Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach w województwie wielkopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim"

Transkrypt

1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach w województwie wielkopolskim

2 Spis treści: Wstęp Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu Aktywizacja bezrobotnych i wydatki Funduszu Pracy na ten cel w Wielkopolsce Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Funduszu Pracy, udzielone osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego w latach Struktura demograficzna bezrobotnych korzystających z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Płeć Wiek Wykształcenie Czas pozostawania bez pracy Samozatrudnienie wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura przedsiębiorstw wg PKD Efektywność dofinansowania i trwałość firm Podsumowanie Załączniki

3 Wstęp W dobie spowolnienia gospodarczego i zmniejszonych możliwości zatrudnieniowych pracodawców, założenie własnej działalności gospodarczej stwarza osobom bezrobotnym szanse zaistnienia na rynku pracy. Osoby zainteresowane samozatrudnieniem mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415). Przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu analiza dotyczy wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy osobom bezrobotnym chcącym podjąć własną działalność gospodarczą, w tym w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowanie przedstawia efekty zastosowania aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce, jaką jest jednorazowa dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel. Zobrazowana została także struktura demograficzna beneficjentów wsparcia, pod względem podstawowych cech demograficznych i przynależności beneficjentów do grup bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto przedsiębiorstwa powstałe dzięki dotacjom poddano analizie ze względu na ich trwałość i rodzaj prowadzonej działalności. Lata , których dotyczy opracowanie, były istotne dla wielkopolskiego rynku pracy, z uwagi na zmiany, jakie miały wówczas miejsce. Po okresie dobrej koniunktury gospodarczej nastąpiło załamanie, które miało wpływ na wzrost bezrobocia, zmniejszenie liczby ofert pracy i ograniczenie zatrudnienia przez pracodawców. Wybór wskazanych ram czasowych pozwolił na analizę przedsiębiorstw, których okres rocznego monitoringu w momencie sporządzania sprawozdania był już zakończony, w związku z tym w analizie nie uwzględniono roku Analiza została przygotowana na podstawie danych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pochodzących ze sprawozdań rocznych MPiPS-01 załącznik 6 (dane dotyczące liczy osób bezrobotnych, które wyłączono z ewidencji powiatowych urzędów pracy po podpisaniu umów dotyczących przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) i MPiPS-02 (dane dotyczące wypłaconych środków) oraz w oparciu o dodatkowe informacje pozyskane z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 3

4 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Aktywizacja bezrobotnych i wydatki Funduszu Pracy na ten cel w Wielkopolsce W latach 2008 i 2009 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce zostało skierowanych odpowiednio i osób. W ciągu 2008 roku osoby, tj. 10,9% ogółu zaktywizowanych, zawarły umowy dotyczące przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rok później liczba ta uległa zwiększeniu do osób (13,2% korzystających z aktywnych form). Wykres 1. Liczba osób zaktywizowanych w Wielkopolsce w 2008 i 2009 roku, w tym osoby, które zawarły umowy przyznające dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej , , liczba osób zaktywizowanych liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje udział % osób, które zawarły umowy przyznające dotacje, w ogóle zaktywizowanych 2 0 Na tle pozostałych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej były, po stażach i szkoleniach, najczęściej wybieranymi formami wsparcia w 2008 i 2009 roku (patrz wykres 2). Jednocześnie jest to aktywna forma, z której w 2009 roku skorzystało o 510 osób więcej osób niż w roku poprzednim. Pomimo spowolnienia gospodarczego, które przyczyniło się do problemów finansowych wielu przedsiębiorstw w regionie, 4

5 zainteresowanie osób bezrobotnych posiadaniem własnej działalności gospodarczej nie słabnie. Wpływa na to dostępność dofinansowania dla wszystkich grup bezrobotnych i atrakcyjność tej formy wsparcia dla osób zdecydowanych na podjęcie samozatrudnienia. Liczba możliwych do udzielenia dotacji jest jednak zależna od środków, jakimi dysponuje dany powiatowy urząd pracy na tę formę aktywizacji, a także od zapotrzebowania lokalnej gospodarki. Wykres 2. Liczba bezrobotnych Wielkopolan skierowanych na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2008 i 2009 roku staże szkolenia podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy roboty publiczne prace społecznie użyteczne prace interwencyjne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy inne prace subsydiowane (dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pochodzące ze środków innych niż Fundusz Pracy, np. środków PFRON) Wielkopolskie powiatowe urzędy pracy w roku 2008 przeznaczyły ponad 227,5 mln zł, a w 2009 roku 266,5 mln zł, na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Środki na podjęcie działalności stanowią w Wielkopolsce około 1/3 wydatków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, choć tą formą pomocy w latach objęty był średnio co ósmy aktywizowany. Wzrost ogólnej wydatkowanej sumy przełożył się na zwiększenie wydatków poniesionych na udzielenie dotacji początkującym przedsiębiorcom, z ponad 68 mln zł w 2008 roku do prawie 90 mln zł rok później, co przedstawia wykres 3. 5

6 Wykres 3. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, w tym na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w 2008 i 2009 roku w tys. zł , , , , , , Fundusz Pracy przydzielony samorządom powiatowym na promocję zatrudnienia i przeciwdziałalnie bezrobociu Fundusz Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej udział % wydatków Funduszu Pracy na dotacje 6

7 1.2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Funduszu Pracy, udzielone osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego w latach W latach wielkopolskie powiatowe urzędy pracy zawarły umowy przyznające jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z osobami bezrobotnymi. Powiatowymi urzędami pracy o największej liczbie zawartych umów w tym okresie były poznański (429 dotacji w 2008 roku i 409 w 2009 roku) i koniński (odpowiednio 457 i 402) urząd pracy, a najmniejszą liczbę umów z bezrobotnymi zawarł urząd pracy w powiecie obornickim (59 i 65). W 22 powiatowych urzędach pracy liczba umów przyznających dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zwiększyła się w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego, co przedstawia wykres 4. Największy wzrost liczby zawartych umów wobec 2008 roku odnotowano w urzędach pracy w powiecie pilskim (o 79,6%), kościańskim (75%), szamotulskim (50,7%) i jarocińskim (48,8%). Średnia wysokość dotacji w województwie wynosiła 13,2 tys. zł w 2008 roku i 15,9 tys. zł w 2009 roku (patrz wykres 5). Najwyższe średnie dofinansowania w obu latach przyznawane były przez urząd pracy w powiecie obornickim 15,8 tys. zł w 2008 roku i 18,9 tys. zł w 2009 roku, najniższe natomiast w powiecie rawickim odpowiednio 9,8 tys. zł i 11,4 tys. zł. Wysokość przeznaczonych środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu opracowane przez powiatowe urzędy pracy, opiniowane są przez poszczególne powiatowe rady zatrudnienia. 7

8 Wykres 4. Liczba osób, które zawarły umowy przyznające jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku Poznański Koniński Gnieźnieński Ostrowski Leszczyński Pilski Gostyński Wągrowiecki Czarnkowsko -Trzcianecki Ostrzeszowski Kolski Turecki Jarociński Kaliski Kępiński Krotoszyński Wolsztyński Rawicki Słupecki Nowotomyski Pleszewski Wrzesiński Grodziski Szamotulski Średzki Śremski Chodzieski Międzychodzki Kościański Złotowski Obornicki Liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2008 roku Liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2009 r. 8

9 23,7 23,5 22,8 19,7 46,1 45,6 44,7 42,0 41,6 40,8 39,0 38,4 36,6 36,2 35,6 35,1 35,0 33,1 33,1 33,1 32,7 31,4 31,3 31,3 30,9 30,3 29,7 29,6 28,7 27,9 Wykres 5. Udział procentowy wydatków na dotacje w ogólnej liczbie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w 2008 i 2009 roku oraz średnia wysokość dofinansowania w tys. zł 60,0 20,0 50,0 40,0 30,0 17,4 17,7 17,4 16,7 15,9 15,8 13,8 14,2 14,1 13,5 13,7 13,0 11,3 12,2 18,2 14,3 15,5 13,5 17,6 15,6 14,8 15,0 14,3 13,9 13,1 12,5 12,8 11,2 13,7 13,8 11,4 9,8 16,6 12,8 18,9 17,2 16,9 15,8 15,7 15,0 14,0 13,3 13,7 12,3 13,0 10,8 17,7 16,7 13,4 11,5 17,3 16,4 14,7 13,6 13,3 12,9 15,2 17,5 15,7 13,9 13,9 13,4 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 51,4 8,0 20,0 10,0 41,9 40,8 23,8 33,5 34,1 37,6 38,6 27,0 36,6 33,0 35,7 32,9 26,9 33,4 28,0 20,0 35,3 34,9 25,0 25,3 30,2 23,9 12,0 22,9 21,1 17,6 28,1 14,0 20,4 18,3 22,7 6,0 4,0 2,0 0,0 Gostyński Ostrzeszowski Leszczyński Czarnkowsko -Trzcianecki Gnieźnieński Ostrowski Nowotomyski Poznański Pilski Międzychodzki Wągrowiecki Grodziski Turecki Słupecki Kępiński Rawicki Jarociński Koniński Wolsztyński Obornicki Śremski Kolski Chodzieski Szamotulski Wrzesiński Kaliski Średzki Kościański Pleszewski Krotoszyński Złotowski Wydatki Funduszu Pracy na dotacje w 2008 r Wydatki Funduszu Pracy na dotacje w 2009r. Średnia wysokość dotacji w powiecie (w tys. zł) w 2008r. Średnia wysokość dotacji w powiecie (w tys. zł) w 2009r. 0,0 9

10 Liczbę dotacji przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawia tabela 1. W latach wielkopolskich mikroprzedsiębiorców rozpoczęło swoją działalność dzięki jednorazowym środkom finansowym na podjęcie działalności otrzymanym z urzędu pracy w ramach tego Poddziałania, z czego najwięcej w powiecie konińskim (553 dotacje), a najmniej w powiecie międzychodzkim (50). Powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego przeznaczyły na ten cel prawie 67,5 mln zł ze środków Funduszu Pracy. Tabela 1. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przydzielone w latach , w tym w ramach Poddziałania PO KL Lp. Powiatowy Urząd Pracy Liczba udzielonych dotacji Ogółem w tym w ramach Poddziałania PO KL Kwota wydana na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tys. zł w tym w ramach Ogółem Poddziałania PO KL 1 Chodzież , ,8 2 Czarnków , ,0 3 Gniezno , ,4 4 Gostyń , ,3 5 Grodzisk Wlkp , ,3 6 Jarocin , ,1 7 Kalisz , ,4 8 Kępno , ,8 9 Koło , ,8 10 Konin , ,5 11 Kościan ,5 712,7 12 Krotoszyn ,5 801,0 13 Leszno , ,4 14 Międzychód ,7 778,3 15 Nowy Tomyśl , ,0 16 Oborniki Wlkp , ,0 17 Ostrów Wlkp , ,3 18 Ostrzeszów , ,1 19 Piła , ,9 20 Pleszew , ,8 21 Poznań , ,5 22 Rawicz , ,4 23 Słupca , ,5 24 Szamotuły , ,7 25 Śrem , ,2 26 Środa Wlkp , ,0 27 Turek , ,0 28 Wągrowiec , ,3 29 Wolsztyn ,9 674,6 30 Września , ,4 31 Złotów , ,3 Razem , ,8 10

11 2. Struktura demograficzna bezrobotnych korzystających z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2.1. Płeć Analiza zgromadzonych danych uzyskanych z powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce wskazuje, że większość osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008/2009 to mężczyźni. W 2008 roku udział ten wynosił 65,9%, w roku następnym 62,4%. Wykres 6. Procentowy udział osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim, w 2008 i 2009 roku, według płci ,1 65,9 Mężczyźni Kobiety ,6 62,4 Mężczyźni Kobiety 11

12 2.2. Wiek W strukturze wieku przedsiębiorców przeważają osoby młode w wieku do 34 lat. W latach stanowiły one średnio 66,5% ogółu osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tak duży odsetek osób w tym przedziale wieku może wynikać z tego, że według statystyk bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych, pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Wobec ograniczonych perspektyw zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego osoby te decydują się skorzystać z tej formy aktywizacji zawodowej, dostrzegając w niej szansę na zmianę swojej sytuacji zawodowej oraz życiowej. Z danych wynika również, że wraz ze wzrostem wieku osób bezrobotnych spada ich udział w ogólnej liczbie osób, które podpisały umowy na dotacje. Osoby w wieku lata stanowią średnio 21,2% ogółu, lata - 10,5%, lat - 1,6% oraz 60 lat i więcej 0,2%. Niski współczynnik samozatrudnienia wśród osób po 45 roku życia związany jest zarówno z większą biernością zawodową tych grup, ale także ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i wkraczania w wiek (przed)emerytalny roczników wyżu demograficznego z lat 50-tych rosnące bezwzględne liczby aktywnych zawodowo dojrzałych pracowników zanikają wobec wzrostu liczebności populacji ludzi młodych. Wykres 7. Struktura wieku osób bezrobotnych, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w latach ,7% ,8% 20,5% 10,9% 0,1% 1,4% ,2% 22,0% 10,1% 0,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% i więcej lat 12

13 2.3. Wykształcenie Struktura wykształcenia wskazuje, że osoby, które zawarły umowy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, najczęściej posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe (średnio 31,7%) oraz policealne lub średnie zawodowe (31,1%). W roku 2009 wzrósł o 2,4 punktu procentowego odsetek osób z wykształceniem wyższym, z 16,8% do 19,2% ogółu osób, które podpisały umowy na dotacje oraz średnim ogólnokształcącym o 2,5 punktu procentowego, z 9,7% do 12,2%. Stanowi to pewne odzwierciedlenie struktury bezrobotnych, gdzie w latach przeważały osoby z wykształceniem zawodowym i niższym (średnio 57,7%) a także policealnym oraz średnim zawodowym (średnio 23,3%). Wykres 8. Struktura wykształcenia osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w latach ,8% 29,6% 12,2% 31,1% 19,2% ,6% 33,7% 9,7% 31,1% 16,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 13

14 2.4. Czas pozostawania bez pracy Dane dotyczące czasu pozostawania bez pracy wskazują, że prawie 60% osób, które zawarły umowy przyznające jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pozostawało osobami bezrobotnymi maksymalnie do 6 miesięcy. Niewątpliwie duży odsetek stanowią osoby, które zarejestrowały się, dla uzyskania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności, stąd krótki okres ich pozostawania w rejestrach bezrobotnych. Dłuższy czas pozostawania bez pracy nie sprzyjał podejmowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem własnej firmy. Bezrobotni powyżej 12 miesięcy stanowili 15,5% mikroprzedsiębiorców w 2009 roku i 18,2% w 2008 roku. Wykres 9. Bezrobotni, którzy zawarli umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w latach , według czasu pozostawania bez pracy ,5% 18,4% 33,9% 27,7% 8,9% 6,6% ,3% 23,5% 32,3% 20,8% 9,5% 8,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy m-cy pow. 24 m-cy 14

15 2.5. Samozatrudnienie wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wśród osób będących, zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1, w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach najbardziej popularne były wśród bezrobotnych do 25 roku życia. Średni udział procentowy tej grupy w całej populacji bezrobotnych, którzy zawarli umowy przyznające im dotacje, wyniósł w tym okresie 21,1%. Podjęcie własnej działalności gospodarczej jest szansą na uniknięcie bezrobocia dla osób do 25 roku życia, które ze względu na brak doświadczenia zawodowego często mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, dlatego już na początku swojej ścieżki zawodowej decydują się na własny biznes. Osoby młode nie boją się nowych wyzwań, a tym samym nie obawiają się podejmować ryzyka związanego z samozatrudnieniem. Wykres 10. Struktura osób (liczba i średni udział % w ogóle bezrobotnych), które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku, według kategorii bezrobotnych , ,1 19, mieszkańcy terenów wiejskich osoby do 25 roku życia długotrwale bezrobotni osoby powyżej 50 roku życia 988 5, , osoby niepełnosprawne liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2008r. liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2009r. średni udział % w ogóle bezrobotnych, którzy zawarli umowy przyznające dotacje w 2008 i 2009r. W większości powiatowych urzędów pracy, tj. w 19-stu, w 2009 roku nastąpił spadek liczby zawartych umów przyznających dotacje wśród grupy osób długotrwale bezrobotnych 1 Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 15

16 w stosunku do roku poprzedniego. W latach zmniejszył się udział procentowy długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych ogółem, z 59,8% w końcu 2007 roku do 32,2% w końcu 2009 roku. Proporcjonalnie przełożyło się to na liczbę długotrwale bezrobotnych, którzy podjęli decyzję o samozatrudnieniu. Mniejsza liczba umów zawartych w 2009 roku z osobami długotrwale bezrobotnymi, przy wzroście liczby podpisanych wszystkich umów spowodowała zmniejszenie udziału procentowego dotacji wśród osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do wszystkich zaktywizowanych w ramach tej formy wsparcia (patrz wykres 11). 16

17 Wykres 11. Osoby długotrwale bezrobotne, które zawarły umowy przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku , ,0 45, ,1 37,8 40,0 32,2 35, ,4 30,9 27,9 27,7 21,7 18,6 19,1 16,9 29,3 21,9 15,2 18,6 16,5 10,2 23,5 23,4 21,8 20,5 19,3 14,3 12,6 14,4 14,1 10,1 25,2 25,4 19,4 17,9 15,7 16,1 20,8 13,3 25,4 21,3 19,2 17,1 23,6 15,7 25,7 19,5 8,7 7,4 6,5 2,4 14,6 9,7 10,7 6,3 18,9 17,5 10,1 9,0 7,9 8,9 5,6 5,6 22,0 6,2 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 0,0 Koniński Gostyński Poznański Gnieźnieński Ostrowski Słupecki Pilski Jarociński Wągrowiecki Czarnk.-Trzcian. Kaliski Leszczyński Kolski Turecki Rawicki Szamotulski Krotoszyński Średzki Chodzieski Wrzesiński Pleszewski Złotowski Ostrzeszowski Kępiński Nowotomyski liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2008 roku liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2009 roku % udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle objętych dotacjami w 2008 roku % udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle objętych dotacjami w 2009 roku Kościański Międzychodzki Śremski Wolsztyński Grodziski Obornicki 17

18 Osoby zamieszkujące tereny wiejskie nie należą w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jednak są to osoby licznie zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy województwa wielkopolskiego. Średni udział procentowy tej grupy osób w całej populacji bezrobotnych, którzy zawarli umowy przyznające dotacje w latach , wyniósł 43,3%. Duże zainteresowanie podjęciem działalności gospodarczej wśród osób bezrobotnych z terenów wiejskich może być spowodowane ograniczonymi możliwościami zatrudnienia, szczególnie w działalności pozarolniczej, co tym samym ogranicza perspektywy zawodowe tych osób. Podejmując własną działalność gospodarczą, osoby te nie tylko wychodzą z bezrobocia, ale również oferują usługi potrzebne wśród lokalnej społeczności. Odsetek osób zamieszkujących tereny wiejskie, które podpisały umowy w latach , utrzymuje się w poszczególnych powiatach na zbliżonym poziomie. Najwyższy wskaźnik, ponad 70%, osiągnęły powiaty pleszewski i wolsztyński, najniższy - powiat poznański, około 20%. Wynika to ze struktury gmin miejskich, miejskowiejskich i wiejskich w poszczególnych powiatach. W 19-stu powiatach odnotowano wzrost liczby zawartych umów z osobami zamieszkującymi tereny wiejskie. Przy ograniczonych możliwościach podjęcia pracy przez osoby z terenów wiejskich, spowodowanych na przykład wysokimi kosztami dojazdu do pracy w dużych miastach, gdzie ofert zatrudnienia, a tym samym możliwości jego podjęcia jest znacznie więcej, rozpoczęcie działalności gospodarczej stwarza szansę mieszkańcom terenów wiejskich na wyjście z bezrobocia i realizację swoich planów zawodowych. 18

19 Wykres 12. Bezrobotne osoby zamieszkałe na wsi, które zawarły umowy przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku , ,7 74,8 76,4 68,6 65,3 64,5 80,0 70, ,9 51,0 50,7 51,5 49,3 48,0 50,0 42,7 40,4 41,5 41,0 39,2 29,7 53,7 51,9 49,7 47,7 47,3 54,7 46,4 43,3 43,2 29,9 19,3 21,2 57,8 39,1 26,8 25,2 47,0 37,4 52,8 51,5 46,9 44,4 43,2 50,7 47,2 52,8 47,6 46,3 43,9 41,0 40,8 35,4 33,7 44,6 42,7 26,0 24,5 43,1 34,8 31,7 39,0 33,1 27,9 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 0,0 Koniński Ostrowski Gostyński Leszczyński Wągrowiecki Ostrzeszowski Wolsztyński Gnieźnieński Turecki Czarnk.-Trzcian. Kolski Jarociński Pleszewski Kępiński Poznański Słupecki Pilski Kaliski Rawicki Grodziski Nowotomyski Średzki Międzychodzki Szamotulski Śremski Kościański Złotowski Krotoszyński Chodzieski Wrzesiński Obornicki osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2008 r. osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które zawarły umowy przyznające dotacje w 2009 r. % udział osób z terenów wiejskich w ogóle objętych dotacjami w 2008 r. % udział osób z terenów wiejskich w ogóle objętych dotacjami w 2009 r. 19

20 3. Struktura przedsiębiorstw wg PKD Przedsiębiorstwa tworzone dzięki jednorazowym środkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przestrzeni lat powstawały głównie w kilku branżach, wyodrębnionych zgodnie ze strukturą PKD. Średnio co czwarta nowoutworzona firma zajmowała się budownictwem (1 320 firm, tj. 31,7% w 2008 roku i 1 605, tj. 24,3% w 2009) albo handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,6% firm w 2008 roku i 28,4% w 2009). Pozostała działalność usługowa, w której mieszczą się firmy zajmujące się prostymi usługami dla ludności i nie wymagającymi skomplikowanego zaplecza technicznego, jak małe sklepy, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, stanowiły przedsiębiorstwa w liczbie 751 (14,6%) w 2008 roku i 912 (16,1%) w 2009 roku. Branże wymagające dużych nakładów inwestycyjnych i finansowych, kosztownego sprzętu i specjalistycznych umiejętności, nie są popularne wśród osób bezrobotnych decydujących się na założenie działalności gospodarczej, tym bardziej, że nie zawsze jest na nie zapotrzebowanie. Zakładanie firm z zakresu budownictwa, handlu i usług związane jest z potrzebami lokalnego rynku pracy, ale także z wykorzystaniem przez bezrobotnych posiadanych umiejętności lub kwalifikacji oraz z ich możliwościami finansowymi. 20

21 Wykres 13. Struktura PKD utworzonych firm w latach 2008 i 2009 BUDOWNICTWO 24,3% 31,7% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 25,6% 28,4% POZOSTAŁA USŁUGOWA 16,1% 14,6% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7,6% 7,9% 6,3% 5,6% W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I WSPIERAJĄCA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA INFORMACJA I KOMUNIKACJA ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI EDUKACJA ZWIĄZANA Z KULUTRĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZOWANYCH * 2,6% 1,7% 2,4% 1,6% 2,0% 1,5% 1,8% 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 3,2% 3,2% 2,1% 2,0% ,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 % 18,0 % 20,0 % 22,0 % 24,0 % 26,0 % 28,0 % 30,0 % 32,0 % 34,0 % * Działalność wspomagająca edukację, tj. doradztwo edukacyjno zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół. 21

22 4. Efektywność dofinansowania i trwałość firm Duży odsetek utrzymanych na rynku firm świadczy o wysokiej efektywności tej formy aktywizacji zawodowej. Fundusze przeznaczone na dotacje zostały dobrze rozdysponowane, a przyczyniła się do tego między innymi właściwa diagnoza potrzeb (w tym analiza SWOT, biznesplan) na lokalnych rynkach, dotycząca mikroprzedsiębiorstw. Relatywnie niewielki procent stanowią przedsiębiorstwa, które nie przetrwały na rynku w ciągu 12 miesięcy od momentu ich powstania. W latach to średnio niewiele ponad 1% ogółu firm utworzonych dzięki dotacjom przyznanym przez powiatowe urzędy pracy osobom bezrobotnym. Na tak niski odsetek likwidowanych w pierwszym roku działalności firm, może wpływać, oprócz faktycznie dobrej kondycji przedsiębiorstw, także konieczność zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku, gdy firma będzie funkcjonowała krócej niż 12 miesięcy 2. Wykres 14. Odsetek firm, które utrzymały się na rynku w ciągu 12 m-cy od momentu ich powstania 100% 80% 60% 40% 98,4% 99,4% 20% 0% 1,6% 0,6% istniejące zlikwidowane 2 Art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 22

23 E L H P N C J M K I S F G W latach najwięcej firm utworzono w takich branżach jak: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, budownictwo oraz pozostała działalność usługowa, dlatego również w tych branżach najwięcej przedsiębiorstw nie utrzymało się na rynku w ciągu 12 miesięcy od powstania. Czynnikiem decydującym o ich likwidacji, najczęściej wskazywanym przez powiatowe urzędy pracy, była duża konkurencja na rynku na podobne usługi i związany z tym brak opłacalności. Inne wskazywane przyczyny likwidacji to m.in.: wypowiedzenie umowy, nie podjęcie działalności gospodarczej w terminie, nie rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków finansowych. Wykres 15. Likwidacja działalności gospodarczych w ciągu 12 miesięcy od założenia w latach , według sekcji PKD HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 7 23 BUDOWNICTWO 9 22 POZOSTAŁA USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA PROFESJONALNA, NAUKOWA I INFORMACJA I KOMUNIKACJA PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 3 W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 0 2 EDUKACJA 0 1 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I

24 Podsumowanie Jak wskazują dane pochodzące z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, wspieranie mikroprzedsiębiorczości jest znaczącym sposobem przeciwdziałania bezrobociu w regionie. W roku 2009 większość powiatowych urzędów pracy zawarła więcej umów przyznających dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej niż w roku poprzednim. Towarzyszył temu wzrost wydatków ze środków Funduszu Pracy na tą aktywną formę i zwiększenie średniej wysokości dofinansowania. Na przestrzeni lat na założenie własnej firmy najczęściej decydowali się mężczyźni (ponad 60% ogółu otrzymujących dotacje) oraz osoby młode w przedziale wiekowym lata (średnio 66,5%), dla których podjęcie własnej działalności gospodarczej, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, wobec ich niewielkiego doświadczenia zawodowego, staje się szansą na uniknięcie bezrobocia, ale przede wszystkim odniesienie zawodowego i finansowego sukcesu. Wśród osób bezrobotnych, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, przeważają także bezrobotni posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź policealne i średnie zawodowe (w obu kategoriach ponad 31%). Może to wynikać z faktu, że osobom tym, fakt posiadania przez nie wyuczonego zawodu ułatwia podejmowanie działalności gospodarczej w danej branży. Dominujące wśród nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw były branże: budownictwo (28% ogółu powstałych firm), handel i naprawy pojazdów (27%) oraz usługi (ponad 15%). Natomiast odsetek likwidowanych firm w okresie 12 miesięcy od założenia jest niewielki (około 1% ogółu zakładanych firm), a likwidacje są najczęściej efektem konkurencji w danej branży. Coraz więcej Wielkopolan decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dostrzegając w tym szansę na zabezpieczenie swojej sytuacji materialnej, a także rozwój zawodowy i osobisty. Możliwość pozyskania zewnętrznych funduszy na realizację tego celu, stanowi dodatkowy bodziec dla osób przedsiębiorczych, dzięki któremu decydują się na wyzwania, jakie stawia przed nimi prowadzenie i rozwój własnej firmy. Efekty promocji i wspierania przedsiębiorczości przez powiatowe urzędy pracy, są odczuwalne na wielu płaszczyznach, zarówno z perspektywy beneficjentów wsparcia i ich rodzin, jak i lokalnej gospodarki i rynku pracy. Własny biznes jest dla wielu osób możliwością funkcjonowania na rynku pracy w sytuacji ograniczonego zatrudnienia, wpływa na ożywienie lokalnej 24

25 gospodarki, a firmy powstające dzięki wsparciu udzielonemu za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy stają się potencjalnymi pracodawcami. Wspieranie mikroprzedsiębiorczości poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji osobom zainteresowanym samozatrudnieniem jest nie tylko formą skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, ale także czynnikiem długofalowo oddziaływującym na rozwój ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk. Załączniki 25

26 Tabela 1. Środki Funduszu Pracy przyznane na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkopolsce w 2008 i 2009 roku Lp. Powiaty Przyznane środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową ogółem (w tys. zł) w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tys. zł) udział % wydatków na dotacje w całości przyznanych środków Funduszu Pracy Rok 2008 Rok 2009 Przyznane środki Funduszu Liczba osób Pracy na aktywizację zaktywizowanych zawodową ogółem w tym rozpoczynające działalność gospodarczą Średnia wysokość dotacji w powiecie (w tys. zł) ogółem (w tys. zł) w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tys. zł) udział % wydatków na dotacje w całości przyznanych środków Funduszu Pracy ogółem Liczba osób zaktywizowanych w tym rozpoczynające działalność gospodarczą Chodzieski 6 570, ,6 23, , , ,1 29, ,8 02. Czarnkowsko , ,7 23, , , ,0 42, ,4 Trzcianecki 03. Gnieźnieński , ,3 33, , , ,3 41, ,7 04. Gostyński 7 133, ,0 41, , , ,5 46, ,3 05. Grodziski 3 699, ,3 35, , , ,7 35, ,1 06. Jarociński 8 233, ,2 20, , , ,3 32, ,3 07. Kaliski 9 275, ,5 21, , , ,5 27, ,7 08. Kępiński 5 120, ,8 33, , , ,3 33, ,3 09. Kolski 9 276, ,9 30, , , ,8 30, ,4 10. Koniński , ,2 35, , , ,0 31, ,2 11. Kościański 4 404,8 617,0 14, , , ,5 23, ,4 12. Krotoszyński 8 676, ,5 20, , , ,0 19, ,4 13. Leszczyński 8 415, ,5 51, , , ,8 44, ,1 14. Międzychodzki 3 030, ,4 36, , , ,3 36, ,9 15. Nowotomyski 4 877, ,1 37, , , ,3 39, ,7 16. Obornicki 3 730,4 933,0 25, , , ,4 31, ,2 17. Ostrowski , ,5 34, , , ,3 40, ,0 18. Ostrzeszowski 4 695, ,5 40, , , ,1 45, ,7 19. Pilski 7 846, ,7 27, , , ,4 36, ,0 20. Pleszewski 8 316, ,0 28, , , ,0 22, ,6 21. Poznański , ,6 38, , , ,8 38, ,1 22. Rawicki 4 108, ,1 28, , , ,0 33, ,2 23. Słupecki 5 769, ,9 26, , , ,2 33, ,0 24. Szamotulski 6 792,5 817,1 12, , , ,8 29, ,7 25. Średzki 5 650,0 996,0 17, , , ,0 23, ,3 26. Śremski 5 279, ,8 25, , , ,1 30, ,9 27. Turecki 7 157, ,2 32, , , ,2 35, ,0 28. Wągrowiecki 7 808, ,9 33, , , ,7 35, ,5 29. Wolsztyński 4 719, ,5 34, , , ,4 31, ,7 30. Wrzesiński 6 099, ,8 22, , , ,9 28, ,5 31. Złotowski 6 181, ,4 22, , , ,9 18, ,1 Wielkopolska , ,0 30, , , ,6 33, ,1 Średnia wysokość dotacji w powiecie (w tys. zł) 26

27 Tabela 2. Liczba utworzonych i zlikwidowanych działalności gospodarczych w ciągu 12 miesięcy od założenia w latach , według powiatów Lp. Powiat Liczba utworzonych działalności gospodarczych Liczba zlikwidowanych działalności gospodarczych 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok Chodzieski Czarnkowsko -Trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Ogółem

28 Tabela 3. Struktura osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku, według wieku Lp. Powiat Liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje, według wieku i więcej lat 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok Chodzieski Czarnk.-Trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Ogółem Ogółem 28

29 Tabela 4. Struktura osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku, według wykształcenia Lp. Powiat Liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje, według wykształcenia gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie wyższe zawodowe 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok Chodzieski Czarnk.-Trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Ogółem Ogółem 29

30 Tabela 5. Struktura osób, które zawarły umowy przyznające dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 i 2009 roku, według czasu pozostawania bez pracy Lp. Powiat Liczba osób, które zawarły umowy przyznające dotacje, według czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy m-cy pow. 24 m-cy 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok Chodzieski Czarnk.-Trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Ogółem Ogółem 30

31 Tabela 6. Liczba beneficjentów jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych Lp Powiaty Ogółem osoby, które zawarły umowy przyznające dotacje: 2008 rok 2009 rok w tym osoby długotrwale bezrobotne % udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle objętych dotacjami Ogółem osoby, które zawarły umowy przyznające dotacje: w tym osoby długotrwale bezrobotne ogółem kobiety ogółem kobiety % udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle objętych dotacjami Chodzieski , ,3 02. Czarnkowsko , Trzcianecki 19,3 03. Gnieźnieński , ,1 04. Gostyński , ,9 05. Grodziski , ,6 06. Jarociński , ,9 07. Kaliski , ,5 08. Kępiński , ,7 09. Kolski , ,4 10. Koniński , ,4 11. Kościański , ,7 12. Krotoszyński , ,1 13. Leszczyński , ,1 14. Międzychodzki , ,1 15. Nowotomyski , ,7 16. Obornicki , ,2 17. Ostrowski , ,9 18. Ostrzeszowski , ,4 19. Pilski , ,2 20. Pleszewski , ,7 21. Poznański , ,6 22. Rawicki , ,4 23. Słupecki , ,8 24. Szamotulski , ,2 25. Średzki , ,8 26. Śremski , ,0 27. Turecki , ,1 28. Wągrowiecki , ,5 29. Wolsztyński , ,6 30. Wrzesiński , ,1 31. Złotowski , ,5 Wielkopolska , ,4 31

32 Tabela 7. Liczba beneficjentów jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze względu na miejsce zamieszkania 2008 rok 2009 rok Lp Powiaty Ogółem osoby, które zawarły umowy przyznające dotacje: w tym osoby zamieszkujące tereny wiejskie % udział osób zamieszkujących tereny wiejskie w ogóle objętych dotacjami Ogółem osoby, które zawarły umowy przyznające dotacje: w tym osoby zamieszkujące tereny wiejskie ogółem kobiety ogółem kobiety % udział osób zamieszkujących tereny wiejskie w ogóle objętych dotacjami Chodzieski , ,8 2 Czarnkowsko , Trzcianecki 46,4 3 Gnieźnieński , ,9 4 Gostyński , ,3 5 Grodziski , ,8 6 Jarociński , ,2 7 Kaliski , ,4 8 Kępiński , ,7 9 Kolski , ,3 10 Koniński , ,5 11 Kościański , ,6 12 Krotoszyński , ,5 13 Leszczyński , ,2 14 Międzychodzki , ,8 15 Nowotomyski , ,4 16 Obornicki , ,1 17 Ostrowski , ,0 18 Ostrzeszowski , ,9 19 Pilski , ,2 20 Pleszewski , ,6 21 Poznański , ,3 22 Rawicki , ,2 23 Słupecki , ,8 24 Szamotulski , ,9 25 Średzki , ,2 26 Śremski , ,0 27 Turecki , ,7 28 Wągrowiecki , ,0 29 Wolsztyński , ,8 30 Wrzesiński , ,9 31 Złotowski , ,7 Wielkopolska , ,6 32

33 Chodzieski Czarnk.-Trzcian. Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Tabela 8. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkopolsce w 2008 roku, według sekcji kodów PKD 2007 Liczba zawartych umów Powiat Lp. Sekcja Opis Ogółem ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO 1 A I RYBACTWO B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE D WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZOWANYCH E DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ F BUDOWNICTWO HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC 7 G MOTOCYKLE H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI J INFORMACJA I KOMUNIKACJA

34 Chodzieski Czarnk.-Trzcian. Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Liczba zawartych umów Powiat Lp. Sekcja Opis Ogółem K FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA L ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI M PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA N W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I WSPIERAJĄCA O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE P EDUKACJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA R ZWIĄZANA Z KULUTRĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ S POZOSTAŁA USŁUGOWA T GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW, GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY U ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Liczba udzielonych dotacji ogółem

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych pracowników... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych pracowników... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 1. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych... 4 2. Zróżnicowanie terytorialne zgłoszeń i zwolnień grupowych... 12 3. Zgłoszenia zwolnień grupowych i zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły konkursu ogłoszenie konkursu i nabór wniosków Zarówno ogłoszenie konkursu, jak nabór wniosków nastąpi

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Poznaniu. Program Regionalny

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Poznaniu. Program Regionalny WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Poznaniu Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu chodzieskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego oraz konińskiego Poznań, sierpień 01 r. Cel programu regionalnego

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu środków z Funduszu Pracy w 2009r. raport z badania

Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu środków z Funduszu Pracy w 2009r. raport z badania Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu środków z Funduszu Pracy w 2009r. raport z badania Poznań 2012r. 1 Wstęp Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane WZÓR Pieczęć oferenta Nazwa i adres Załącznik nr 4 do warunków przetargu nieograniczonego Miejscowość, data PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Formularz

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo