1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady korzystania z Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki Licencjobiorców, określa niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem. 3. Licencjobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która wypełniła formularz rejestracyjny, założyła konto w Aplikacji oraz zaakceptowała Regulamin. Licencjobiorca zobowiązany jest podać przy rejestracji prawdziwe dane i ponosi za to pełną i wyłączną odpowiedzialność. 4. Konto konto prowadzone przez Licencjodawcę indywidualnie dla każdego z Licencjobiorców, umożliwiające dostęp do Aplikacji 5. Login/ oznacza indywidualne oznaczenie Licencjobiorcy pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Aplikacji 6. Hasło oznacza ciąg znaków wybranych przez Licencjobiorcę w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 7. Wydawca to Licencjobiorca darmowej opcji Aplikacji, który uczestniczy w wysłaniu zleconych przez Licencjodawcę dodatkowych wysyłek reklamowych. 8. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawcy za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy przy pomocy Aplikacji. 9. Reklamodawca - podmiot który zlecił Licencjodawcy realizację kampanii reklamowej, mającej za cel reklamowanie produktów i usług Reklamodawcy. 10. Kreacja - przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet. 11. Lead - oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę lub Mailing Wydawcy, w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety. 12. Strony Docelowa strona Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Afilacyjnym

2 13. Użytkownik - osoba która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczona na Stronie lub Mailingu Wydawcy, przekierowująca na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany 13. Kliknięcie - w Programie Afiliacyjnym to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika w Kreacji wysłanej przez Licencjobiorcę Linku Docelowego. 14. Link Docelowy element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową. 15. Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Kontakty i Transakcje/sprzedaż. 16. Sztuczny Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty lub Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem a lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Wydawca zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Lead (kontakt) chcącego połączyć się z daną stroną. II. KORZYSTANIE Z APLIKACJI 17. Aplikacja służy do wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną. 18. Dostęp do Aplikacji możliwy jest w dwóch opcjach: a) darmowej, b) płatnej 19. Licencjobiorca będzie mógł dokonać wyboru opcji korzystania z Aplikacji w trybie on-line tj. za pomocą strony WWW w momencie zakładania konta. Wybór odpowiedniej opcji korzystania z Aplikacji wiąże się również z zaakceptowaniem odpowiedniego regulaminu. 20. W celu założenia konta w Aplikacji Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w sieci Internet pod adresem oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu. 21. W ramach korzystania z Aplikacji Licencjobiorca ma prawo do: rejestracji Konta, przechowywania danych, tworzenie kampanii oraz ich testowania. 22. W ramach darmowej opcji korzystania z Aplikacji Licencjobiorca wyraża zgodę na automatyczne realizowanie przez Aplikację wysyłki jednego ingu reklamowego w ciągu każdego miesiąca korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku jeżeli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie ingu reklamowego o treści i kreacji podanej przez Licencjodawcę wówczas Licencjodawca przedstawi Licencjobiorcy drugi projekt wysyłki. W przypadku nie zaakceptowania przez Licencjobiorcę drugiego projektu wysyłki konto darmowe automatycznie staje się kontem płatnym ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również z zastosowaniem postanowień Regulaminu Konta Płatnego, który będzie obowiązywał Licencjobiorcę od dnia, w którym to Licencjobiorca nie zaakceptował drugiego projektu wysyłki.

3 23. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Aplikacji, na wyłączny użytek własny Licencjobiorcy, na zasadach opisanych Regulaminem. 24. Licencjobiorca nie może w szczególności: a) modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Aplikacji, a także zastosować Aplikacji lub jej części w innym oprogramowaniu; b) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; c) obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Licencjobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Aplikacji i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem pkt 23 Regulaminu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Aplikacji, d) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), e) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, f) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający dobre obyczaje, g) importować do Aplikacji adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Licencjobiorcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać od adresatów wiadomości stosowną zgodę na otrzymywanie przez nich informacji handlowych drogą elektroniczną. 25. Dostęp do Aplikacji możliwy jest przez całą dobę. 26. Baza lub jej część zaimportowana do Aplikacji zostanie usunięta na wyraźny wniosek Licencjobiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia do wiadomości wniosku o usunięcie bazy przez Licencjodawcę, jednak nie wcześniej niż przed zrealizowaniem jednego obowiązkowego mailingu reklamowego w miesiącu w którym Licencjobiorca złożył w/w wniosek. III. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 27. Licencjodawca oświadcza, że przekazane przez Licencjobiorcę dane są poufne i będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 28. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności bazy danych zaimportowanej do Aplikacji przez Licencjobiorcę.

4 29. Licencjodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Aplikacja działała poprawnie. 30. Licencjodawca zobowiązuje się zamieszczać informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działaniem Aplikacji w formie pomocy, wideo pomocy, dostępnych na stronie zamieszczonej pod adresem 31. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Aplikacji bądź spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami uznawanymi powszechnie jako działania siły wyższej. 32. W przypadku konieczności odłączenia Aplikacji Licencjodawca zobowiązuje sie do uprzedzenia Licencjobiorcy o tej konieczności z odpowiednim wyprzedzeniem. 33. Licencjodawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub błędów w działaniu Aplikacji przystąpić do ich usunięcia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 34. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w szczególności powstałych wskutek awarii, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Licencjodawca i Licencjobiorca nie mogą przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich samych. 35. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych. 36. Licencjodawca zapewnia poprawne działanie Aplikacji z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w punkcie 31 Regulaminu. 37. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne Licencjobiorcy powstałe w wyniku utraty danych na serwerach. 38. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej jak i dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji, dostarczone, przesyłane i wykorzystywane przez Licencjobiorcę dane, w szczególności dane osobowe, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Licencjobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną jak i dorozumianą za zgodność bazy Licencjobiorcy z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Aplikacji, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. 39. Licencjodawca ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Licencjobiorcy w szczególności, w przypadku gdy Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.

5 40. Licencjodawca uprawniony jest do żądania potwierdzenia przez Licencjobiorcę realizacji jednej wysyłki ingowej, w każdym miesiącu korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji, do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji. Koszt wysyłki, o której mowa powyżej pokryje Licencjodawca. Termin realizacji wysyłki oraz jej treść będą widoczne dla Licencjobiorcy potwierdzającego wysyłkę w jego Koncie w dziale Mailing reklamowy. 41. Licencjobiorca zobowiązany jest potwierdzić Licencjodawcy realizację wysyłki, o której mowa w punkcie poprzednim. W przypadku jeżeli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie ingu reklamowego o treści i kreacji podanej przez Licencjodawcę, Licencjodawca przedstawi Licencjobiorcy drugi projekt wysyłki. W przypadku nie zaakceptowania przez Licencjobiorcę drugiego projektu wysyłki konto darmowe automatycznie staje się kontem płatnym ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również z zastosowaniem Regulaminu Konta Płatnego, który będzie obowiązywał Licencjobiorcę od dnia, w którym to Licencjobiorca nie zaakceptował drugiego projektu wysyłki. 42. Licencjodawca w przypadku darmowej wersji konta uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy wstawienia stopki Inis do treści wiadomości wysłanej z aplikacji. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 43. Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Licencjodawcę danych Licencjobiorcy podanych przy rejestracji w celu udzielania wsparcia technicznego. 44. Licencjobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy niniejszej, regularnej korespondencji elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi Aplikacji. 45. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) oraz bezwzględnie przestrzegać ich postanowień. 46. Licencjobiorca zobowiązuje się zaimportować do Aplikacji swoją bazę adresową. 47. Licencjobiorca w dowolnym momencie może zażądać usunięcia konta z Systemu. 48. Licencjobiorca oświadcza, że uzyskał stosowne zgody osób zgromadzonych w zaimportowanej do Aplikacji bazie danych, na otrzymywanie przez nie wiadomości handlowych wysyłanych drogą elektroniczną. 49. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za brak posiadania stosownej zgody, o której mowa w punkcie poprzednim. 50. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji i zakładania Konta.

6 51. Licencjobiorca jest świadom, że będzie realizował co miesiąc wysyłkę jednej obowiązkowej wiadomości , do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji, zgodnie z postanowieniami punktu 41 Regulaminu. 52. W przypadku jeżeli Licencjobiorca będzie chciał zaimportować do Aplikacji bazę danych, która zawierała będzie dane, które w myśl ustawy o ochronie danych osobowych są traktowane jako dane osobowe, zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Licencjobiorca zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Licencjodawcy. Licencjodawca podpisze i odeśle Licencjobiorcy jeden egzemplarz umowy. 53. Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie bazy danych zawierającej dane osobowe do GIODO oraz pełną i wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych. 54. Licencjobiorca wykorzystujący opcję darmową konta zobowiązany jest wstawiać stopkę Inis do treści wiadomości wysyłanej z aplikacji. V. PROGRAM AFILIACYJNY 55. Licencjodawca w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu przewidział możliwość współpracy z Licencjobiorcą na zasadach opisanych poniżej. 56. W przypadku chęci nawiązania przez Licencjobiorcę współpracy z Licencjodawcą w zakresie opisanym poniżej, Licencjobiorca zyska status Wydawcy. Licencjobiorca nawiązując współpracę z Licencjodawcą na warunkach opisanych Regulaminem wyraża zgodę na zawarcie umowy na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności w pkt od Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu Afiliacyjnego. 57. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony lub zakończony. 58. Licencjodawca umożliwi Wydawcy wysyłanie dodatkowych mailingów reklamowych poza jednym mailingiem obowiązkowym w ciągu miesiąca. 59. Licencjodawca udostępni Wydawcy kreacje mailingowe dodatkowych mailingów reklamowych w Koncie Licencjobiorcy prowadzonym w Aplikacji. 60. Licencjodawca udostępni on-line Wydawcy w Aplikacji statystyki dotyczące Ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy za zrealizowane kampanie reklamowe. 61. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Aplikacji, są kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

7 62. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji (jeśli jest inny aniżeli adres siedziby), numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji, natomiast część danych Wydawca obowiązany będzie podać w treści faktury VAT. 63. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (adresu zameldowania jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Licencjodawcę. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji a część wysłać do Licencjodawcy wraz z wystawionym rachunkiem. 64. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać sie do generowania Sztucznego Ruchu do stron Reklamodawców. 65. Wydawcy z tytułu udziału w Programie Afiliacyjnym należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwota należna z tytułu Programu afiliacyjnego powiększona o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom po zalogowaniu się do Konta w Aplikacji w dziale mailing reklamowy/płatności. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na fakturze/ rachunku wysłanym do Licencjodawcy. 66. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę i przesłanych Licencjodawcy do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wypłata jest realizowana po 15-tym dniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia Wydawcy z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych stanowi kwotę co najmniej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych polskich), z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wydawca otrzyma należne mu wynagrodzenie w przypadku gdy Licencjodawca otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców, za realizację których Wydawca miał otrzymać wynagrodzenie. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. W Koncie prowadzonym dla danego Wydawcy w Aplikacji każdorazowo zostanie podane wynagrodzenie należne Wydawcy za zrealizowanie danej wysyłki. Warunkiem otrzymania przez Wydawcę wynagrodzenia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 67. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy, Wydawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: - odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,- - decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, - potwierdzenie zarejestrowania Wydawcy jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Wydawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Wydawców zwolnionych z VAT;

8 68. Do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy Wydawca niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: - oświadczenie o tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej wg wzoru dostępnego w Aplikacji - oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT wg wzoru dostępnego w Aplikacji 69. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Licencjodawcą a Wydawcą. 70. Licencjodawca zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami. 71. Umowa Programu Afiliacyjnego zostaje zawarta pomiędzy Wydawcą a Licencjodawcą z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy. 72. Wydawca nie nabywa żadnych roszczeń pod adresem Licencjodawcy poza prawem do otrzymania wynagrodzenia opisanego niniejszym Regulaminem. Wypłata przez Licencjodawcę wynagrodzenia na rzecz Wydawcy, wyczerpuje wszystkie zobowiązania Licencjodawcy w stosunku do Wydawcy. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 73. Licencjodawca może w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić Regulamin. 74. Licencjobiorca zostanie poinformowany o fakcie zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmodyfikowanego Regulaminu w sieci Internet pod adresem 75. Licencjobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Aplikacji. 76. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Licencjobiorca ma prawo zrezygnować z korzystania z Aplikacji. 77. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu. ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9 Zawarta w.. dnia r. pomiędzy: Firmą. z siedzibą w, ul...., NIP:.., Regon:.., będącą płatnikiem VAT, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem o kapitale zakładowym w wysokości.. złotych reprezentowaną przez: 1.. Członek Zarządu, 2. Członek Zarządu, zwaną w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, a, Inis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą. W dalszej części Umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca są nazywani łącznie Stronami 1. Wstęp 1. Niniejsza umowa pozostaje w związku z korzystaniem przez Zleceniodawcę z Aplikacji Inis oraz zaimportowaniem do w/w Aplikacji danych osobowych należących do Zleceniodawcy. 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie., który to zbiór zgłosił do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 3. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, jako innemu podmiotowi w rozumieniu art. 31 ustawy, przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym, w 2 ust Opis zbioru danych 1. Zbiór danych zawiera informacje o osobach fizycznych, które zgodziły się na współpracę ze Zleceniodawcą w zakresie. 2. Zbiór danych będzie zawierał następujące kategorie danych osobowych: 1) 2).. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz zakresie..

10 3. Środki techniczne Zleceniobiorca zapewnia, że znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 4. Oświadczenie o poufności 1. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania pozyskanych danych i informacji w związku z realizacją Umowy, a w tym danych osobowych, w celach innych niż określone w Umowie. 2. Wszelkie prawa do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania należą do Zleceniodawcy. 3. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje otrzymane od drugiej strony w trakcie współpracy jedynie w celach określonych w Umowie, 4. Zleceniodawca nie będzie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę handlową Zleceniobiorcy za wyjątkiem tych informacji, których konieczność ujawnienia wynika z istoty i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. 5. Poufność nie obowiązuje Stron podczas sporu przed Sądem Powszechnym, dotyczącym niniejszej Umowy. 5. Czas obowiązywania Umowy 1. Umowa została zawarta wyłącznie na czas korzystania przez Zleceniodawcę z Aplikacji inis. 2. W przypadku zaprzestania korzystania przez Zleceniodawcę z Aplikacji inis niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 3. W przypadku jeżeli konto Zleceniodawcy w Aplikacji zostanie usunięte lub Zleceniodawca korzystał będzie z Aplikacji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Aplikacji inis, niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 4. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 6. Naruszenia W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest: a) niezwłocznie poinformować o tym Zleceniodawcę, podając wszelkie znane sobie informacje dotyczące takiego naruszenia, b) ustalić przyczynę naruszenia,

11 c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 7. Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Do wszystkich spraw nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami ), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo