Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014

2 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks statystyczny... 9 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w styczniu 2014r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2013 i 2014 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2013 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2014r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

3 Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy styczeń2014r Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby bez wykształcenia średniego Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym. 37 Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w styczniu 2014r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w styczniu 2014 roku Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w styczniu 2014r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu stycznia 2014r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w marcu 2014r

4 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 4

5 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 5,2% mniej niż w styczniu poprzedniego roku. Spadki zanotowano 13 województwach, jedynie w regionach mazowieckim, podlaskim i warmińskomazurskim liczba w tym okresie zwiększyła się. W kraju liczba wyniosła 2 260,7 tys. osób. W regionie odnotowuje się wysoki odsetek długotrwałego bezrobocia, w styczniu br. było to 46,8% tj. o 0,1 pp mniej niż w analogicznym okresie 2013r. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 10,0% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 22,4% wystąpił w woj. warmińskomazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 14,0%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 4,4% do 22,0%. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, konińskim, słupeckim, wągrowieckim i złotowskim. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w styczniu 2014r. wyszczególnienie I 2014 % wzrost/spadek % wzrost/spadek I'14 do XII'13 I'14 do I'13 stan ogółem ,1-5,2 w tym z prawem do zasiłku ,5-22,9 napływ ,2-19,9 odpływ ,9 1,1 w tym podjęcia pracy ,3 1, Liczba i stopa bezrobocia [w %] ,5 10,8 10,7 10,4 10,0 9,6 9,5 9,5 9,4 9,3 9,5 9,6 I'13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 liczba stopa bezrobocia 10,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,4 9,5 Stopa bezrobocia [w %] 13,4 13,4 12,1 12,4 12,5 9,2 9,2 9,1 9,8 9,6 10,0 14, I 2014 Wielkopolska Polska I 2014 Struktura wg wieku I % 46% 54% 54% I 2014 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 5

6 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Styczeń był miesiącem o zmniejszonej liczbie aktywizacji z uwagi na trwające procedury przydziału samorządom środków z Funduszu Pracy na ten cel. Urzędy skierowały na aktywne formy przeciwdziałania jedynie 573 osoby, z czego najwięcej tj. 261 osób na staż. Na walkę z bezrobociem samorządy wydatkowały w styczniu br. ze środków Funduszu Pracy 3 005,0 tys. zł i było to o 1 304,3 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w styczniu zasady naboru na dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy w roku Powiatowe urzędy pracy Wielkopolski będą mogły aplikować o środki na aktywizację m.in. w ramach programów: aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, związanych z aktywizacją na terenach, na których w 2014 roku miały miejsce klęski żywiołowe, aktywizacji zawodowej będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pierwszy z naborów został ogłoszony w styczniu br. i dotyczył aktywizacji osób młodych do 25 roku życia. Dla naszego regionu przeznaczono łączną pulę środków w kwocie 6 421,9 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej 9 wniosków uzyskało rekomendację Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dzięki czemu ponad 900 osób zostanie objętych działaniami aktywizacyjnymi. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w styczniu 2014r. [osoby] prace interwencyjne 18 Aktywizacja osób do 25 roku życia roboty publiczne 9 podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże I 2013 I podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane I 2014 ogółem kobiety 366 6

7 Popyt na pracę W styczniu do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy, z czego 24% dotyczyła stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 1 140, Ostrowie Wlkp. 424, Gnieźnie 347, Czarnkowie 275 i Kaliszu 250. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Grodzisku, Kole, Międzychodzie, Słupcy i Wolsztynie. Zwiększony o 53,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca popyt na pracę wynika z zainteresowania pracodawców miejscami aktywizacji zawodowej, do urzędów pracy wpłynęło o 188% więcej oferty pracy na stanowiska subsydiowane. Poprawa sytuacji na rynku pracy widoczna jest w zmniejszeniu liczby osób ubiegających się o 1 ofertę pracy. Przy znacznym wzroście bezrobocia w styczniu na jeden zgłoszony do urzędu pracy wakat przypadały 24 osoby, dla porównania w grudniu 2013r. było to 35 osób, natomiast w styczniu ub.r. 31 osób. I '13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy % niesubsydiowane Struktura ofert pracy w styczniu 2014r % subsydiowane % 223 4% 108 2% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy I'13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 7

8 Zwolnienia grupowe W styczniu br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 150 osób w ramach zwolnień grupowych tj. o 300 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad 70% z nich tj. 109 osób zgłoszono do zwolnienia w Poznaniu, pozostałe zgłoszenia wpłynęły do urzędów pracy w Grodzisku, Kaliszu i Ostrowie Wlkp. Najwięcej pracowników planuje zwolnić przetwórstwo przemysłowe tj. 72% ogółu osób, w stosunku do których w styczniu br. zgłoszono zwolnienia grupowe. W analizowanym miesiącu bez pracy pozostaną 24 osoby objęte zwolnieniami grupowymi i było to mniej o 81 osób niż w styczniu 2013r. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w styczniu 2013r. branża liczba zakładów liczba osób Przetwórstwo przemysłowe Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 4 Łącznie Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 8

9 Aneks statystyczny 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty I 13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

14 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, I , ,6 10,0

15 Zmiany na rynku pracy w styczniu 2014r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu stycznia 2014r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do grudnia 2013r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do stycznia 2013r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,1 3,7 6,8 7,5 6,2 6,6 4,1 4,5 3,7 5,1-5,2-3,8-6,7-22,9-13,4-13,2 3,9 7,1 6,2-5,0 Okresy Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej styczeń 2014r Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku -19,9 1,1 1,1-1,4 22,0

16 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie I 13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie I 13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 1 kobiety 53,6 52,9 52,4 52,8 53,5 54,2 55,4 56,1 56,1 56,3 55,9 55,1 54,4 2 do 25 roku życia 23,0 22,7 21,8 21,2 20,9 20,6 20,4 20,3 21,6 21,6 21,3 20,8 21,0 3 powyżej 50 roku życia 20,0 20,0 20,4 20,5 20,8 20,9 21,1 21,1 21,1 21,3 21,8 22,1 21,9 4 długotrwale bezrobotni 41,4 41,1 41,6 42,1 43,2 44,3 44,6 45,2 45,8 46,4 46,9 47,1 46,8 5 bez kwalifikacji zawodowych 26,3 26,2 26,0 26,1 26,5 26,8 26,8 27,0 27,5 27,5 27,3 27,1 27,0 6 bez doświadczenia zawodowego 20,0 19,8 19,3 19,2 19,4 19,6 19,8 20,2 20,9 20,9 20,7 20,3 19,9 7 bez wykształcenia średniego 57,1 57,3 57,7 57,5 56,9 56,5 55,7 55,2 55,6 55,8 56,1 56,7 56,9 8 niepełnosprawni 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,3 6,2 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie I 13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

17 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego pozostałych (podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat i innych) 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn rok miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień I-XII styczeń styczeń [%] 100,0 56,3 3,3 24,2 6,9 0,1 1,6 1,3 2,1 4,2 % wzrost/spadek styczeń 2014 / grudzień ,9-10,3 18,4-26,9 56,2-24,0-42,9-2,9 9,6 1,6

18 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2013 i 2014 liczba skierowanych osób oraz wydane środki z Funduszu Pracy Wyszczególnienie udzielone przygotowanie prace inne prace roboty dotacje i szkolenia staże zawodowe społecznie aktywne interwencyjne publiczne refundacje* dorosłych użyteczne formy ogółem styczeń 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 182,6 281,8 351,4 38, ,2 36,7 2,7 282, ,3 liczba osób luty 2013 wydatki FP (w tys. zł) 214,4 264,1 901,0 117, ,9 41,0 14,3 188, ,5 marzec 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 271,4 219, ,3 258, ,9 43,3 35,8 341, ,6 kwiecień 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 299,8 290, ,2 621, ,3 41,6 89,2 637, ,8 maj 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 488,9 665, ,5 612, ,8 47,2 165,7 885, ,2 czerwiec 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 530, , , , ,7 56,9 192, , ,3 lipiec 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 514, , , , ,7 63,4 266, , ,7 sierpień 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 489, , ,9 585, ,9 63,2 224,2 947, ,1 wrzesień 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 618, , ,1 849, ,9 63,7 250,5 738, ,0 październik 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 622, , ,5 913, ,5 58,6 196,7 793, ,1 listopad 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 526,2 938, ,0 705, ,4 54,7 182,1 884, ,1 grudzień 2013 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 675,8 663, , , ,7 60,9 139, , ,5 styczeń 2014 liczba osób wydatki FP (w tys. zł) 273,3 147,3 460,2 82, ,0 32,0 12,2 100, ,0 I 2014 [%] liczba osób 3,1 1,6 18,7 14,7 45,5 0,0 15,2 1,2 100,0 wydatki FP (w tys. zł) 9,1 4,9 15,3 2,7 63,1 1,1 0,4 3,3 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

19 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2013 i 2014 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2014/2013 styczeń ,6 luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

20 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2014r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu stycznia 2014 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu stycznia 2014 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 161,2 13,8 0,6-0,5 2. kujawsko-pomorskie 156,7 18,8 0,7-0,2 3. lubelskie 140,4 15,0 0,6 0,0 4. lubuskie 63,5 16,5 0,8-0,6 5. łódzkie 158,2 14,5 0,4-0,4 6. małopolskie 172,4 12,1 0,5-0,1 7. mazowieckie 295,3 11,4 0,4 0,1 8. opolskie 55,0 15,0 0,7-0,4 9. podkarpackie 160,4 16,9 0,5-0,3 10. podlaskie 74,0 15,7 0,6 0,1 11. pomorskie 119,9 13,9 0,6-0,4 12. śląskie 218,4 11,7 0,5-0,2 13. świętokrzyskie 94,7 17,1 0,6 0,2 14. warmińskomazurskie 121,2 22,4 0,7 0,0 15. wielkopolskie 152,3 10,0 0,4-0,5 16. zachodniopomorskie 117,2 18,7 0,7-0,6 Polska 2 260,7 14,0 0,6-0,2 20

21 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu stycznia 2014r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do grudnia 2013r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do stycznia 2013r. 1. chodzieski 16,8 0,7-0,9 2. czarnkowsko -trzcianecki 15,4 0,7-0,2 3. gnieźnieński 16,0 0,8-0,1 4. gostyński 12,7 0,8-0,6 5. grodziski 9,6 0,4-1,6 6. jarociński 14,5 0,6-1,1 7. kaliski * 8,8 0,4-0,4 7a. - powiat ziemski 9,1 0,6-0,3 7b. - m. Kalisz 8,6 0,3-0,4 8. kępiński 5,3 0,2-1,2 9. kolski 16,5 0,3 0,0 10. koniński * 17,4 0,7 0,2 10a. - powiat ziemski 19,9 0,8 0,2 10b. - m. Konin 14,3 0,5 0,1 11. kościański 9,5 0,4-1,1 12. krotoszyński 10,6 0,9-0,5 13. leszczyński * 8,9 0,3-0,7 13a. - powiat ziemski 8,7 0,2-1,0 13b. - m. Leszno 9,0 0,3-0,6 14. międzychodzki 11,5 0,3-1,1 15. nowotomyski 7,2 0,6-1,3 16. obornicki 12,9 1,0-0,4 17. ostrowski 10,8 0,3-1,1 18. ostrzeszowski 11,3 0,6-0,4 19. pilski 13,2 0,6-1,1 20. pleszewski 14,0 0,3-0,2 21. poznański * 4,4 0,1-0,2 21a. - powiat ziemski 4,8 0,2-0,2 21b. - m. Poznań 4,2 0,1-0,2 22. rawicki 11,5 0,6-0,2 23. słupecki 18,6 0,7 0,0 24. szamotulski 10,7 0,5-1,3 25. średzki 15,2 0,3 0,0 26. śremski 10,6 0,5-0,7 27. turecki 11,9 0,8-1,3 28. wągrowiecki 22,0 0,4-1,0 29. wolsztyński 6,2 0,4-1,2 30. wrzesiński 16,2 0,5 0,4 31. złotowski 17,9 0,7-1,2 województwo 10,0 0,4-0,5 * podregion kaliski 10,3 0,4-0,7 * podregion koniński 16,3 0,7-0,1 * podregion leszczyński 9,7 0,5-0,8 * podregion pilski 16,3 0,7-0,8 * podregion poznański 7,2 0,3-0,3 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 21

22 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem styczeń 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób odpływ w stosunku w stosunku w końcu do grudnia do stycznia napływ z powodu miesiąca 2013r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,6-5, czarnkowskotrzcianecki ,4-1, gnieźnieński ,9-1, gostyński ,3-5, grodziski ,8-16, jarociński ,9-7, kaliski ,8-4, a. - powiat ziemski ,1-4, b. - m. Kalisz ,0-4, kępiński ,8-18, kolski ,0 0, koniński ,3 1, a. - powiat ziemski ,7 1, b. - m. Konin ,6 0, kościański ,4-11, krotoszyński ,8-5, leszczyński ,5-9, a. - powiat ziemski ,2-11, b. - m. Leszno ,7-7, międzychodzki ,2-9, nowotomyski ,7-15, obornicki ,5-3, ostrowski ,7-10, ostrzeszowski ,7-3, pilski ,0-8, pleszewski ,9-1, poznański ,4-4, a. - powiat ziemski ,0-4, b. - m. Poznań ,6-5, rawicki ,4-1, słupecki ,1-0, szamotulski ,0-12, średzki ,0-0, śremski ,4-6, turecki ,9-10, wągrowiecki ,2-6, wolsztyński ,9-16, wrzesiński ,0 3, złotowski ,1-7, województwo ,1-5, podregion kaliski ,5-6, podregion koniński ,3-1, podregion leszczyński ,7-8, podregion pilski ,0-6, podregion poznański ,7-5,

23 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 3.2. Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w styczniu 2014 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

24 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce styczeń 2014r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w w stosunku w stosunku kobiet w z powodu końcu do grudnia do stycznia napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2013r. 2013r. pracy 1. chodzieski ,9-7,9 53, czarnkowskotrzcianecki ,6-3,3 52, gnieźnieński ,5-0,9 53, gostyński ,3-5,6 52, grodziski ,5-19,0 48, jarociński ,0-7,5 52, kaliski ,5-2,9 53, a. - powiat ziemski ,3-3,2 53, b. - m. Kalisz ,9-2,7 53, kępiński 916 4,2-15,9 62, kolski ,7 5,2 56, koniński ,2 5,2 53, a. - powiat ziemski ,6 5,8 54, b. - m. Konin ,5 4,2 52, kościański ,5-12,9 55, krotoszyński ,1-0,7 60, leszczyński ,9-9,3 55, a. - powiat ziemski ,3-10,9 56, b. - m. Leszno ,7-8,2 54, międzychodzki 915 1,9-3,0 60, nowotomyski ,2-18,1 49, obornicki ,5 0,2 59, ostrowski ,4-6,4 56, ostrzeszowski ,0-4,9 59, pilski ,2-8,2 52, pleszewski ,4 0,5 54, poznański ,7-3,7 52, a. - powiat ziemski ,3-0,5 54, b. - m. Poznań ,8-5,5 50, rawicki ,7-0,8 54, słupecki ,9 3,0 53, szamotulski ,5-11,7 55, średzki ,3 2,1 55, śremski ,8-9,9 53, turecki ,8-6,3 58, wągrowiecki ,1-6,3 55, wolsztyński 861 5,8-18,4 51, wrzesiński ,5 6,0 57, złotowski ,7-5,7 54, województwo ,7-3,8 54, podregion kaliski ,9-4,7 55, podregion koniński ,4 2,9 55, podregion leszczyński ,2-8,6 54, podregion pilski ,5-6,4 53, podregion poznański ,6-4,0 53,

25 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 4.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w styczniu 2014 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce styczeń 2014r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do grudnia do stycznia napływ powodu 2013r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,3-6,4 46, czarnkowskotrzcianecki ,6-1,3 53, gnieźnieński ,9-1,6 35, gostyński ,6-5,2 57, grodziski ,5-12,5 67, jarociński ,8-7,3 62, kaliski ,1-4,2 38, a. - powiat ziemski ,1-4,2 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,2-18,2 68, kolski ,2-1,2 60, koniński ,9 2,2 54, a. - powiat ziemski ,9 2,2 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,3-11,1 54, krotoszyński ,2-7,2 33, leszczyński ,3-12,4 36, a. - powiat ziemski ,3-12,4 91, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,5-1,7 66, nowotomyski ,3-13,9 59, obornicki ,6-5,5 50, ostrowski ,9-9,1 49, ostrzeszowski ,2-4,0 64, pilski ,2-8,1 35, pleszewski ,4-6,0 68, poznański ,1-4,1 20, a. - powiat ziemski ,1-4,1 58, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,6-3,0 48, słupecki ,9 0,1 71, szamotulski ,8-13,5 51, średzki ,6 3,2 64, śremski ,6-7,4 44, turecki ,3-9,5 60, wągrowiecki ,1-5,6 56, wolsztyński ,0-15,8 75, wrzesiński ,4 5,5 50, złotowski ,0-7,0 53, województwo ,1-5,0 47, podregion kaliski ,5-7,4 51, podregion koniński ,5-0,8 59, podregion leszczyński ,8-9,3 50, podregion pilski ,4-5,6 48, podregion poznański ,4-4,4 38,

27 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 5.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty Liczba mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w styczniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

28 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce styczeń 2014r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek liczby dane z miesiąca Liczba % udział sprawozdawczego odpływ do 25 roku w tym w stosunku w stosunku do 25 roku życia w kobiety z do grudnia do stycznia życia w napływ końcu powodu 2013r. 2013r. ogóle ogółem miesiąca podjęcia pracy 1. chodzieski ,8-19,1 19, czarnkowskotrzcianecki ,3-4,8 20, gnieźnieński ,5-3,4 21, gostyński ,5-15,4 24, grodziski ,9-30,6 25, jarociński ,3-12,0 24, kaliski ,4-10,4 18, a. - powiat ziemski ,2-6,4 27, b. - m. Kalisz ,3-15,7 12, kępiński ,4-20,6 26, kolski ,6-4,6 26, koniński ,9-3,6 23, a. - powiat ziemski ,7-2,4 27, b. - m. Konin ,6-6,7 16, kościański ,3-25,1 23, krotoszyński ,0-13,6 23, leszczyński ,6-16,9 19, a. - powiat ziemski ,4-20,5 25, b. - m. Leszno ,8-13,0 16, międzychodzki ,2-30,6 20, nowotomyski ,9-22,5 26, obornicki ,2-17,5 21, ostrowski ,3-15,4 22, ostrzeszowski ,6-7,1 28, pilski ,5-21,7 17, pleszewski ,1-4,1 26, poznański ,8-19,2 10, a. - powiat ziemski ,1-21,7 13, b. - m. Poznań ,3-17,2 9, rawicki ,7-5,2 26, słupecki ,4-4,2 26, szamotulski ,7-20,4 19, średzki ,2-7,9 22, śremski ,1-20,8 24, turecki ,0-19,8 22, wągrowiecki ,2-16,9 22, wolsztyński ,4-29,8 25, wrzesiński ,8-6,0 22, złotowski ,3-16,9 21, województwo ,2-13,4 21, podregion kaliski ,1-11,7 23, podregion koniński ,6-6,5 24, podregion leszczyński ,6-17,6 23, podregion pilski ,3-16,3 20, podregion poznański ,3-15,8 17,

29 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 6.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba do z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty 25 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w styczniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce styczeń 2014r. 7.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba powyżej 50 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział powyżej 50 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do grudnia do stycznia napływ powodu 2013r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,3 5,9 22, czarnkowskotrzcianecki ,5 6,3 25, gnieźnieński ,4 5,3 22, gostyński ,0 3,4 20, grodziski ,9 6,1 24, jarociński ,3-6,6 20, kaliski ,5-2,8 23, a. - powiat ziemski ,0 2,6 18, b. - m. Kalisz ,9-5,1 26, kępiński ,6-18,0 21, kolski ,9 9,9 17, koniński ,7 5,1 14, a. - powiat ziemski ,4 9,1 12, b. - m. Konin ,8 0,7 18, kościański ,1 4,4 24, krotoszyński ,8-0,9 19, leszczyński ,0 5,2 23, a. - powiat ziemski ,2-1,6 20, b. - m. Leszno ,9 8,9 25, międzychodzki ,3 5,8 25, nowotomyski ,0 0,9 21, obornicki ,5 8,8 23, ostrowski ,9-0,4 19, ostrzeszowski ,3 4,1 18, pilski ,1 8,0 25, pleszewski ,4-1,7 14, poznański ,4 4,8 29, a. - powiat ziemski ,8 8,4 27, b. - m. Poznań ,2 3,0 29, rawicki ,3 9,0 19, słupecki ,4 13,2 16, szamotulski ,7-5,4 24, średzki ,0 9,9 23, śremski ,0 4,2 22, turecki ,7-2,8 16, wągrowiecki ,7 6,7 18, wolsztyński ,9 4,1 24, wrzesiński ,1 10,5 22, złotowski ,7 4,4 24, województwo ,1 3,9 21, podregion kaliski ,4-2,8 20, podregion koniński ,7 6,0 15, podregion leszczyński ,4 5,1 22, podregion pilski ,9 6,5 23, podregion poznański ,2 4,9 25,

31 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 7.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty powyżej 50 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w styczniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce styczeń 2014r. 8.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba długotrwale w końcu miesiąca w tym kobiety % udział długotrwale w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do grudnia do stycznia napływ powodu 2013r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,4 2,7 52, czarnkowskotrzcianecki ,0-0,6 46, gnieźnieński ,6 10,1 49, gostyński ,3 6,0 46, grodziski ,7-6,0 44, jarociński ,3 10,9 49, kaliski ,6 6,8 48, a. - powiat ziemski ,7 4,4 45, b. - m. Kalisz ,5 8,4 49, kępiński ,6-3,9 44, kolski ,7 8,4 54, koniński ,7 5,7 54, a. - powiat ziemski ,4 6,5 53, b. - m. Konin ,5 4,3 55, kościański ,1 1,7 39, krotoszyński ,6 3,6 48, leszczyński ,1 7,4 44, a. - powiat ziemski ,1 8,4 42, b. - m. Leszno ,6 6,8 45, międzychodzki ,9-1,5 30, nowotomyski ,2 2,9 29, obornicki ,7 13,1 42, ostrowski ,7 1,4 41, ostrzeszowski ,3 5,7 45, pilski ,2 2,4 45, pleszewski ,7 10,4 47, poznański ,1 25,0 38, a. - powiat ziemski ,3 36,0 34, b. - m. Poznań ,1 20,4 40, rawicki ,2 8,7 49, słupecki ,6 5,8 55, szamotulski ,5-2,5 47, średzki ,2 10,3 52, śremski ,2 15,0 39, turecki ,3 0,9 49, wągrowiecki ,4 2,6 57, wolsztyński ,3-3,8 36, wrzesiński ,3 17,4 53, złotowski ,1-1,7 49, województwo ,5 7,1 46, podregion kaliski ,6 5,5 46, podregion koniński ,7 5,5 53, podregion leszczyński ,6 5,3 44, podregion pilski ,6 1,1 49, podregion poznański ,8 13,7 42,

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo