DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) działa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.). 1. REALIZACJA PLANU W 2006 ROKU Roczny plan finansowy Funduszu na rok 2006 zakładał (metoda memoriałowa): I. Stan finansowy Funduszu na początek roku II. Dochody ,- 1. Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych ,- 2. Dochody z operacji finansowych ,- 3. Odsetki od udzielonych pożyczek ,- 4. Pozostałe 3 000,- III. Przychody ,- 1. Spłaty rat udzielonych pożyczek ,- 2. Przychody ze sprzedaży usług (wynajem) ,- I. + II. + III ,- IV. Koszty działalności Funduszu ,- 1. Dotacje ,- 2. Dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek ,- 3. Umorzenia pożyczek ,- 4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,- 5. Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej ,- 6. Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu ,- Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) 7. Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z ,- podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody 8. Koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją ,-

2 186 V. Rozchody ,- 1. Pożyczki ,- 2. Wydatki majątkowe ,- IV. + V ,- VI. Stan finansowy Funduszu na koniec roku ,- IV. + V. + VI ,- Rozchody z tytułu pożyczek na ochronę środowiska i zakup obligacji długoterminowych w kwocie zł zaplanowano w następujący sposób: - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ,- - Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków , , ,- - Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi ,- - Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza ,- - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów ochrony ,- środowiska - Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej ,- przyjaznych dla środowiska nośników energii - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i ,- wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody - Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy ,- krajowych - Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ,- ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków - Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska ,- i gospodarki wodnej - Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia ,- emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić ,- podmiotu za nie odpowiedzialnego - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności ,- tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat - Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalone w planach działalności woj. funduszy, w tym realizacja programów ochrony środowiska ,-

3 Działalność WFOŚiGW w Krakowie Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz likwidacją szkód w lasach, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne - Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego - Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień, w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych , , ,- - Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska ,- - Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków ,- Wydatki w łącznej kwocie zł zaplanowano w następujący sposób: DOTACJE ,- - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ,- - Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska ,- - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków , , ,- - Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi ,- - Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza ,- - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód ,- - Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów ochrony ,- środowiska - Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej ,- przyjaznych dla środowiska nośników energii - Wspieranie ekologicznych form transportu ,- - Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i ,- wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody - Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy ,- krajowych - Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ,- ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków - Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska ,- i gospodarki wodnej - Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia ,- emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw - Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić ,- podmiotu za nie odpowiedzialnego - System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat ,-

4 188 - Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenie katastru wodnego ,- - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego ,- rozwoju, ustalone w planach działalności wojewódzkich funduszy w tym realizacja programów ochrony środowiska. - Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz likwidacją szkód w lasach spowodowanych ,- przez czynniki biotyczne i abiotyczne - Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody ,- oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego - Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych ,- - Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska ,- - Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych ich skutków ,- DOPŁATY DO KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ,- KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ,- - Umorzenia pożyczek ,- - Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,- - Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, jeżeli nie zostały zapewnione na ten cel środki pochodzące z tej pomocy lub innych źródeł - Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) - Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody , , ,- Tabela 1. Wpływy środków - stan na r. OPŁATY KARY SPŁATY ODSETKI OD DOCHODY INNE POŻYCZEK POŻYCZEK FINANSOWE RAZEM Stan środków na ,80 PLAN , , , , , , ,00 WYKONANIE , , , , , , ,25 % DO PLANU 102,40 84,76 102,02 103,84 82,90 196,76 105,39 Tabela 2. Stan realizacji planu pożyczek i dotacji na dzień r r r. wykonanie/ uchwały/ wykonanie w Treść Wykonanie Plan Wykonanie Uchwały plan plan 2006/wykona % % nie w 2005 Pożyczki ,79 69,37 124,59 Dotacje ,49 63,66 87,89 Dopłaty do kredytów preferencyjnych ,12 68,51 Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska ,00 100,00 150,00 Razem ,78 68,58 116,16

5 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 189 7% 10% 24% Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka odpadami 59% Pozostałe m.in.: Edukacja ekologiczna, wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, profilaktyka zdrowotna dzieci, wspieranie ekologicznych form transportu Rys. 1. Finansowanie ochrony środowiska Ostatecznie planowane wpływy zostały wykonane w 105,39% i wyniosły ,25 zł, co dało łącznie ze stanem środków na dzień r. dochody w wysokości zł. Wpływy z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska były niższe o 15,24% i ostatecznie wyniosły ,09 zł. W 102,40% wykonano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wpływy z tego tytułu wyniosły ,61 zł. Dochody z operacji finansowych były wyższe od planowanych o 96,79% i wyniosły ,27 zł. Wpływy z tytułu spłat pożyczek wykonano w 102,02% i wyniosły one ,77 zł. Wyższe o 3,84% od planowanych były dochody z oprocentowania od udzielonych pożyczek. Ostateczne wpływy z tego tytułu osiągnęły ,53 zł. W roku obrachunkowym 2006 Fundusz osiągnął zysk netto ,96 zł. Strukturę wydatkowania środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie w roku 2006 obrazuje rysunek 1. W 2006 roku w WFOŚiGW w Krakowie obowiązywało następujące oprocentowanie od udzielanych pożyczek: 4,0% w skali roku na zadania związane z ochroną wód, budową i rekultywacją składowisk odpadów, likwidacją niskiej emisji, zagospodarowaniem i unieszkodliwianie odpadów, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, 4,2% w skali roku na zadania związane z wspieraniem ekologicznych form transportu, termomodernizacją budynków, odsiarczaniem kopalin energetycznych, oczyszczaniem gazów odlotowych w przemyśle i energetyce oraz inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Pożyczki udzielane przez Fundusz mogły być częściowo umarzane do wysokości: 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki budżetowe na zadania związane z ochroną wód, 35% w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód), 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów. pod warunkiem, że: inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki. Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki uwzględniana jest terminowość spłat rat kapitałowych i odsetkowych pożyczki oraz wielkość uzyskanych odsetek. W 2006 roku Zespół Kredytowy Funduszu prowadził obsługę 582 pożyczek na kwotę umowną ,48 zł. Zawarł 120 umów na łączną kwotę ,89 zł. Wśród jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pomocy finansowej w ramach pożyczek, z którymi zawarto umowy w 2006 r. znalazły się: miasta i gminy: Dobczyce, Miechów, Muszyna, Niepołomice, Olkusz, Skała i Sułkowice, gminy: Andrychów, Bukowina Tatrzańska, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dobra, Gdów, Gołcza, Gorlice, Tabela 3. Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny, formy finansowania Forma finansowania Finansowanie zwrotne (pożyczki, kredyty i konsorcja) Finansowanie bezzwrotne (dotacje, dopłaty i umorzenia) Gospodarka ściekowa Ochrona powietrza Gospodarka i ochrona wód i klimatu odpadami Pozostałe RAZEM OGÓŁEM

6 190 Gnojnik, Jabłonka, Kęty, Kłaj, Kościelisko, Krynica Zdrój, Krzeszowice, Laskowa, Lipinki, Lisia Góra, Liszki, Limanowa, Łapanów, Łososina Dolna, Łużna, Mędrzechów, Moszczenia, Nowe Brzesko, Radgoszcz, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Słomniki, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Szczucin, Szczurowa, Tarnów, Wielka Wieś, Wierzchosławice, Wojnicz, Zabierzów, Zakliczyn, Zielonki, Żabno i Żegocina, miasta: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Tarnów, powiaty: Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Myślenice, Olkusz, Proszowice, Sucha Beskidzka i Wadowice. Analogicznie do lat ubiegłych, Fundusz, bez pośrednictwa banków, zawierał umowy kredytowe z podmiotami gospodarczymi. Należały do nich: Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. Brzeszcze, Fundacja Studentów i Absolwentów BRATNIAK w Krakowie, TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem, HYDROENERGIA PHU OBUWNICTWO J.Zając Rabka Zdrój, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ, SEWIK Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane, PPH PROMEROL S.A. Kryspinów, ZOZ Sucha Beskidzka, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ZORZA w Myślenicach. Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu podjęły łącznie 116 uchwał o umorzeniu pożyczek na łączną kwotę ,04 zł. Umorzono 1 pożyczkę udzieloną w 1998r., 5 z 1999r., 11 z 2000 r., 16 z 2001, 26 z 2002 r., 27 z 2003r., 24 z 2004 r. i 6 z 2005 r. Średnia wysokość umorzenia od udzielonych pożyczek wynosiła 29,10%. W 2006 roku (podobne jak w latach ) przy wyborze zadań do finansowania stosowano Procedury i kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie". Jawność i obiektywizacja procedur i kryteriów obowiązujących w Funduszu stwarzają równe szanse dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalizują oszczędności w wydawaniu pieniędzy publicznych na ochronę środowiska. Wnioski prawidłowo wypełnione i zawierające komplet wymaganych przez Fundusz załączników, raz na dwa miesiące, umieszczane są na listach rankingowych. O pozycji danego zadania na liście rankingowej decyduje wysokość wskaźnika EPE (Efektywności Przedsięwzięcia Ekologicznego). Wybór zadań o najwyższym EPE pozwala Funduszowi na finansowanie w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem. Przedsięwzięcia o niższym EPE są finansowane w zależności od posiadanych przez Fundusz środków. Efektywność Przedsięwzięcia Ekologicznego dla rozpatrywanych w ubiegłym roku wniosków na zadania inwestycyjne mieściła się w następujących przedziałach: dla zadań w zakresie ochrony powietrza 0,09-47,93 dla zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 0,12-202,71 dla zadań w zakresie gospodarki odpadami i ochroną powierzchni ziemi 0,17-6,80 dla zadań w zakresie opracowania i wdrażania nowych technik i technologii 0, ,10 dla zadań w zakresie wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej 0,84-4,98 Ilość zawartych umów 2. OCENA EKOLOGICZNO-TECHNICZNA ZADAŃ dotacje pożyczki Rys. 2. Ilość zrealizowanych zadań w latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 255 umów, z tego 135 przypadło na dotacje a 120 stanowiły pożyczki preferencyjne. Tabela 4 oraz rysunek 2 obrazuje dynamikę ilości realizowanych zadań w latach W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków Funduszu dofinansowane zostały przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego. Tabela. 4. Ilości realizowanych zadań w latach Rok Dotacje Pożyczki Razem

7 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 191 Przewidywane efekty ekologiczne z tytułu udzielonych w 2006 roku pożyczek i dotacji dotyczące przedsięwzięć związanych z ochroną wód, obliczone proporcjonalnie do środków pomocowych Funduszu, powinny wynieść: łączna długość kolektorów sanitarnych L = ,60 mb ilość ścieków odprowadzona na oczyszczalnie Q = ,12 m 3 /rok Ogółem w 2006 roku zostały zawarte 53 umowy dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnych. W tabeli 5 przedstawiono wykaz ważniejszych zadań, które zrealizowane zostały przy udziale środków Funduszu w 2006 r. Obejmuje on w wymienionych miejscowościach długość sieci kanalizacyjnej oraz ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni długość kolektorów sanitarnych [km] 3 ilość ścieków [tys.m /rok] Tabela 5. Ważniejsze zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 2006 roku Nazwa miejscowości Ilość ścieków Długość sieci odprowadzona kanalizacji na oczyszczalnie [mb] [m 3 /rok] Dębno i Porąbka Uszewska (gm. Dębno) , ,00 Łęg Tarnowski (gm. Żabno) 7 259, ,00 Tokarnia (gm. Tokarnia) , ,00 Sułkowice (m i gm. Sułkowice) 8 998, ,00 Lipnica Mała (gm. Jabłonka) , ,00 Niepołomice sołectwo Staniatki (m. i gm. Niepołomice) 8 477, ,00 Miasto Nowy Targ 5 578, ,00 Gmina Gołcza , ,19 Mordarka (gm. Limanowa) , ,00 Nowodworze i Błonie (gm. Tarnów) , ,00 Wielkość osiągniętego efektu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową w zakresie budowy kanalizacji przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w latach przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 3. Rys. 3. Długość sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków w latach Fundusz udzielił również dofinansowania na zakup samochodów asenizacyjnych na łączną kwotę ,00 zł. Przewidywanym efektem ekologicznym z tytułu udzielonych pożyczek jest dowóz do oczyszczalni ,00 m 3 /rok ścieków. Udzielona pomoc finansowa pozwoliła także na przystąpienie samorządów gminnych do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji 8 oczyszczalni ścieków. Tabela 7 przedstawia wykaz zadań zrealizowanych w 2006 roku oraz efekt ekologiczny z tego tytułu liczony proporcjonalnie do udzielonej pomocy finansowej Funduszu Rys. 4. Przepustowość [m 3 /d] Tabela 6. Zestawienie wielkości parametrów w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu Ilość ścieków [tys.m 3 /rok] 627,93 932,96 580,56 755,87 977,64 730,36 427,79 607,29 długość kanalizacji [km] 117,93 162,60 149,24 191,49 264,63 200,42 140,51 211,16

8 192 Tabela 7. Wykaz miejscowości, w których zrealizowano ważniejsze zadania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w 2006 roku Nazwa miejscowości Ilość ścieków [m 3 /d] Redukowany ładunek BZT 5 [kg/rok] Limanowa (gm. Limanowa) - modernizacja i rozbudowa 2 836, ,47 Sucha Beskidzka (gm. Sucha Beskidzka) - modernizacja 1 429, ,56 Kobylec (gm. Łapanów) - modernizacja i rozbudowa 97, ,75 Laskowa (gm. Laskowa) - rozbudowa 76, ,40 Tokarnia (gm. Tokarnia) - budowa 56, ,10 Gmina Słaboszów budowa przydomowych oczyszczalni 33, ,86 Rzeżuśnia (gm. Gołcza) - budowa 71, ,50 Gołkowice (gm. Miasta Krakowa) - modernizacja 14,45 843,73 Przedstawione zestawienie w tabeli 8 oraz rysunki 4 i 5 obrazują kształtowanie się wielkości osiągniętych efektów ekologicznych związanych z przepustowością i redukcją BZT 5 w latach Różnica pomiędzy przepustowością a redukcją BZT5 pomiędzy 1999 rokiem a latami 2000 i 2001 wynika z przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji w 1999 i 2003 roku dużych oczyszczalni ścieków Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego o funkcji dydaktycznonaukowej Instytutu Fizyki i Instytutu Matematyki przy ul. Reymonta 4 w Krakowie dotacja w wysokości ,00 zł, Remont dróg gminnych utwardzonych odpadami azbestowymi pożyczka w wysokości ,00 zł, Zakup prasy wysokiego zgniotu do zgniatania odpadów pożyczka w wysokości ,00 zł, Usuwanie z terenu miasta Tarnowa oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 2006 pożyczka w wysokości ,00 zł, Segregacja odpadów na terenie miasta Grybowa - zakup kontenerów dotacja w wysokości 5 180,00 zł. Zlikwidowano 20 kotłowni opalanych paliwem stałym, w miejsce których powstało: 17 kotłowni gazowych 2 kotłownie olejowe 1 kotłownia opalana drewnem. Ponadto dokonano zamiany 4 wyeksploatowanych kotłów gazowych na nowe kotły gazowe kondensacyjne. Udzielono również dofinansowania na montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłowni opalanych biomasą. Podział zastosowanego systemu ogrzewania ze względu na rodzaj czynnika grzewczego przedstawiono w tabeli 9 i na rysunku % 3% % % 5% 55% Gaz olej opałowy pompy ciepła kolektor słoneczny biomasa elektrownie wodne Rys. 5. Redukcja BZT5 [tys. kg/rok] W dziedzinie związanej z ochroną powierzchni ziemi i gospodarką odpadami przyznano dofinansowanie na realizację następujących inwestycji: Tatrzański Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych w Zakopanem pożyczka w wysokości ,00 zł, Rys. 6. Procentowy udział czynnika grzewczego W wyniku przeprowadzonych inwestycji w oparciu o środki finansowe Funduszu w roku 2006 zredukowano następujące wielkości zanieczyszczeń: pyły 19,59 Mg/rok, SO 2 16,07 Mg/rok, CO 65,5 Mg/rok oraz NO x 1,44 Mg/rok. Tabela 8. Zestawienie wielkości parametrów w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu Przepustowość [m 3 /d] , , , , , , , ,27 Redukcja BZT 5 [tys.kg/rok] 379,91 549,97 183,95 968,02 631,40 105,40 894,98 278,24

9 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 193 Tabela 10. Wielkość redukcji emisji w przeliczeniu na środki Funduszu Parametr Wielkość redukcji w przeliczeniu na środki Funduszu [t/rok] pył całkowity 285,40 195,51 114,09 105,20 317,90 77,33 80,85 19,59 SO 2 307,33 133,25 70,04 78,60 149,40 84,22 33,30 16,07 NO x 13,82 12,40 10,81 14,70 30,50 11,58 7,28 1,44 CO 978,20 472,54 276,49 259,60 869,30 211,09 100,89 65,50 emisja równoważna 1664,17 972,46 570,50 556, ,41 284,10 339,32 109,80 Tabela 9. Zastosowanie poszczególnych czynników grzewczych przy wykonaniu instalacji grzewczych Czynnik grzewczy Liczba gaz 21 olej opałowy 2 pompy ciepła 2 kolektor słoneczny 9 biomasa 3 elektrownie wodne 1 Efekty ekologiczne w zakresie redukcji emisji wymienionych zanieczyszczeń do powietrza uzyskane poprzez realizację przedsięwzięć w latach przedstawiono w tabelach 10 i 11 oraz na rysunku 7. W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego wykorzystywania paliw Fundusz podpisał w 2006 roku 38 umów (34 pożyczki i 4 dotacji) dotyczących współfinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na łączną kwotę ,05 zł. Przy udziale środków finansowych Funduszu docieplona powierzchnia budynków w sumie wyniosła ,37 m 2 co pozwoli na oszczędność energii w ilości ,99 GJ/rok. Wielkość osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie termomodernizacji w latach w przeliczeniu na środki Funduszu ujęto w tabeli 12 i na rysunku 8. W ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (art. 406 pkt 1) WFOŚiGW w Krakowie w 2006 roku rozpatrzył 96 wniosków. Tabela 11. Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w ochronie powietrza w 2006 roku Wnioskodawca Temat zadania D/P Środki WFOŚiGW [zł] Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Przebudowa kotłowni węglowej przy ul.słowackiego Własnościowa Zorza" w Myślenicach 19 w Myślenicach na kotłownię gazową P ,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Przebudowa kotłowni węglowej przy ul.słowackiego Własnościowa Zorza" w Myślenicach 12 w Myślenicach na kotłownię gazową P ,00 Powiat Olkuski Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku I LO w Olkuszu przy ul. Polnej 8 P ,00 Powiat Miechowski Wymiana kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół nr 2 w Miechowie D ,00 Modernizacja kotłowni węglowej w kościele i plebani Parafia Rzymsko-Katolicka w Mszanie na kocioł opalany drewnem (biomasą) w Mszanie Dolnej Dolnej D ,00 Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Budowa węzła cieplnego z pompami ciepła i Wadowicach kolektorem gruntowym D ,00 Gmina i Miasto Miechów Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych P ,00 Powiat Tarnowski Instalacja kolektorów słonecznych dla c.w.u. w DPS w Nowodworzu D ,00 Kompleksowa modernizacja systemów przygotowania Gmina Mszana Dolna c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej w Gminie D ,00 Mszana Dolna Julian Zając - właściciel firmy Budowa małej elektrowni w miejscowości HYDROENERGIA" P.H.U "OBUWNICTWO" Podczerwone na rzece Czarny Dunajec P ,00 Efekt ekologiczny w przeliczeniu na środki Funduszu Emisja równoważna ,96 kg/rok Emisja równoważna ,38 kg/rok Emisja równoważna ,37 kg/rok Emisja równoważna 5 269,07 kg/rok Emisja równoważna 8 535,17 kg/rok Moc instalowana 74,47 kw Moc instalowana 840,00 kw Moc instalowanych kolektorów 42,10 kw Moc instalowanych kolektorów 40,38 kw Moc instalowana 81,42 kw

10 194 [t/rok] pył całkowity SO 2 NO x CO redukcja równoważna Rys. 7. Wartości zredukowanych zanieczyszczeń w latach Tabela 12. Wartości osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego wykorzystania paliw Lata Oszczędność energii [GJ/rok] , ,99 Powierzchnia ocieplona [m 2 ] , , oszczędność energii [GJ/rok] powierzchnia docieplona [m 2] Rys. 8. Oszczędność energii i powierzchnia ocieplona w latach Dofinansowanie w wysokości ,00 zł przyznał na realizację 79 projektów. Ostatecznie w 2006 roku Fundusz zawarł 71 umów na łączną kwotę ,00 zł. W ramach edukacji ekologicznej w 2006 r zgodnie z obowiązującym w Funduszu Regulaminem Konkursu, ogłoszone zostały dwie edycje konkursu z terminami składania wniosków w I-ej edycji do dnia roku i IIej edycji do dnia roku. Tabela 13. Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej Tytuł zadania Wnioskodawca Wypłacone dotacje [zł] Wydawnictwo Wydanie książki Przyroda Beskidu Fundacji S.C. Sądeckiego Nowy Sącz ,00 Leśna Wiata edukacyjna Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,00 Nawojowa Towarzystwo na Szlaki turystyczne gmin Zabierzów i Rzecz Ochrony Krzeszowice jako miejsca aktywnej ,74 Przyrody w edukacji ekologicznej i kulturowej Krakowie Fundacja Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych Krainy Karpia Wspierania ,65 Inicjatyw i Ślepowrona Ekologicznych Fundacja Zielona edukacja w małopolskich Wspierania szkołach Inicjatyw ,70 Ekologicznych Towarzystwo na Kampania na rzecz ekorozwoju Jury Rzecz Ochrony ,00 Krakowsko-Częstochowskiej Przyrody Prezentacja walorów przyrodniczoedukacyjnych leśnego kompleksu Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,00 promocyjnego Lasy Beskidu Piwniczna Sądeckiego Kontynuacja projektu Ekoprzyjaciel edukacja i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, młodzieży i do- Fundacja Sursum Corda rosłych w powiatach: suskim i wadowickim oraz wprowadzanie projektu w Wadowicach ,00 na terenie powiatu oświęcimskiego Rytro Gmina przyjazna przyrodzie prezentacja walorów przyrodniczoedukacyjnych Gmina Rytro ,00 Małopolskie Warsztaty dla nauczycieli Człowiek Centrum w swoim środowisku edukacja Doskonalenia ekologiczna Nauczyciel ,60 Na konkurs ekologiczny wpłynęły ogółem 43 wnioski, z których ostatecznie do realizacji przyjęto 31 na łączną sumę ,00 zł. W roku 2006 został przeprowadzony konkurs pn.: Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego. Łączna kwota nagród w konkursie przyznana w czterech kategoriach wyniosła zł. Nagrody przyznano dla: Gminy Sucha Beskidzka w kategorii Eko Prix ,00 zł. Miasta i Gminy Brzesko w kategorii ochrona wód ,00 zł.

11 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 195 Gminy Sułkowice w kategorii ochrona powierzchni ziemi ,00zł. Miasta Tarnów w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody ,00 zł. W zakresie edukacji ekologicznej przyznano dofinansowanie dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań: Kreowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców regionu, poprzez promocję Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata i prezentację idei Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej jako przykładu poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju środowiska ,00 zł, Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,70 zł, Upowszechnianie wiedzy o środowisku i propagowanie postaw ekologicznych w województwie małopolskim ,84 zł, Opracowanie metodyki oraz cykl warsztatów z zakresu sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami ,00 zł, Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,70 zł, Konkurs ekologiczny dla dzieci ,60 zł. Udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji dla szkół województwa małopolskiego na: prenumeratę miesięcznika AURA ,00 zł, konkurs stypendialny dla studentów szczególnie aktywnych w działaniu na rzecz ochrony środowiska i promowaniu postaw proekologicznych ,00 zł Ze środków Funduszu przyznano dofinansowanie na wydanie: miesięcznika Zielone Brygady Pismo Ekologów ,00 zł, publikacji, materiałów konferencyjnych, folderów i broszur, traktujących o ochronie środowiska ,00 zł. Dofinansowano także radiowe i telewizyjne programy ekologiczne realizowane przez: Telewizję Polską S.A. Oddział w Krakowie ,00 zł, Nowotarską Telewizję Kablową ,00 zł, Radio RDN Małopolska ,00 zł, Radio Kraków S.A ,00 zł Radio Maks ,00 zł. Przyznano także środki dla Województwa Małopolskiego na opracowanie planów służących gospodarowaniu wodami oraz utworzeniu katastru wodnego lub inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Wdrożenie systemu zarządzania i dostępu do informacji o środowisku na terenie województwa małopolskiego ,00 zł, Opracowanie studium możliwości zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni z uwzględnieniem ochrony czystości wody w zbiorniku ,00 zł, Małopolski Program Bezpieczeństwa Biologicznego ( ) opracowanie projektu programu ,00 zł. W zakresie działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, a także w ramach realizacji programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata Fundusz dofinansował doposażenie jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej województwa małopolskiego w sprzęt do ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na kwotę: ,25 zł. Środki te przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Zarządowi Województwa Małopolskiego, Gminie Miasta Tarnowa oraz starostwom powiatowym w Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Nowym Sączu, Myślenicach i Bochni, na zakup: trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych terenowych 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, pięciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do ratownictwa techniczno-drogowego, czterech samochodów terenowych rozpoznawczoratowniczych, zabudowy samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym typu SH-24 i drabiną boczną, jedenastu zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych na wyposażenie samochodów, specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego. Wspomagano także zadania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Przy udziale środków finansowych Funduszu, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przystąpił do podwyższania i modernizacji 1 904,0 mb wałów Wisły oraz ,0 mb wałów przeciwpowodziowych potoku Upust na łączną kwotę ,78 zł., w tym: podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszki etap 2C w km rzeki w km wału oraz wykonanie przesłony w km wału lewy wał rzeki Wisły, naprawa i zabezpieczenie uszkodzonych w roku 2006 wałów przeciwpowodziowych potoku Upust na długości 18,4 km w gminach Radgoszcz i Szczucin. Na wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, roku, przekazano środki na dofinansowanie monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w kwocie ,73 zł. Wspomagając działania organów samorządowych, jednostek kościelnych oraz osób fizycznych dofinansowano zadania, które pozwoliły na: wykonanie prac pielęgnacyjno konserwacyjnych, zabytkowych drzewostanów w Krakowie, Zbylitow-

12 196 skiej Górze, Kętach, Krzeszowicach i Wołowicach na łączną kwotę ,03 zł, przeprowadzenie akcji zadrzewieniowych i zakrzewieniowych na terenie pięciu gmin: Wierzchosławice, Wietrzychowice, Kęty, Tarnów i Chrzanów na łączną kwotę dotacji w wysokości ,46 zł. Zarząd Funduszu dofinansował w kwocie ,98 zł zadania związane z profilaktyką zdrowotną oraz wypoczynkiem śródrocznym dzieci z obszarów ekologicznie zagrożonych, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska. Udzielona pomoc dotyczyła gmin wymienionych w tabeli 14: Tabela 15. Liczba przeprowadzonych kontroli w 2006 roku Zakres tematyczny Liczba przeprowadzonych kontroli Ochrona powietrza 53 Ochrona wód 72 Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami 9 Inne 60 Razem: 194 Tabela 14. Dofinansowanie wypoczynku śródrocznego dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych Wnioskodawca Kwota dofinansowania [zł] Gmina Kraków ,58 Gmina Trzebinia ,00 Gmina Olkusz ,50 Gmina Libiąż ,23 Gmina Klucze ,55 Gmina Bukowno ,00 Gmina Bolesław ,75 Gmina Chrzanów ,38 Razem: ,98 W objętym sprawozdaniem roku, zgodnie z założonym planem, przeprowadzono 157 kontroli z przebiegu realizacji dofinansowywanych przez Fundusz zadań. Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych kontroli zadań realizowanych przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie przedstawiono w tabeli 15: ilość kontroli Rys. 9. Liczba przeprowadzonych kontroli w latach Na rysunku 9 zestawiono liczbę przeprowadzonych kontroli przez pracowników Zespołu Weryfikacji, Analiz i Kontroli w latach FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WFOŚiGW w Krakowie w latach był instytucją pośredniczącą III stopnia we wdrażaniu Funduszu Spójności w Małopolsce na etapie identyfikacji i przygotowania przedsięwzięć. W roku 2006 projekt pn. Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście Niepołomice i wschodniej części gminy Niepołomice uzyskał decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie pn: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich w grudniu 2003 r. zostało przyjęte przez Fundusz na Listę Wojewódzką. Projekt ten r. został zarejestrowany przez Komisję Europejską. Przygotowana i przedłożona r. w WFOŚiGW w Krakowie kolejna wersja Raportu Końcowego dla projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze została poddana ocenie, w wyniku której beneficjent podjął prace nad poprawieniem analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z wymogami Funduszu Spójności. W 2006 r. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa rozważał możliwość podzielenia przedsięwzięcia pn. Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach na 3 odrębne projekty, które miałyby być realizowane oddzielnie przez 3 beneficjentów, a mianowicie: 1. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wraz z ochroną Zbiornika Dobczyckiego ), 2. Gminę Myślenice (projekt pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice ), 3. Gminę Rybka-Zdrój (przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój ). Dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane beneficjent uzyskał pomoc techniczną na przygotowanie pełnego Studium Wykonalności w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko.

13 Działalność WFOŚiGW w Krakowie 197 Tabela 16. Projekty przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocy technicznej dla sektora środowisko Wnioskodawca Beneficjent Tytuł przedsięwzięcia Sektor Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec Gmina Wieliczka Gmina Wieliczka Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Wieliczka Gmina Krynica Zdrój Gmina Krynica Zdrój Program wodno ściekowy Gminy Krynica-Zdrój Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji Związek Gmin Dorzecza Związek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki Rudawy, Rudna i Sanki Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na obszarze Związku Gmin Dorzecza rzek Rudawy, Rudna i Sanki Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa Dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodnościekowa w Krakowie etap II Konsultant opracowuje pełne Studium Wykonalności. Przygotowanie tej dokumentacji zostało dofinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko. Wniosek pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Krakowie pozostał na Liście Rezerwowej Komitetu Sterującego. Ze względu na brak decyzji Gminy Miejskiej Kraków, co do budowy zakładu, realizację przedsięwzięcia zawieszono. Przygotowanie przedsięwzięcia pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska zgłoszonego do dofinansowania ( r.) w ramach Funduszu Spójności zostało zawieszone. W 2006 roku dla 5 przedsięwzięć z Małopolski wyłoniono wykonawców Wstępnych Studiów Wykonalności (tab.16). Przygotowanie dokumentacji jest współfinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora środowisko. Wstępne Studium Wykonalności przygotowane dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zostało zaakceptowane przez zamawiającego (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Ministerstwo Środowiska. Dla przedsięwzięcia pn. Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Skawina opracowywane jest Studium Wykonalności w ramach środków własnych wnioskodawcy. Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy zgłoszony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej i przyjęty na Listę Wojewódzką w 2005 roku jest obecnie dostosowywany przez wnioskodawcę do wymogów okresu programowania W roku 2006 Fundusz przyjął na Listę Wojewódzką cztery kolejne potencjalne przedsięwzięcia i przekazał do dalszej oceny do NFOŚiGW (tab.17). 4. PLANY FUNDUSZU NA ROK 2007 Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Roczny Plan Finansowy Funduszu na 2007 r. zakłada: Stan finansowy Funduszu na początek roku zł Dochody w wysokości zł Przychody zł Koszty działalności Funduszu zł Rozchody zł Stan Finansowy Funduszu na koniec roku zł Tabela 17. Projekty przedsięwzięć przekazanych do oceny NFOŚiGW Wnioskodawca Beneficjent Tytuł przedsięwzięcia Gmina Jodłownik Gmina Jodłownik Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jodłownik Kompleksowe rozwiązanie zakresu prawidłowej Gmina Spytkowice Gmina Spytkowice gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Spytkowice Związek Gmin Dorzecza Górnej Związek Gmin Dorzecza Górnej System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba Skawy - Świnna Poręba Skawy - Świnna Poręba Gmina Chełmek Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek Kwota w mln PLN całk/fsp 64,30 54,66 44,07 37,46 304,38 228,89 82,58 70,19

14 198 Koszty działalności Funduszu (wydatki) w kwocie zł podzielono na: dotacje zł dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek zł umorzenia pożyczek zł nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska zł koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej zł zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) zł rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zł koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją zł Na 2007 r. zaplanowano priorytety województwa małopolskiego w następującej kolejności wg dziedzin: I. Zadania aspirujące do środków unijnych w ramach Funduszu Spójności 1. Ochrona wód 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Ochrona powietrza atmosferycznego. II. Inne zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 1. Ochrona wód 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Ochrona powietrza atmosferycznego 4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych. III. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem 1. Minimalizacja zużycia zasobów 2. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 3. Minimalizacja wytwarzania odpadów 4. Zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie odpadów 5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. IV. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem. V. Inne zadania.

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. I. Wstęp. Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty 30 września 2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. WROCŁAW - 19 LUTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W O J E W Ó D Z T W O M A Ł O P O L S K I E 2 0 1 0 Kraków 2010 Opracował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla samorządów w lokalnych w województwie zachodniopomorskim Szczecinek, 29 października 2012 r. W ramach działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo