DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) działa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.). 1. REALIZACJA PLANU W 2006 ROKU Roczny plan finansowy Funduszu na rok 2006 zakładał (metoda memoriałowa): I. Stan finansowy Funduszu na początek roku II. Dochody ,- 1. Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych ,- 2. Dochody z operacji finansowych ,- 3. Odsetki od udzielonych pożyczek ,- 4. Pozostałe 3 000,- III. Przychody ,- 1. Spłaty rat udzielonych pożyczek ,- 2. Przychody ze sprzedaży usług (wynajem) ,- I. + II. + III ,- IV. Koszty działalności Funduszu ,- 1. Dotacje ,- 2. Dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek ,- 3. Umorzenia pożyczek ,- 4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,- 5. Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej ,- 6. Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu ,- Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) 7. Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z ,- podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody 8. Koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją ,-

2 186 V. Rozchody ,- 1. Pożyczki ,- 2. Wydatki majątkowe ,- IV. + V ,- VI. Stan finansowy Funduszu na koniec roku ,- IV. + V. + VI ,- Rozchody z tytułu pożyczek na ochronę środowiska i zakup obligacji długoterminowych w kwocie zł zaplanowano w następujący sposób: - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ,- - Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków , , ,- - Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi ,- - Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza ,- - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów ochrony ,- środowiska - Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej ,- przyjaznych dla środowiska nośników energii - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i ,- wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody - Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy ,- krajowych - Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ,- ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków - Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska ,- i gospodarki wodnej - Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia ,- emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić ,- podmiotu za nie odpowiedzialnego - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności ,- tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat - Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalone w planach działalności woj. funduszy, w tym realizacja programów ochrony środowiska ,-

3 Działalność WFOŚiGW w Krakowie Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz likwidacją szkód w lasach, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne - Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego - Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień, w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych , , ,- - Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska ,- - Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków ,- Wydatki w łącznej kwocie zł zaplanowano w następujący sposób: DOTACJE ,- - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ,- - Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków , , ,- - Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi ,- - Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza ,- - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów ochrony ,- środowiska - Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej ,- przyjaznych dla środowiska nośników energii - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i ,- wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody - Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy ,- krajowych - Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ,- ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków - Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska ,- i gospodarki wodnej - Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia ,- emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić ,- podmiotu za nie odpowiedzialnego - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat ,-

4 188 - Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego ,- rozwoju, ustalone w planach działalności wojewódzkich funduszy w tym realizacja programów ochrony środowiska. - Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz likwidacją szkód w lasach spowodowanych ,- przez czynniki biotyczne i abiotyczne - Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody ,- oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego - Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych ,- - Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska ,- - Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych ich skutków ,- DOPŁATY DO KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ,- KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ,- - Umorzenia pożyczek ,- - Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,- - Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, jeżeli nie zostały zapewnione na ten cel środki pochodzące z tej pomocy lub innych źródeł - Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) - Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody , , ,- Tabela 1. Wpływy środków - stan na r. OPŁATY KARY SPŁATY ODSETKI OD DOCHODY INNE POŻYCZEK POŻYCZEK FINANSOWE RAZEM Stan środków na ,80 PLAN , , , , , , ,00 WYKONANIE , , , , , , ,25 % DO PLANU 102,40 84,76 102,02 103,84 82,90 196,76 105,39 Tabela 2. Stan realizacji planu pożyczek i dotacji na dzień r r r. wykonanie/ uchwały/ wykonanie w Treść Wykonanie Plan Wykonanie Uchwały plan plan 2006/wykona % % nie w 2005 Pożyczki ,79 69,37 124,59 Dotacje ,49 63,66 87,89 Dopłaty do kredytów preferencyjnych ,12 68,51 Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,00 100,00 150,00 Razem ,78 68,58 116,16

5 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 189 7% 10% 24% Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka odpadami 59% Pozostałe m.in.: Edukacja ekologiczna, wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, profilaktyka zdrowotna dzieci, wspieranie ekologicznych form transportu Rys. 1. Finansowanie ochrony środowiska Ostatecznie planowane wpływy zostały wykonane w 105,39% i wyniosły ,25 zł, co dało łącznie ze stanem środków na dzień r. dochody w wysokości zł. Wpływy z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska były niższe o 15,24% i ostatecznie wyniosły ,09 zł. W 102,40% wykonano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wpływy z tego tytułu wyniosły ,61 zł. Dochody z operacji finansowych były wyższe od planowanych o 96,79% i wyniosły ,27 zł. Wpływy z tytułu spłat pożyczek wykonano w 102,02% i wyniosły one ,77 zł. Wyższe o 3,84% od planowanych były dochody z oprocentowania od udzielonych pożyczek. Ostateczne wpływy z tego tytułu osiągnęły ,53 zł. W roku obrachunkowym 2006 Fundusz osiągnął zysk netto ,96 zł. Strukturę wydatkowania środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie w roku 2006 obrazuje rysunek 1. W 2006 roku w WFOŚiGW w Krakowie obowiązywało następujące oprocentowanie od udzielanych pożyczek: 4,0% w skali roku na zadania związane z ochroną wód, budową i rekultywacją składowisk odpadów, likwidacją niskiej emisji, zagospodarowaniem i unieszkodliwianie odpadów, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, 4,2% w skali roku na zadania związane z wspieraniem ekologicznych form transportu, termomodernizacją budynków, odsiarczaniem kopalin energetycznych, oczyszczaniem gazów odlotowych w przemyśle i energetyce oraz inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Pożyczki udzielane przez Fundusz mogły być częściowo umarzane do wysokości: 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki budżetowe na zadania związane z ochroną wód, 35% w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód), 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów. pod warunkiem, że: inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki. Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki uwzględniana jest terminowość spłat rat kapitałowych i odsetkowych pożyczki oraz wielkość uzyskanych odsetek. W 2006 roku Zespół Kredytowy Funduszu prowadził obsługę 582 pożyczek na kwotę umowną ,48 zł. Zawarł 120 umów na łączną kwotę ,89 zł. Wśród jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pomocy finansowej w ramach pożyczek, z którymi zawarto umowy w 2006 r. znalazły się: miasta i gminy: Dobczyce, Miechów, Muszyna, Niepołomice, Olkusz, Skała i Sułkowice, gminy: Andrychów, Bukowina Tatrzańska, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dobra, Gdów, Gołcza, Gorlice, Tabela 3. Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny, formy finansowania Forma finansowania Finansowanie zwrotne (pożyczki, kredyty i konsorcja) Finansowanie bezzwrotne (dotacje, dopłaty i umorzenia) Gospodarka ściekowa Ochrona powietrza Gospodarka i ochrona wód i klimatu odpadami Pozostałe RAZEM OGÓŁEM

6 190 Gnojnik, Jabłonka, Kęty, Kłaj, Kościelisko, Krynica Zdrój, Krzeszowice, Laskowa, Lipinki, Lisia Góra, Liszki, Limanowa, Łapanów, Łososina Dolna, Łużna, Mędrzechów, Moszczenia, Nowe Brzesko, Radgoszcz, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Słomniki, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Szczucin, Szczurowa, Tarnów, Wielka Wieś, Wierzchosławice, Wojnicz, Zabierzów, Zakliczyn, Zielonki, Żabno i Żegocina, miasta: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Tarnów, powiaty: Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Myślenice, Olkusz, Proszowice, Sucha Beskidzka i Wadowice. Analogicznie do lat ubiegłych, Fundusz, bez pośrednictwa banków, zawierał umowy kredytowe z podmiotami gospodarczymi. Należały do nich: Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. Brzeszcze, Fundacja Studentów i Absolwentów BRATNIAK w Krakowie, TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem, HYDROENERGIA PHU OBUWNICTWO J.Zając Rabka Zdrój, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ, SEWIK Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane, PPH PROMEROL S.A. Kryspinów, ZOZ Sucha Beskidzka, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ZORZA w Myślenicach. Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu podjęły łącznie 116 uchwał o umorzeniu pożyczek na łączną kwotę ,04 zł. Umorzono 1 pożyczkę udzieloną w 1998r., 5 z 1999r., 11 z 2000 r., 16 z 2001, 26 z 2002 r., 27 z 2003r., 24 z 2004 r. i 6 z 2005 r. Średnia wysokość umorzenia od udzielonych pożyczek wynosiła 29,10%. W 2006 roku (podobne jak w latach ) przy wyborze zadań do finansowania stosowano Procedury i kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie". Jawność i obiektywizacja procedur i kryteriów obowiązujących w Funduszu stwarzają równe szanse dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalizują oszczędności w wydawaniu pieniędzy publicznych na ochronę środowiska. Wnioski prawidłowo wypełnione i zawierające komplet wymaganych przez Fundusz załączników, raz na dwa miesiące, umieszczane są na listach rankingowych. O pozycji danego zadania na liście rankingowej decyduje wysokość wskaźnika EPE (Efektywności Przedsięwzięcia Ekologicznego). Wybór zadań o najwyższym EPE pozwala Funduszowi na finansowanie w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem. Przedsięwzięcia o niższym EPE są finansowane w zależności od posiadanych przez Fundusz środków. Efektywność Przedsięwzięcia Ekologicznego dla rozpatrywanych w ubiegłym roku wniosków na zadania inwestycyjne mieściła się w następujących przedziałach: dla zadań w zakresie ochrony powietrza 0,09-47,93 dla zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 0,12-202,71 dla zadań w zakresie gospodarki odpadami i ochroną powierzchni ziemi 0,17-6,80 dla zadań w zakresie opracowania i wdrażania nowych technik i technologii 0, ,10 dla zadań w zakresie wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej 0,84-4,98 Ilość zawartych umów 2. OCENA EKOLOGICZNO-TECHNICZNA ZADAŃ dotacje pożyczki Rys. 2. Ilość zrealizowanych zadań w latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 255 umów, z tego 135 przypadło na dotacje a 120 stanowiły pożyczki preferencyjne. Tabela 4 oraz rysunek 2 obrazuje dynamikę ilości realizowanych zadań w latach W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków Funduszu dofinansowane zostały przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego. Tabela. 4. Ilości realizowanych zadań w latach Rok Dotacje Pożyczki Razem

7 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 191 Przewidywane efekty ekologiczne z tytułu udzielonych w 2006 roku pożyczek i dotacji dotyczące przedsięwzięć związanych z ochroną wód, obliczone proporcjonalnie do środków pomocowych Funduszu, powinny wynieść: łączna długość kolektorów sanitarnych L = ,60 mb ilość ścieków odprowadzona na oczyszczalnie Q = ,12 m 3 /rok Ogółem w 2006 roku zostały zawarte 53 umowy dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnych. W tabeli 5 przedstawiono wykaz ważniejszych zadań, które zrealizowane zostały przy udziale środków Funduszu w 2006 r. Obejmuje on w wymienionych miejscowościach długość sieci kanalizacyjnej oraz ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni długość kolektorów sanitarnych [km] 3 ilość ścieków [tys.m /rok] Tabela 5. Ważniejsze zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 2006 roku Nazwa miejscowości Ilość ścieków Długość sieci odprowadzona kanalizacji na oczyszczalnie [mb] [m 3 /rok] Dębno i Porąbka Uszewska (gm. Dębno) , ,00 Łęg Tarnowski (gm. Żabno) 7 259, ,00 Tokarnia (gm. Tokarnia) , ,00 Sułkowice (m i gm. Sułkowice) 8 998, ,00 Lipnica Mała (gm. Jabłonka) , ,00 Niepołomice sołectwo Staniatki (m. i gm. Niepołomice) 8 477, ,00 Miasto Nowy Targ 5 578, ,00 Gmina Gołcza , ,19 Mordarka (gm. Limanowa) , ,00 Nowodworze i Błonie (gm. Tarnów) , ,00 Wielkość osiągniętego efektu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową w zakresie budowy kanalizacji przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w latach przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 3. Rys. 3. Długość sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków w latach Fundusz udzielił również dofinansowania na zakup samochodów asenizacyjnych na łączną kwotę ,00 zł. Przewidywanym efektem ekologicznym z tytułu udzielonych pożyczek jest dowóz do oczyszczalni ,00 m 3 /rok ścieków. Udzielona pomoc finansowa pozwoliła także na przystąpienie samorządów gminnych do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji 8 oczyszczalni ścieków. Tabela 7 przedstawia wykaz zadań zrealizowanych w 2006 roku oraz efekt ekologiczny z tego tytułu liczony proporcjonalnie do udzielonej pomocy finansowej Funduszu Rys. 4. Przepustowość [m 3 /d] Tabela 6. Zestawienie wielkości parametrów w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu Ilość ścieków [tys.m 3 /rok] 627,93 932,96 580,56 755,87 977,64 730,36 427,79 607,29 długość kanalizacji [km] 117,93 162,60 149,24 191,49 264,63 200,42 140,51 211,16

8 192 Tabela 7. Wykaz miejscowości, w których zrealizowano ważniejsze zadania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w 2006 roku Nazwa miejscowości Ilość ścieków [m 3 /d] Redukowany ładunek BZT 5 [kg/rok] Limanowa (gm. Limanowa) - modernizacja i rozbudowa 2 836, ,47 Sucha Beskidzka (gm. Sucha Beskidzka) - modernizacja 1 429, ,56 Kobylec (gm. Łapanów) - modernizacja i rozbudowa 97, ,75 Laskowa (gm. Laskowa) - rozbudowa 76, ,40 Tokarnia (gm. Tokarnia) - budowa 56, ,10 Gmina Słaboszów budowa przydomowych oczyszczalni 33, ,86 Rzeżuśnia (gm. Gołcza) - budowa 71, ,50 Gołkowice (gm. Miasta Krakowa) - modernizacja 14,45 843,73 Przedstawione zestawienie w tabeli 8 oraz rysunki 4 i 5 obrazują kształtowanie się wielkości osiągniętych efektów ekologicznych związanych z przepustowością i redukcją BZT 5 w latach Różnica pomiędzy przepustowością a redukcją BZT5 pomiędzy 1999 rokiem a latami 2000 i 2001 wynika z przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji w 1999 i 2003 roku dużych oczyszczalni ścieków Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego o funkcji dydaktycznonaukowej Instytutu Fizyki i Instytutu Matematyki przy ul. Reymonta 4 w Krakowie dotacja w wysokości ,00 zł, Remont dróg gminnych utwardzonych odpadami azbestowymi pożyczka w wysokości ,00 zł, Zakup prasy wysokiego zgniotu do zgniatania odpadów pożyczka w wysokości ,00 zł, Usuwanie z terenu miasta Tarnowa oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 2006 pożyczka w wysokości ,00 zł, Segregacja odpadów na terenie miasta Grybowa - zakup kontenerów dotacja w wysokości 5 180,00 zł. Zlikwidowano 20 kotłowni opalanych paliwem stałym, w miejsce których powstało: 17 kotłowni gazowych 2 kotłownie olejowe 1 kotłownia opalana drewnem. Ponadto dokonano zamiany 4 wyeksploatowanych kotłów gazowych na nowe kotły gazowe kondensacyjne. Udzielono również dofinansowania na montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłowni opalanych biomasą. Podział zastosowanego systemu ogrzewania ze względu na rodzaj czynnika grzewczego przedstawiono w tabeli 9 i na rysunku % 3% % % 5% 55% Gaz olej opałowy pompy ciepła kolektor słoneczny biomasa elektrownie wodne Rys. 5. Redukcja BZT5 [tys. kg/rok] W dziedzinie związanej z ochroną powierzchni ziemi i gospodarką odpadami przyznano dofinansowanie na realizację następujących inwestycji: Tatrzański Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych w Zakopanem pożyczka w wysokości ,00 zł, Rys. 6. Procentowy udział czynnika grzewczego W wyniku przeprowadzonych inwestycji w oparciu o środki finansowe Funduszu w roku 2006 zredukowano następujące wielkości zanieczyszczeń: pyły 19,59 Mg/rok, SO 2 16,07 Mg/rok, CO 65,5 Mg/rok oraz NO x 1,44 Mg/rok. Tabela 8. Zestawienie wielkości parametrów w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu Przepustowość [m 3 /d] , , , , , , , ,27 Redukcja BZT 5 [tys.kg/rok] 379,91 549,97 183,95 968,02 631,40 105,40 894,98 278,24

9 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 193 Tabela 10. Wielkość redukcji emisji w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość redukcji w przeliczeniu na środki Funduszu [t/rok] pył całkowity 285,40 195,51 114,09 105,20 317,90 77,33 80,85 19,59 SO 2 307,33 133,25 70,04 78,60 149,40 84,22 33,30 16,07 NO x 13,82 12,40 10,81 14,70 30,50 11,58 7,28 1,44 CO 978,20 472,54 276,49 259,60 869,30 211,09 100,89 65,50 emisja równoważna 1664,17 972,46 570,50 556, ,41 284,10 339,32 109,80 Tabela 9. Zastosowanie poszczególnych czynników grzewczych przy wykonaniu instalacji grzewczych Czynnik grzewczy Liczba gaz 21 olej opałowy 2 pompy ciepła 2 kolektor słoneczny 9 biomasa 3 elektrownie wodne 1 Efekty ekologiczne w zakresie redukcji emisji wymienionych zanieczyszczeń do powietrza uzyskane poprzez realizację przedsięwzięć w latach przedstawiono w tabelach 10 i 11 oraz na rysunku 7. W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego wykorzystywania paliw Fundusz podpisał w 2006 roku 38 umów (34 pożyczki i 4 dotacji) dotyczących współfinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na łączną kwotę ,05 zł. Przy udziale środków finansowych Funduszu docieplona powierzchnia budynków w sumie wyniosła ,37 m 2 co pozwoli na oszczędność energii w ilości ,99 GJ/rok. Wielkość osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie termomodernizacji w latach w przeliczeniu na środki Funduszu ujęto w tabeli 12 i na rysunku 8. W ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (art. 406 pkt 1) WFOŚiGW w Krakowie w 2006 roku rozpatrzył 96 wniosków. Tabela 11. Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w ochronie powietrza w 2006 roku Wnioskodawca Temat zadania D/P Środki WFOŚiGW [zł] Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Przebudowa kotłowni węglowej przy ul.słowackiego Własnościowa Zorza" w Myślenicach 19 w Myślenicach na kotłownię gazową P ,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Przebudowa kotłowni węglowej przy ul.słowackiego Własnościowa Zorza" w Myślenicach 12 w Myślenicach na kotłownię gazową P ,00 Powiat Olkuski Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku I LO w Olkuszu przy ul. Polnej 8 P ,00 Powiat Miechowski Wymiana kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół nr 2 w Miechowie D ,00 Modernizacja kotłowni węglowej w kościele i plebani Parafia Rzymsko-Katolicka w Mszanie na kocioł opalany drewnem (biomasą) w Mszanie Dolnej Dolnej D ,00 Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Budowa węzła cieplnego z pompami ciepła i Wadowicach kolektorem gruntowym D ,00 Gmina i Miasto Miechów Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych P ,00 Powiat Tarnowski Instalacja kolektorów słonecznych dla c.w.u. w DPS w Nowodworzu D ,00 Kompleksowa modernizacja systemów przygotowania Gmina Mszana Dolna c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej w Gminie D ,00 Mszana Dolna Julian Zając - właściciel firmy Budowa małej elektrowni w miejscowości HYDROENERGIA" P.H.U "OBUWNICTWO" Podczerwone na rzece Czarny Dunajec P ,00 Efekt ekologiczny w przeliczeniu na środki Funduszu Emisja równoważna ,96 kg/rok Emisja równoważna ,38 kg/rok Emisja równoważna ,37 kg/rok Emisja równoważna 5 269,07 kg/rok Emisja równoważna 8 535,17 kg/rok Moc instalowana 74,47 kw Moc instalowana 840,00 kw Moc instalowanych kolektorów 42,10 kw Moc instalowanych kolektorów 40,38 kw Moc instalowana 81,42 kw

10 194 [t/rok] pył całkowity SO 2 NO x CO redukcja równoważna Rys. 7. Wartości zredukowanych zanieczyszczeń w latach Tabela 12. Wartości osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego wykorzystania paliw Lata Oszczędność energii [GJ/rok] , ,99 Powierzchnia ocieplona [m 2 ] , , oszczędność energii [GJ/rok] powierzchnia docieplona [m 2] Rys. 8. Oszczędność energii i powierzchnia ocieplona w latach Dofinansowanie w wysokości ,00 zł przyznał na realizację 79 projektów. Ostatecznie w 2006 roku Fundusz zawarł 71 umów na łączną kwotę ,00 zł. W ramach edukacji ekologicznej w 2006 r zgodnie z obowiązującym w Funduszu Regulaminem Konkursu, ogłoszone zostały dwie edycje konkursu z terminami składania wniosków w I-ej edycji do dnia roku i IIej edycji do dnia roku. Tabela 13. Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej Tytuł zadania Wnioskodawca Wypłacone dotacje [zł] Wydawnictwo Wydanie książki Przyroda Beskidu Fundacji S.C. Sądeckiego Nowy Sącz ,00 Leśna Wiata edukacyjna Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,00 Nawojowa Towarzystwo na Szlaki turystyczne gmin Zabierzów i Rzecz Ochrony Krzeszowice jako miejsca aktywnej ,74 Przyrody w edukacji ekologicznej i kulturowej Krakowie Fundacja Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych Krainy Karpia Wspierania ,65 Inicjatyw i Ślepowrona Ekologicznych Fundacja Zielona edukacja w małopolskich Wspierania szkołach Inicjatyw ,70 Ekologicznych Towarzystwo na Kampania na rzecz ekorozwoju Jury Rzecz Ochrony ,00 Krakowsko-Częstochowskiej Przyrody Prezentacja walorów przyrodniczoedukacyjnych leśnego kompleksu Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,00 promocyjnego Lasy Beskidu Piwniczna Sądeckiego Kontynuacja projektu Ekoprzyjaciel edukacja i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, młodzieży i do- Fundacja Sursum Corda rosłych w powiatach: suskim i wadowickim oraz wprowadzanie projektu w Wadowicach ,00 na terenie powiatu oświęcimskiego Rytro Gmina przyjazna przyrodzie prezentacja walorów przyrodniczoedukacyjnych Gmina Rytro ,00 Małopolskie Warsztaty dla nauczycieli Człowiek Centrum w swoim środowisku edukacja Doskonalenia ekologiczna Nauczyciel ,60 Na konkurs ekologiczny wpłynęły ogółem 43 wnioski, z których ostatecznie do realizacji przyjęto 31 na łączną sumę ,00 zł. W roku 2006 został przeprowadzony konkurs pn.: Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego. Łączna kwota nagród w konkursie przyznana w czterech kategoriach wyniosła zł. Nagrody przyznano dla: Gminy Sucha Beskidzka w kategorii Eko Prix ,00 zł. Miasta i Gminy Brzesko w kategorii ochrona wód ,00 zł.

11 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 195 Gminy Sułkowice w kategorii ochrona powierzchni ziemi ,00zł. Miasta Tarnów w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody ,00 zł. W zakresie edukacji ekologicznej przyznano dofinansowanie dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań: Kreowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców regionu, poprzez promocję Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata i prezentację idei Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej jako przykładu poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju środowiska ,00 zł, Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,70 zł, Upowszechnianie wiedzy o środowisku i propagowanie postaw ekologicznych w województwie małopolskim ,84 zł, Opracowanie metodyki oraz cykl warsztatów z zakresu sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami ,00 zł, Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,70 zł, Konkurs ekologiczny dla dzieci ,60 zł. Udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji dla szkół województwa małopolskiego na: prenumeratę miesięcznika AURA ,00 zł, konkurs stypendialny dla studentów szczególnie aktywnych w działaniu na rzecz ochrony środowiska i promowaniu postaw proekologicznych ,00 zł Ze środków Funduszu przyznano dofinansowanie na wydanie: miesięcznika Zielone Brygady Pismo Ekologów ,00 zł, publikacji, materiałów konferencyjnych, folderów i broszur, traktujących o ochronie środowiska ,00 zł. Dofinansowano także radiowe i telewizyjne programy ekologiczne realizowane przez: Telewizję Polską S.A. Oddział w Krakowie ,00 zł, Nowotarską Telewizję Kablową ,00 zł, Radio RDN Małopolska ,00 zł, Radio Kraków S.A ,00 zł Radio Maks ,00 zł. Przyznano także środki dla Województwa Małopolskiego na opracowanie planów służących gospodarowaniu wodami oraz utworzeniu katastru wodnego lub inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Wdrożenie systemu zarządzania i dostępu do informacji o środowisku na terenie województwa małopolskiego ,00 zł, Opracowanie studium możliwości zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni z uwzględnieniem ochrony czystości wody w zbiorniku ,00 zł, Małopolski Program Bezpieczeństwa Biologicznego ( ) opracowanie projektu programu ,00 zł. W zakresie działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, a także w ramach realizacji programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata Fundusz dofinansował doposażenie jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej województwa małopolskiego w sprzęt do ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na kwotę: ,25 zł. Środki te przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Zarządowi Województwa Małopolskiego, Gminie Miasta Tarnowa oraz starostwom powiatowym w Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Nowym Sączu, Myślenicach i Bochni, na zakup: trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych terenowych 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, pięciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do ratownictwa techniczno-drogowego, czterech samochodów terenowych rozpoznawczoratowniczych, zabudowy samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym typu SH-24 i drabiną boczną, jedenastu zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych na wyposażenie samochodów, specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego. Wspomagano także zadania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Przy udziale środków finansowych Funduszu, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przystąpił do podwyższania i modernizacji 1 904,0 mb wałów Wisły oraz ,0 mb wałów przeciwpowodziowych potoku Upust na łączną kwotę ,78 zł., w tym: podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszki etap 2C w km rzeki w km wału oraz wykonanie przesłony w km wału lewy wał rzeki Wisły, naprawa i zabezpieczenie uszkodzonych w roku 2006 wałów przeciwpowodziowych potoku Upust na długości 18,4 km w gminach Radgoszcz i Szczucin. Na wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, roku, przekazano środki na dofinansowanie monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w kwocie ,73 zł. Wspomagając działania organów samorządowych, jednostek kościelnych oraz osób fizycznych dofinansowano zadania, które pozwoliły na: wykonanie prac pielęgnacyjno konserwacyjnych, zabytkowych drzewostanów w Krakowie, Zbylitow-

12 196 skiej Górze, Kętach, Krzeszowicach i Wołowicach na łączną kwotę ,03 zł, przeprowadzenie akcji zadrzewieniowych i zakrzewieniowych na terenie pięciu gmin: Wierzchosławice, Wietrzychowice, Kęty, Tarnów i Chrzanów na łączną kwotę dotacji w wysokości ,46 zł. Zarząd Funduszu dofinansował w kwocie ,98 zł zadania związane z profilaktyką zdrowotną oraz wypoczynkiem śródrocznym dzieci z obszarów ekologicznie zagrożonych, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska. Udzielona pomoc dotyczyła gmin wymienionych w tabeli 14: Tabela 15. Liczba przeprowadzonych kontroli w 2006 roku Zakres tematyczny Liczba przeprowadzonych kontroli Ochrona powietrza 53 Ochrona wód 72 Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami 9 Inne 60 Razem: 194 Tabela 14. Dofinansowanie wypoczynku śródrocznego dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych Wnioskodawca Kwota dofinansowania [zł] Gmina Kraków ,58 Gmina Trzebinia ,00 Gmina Olkusz ,50 Gmina Libiąż ,23 Gmina Klucze ,55 Gmina Bukowno ,00 Gmina Bolesław ,75 Gmina Chrzanów ,38 Razem: ,98 W objętym sprawozdaniem roku, zgodnie z założonym planem, przeprowadzono 157 kontroli z przebiegu realizacji dofinansowywanych przez Fundusz zadań. Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych kontroli zadań realizowanych przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie przedstawiono w tabeli 15: ilość kontroli Rys. 9. Liczba przeprowadzonych kontroli w latach Na rysunku 9 zestawiono liczbę przeprowadzonych kontroli przez pracowników Zespołu Weryfikacji, Analiz i Kontroli w latach FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WFOŚiGW w Krakowie w latach był instytucją pośredniczącą III stopnia we wdrażaniu Funduszu Spójności w Małopolsce na etapie identyfikacji i przygotowania przedsięwzięć. W roku 2006 projekt pn. Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście Niepołomice i wschodniej części gminy Niepołomice uzyskał decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie pn: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich w grudniu 2003 r. zostało przyjęte przez Fundusz na Listę Wojewódzką. Projekt ten r. został zarejestrowany przez Komisję Europejską. Przygotowana i przedłożona r. w WFOŚiGW w Krakowie kolejna wersja Raportu Końcowego dla projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze została poddana ocenie, w wyniku której beneficjent podjął prace nad poprawieniem analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z wymogami Funduszu Spójności. W 2006 r. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa rozważał możliwość podzielenia przedsięwzięcia pn. Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach na 3 odrębne projekty, które miałyby być realizowane oddzielnie przez 3 beneficjentów, a mianowicie: 1. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wraz z ochroną Zbiornika Dobczyckiego ), 2. Gminę Myślenice (projekt pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice ), 3. Gminę Rybka-Zdrój (przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój ). Dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane beneficjent uzyskał pomoc techniczną na przygotowanie pełnego Studium Wykonalności w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko.

13 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 197 Tabela 16. Projekty przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocy technicznej dla sektora środowisko Wnioskodawca Beneficjent Tytuł przedsięwzięcia Sektor Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec Gmina Wieliczka Gmina Wieliczka Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Wieliczka Gmina Krynica Zdrój Gmina Krynica Zdrój Program wodno ściekowy Gminy Krynica-Zdrój Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji Związek Gmin Dorzecza Związek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki Rudawy, Rudna i Sanki Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na obszarze Związku Gmin Dorzecza rzek Rudawy, Rudna i Sanki Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodnościekowa w Krakowie etap II Konsultant opracowuje pełne Studium Wykonalności. Przygotowanie tej dokumentacji zostało dofinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko. Wniosek pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Krakowie pozostał na Liście Rezerwowej Komitetu Sterującego. Ze względu na brak decyzji Gminy Miejskiej Kraków, co do budowy zakładu, realizację przedsięwzięcia zawieszono. Przygotowanie przedsięwzięcia pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska zgłoszonego do dofinansowania ( r.) w ramach Funduszu Spójności zostało zawieszone. W 2006 roku dla 5 przedsięwzięć z Małopolski wyłoniono wykonawców Wstępnych Studiów Wykonalności (tab.16). Przygotowanie dokumentacji jest współfinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko. Wstępne Studium Wykonalności przygotowane dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zostało zaakceptowane przez zamawiającego (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Ministerstwo Środowiska. Dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Skawina opracowywane jest Studium Wykonalności w ramach środków własnych wnioskodawcy. Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy zgłoszony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej i przyjęty na Listę Wojewódzką w 2005 roku jest obecnie dostosowywany przez wnioskodawcę do wymogów okresu programowania W roku 2006 Fundusz przyjął na Listę Wojewódzką cztery kolejne potencjalne przedsięwzięcia i przekazał do dalszej oceny do NFOŚiGW (tab.17). 4. PLANY FUNDUSZU NA ROK 2007 Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Roczny Plan Finansowy Funduszu na 2007 r. zakłada: Stan finansowy Funduszu na początek roku zł Dochody w wysokości zł Przychody zł Koszty działalności Funduszu zł Rozchody zł Stan Finansowy Funduszu na koniec roku zł Tabela 17. Projekty przedsięwzięć przekazanych do oceny NFOŚiGW Wnioskodawca Beneficjent Tytuł przedsięwzięcia Gmina Jodłownik Gmina Jodłownik Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jodłownik Kompleksowe rozwiązanie zakresu prawidłowej Gmina Spytkowice Gmina Spytkowice gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Spytkowice Związek Gmin Dorzecza Górnej Związek Gmin Dorzecza Górnej System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba Skawy - Świnna Poręba Skawy - Świnna Poręba Gmina Chełmek Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek Kwota w mln PLN całk/fsp 64,30 54,66 44,07 37,46 304,38 228,89 82,58 70,19

14 198 Koszty działalności Funduszu (wydatki) w kwocie zł podzielono na: dotacje zł dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek zł umorzenia pożyczek zł nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska zł koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej zł zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) zł rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zł koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją zł Na 2007 r. zaplanowano priorytety województwa małopolskiego w następującej kolejności wg dziedzin: I. Zadania aspirujące do środków unijnych w ramach Funduszu Spójności 1. Ochrona wód 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Ochrona powietrza atmosferycznego. II. Inne zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 1. Ochrona wód 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Ochrona powietrza atmosferycznego 4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych. III. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem 1. Minimalizacja zużycia zasobów 2. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 3. Minimalizacja wytwarzania odpadów 4. Zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie odpadów 5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. IV. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem. V. Inne zadania.

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podsumowanie i wnioski na przyszłość prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne działania Funduszu. II. Organy Funduszu

I. Podstawy prawne działania Funduszu. II. Organy Funduszu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2006 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Co na drogach? 1. Autostrada A4 Kraków-Tarnów: Koszt ok.: 2 mld zł Planowane zakończenie - 2010 r. 2. Zakopianka Koszt ok.: 2 mld

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu System finansowania ochrony środowiska w Polsce NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Środki własne przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentacja: Krzysztof Bolek prezes Zarządu System finansowania ochrony środowiska w Polsce NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Środki własne przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym i inżynieria finansowania wybranych przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Finansowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentuje: Józef Kała Wiceprezes Zarządu Kraków, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Kraków 11 lutego 2015 r.

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Kraków 11 lutego 2015 r. Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków 11 lutego 2015 r. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Konieczność podjęcia działań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie udziela dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kołobrzeg, 11 grudnia 2014r.

Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kołobrzeg, 11 grudnia 2014r. Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków statutowych Funduszu, realizowanych w ramach POIiŚ i innych programów unijnych. Zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach programu PROSUMENT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 39 2015-01-14 14:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245567-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa małopolskiego w latach

Fundusze unijne dla województwa małopolskiego w latach MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa małopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku

Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku 1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Wybrane projekty i programy finansowane przez NFOŚiGW na obszarze objętym Porozumieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2011 ROKU 119. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2011 ROKU 119. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2011 ROKU 119 Rozdział 10 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Działalność Raport o stanie Wojewódzkiego środowiska w Funduszu 2010 r. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Działalność Raport o stanie Wojewódzkiego środowiska w Funduszu 2010 r. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 16. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza

INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza stężenie (mg/m 3 ) Gorlice Trzebinia Al. Krasińskiego Zakopane Jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska

Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI FINANSOWANIE INWESTYCJI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r.

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. PONE 2016 PONE 2016 Zadania objęte wsparciem Programu: 1) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym: a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2015

PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 130 /XI/2014 z 26.11.2014 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2015 WSTĘP Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo