REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem według prawa szwedzkiego, z adresem Barnhusgatan 12, Sztokholm, zwaną dalej TradeDoubler, posiadającą numer VAT SE TradeDoubler opracował i obsługuje program afiliacyjny, który umożliwia Partnerowi uzyskiwanie wynagrodzenia za umieszczenie na stronie internetowej Partnera linku (odsyłacza) do jednej lub kilkunastu stron internetowych zarejestrowanych w systemie TradeDoubler. 3. Warunkiem udziału w programie afiliacyjnym jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz uzyskanie autoryzacji i statusu Partnera. Klikając na przycisk Rejestracja bezwarunkowo akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu i składasz TradeDoubler ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych poniżej. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia korzystanie z niniejszego serwisu. 4. Każdy kandydat na Partnera musi zostać zaakceptowany przez TradeDoubler oraz podmiot, w którego Programie Partnerskim zamierza uczestniczyć. Zawarcie umowy na warunkach określonych poniżej następuje po zaakceptowaniu kandydata na Partnera i przyznaniu mu statusu Partnera, o czym Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej TradeDoubler, znajdującej się pod adresem 5. Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Partnera posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga zgody rodziców, opiekuna lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres: TradeDoubler Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, Warszawa. 6. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła skutków żadnych prawnych. Niniejszym kandydat na Partnera składa TradeDoubler ofertę zawarcia umowy na poniższych warunkach: 1. Definicje W przypadku użycia poniższych wyrażeń w niniejszej Umowie mają one następujące znaczenie: 1. Partner zwany także Wydawcą oznacza osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną w sieci TradeDoubler. 2. Strona Docelowa" oznacza stronę internetową, do której odsyła umieszczony przez Partnera na jego stronie internetowej link i która uczestniczy w Programie Partnerskim zarejestrowanym w TradeDoubler. 3. Użytkownik" oznacza jakąkolwiek osobę, która kliknie na link umieszczony na stronie internetowej Partnera i w ten sposób zostanie połączona ze Stroną Docelową.

2 4. Kliknięcie" oznacza zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na stronie internetowej Partnera linku łączącego przeglądarkę internetową Użytkownika ze Stroną Docelową. 5. Kontakt oznacza Użytkownika, który zostanie połączony przez Partnera ze Stroną Docelową i wykona określoną czynność na Stronie Docelowej, np.: zarejestruje się jako nowy użytkownik. 6. Transakcja/sprzedaż oznacza Użytkownika, który zostanie połączony przez Partnera ze Stroną Docelową i zakupi produkt lub usługę dostępną na Stronie Docelowej. 7. "Ruch" jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Kontakty i Transakcje/sprzedaż. 8. "Sztuczny Ruch" jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty i Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem a lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Partner zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Użytkownika chcącego połączyć się z daną stroną. 9. Program Partnerski oznacza program, który jest własnością TradeDoubler i jest obsługiwany przez TradeDoubler dla firmy znajdującej się w spisie na stronie internetowej TradeDoubler, do którego Partner może zgłosić swoje uczestnictwo. 10. Wyrażenia rodzaju męskiego odnoszą się również do rodzaju żeńskiego i nijakiego, a wyrażenia użyte jedynie w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i na odwrót. 2. Usługa 1. Partner, po uzyskaniu autoryzacji i statusu Partnera może umieszczać na swojej stronie internetowej linki do stron, które zostały zarejestrowane w TradeDoubler w ramach Programu Partnerskiego. 2. Partner może umieszczać w ach linki do stron internetowych, które zostały zarejestrowane w TradeDoubler w ramach Programu Partnerskiego. 3. Każdy Program Partnerski może w dowolnym terminie zostać zmieniony lub zakończony. Informacje na temat Programów Partnerskich będą udostępniane na stronie internetowej TradeDoubler dostępnej pod adresem Partner zobowiązany jest sprawdzać aktualne informacje na temat zmian w Programach Partnerskich a w szczególności w przypadku zakończenia Programu Partnerskiego lub zmiany warunków dotyczących wynagrodzeń dla Partnerów przez zarejestrowaną stronę. Partner zobowiązany jest przestrzegać wymagań Programu Partnerskiego, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Partnera a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Partnerów. 4. TradeDoubler zastrzega sobie prawo do modyfikacji, poprawy, zmiany lub rozwiązania niniejszej umowy. Partner zostanie poinformowany o wszelkich zmianach tego typu za pośrednictwem a lub ogłoszenia na stronie internetowej TradeDoubler. W przypadku, gdy Partner nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, zaś Partner zobowiązany jest do niezwłocznego

3 przerwania korzystania z usługi oraz usunięcia wszelkich linków do Stron Docelowych. 3. Obowiązki Partnera 1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją stronę internetową i jej zawartość oraz zobowiązany jest, aby była ona zgodna ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. 2. Niniejszym Partner zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej i krajowych, włączając w to, ale nie wyłącznie dyrektywę 2002/58/EC. 3. Partner oświadcza, że informacje przekazane TradeDoubler i dotyczące jego danych osobowych oraz jego strony internetowej są prawidłowe, kompletne i zostały przekazane zgodnie z prawem obowiązującym Partnera. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TradeDoubler o wszelkich zmianach poprzez zaktualizowanie tych informacji za pośrednictwem strony internetowej TradeDoubler. W przypadku, gdy Partner jest przedsiębiorcą, musi przekazać TradeDoubler pełną nazwę firmy, numer z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, uwidoczniony w rejestrze adres siedziby oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby oraz numer NIP i REGON. 4. Partner oświadcza, że prawa do wszystkich informacji i utworów na stronie internetowej Partnera należą do Partnera lub, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na stronie internetowej Partnera udzieliła wyraźnego pozwolenia na ich publikację. Partner oświadcza również, że informacje i utwory na stronie internetowej Partnera nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej, oraz że informacji i utworów tych nie można w jakikolwiek sposób uznać za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości. Przykładami takich treści są ale nie ograniczają się tylko do nich, pornografia, rasizm i nienawiść, adware, spyware, Peer2Peer i udostępnianie plików. 5. Partnerowi nie wolno w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych. 6. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TradeDoubler o jakichkolwiek znanych mu lub budzących wątpliwości przypadkach niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Partnera do strony TradeDoubler i/lub Programu Partnerskiego lub usługi TradeDoubler w jakikolwiek inny sposób. 4. Obowiązki TradeDoubler 1. TradeDoubler zobowiązuje się nadzorować i rejestrować generowany przez stronę Partnera Ruch do Strony Docelowej, którego wyniki stanowić będą podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Partnera. Partner wyraża zgodę, iż jedyną podstawą dokonywanych rozliczeń będą dane uzyskane przez TradeDoubler. 2. TradeDoubler zgromadzi i wypłaci Partnerowi wszystkie należne mu kwoty wynagrodzenia wynikające z realizacji Umowy. 5. Wynagrodzenie 1. Warunki wynagrodzenia dla każdego Programu Partnerskiego publikowane są na stronie internetowej TradeDoubler i obowiązują strony aż do dokonania ich zmiany. Ogłaszany na stronie internetowej TradeDoubler cennik stanowi część składową Regulaminu, jest określany jednostronnie przez TradeDoubler i nie podlega negocjacji.

4 2. Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane będzie na podstawie raportu obejmującego należne mu wynagrodzenie. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Partnerowi jest raport obejmujący Ruch na stronie internetowej Partnera, dostępny dla Partnera po zalogowaniu się na stronie internetowej TradeDoubler. Płatności kwot wynikających z tego raportu dokonywane są elektroniczne na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego punktu. 3. Podatek VAT należny z tytułu świadczonych na rzecz Trade Doubler usług rozliczany jest przez TradeDoubler jako ich nabywcę. TradeDoubler rozlicza podatek VAT z tytułu nabytych usług od Partnera zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szwecji. 4. Partner jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie rozliczeń należności z tytułu wszelkich zobowiązań publicznoprawnych w tym podatków i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu uzyskanych na podstawie współpracy z TradeDoubler przychodów. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie tych rozliczeń. Partner zobowiązuje się do dokumentowania swiadczonych usług fakturami VAT albo rachunkami w przypadku gdy nie jest podatnikiem VAT. Partner nie będący podatnikiem podatku VAT jest zobowiązany także do dopełnienia wszelkich obowiązków rejestracyjnych w zakresie VAT w przypadku gdy wartość sprzedaży Partnera, nie będącego podatnikiem podatku VAT, przekroczy kwotę stanowiącą w złotych równowartość euro proporcjonalnie w ciągu roku. 5. Z zastrzeżeniem paragrafu 5.6, wynagrodzenie Partnera wypłacane będzie w okresach miesięcznych za każdą aktywność, za którą TradeDoubler otrzyma płatności od przedsiębiorców, w których Programach Partnerskich zarejestrowany jest Partner, pod warunkiem, że Partner wygeneruje prawidłowy Ruch. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi tylko wtedy, jeśli stanowi ono łącznie, z jednego lub kilku miesięcy, kwotę co najmniej 150 zł oraz jeśli TradeDoubler otrzyma pełną zapłatę za Transakcje. W przypadku wynagrodzenia nie przekraczającego 150 zł, kwota ta zostanie dodana do kwoty wynagrodzenia za miesiąc następny i wypłacona wraz z tym wynagrodzeniem, pod warunkiem, że na dwa miesiące przed terminem wypłaty Partnerowi będzie przysługiwało łącznie wynagrodzenie w wysokości minimum 150 zł. Wszystkie wypłaty obliczane będą na podstawie sumy Ruchu wygenerowanego w okresie do końca dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc. Zakumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki. 7. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy TradeDoubler a Partnerem. 8. Wypłata na rzecz Partnera zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy Partnera. Partner zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Partnera) na stronie internetowej TradeDoubler. 9. Partner ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich obowiązków, do których jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Trade Doubler nie ponosi z tego tytułu żadnej

5 odpowiedzialności, w tym za poprawność rozliczeń podatkowych dokonywanych w Polsce. 6. Odpowiedzialność TradeDoubler 1. TradeDoubler nie gwarantuje poprawności działania serwisu TradeDoubler lub linków do jakichkolwiek Stron Docelowych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz TradeDoubler, zgodnie z Umową. 2. TradeDoubler nie ponosi odpowiedzialności za koszty ani szkody poniesione przez Partnera na w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych Partnerowi z wyłącznej winy TradeDoubler. TradeDoubler w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody wyrządzone Partnerowi nieumyślnie. 3. TradeDoubler nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego TradeDoubler, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze TradeDoubler lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Partnera i/lub stronie internetowej Partnera spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. TradeDoubler nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy we wprowadzaniu linków na stronie Partnera lub za określoną funkcję linków. 4. TradeDoubler nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Tradedoubler, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoimi Programami Partnerskimi, ani w jakikolwiek sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Partnerem a tymi przedsiębiorcami. 7. Okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania Umowy 1. Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu potencjalnego Partnera jako Partnera i obowiązuje aż do jej rozwiązania. 2. Partner ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za natychmiastowym wypowiedzeniem w dowolnym terminie. Partner zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Docelowych. 3. TradeDoubler ma prawo rozwiązać niniejszą umowę i/lub wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Partnera lub uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim danego przedsiębiorcy, w przypadku, gdy: 1. TradeDoubler uzna, że Partner lub zawartość jego strony internetowej jest w jakikolwiek sposób niewłaściwa. 2. Do TradeDoubler skierowana zostanie prośba o podjęcie powyższych kroków, z jakichkolwiek powodów, od podmiotu, w którego Programie Partnerskim zarejestrowany jest Partner. 3. Partner postępuje nieuczciwie lub bezprawnie w jakikolwiek sposób lub Partner generuje lub usiłuje wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Docelowych lub Partner w jakikolwiek sposób narusza jakiekolwiek postanowienia Umowy. 4. Partner nie przestrzega powszechnie obowiązującego prawa. 5. Partner nie wygeneruje jakiegokolwiek Ruchu przez okres trzech (3) miesięcy.

6 4. Po wstrzymaniu uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim danego przedsiębiorcy Partner ma obowiązek niezwłocznie usunąć wszystkie linki do strony internetowej danej firmy. 5. O rozwiązaniu Umowy TradeDoubler niezwłocznie poinformuje Partnera poprzez stronę internetową TradeDoubler oraz em, a Partner niezwłocznie przerwie korzystanie z serwisu oraz usunie wszystkie linki do Stron Docelowych. 6. Niniejsza Umowa wygasa niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Partnerski lub Programy Partnerskie. 8. Zabezpieczenie przed roszczeniami Partner zobowiązuje się zabezpieczyć TradeDoubler przed jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi żądaniami wypłaty odszkodowania wynikającymi z zawartości strony internetowej Partnera lub jakichkolwiek informacji przekazanych TradeDoubler przez Partnera. Partner zrekompensuje również TradeDoubler jakiekolwiek inne szkody lub koszty spowodowane niewłaściwym, niedbałym lub nieuprawnionym wykorzystaniem programu afiliacyjnego TradeDoubler, jak też problemy techniczne lub utratę danych spowodowaną przez Partnera na stronie TradeDoubler lub jakiejkolwiek innej stronie, z którą Partner zostanie połączony przez TradeDoubler. 9. Cesja praw wynikających z niniejszej Umowy Partner nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody TradeDoubler wyrażonej na piśmie. Partner wyraża zgodę na to, że TradeDoubler może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz ujawnić i przekazać informacje dotyczące strony internetowej, adresu Partnera, itp. jakimkolwiek osobom trzecim. 10. Zgoda na przetwarzanie danych Partner wyraża zgodę na opublikowanie swojej nazwy lub imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej Partnera itp. na stronie internetowej TradeDoubler, jak też na przesyłanie biuletynu TradeDoubler itp. na adres Partnera a także przetwarzanie informacji przekazanych przez Partnera w celach marketingowych. 11. Wykonalność umowy W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej część w jakimkolwiek zakresie straci ważność lub stanie się niewykonalna, strony uzgodnią wszelkie niezbędne poprawki do Umowy w celu realizacji interesów i celów stron o przeważającym znaczeniu w momencie wypełnienie Umowy. 12. Prawa własności intelektualnej TradeDoubler jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy. 13. Prawo 1. TradeDoubler nie ponosi odpowiedzialności za zgodność programu afiliacyjnego TradeDoubler z prawem w państwach innych niż Polska. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykorzystania programu afiliacyjnego zgodnie z prawem, w przypadku, gdy Partner rejestruje się w

7 serwisie TradeDoubler z państwa innego niż Polska lub gdy strona internetowa Partnera znajduje się na serwerze w państwie innym niż Polska. 2. Niniejsza umowa podlega, i została sporządzona zgodnie z prawem szwedzkim. 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w drodze mediacji. 4. W celu rozpoczęcia mediacji jedna ze stron musi przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie (ADR notice) z prośbą o rozpoczęcie mediacji zgodnie z tym paragrafem. Mediacje rozpoczną się nie później niż 28 dni po przekazaniu zawiadomienia. 5. W przypadku sporu, co do którego strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w ciągu 14 dni od przekazania zawiadomienia, zgodnie z ust. 4 powyżej, każda ze stron ma prawo wystąpić do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę TradeDoubler sądu powszechnego z żądaniem rozpoznania sporu. 6. W zakresie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony wyłączają jurysdykcję sądów polskich na rzecz sądów państwa szwedzkiego. 14. Postanowienie końcowe 1. Kandydat na Partnera jest związany powyższą ofertą przez 30 dni. 2. Nieotrzymanie w powyższym terminie za pośrednictwem strony internetowej TradeDoubler, znajdującej się pod adresem powiadomienia o przyznaniu lub nie przyznaniu statusu Partnera, oznacza, że TradeDoubler nie przyjął oferty kandydata na Partnera i umowa pomiędzy TradeDoubler a kandydatem na Partenra nie została zawarta. 3. TradeDoubler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez kandydata na Partnera, w związku z tym, że liczył on na zawarcie umowy z TradeDoubler. Wszelkie koszty jakie poniósł kandydat na Partnera w związku ze złożeniem powyższej oferty oraz innymi czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy na powyższych warunkach, obciążają wyłącznie kandydata na Partnera i odpowiedzialność za nie, nie może być przeniesiona na TradeDoubler.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo