Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2 Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy traktować jako obligatoryjne wymaganie krytyczne w stosunku do funkcjonalności lub technologii. Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System może spełniać dane wymaganie należy traktować jako fakultatywne oczekiwanie Zamawiającego niebędące wymaganiem krytycznym. Wykaz stosowanych skrótów: CUPT/Zamawiający/Jednostka/Instytucja Wdrażająca Centrum Unijnych Projektów Transportowych NSI/System System Finansowo-Księgowy, Kadrowo-Płacowy oraz Składników Majątku CUPT DE Departament Ekonomiczno-Finansowy DO Departament Organizacji i Zarządzania Zasobami NBP Narodowy Bank Polski BGK Bank Gospodarstwa Krajowego UOFP Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) KP Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - eks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Strona 2 z 66

3 SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 II. WYMAGANIA OGÓLNE... 6 III. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE NSI WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA OPIEKI EKSPLOATACYJNEJ (WOE) IV. WOLUMEN DANYCH NSI OPIS OGÓLNY WOLUMENU DANYCH OPIS SZCZEGÓŁOWY WOLUMENU DANYCH V. MIGRACJA DANYCH DO NSI OPIS OGÓLNY MIGRACJI DANYCH OGÓLNY ZAKRES MIGRACJI DANYCH VI. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW NSI VII. OPIS FUNKCJONALNOŚCI NSI PLAN FINANSOWY PROCES KONTROLI FINANSOWEJ PROCES KONTROLI FINANSOWEJ W ZAKRESIE KADROWO-PŁACOWYM PROCES EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PROCES REALIZACJI PŁATNOŚCI PROCES OBSŁUGI KASOWEJ REJESTRY VIII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ NSI SPRAWOZDANIA RAPORTY IX. PODSTAWY PRAWNE NSI (STAN PRAWNY NA DZIEŃ R.) Strona 3 z 66

4 I. Zakres Przedmiotu Zamówienia, obejmuje: 1) dostarczenie oraz wdrożenie NSI, w tym zainstalowanie na sprzęcie zapewnionym przez Zamawiającego, uruchomienie, konfiguracja (po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej), z uwzględnieniem standardowych funkcjonalności niezbędnych do pełnej obsługi procesów oraz z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) i instytucji wdrażającej, w następujących obszarach: a) finansowo-księgowego, (w tym, w szczególności: ewidencji księgowej kontroli finansowej, sprawozdawczości, obsługi wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej), b) kadrowo-płacowego, c) ewidencji składników majątku, d) tworzenia zaawansowanych raportów, oraz migracja danych do NSI, 2) dostawę licencji, w tym: a) licencji na każdy system operacyjny (nie dotyczy systemów operacyjnych na stacjach roboczych pracowników), na którym zostanie zainstalowany NSI (w wersji produkcyjnej oraz testowej), a także na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie/system wykorzystywane przez NSI (np. system relacyjnej bazy danych). Licencje na systemy operacyjne muszą umożliwiać ich instalację na maszynach wirtualnych, na sprzęcie i oprogramowaniu wirtualizacyjnym, zapewnionym przez Zamawiającego oraz muszą umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy. b) licencji dostępowych Windows Server User CAL, jeśli wersja zainstalowanych systemów operacyjnych, o których mowa w ppkt a), nie będzie w pełni zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami dostępowymi Windows Server 2012 User CAL (30 licencji dostępowych) oraz Windows Server 2008 User CAL lub jeżeli wersja zainstalowanych systemów operacyjnych będzie wymagała innych licencji dostępowych; c) licencji na system relacyjnej bazy danych wykorzystywany przez oferowany System wraz z prawem do aktualizacji systemu relacyjnej bazy danych przez cały okres obowiązywania Umowy: - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia dostępu do Systemu w wersji produkcyjnej dla co najmniej 100 użytkowników Systemu, - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia co najmniej 350 pracowników (w tym 100 użytkowników Systemu w wersji produkcyjnej) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz danych z zakresu składników majątku, - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia dostępu do Systemu w wersji testowej dla co najmniej 10 użytkowników Systemu, w tym w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz danych z zakresu składników majątku; d) bezterminowej, niewyłącznej, przechodniej licencji na korzystanie z NSI: - w wersji produkcyjnej dla co najmniej 100 użytkowników Systemu i co najmniej 350 pracowników (w tym 100 użytkowników Systemu) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz składników majątku, - w wersji testowej dla co najmniej 10 użytkowników Systemu, w tym w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz składników majątku; e) innych, niewymienionych licencji, niezbędnych do użytkowania Systemu zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami. Licencje, o których mowa w ppkt od c) do e) muszą umożliwiać instalację oprogramowania/systemów/nsi na systemach operacyjnych zainstalowanych na maszynach wirtualnych, na sprzęcie i oprogramowaniu wirtualizacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego oraz muszą umożliwiać przenoszenie wszystkich maszyn wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem/systemami/nsi w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy. Strona 4 z 66

5 3) dostawę, do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją oraz konfiguracją dwóch czytników kodów kreskowych (kolektorów danych) oraz jednej drukarki etykiet. Powyższy sprzęt dostarczony w ramach zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dostarczony wraz z oprogramowaniem i wszystkimi niezbędnymi do jego użytkowania zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami licencjami oraz musi podlegać min. 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od zakończenia wdrożenia NSI, 4) przeprowadzenie szkoleń użytkowników NSI oraz administratorów NSI: a) w trakcie wdrożenia Systemu - dla nie więcej niż 100 osób, b) w okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego - dla nie więcej niż 20 osób, 5) udzielenie gwarancji jakości na wdrożony NSI, 6) dostarczenie dokumentu gwarancyjnego dla całego wdrożonego NSI, 7) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia wdrożenia NSI, 8) świadczenie opieki pogwarancyjnej po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt 7, do dnia r., 9) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim, zawierającej m.in. wszystkie informacje wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Nr 1182, z późn. zm.) w szczególności opis struktury baz danych wraz z ich charakterystyką oraz diagramami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) oraz zgodnej ze standardem PN-ISO/IEC-27001, 10) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej w języku polskim, 11) przygotowanie i dostarczenie instrukcji dla użytkowników z uwzględnieniem poszczególnych obszarów NSI w języku polskim, umożliwiających sprawne poruszanie się po Systemie, 12) przygotowanie i dostarczenie szczegółowej instrukcji administratora NSI w języku polskim, pozwalającej samodzielnie przez Zamawiającego zainstalować i skonfigurować NSI, system bazodanowy oraz wszystkie stanowiska pracy, a także opisującej wszystkie niezbędne czynności związane z poprawną administracją i zarządzaniem NSI, w tym obsługa błędów, nadawanie uprawnień. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć NSI zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym Metodyką zarządzania, obejmującą w szczególności: 1) metodykę zarządzania jakością prac wdrożeniowych w NSI 2) metodykę zarządzania zmianami w NSI 3) metodykę zarządzania ryzykiem w NSI 4) metodykę migracji danych w NSI 5) metodykę testowania NSI. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wytwarzania wszelkiej dokumentacji wynikającej z wdrażania NSI, zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym Metodyką zarządzania. Wszystkie wymagania dla Systemu przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w ramach ceny wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Powyższe dotyczy również warunków opieki eksploatacyjnej, w tym ewentualnego przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową oraz przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń użytkowników i administratorów NSI. Zamawiający, w IV kwartale 2015 r. przewiduje zmianę lokalizacji siedziby na terenie Warszawy. Strona 5 z 66

6 II. Wymagania ogólne 1. System musi zapewnić pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie wdrażanych obszarów, w tym szczególności ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, prawem pracy, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisami wykonawczymi, przepisami szczególnymi dla państwowych jednostek budżetowych oraz wytycznymi dla jednostek realizujących programy unijne. 2. System musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r., Nr 1182, z późn. zm.) i z rozporządzeniami wykonawczymi do niej, w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz z późn. zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: 1) automatycznie odnotowuje datę pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu oraz identyfikator osoby je wprowadzającej w momencie zatwierdzenia przez użytkownika operacji bazodanowej, 2) ewidencjonuje źródła pochodzenia danych osobowych, jeśli nie pochodzą one bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, 3) umożliwia ewidencję odbiorców, którym dane osobowe zostały udostępnione, dat i zakresów tego udostępnienia, 4) umożliwia odnotowanie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych lub udostępniania danych na zewnątrz, 5) posiada wbudowane mechanizmy kontroli dostępu do danych, 6) umożliwia zarejestrowanie dla każdego użytkownika osobnego identyfikatora, 7) zapewnia dostęp do danych wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i poprawnego hasła (chyba że zastosowano inną metodę identyfikacji), 8) zabezpiecza przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, 9) umożliwia nałożenie na użytkowników wymogów zmiany hasła co określoną liczbę dni oraz dot. minimalnej długości i złożoności hasła. Administrator Systemu powinien mieć możliwość parametryzacji liczby dni oraz długości i złożoności hasła, 10) umożliwia przygotowanie kopii bazy danych, 11) odpowiednio zabezpiecza dane, które są przesyłane w sieci publicznej, 12) posiada w standardzie raport zawierający w zrozumiałej formie informacje dotyczące: a) datę pierwszego wprowadzenia danych do Systemu, b) identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe do Systemu, c) listę źródeł danych, w przypadku danych, które nie pochodzą od osoby, której one dotyczą, d) listę informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dat i zakresów tego udostępnienia, e) informację o wyrażeniu sprzeciwu dotyczącego udostępnienia danych oraz ich przetwarzania do celów marketingowych. 3. System musi być ściśle dostosowany do polskiego ustawodawstwa i charakteru działalności Zamawiającego jako jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) oraz instytucji wdrażającej (obsługującej co najmniej dwa programy operacyjne). Strona 6 z 66

7 4. System musi posiadać standardowe funkcjonalności systemu finansowo-księgowego, typowe dla jednostki budżetowej wdrażającej projekty unijne. 5. Ewidencja w systemie wszystkich operacji gospodarczych musi odbywać się przy użyciu klasyfikatorów, w tym w szczególności: klasyfikatora budżetu tradycyjnego, klasyfikatora unijnego (w tym strukturalnego), klasyfikatora budżetu zadaniowego oraz znaczników, cech, wyróżników, masek itp. Dla wybranych klasyfikatorów musi istnieć możliwość określenia dat ich obowiązywania. 6. System musi zapewnić automatyzację nadawania numerów (z zachowaniem chronologii numeru i dat w ramach danego wyróżnika) oraz elastyczne tworzenie maski numerów. 7. System musi być wyposażony w mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników zgodny z rozdziałem IX. Podstawy prawne NSI. 8. System musi wymuszać na użytkownikach okresową zmianę haseł dostępu do Systemu. 9. System musi zapewnić integrację w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale I pkt System musi zapewnić sporządzanie różnego rodzaju wydruków/prezentacji na ekran/ importu/eksportu zestawień/raportów z możliwością definiowania przez użytkownika kryteriów wyborów wydruku, z uwzględnieniem wyboru opcji dokumentów z jawną prezentacją na wydruku zastosowanej opcji. 11. System musi zapewnić prowadzenie różnego typu rejestrów z uwzględnieniem specyfiki rejestrowanych dokumentów, w szczególności: wniosków, umów (w tym umów o dofinansowanie), dokumentów źródłowych (w szczególności faktur, wniosków o płatność). 12. System musi zapewnić wszystkim rejestrom i wszystkim typom dokumentów (w ramach poszczególnych rejestrów) wymagane obszary kontroli finansowej. 13. System musi umożliwiać sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie według wszystkich wprowadzonych danych, w tym według dowolnego ciągu znaków. 14. System musi w szczególności umożliwiać elastyczne wyszukiwanie danych finansowoksięgowych w całym Systemie, z uwzględnieniem ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, ewidencję pozabilansową w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów, w szczególności według danych kontrahenta, według kwot (zakres, wartość bezwzględna), według zakresu dat, według numeru pozycji księgowej itp. 15. System musi posiadać widoczną dla użytkownika funkcjonalność śladowania zmian dla danych wskazanych przez Zamawiającego. Śladowanie musi prezentować treści przed zmianą i treść po zmianie oraz metrykę zmian, tj. użytkownik dokonujący zmianę (imię i nazwisko - login), data i godzina dokonania zmiany. 16. Dokumenty generowane przez system muszą posiadać metrykę (m. in. data utworzenia, data zatwierdzenia, dane osoby sporządzającej, zatwierdzającej). System musi wspierać obieg dokumentów poprzez m.in. informacje o statusie, dacie utworzenia, dacie zatwierdzenia, danych osób: sporządzającej, weryfikującej, akceptującej, zatwierdzającej. 17. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodne ze standardem PN-ISO/IEC Strona 7 z 66

8 III. Ogólne wymagania techniczne NSI 1. Wymagania Techniczne WT-01 WT-02 WT-03 WT-04 WT-05 WT-06 WT-07 WT-08 WT-09 WT-10 WT-11 WT-12 WT-13 WT-14 WT-15 Architektura i funkcjonalność Systemu System musi pracować w ramach wewnętrznej sieci lokalnej Zamawiającego. System do prawidłowego działania nie może wymagać dostępu do Internetu, prócz funkcjonalności wynikających z OPZ, które wymagają takiego dostępu. Musi być możliwy dostęp użytkowników do Systemu ze stacji roboczych, na których Zamawiający posiada zainstalowane systemy operacyjne: MS Windows XP Professional SP 3 i MS Windows 7 Professional 32/64 bit. Zamawiający posiada zainstalowane na stacjach roboczych oraz serwerach oprogramowanie antywirusowe, którego praca w czasie rzeczywistym nie może powodować konfliktu z Systemem. Komunikacja pomiędzy serwerem/serwerami Systemu, a stacjami roboczymi musi odbywać się za pomocą protokołu TCP/IP (protokół IPv4). System musi zapewniać środki kryptograficznej ochrony wobec wszystkich pakietów, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci teleinformatycznej. System musi umożliwiać wykonanie kopii bezpieczeństwa w czasie pracy Systemu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie może powodować przerwy w działaniu Systemu lub spowolnienia uniemożliwiającego normalną pracę. System musi umożliwiać gromadzenie danych archiwalnych oraz historii dokonanych zmian. Zakres danych podlegających gromadzeniu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem poprzez loginy i hasła przydzielane poszczególnym użytkownikom. Użytkownik nie może mieć dostępu do jakichkolwiek zasobów Systemu bez podania poprawnego loginu i hasła. System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie klienta jak i serwera. System musi spełniać wszystkie wymienione wymagania dotyczące haseł użytkowników: 1. wymuszenie minimalnej długości hasła, nie mniejszej niż 8 znaków, 2. wymuszenie złożoności hasła, zawierającej małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, 3. wymuszenie okresowej zmiany haseł, nie rzadziej niż co 30 dni, przy czym System będzie informował ze zdefiniowanym wyprzedzeniem o konieczności zmiany hasła przy każdym uwierzytelnianiu, a dalsza praca w Systemie po wygaśnięciu hasła nie będzie możliwa, 4. blokowanie konta po zdefiniowanej liczbie nieudanych prób logowania. System musi umożliwiać centralne zarządzanie oprogramowaniem i aktualizacjami, tj. aktualizacja Systemu musi być automatycznie uwzględniana przy zalogowaniu do Systemu przez użytkownika bez konieczności jej przeprowadzania na stacji roboczej. System musi umożliwiać obsługę zaoferowanych czytników kodów kreskowych (kolektorów danych). System musi umożliwiać obsługę lokalnych drukarek atramentowych, laserowych i laserowych drukarek sieciowych oraz zaoferowanej drukarki etykiet. System musi umożliwiać obsługę wydruków w formatach do A3 na kartkach pojedynczych z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. System musi umożliwiać utworzenie konta Administratora Systemu, posiadającego uprawnienia, co najmniej w zakresie: 1. tworzenia kont użytkowników, grup użytkowników i nadawania im uprawnień, 2. bieżącego podglądu zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.) Strona 8 z 66

9 WT-16 WT-17 WT-18 WT-19 WT-20 WT-21 WT-22 WT-23 WT-24 WT-25 WT-26 System musi umożliwiać przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces (proces lub użytkownik). Praca w czasie rzeczywistym - każde podjęte działanie musi mieć swoje odzwierciedlenie w całym Systemie. System musi posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych, w tym: 1. walidację danych wprowadzonych do Systemu przez użytkownika, w szczególności wymagana walidacja pola NIP, PESEL, numer rachunku bankowego (dublowanie, ilość znaków), zakres danych podlegających walidacji oraz zakres walidacji zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej, 2. wprowadzanie wartości pól formularzy z istniejących w Systemie słowników, 3. kontrolę krzyżową zależności występowania pól np. po wyborze pola firma pojawia się pole do wprowadzenia NIP lub pole NIP staje się aktywne. Interfejs Systemu musi być w języku polskim, co oznacza, że wszystkie elementy Systemu, jak również wszelkie powiadomienia, komunikaty o błędach lub nieprawidłowościach czy też informacje przesyłane do użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną, muszą być w języku polskim oraz uwzględniać polską składnię. Wymagania w zakresie interfejsu użytkownika Systemu: 1. interfejs powinien być intuicyjny i ergonomiczny (uporządkowanie pól zgodne z kolejnością i częstotliwością wypełniania, optymalna liczba okien wymaganych do zrealizowania funkcji), 2. musi być obsługiwany przy pomocy myszy i klawiatury, 3. musi być jednolity wygląd ekranów (uporządkowanie pól, umieszczenie przycisków, opisy pól w ustalonej konwencji), 4. musi zapewnić jednolite działanie typowych funkcji (wyszukiwanie, sortowanie, przeglądanie, drukowanie itp.) dostępnych z różnych ekranów, 5. w przypadku istotnych operacji na danych (np. usuwanie danych) musi być możliwość potwierdzania zamiaru wykonania operacji, 6. muszą być mechanizmy podpowiedzi do pól, System musi zapewnić jednoczesną pracę wymaganej liczby użytkowników, bez spowolnienia działania Systemu. System musi umożliwiać bezpieczeństwo w następujących obszarach: 1. mechanizm uprawnień odpowiadający zdefiniowanej przez Zamawiającego strukturze organizacyjnej z określeniem ról użytkowników w Systemie, 2. zabezpieczenie przed dostępem do przeglądania i edycji danych poprzez konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, 3. zarządzanie użytkownikami oraz grupami użytkowników, 4. przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup użytkowników, 5. raport logowań użytkowników, 6. automatycznie blokowanie sesji po upływie czasu określonego w konfiguracji Systemu, od przerwania pracy w Systemie, 7. historia aktywności użytkownika w Systemie. System musi posiadać wbudowany kontekstowy plik pomocy dający użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego sięgania po potrzebne informacje. Poszczególne obszary Systemu muszą mieć własne menu. System musi umożliwiać edytowanie list słownikowych (np. słownik podgrup wniosków, nazwy wnioskodawców, nazwisk pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki). System po wprowadzeniu wyróżnika (np. NIP lub nazwa wnioskodawcy) musi uzupełniać dane w powiązanych polach (np. dane teleadresowe wnioskodawcy). System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, spełniające wymagania określone w WT-10 oraz musi umożliwiać integrację z usługą katalogową Active Directory, przy czym w Systemie oba mechanizmy uwierzytelniania nie będą Strona 9 z 66

10 WT-27 WT-28 WT-29 WT-30 WT-31 WT-32 WT-33 WT-34 WT-35 WT-36 WT-37 WT-38 WT-39 WT-40 WT-41 WT-42 WT-43 WT-44 WT-45 wykorzystywane jednocześnie. System musi umożliwić integrację z Systemem ZUS Płatnik. System musi umożliwić integrację Systemu z Systemem Bankowości Elektronicznej Videotel. System musi wymagać wpisywania wartości zgodnie z ustalonymi formatami lub maskami (np. daty, kwoty, tekst). System musi umożliwiać dokonywanie korekt wprowadzonych danych, zachowując historię zmian. Wprowadzanie zmian musi być możliwe dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. System musi umożliwić generowanie dokumentów na podstawie szablonów zdefiniowanych przez użytkownika, w których część danych będzie automatycznie wypełniana przez System. System musi umożliwiać ręczną korektę danych w wygenerowanych dokumentach. Wzory szablonów zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej. System musi umożliwiać edycję szablonów dokumentów w zakresie tekstu i elementów graficznych, związanych z Corporate Identity (nagłówki, stopki, logo). System musi posiadać wbudowany generator raportów: 1. zawierający dostęp do danych wprowadzonych w Systemie, pogrupowanych w schematy danych odpowiadające obszarom Systemu, 2. pozwalający na filtrowanie danych według dowolnych warunków, 3. pozwalający na stosowanie szablonów raportów. System musi umożliwiać eksportowanie wybranych danych celem tworzenia zaawansowanych zestawień (format eksportu CSV, XLS, RTF, DOC, XML, TXT i PDF). System musi umożliwiać definiowanie szablonów eksportu. System musi posiadać wbudowany kalendarz pozwalający na definiowanie dni roboczych i tym samym na automatyczne przeliczanie terminów realizacji określonych czynności. Użytkownicy System musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkowników wykonujących czynności w Systemie. System musi umożliwiać generowanie zestawień historii wprowadzanych/modyfikowanych danych, uwzględniających rodzaj zmiany, datę jej wykonania oraz użytkownika, który dokonał zmiany w Systemie w dowolnym okresie. Administrator musi mieć możliwość nadawania uprawnień dostępu do konkretnych danych w zakresie m.in. podglądu, edycji, dodawania i usuwania. Podział uprawnień będzie wynikał ze zdefiniowanej przez Zamawiającego struktury organizacyjnej oraz roli, jaką użytkownik pełnić będzie w poszczególnych etapach realizacji procesu. System musi umożliwiać wgląd w listę zalogowanych w Systemie użytkowników. System musi automatycznie rejestrować oraz przechowywać historię aktywności użytkowników tj.: czasu logowania, stacji roboczej, na której użytkownik się zalogował oraz czasu wylogowania z Systemu. System musi umożliwić tworzenie grup uprawnień i przypisywanie użytkowników do określonych grup uprawnień. Jeden użytkownik może być członkiem wielu grup uprawnień. System musi umożliwiać pracę jednego użytkownika w wielu modułach/obszarach jednocześnie, wykorzystując przy tym jeden identyfikator użytkownika. Inne System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych. Wymagane jest, aby co najmniej serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy oraz serwer dla środowiska testowego Systemu zostały zainstalowane na osobnych systemach operacyjnych/maszynach wirtualnych. Wymagane jest zastosowanie co najmniej dwóch baz danych bazy danych dla środowiska produkcyjnego i bazy danych dla środowiska testowego. Zamawiający wymaga instalacji systemu relacyjnej bazy danych wraz z bazą danych dla środowiska Strona 10 z 66

11 WT-46 WT-47 WT-48 WT-49 produkcyjnego i systemu relacyjnej bazy danych wraz z bazą danych dla środowiska testowego na osobnych maszynach wirtualnych. Wykonawca musi zapewnić funkcjonalność bazy testowej, tj. bazy danych dla środowiska testowego w zakresie zarządzania zmianą w Systemie (akceptacje poprawek, aktualizacji, zmian parametrów merytorycznych i wartości słownikowych), monitorowania i strojenia parametrów wydajnościowych, testowania funkcjonalności krytycznych, a także do celów szkoleniowych. Silnik relacyjnej bazy danych musi umożliwić automatyczną replikację danych z bazy produkcyjnej do bazy testowej codziennie w dni robocze oraz ręczną replikację w przypadku doraźnej potrzeby. Sprzęt Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dwa czytniki kodów kreskowych (kolektory danych) współpracujące z Systemem, o minimalnych parametrach: 1. pamięć RAM: min KB; 2. klawiatura: min. 26 klawisze alfanumeryczne; 3. wyświetlacz: LCD, min. 96 x 49 punktów graficznych; 4. system optyczny: laserowy; 5. wzór skanowania: pojedyncza linia skanująca; 6. kąt odczytu: 53O; 7. komunikacja: USB, RS-232; 8. typy kodów kreskowych: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN/ISSN, 128, I 2 z 5, 93, Codabar, 39, 39 pełny ASCII. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu jedną drukarkę etykiet współpracującą z Systemem, o minimalnych parametrach: 1. metoda wydruku: termiczna, termotransferowa; 2. rozdzielczość drukowania: 203 dpi; 3. maksymalna szerokość druku: 110 mm; 4. maksymalna długość druku: 1628 mm; 5. maksymalna prędkość druku: 150mm/s; 6. maksymalny wymiar taśmy drukującej: średnica wewnętrzna 25 mm, długość 300 m; 7. komunikacja: USB, RS-232; 8. drukowane kody kreskowe: 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe, 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe; 9. języki programowania: Datamax oraz/lub ZPLII. Wykonawca musi zainstalować System na zapewnionym przez Zamawiającego serwerze o wymienionych poniżej parametrach lub na infrastrukturze serwerowej, planowanej do zakupu przez Zamawiającego (m.in. w zakresie obudowy blade, tpięciu serwerów typu blade z dwoma fizycznymi procesorami każdy, macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji) w odrębnym postępowaniu przetargowym. Parametry serwera: a) 120 GB pamięci RAM, b) 5 TB logicznej przestrzeni dyskowej c) 2 procesory Intel Xeon E5520 2,27GHz d) system operacyjny Windows Server 2008 z możliwością wirtualizacji w oparciu o Hyper-V. Wszystkie zaoferowane licencje muszą umożliwiać instalację NSI/oprogramowania/systemów na planowanej do zakupu przez Zamawiającego infrastrukturze serwerowej oraz muszą umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi. W przypadku zakupu infrastruktury serwerowej przeznaczonej m.in. dla NSI w trakcie wdrożenia Systemu lub w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową lub dokona ponownej instalacji i konfiguracji Systemu na nowej infrastrukturze serwerowej, w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego, tj. po zakończeniu wdrożenia Strona 11 z 66

12 Systemu. Zakres i sposób instalacji Systemu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 2. Wymagania Opieki Eksploatacyjnej (WOE) WOE-01 Wykonawca musi świadczyć usługę serwisu gwarancyjnego dla Systemu oraz oferowanego sprzętu, przez okres co najmniej 36 miesięcy po zakończeniu wdrożenia Systemu. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego Wykonawca musi stosować podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii/wad/usterek, liczonych w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii/wad/usterek: 1. błąd krytyczny: a. czas reakcji 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 2. błędy ważne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 3. błędy istotne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 56 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 4. inne problemy: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia 96 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; WOE-02 Definicje błędów: 1. błąd krytyczny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. powoduje zatrzymanie pracy Systemu na czas powyżej 1 godziny, b. kluczowe funkcje Systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego; 2. błąd ważny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, b. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma możliwości pełnej realizacji procesu biznesowego; 3. błąd istotny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście, b. możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego; 4. inne problemy: a. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze Systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w Systemie i nie powodujące nieprawidłową obsługę procesów biznesowych. Do czasu usunięcia awarii/wad/usterek nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Strona 12 z 66

13 WOE-03 WOE-04 WOE-05 WOE-06 Zamawiającego pod warunkiem, że jej udzielenie było niezbędne do opracowania rozwiązania problemu. Oceny kategorii błędu dokonuje Zamawiający, przy czym możliwa jest zmiana kategorii błędu, o ile Wykonawca zaproponuje i zastosuje jego skuteczne obejście. Zakres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego musi zawierać: 1. zdalny bezpieczny dostęp do zarządzania i naprawy awarii/wad/usterek Systemu (wymagania techniczne w zakresie zdalnego dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej). W przypadku braku możliwości zdalnej naprawy awarii/wad/usterek Systemu lub oferowanego sprzętu, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona naprawy w siedzibie Zamawiającego, 2. hotline zgłaszanie awarii/wad/usterek dotyczących Systemu oraz oferowanego sprzętu w dedykowanym przez Wykonawcę systemie zgłoszeń, dostępnym pod wskazanym adresem internetowym lub telefonicznie. W przypadku zgłoszeń telefonicznych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi zgłoszenie do systemu zgłoszeń, odnotowując w systemie zgłoszeń dokładną godzinę otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Dostępność Hotline w zakresie konsultacji eksploatacyjnych w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 3. wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii Systemu oraz w zakresie konsultacji eksploatacyjnych, 4. okresową kontrolę stanu Systemu raz na rok. Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli stanu Systemu poprzez zdalny bezpieczny dostęp do Systemu. Okresowa kontrola stanu Systemu musi się odbywać przez konsultanta Wykonawcy, poprzez uruchomienie dedykowanych funkcji kontrolnych zawartych w oferowanym Systemie i w narzędziach bazy danych. Nie dopuszcza się uruchamiania mechanizmów obciążających pracę serwera bazodanowego lub serwera aplikacyjnego, które mogą spowodować spowolnienie pracy Systemu lub przerwy w działaniu Systemu. W okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego Wykonawca musi zapewnić 400 godzin konsultacji eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego (czas liczony z dokładnością do 15 minut, bez dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego). Godziny konsultacji eksploatacyjnych wykorzystane będą w ramach jednorazowych spotkań, z których każde będzie trwało co najmniej 3 godziny zegarowe. Godziny konsultacji eksploatacyjnych niewykorzystane w ramach usługi serwisu gwarancyjnego przechodzą na okres opieki pogwarancyjnej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Szkolenia nie wchodzą w zakres konsultacji eksploatacyjnych. Wykonawca musi świadczyć opiekę pogwarancyjną dla Systemu w okresie od pierwszego dnia, następującego po ostatnim dniu świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt. WOE-01, do dnia r. W ramach świadczenia opieki pogwarancyjnej Wykonawca musi stosować podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii/wad/usterek, liczonych w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii/wad/usterek: 1. błąd krytyczny: a. czas reakcji 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 2. błędy ważne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 3. błędy istotne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 56 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; Strona 13 z 66

14 4. inne problemy: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia 96 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; WOE-07 WOE-08 Definicje błędów: 1. błąd krytyczny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. powoduje zatrzymanie pracy Systemu na czas powyżej 1 godziny, b. kluczowe funkcje Systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego; 2. błąd ważny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, b. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma możliwości pełnej realizacji procesu biznesowego; 3. błąd istotny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście, b. możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego; 4. inne problemy: a. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze Systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w Systemie i nie powodujące nieprawidłową obsługę procesów biznesowych. Do czasu usunięcia awarii/wad/usterek nie wlicza się czas oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego pod warunkiem, że jej udzielenie było niezbędne do opracowania rozwiązania problemu. Oceny kategorii błędu dokonuje Zamawiający, przy czym możliwa jest zmiana kategorii błędu, o ile Wykonawca zaproponuje i zastosuje jego skuteczne obejście. Zakres świadczenia opieki pogwarancyjnej, musi zawierać: 1. zdalny bezpieczny dostęp do zarządzania i naprawy awarii/wad/usterek Systemu (wymagania techniczne w zakresie zdalnego dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej). W przypadku braku możliwości zdalnej naprawy awarii/wad/usterek Systemu lub oferowanego sprzętu, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona naprawy w siedzibie Zamawiającego 2. hotline zgłaszanie awarii/wad/usterek dotyczących Systemu w dedykowanym przez Wykonawcę systemie zgłoszeń, dostępnym pod wskazanym adresem internetowym lub telefonicznie. W przypadku zgłoszeń telefonicznych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi zgłoszenie do systemu zgłoszeń, odnotowując w systemie zgłoszeń dokładną godzinę zgłoszenia telefonicznego. Dostępność Hotline w zakresie konsultacji eksploatacyjnych w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 3. wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii Systemu oraz w zakresie konsultacji eksploatacyjnych, 4. okresową kontrolę stanu Systemu raz na rok. Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli stanu Systemu poprzez zdalny bezpieczny dostęp do Systemu. Okresowa kontrola stanu Systemu musi się odbywać przez konsultanta Wykonawcy, poprzez uruchomienie dedykowanych funkcji kontrolnych zawartych w oferowanym Systemie i w narzędziach bazy danych. Nie dopuszcza się uruchamiania mechanizmów obciążających pracę serwera bazodanowego lub serwera aplikacyjnego, które mogą spowodować spowolnienie pracy Systemu lub przerwy w działaniu Systemu. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej Wykonawca udostępni Zamawiającemu aktualizacje Systemu (tj. aktualne wersje Strona 14 z 66

15 WOE-09 WOE-10 oprogramowania) oraz publikowane poprawki. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca dokona instalacji aktualizacji lub poprawek do NSI, systemu relacyjnej bazy danych, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania, dostarczonego przez Wykonawcę. Instalacja aktualizacji oraz poprawek dla Systemu (w tym NSI, bazy danych, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę) w wersji produkcyjnej będzie odbywała się po godzinach pracy Zamawiającego. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących Wykonawca dostarczy i zaimplementuje odpowiednią modyfikację Systemu najpóźniej w dniu roboczym, poprzedzającym dzień wejścia przepisów w życie, a jeżeli przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia nie później niż 7 dni roboczych od tego dnia lub w uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy, w terminie umożliwiającym zastosowanie zmienionych przepisów przez Zamawiającego. W okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej Zamawiający przewiduje prace rozwojowe Systemu w liczbie nie większej niż 100 godzin zegarowych. Prace rozwojowe zlecane będą osobnym zleceniem wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Strona 15 z 66

16 IV. Wolumen danych NSI 1. Opis ogólny wolumenu danych Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku gromadzonych przez Zamawiającego przechowywane są w ramach następujących baz danych: 1. RaksSQL, 2. arkusze kalkulacyjne (MS Excel). W przypadku systemu RaksSQL, dane są przechowywane w bazie danych o wersji serwera Firebird 2.5. Baza danych składa się z 5 plików fizycznych (podana wielkość poszczególnych plików odpowiada stanowi na dzień r.): Rozmiar wolumenu danych, koniecznych do przeniesienia do NSI wynosi: 1. ok. 1 GB dla systemu RaksSQL, 2. ok. 0,1 GB dla arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel). Należy zakładać zwiększenie wolumenu danych w NSI o około 10 GB rocznie. Strona 16 z 66

17 2. Opis szczegółowy wolumenu danych Rodzaj Wolumen danych (wartości na przestrzeni lat) Lp. zaewidencjonowanych dokumentów Rok Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok Uwagi Ilość pozycji dekretów/dziennika Dokumenty zakupu (DOK-Z, ROZ-Z, DEL-K, DEL-Z) 3 Listy płac (LP-Z, LP-C) 60 Polecenia księgowania (PLAN, PK-P, WoP-P, PŁ-P, ZA-WS, ZA-UO, ZA-UP, ZA-PO, N-KS, RACH, KKZ-K) Wyciągi bankowe i raporty kasowe (WB-W1, WB-W2, WB-N1, WB-WZ, WB-ZF, WB-ZD, RK-17) Zabezpieczenia złożone zabezpieczenia Umowy/aneksy z beneficjentami Płatności operacyjne/programowe (NBP) Płatności programowe (BGK) umowy aneksy płatności operacyjne, w tym wynagrodzenia płatności programowe Umowy operacyjne Umowy o pracę dane od dnia r. 2 dane do dnia r.

18 V. Migracja danych do NSI 1. Opis ogólny migracji danych Wykonawca musi dokonać migracji danych. Zamawiający przekaże/udostępni Wykonawcy niezbędne pliki zawierające dane do migracji, a Wykonawca przygotuje dane do migracji. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej. Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku, gromadzonych przez Zamawiającego, które będą podlegać migracji, aktualnie przechowywane są w ramach następujących baz danych: 1. system RaksSQL baza danych o wersji serwera Firebird Lokalny System Informatyczny (LSI), mysql 3. arkusze kalkulacyjne (MS Excel). Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną opisującą struktury danych aktualnie użytkowanych systemów podlegających migracji. 2. Ogólny zakres migracji danych Migracja danych (zbiory danych niezbędne do przeniesienia do nowego Systemu), w szczególności: 1. dane lub stany księgowe, 2. dane kontrahentów, 3. listy płac, 4. dane pracowników, 5. dane z umów, 6. dane o nieobecnościach pracowników, 7. dane lub stany dotyczące składników majątku. Ponadto, dane kadrowe dla pracowników zatrudnionych na dzień migracji (migracja musi obejmować również dane historyczne).

19 VI. Szkolenia użytkowników NSI Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego szkolenia w 3 do 5 osobowych grupach tematycznych, w formie warsztatów w oparciu o stacje robocze Zamawiającego oraz uruchomione i skonfigurowane przez Wykonawcę na potrzeby szkoleń środowisko testowe. 1.Wymagania dotyczące szkoleń: 1) szkolenia będą obejmować obsługę praktyczną wszystkich funkcjonalności w danej grupie tematycznej Systemu i uczestniczyć w nich będą wszyscy użytkownicy i administratorzy Systemu w ramach danej grupy tematycznej; 2) szkolenia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę, które będą sprawdzać stopień przygotowania użytkowników i administratorów do pracy z Systemem. Testy, którymi będą objęci użytkownicy i administratorzy zostaną zróżnicowane ze względu na zakres przeprowadzonych szkoleń (inny dla każdej grupy tematycznej np. administratorzy Systemu, kadry, płace itp.); 3) Wykonawca przed realizacją szkoleń przedstawi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy program szkolenia (najpóźniej 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem), który będzie zawierał: a) harmonogram, a w nim Wykonawca określi zakres, liczbę godzin zegarowych szkolenia z poszczególnych modułów tematycznych w podziale na grupy tematyczne użytkowników Sytemu oraz administratorów (minimalna średnia liczba godzin szkolenia dla jednego uczestnika nie może być niższa niż 18 godzin zegarowych, przy czym liczba godzin jednego dnia szkoleniowego nie może przekraczać 6 godzin zegarowych). Czas niezbędny na przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę nie jest wliczany do czasu szkolenia. Testy sprawdzające wiedzę przeprowadzi i ustali ich wyniki Wykonawca, b) osoby prowadzące szkolenie, c) konspekt materiałów szkoleniowych, konspekt testów sprawdzających wiedzę. 4) Szkolenia będą przeprowadzone w trakcie wdrożenia Systemu, dla nie więcej niż 100 osób, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem prac nad Systemem. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnego powtórzenia szkoleń, dla których użytkownicy ukończyli testy sprawdzające wiedzę z wynikiem negatywnym. 2. W trakcie wdrożenia Systemu szkolenia obejmą: 1) administratorów Systemu - zakres tematyczny powinien obejmować w szczególności: zarządzanie Systemem, nadawanie uprawnień, konfigurację, weryfikację poprawności działania, raportowanie i rozwiązywanie problemów, 2) użytkowników Sytemu. 3. W okresie świadczenia usługi gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla nie więcej niż 20 osób. Takie szkolenia mogą odbywać się w mniejszych niż 3 osobowe grupy tematyczne. Szkolenia nie wchodzą w zakres konsultacji eksploatacyjnych. Strona 19 z 66

20 VII. Opis funkcjonalności NSI 1. Plan finansowy FPP-01 FPP-02 FPP-03 FPP-04 FPP-05 FPP-06 FPP-07 FPP-08 FPP-09 FPP-10 FPP-11 FPP-12 FPP-13 FPP-14 FPP-15 Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu finansowego System musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu finansowego z uwzględnieniem m.in. typów (np. decyzja w spr. uruchomienia rezerwy celowej, decyzja Dysponenta), cech, progów wartościowych (np. na podstawie art. 171 ust. 3 UOFP) oraz korekt tych dokumentów. System musi uwzględniać w rejestrze wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu zakres danych uzgodniony z Zamawiającym na etapie prac analizy przedwdrożeniowej. System musi posiadać funkcjonalność sprawdzenia zgodności kwot czy proponowane przez użytkownika zmniejszenie planu finansowego jest dopuszczalne z punktu widzenia środków zaangażowanych na danym klasyfikatorze. System musi posiadać funkcjonalność sprawdzenia czy kwota zmniejszeń równa się kwocie zwiększeń oraz sygnalizować ewentualną niezgodność użytkownikowi. System musi automatycznie na podstawie danych ujętych we wniosku w sprawie zmiany planu finansowego wskazywać decydenta właściwego do podjęcia wnioskowanej decyzji. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego blokowania środków objętych wnioskiem w sprawie zmiany planu finansowego (dotyczy kwoty zmniejszeń). System musi posiadać funkcjonalność zatwierdzania poprawności wniosku w sprawie zmiany planu. System w oparciu o wniosek w sprawie zmiany planu musi wygenerować dokument systemowy projektu decyzji. System w oparciu o wniosek w sprawie zmiany planu musi pozwolić na wygenerowanie projektu decyzji. System musi pozwolić na edycję danych projektu decyzji. System musi posiadać funkcjonalność zatwierdzania poprawności decyzji w sprawie zmiany planu. System musi automatycznie w oparciu o zatwierdzoną decyzję wygenerować propozycję dekretacji dokumentu. System (w momencie zaksięgowania trwałego zapisu w księgach rachunkowych) musi automatycznie zwolnić blokadę kwot objętych w ramach wniosku zmniejszeniem planu oraz uwzględniać w ramach kontroli finansowej kwoty zwiększające plan. W sytuacji gdy decyzja opiewa na kwotę niższą niż wniosek System musi umożliwiać częściowe (zgodne z decyzją) zwolnienie blokady oraz pozostawienie blokady na pozostałej kwocie wniosku. System musi pozwolić na zwolnienie przez użytkownika zablokowanej kwoty wniosku. 2. Proces Kontroli Finansowej FPKF-01 Proces kontroli co do zasady musi być dokonywany w trzech etapach, tj.: 1. na etapie wniosku o zaciągnięcie zobowiązania (w ciężar planu), 2. na etapie projektu umowy (w ciężar wniosku o zaciągnięcie zobowiązania z ponowną weryfikacją planu lub w ciężar planu), 3. na etapie dokumentu źródłowego (w ciężar umowy lub/i w ciężar planu). Strona 20 z 66

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Warszawa, dnia..12.2014 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Warszawa, dnia..12.2014 r. Załącznik nr 2 do Informacji nr CUPT/DO/OZ/241/2/1/IM/15 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Warszawa, dnia..12.2014 r. Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania NSI 2014

Minimalne wymagania NSI 2014 Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DE/25/3/IM/14/SW Minimalne wymagania NSI 2014 Warszawa, dnia 15.09.2014 r. Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy OR.AG. 272.2.2011 Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. Wykonawcy Zarząd Powiatu w Lublinie przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania NSI

Minimalne wymagania NSI Minimalne wymagania NSI Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy traktować jako wymaganie krytyczne w stosunku do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi MS OFFICE EXCEL dla 21 pracowników Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi MS OFFICE EXCEL dla 21 pracowników Zamawiającego Lublin, dnia 17/07/2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi MS OFFICE EXCEL dla 21 pracowników Zamawiającego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej Od Wykazu do Rejestru Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych Maciej Kołodziej Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Agenda 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo