Nowy wytyczne American College of Chest Physicians leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA(N2) europejski punkt widzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy wytyczne American College of Chest Physicians leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA(N2) europejski punkt widzenia"

Transkrypt

1 Nowy wytyczne American College of Chest Physicians leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA(N2) europejski punkt widzenia Kurt G. Tournoy, Jan P. van Meerbeeck Ghent University Hospital Thoracic Oncology, Ghent, Belgia Po 4 latach od pierwszego wydania [1] American College of Chest Physicians (ACCP) opublikowało kolejną edycję wytycznych rozpoznawania i leczenia raka płuca opartych na danych naukowych [2]. Celem tych wytycznych jest pomoc lekarzom zajmującym się chorobami klatki piersiowej w osiągnięciu jak najlepszych wyników leczenia chorych przy zastosowaniu najnowszych technik i wiedzy opartej na danych naukowych. W wytycznych ACCP uwzględniono całe najnowsze piśmiennictwo dotyczące rozpoznawania i leczenia raka płuca; jest to najbardziej wyczerpujące z obecnie dostępnych opracowań. Cały dokument ma ponad 400 stron, ale w każdym rozdziale Czytelnik znajdzie systematyczne podsumowania zaleceń. Autorów wytycznych trzeba pochwalić za wykonanie doprawdy herkulesowej pracy, która w najbliższych latach będzie wytyczać zasady postępowania z chorymi na raka płuca lub z podejrzeniem tej choroby. W porównaniu z wytycznymi z 2003 roku [1] wprowadzono wiele zmian. Dla Czytelnika mającego pewną orientację w tej tematyce pomocne byłoby załączenie podsumowania zmian, jakie w tym czasie nastąpiły, aby można było szybciej znaleźć nowe zalecenia. Jak można się było spodziewać, główny nacisk położono na amerykańskie piśmiennictwo i amerykański punkt widzenia, ponieważ odbiorcy czasopisma Chest pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych. W porównaniu jednak z poprzednim wydaniem więcej było autorów spoza Stanów Zjednoczonych, także z Europy, dzięki czemu wytyczne mają szerszą perspektywę niż dotychczas. Autorom należy się uznanie za takie podejście. W niniejszym artykule poruszymy tylko temat oceny zaawansowania miejscowego w śródpiersiu i strategie postę Adres do korespondencji: Professor. Jan P. van Meerbeeck, MD, PhD, Ghent University Hospital Thoracic Oncology, De Pintelaan 185, 9000 Ghent, Belgium, phone/fax: , Praca wpłynęła: Przyjęta do druku: Nie zgłoszono sprzeczności interesów. Pol Arch Med Wewn. 2008; 118 (4): Tlumaczył lek. Łukasz Strzeszyński Copyright by Medycyna Praktyczna, Kraków 2008 powania w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca (non small cell lung cancer NSCLC) w stopniu IIIA; nie zajmiemy się natomiast innymi kwestiami, również dokładnie omówionymi w nowych wytycznych ACCP. Duża liczba nowych danych naukowych, szczególnie dotyczących inwazyjnej oceny zajęcia śródpiersia i leczenia NSCLC w stopniu IIIA, wymusiła dogłębne zmiany wytycznych w tym zakresie. Wpłynie to na obecną praktykę onkologów leczących chorych na raka płuca i będzie konkurować z kilkoma istniejących wytycznymi europejskimi, na przykład z przygotowanymi przez National Institute for Clinical Excellence (NICE) [3], które będą zaktualizowane najwcześniej w 2009 roku. Nieinwazyjna ocena zajęcia śródpiersia przez NSCLC Stopień zaawansowania NSCLC należy oceniać bardzo starannie i dokładnie, ponieważ zależą od tego ściśle sposoby leczenia i rokowanie. Jeśli się nie stwierdza przerzutów pozapłucnych, należy ocenić zajęcie śródpiersia. W nowych wytycznych ACCP zmieniono, w porównaniu z ich pierwszą wersją, ocenę wartości nieinwazyjnej oceny śródpiersia za pomocą tomografii komputerowej (TK) i pozytronowej tomografii emisyjnej (positron emission tomography PET) z użyciem deoksyglukozy znakowanej 18 F (fluorodeoxyglucose FDG) [4]. Czułość TK i PET wynosi odpowiednio 51% i 74%, a swoistość obu technik 85%. Są to niższe, choć porównywalne wartości niż podane w poprzednich wytycznych, które potwierdzają, że PET dokładniej niż TK wykrywa przerzuty nowotworu złośliwego w węzłach chłonnych śródpiersia. Tomografia komputerowa z użyciem kontrastu pozostaje podstawą wstępnej strategii diagnostycznej u chorych na NSCLC lub z podejrzeniem tej choroby, ale nie jest wystarczająco dokładna do różnicowania zajęcia węzłów chłonnych przez nowotwór złośliwy i ich powiększenia z innych przyczyn. Lekarz powinien ostrożnie interpretować ocenę zajęcia śródpiersia na podstawie samej TK, ponieważ stwarza to ryzyko zarówno zaniżonej, jak i zawyżonej oceny stopnia zaawansowania raka płuca. Jedyna sytuacja, w której TK jest dopuszczalna jako jedyna me Nowy wytyczne American College of Chest Physicians leczenia 1

2 toda oceny śródpiersia, to chory z guzem T1 zlokalizowanym na obwodzie płuca, bez powiększenia węzłów chłonnych w TK. Taki chory może nie wymagać inwazyjnej oceny zaawansowania przed torakotomią, ponieważ prawdopodobieństwo przerzutów w węzłach chłonnych śródpiersia wynosi zaledwie 6%. Nowe wytyczne ACCP zachęcają do szerszego wykorzystania PET w klinicznej ocenie zaawansowania NSCLC u chorych bez nowotworowego wysięku w jamie opłucnej i bez przerzutów odległych. PET pomaga lekarzowi podjąć decyzję o inwazyjnej ocenie śródpiersia, a ponadto w 10 15% przypadków wykrywa niepodejrzewane wcześniej przerzuty odległe. Niestety nie sformułowano zaleceń odnośnie do miejsca i znaczenia nowej techniki zintegrowanej FDG PET/TK, która pozwala na dokładniejszą ocenę dzięki fuzji obrazów TK i PET. Wiąże się to ze stosunkowo ubogim piśmiennictwem na ten temat, aczkolwiek można sądzić, że wprowadzenie zintegrowanych systemów FDG PET/TK nie spowoduje poważnych zmian w postępowaniu z chorymi. Nowe wytyczne ACCP są zgodne z aktualną europejską praktyką wykorzystania badania metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance MR) w ocenie zajęcia śródpiersia. Rutynowe MRI śródpiersia nie ma zastosowania w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca, aczkolwiek u niektórych chorych z guzem Pancoasta może przynieść korzyści dzięki dokładnemu określeniu granic i zasięgu nacieku nowotworowego. Inwazyjna ocena zajęcia śródpiersia przez NSCLC W wytycznych ACCP uznano potrzebę inwazyjnej oceny zaawansowania zmian w śródpiersiu i metody do tego stosowane [5]. Dzięki wprowadzeniu nowych minimalnie inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak ultrasonografia przezprzełykowa z biopsją cienkoigłową (endoscopic ultrasound with fine needle aspiration EUS FNA) i ultrasonografia śródoskrzelowa z przezoskrzelową biopsją igłową (endobronchial ultrasound with transbronchial needle aspiration EBUS TBNA), na nowo określono rolę chirurgicznej oceny śródpiersia (głównie za pomocą mediastinoskopii szyjnej). Warto zauważyć, że są to pierwsze wytyczne postępowania w przypadku raka płuca, w których jasno określono miejsce nowych technik, nie ograniczając się do opisu ich skuteczności diagnostycznej. Inne wytyczne, na przykład opracowane przez brytyjski NICE [3], nie wspominają o tych technikach; będzie to konieczne przy ich kolejnej aktualizacji. Jasno scharakteryzowano 4 grupy chorych na NSCLC z podejrzeniem zajęcia śródpiersia (ryc.). Wytyczne proponują najlepszą strategię diagnostyki inwazyjnej w każdej z tych sytuacji. Chorzy z grupy A to ci, u których guz nowotworowy bezpośrednio nacieka śródpiersie w taki sposób, że nie można odróżnić ani zmierzyć pojedynczych węzłów chłonnych. U tych chorych wystarcza radiologiczna ocena śródpiersia i nie jest konieczna weryfikacja inwazyjna ( ewidentne T4 ). Dotyczy to także chorych, u których w bronchoskopii stwierdzono porażenie strun głosowych wskazujące na bezpośrednie naciekanie nerwu krtaniowego wstecznego. W razie wątpliwości wybranym chorym można zaproponować torakotomię zwiadowczą w celu obiektywnego ustalenia resekcyjności guza. U chorych z grupy B węzły chłonne śródpiersia są możliwe do wyodrębnienia i powiększone ( 10 mm w osi krótkiej). W tej grupie zaleca się weryfikację inwazyjną, do której równie przydatnych jest wiele technik (EUS FNA, EBUS TBNA, mediastinoskopia). Ujemny wynik biopsji cienkoigłowej zawsze jednak trzeba potwierdzić, ponieważ wartość predykcyjna ujemnego wyniku tych badań nie wystarcza do podjęcia decyzji o operacji. Ważną różnicą w stosunku do wytycznych NICE jest również to, że nie uzależniono tego zalecenia od wyniku PET, ponieważ uwzględniono wyniki 2 badań klinicznych, w których odsetek fałszywie ujemnych wyników PET u chorych z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia wyniósł 20 28% [6,7]. Chorzy z grupy C mają albo centralnie umiejscowiony guz płuca (w proksymalnej 1/3 płuca), albo kliniczne stadium N1 (węzły chłonne powiększone lub wykazujące wychwyt FDG), ale prawidłowe śródpiersie (bez powiększonych węzłów i wychwytu FDG). U tych chorych potrzebna jest inwazyjna diagnostyka śródpiersia i w tym celu zasadniczo sugeruje się mediastinoskopię, chociaż rozsądną alternatywę może stanowić EUS FNA lub EBUS TBNA, jeśli w razie wyniku ujemnego wykona się jednak mediastinoskopię. Ten ostatni warunek wiąże się z małą wartością predykcyjną wyniku ujemnego minimalnie inwazyjnych metod cienkoigłowych, chociaż naszym zdaniem obecnie nie jest pewne, że wartość predykcyjna ujemnej mediastinoskopii wykonanej po uzyskaniu ujemnego wyniku EUS FNA lub EBUS TBNA rzeczywiście pozwala dokładniej ustalić kliniczne stadium zaawansowania u konkretnego chorego. Niemniej wykluczenie zajęcia śródpiersia przez raka jest u tych chorych ważne, a dokładny przedoperacyjny sampling węzłów chłonnych śródpiersia jest do tego jedyną właściwą metodą. Obie techniki cienkoigłowe jako jedyna procedura nie wystarczają do systematycznego samplingu, i w tej sytuacji logiczne jest zaproponowanie mediastinoskopii. Obecnie trwają badania mające ustalić, czy alternatywą może być połączenie tych metod (EUS FNA + EBUS TBNA). Chorzy z grupy D mają guz zlokalizowany obwodowo (w zewnętrznych 2/3 płuca) oraz prawidłowe śródpiersie i niepowiększone węzły chłonne wnęk (<1 cm). Odsetek przypadków z fałszywie ujemną radiologiczną oceną zajęcia śródpiersia wynosi 9% w przypadku guzów T1 i zaledwie 5%, jeśli PET nie wykazuje wychwytu FDG przez węzły chłonne śródpiersia. W związku z tym nie zaleca się inwazyjnej diagnostyki śródpiersia u tych chorych. Wartość tych wytycznych leży w sformułowaniu zaleceń opartych na danych naukowych, które można wykorzystać w codziennej praktyce. Jest jednak oczywiste, że niektórzy chorzy nie mieszczą się w sztywnych ramach określonych w wytycznych. Na przykład jakie jest najlepsze postępowanie u chorego z powiększonym lub wychwytującym FDG węzłem chłonnym we wnęce drugiego płuca, przy nie 2 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2008; 118 (4)

3 A B C D Ryc. Klasyfikacja zajęcia węzłów chłonnych śródpiersia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (opis w tekś cie) obecności powiększonych śródpiersiowych węzłów chłonnych? Można zaproponować zbadanie tego węzła za pomocą EBUS TBNA, ale nie ma danych o wartości predykcyjnej ujemnego wyniku tej metody w tej konkretnej sytuacji klinicznej. Ponadto zalecenie mediastinoskopii w razie ujemnego wyniku biopsji cienkoigłowej opiera się raczej na opinii klinicznej, a nie na przekonujących danych, jako że wartość predykcyjna ujemnego wyniku mediastinoskopii wynosi tylko 88%, w porównaniu z 82% dla EBUS TBNA; dlatego korzyści z mediastinoskopii po uzyskaniu ujemnego wyniku EBUS TBNA są prawdopodobnie ograniczone. Warto też zauważyć, że nie sformułowano zaleceń dla chorych z niepowiększonymi i nietworzącymi pakietów węzłami chłonnymi śródpiersia, które jednak wykazują wychwyt FDG. Można wprawdzie podejrzewać, że techniki minimalnie inwazyjne, takie jak EUS FNA i EBUS TBNA, z większym prawdopodobieństwem będą dawać wyniki fałszywie ujemne z powodu technicznej trudności trafienia w mały węzeł chłonny, ale dostępne dane sugerują, że tak nie jest. Tak więc w naszym odczuciu taki chory może być zakwalifikowany do grupy B. Po tych uwagach jest jasne, że konieczne są dalsze badania omawianych zagadnień, aby sformułować jeszcze bardziej precyzyjne zalecenia. Tabela. Podział stadium IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca z cechą N2 potwierdzoną biopsyjnie Podtyp IIIA 1 IIIA 2 IIIA 3 IIIA 4 Opis pojedyncze przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzone podczas badania patomorfologicznego preparatu operacyjnego przerzuty w węzłach chłonnych (1 grupa) rozpoznane śródoperacyjnie przerzuty w węzłach chłonnych rozpoznane przedoperacyjnie (w mediastinoskopii, EUS FNA lub EBUS TBNA) nowotwór z cechą N2 w postaci masywnego zajęcia węzłów chłonnych wielu stacji EBUS TBNA ultrasonografia przezoskrzelowa z biopsją igłową, EUS FNA ultrasonografia przezprzełykowa z biopsją cienkoigłową Nowy wytyczne American College of Chest Physicians leczenia 3

4 Co nowego w leczeniu NSCLC w stopniu IIIA(N2)? Wiadomo, że chorzy na NSCLC w stopniu IIIA(N2) stanowią populację niejednorodną pod względem obrazu klinicznego, leczenia i rokowania. Wyodrębnia się 4 podkategorie zaawansowania nowotworów z cechą N2 (tab.), dla których przeanalizowano dostępne dane i na tej podstawie dokonano aktualizacji wytycznych ACCP [8]. U chorych, u których dopiero w czasie badania patomorfologicznego preparatu operacyjnego stwierdzono przerzuty w węzłach chłonnych (IIIA 1 ) albo z 1 przerzutem w węźle chłonnym wykrytym przedoperacyjnie (IIIA 2 ), obecnie inaczej niż dotychczas proponuje się adiuwantową chemioterapię opartą na związkach platyny i radioterapię (tę ostatnią tylko u ściśle wyselekcjonowanych chorych obciążonych dużym ryzykiem wznowy miejscowej). Chociaż zalecenie chemioterapii adiuwantowej opiera się na wynikach dużych badań z randomizacją [9], to trzeba wiedzieć, że uczestniczący w tych badaniach chorzy stanowili niejednorodną grupę, z nieokreślonym precyzyjnie odsetkiem w stadium IIIA 1 2, a nie IIIA 3 4. Co więcej, to zalecenie oparte jest też na opisowej analizie podgrup uczestników tych badań. Z drugiej strony, istnieje niewiele danych bezpośrednio dotyczących kwestii poprawy przeżywalności dzięki dołączeniu radioterapii adiuwantowej do chemioterapii adiuwantowej u chorych po radykalnej w zamyśle operacji z powodu nowotworu w stopniu zaawansowania IIIA 1 2, chociaż badania trwają [10]. Postępowanie u chorych na NSCLC z cechą N2 w stopniu IIIA 3, z przerzutami w 1 lub wielu pojedynczych węzłach chłonnych stwierdzonymi przedoperacyjnie, stanowi obszar jeszcze większych kontrowersji. U tych chorych cechę N2 określono przedoperacyjnie. Aktualne wytyczne ACCP zostały dogłębnie zmodyfikowane na podstawie wyników dużych badań z randomizacją, w których porównywano leczenie operacyjne i radioterapię po chemioterapii neoadiuwantowej. Dotychczas po leczeniu neoadiuwantowym zalecano resekcję, natomiast obecnie wytyczne jasno stwierdzają, że nie jest to już strategia pierwszego wyboru. Pierwotna resekcja, bez względu na to, czy się po niej zastosuje jakiekolwiek leczenie adiuwantowe, nie jest zalecana. Dla chorych tych zalecanym postępowaniem jest teraz skojarzona chemioradioterapia z wykorzystaniem związków platyny. U wybranych chorych takie leczenie stosuje się równocześnie. Było już wcześniej wiadomo, że wyniki leczenia operacyjnego chorych, u których po leczeniu neoadiuwantowym nadal w biopsji węzłów chłonnych śródpiersia stwierdza się komórki nowotworowe, są złe [11], ale obecnie dostępne dane sugerują wręcz, że leczenie operacyjne w ogóle może nie być wskazane u chorych na NSCLC z cechą N2 w stadium IIIA 3 [12]. Stopień zaawansowania IIIA 4 albo nowotwór z masywnym N2 (bulky N2 disease) cechuje się powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia do 20 mm (w osi krótkiej), zajęciem wielu grup węzłów lub obecnością pakietów wielu mniejszych węzłów zweryfikowanych za pomocą biopsji. Jest to mało precyzyjna definicja, ale wielu ekspertów się zgadza, że te cechy oznaczają nieresekcyjność nowotworu. Dla takich chorych już w poprzednich wytycznych, amerykańskich i europejskich, zalecano skojarzenie chemioterapii i wysokodawkowej radioterapii. Na podstawie nowych danych u takich chorych zaleca się obecnie równoczesne stosowanie tych metod pod warunkiem dobrego stanu czynnościowego. Mimo tak jasnego zalecenia pewne pytania pozostają bez odpowiedzi. Na przykład nie ma jasności co do roli chemioterapii konsolidacyjnej lub celowanych metod terapii. Bez wątpienia potrzeba dalszych badań klinicznych, aby określić rolę tych strategii w leczeniu chorych na NSCLC z cechą N2. Wnioski Publikacja nowych, opartych na danych naukowych wytycznych ACCP dotyczących rozpoznawania i leczenia raka płuca dostarcza unowocześnionych zaleceń, dzięki którym możemy naszym pacjentom zapewnić najlepszą opiekę. Kwestie dotyczące oceny zaawansowania i leczenia, zwłaszcza u chorych na NSCLC w stadium IIIA z cechą N2, to dwa najbardziej frapujące i szybko zmieniające się obszary, w których dokonano głębokich zmian w wytycznych. Im więcej mamy danych, tym lepiej rozumiemy, że pewne ważne kwestie dotyczące diagnostyki i leczenia pozostają dla nas niejasne. Trzeba jeszcze wiele pracy, aby możliwa była dalsza poprawa jakości postępowania z chorymi. W obliczu różnorodności systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach, z których składa się Europa, zadanie wdrażania wytycznych w poszczególnych państwach spoczywa nadal na lokalnych władzach i lekarzach. Dzięki tym wytycznym, osoby za to odpowiedzialne w poszczególnych krajach otrzymują solidny dokument oparty na danych naukowych, który pozwala przemyśleć na nowo dotychczasowe strategie diagnostyki i leczenia. Piśmiennictwo 1. Diagnosis and management of lung cancer. ACCP evidence based guidelines. Chest. 2003; 123 (Suppl): S1 S Diagnosis and management of lung cancer. ACCP guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132 (Suppl): S1 S CG24. Lung cancer: the diagnosis and treatment of lung cancer. NICE guideline 2005: Available from: URL: 4. Silvestri GA, Gould MK, Margolis ML, et al. Noninvasive staging of non small cell lung cancer: ACCP evidenced based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132: S178 S Detterbeck FC, Jantz MA, Wallace MB, et al. Invasive mediastinal staging of lung cancer. ACCP Evidence Based Clinical Practice Guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132: S202 S Cerfolio RJ, Bryant AS, Ojha B, Eloubeidi M. Improving the inaccuracies of clinical staging of patients with NSCLC: a prospective trial. Ann Thorac Surg. 2005; 80: Serra M, Gonzalez S, Cicera L. Routine postitron tomography (PET) and selective mediastinoscopy is as good as routine mediastinoscopy to rule out N2 disease in non small cell lung cancer [Abstract], 24 ed; s. 8. Robinson LA, Ruckdeschel JC, Wagner H Jr, Stevens CW. Treatment of non small cell lung cancer stage IIIA,132 ed; S243 S Berghmans T, Paesmans M, Meert AP, et al. Survival improvement in resectable non small cell lung cancer with (neo)adjuvant chemotherapy: results of a meta analysis of the literature. Lung Cancer. 2005; 49: POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2008; 118 (4)

5 HISTORIA INTERNY POLSKIEJ 10. Le Pechoux C, Dunant A, Pignon JP, et al. Need for a new trial to evaluate adjuvant postoperative radiotherapy in non small cell lung cancer patients with N2 mediastinal involvement. J Clin Oncol. 2007; 25: e10 e Bueno R, Richards WG, Swanson SJ, et al. Nodal stage after induction therapy for stage IIIA lung cancer determines patient survival. Ann Thorac Surg. 2000; 70: van Meerbeeck JP, Kramer GWPM, van Schil PEY. Surgery does not improve survival after induction chemotherapy in unresectable stage IIIA N2 non small cell lung cancer, compared to chest radiotherapy: a randomised phase III trial of the EORTC lung cancer group. J Natl Cancer Instit. 2007; 99: Nowy wytyczne ACCP leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA(N2) 5

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa ROZPOZNAWANIE: PET - CT W ONKOLOGII poszukiwanie ognisk choroby - wczesne wykrywanie różnicowanie zmian łagodnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

Pojedynczy guzek płuca

Pojedynczy guzek płuca Pojedynczy guzek płuca Postępowanie z pojedynczymi guzkami płuca: punkt widzenia torakochirurga Operować, czy nie operować? 1. Jeśli nie operować, to co dalej? - w ogóle nie obserwować? - obserwować? (co

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel

Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel PO CO?? PO CO?? Znaczenie diagnostyczne Cel terapeutyczny Wartość rokownicza Nieoperacyjne metody oceny węzłów chłonnych Ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Typ histopatologiczny

Typ histopatologiczny Typ histopatologiczny Wiek Stopieo zróżnicowania nowotworu Typ I (hormonozależny) Adenocarcinoma Adenoacanthoma Naciekanie przestrzeni naczyniowych Wielkośd guza Typ II (hormononiezależny) Serous papillary

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pracownia Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem Kierownik pracowni: dr med.

Pracownia Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem Kierownik pracowni: dr med. PRACA ORYGINALNA Artur Szlubowski 1, Jarosław Kużdżał 1, Juliusz Pankowski 2, Anna Obrochta 2, Jerzy Soja 1, Jolanta Hauer 1, Marcin Kołodziej 1, Marcin Zieliński 1 1 Oddział Torakochirurgii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

Leczenie chirurgiczne niedrobnokomórkowego raka płuca. Klinika Torakochirurgii UM w Poznaniu

Leczenie chirurgiczne niedrobnokomórkowego raka płuca. Klinika Torakochirurgii UM w Poznaniu Leczenie chirurgiczne niedrobnokomórkowego raka płuca Klinika Torakochirurgii UM w Poznaniu EPIDEMIOLOGIA wiatś 1 608 055 zachorowań i 1 376 579 zgonów w 2008 r. Polska: 20 832 zachorowania i 22 348 zgonów

Bardziej szczegółowo

Ośrodki medyczne wykonujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne powinny mieć następujące możliwości:

Ośrodki medyczne wykonujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne powinny mieć następujące możliwości: REKOMENDACJE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO REKOMENDACJE

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC

ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC płk dr hab. n. med. A. CHCIAŁOWSKI WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Warszawa CIEŃ OKRĄGŁY PŁUCA Przeważnie rozpoznanie przypadkowe Powyżej 150

Bardziej szczegółowo

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 W latach 2004-2008 w Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów zarejestrowaliśmy 6.125 zachorowań na inwazyjne

Bardziej szczegółowo

Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania

Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania Rak nerki stanowi około 3% wszystkich nowotworów złośliwych u człowieka. Najczęściej rozwija się w starszym wieku, aczkolwiek coraz

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNA PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE Ul. Alpejska 42, Warszawa, tel. (022) , fax: (022)

SAMODZIELNA PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE Ul. Alpejska 42, Warszawa, tel. (022) , fax: (022) SAMODZIELNA PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE Ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (022) 343 4281, fax: (022) 343 4513 KIEROWNIK PRACOWNI: DR HAB. N. MED. ANNA TERESIŃSKA,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny POZAGONADALNE I POZACZASZKOWE GUZY GERMINALNE (EXTRAGONADAL GERM CELL TUMOR) Ewa IŜycka-Świeszewska Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny 1.

Bardziej szczegółowo

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Warszawa, 27.01.2016 Seminarium naukowe: Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii a dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Dr n.

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja Rak piersi Najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce 2004 r. ponad12 000 nowych zachorowań na raka piersi

Bardziej szczegółowo

Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca

Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca Prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Mężczyźni 2013 Zachorowania Zgony Umieralność

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO NAPROMIENIANIA REGIONALNYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH W 4 SYTUACJACH KLINICZNYCH. Anna Niwińska

WSKAZANIA DO NAPROMIENIANIA REGIONALNYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH W 4 SYTUACJACH KLINICZNYCH. Anna Niwińska WSKAZANIA DO NAPROMIENIANIA REGIONALNYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH W 4 SYTUACJACH KLINICZNYCH Anna Niwińska 4 RÓŻNE SYTUACJE KLINICZNE RAK PIERSI PIERWOTNIE OPERACYJNY kt1n0-t2n1 I-IIB stopień Klasyczna operacja

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t.

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, 10.11.2017 Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Recenzja pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. "Gotowość

Bardziej szczegółowo

OnkoBarometr WHC dostęp do gwarantowanych świadczeń onkologicznych Fundacja Watch Health Care

OnkoBarometr WHC dostęp do gwarantowanych świadczeń onkologicznych Fundacja Watch Health Care www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care OnkoBarometr WHC dostęp do gwarantowanych świadczeń onkologicznych Natalia Majcherczyk Aneta Augustyn BRPP, Warszawa, 16 czerwca 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA JAJNIKA

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA JAJNIKA bioprognos OncoOVARIAN Dx Nieinwazyjne badanie krwi umożliwiające zasugerowanie diagnozy u pacjentek z podejrzeniem nowotworu złośliwego jajnika oraz ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

GUZY PODŚCIELISKOWE PRZEWODU POKARMOWEGO. (Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)) Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Guzińska-Ustynowicz

GUZY PODŚCIELISKOWE PRZEWODU POKARMOWEGO. (Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)) Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Guzińska-Ustynowicz Sformatowano GUZY PODŚCIELISKOWE PRZEWODU POKARMOWEGO (Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)) Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Guzińska-Ustynowicz 1. Materiał chirurgiczny: przełyk, Ŝołądek, jelito

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Raki: rak podstawnokomórkowy rak kolczystokomórkowy rak płakonabłonkowy Czerniak Nowotwory złośliwe skóryrak podstawnokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim.

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Bogdan Małkowski Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii Bydgoszcz Zastosowanie fluorodeoksyglukozy

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Rak piersi - zagrożenie cywilizacyjne

Rak piersi - zagrożenie cywilizacyjne Rak piersi - zagrożenie cywilizacyjne dr n. med. Marcin Wiszniewski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Regionalny Ośrodek Onkologiczny II Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Joanna Anioł Wykształcenie: wyższe Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium UJ w Krakowie 1989 1995 Kształcenie podyplomowe: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Dariusz Kaczmarczyk Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: Prof. dr hab. med. Alina Morawiec Sztandera Opis

Bardziej szczegółowo

Computed tomography screening and lung cancer outcomes Bach PB, Jett JR, Pastorino U i wsp. JAMA 2007; 297: 953-961.

Computed tomography screening and lung cancer outcomes Bach PB, Jett JR, Pastorino U i wsp. JAMA 2007; 297: 953-961. NOWOTWORY Journal of Oncology 2007 volume 57 Number 3 349 353 Journal Club Computed tomography screening and lung cancer outcomes Bach PB, Jett JR, Pastorino U i wsp. JAMA 2007; 297: 953-961. Palący oraz

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia:

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia: Kwalifikacja do leczenia osteoporozy i kosztoefektywność leczenia osteoporozy w Polsce, polska wersja FRAX konferencja okrągłego stołu podczas IV Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Miejsce chirurgii w skojarzonym leczeniu raka płuca. The Place of Surgery in Multimodal Therapy of Lung Cancer

Miejsce chirurgii w skojarzonym leczeniu raka płuca. The Place of Surgery in Multimodal Therapy of Lung Cancer PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1073 1077 ISSN 1230 025X MAREK MARCINIAK, JERZY KOŁODZIEJ, KONRAD PAWEŁCZYK Miejsce chirurgii w skojarzonym leczeniu raka płuca The Place of Surgery in Multimodal

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego ("colorectal units")?

Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego (colorectal units)? Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego ("colorectal units")? Lucjan Wyrwicz Centrum Onkologii Instytut im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO

Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO Pacjentka lat 47 ocena zmian w płucach w poszukiwaniu ogniska pierwotnego liczne zmiany meta w obu płucach, w układzie kostnym, wątrobie i węzłach chłonnych

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska Wojskowy Instytut Medyczny lek. Agnieszka Giżewska Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 139/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Giotrif,

Bardziej szczegółowo

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Klasyfikacja guzów tarczycy wg WHO Guzy nabłonkowe 1. Łagodne 2. Złośliwe Gruczolak pęcherzykowy Inne gruczolaki 2.1. Rak pęcherzykowy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Warto wiedzieć więcej o swojej

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne standardy leczenia raka płuca. Surgical Standards of Lung Cancer Treatment

Chirurgiczne standardy leczenia raka płuca. Surgical Standards of Lung Cancer Treatment PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1079 1083 ISSN 1230 025X MAREK MARCINIAK, JERZY KOŁODZIEJ, KONRAD PAWEŁCZYK Chirurgiczne standardy leczenia raka płuca Surgical Standards of Lung Cancer Treatment

Bardziej szczegółowo

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika?

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? 1 1,2 1,2 Jan Kornafel, Marcin Jędryka, Marcin Ekiert, 2 Barbara Rossochacka-Rostalska 1 2 Katedra Onkologii, Klinika Onkologii

Bardziej szczegółowo

Screening raka piersi

Screening raka piersi OCENA SCREENINGU RAKA PIERSI W POLSCE Radosław Tarkowski Katedra Onkologii A.M. we Wrocławiu Polska: 14 482 zachorowania 5 255 zgonów (na podstawie danych Centrum Onkologii w Warszawie) 137,8 78 61.2 Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Kliknij ikonę, aby dodać obraz 888 cystektomii

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO bioprognos OncoPROSTATE Nieinwazyjne badanie krwi umożliwiające zasugerowanie diagnozy u pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego gruczołu krokowego oraz ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Pozytronowa tomografia emisyjna PET zastosowanie kliniczne. CSK MSWiA i CMKP Warszawa

Pozytronowa tomografia emisyjna PET zastosowanie kliniczne. CSK MSWiA i CMKP Warszawa Pozytronowa tomografia emisyjna PET zastosowanie kliniczne Jarosław aw B. Ćwikła CSK MSWiA i CMKP Warszawa Podstawy PET w onkologii Główne wykorzystanie kliniczne - onkologia; Ocena pojedynczych zmian

Bardziej szczegółowo

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi II Kongres PTGO, POZNAŃ 2011 ARGUMENTY "ZA" ARGUMENTY "PRZECIW"

Bardziej szczegółowo

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA PŁUCA

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA PŁUCA bioprognos OncoLUNG Nieinwazyjne badanie krwi umożliwiające zasugerowanie diagnozy u pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego płuca oraz ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych, skrócenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie badań PET/CT w onkologii

Zastosowanie badań PET/CT w onkologii Zastosowanie badań PET/CT w onkologii NOWOTWORY PŁUC W Polsce nowotwory płuca i klatki piersiowej są najczęstszą przyczyną zgonu wśród zgonów na nowotwory. Ich liczba przekracza łączną liczbę zgonów z

Bardziej szczegółowo

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Kraków, 8 kwietnia 2015 r. Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Raport dotyczący etapowości leczenia onkologicznego w Polsce Stan na początek kwietnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

Pakiet kolejkowy. przemyślenia dotyczące wykonalności względem danych gromadzonych przez WHC. Lek. med. Krzysztof Łanda

Pakiet kolejkowy. przemyślenia dotyczące wykonalności względem danych gromadzonych przez WHC. Lek. med. Krzysztof Łanda Lek. med. Krzysztof Łanda Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Watch Health Care Pakiet kolejkowy przemyślenia dotyczące wykonalności względem danych gromadzonych przez WHC 2015 01 21 www.korektorzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych

Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych Prof. dr hab. med. Magdalena Bielska-Lasota Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym SGH Warszawa 25 września 2017 Primum non nocere Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa 1. Fakty i liczby

Wstęp Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa 1. Fakty i liczby Spis treści Wstęp 11 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1. Fakty i liczby 17 Płuca 17 Węzły chłonne 21 W jaki sposób pracują płuca? 23 Czym jest rak płuc? 24 W jaki sposób dochodzi do rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Materiał chirurgiczny: brodawka Vatera, Ŝołądek, głowa trzustki, dwunastnica, przewód Ŝółciowy wspólny, pęcherzyk Ŝółciowy, inne (wymień)

1. Materiał chirurgiczny: brodawka Vatera, Ŝołądek, głowa trzustki, dwunastnica, przewód Ŝółciowy wspólny, pęcherzyk Ŝółciowy, inne (wymień) RAK BRODAWKI VATERA (carcinoma of the ampullary region) Krzysztof A. Bardadin 1. Materiał chirurgiczny: brodawka Vatera, Ŝołądek, głowa trzustki, dwunastnica, przewód Ŝółciowy wspólny, pęcherzyk Ŝółciowy,

Bardziej szczegółowo

Edyta Szurowska II Zakład Radiologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Edyta Szurowska II Zakład Radiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Edyta Szurowska II Zakład Radiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Nie wszystko można zobaczyć od środka Przed wyborem sposobu leczenia Czy to postać nieinwazyjna, czy naciekająca mięśniówkę? Zmiana jest

Bardziej szczegółowo

Zasady konturowania obszarów tarczowych po radykalnej prostatektomii Konturowanie węzłów chłonnych. Justyna Chałubińska-Fendler

Zasady konturowania obszarów tarczowych po radykalnej prostatektomii Konturowanie węzłów chłonnych. Justyna Chałubińska-Fendler Zasady konturowania obszarów tarczowych po radykalnej prostatektomii Konturowanie węzłów chłonnych Justyna Chałubińska-Fendler Kiedy i jakie obszary należy konturować u chorych zakwalifikowanych do uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

2.8. Nowotwory płuc. Bartosz Foroncewicz, Radosław Zagożdżon. 2.8.1. Rak oskrzeli. 2.8.1.1. Etiologia

2.8. Nowotwory płuc. Bartosz Foroncewicz, Radosław Zagożdżon. 2.8.1. Rak oskrzeli. 2.8.1.1. Etiologia 2.8 Nowotwory płuc Bartosz Foroncewicz, Radosław Zagożdżon W płucach umiejscawiają się nowotwory łagodne i złośliwe, a także przerzuty nowotworów pochodzące z innych narządów. Rak oskrzeli stanowi ponad

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia

Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe narzadu płciowego u kobiet w Polsce w latach 1987, 1996, 3 i szacunkowe na 1 r. 1987 1996 3 1 Zachorowania

Bardziej szczegółowo

RAK SZYJKI MACICY INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013

RAK SZYJKI MACICY INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013 RAK SZYJKI MACICY Andrzej Bieńkiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika HOT TOPICS, 2014 Significance

Bardziej szczegółowo

WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI

WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI Paweł Basta Klinika Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi I Katedra Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wykrycia raka jelita grubego Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CHORÓB JELIT. badania obrazowe. entrerografia MR / TK. kolonografia TK. rak odbytnicy - MR. Andrzej Cieszanowski

Plan wykładu: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CHORÓB JELIT. badania obrazowe. entrerografia MR / TK. kolonografia TK. rak odbytnicy - MR. Andrzej Cieszanowski DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CHORÓB JELIT Plan wykładu: badania obrazowe entrerografia MR / TK kolonografia TK rak odbytnicy - MR Andrzej Cieszanowski OBRAZOWANIE J. CIENKIEGO Endoskopia: Ileokolonoskopia / gastroduodenoskopia

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje Dane na temat czasu przeżycia całkowitego uzyskane w badaniu LUX-Lung 7 bezpośrednio porównującym leki afatynib i gefitynib, przedstawione na ESMO 2016 W badaniu LUX-Lung 7 zaobserwowano mniejsze ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz BRCA1 zależny rak piersi i jajnika odmienności diagnostyczne i kliniczne (BRCA1 dependent breast and ovarian cancer clinical and diagnostic diversities) Paweł Blecharz Dr hab. n. med. Paweł Blecharz Dr

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY OGNISKOWE TRACZYCY POSTĘPOWANIE

ZMIANY OGNISKOWE TRACZYCY POSTĘPOWANIE ZMIANY OGNISKOWE TRACZYCY POSTĘPOWANIE Guzkową chorobę tarczycy rozpoznaje się po wykryciu pojedynczej zmiany lub mnogich zmian ogniskowych lub guzków, niezależnie od ich stanu czynnościowego. Wolem określa

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Lung cancer: Polish. Rak płuca

Lung cancer: Polish. Rak płuca Lung cancer: Polish Rak płuca Niniejsza broszura zawiera informacje na temat sposobów diagnozowania i leczenia raka płuca. W języku polskim posiadamy także broszury na temat chemioterapii, radioterapii,

Bardziej szczegółowo

Odrębności diagnostyki i leczenia raka piersi u młodych kobiet

Odrębności diagnostyki i leczenia raka piersi u młodych kobiet Odrębności diagnostyki i leczenia raka piersi u młodych kobiet Barbara Radecka Opolskie Centrum Onkologii Amadeo Modigliani (1884-1920) 1 Młode chore Kto to taki??? Daniel Gerhartz (1965-) 2 3 Grupy wiekowe

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY JĄDRA (tumours of the testis)

NOWOTWORY JĄDRA (tumours of the testis) NOWOTWORY JĄDRA (tumours of the testis) Krzysztof Okoń 1. Rodzaj materiału: jądro, węzły chłonne zaotrzewnowe, inny 2. Procedura chirurgiczna: - orchidektomia radykalna, - lymfadenektomia zaotrzewnowa,

Bardziej szczegółowo

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos 1. Opis umiejscowienia materiału (wycinka) Otrzymano Materiał świeŝy (nieutrwalony) Materiał utrwalony w formalinie Nieokreślono

Bardziej szczegółowo

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu?

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Wiele czynników na które mamy bezpośredni wpływ, zwiększa ryzyko zachorowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne Czerwiec 2013 GRUPA VOXEL Usługi medyczne e mózgowia - traktografia DTI Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB

Bardziej szczegółowo

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SKÓRY SKÓRA POD LUPĄ MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane

Bardziej szczegółowo