Regulamin Adexon. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15"

Transkrypt

1 Regulamin Adexon Warszawa,

2 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, Warszawa, zwanej dalej Adexon. Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Adexon zgodnie z Regulaminem. 1. Definicje 1. Kampania Reklamowa - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawców za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy wraz z narzędziem (oprogramowaniem) niezbędnym do poprawnego rozliczenia należnego z tego tytułu Wynagrodzenia dla Wydawcy. 2. Platforma SSP / sieć reklamowa Adexon - platforma łącząca Reklamodawców (ich kampanie reklamowe) z Wydawcami. Platforma jest obsługiwana przez Organizatora. Reklamodawcy i Wydawcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w platformie na zasadach niniejszego regulaminu. Strona internetowa platformy jest dostępna pod adresem 3. Organizator - Firma Adexon Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie , ul. Wiertnicza Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem Strony włączonej do Platformy SSP, która spełniła pozostałe warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy. 5. Reklamodawca - Przedsiębiorca, który zawarł z Organizatorem lub partnerem organizatora umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie przez Organizatora Kampanii Reklamowej. 6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Internetu, która wykonuje czynności w postaci obejrzenia/kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy przekierowującą na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany. 7. Strona Reklamodawcy - strona internetowa, do której prowadzi link umieszczony w reklamach Kampanii Reklamowej na stronie Wydawcy. 8. Strona Wydawcy - strona internetowa biorąca udział w Kampanii reklamowej, na której umieszczona jest reklama z linkiem do Strony Reklamodawcy. 9. Lead (kontakt) - oznacza czynność Użytkownika, który zostanie połączony przez Wydawcę ze Strony Wydawcy i wykona określoną czynność na Stronie Reklamodawcy, np.: wypełni formularz, wypełni ankietę. 10. Sell - oznacza zdarzenie polegające na tym, że Użytkownik, który w Kampanii Reklamowej zostanie połączony przez Wydawcę ze Stroną Reklamodawcy i wykona określoną czynność na Stronie Reklamodawcy, polegającą na zakupie produktu lub usługi. str. 2

3 11. Kliknięcie- oznacza zdarzenie polegające na najechaniu kursorem myszy na pole reklamy Kampanii Reklamowej na stronie Wydawcy i kliknięcie w tę reklamę, co skutkuje załadowaniem się do przeglądarki internetowej Strony Reklamodawcy. 12. Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Leady i Sell (transakcje/sprzedaż). 13. Sztuczny Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty lub Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem a lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Wydawca zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Lead (kontakt) chcącego połączyć się z daną stroną, 14. Umowa - stosunek prawny jaki zostaje nawiązany pomiędzy Organizatorem a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która uzyskała status Wydawcy. 15. System Adserwerowy oprogramowanie wykorzystywane przez Organizatora do emisji i optymalizacji emisji reklam Różnych Reklamodawców na stronach internetowych Wydawców. 16. Kod Emisyjny kod napisany w języku HTML / Javascript, który został wygenerowany przez Organizatora lub Wydawcę z systemu Adserwerowego. Po umieszczeniu go w treści strony internetowej Wydawcy emituje on reklamy internetowe Kampanii Reklamowych. 2. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a Wydawcą w celu promocji przez Wydawcę produktów i usług Reklamodawców, przy wykorzystaniu środków własnych oraz materiałów i narzędzi udostępnionych przez Organizatora, za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora. 2. Warunkiem uczestnictwa w Kampaniach Reklamowych Adexon jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania autoryzacji i statusu Wydawcy. Kliknięcie przycisku "Rejestracja" oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i złożenie Adexon oferty zawarcia umowy na warunkach określonych poniżej. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia korzystanie z niniejszego serwisu. 3. Uzyskanie statusu Wydawcy oznacza zgodę na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem. Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Kampanii Reklamowej. 4. Każdy Wydawca po uzyskaniu akceptacji statusu Wydawcy, może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej str. 3

4 na adres korespondencyjny: Adexon Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 141, Warszawa. 5. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła żadnych skutków prawnych. 6. Po przeczytaniu Postanowień wstępnych Wydawca oświadcza, że składa Adexon ofertę zawarcia umowy na poniższych warunkach: 3. Usługa 1. Wydawca po dokonaniu autoryzacji i uzyskaniu statusu Wydawcy zobowiązany jest zamieścić, tylko na stronie internetowej Wydawcy, Kody Emisyjne przesłane przez przedstawiciela Adexon Sp. z o.o. 2. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy, a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Wydawców. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. Wydawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pośrednictwem a lub ogłoszenia na stronie internetowej W przypadku, gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, natomiast Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług Adexon Sp. z o.o. oraz usunięcia wszelkich Kodów Emisyjnych. 4. Obowiązki Wydawcy 1. W celu wykonania niniejszej umowy Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją stronę internetową, aby była ona zgodna ze wszystkimi powszechnymi przepisami i regulacjami prawnymi. 2. Wydawca oświadcza, ze wszystkie dane osobowe oraz posiadane strony internetowe podane w systemie są prawdziwe, kompletne według obowiązujących przepisów prawnych. 3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru z rejestru przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, uwidoczniony w rejestrze adres siedziby oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numer NIP i REGON oraz osoby upoważnione do reprezentacji. 4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swoich danych, numeru NIP oraz przesłanie kopii stron dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację osoby (drogą pocztową na adres wskazany w paragrafie II pkt 4, drogą elektroniczną lub faxem na nr ). 5. Wydawca oświadcza, posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie zostaną uznane za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości. Jednocześnie Wydawca oświadcza że osoba będąca właścicielem str. 4

5 praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła wyrażanej zgody, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tego stanu, na ich publikację. 6. Wydawca nie ma wglądu do bazy danych Organizatora oraz do praw wykorzystywania jej na zewnątrz. 7. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszej umowy oraz że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców. 8. Wydawca udostępni kanał komunikacyjny w postaci adresu oraz zobowiąże się do niezwłocznie do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w witrynie Wydawcy, zmianach budzących wątpliwości niewłaściwego lub bezprawnego użycia reklam Reklamodawców od strony Organizatora i/lub Kampanii Reklamowej lub usługi Organizatora w jakikolwiek sposób. 5. Cookies 1. W dniu 22 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjnego w zakresie art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, przewidująca, że przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika jest dozwolone, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 173 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 tego artykułu ( Nowelizacja ), 2. W celu zapewnienia możliwości stosowania przez Organizatora oraz współpracujących z nią reklamodawców plików cookies w związku z realizacją Kampanii reklamowych na powierzchni reklamowej Wydawcy zgodnie z Nowelizacją PARTNER zobowiązuje się do spełnienia wymogów określonych w art. 173 ust. 1, z uwzględnieniem art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. W ramach spełnienia wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wydawca wyraźnie będzie informować każdego użytkownika zapoznającego się z zawartością należącego do Wydawcy systemu rozpowszechniania treści, m.in. o stosowaniu cookies przez Organizatora oraz współpracujących z nią reklamodawców w związku z zamieszczaniem reklam oraz o możliwości zmiany ustawień w zakresie cookies. 3. Strony będą współpracować w celu uzgodnienia treści i sposobu zamieszczenia informacji o stosowaniu cookies przez Organizatora oraz współpracujących z Organizatorem reklamodawców. 4. Wydawca poinformuje Organizatora o realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niewypełnienie zobowiązania określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nieprzekazanie Organizatorowi informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w terminie tam wskazanym, zwalnia Organizatora od realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Umowie w zakresie emisji kampanii reklamowych na powierzchni reklamowej Wydawcy. 5. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. str. 5

6 6. Obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązany jest do ciągłego monitorowania Ruchu ze Strony Wydawcy do Strony Reklamodawcy, którego wyniki będą stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Wydawcy. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie danych uzyskanych przez System Organizatora. 2. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania wypłat Wydawcom na wskazane konto bankowe wynikające z Umowy. 7. Wynagrodzenie 1. System Adserwerowy Organizatora optymalizuje emisję reklam Reklamodawców, tak aby maksymalizować przychód dla Wydawcy. 2. Każdy Wydawca posiada dostęp do raportów, które pokazują generowane przychody z tytułu udostępnienia / wynajęcia powierzchni reklamowej. 3. Warunki wynagrodzenia zamieszone na stronie internetowej systemu Adserwerowego Organizatora stanowią część składową niniejszego Regulaminu, który jest ogłaszany przez Organizatora i nie podlega jakiejkolwiek negocjacji. 4. Wynagrodzenie stanowi kwota należna z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na potrzeby realizacji Kampanii Reklamowych powiększona o należny podatek od towarów i usług. 5. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom raportem, generującym Ruch na stronie internetowej Wydawcy, dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie Systemu Adserwerowego Organizatora. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy). 6. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 300 PLN (trzysta złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej Organizatora oraz jeśli Organizator otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. 7. W przypadku partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczamy się na podstawie rachunku przesłanego do Adexon. a. W celu dopełnienia formalności oczekujemy od partnerów wypełnienia i podpisania dwóch dokumentów: oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej- pobierz oświadczenie o nie byciu płatnikiem podatku VAT. pobierz b. Płatności wobec partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej będziemy regulować na podstawie przesłanego rachunku. wzór rachunku - pobierz str. 6

7 UWAGA! Wystarczy go przesłać na adres: Osoby fizyczne - właściciele stron internetowych - nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za ich udostępnianie. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu - takie też stanowisko przyjął Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2010 roku. W praktyce oznacza to, że Adexon nie jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń osobom fizycznym, które wynajmują powierzchnię na swoich stronach internetowych. Co to oznacza dla takiego Wydawcy? Oznacza to, tyle, że teraz partner będzie otrzymywać od Adexon więcej pieniędzy, ale będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z właściwym sobie urzędem skarbowym, korzystając z odpowiedniego formularza PIT (w zależności od pozostałej sytuacji w jakiej znajduje się taki Wydawca, jeśli nie uzyskuje dochodów z żadnych innych źródeł, to będzie to PIT-28). 5. Z zastrzeżeniem paragrafu 6.1, wynagrodzenie Wydawcy wypłacane będzie w okresach dwa miesiące z dołu pod warunkiem, że Wydawca wygeneruje prawidłowy Ruch a Organizator otrzyma płatności od wszystkich Reklamodawców, których reklamy były emitowane na Stronach Wydawcy. Zakumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki. 6. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Organizatorem a Wydawcą. 8. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania systemu Adserwerowego Organizatora oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora, zgodnie z Umową. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego Organizatora, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie internetowej Wydawcy spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy we wprowadzaniu linków na stronie Wydawcy lub za określoną funkcję linków. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam emitowanych z wykorzystaniem Systemu Adserwerowego Organizatora. str. 7

8 9. Warunki rozwiązania Umowy oraz okres jej obowiązywania 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy. 2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie kody Emisyjne. 3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę i/lub wstrzymać świadczenia na rzecz Wydawcy lub Reklamodawcy w przypadku, gdy: a. Wydawca łamie postanowienia Umowy/Regulaminu b. Wydawca prowadzi działalność sprzeczną z prawem lub nie przestrzega powszechnie obowiązującego prawa c. Wydawca zamieszcza Kody Emisyjne w serwisach, które zawierają: i. treści niezgodne z polskim prawem lub, ii. treści, które zostaną przez Organizatora uznane za obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, iii. treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności udostępniające w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promujące czy zachęcające do łamania praw autorskich iv. treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, w szczególności kody lub instrukcje, które mogą zostać wykorzystane do dostępu, zmiany, usunięcia lub zniszczenia danych, plików lub programu komputerowego wykorzystywanego przez Reklamodawcę, Organizatora lub stronę trzecia; d. Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców e. Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres trzech (3) miesięcy. 4. Rozwiązanie Umowy z Wydawcą zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia wszystkich Kodów Emisyjnych. 5. O rozwiązaniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetową Organizatora oraz em. 6. Niniejsza Umowa wygasa niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za emsiję Reklam. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu. 10. Inne postanowienia 1. W czasie trwania niniejszej Umowy Wydawca i Reklamodawca są zobowiązani do poufności wszystkich informacji jak i w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończeniu Umowy. 2. Strony ustalają, że Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania Organizatorowi jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym, niedbałym lub nieuprawnionym wykorzystywaniem Systemu Adserwerowego Organizatora, jak z tytułu str. 8

9 problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę na stronie Organizatora lub innej stronie, z którą poprzez Organizatora połączy się Wydawca. 3. W innym przypadku niż pisemna zgoda Organizatora, Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej. Wydawca wyraża zgodę na to, że Organizator może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz ujawnić i przekazać informacje dotyczące strony internetowej, adresu Wydawcy, itp. jakimkolwiek osobom trzecim. 4. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora swoich: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej a także przetwarzanie informacji przekazanych przez Wydawcę w celach marketingowych. 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej część w jakimkolwiek zakresie straci ważność lub stanie się niewykonalna, strony uzgodnią wszelkie niezbędne poprawki do Umowy w celu realizacji interesów i celów stron o przeważającym znaczeniu w momencie wypełnienie Umowy. 6. Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania Kodów Emisyjnych zgodnie z warunkami Umowy. 11. Postanowienia końcowe 1. Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzecznych z niniejszą umową. 2. Strony oświadczają, że zapoznały się z tekstem Regulaminu i zawierają niniejszą umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 5. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. 6. O wszystkich zmianach dokonanych przez Organizatora w Regulaminie, Organizator poinformuje strony na swojej stronie internetowej. str. 9

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i sposób korzystania z serwisu: www.fryzjerzy-kosmetyczki.ploraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo