DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 lipca 2007 r. Nr 550 TREŒÆ: Poz.: Str. SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE: 3616 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok Podstawy prawne dzia³ania Funduszu Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dzia³a na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z póÿn. zm.). Dzia³aj¹c na podstawie art. 416 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska, Minister Œrodowiska nada³ statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. I Organy Funduszu Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie sk³ada siê z 7 cz³onków. Sejmik Województwa Ma³opolskiego Uchwa³¹ Nr XLI/530/ 06 z dnia 30 stycznia 2006r. odwo³a³ Radê Nadzorcz¹ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sk³adzie: Czes³aw Ryc¹bel - przedstawiciel Wojewody Ma³opolskiego. Ryszard Musia³ - przedstawiciel Komisji Ochrony Œrodowiska Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Henryk Okarma - Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, Eugeniusz Derda - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Nawara - specjalista z dziedziny ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej wyznaczony przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego, Ryszard P³oskonka - specjalista z dziedziny ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej wyznaczony przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego, Krystyna Broda - przedstawiciel Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Wojciech Grzeszek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Grzegorz Tabasz - przedstawiciel pozarz¹dowych organizacji ekologicznych, Kazimierz Czekaj - przedstawiciel samorz¹du gospodarczego. Sejmik Województwa Ma³opolskiego Uchwa³¹ Nr XLI/532/ 06 z dnia 30 stycznia 2006r. powo³a³ Radê Nadzorcz¹ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sk³adzie: Zbigniew Myczkowski - Przewodnicz¹cy Rady wyznaczony przez Ministra Œrodowiska, Stanis³aw Siemek - Dyrektor Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, Henryk Okarma - Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, 4. Krystyna Broda - Przewodnicz¹ca Komisji Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Ma- ³opolskiego, 5. Andrzej Masny - Dyrektor Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, 6. Grzegorz Tabasz - przedstawiciel organizacji ekologicznych, 7. Kazimierz Czekaj - przedstawiciel samorz¹du gospodarczego. Rada Nadzorcza Uchwa³¹ nr 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. wybra³a Krystynê Brodê na Wiceprzewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, a uchwa³¹ nr 69/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Andrzeja Masnego na Sekretarza Rady Nadzorczej. Wojewoda Ma³opolski pismem ŒR.SZg z dnia r. kierowanym do Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, poinformowa³, e zasz³a zmiana na stanowisku Dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie i w zwi¹zku z tym odwo³a³ Stanis³awa Siemka z Rady Nadzorczej WFO- ŒiGW w Krakowie. Jednoczeœnie Wojewoda zawnioskowa³

2 Województwa Ma³opolskiego Nr o powo³anie w sk³ad Rady Nadzorczej WFOŒiGW w Krakowie Wojciecha Skomoruchê - p.o. Dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Sejmik Województwa Ma³opolskiego Uchwa³¹ Nr XLV/587/ 06 z dnia 01 czerwca 2006r. powo³a³ do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciecha Skomoruchê - p.o. Dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Wojewoda Ma³opolski pismem ŒR.SZg z dnia r. kierowanym do Wojciecha Skomoruchy odwo- ³a³ go z funkcji cz³onka Rady Nadzorczej WFOŒiGW w Krakowie, w zwi¹zku z zaprzestaniem pe³nienia przez niego obowi¹zków Dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Rada Nadzorcza w 2006 r. odby³a 11 posiedzeñ, na których podjê³a 258 uchwa³. Uchwali³a miêdzy innymi: - nowelizacjê "Zasad udzielania i umarzania po yczek oraz udzielania dotacji". - aktualizacjê rocznego planu finansowego na rok 2006, - aktualizacjê rocznego planu dzia³alnoœci Funduszu na rok 2006, - wzór ankiety konkursowej i Regulamin Konkursu pn.: "Ekologiczna gmina województwa ma³opolskiego". - Zgodê na zakup sztuk akcji Banku Ochrony Œrodowiska, Rada Nadzorcza ustali³a terminy list rankingowych w roku Wybra³a ofertê firmy do badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok marca 2006 r. Rada Nadzorcza zatwierdzi³a bilans oraz rachunek zysków i strat WFOŒiGW w Krakowie za rok obrotowy 2005 i podzieli³a zysk netto WFOŒiGW w Krakowie za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzi³a sprawozdanie z dzia- ³alnoœci WFOŒiGW w Krakowie za 2005 rok. 31 maja 2006 r. Rada Nadzorcza Uchwali³a Regulamin Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 29 czerwca 2006 r. Rada Nadzorcza uchwali³a listê przedsiêwziêæ priorytetowych z województwa ma³opolskiego na rok paÿdziernika 2006 r. Rada Nadzorcza przyjê³a roczny plan dzia³alnoœci na rok 2007 i roczny plan finansowy na rok listopada 2006 r. Rada Nadzorcza przyjê³a Regulamin konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa ma³opolskiego na rok grudnia 2006 r. Rada Nadzorcza ustali³a "Zasady udzielania i umarzania po yczek oraz udzielania dotacji" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rok Zarz¹d Zarz¹d Funduszu w roku 2006 r. stanowili: Krzysztof Bolek - Prezes Zarz¹du Wies³aw Bury - Zastêpca Prezesa d/s Ekonomiczno-Prawnych Jan Wieczorkowski - Zastêpca Prezesa d/s Technicznych W 2006 roku Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odby³ 53 posiedzenia, na których podj¹³ 716 uchwa³. II Organizacja Biura Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje siê w Krakowie przy ul. Kanoniczej 1 W 2006 r. Fundusz posiada³ filie: w Nowym S¹czu przy ul. Kraszewskiego 6, w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5. Od r. Fundusz posiada numer identyfikacyjny REGON: P Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosi³o 26 osób (25 i 3/4 etatu), 21 osób w Krakowie, 3 osoby w Nowym S¹czu, 2 w Tarnowie. IV. Realizacja planu Funduszu w 2006 r. Roczny plan finansowy Funduszu na rok 2006 zak³ada³: (metoda memoria³owa) Stan finansowy Funduszu na pocz¹tek roku I Dochody ,- Wp³ywy z tytu³u op³at i kar pieniê nych ,- Dochody z operacji finansowych ,- Odsetki od udzielonych po yczek ,- 4. Pozosta³e 3 000,- II Przychody ,- Sp³aty rat udzielonych po yczek ,- Przychody ze sprzeda y us³ug (wynajem) ,- + I + II ,- IV. Koszty dzia³alnoœci Funduszu ,- Dotacje ,-z³ Dop³aty do oprocentowanych kredytów i po yczek ,-z³ Umorzenia po yczek ,-z³ 4.Nagrody za dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska ,-z³ 5.Koszty obs³ugi wdro enia projektów i programów finansowanych ze œrodków pomocy zagranicznej ,-z³ 6.Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajduj¹ siê grunty bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa pokryte wodami jezior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz grunty zajête pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) ,-z³ 7.Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorz¹du terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyj¹tkiem rolnego i leœnego) gruntów objêtych ochron¹ œcis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody ,-z³ 8.Koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacj¹ ,-z³ V. Rozchody ,- Po yczki ,- Wydatki maj¹tkowe ,- IV. + V ,-

3 Województwa Ma³opolskiego Nr V Stan finansowy Funduszu na koniec roku ,- IV. + V. + V ,- Rozchody z tytu³u po yczek na ochronê œrodowiska i zakup obligacji d³ugoterminowych w kwocie ,-z³ zaplanowano w nastêpuj¹cy sposób: - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju ,- - Wspomaganie zadañ pañstwowego momitoringu œrodowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska, a tak e systemów pomiarowych zu ycia wody i ciep³a ,- - Realizowanie zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych s³u ¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej i obiektów ma³ej retencji wodnej ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, w tym urz¹dzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków ,- - Realizacja przdsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami i ochron¹ powierzchni ziemi ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochrona powietrza ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których wystêpuj¹ przekroczenia standardów ochrony œrodowiska ,- - Wspieranie wykorzystania lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla œrodowiska noœników energii ,- - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Dzia³ania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoœrednio oddzia³uj¹ce na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoœci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o onych na obszarach szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody ,- - Inwestycje ekologiczne realizowane ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych ,- - Dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, bêd¹cych przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochr.zabytków ,- - Badania, upowszechnianie ich wyników, a tak e postêpu technicznego w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej ,- - Opracowanie i wdra anie nowych technik i technologii, w szczególnoœci dotycz¹cych ograniczenia emisji i zu ycia wody, a tak- e efektywnego wykorzystania paliw ,- - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia œrodowiska, w przypadku gdy nie mo na ustaliæ podmiotu za nie odpowiedzialnego ,- - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw¹ op³at za korzystanie ze œrodowiska, a w szczególnoœci tworzenie baz danych podmiotów korzystaj¹cych ze œrodowiska obowi¹zanych do ponoszenia op³at ,- - Opracowanie planów s³u ¹cych gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania s³u ¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj¹ce z zasady zrównowa onego rozwoju, ustalone w planach dzia³alnoœci woj. funduszy, w tym realizacja programów ochrony œrodowiska ,- - Zadania zwi¹zane ze zwiêkszeniem lesistoœci kraju oraz zapobieganiem likwidacj¹ szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne ,- - Opracowanie planów ochrony obszarów objêtych ochron¹ na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego ,- - Dzia³ania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesieñ w tym pokrywanie kosztów sporz¹dzania planów zalesieñ oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych ,- - Przeciwdzia³anie klêskom ywio³owym i likwidacji ich skutków dla œrodowiska ,- - Dzia³ania polegaj¹ce na zapobieganiu i likwidacji powa - nych awarii i ich skutków ,- Wydatki w ³¹cznej kwocie ,-z³ zaplanowano w nastêpuj¹cy sposób: Dotacje ,- - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju ,- - Wspomaganie zadañ pañstwowego momitoringu œrodowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska, a tak e systemów pomiarowych zu ycia wody i ciep³a ,- - Realizowanie zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych s³u ¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej i obiektów ma³ej retencji wodnej ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, w tym urz¹dzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków ,- - Realizacja przdsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami i ochron¹ powierzchni ziemi ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochrona powietrza ,- - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których wystêpuj¹ przekroczenia standardów ochrony œrodowiska ,- - Wspieranie wykorzystania lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla œrodowiska noœników energii ,- - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Dzia³ania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoœrednio oddzia³uj¹ce na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoœci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o onych na obszarach szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody ,- - Inwestycje ekologiczne realizowane ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych ,- - Dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, bêd¹cych przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochr.zabytków ,- - Badania, upowszechnianie ich wyników, a tak e postêpu technicznego w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej ,- - Opracowanie i wdra anie nowych technik i technologii, w szczególnoœci dotycz¹cych ograniczenia emisji i zu ycia wody, a tak e efektywnego wykorzystania paliw ,- - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia œrodowiska, w przypadku gdy nie mo na ustaliæ podmiotu za nie odpowiedzialnego ,- - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw¹ op³at za korzystanie ze œrodowiska, a w szczególnoœci tworzenie baz danych podmiotów korzystaj¹cych ze œrodowiska obowi¹zanych do ponoszenia op³at ,-

4 Województwa Ma³opolskiego Nr Opracowanie planów s³u ¹cych gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania s³u ¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj¹ce z zasady zrównowa onego rozwoju, ustalone w planach dzia³alnoœci woj. funduszy, w tym realizacja programów ochrony œrodowiska ,- - Zadania zwi¹zane ze zwiêkszeniem lesistoœci kraju oraz zapobieganiem likwidacj¹ szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne ,- - Opracowanie planów ochrony obszarów objêtych ochron¹ na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego ,- - Dzia³ania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesieñ w tym pokrywanie kosztów sporz¹dzania planów zalesieñ oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych ,- - Przeciwdzia³anie klêskom ywio³owym i likwidacji ich skutków dla œrodowiska ,- - Dzia³ania polegaj¹ce na zapobieganiu i likwidacji powa - nych awarii i ich skutków ,- Dop³aty do kredytów preferencyjnych ,- Koszty dzia³alnoœci Funduszu ,- Umorzenia po yczek ,- Nagrody za dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska ,- Koszty obs³ugi wdro enia projektów i programów finansowanych ze œrodków pomocy zagranicznej, je eli nie zosta³y zapewnione na ten cel œrodki pochodz¹ce z tej pomocy lub innych Ÿróde³ ,- Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajduj¹ siê grunty bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa pokryte wodami jezior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz grunty zajête pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) ,- Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorz¹du terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyj¹tkiem rolnego i leœnego) gruntów objêtych ochron¹ œcis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody ,- Wp³ywy œrodków - stan na r. przedstawia poni sza tabela: OP ATY KARY SP ATY PO YCZEK ODSETKI OD PO YCZEK INNE DOCHODY FINANSOWE RAZEM Stan œrodków na ,80 PLAN WYKONANIE , , , , , , ,25 % DO PLANU 102,40 84,76 102,02 103,84 82,90 196,76 105,39 Ostatecznie planowane wp³ywy zosta³y wykonane w 105,39 % i wynios³y ,25 z³., co da³o ³¹cznie ze stanem œrodków na dzieñ r. dochody w wysokoœci ,0580 z³. Wp³ywy z tytu³u kar za naruszanie wymagañ ochrony œrodowiska, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska, by³y ni sze o 15,24% i ostatecznie wynios³y ,09 z³. W 102,40% wykonano wp³ywy z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska przekazywane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego. Wp³ywy z tego tytu³u wynios³y ,61 z³. Dochody z operacji finansowych by³y wy sze od planowanych o 96,79% i wynios³y ,27 z³. Wp³ywy z tytu³u sp³at po yczek wykonano w 102,02% i wynios³y one ,77 z³. Wy sze o 3,84% od planowanych by³y dochody z oprocentowania od udzielonych po yczek. Ostateczne wp³ywy z tego tytu³u osi¹gnê³y ,53 z³. Strukturê wydatkowania œrodków finansowych WFOŒiGW w Krakowie w roku 2006 obrazuje poni szy wykres. 7% 10% 24% Finansowanie ochrony środowiska 59% Gospodarka ściekow œciekowa a i ochrona i wochro- na ód wód Ochrona Ochrona pow ietrza powietrza atm. i klimatu atm. i klimatu odpadami Gospodarka odpadami Pozostałe Pozosta³e m.in.: m. Edukacja in.: Edukacja ekologiczna, elo- spomaganie wspomaganie zadań państw ow ego zadañ wlogiczna, monitoringu pañstwowego środow iska, monitoringu przedsięw zięcia zw iązane z ochroną przyrody, profilaktyka œrodowiska, przedsiewziêcia zdrow otna dzieci,w spieranie ekologicznych zwi¹zane z form ochron¹ transportu przyrody, profilaktyka zdrowotna dzieci, wspieranie ekologicznych form transportu... W roku obrachunkowym 2006 Fundusz osi¹gn¹³ zysk netto ,96 z³.

5 Województwa Ma³opolskiego Nr STAN REALIZACJI PLANU PO YCZEK I DOTACJI na dzieñ r. Treœæ 2005 r. Plan 2006 r. % % % Wykonanie Wykonanie Uchwa³y 4/3 5/3 4/2 Po yczki ,79 69,37 124,59 Dotacje ,49 63,66 87,89 Dop³aty do kredytów preferencyjnych ,12 68,51 Nagrody za dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska Razem ,78 68,58 116,16 Finansowanie ochrony œrodowiska w podziale na dziedziny, formy finansowania Lp Forma finansowania Gospodarka œciekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atm. i klimatu Gospodarka odpadami Pozosta³e RAZEM 1 Finansowanie zwrotne (po yczki, kredyty i konsorcja) Finansowani bezzwrotne (dotacje, dop³aty i umorzenia) OGÓ EM W 2006 r. w WFOŒiGW w Krakowie obowi¹zywa³o nastêpuj¹ce oprocentowanie od udzielanych po yczek: 4,0% w skali roku na zadania zwi¹zane z ochron¹ wód, budow¹ i rekultywacj¹ sk³adowisk odpadów, likwidacj¹ niskiej emisji, zagospodarowaniem i unieszkodliwianie odpadów, wykorzystaniem lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej, 4,2% w skali roku na zadania zwi¹zane z wspieraniem ekologicznych form transportu, termomodernizacj¹ budynków, odsiarczaniem kopalin energetycznych, oczyszczaniem gazów odlotowych w przemyœle i energetyce oraz inne zadania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska i gospodark¹ wodn¹. W 2006 r. po yczki udzielane przez Fundusz mog³y byæ czêœciowo umarzane do wysokoœci: 40% kwoty uzyskanej po yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego lub jednostki bud etowe na zadania zwi¹zane z ochron¹ wód. 35% kwoty uzyskanej po yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego lub jednostkê bud etow¹ nie prowadz¹c¹ dzia³alnoœci gospodarczej (poza zadaniami zwi¹zanymi z ochron¹ wód), 30% kwoty uzyskanej po yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozosta³ych inwestorów. pod warunkiem, e: a) inwestycja zosta³a ukoñczona w terminie ustalonym w umowie, b) zosta³y osi¹gniête zak³adane i okreœlone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) po yczkobiorca sp³aci³ co najmniej 60% pobranej po yczki. Przy okreœlaniu wielkoœci umorzenia po yczki uwzglêdniana jest terminowoœc sp³at rat kapita³owych i odsetkowych po- yczki oraz wielkoœæ uzyskanych odsetek. W 2006 roku Zespó³ Kredytowy Funduszu prowadzi³ obs³ugê 582 po yczek na kwotê umown¹ ,48z³. W 2006 r. Zespó³ Kredytowy Funduszu zawar³ 120 umów na ³¹czn¹ kwotê ,89 z³. Wœród jednostek samorz¹du terytorialnego korzystaj¹cych z pomocy finansowej w ramach po yczek, z którymi zawarto umowy w 2006 r. znalaz³y siê Miasta i Gminy: Dobczyce, Miechów, Muszyna, Niepo³omice, Olkusz, Ska³a i Su³kowice; Gminy: Andrychów, Bukowina Tatrzañska, D¹browa Tarnowska, Dêbno, Dobra, Gdów, Go³cza, Gorlice, Gnojnik, Jab³onka, Kêty, K³aj, Koœcielisko, Krynica Zdrój, Krzeszowice, Laskowa, Lipinki, Lisia Góra, Liszki, Limanowa, apanów, ososina Dolna, u na, Mêdrzechów, Moszczenia, Nowe

6 Województwa Ma³opolskiego Nr Brzesko, Radgoszcz, Ryglice, Skrzyszów, S³aboszów, S³omniki, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Szczucin, Szczurowa, Tarnów, Wielka Wieœ, Wierzchos³awice, Wojnicz, Zabierzów, Zakliczyn, Zielonki, abno, egocina. Miasta: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Tarnów oraz Powiaty: D¹browa Tarnowska, Kraków, Myœlenice, Olkusz, Proszowice, Sucha Beskidzka i Wadowice, W 2006 r., podobnie jak w latach ubieg³ych, Fundusz, bez poœrednictwa banków, zawiera³ umowy kredytowe z podmiotami gospodarczymi. Nale ¹ do nich: Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna Sp. z o.o. Brzeszcze, Fundacja Studentów i Absolwentów BRATNIAK w Krakowie, TESKO Tatrzañska Komunalna Grupa Kapita³owa Sp. z o.o. w Zakopanem, HYDROENERGIA PHU OBUWNICTWO J.Zaj¹c Rabka Zdrój, Podhalañskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ, SEWIK Tatrzañska Grupa Kapita³owa Sp. z o.o. Zakopane, PPH PROMEROL S.A. Kryspinów, ZOZ Sucha Beskidzka, Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - W³asnoœciowa ZORZA w Myœlenicach. W roku 2006 Rada Nadzorcza i Zarz¹d Funduszu podjê³y ³¹cznie 116 uchwa³ o umorzeniu po yczek na ³¹czn¹ kwotê ,04 z³. Umorzono 1 po yczkê udzielon¹ w 1998r., 5 z 1999r., 11 z 2000 r., 16 z 2001, 26 z 2002 r., 27 z 2003r., 24 z 2004 r. i 6 z 2005 r. Œrednia wysokoœæ umorzenia od udzielonych po yczek wynosi³a 29,10 %. W 2006 roku (podobne jak w latach ) przy wyborze zadañ do finansowania stosowano "Procedury i kryteria wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie". Jawnoœæ i obiektywizacja procedur i kryteriów obowi¹zuj¹cych w Funduszu stwarzaj¹ równe szanse dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalizuj¹ oszczêdnoœci w wydawaniu pieniêdzy publicznych na ochronê œrodowiska. Wnioski prawid³owo wype³nione i zawieraj¹ce komplet wymaganych przez Fundusz za³¹czników, raz na dwa miesi¹ce, umieszczane s¹ na listach rankingowych. O pozycji danego zadania na liœcie rankingowej decyduje wysokoœæ wskaÿnika EPE (Efektywnoœci Przedsiêwziêcia Ekologicznego). Wybór zadañ o najwy szym EPE pozwala Funduszowi na finansowanie w pierwszej kolejnoœci tych przedsiêwziêæ, które osi¹gaj¹ wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem. Przedsiêwziêcia o ni szym EPE s¹ finansowane w zale noœci od posiadanych przez Fundusz œrodków. Efektywnoœæ Przedsiêwziêcia Ekologicznego dla rozpatrywanych w ubieg³ym roku wniosków na zadania inwestycyjne mieœci³a siê w nastêpuj¹cych przedzia³ach: dla zadañ w zakresie ochrony powietrza 0,09-47,93 dla zadañ w zakresie gospodarki wodno-œciekowej 0,12-202,71 dla zadañ w zakresie gospodarki odpadami i ochron¹ powierzchni ziemi 0,17-6,80 dla zadañ w zakresie opracowania i wdra ania nowych technik i technologii 0, ,10 dla zadañ w zakresie wspierania wykorzystania lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej 0,84-4,98 V. Ocena ekologiczno - techniczna zadañ. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawar³ 255 umów, z tego 135 z nich przypad³o na dotacje a 120 stanowi³y po yczki preferencyjne. Poni sza tabela oraz wykres obrazuje dynamikê iloœci realizowanych zadañ w latach Tab. 4. Iloœci realizowanych zadañ w latach Rok Dotacje Po yczki Razem: Ilość zawartych umów Ilość zrealizowanych zadań w latach dotacje poŝyczki W zakresie realizacji zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych s³u ¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej ze œrodków Funduszu dofinansowane zosta³y przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹, ochron¹ powierzchni Ziemi i powietrza atmosferycznego. Przewidywane efekty ekologiczne z tytu³u udzielonych w 2006 roku po yczek i dotacji dotycz¹ce przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹ wód obliczone proporcjonalnie do œrodków pomocowych Funduszu powinny wynieœæ: ³¹czna d³ugoœæ kolektorów sanitarnych L = ,60 mb iloœæ œcieków odprowadzona do oczyszczalni Q = ,12 m 3 /rok Ogó³em w 2006 roku zosta³y zawarte 53 umowy dotycz¹ce budowy sieci kanalizacji sanitarnych. Poni sza tabela przedstawia wykaz wa niejszych zadañ, które zrealizowane zosta³y przy udziale œrodków Funduszu w 2006 r. Obejmuje on w wymienionych miejscowoœciach d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej oraz iloœæ odprowadzonych œcieków do oczyszczalni.

7 Województwa Ma³opolskiego Nr Tab. 5. Wa niejsze zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 2006 roku. Lp Nazwa miejscowoœci Dêbno i Por¹bka Uszewska (gm. Dêbno) êg Tarnowski (gm. abno) Tokarnia (gm. Tokarnia) Su³kowice ( m i gm. Su³kowice) Lipnica Ma³a (gm. Jab³onka) Niepo³omice - so³ectwo Staniatki (m i gm. Niepo- ³omice) Miasto Nowy Targ Gmina Go³cza Mordarka (gm. Limanowa) Nowodworze i B³onie (gm. Tarnów) D³ugoœæ sieci kanalizacji w [mb] , , , , , , , , ,00 Iloœæ œcieków odprowadzona do oczyszczalni w [m 3 /rok] , , , , , , , , ,00 Przedstawione poni ej zestawienie i wykres obrazuj¹ wielkoœæ osi¹gniêtego efektu ekologicznego zwi¹zanego z gospodark¹ wodno-œciekow¹ w zakresie budowy kanalizacji przy udziale œrodków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w latach Tab. 6. Zestawienie wielkoœci parametrów w przeliczeniu na œrodki Funduszu. Parametr 1999 Wielkoœæ w przeliczeniu na œrodki Funduszu Iloœæ œcieków [tyœ. m 3 / rok] 627,93 932,96 580,56 755,87 977,64 730,36 427,79 607,29 d³ugoœæ kanalizacji [km] 117,93 162,60 149,24 191,49 264,63 200,42 140,51 211,16 Lp. Pomoc finansowa udzielona w 2006 r. przez Fundusz pozwoli³a tak e na przyst¹pienie samorz¹dów gminnych do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji 8 oczyszczalni œcieków. Poni sza tabela przedstawia wykaz zadañ, które zrealizowane zosta³y w 2006 roku oraz efekt ekologiczny z tego tytu³u liczony proporcjonalnie do udzielonej pomocy finansowej Funduszu. Tab. 7. Wykaz miejscowoœci, w których zrealizowano wa - niejsze zadania w zakresie budowy oczyszczalni œcieków w 2006 roku Nazwa miejscowoœci Limanowa (gm. Limanowa) - modernizacja i rozbudowa Sucha Beskidzka (gm. Sucha Beskidzka) - modernizacja Kobylec (gm. apanów) - modernizacja i rozbudowa Laskowa (gm. Laskowa) - rozbudowa Tokarnia (gm. Tokarnia) - budowa Gmina S³aboszów budowa przydomowych oczyszczalni Rze uœnia (gm. Go³cza) - budowa Go³kowice (gm. Miasta Krakowa) - modernizacja Iloœæ œcieków w [m 3 /d] 2 836, ,78 97,49 76,30 56,59 33,08 1,10 14,45 Redukowany ³adunek BZT 5 w [kg/rok] , , , , , , ,50 843,73 Przedstawione poni ej zestawienie oraz wykresy obrazuj¹ kszta³towanie siê wielkoœci osi¹gniêtych efektów ekologicznych zwi¹zanych z przepustowoœci¹ i redukcj¹ BZT 5 w latach Tab.8. Zestawienie wielkoœci parametrów w przeliczeniu na œrodki Funduszu. Długość sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków Parametr Wielkoœæ w przeliczeniu na œrodki Funduszu Przepusto-woœæ [m 3 /d] , , , , , , , , długość kolektorów sanitarnych [km] ilość ścieków [tys.m3/rok] 3 Redukcja BZT 5 [tyœ.kg/ rok] 379,91 549,97 183,95 968,02 631,40 105,40 894,98 278,24 WFOŒiGW w Krakowie w 2006 roku udzieli³ równie dofinansowania na zakup samochodów asenizacyjnych na ³¹czn¹ kwotê z³. Przewidywanym efektem ekologicznym z tytu³u udzielonych po yczek jest dowóz do oczyszczalni m 3 /rok œcieków.

8 Województwa Ma³opolskiego Nr Przepustowość [m 3 /d] Redukcja BZT 5 [tys. kg/rok] Przy pomocy finansowej Funduszu w 2006 roku zlikwidowano 20 kot³owni opalanych paliwem sta³ym, w miejsce których powsta³o: 17 kot³owni gazowych 2 kot³ownie olejowe 1 kot³ownia opalana drewnem Ponadto dokonano zamiany 4 wyeksploatowanych kot³ów gazowych na nowe kot³y gazowe kondensacyjne. WFOŒiGW udzieli³ równie w 2006 roku dofinansowania na monta instalacji, wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii w postaci kolektorów s³onecznych, pomp ciep³a i kot³owni opalanych biomas¹. Podzia³ zastosowanego systemu ogrzewania ze wzglêdu na rodzaj czynnika grzewczego przedstawia poni sze zestawienie i wykres. Tab. 9. Zastosowanie poszczególnych czynników grzewczych przy wykonaniu instalacji grzewczych Paliwo Liczba kot³owni gaz olej opa³owy pompy ciep³a kolektor s³oneczny biomasa elektrownie wodne Procentowy udział czynnika grzewczego * ró nica pomiêdzy przepustowoœci¹ a redukcj¹ BZT5 pomiêdzy 1999 rokiem a latami 2000 i 2001 wynika z przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji w 1999 i 2003 roku du ych oczyszczalni œcieków. 24% 5% 5% 8% 3% 55% W dziedzinie zwi¹zanej z ochron¹ powierzchni ziemi i gospodark¹ odpadami Fundusz w 2006 roku przyzna³ dofinansowanie na realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji: "Tatrzañski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych w Zakopanem" - po yczka w wysokoœci z³, "Usuniêcie p³yt azbestowych z elewacji budynku Uniwersytetu Jagielloñskiego o funkcji dydaktyczno-naukowej Instytutu Fizyki i Instytutu Matematyki przy ul. Reymonta 4 w Krakowie" - dotacja w wysokoœci ,00 z³, "Remont dróg gminnych utwardzonych odpadami azbestowymi" - po yczka w wysokoœci ,00 z³, "Zakup prasy wysokiego zgniotu do zgniatania odpadów" - po yczka w wysokoœci z³, "Usuwanie z terenu miasta Tarnowa oraz unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych azbest " - po yczka w wysokoœci z³, "Segregacja odpadów na terenie Miasta Grybowa - zakup kontenerów" - dotacja w wysokoœci 5 18 z³. Gaz olej opałowy pompy ciepła kolektor słoneczny biomasa elektrownie wodne W wyniku przeprowadzonych inwestycji w oparciu o œrodki finansowe Funduszu zredukowano nastêpuj¹ce wielkoœci zanieczyszczeñ: py³y - 19,59 Mg/rok, SO 2-16,07 Mg/rok, CO - 65,5 Mg/rok oraz NO x - 1,44 Mg/rok. Przy udziale œrodków finansowych WFOŒiGW w Krakowie w realizowanych przedsiêwziêciach w latach osi¹gniêto nastêpuj¹ce efekty w zakresie redukcji emisji wymienionych zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego, co obrazuje poni sze zestawienie i wykres.

9 Województwa Ma³opolskiego Nr Tab. 10 Wielkoœæ redukcji emisji w przeliczeniu na œrodki Funduszu Parametr Wielkoœæ redukcji w przeliczeniu na œrodki Funduszu [t/rok] py³ ca³kowity SO 2 NO x CO ,85 33,30 7,28 100,89 19,59 16,07 1,44 65,50 emisja równowa na 1664,17 972,46 570,50 556, ,41 284,10 339,32 109,80 Wartości zredukowanych zanieczyszczeń na przestrzeni [t/rok] pył całkowity SO2 NOx CO redukcja równowaŝna 2 x Tab. 11 Wykaz wa niejszych zadañ zrealizowanych w ochronie powietrza w 2006 r. Wnioskodawca Temat zadania D/P Œrodki WFOŒiGW [z³] Efekt ekologiczny w przeliczeniu na œrodki Funduszu Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa "Zorza" w Myœlenicach Przebudowa kot³owni wêglowej przy ul.s³owackiego 19 w Myœlenicach na kot³owniê gazow¹ P ,00 Emisja równowa na ,96 kg/rok Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa "Zorza" w Myœlenicach Przebudowa kot³owni wêglowej przy ul.s³owackiego 12 w Myœlenicach na kot³owniê gazow¹ P ,00 Emisja równowa na ,38 kg/rok Powiat Olkuski Wymiana centralnego ogrzewania z wêglowego na gazowe w budynku I LO w Olkuszu przy ul. Polnej 8 P Emisja równowa na ,37 kg/rok Powiat Miechowski Wymiana kot³owni wêglowej na gazow¹ w Zespole Szkó³ nr 2 w Miechowie D ,00 Emisja równowa na 5 269,07 kg/rok

10 Województwa Ma³opolskiego Nr Wnioskodawca Temat zadania D/P Œrodki WFOŒiGW [z³] Efekt ekologiczny w przeliczeniu na œrodki Funduszu Parafia Rzymsko-Katolicka w Mszanie Dolnej Modernizacja kot³owni wêglowej w koœciele i plebani na kocio³ opalany drewnem (biomas¹) w Mszanie Dolnej D Emisja równowa na 8 535,17 kg/rok Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach Budowa wêz³a cieplnego z pompami ciep³a i kolektorem gruntowym D Moc instalowana 74,47 kw Gmina i Miasto Miechów Monta palników na owies w 42 gospodarstwach domowych P Moc instalowana 84 kw Powiat Tarnowski Instalacja kolektorów s³onecznych dla c.w.u. w DPS w Nowodworzu D ,00 Moc instalowanych kolektorów 42,10 kw Gmina Mszana Dolna Kompleksowa modernizacja systemów przygotowania c.w.u. w obiektach u ytecznoœci publicznej w Gminie Mszana Dolna D Moc instalowanych kolektorów 40,38 kw Julian Zaj¹c - w³aœciciel firmy "HY- DROENERGIA" P.H.U "OBUWNIC- TWO" Budowa ma³ej elektrowni w miejscowoœci Podczerwone na rzece Czarny Dunajec P Moc instalowana 81,42 kw W zakresie ograniczania emisji, zu ycia wody oraz efektywnego wykorzystywania paliw Fundusz podpisa³ w 2006 roku 38 umów (34 po yczki i 4 dotacji) dotycz¹cych wspó³finansowania termomodernizacji obiektów u ytecznoœci publicznej na ³¹czn¹ kwotê ,05 z³. Przy udziale œrodków finansowych WFOŒiGW w Krakowie docieplona powierzchnia budynków w sumie wynios³a ,37 m 2 co pozwoli na oszczêdnoœæ energii w iloœci ,99 GJ/rok. Poni sze zestawienie i wykres obrazuj¹ wieloœæ osi¹gniêtego efektu ekologicznego w zakresie termomodernizacji w latach 2005 i 2006 w przeliczeniu na œrodki Funduszu. Tab.1 Wartoœci osi¹gniêtego efektu ekologicznego w zakresie ograniczania emisji, zu ycia wody oraz efektywnego wykorzystania paliw. Lata Oszczêdnoœæ energii [GJ/rok] Powierzchnia ocieplona [m 2 ] , , , , Oszczędność energii i powierzchnia docieplona w latach oszczędność energii [GJ/rok] powierzchnia docieplona [m2]

11 Województwa Ma³opolskiego Nr W ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju (Art. 406 pkt 1) WFOŒiGW w Krakowie w 2006 roku rozpatrzy³ 96 wniosków. Dofinansowanie w wysokoœci ,00 z³ przyzna³ na realizacjê 79 projektów. Ostatecznie w 2006 roku Fundusz zawar³ 71 umów na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³. Tab.1 Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej. LP TYTU ZADANIA WNIOSKODAWCA WYP ACONE DOTACJE [Z ] 1 Wydanie ksi¹ ki "Przyroda Beskidu S¹deckiego" Wydawnictwo Fundacji S.C. Nowy S¹cz Leœna Wiata edukacyjna Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo Nawojowa Szlaki turystyczne gmin Zabierzów i Krzeszowice jako miejsca aktywnej edukacji ekologicznej i kulturowej Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie ,74 4 Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych Krainy Karpia i Œlepowrona Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ,65 5 Zielona edukacja w ma³opolskich szko³ach Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ,70 6 Kampania na rzecz ekorozwoju Jury Krakowsko-Czêstochowskiej Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody ,00 7 Prezentacja walorów przyrodniczo-edukacyjnych leœnego kompleksu promocyjnego Lasy Beskidu S¹deckiego Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo Piwniczna Kontynuacja projektu Ekoprzyjaciel - edukacja i kszta³towanie postaw proekologicznych dzieci, m³odzie y i doros³ych w powiatach: suskim i wadowickim oraz wprowadzanie projektu na terenie powiatu oœwiêcimskiego Fundacja Sursum Corda w Wadowicach Rytro - Gmina przyjazna przyrodzie - prezentacja walorów przyrodniczo-edukacyjnych Gmina Rytro Warsztaty dla nauczycieli "Cz³owiek w swoim œrodowisku - edukacja ekologiczna" Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel ,60 W ramach edukacji ekologicznej w 2006 r zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Funduszu Regulaminem Konkursu, og³oszone zosta³y dwie edycje konkursu z terminami sk³adania wniosków w I-ej edycji do dnia roku, II-ej edycji do dnia roku. Na konkurs ekologiczny wp³ynê³y ogó³em 43 wnioski, z których ostatecznie do realizacji przyjêto 31 na ³¹czn¹ sumê ,00 z³. W roku 2006 zosta³ przeprowadzony konkurs pn.: "Ekologiczna Gmina Województwa Ma³opolskiego". ¹czna kwota nagród w konkursie przyznana w czterech kategoriach wynios³a z³. Nagrody przyznano dla: Gminy Sucha Beskidzka w kategorii Eko Prix w wysokoœci z³. Miasta i Gminy Brzesko w kategorii ochrona wód w wysokoœci z³. Gminy Su³kowice w kategorii ochrona powierzchni ziemi w kwocie 75 00z³. Miasta Tarnów w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody w wysokoœci z³. W zakresie edukacji ekologicznej w 2006 roku WFOŒiGW w Krakowie przyzna³ dofinansowanie dla Województwa Ma- ³opolskiego na realizacjê zadañ: "Kreowanie postaw ekologicznych wœród mieszkañców regionu, poprzez promocjê Programu Ochrony Œrodowiska Województwa Ma³opolskiego na lata i prezentacjê idei Ma³opolskiego Szlaku Architektury Drewnianej jako przyk³adu poszanowania zasad zrównowa onego rozwoju œrodowiska" na kwotê ,00 z³. "Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii" na kwotê ,70 z³. "Upowszechnianie wiedzy o œrodowisku i propagowanie postaw ekologicznych w województwie ma³opolskim" na kwotê ,84 z³. "Opracowanie metodyki oraz cykl warsztatów z zakresu sporz¹dzania sprawozdañ z realizacji planów gospodarki odpadami" na kwotê ,00 z³. "Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii" na kwotê ,70 z³. "Konkurs ekologiczny dla dzieci" na kwotê ,60 z³.

12 Województwa Ma³opolskiego Nr Udzielona zosta³a pomoc finansowa w formie dotacji dla szkó³ województwa ma³opolskiego na: prenumeratê miesiêcznika "AURA" w kwocie z³, konkurs stypendialny dla studentów szczególnie aktywnych w dzia³aniu na rzecz ochrony œrodowiska i promowaniu postaw proekologicznych w kwocie z³. Ze œrodków Funduszu przyznano dofinansowanie na wydanie: miesiêcznika "Zielone Brygady - Pismo Ekologów" w wysokoœci 6 277,00 z³, publikacji, materia³ów konferencyjnych, folderów i broszur, traktuj¹cych o ochronie œrodowiska - na ³¹czn¹ kwotê z³. Dofinansowano tak e radiowe i telewizyjne programy ekologiczne realizowane przez: Telewizjê Polsk¹ S.A. Oddzia³ w Krakowie na kwotê ,00 z³, Nowotarsk¹ Telewizjê Kablow¹ na kwotê ,00 z³, Radio RDN Ma³opolska na kwotê z³, Radio Kraków S.A. na kwotê 4 262,00 z³, Radio Maks na kwotê ,00 z³. Dla Województwa Ma³opolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyzna³ równie œrodki na opracowanie planów s³u ¹cych gospodarowaniu wodami oraz utworzeniu katastru wodnego lub inne zadania s³u ¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej: "Wdro enie systemu zarz¹dzania i dostêpu do informacji o œrodowisku na terenie woj. ma³opolskiego" na kwotê ,00 z³. "Opracowanie studium mo liwoœci zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni z uwzglêdnieniem ochrony czystoœci wody w zbiorniku" na kwotê z³. "Ma³opolski Program Bezpieczeñstwa Biologicznego ( ) - opracowanie projektu programu" na kwotê ,00 z³ W zakresie dzia³añ polegaj¹cych na zapobieganiu i likwidacji powa nych awarii i ich skutków oraz w ramach realizacji programu zrównowa onego rozwoju ochrony œrodowiska województwa ma³opolskiego na lata Fundusz dofinansowa³ doposa enie jednostek Pañstwowej i Ochotniczej Stra y Po arnej województwa ma³opolskiego w sprzêt do ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagro eñ œrodowiska na sumê: ,25 z³. Œrodki te przekazano Komendzie Wojewódzkiej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie, Zarz¹dowi Województwa Ma- ³opolskiego, Gminie Miasta Tarnowa oraz Starostwom Powiatowym w Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Nowym S¹czu, Myœlenicach i Bochni na zakup: Trzech ciê kich samochodów ratowniczo-gaœniczych 4x4 z funkcj¹ do ograniczania stref ska eñ. Dwóch œrednich samochodów ratowniczo-gaœniczych terenowych 4x4 z funkcj¹ do ograniczania stref ska eñ. Piêciu lekkich samochodów ratowniczo-gaœniczych do ratownictwa techniczno-drogowego. Czterech samochodów terenowych rozpoznawczo-ratowniczych. Zabudowy samochodu specjalistycznego z podnoœnikiem hydraulicznym typu SH-24 i drabin¹ boczn¹. Jedenastu zestawów hydraulicznych narzêdzi ratowniczych na wyposa enie samochodów. Specjalistycznego sprzêtu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego. Fundusz w 2006 roku wspomaga³ tak e zadania dotycz¹ce ochrony przeciwpowodziowej. Przy udziale œrodków finansowych Funduszu, Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie przyst¹pi³ do podwy szania i modernizacji 1 904,0 mb wa³ów rzeki Wis³y oraz ,0 mb wa- ³ów przeciwpowodziowych potoku Upust na ³¹czn¹ kwotê ,78 z³.: Podwy szenie obwa³owañ i bulwarów wiœlanych w Krakowie od stopnia D¹bie do stopnia Koœciuszki - etap 2C w km rzeki w km wa³u oraz wykonanie przes³ony w km wa³u lewy wa³ rzeki Wis³y. Naprawa i zabezpieczenie uszkodzonych w roku 2006 wa³ów przeciwpowodziowych potoku Upust na d³ugoœci 18,4 km w gminach Radgoszcz i Szczucin. Na wspomaganie zadañ pañstwowego monitoringu œrodowiska, realizowanych w 2006 roku, WFOSiGW w Krakowie przekaza³ œrodki na dofinansowanie monitoringu jakoœci œródl¹dowych wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim na kwotê ,73 z³. Wspomagaj¹c dzia³ania organów samorz¹dowych, jednostek koœcielnych oraz osób fizycznych Fundusz dofinansowa³ zadania, które pozwoli³y na: wykonanie prac pielêgnacyjno - konserwacyjnych, zabytkowych drzewostanów w Krakowie, Zbylitowskiej Górze, Kêtach, Krzeszowicach i Wo³owicach na ³¹czn¹ kwotê ,03 z³. przeprowadzenie akcji zadrzewieniowych i zakrzewieniowych na terenie piêciu gmin: Wierzchos³awice, Wietrzychowice, Kêty, Tarnów i Chrzanów na ³¹czn¹ kwotê dotacji w wysokoœci ,46 z³. Zarz¹d Funduszu dofinansowa³ w kwocie ,98 z³ zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ zdrowotn¹ oraz wypoczynkiem œródrocznym dzieci z obszarów ekologicznie zagro onych, na których wystêpuj¹ przekroczenia norm zanieczyszczeñ œrodowiska. Udzielona pomoc dotyczy³a gmin wymienionych w poni szej tabeli: Tab.14 Wypoczynek œródroczny dzieci z terenów ekologicznie zagro onych. LP WNIOSKODAWCA Gmina Kraków Gmina Trzebinia Gmina Olkusz Gmina Libi¹ Gmina Klucze Gmina Bukowno Gmina Boles³aw Gmina Chrzanów Razem: KWOTA PO YCZKI [Z ] , , , , , , , , ,98 W objêtym sprawozdaniem roku, zgodnie z za³o onym planem, przeprowadzono 157 kontroli z przebiegu realizacji dofinansowywanych przez Fundusz zadañ. Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych kontroli zadañ realizowanych przy wsparciu finansowym WFOŒiGW w Krakowie przedstawia poni sza tabela:

13 Województwa Ma³opolskiego Nr Tab.15. Liczba przeprowadzonych kontroli w 2006 r. LP 4. ZAKRES TEMATYCZNY Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami Inne Poni ej na wykresie zestawiono liczbê przeprowadzonych kontroli przez pracowników Zespo³u Weryfikacji, Analiz i Kontroli w latach Razem: LICZBA PRZEPRO- WADZONYCH KONTROLI Liczba przeprowadzonych kontroli w latach W 2006r. Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa rozwa a³ mo liwoœæ podzielenia przedsiêwziêcia pn. "Kompleksowy program utrzymania w czystoœci wód zlewni rzeki Raby od Ÿróde³ do zapory w Dobczycach" na 3 odrêbne projekty, które mia³yby byæ realizowane oddzielnie przez 3 beneficjentów, a mianowicie: Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (przedsiêwziêcie pn. "Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wraz z ochron¹ Zbiornika Dobczyckiego"), Gminê Myœlenice (projekt pn. "Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie Gminy Myœlenice"), Gminê Rybka-Zdrój (przedsiêwziêcie pn. "Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie Gminy Rabka- Zdrój"). Dla projektu pn. "Uporz¹dkowanie gospodarki wodnoœciekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane" beneficjent uzyska³ pomoc techniczn¹ na przygotowanie pe³nego Studium Wykonalnoœci w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 "Pomoc techniczna dla sektora œrodowisko". ilość kontroli Dla przedsiêwziêcia pn. "Gospodarka wodno-œciekowa w Krakowie - etap II "+Konsultant opracowuje pe³ne Studium Wykonalnoœci. Przygotowanie tej dokumentacji zosta- ³o dofinansowane ze œrodków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 "Pomoc techniczna dla sektora œrodowisko". Wniosek pn. "Budowa zak³adu termicznego przekszta³cania odpadów w Krakowie" pozosta³ na Liœcie Rezerwowej Komitetu Steruj¹cego. Ze wzglêdu na brak decyzji Gminy Miejskiej Kraków, co do budowy zak³adu, realizacjê przedsiêwziêcia zawieszono. V Fundusz Spójnoœci WFOŒiGW w Krakowie w latach by³ instytucj¹ poœrednicz¹c¹ III stopnia we wdra aniu Funduszu Spójnoœci w Ma³opolsce, na etapie identyfikacji i przygotowania przedsiêwziêæ. W roku 2006 projekt pn. "Zintegrowany system zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w mieœcie Niepo³omice i wschodniej czêœci gminy Niepo³omice" uzyska³ decyzjê Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsiêwziêcia w ramach Funduszu Spójnoœci. Przygotowanie przedsiêwziêcia pn. "Kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie Gminy Bukowina Tatrzañska" zg³oszonego do dofinansowania ( r.) w ramach Funduszu Spójnoœci zosta³o zawieszone. W 2006r. dla 5 przedsiêwziêæ z Ma³opolski wy³oniono wykonawców Wstêpnych Studiów Wykonalnoœci (Tab. nr 16). Przygotowanie dokumentacji jest wspó³finansowane ze œrodków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 "Pomoc techniczna dla sektora œrodowisko". Przedsiêwziêcie pn: "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-œciekowej Miasta Nowego S¹cza z przyleg³ymi terenami gmin s¹siednich" w grudniu 2003 r. zosta- ³o przyjête przez WFOŒiGW w Krakowie na Listê Wojewódzk¹. Projekt ten r. zosta³ zarejestrowany przez Komisjê Europejsk¹. Przygotowana i przed³o ona r. w WFOŒiGW w Krakowie kolejna wersja Raportu Koñcowego dla projektu pn. "Porz¹dkowanie gospodarki œciekowej w zlewni Bia³ej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Boles³aw, Klucze" zosta³a poddana ocenie, w wyniku której beneficjent podj¹³ prace nad poprawieniem analizy finansowej przedsiêwziêcia zgodnie z wymogami Funduszu Spójnoœci.

14 Województwa Ma³opolskiego Nr Tab. nr 16 Lp Wnioskodawca Beneficjent Tytu³ przedsiêwziêcia Sektor 1 Spó³ka Komunalna "Dorzecze Bia³ej" Sp. z o.o. Spó³ka Komunalna "Dorzecze Bia- ³ej" Sp. z o.o. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej zlewni rzeki Bia³a w ramach programu Czysty Dunajec Gospodarka wodno -œciekowa 2 Gmina Wieliczka Gmina Wieliczka Budowa kanalizacji i oczyszczalni œcieków w Gminie Wieliczka Gospodarka wodno -œciekowa 3 Gmina Krynica - Zdrój Gmina Krynica - Zdrój Program wodno - œciekowy Gminy Krynica - Zdrój Gospodarka wodno - œciekowa 4 Zwi¹zek Miêdzygminny ds. Wodoci¹gów i Kanalizacji Zwi¹zek Miêdzygminny ds. Wodoci¹gów i Kanalizacji Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie dzia³alnoœci Zwi¹zku Miêdzygminnego w Brzesku Gospodarka wodno - œciekowa 5 Zwi¹zek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki Zwi¹zek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki Zapewnienie prawid³owej gospodarki wodno - œciekowej na obszarze Zwi¹zku Gmin Dorzecza rzek Rudawy, Rudna i Sanki Gospodarka wodno - œciekowa Wstêpne Studium Wykonalnoœci przygotowane dla przedsiêwziêcia pn. "Gospodarka wodno-œciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska" zosta³o zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego (Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Ministerstwo Œrodowiska. Dla przedsiêwziêcia pn. "Gospodarka œciekowa na terenie Gminy Skawina" opracowywane jest Studium Wykonalnoœci w ramach œrodków w³asnych wnioskodawcy. Projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki œciekowej w zlewni rzeki Ropy" zg³oszony przez Zwi¹zek Gmin Ziemi Gorlickiej i przyjêty na Listê Wojewódzk¹ w 2005 roku jest obecnie dostosowywany przez wnioskodawcê do wymogów okresu programowania W roku 2006 WFOŒiGW w Krakowie przyj¹³ na "Listê Wojewódzk¹" cztery kolejne potencjalne przedsiêwziêcia i przekaza³ do dalszej oceny do NFOŒiGW (Tab. nr 17). Tab. nr 17 L.p. Wnioskodawca Beneficjent Tytu³ przedsiêwziêcia Kwota w mln PLN ca³k/fsp Gmina Jod³ownik Gmina Jod³ownik Uregulowanie gospodarki wodnoœciekowej na terenie Gminy Jod³ownik 64,30 54,66 Gmina Spytkowice Gmina Spytkowice Kompleksowe rozwi¹zanie zakresu prawid³owej gospodarki wodno-œciekowej na terenie Gminy Spytkowice 44,07 37,46 Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Œwinna Porêba Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Œwinna Porêba System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy - Œwinna Porêba 304,38 228,89 4. Gmina Che³mek Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Che³mku Sp. z o.o. Gospodarka wodno-œciekowa Gminy Che³mek 82,58 70,19