwo ,3-17,6 59, podregion kaliski ,9-20,4 59, podregion koniński ,7-15,4 59, podregion leszczyński ,3-14,7 59, podregion pilski ,0-13,5 60, podregion poznański ,0-20,3 59,

31 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne w tym: przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie 31

32 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę w tym: dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański inne 32

33 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do kwietnia do maja napływ powodu 2017 r r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,7-15,5 49, czarnkowskotrzcianecki ,3-16,8 56, gnieźnieński ,4-16,8 35, gostyński ,8-11,8 55, grodziski ,6-16,5 68, jarociński ,1-29,9 58, kaliski ,5-24,2 34, a. - powiat ziemski ,5-24,2 92, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,7-14,7 65, kolski ,5-30,3 60, koniński ,7-12,0 54, a. - powiat ziemski ,7-12,0 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,1-23,6 50, krotoszyński ,7-16,1 36, leszczyński ,4-11,7 34, a. - powiat ziemski ,4-11,7 93, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,5-18,4 59, nowotomyski ,3-29,3 58, obornicki ,4-22,4 53, ostrowski ,7-22,3 45, ostrzeszowski ,4-9,5 63, pilski ,9-22,1 36, pleszewski ,1-19,5 60, poznański ,7-13,7 24, a. - powiat ziemski ,7-13,7 63, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,9-21,3 44, słupecki ,2-15,6 71, szamotulski ,8-18,1 52, średzki ,2-27,7 62, śremski ,6-27,2 46, turecki ,2-20,6 59, wągrowiecki ,5-14,4 56, wolsztyński ,5-37,7 71, wrzesiński ,8-42,5 48, złotowski ,7-16,4 52, województwo ,9-19,6 47, podregion kaliski ,2-20,9 47, podregion koniński ,6-17,7 58, podregion leszczyński ,9-19,4 47, podregion pilski ,5-17,3 48, podregion poznański ,8-22,1 39,

34 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie 34

35 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba mieszkańców wsi Lp. Powiaty objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju 2017 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę w tym: dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański inne 35

36 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce maj 2017 r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba do 30 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział do 30 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do kwietnia do maja napływ powodu 2017 r r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4-23,0 26, czarnkowskotrzcianecki ,4-29,3 27, gnieźnieński ,6-24,0 26, gostyński ,6-15,5 31, grodziski ,3-18,9 33, jarociński ,9-34,8 30, kaliski ,9-25,3 24, a. - powiat ziemski ,2-25,6 33, b. - m. Kalisz ,6-25,0 19, kępiński ,5-24,9 30, kolski ,0-34,0 33, koniński ,5-16,7 31, a. - powiat ziemski ,4-14,6 36, b. - m. Konin ,7-22,1 23, kościański ,6-24,9 27, krotoszyński ,2-28,4 29, leszczyński ,9-17,6 25, a. - powiat ziemski ,9-19,2 29, b. - m. Leszno ,6-16,4 23, międzychodzki ,1-26,3 32, nowotomyski ,5-36,9 30, obornicki ,9-32,5 26, ostrowski ,6-30,1 26, ostrzeszowski ,0-13,9 33, pilski ,0-25,0 26, pleszewski ,6-19,5 32, poznański ,1-24,0 19, a. - powiat ziemski ,2-20,8 21, b. - m. Poznań ,0-26,2 18, rawicki ,1-15,5 33, słupecki ,2-23,8 34, szamotulski ,2-19,0 28, średzki ,6-34,9 27, śremski ,0-27,5 31, turecki ,9-21,2 31, wągrowiecki ,8-25,4 30, wolsztyński ,6-40,7 27, wrzesiński ,0-41,3 28, złotowski ,9-22,0 29, województwo ,8-24,6 28, podregion kaliski ,7-26,3 28, podregion koniński ,6-21,9 32, podregion leszczyński ,6-20,0 29, podregion pilski ,0-24,8 27, podregion poznański ,6-27,4 24,

37 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty do 30 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w maju chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie 37

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo