1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady korzystania z Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki Licencjobiorców, określa niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem. 3. Licencjobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która wypełniła formularz rejestracyjny, założyła konto w Aplikacji oraz zaakceptowała Regulamin. Licencjobiorca zobowiązany jest podać przy rejestracji prawdziwe dane i ponosi za to pełną i wyłączną odpowiedzialność. 4. Konto konto prowadzone przez Licencjodawcę indywidualnie dla każdego z Licencjobiorców, umożliwiające dostęp do Aplikacji 5. Login/ oznacza indywidualne oznaczenie Licencjobiorcy pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Aplikacji 6. Hasło oznacza ciąg znaków wybranych przez Licencjobiorcę w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 7. Wydawca to Licencjobiorca darmowej opcji Aplikacji, który uczestniczy w wysłaniu zleconych przez Licencjodawcę dodatkowych wysyłek reklamowych. 8. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawcy za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy przy pomocy Aplikacji. 9. Reklamodawca - podmiot który zlecił Licencjodawcy realizację kampanii reklamowej, mającej za cel reklamowanie produktów i usług Reklamodawcy. 10. Kreacja - przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet. 11. Lead - oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę lub Mailing Wydawcy, w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety. 12. Strony Docelowa strona Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Afilacyjnym

2 13. Użytkownik - osoba która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczona na Stronie lub Mailingu Wydawcy, przekierowująca na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany 13. Kliknięcie - w Programie Afiliacyjnym to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika w Kreacji wysłanej przez Licencjobiorcę Linku Docelowego. 14. Link Docelowy element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową. 15. Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Kontakty i Transakcje/sprzedaż. 16. Sztuczny Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty lub Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem a lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Wydawca zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Lead (kontakt) chcącego połączyć się z daną stroną. II. KORZYSTANIE Z APLIKACJI 17. Aplikacja służy do wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną. 18. Dostęp do Aplikacji możliwy jest w dwóch opcjach: a) darmowej, b) płatnej 19. Licencjobiorca będzie mógł dokonać wyboru opcji korzystania z Aplikacji w trybie on-line tj. za pomocą strony WWW w momencie zakładania konta. Wybór odpowiedniej opcji korzystania z Aplikacji wiąże się również z zaakceptowaniem odpowiedniego regulaminu. 20. W celu założenia konta w Aplikacji Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w sieci Internet pod adresem oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu. 21. W ramach korzystania z Aplikacji Licencjobiorca ma prawo do: rejestracji Konta, przechowywania danych, tworzenie kampanii oraz ich testowania. 22. W ramach darmowej opcji korzystania z Aplikacji Licencjobiorca wyraża zgodę na automatyczne realizowanie przez Aplikację wysyłki jednego ingu reklamowego w ciągu każdego miesiąca korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku jeżeli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie ingu reklamowego o treści i kreacji podanej przez Licencjodawcę wówczas Licencjodawca przedstawi Licencjobiorcy drugi projekt wysyłki. W przypadku nie zaakceptowania przez Licencjobiorcę drugiego projektu wysyłki konto darmowe automatycznie staje się kontem płatnym ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również z zastosowaniem postanowień Regulaminu Konta Płatnego, który będzie obowiązywał Licencjobiorcę od dnia, w którym to Licencjobiorca nie zaakceptował drugiego projektu wysyłki.

3 23. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Aplikacji, na wyłączny użytek własny Licencjobiorcy, na zasadach opisanych Regulaminem. 24. Licencjobiorca nie może w szczególności: a) modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Aplikacji, a także zastosować Aplikacji lub jej części w innym oprogramowaniu; b) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; c) obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Licencjobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Aplikacji i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem pkt 23 Regulaminu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Aplikacji, d) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), e) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, f) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający dobre obyczaje, g) importować do Aplikacji adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Licencjobiorcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać od adresatów wiadomości stosowną zgodę na otrzymywanie przez nich informacji handlowych drogą elektroniczną. 25. Dostęp do Aplikacji możliwy jest przez całą dobę. 26. Baza lub jej część zaimportowana do Aplikacji zostanie usunięta na wyraźny wniosek Licencjobiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia do wiadomości wniosku o usunięcie bazy przez Licencjodawcę, jednak nie wcześniej niż przed zrealizowaniem jednego obowiązkowego mailingu reklamowego w miesiącu w którym Licencjobiorca złożył w/w wniosek. III. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 27. Licencjodawca oświadcza, że przekazane przez Licencjobiorcę dane są poufne i będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 28. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności bazy danych zaimportowanej do Aplikacji przez Licencjobiorcę.

4 29. Licencjodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Aplikacja działała poprawnie. 30. Licencjodawca zobowiązuje się zamieszczać informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działaniem Aplikacji w formie pomocy, wideo pomocy, dostępnych na stronie zamieszczonej pod adresem 31. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Aplikacji bądź spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami uznawanymi powszechnie jako działania siły wyższej. 32. W przypadku konieczności odłączenia Aplikacji Licencjodawca zobowiązuje sie do uprzedzenia Licencjobiorcy o tej konieczności z odpowiednim wyprzedzeniem. 33. Licencjodawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub błędów w działaniu Aplikacji przystąpić do ich usunięcia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 34. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w szczególności powstałych wskutek awarii, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Licencjodawca i Licencjobiorca nie mogą przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich samych. 35. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych. 36. Licencjodawca zapewnia poprawne działanie Aplikacji z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w punkcie 31 Regulaminu. 37. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne Licencjobiorcy powstałe w wyniku utraty danych na serwerach. 38. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej jak i dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji, dostarczone, przesyłane i wykorzystywane przez Licencjobiorcę dane, w szczególności dane osobowe, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Licencjobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną jak i dorozumianą za zgodność bazy Licencjobiorcy z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Aplikacji, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. 39. Licencjodawca ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Licencjobiorcy w szczególności, w przypadku gdy Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.

5 40. Licencjodawca uprawniony jest do żądania potwierdzenia przez Licencjobiorcę realizacji jednej wysyłki ingowej, w każdym miesiącu korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji, do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji. Koszt wysyłki, o której mowa powyżej pokryje Licencjodawca. Termin realizacji wysyłki oraz jej treść będą widoczne dla Licencjobiorcy potwierdzającego wysyłkę w jego Koncie w dziale Mailing reklamowy. 41. Licencjobiorca zobowiązany jest potwierdzić Licencjodawcy realizację wysyłki, o której mowa w punkcie poprzednim. W przypadku jeżeli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie ingu reklamowego o treści i kreacji podanej przez Licencjodawcę, Licencjodawca przedstawi Licencjobiorcy drugi projekt wysyłki. W przypadku nie zaakceptowania przez Licencjobiorcę drugiego projektu wysyłki konto darmowe automatycznie staje się kontem płatnym ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również z zastosowaniem Regulaminu Konta Płatnego, który będzie obowiązywał Licencjobiorcę od dnia, w którym to Licencjobiorca nie zaakceptował drugiego projektu wysyłki. 42. Licencjodawca w przypadku darmowej wersji konta uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy wstawienia stopki Inis do treści wiadomości wysłanej z aplikacji. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 43. Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Licencjodawcę danych Licencjobiorcy podanych przy rejestracji w celu udzielania wsparcia technicznego. 44. Licencjobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy niniejszej, regularnej korespondencji elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi Aplikacji. 45. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) oraz bezwzględnie przestrzegać ich postanowień. 46. Licencjobiorca zobowiązuje się zaimportować do Aplikacji swoją bazę adresową. 47. Licencjobiorca w dowolnym momencie może zażądać usunięcia konta z Systemu. 48. Licencjobiorca oświadcza, że uzyskał stosowne zgody osób zgromadzonych w zaimportowanej do Aplikacji bazie danych, na otrzymywanie przez nie wiadomości handlowych wysyłanych drogą elektroniczną. 49. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za brak posiadania stosownej zgody, o której mowa w punkcie poprzednim. 50. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji i zakładania Konta.

6 51. Licencjobiorca jest świadom, że będzie realizował co miesiąc wysyłkę jednej obowiązkowej wiadomości , do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji, zgodnie z postanowieniami punktu 41 Regulaminu. 52. W przypadku jeżeli Licencjobiorca będzie chciał zaimportować do Aplikacji bazę danych, która zawierała będzie dane, które w myśl ustawy o ochronie danych osobowych są traktowane jako dane osobowe, zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Licencjobiorca zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Licencjodawcy. Licencjodawca podpisze i odeśle Licencjobiorcy jeden egzemplarz umowy. 53. Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie bazy danych zawierającej dane osobowe do GIODO oraz pełną i wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych. 54. Licencjobiorca wykorzystujący opcję darmową konta zobowiązany jest wstawiać stopkę Inis do treści wiadomości wysyłanej z aplikacji. V. PROGRAM AFILIACYJNY 55. Licencjodawca w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu przewidział możliwość współpracy z Licencjobiorcą na zasadach opisanych poniżej. 56. W przypadku chęci nawiązania przez Licencjobiorcę współpracy z Licencjodawcą w zakresie opisanym poniżej, Licencjobiorca zyska status Wydawcy. Licencjobiorca nawiązując współpracę z Licencjodawcą na warunkach opisanych Regulaminem wyraża zgodę na zawarcie umowy na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności w pkt od Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu Afiliacyjnego. 57. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony lub zakończony. 58. Licencjodawca umożliwi Wydawcy wysyłanie dodatkowych mailingów reklamowych poza jednym mailingiem obowiązkowym w ciągu miesiąca. 59. Licencjodawca udostępni Wydawcy kreacje mailingowe dodatkowych mailingów reklamowych w Koncie Licencjobiorcy prowadzonym w Aplikacji. 60. Licencjodawca udostępni on-line Wydawcy w Aplikacji statystyki dotyczące Ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy za zrealizowane kampanie reklamowe. 61. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Aplikacji, są kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

7 62. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji (jeśli jest inny aniżeli adres siedziby), numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji, natomiast część danych Wydawca obowiązany będzie podać w treści faktury VAT. 63. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (adresu zameldowania jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Licencjodawcę. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji a część wysłać do Licencjodawcy wraz z wystawionym rachunkiem. 64. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać sie do generowania Sztucznego Ruchu do stron Reklamodawców. 65. Wydawcy z tytułu udziału w Programie Afiliacyjnym należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwota należna z tytułu Programu afiliacyjnego powiększona o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom po zalogowaniu się do Konta w Aplikacji w dziale mailing reklamowy/płatności. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na fakturze/ rachunku wysłanym do Licencjodawcy. 66. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę i przesłanych Licencjodawcy do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wypłata jest realizowana po 15-tym dniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia Wydawcy z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych stanowi kwotę co najmniej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych polskich), z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wydawca otrzyma należne mu wynagrodzenie w przypadku gdy Licencjodawca otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców, za realizację których Wydawca miał otrzymać wynagrodzenie. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. W Koncie prowadzonym dla danego Wydawcy w Aplikacji każdorazowo zostanie podane wynagrodzenie należne Wydawcy za zrealizowanie danej wysyłki. Warunkiem otrzymania przez Wydawcę wynagrodzenia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 67. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy, Wydawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: - odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,- - decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, - potwierdzenie zarejestrowania Wydawcy jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Wydawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Wydawców zwolnionych z VAT;

8 68. Do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy Wydawca niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: - oświadczenie o tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej wg wzoru dostępnego w Aplikacji - oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT wg wzoru dostępnego w Aplikacji 69. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Licencjodawcą a Wydawcą. 70. Licencjodawca zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami. 71. Umowa Programu Afiliacyjnego zostaje zawarta pomiędzy Wydawcą a Licencjodawcą z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy. 72. Wydawca nie nabywa żadnych roszczeń pod adresem Licencjodawcy poza prawem do otrzymania wynagrodzenia opisanego niniejszym Regulaminem. Wypłata przez Licencjodawcę wynagrodzenia na rzecz Wydawcy, wyczerpuje wszystkie zobowiązania Licencjodawcy w stosunku do Wydawcy. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 73. Licencjodawca może w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić Regulamin. 74. Licencjobiorca zostanie poinformowany o fakcie zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmodyfikowanego Regulaminu w sieci Internet pod adresem 75. Licencjobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Aplikacji. 76. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Licencjobiorca ma prawo zrezygnować z korzystania z Aplikacji. 77. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu. ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9 Zawarta w.. dnia r. pomiędzy: Firmą. z siedzibą w, ul...., NIP:.., Regon:.., będącą płatnikiem VAT, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem o kapitale zakładowym w wysokości.. złotych reprezentowaną przez: 1.. Członek Zarządu, 2. Członek Zarządu, zwaną w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, a, Inis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą. W dalszej części Umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca są nazywani łącznie Stronami 1. Wstęp 1. Niniejsza umowa pozostaje w związku z korzystaniem przez Zleceniodawcę z Aplikacji Inis oraz zaimportowaniem do w/w Aplikacji danych osobowych należących do Zleceniodawcy. 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie., który to zbiór zgłosił do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 3. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, jako innemu podmiotowi w rozumieniu art. 31 ustawy, przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym, w 2 ust Opis zbioru danych 1. Zbiór danych zawiera informacje o osobach fizycznych, które zgodziły się na współpracę ze Zleceniodawcą w zakresie. 2. Zbiór danych będzie zawierał następujące kategorie danych osobowych: 1) 2).. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz zakresie..

10 3. Środki techniczne Zleceniobiorca zapewnia, że znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 4. Oświadczenie o poufności 1. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania pozyskanych danych i informacji w związku z realizacją Umowy, a w tym danych osobowych, w celach innych niż określone w Umowie. 2. Wszelkie prawa do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania należą do Zleceniodawcy. 3. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje otrzymane od drugiej strony w trakcie współpracy jedynie w celach określonych w Umowie, 4. Zleceniodawca nie będzie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę handlową Zleceniobiorcy za wyjątkiem tych informacji, których konieczność ujawnienia wynika z istoty i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. 5. Poufność nie obowiązuje Stron podczas sporu przed Sądem Powszechnym, dotyczącym niniejszej Umowy. 5. Czas obowiązywania Umowy 1. Umowa została zawarta wyłącznie na czas korzystania przez Zleceniodawcę z Aplikacji inis. 2. W przypadku zaprzestania korzystania przez Zleceniodawcę z Aplikacji inis niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 3. W przypadku jeżeli konto Zleceniodawcy w Aplikacji zostanie usunięte lub Zleceniodawca korzystał będzie z Aplikacji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Aplikacji inis, niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 4. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 6. Naruszenia W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest: a) niezwłocznie poinformować o tym Zleceniodawcę, podając wszelkie znane sobie informacje dotyczące takiego naruszenia, b) ustalić przyczynę naruszenia,

11 c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 7. Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Do wszystkich spraw nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami ), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO PŁATNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Byczekcash.pl

Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin współpracy z Wydawcą a programem partnerskim Byczekcash" 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Firmą Tyvent z siedzibą: ul. Gdyńska 43, 05-200

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy

Regulamin współpracy Wydawcy Regulamin współpracy Wydawcy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą oraz CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 19A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SAREhub I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SAREhub I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SAREhub I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SARE spółka akcyjna (dalej: SARE) - właściciel Systemu SAREhub - z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:... z siedzibą w..., zarejestrowaną/ym w... pod numerem KRS..., posiadającą/ym numer NIP... oraz numer REGON..., reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu  pl Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing. pl I. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing.

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi HostedSMS

Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS określany dalej jako Regulamin - określa podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., zwanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Wniosek o założenie konta na portalu Currenda centrum aktualizacji oprogramowania

Wniosek o założenie konta na portalu Currenda centrum aktualizacji oprogramowania , dnia.. Wniosek o założenie konta na portalu Currenda centrum aktualizacji oprogramowania 1. Dane podmiotu, dla którego ma zostać założone konto na portalu Currenda centrum aktualizacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo