Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teletransmisja i sieci komputerowe 2"

Transkrypt

1 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012

2

3 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1

4 Zajęcia 2 Wprowadzenie do IPTables Wprowadzenie Narzędzie IPTables stanowi interfejs użytkownika służący do konfigurowania filtra pakietów IPV4 wbudowanego w jądro systemu GNU/Linux. Moduł ten nosi nazwę netfilter. Konfiguracja Konfigurowanie filtracji polega na definiowaniu reguł, które tworzą łańcuchy, które z kolei zamknięte są w tabelach. Reguły przechowywane są w pamięci jądra, a do ich zapamiętywania i odtwarzania można wykorzystać skrypty iptables-save oraz iptables-restore. Każda reguła składa się z wzorca i akcji. Gdy pakiet poddawany jest analizie, najpierw dopasowywany jest do wzorca jeśli do niego pasuje, o dalszym losie wiadomości decyduje akcja reguły. Jeśli zaś dane w wiadomości nie pasują do wzorca danej reguły, pod uwagę brana jest kolejna reguła. Dla danego pakietu przeszukiwanie reguł trwa do momentu pierwszego dopasowania do wzorca lub (w przypadku braku dopasowania) do wyczerpania reguł. Reguły dzielą się na: reguły filtrujące, reguły translacji, reguły manipulacji. Wszystkie reguły tego samego typu zapamiętywane są w tablicach, istnieją trzy tablice wbudowane: filter nat mangle Analizowane pakiety IP dzielą się na następujące kategorie: pakiety dla których nasz host jest celem, pakiety których nasz host jest źródłem, pakiety dla których nasz host jest zarówno celem jak i źródłem, pakiety routowane. W zależności od rodzaju pakietu, jego przetwarzanie przebiega w kilku etapach. Na przykład dla pakietów routowanych etapy te w uproszczeniu wyglądają następująco: 1. pakiet dociera do interfejsu wejściowego, 2. zostaje wybrany dla niego właściwy interfejs wyjściowy, 3. pakiet opuszcza stację przez interfejs wyjściowy. 2

5 Na każdym etapie można stosować do pakietu różne typy reguł. Dlatego wewnątrz każdej tablicy reguły są dodatkowo grupowane ze względu na etap przetwarzania pakietu. Wobec tego różne tablice mogą zawierać grupy reguł związanych z tym samym etapem. Sekwencja reguł powstała przez połączenie tych grup nazywa się łańcuchem (ang. chain). Pakiet iptables zawiera pięć wbudowanych łańcuchów: INPUT (dla pakietów pierwszego rodzaju), OUTPUT (dla pakietów drugiego rodzaju), FORWARD (dla pakietów routowanych), PREROUTING, POSTROUTING. Dwa ostatnie łańcuchy zawarte są jedynie w tablicach nat i mangle. Składnia Ogólna postać reguły: iptables [ -t tablica ] komenda [wzorzec] [akcja] Komendy: -P łańcuch polityka - ustawienie domyślnej polityki dla łańcucha. Domyślna polityka stosowana jest dopiero wówczas, gdy pakiet nie pasuje do żadnej reguły łańcucha, -A łańcuch - dodanie reguły do określonego łańcucha, -I łańcuch [nr reguły] - wstawienie reguły do określonego łańcucha, jeśli zostanie podany nr reguły wtedy reguła zostanie wpisane w to miejsce zmieniając kolejność pozostałych, -L [łańcuch] - wyświetlenie wszystkich reguł łańcucha (lub wszystkich łańcuchów w danej tablicy); często używane z opcjami -n i -v, -F [łańcuch] - usunięcie wszystkich reguł łańcucha (lub ze wszystkich łańcuchów danej tablicy), -D łańcuch [nr reguły] - usunięcie konkretnej reguły w określonym łańcuchu, jeśli zostanie podany nr reguły wtedy zostanie usunięta reguła o tym numerze, -R łańcuch nr_reguły - zastąpienie reguły numer w określonym łańcuchu. -X [łańcuch] - usunięcie wszystkich pustych i niewbudowanych łańcuchów. Opcje wzorca: -s [!] ip[/netmask] - adres IP źródłowy (może być uogólniony do adresu sieci), -d [!] ip[/netmask] - adres IP docelowy (może być uogólniony do adresu sieci), -p [!] protokół - wybór protokołu: tcp, udp, icmp lub all (wszystkie protokoły stosu TCP/IP), -i [!] interfejs wejściowy -o [!] interfejs wyjściowy --sport [!] port:[port] - port źródłowy, --dport [!] port:[port] - port docelowy, -m moduł - załadowanie modułu rozszerzającego, dzięki temu można wykorzystać kolejne opcje danego modułu. 3

6 Najważniejsze akcje: -j ACCEPT - przepuszczenie dopasowanych pakietów, -j DROP - usunięcie dopasowanych pakietów, -j REJECT - odrzucenie dopasowanych pakietów, -j LOG - logowanie dopasowanych pakietów, bez usunięcia ich z łańcucha, -j RETURN - usunięcie pakietu z łańcucha, pozwalając jednocześnie, aby dalej był pakiet sprawdzany w kolejnych łańcuchach, -j SNAT - translacja adresów źródłowych, -j DNAT - translacja adresów docelowych, -j SAME - translacja adresów źródłowych i docelowych, -j REDIRECT - przekierowanie pakietów do lokalnego systemu, -j MASQUERADE - translacja adresów źródłowych na adres dynamicznie przyznawany na interfejsie. Opis modułów Poniższy spis nie wyczerpuje listy dostępnych modułów ani nie opisuje ich użycia, w zależności od wersji i dystrybucji systemu zestaw dostępnych modułów może być różny. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi stosowania poszczególnych modułów można skorzystać z wbudowanej pomocy: iptables -m <moduł> -h Dotyczące IPSec: ah - dopasowują się do pola "spi" w nagłówku AH pakietu, esp - dopasowują się do pola "spi" w nagłówku ESP pakietu, policy - dopasowują się do "policy" pakietu. Dopasowujące się do nagłówka pakietu IP: dscp - dopasowuje się do 6 bitów DSCP znajdujących się w polu ToS, ecn - sprawdza bit ECN w nagłówku pakietu, ipv4options - sprawdza różne opcje nagłówka pakietu, np. source routing, record route, tcpmss - sprawdza pole MSS (Maximum Segment Size), tos - pole ToS (Type of Service), ttl - pole TTL (Time To Live). Nadzorujące połączenia (stanowość): state - umożliwia zidentyfikowanie istniejących połączeń oraz nowych, conntrack - rozszerza możliwości modułu state, helper - pozwala określić "pomocnika" do przekazywania połączenia, np. standardowym pomocnikiem jest moduł pozwalający przekazywać połączenia ftp-data w trybie aktywnym. Określające typ pakietu: icmp - dopasowuje się do pakietów typu ICMP, tcp - dotyczy pakietów typu TCP, 4

7 udp - dotyczy pakietów typu UDP, unclean - dotyczy pakietów zniszczonych i niepoprawnych. Określające limity: connlimit - umożliwia określenie maksymalnej liczby połączeń do konkretnego adresu IP z jednego adresu IP klienta, connrate - umożliwia określenie maksymalnego/minimalnego transferu, hashlimit - umożliwia określenie maksymalnego transferu do danej usługi/serwera. Znakowanie pakietów: mark - umożliwia znalezienie oznakowanego pakietu, connmark - umożliwia znalezienie każdego pakietu związanego z oznakowanym połączeniem. Ułatwiające tworzenie reguł: iprange - umożliwia wpisanie zakresu adresów IP, mac - umożliwia sprawdzenie adresu sprzętowego karty sieciowej MAC, multiport - umożliwia wpisanie zakresu portów, owner - dla lokalnych połączeń umożliwia określenie który użytkownik wysłał dany pakiet, pkttype - określa typ pakietu (unicast, multicast, broadcast) set - wykorzystanie stworzonych zbiorów adresów (polecenie ipset), time - określenie daty i/lub czasu, comment - umożliwia dopisanie komentarza do każdej reguły. Rozszerzone sprawdzanie pakietów: length - sprawdzające wielkość pakietu, string - dopasowujące się do zawartości pakietu w polu DATA, ipp2p - dopasowujące się do ruchu generowanego przez aplikacje typu P2P. Określające częstość: limit - określa jak często reguła będzie dopasowana, np. 3 razy na sekundę - 3/s, nth - określa co jaką liczbę pakietów będzie dopasowana reguła, np. co 5 pakiet, random - określa dopasowanie reguły do pakietu z zadanym prawdopodobieństwem, np. 50% pakietów. Monitorujące: recent - tworzy listy adresów wykorzystających łącze (przechodzących przez tą regułę), wyniki zapisywane są w katalogu /proc/net/ipt_recent/nazwa, account - zlicza ruch do określonych adresów, wyniki w katalogu /proc/net/ipt_account/nazwa, quota - określa quota'ę dla określonych pakietów. Inne: 5

8 condition - pozwala warunkować stosowanie reguły, poprzez plik w katalogu /proc/net/ipt_condition/nazwa osf - odczytuje pasywnie "odcisk palca" (fingerprint) konkretnego adresu IP i zapisuje w pliku /proc/sys/net/ipv4/osf psd - pozwala wykryć skanowanie portów TCP i UDP. Opis celów Cele określają co zostanie zrobione z danym pakietem, domyślnymi celami są akceptacja (ACCEPT) i odrzucenie (DROP) pakietu. Jednak twórcy zapory postanowili rozszerzyć listę dopuszczalnych celów, które również mogą być tworzone przez nas samych dla naszych potrzeb. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego celu należy skorzystać z wbudowanej pomocy: iptables -j <cel> -h Zmiana adresów IP: BALANCE - podobne do DNAT, ale równomiernie rozkłada obciążenie na wiele adresów IP, DNAT - Destination NAT, MASQUERADE - ukrywanie źródłowych adresów IP, NETMAP - statyczna zamiana adresów całych podsieci, REDIRECT - przekierowanie ruchu na lokalny komputer, SAME - podobne do DNAT/SNAT, ale zawsze przydziela te same adresy IP konkretnym klientom, SNAT - Source NAT. Znakowanie pakietów: CONNMARK - znakuje połączenia, IPMARK - znakowanie pakietów na podstawie adresu IP, MARK - znakuje pakiety. Zmieniające nagłówek pakietu: DSCP - umożliwia zmianę 6 bitów DSCP pola ToS, ECN - umożliwia usunięcie bitu ECN, IPV4OPTSSTRIP - usunięcie wszystkich opcji IP z nagłówka pakietu, TCPMSS - ustawienie pola MSS, TOS - ustawienie pola ToS, TTL - ustawienie pola TTL. Śledzenie pakietów: NOTRACK - wyłącza śledzenie połączenia, TARPIT - przechwytuje połączenia i zawiesza je, w celu zabezpieczenie się przez skanowaniem typu Code Red i Nimda, TRACE - włącza śledzenie połączenia. Logowanie: LOG - logowanie pakietów, 6

9 ULOG - logowanie w przestrzeni użytkownika, Inne: REJECT - odrzuca pakiety wysyłając określony kod błędu do nadawcy, ROUTE - pozwala nadpisać wpisy tablicy tras, SET - dodaje/usuwa adresy z zakresów (polecenie ipset), XOR - pozwala zastosować proste zabezpieczenie danych pakietu, poprzez wykonanie funkcji XOR na danych i określonym haśle. Translacja adresów Technologia translacji adresów sieciowych (ang. Network Address Translation, w skrócie NAT) została po raz pierwszy zaproponowana przez firmę Cisco i w roku 1993 opisana w dokumencie RFC1631. Od końca lat 80-tych liczba komputerów dołączanych do sieci Internet wzrasta wykładniczo. To spowodowało, że przestrzeń adresów IP już w latach 90-tych się wyczerpywała. Zaobserwowano wówczas, że jeśli tempo zużycia przestrzeni IP się utrzyma, to w niedalekiej przyszłości (przewidywanej na lata ) zupełnie zabraknie publicznych adresów IP dla nowobudowanych sieci. Technologia NAT i leżące u jej podstaw nowe podejście do projektowania sieci IP, pozwoliły przedłużyć tę niedaleką przyszłość" co najmniej do dziś. Poniżej opisana została idea technologii NAT. Wiele dzisiejszych sieci IP nie opiera się już na publicznych adresach sieci, bo takich już brakuje. Zamiast tego stosowane są dla tych sieci adresy prywatne. Ponieważ adresy te nie są rejestrowane, może istnieć wiele sieci wykorzystujących tę samą pulę adresów prywatnych, a to czyni sieć Internet skalowalną. Ale z drugiej strony fakt, że adresy prywatne nie są unikalne, stwarza pewne ograniczenie. Otóż pakiety z takimi adresami nie mogą być przesyłane w Internecie, gdyż nie można określić dla nich trasy. I właśnie ten problem rozwiązuje technologia NAT. Dzięki niej do uzyskania łączności sieci prywatnej z Internetem wystarcza jeden adres publiczny IP - adres zewnętrznego interfejsu routera. Od strony Internetu cała sieć prywatna widziana jest pod tym jednym (lub kilkoma) adresem. Dalej opisano dwie główne odmiany NAT: translację adresów źródłowych SNAT (ang. Source NAT) i adresów docelowych DNAT (ang. Destination NAT). SNAT Translacja SNAT umożliwia komputerom w sieci prywatnej dostęp do Internetu, a dokładniej - do usług oferowanych przez różne serwery. Oznacza to, że pakiety, których źródłem są komputery sieci prywatnej, powinny docierać do tych serwerów, a odpowiedzi - wracać z powrotem. Proces translacji SNAT przebiega w dwóch krokach: gdy pakiet opuszcza sieć źródłową, router zamienia prywatny adres IP źródła na adres swojego publicznego interfejsu oraz numer portu źródłowego na inny, nie zajęty numer portu. Zapamiętuje tę zmianę w tablicy translacji w postaci odwzorowania oryginalny_adres_ip:oryginalny_port nowy_adres_ip:nowy_port. Dzięki zamianie adresu źródłowego na publiczny można dla pakietu z odpowiedzią jednoznacznie określić trasę. Nowy numer portu zaś pozwala dodatkowo rozróżniać poszczególne adresy prywatne, dzięki czemu z usług Internetu może jednocześnie korzystać wiele komputerów w sieci prywatnej. 7

10 gdy router otrzymuje pakiet-odpowiedź, publiczny adres docelowy (będący adresem źródłowym w poprzednim pakiecie) wraz z numerem portu docelowego są zamieniane z powrotem na oryginalne wartości zgodnie z zapamiętanym wcześniej odwzorowaniem. Dzięki temu odpowiedź dociera do właściwego procesu na właściwym komputerze. DNAT Translacja DNAT umożliwia komputerom z sieci publicznej dostęp do usług oferowanych przez serwery znajdujące się w sieci prywatnej. Oznacza to, że pakiety, których źródłem są komputery sieci publicznej, powinny docierać do tych serwerów, a odpowiedzi - wracać z powrotem. Usługi sieci prywatnej dostępne są dla sieci zewnętrznej pod publicznym adresem interfejsu routera. Translacja DNAT przebiega w dwóch krokach: gdy pakiet dociera do sieci prywatnej, jego adres IP docelowy jest ustawiony na publiczny adres zewnętrznego interfejsu routera; pod tym adresem bowiem usługa jest dostępna. Router zamienia ten adres na właściwy adres serwera w sieci lokalnej; w najprostszym przypadku numer portu docelowego nie ulega zmianie. gdy pakiet-odpowiedź wysłany z serwera w sieci lokalnej dociera do routera, z powrotem zamienia on prywatny adres źródłowy na adres publiczny swojego zewnętrznego interfejsu. Zbiory adresów IPSet Jest to narzędzie pozwalające użyć tablic (umiejscowionych w obszarze jądra) wypełnionych danymi z których można korzystać w regułach iptables. Narzędzie to nie jest standardowo dostępne w dystrybucji Debian/GNU Linux, a do działania, na chwilę obecną, wymaga zastosowania patcha na jądrze systemu i jego rekompilacji. Składnia ipset [ OPCJE ] POLECENIA [ OPCJE-POLECENIA ] POLECENIA := { create add del test destroy list save restore flush rename swap help version - } OPCJE := { -exist -output { plain save xml } -quiet -resolve - sorted } ipset create NAZWAZBIORU NAZWATYPU [ STWÓRZ-OPCJE ] ipset add NAZWAZBIORU DODAJ-WPIS [DODAJ-OPCJE ] ipset del NAZWAZBIORU USUŃ-WPIS [USUŃ-OPCJE ] ipset test NAZWAZBIORU SPRAWDŹ-WPIS [SPRAWDŹ-OPCJE ] ipset destroy [ NAZWAZBIORU ] ipset list [ NAZWAZBIORU ] ipset save [ NAZWAZBIORU ] ipset restore ipset flush [ NAZWAZBIORU ] ipset rename NAZWAZBIORU-Z NAZWAZBIORU-NA ipset swap NAZWAZBIORU-Z NAZWAZBIORU-NA ipset help [ NAZWATYPU ] 8

11 ipset version Typy struktur i tablic w IPSet. ipmap przechowuje adresy IP (max 65535), tworząc podajemy klasę lub przedział adresów macimap przechowuje adresy IP + adresy MAC tworzymy tak jak ipmap portmap przechowujemy w niej porty bądź zestawy portów iphash przechowuje adresy IP, ale w odróżnieniu od ipmap jest to dynamiczna tablica hashowana nethash hash zawierający maski sieci (CIDR) ipporthash hash dla pary : adres IP + port ipportiphash hash dla tripletu: adres IP + port + adres IP ipportnethash hash dla tripletu: adres IP + port + maska sieci (CIDR) iptree drzewo adresów IP (opcjonalnie możemy podać czas przechowywania wpisu w drzewie) iptreemap podobnie do iptree używa drzew do przechowywania jednak ostatni oktet adresu zapisany jest za pomocą mapy bitowej setlist lista w której trzymamy inne zestawy Zbiory IPSet mogą być używane w IPTables do opisu wzorców (set) oraz celów (SET), w pierwszym przypadku możliwe jest ich użycie zarówno jako źródła jak i celu, w zależności od przełącznika (src, dst) np.: iptables -A INPUT -m set --set blacklist src -j DROP 9

12 Zajęcia 3 Konfiguracja zapory sieciowej w oparciu o IPTables Wprowadzenie Programowe zapory sieciowe (ang. firewall) wykorzystywane mogą być do różnych celów w zależności od ich złożoności. Zapora sieciowa ma za zadanie filtrować ruch przychodzący, wychodzący oraz przechodzący przez dane urządzenie sieciowe (na przykład komputera). Dzięki filtrowaniu ruchu możemy poprawić bezpieczeństwo sieciowe urządzenia, należy jednak pamiętać, iż nigdy nie zapewnimy całkowitego bezpieczeństwa sieciowego, chyba że odłączymy komputer od sieci. Implementacja Jako, że konfiguracja IPTables nie jest trwale zapamiętywana, należy stworzyć skrypt uruchamiający firewall. Jako root tworzymy plik firewall w katalogu /etc/init.d: touch /etc/init.d/firewall chmod +x /etc/init.d/firewall nano -w /etc/init.d/firewall Następnie wypełniamy go niżej przedstawioną treścią, stanowiącą szkielet skryptu (UWAGA wywołanie skryptu w takiej postaci odetnie komputer od dostępu do Internetu): #!/bin/bash if [ "$1" = "start" ]; then echo "Uruchamiam firewall..." # czyszczenie reguł i łańcuchów iptables -F iptables X # ustalanie polityki domyślnej iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT # reguły filtrowania ruchu #... elif [ "$1" = "stop" ]; then echo "Zatrzymuję firewall..." # czyszczenie reguł i łańcuchów iptables -F iptables X # przywrócenie standardowej polityki domyślnej iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT fi Od tego momentu możliwe jest uruchamianie i zatrzymywanie firewalla poleceniem /etc/init.d/firewall z parametrem start lub stop. Aby reguły filtrowania były stosowane automatycznie po uruchomieniu systemu konieczne jest dopisanie w/w skryptu do skryptu startowego systemu, możemy tego dokonać wydając polecenie: update-rc.d firewall defaults 90 10

13 Reguły zapory sieciowej, czyli inaczej filtra pakietów, umieszczane są w tablicy filter, jest to tablica domyślna i nie trzeba jej jawnie wskazywać przy definiowaniu reguł. Jak wcześniej wspomniano reguły mogą dotyczyć pakietów przychodzących, wychodzących oraz przechodzących przez hosta na którym są zdefiniowane. Ważne jest aby konfigurując filtr pakietów w zdalnej sesji, zmieniając politykę domyślną na odrzucanie pakietów, pamiętać o wprowadzeniu reguł umożliwiających dostęp do konfigurowanego hosta przez SSH lub telnet przed zmianą polityki domyślnej. Z uwagi na fakt iż pakiety są dopasowywane do reguł z zachowaniem ich kolejności, zamiast polityki domyślnej, na końcu łańcucha, można dodać regułę bez wzorca, pełniącą funkcję polityki domyślnej. Zaporę można projektować według zasady przepuszczaj wszystko co nie jest zabronione lub odrzucaj wszystko co nie jest dozwolone. Bezpieczniejszym wariantem jest ten drugi i aby go osiągnąć należy zmodyfikować politykę domyślną łańcucha INPUT (oraz FORWARD), dla pakietów wychodzących zazwyczaj wystarczające jest wybiórcze blokowanie: iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD DROP Najprostszym wariantem zapory jest zapora bezstanowa jej reguły zawierają wzorce oparte jedynie o adresy, protokoły i usługi (porty), np. aby zaakceptować odpowiedzi z serwera DNS oraz WWW należy dodać następujące reguły: iptables -A INPUT -p udp sport 53 j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp sport 80 j ACCEPT Nieco bardziej rozbudowanym wariantem jest zapora stanowa uwzględniająca dodatkowo stan połączenia, w tym przypadku, nie jest konieczne definiowanie usług od których odpowiedzi mają być przepuszczane przez zaporę, istnieje możliwość dopuszczenia całego ruchu zwrotnego (odpowiedzi ze zdalnych serwerów na żądania zainicjowane przez hosty w sieci lokalnej): iptables -A INPUT -d /24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 11

14 Zajęcia 4 Konfiguracja udostępniania dostępu do Internetu w oparciu o IPTables Wprowadzenie Mechanizm NAT, zwany również maskaradą stworzono aby umożliwić dostęp do Internetu komputerom w sieciach lokalnych. Pierwotnie, kiedy problem ograniczonej liczby adresów IP v4 jeszcze nie istniał, mechanizm ten służył głównie jako zabezpieczenie sieci przed dostępem z zewnątrz i do ukrywania struktury wewnętrznej sieci (stąd nazwa maskarada). Obecnie pełni nie tylko funkcję podnoszącą bezpieczeństwo ale również pozwala oszczędzać publiczne adresy IP. Mechanizm ten polega na translacji adresów (źródłowych bądź docelowych), tak aby cały ruch pomiędzy siecią lokalną, a Internetem mógł się odbywać z wykorzystaniem pojedynczego (lub kilku) publicznego adresu IP. Translacja adresów źródłowych (Source NAT) służy zapewnieniu dostępu do zasobów Internetu komputerom w sieci lokalnej, natomiast translacja adresów docelowych (Destination NAT) służy udostępnieniu usług działających na komputerach w sieci lokalnej do Internetu. Implementacja Konfigurację NATu można dopisać do skryptu firewalla bądź stworzyć osobny skrypt, gdyż podobnie jak w przypadku zapory sieciowej wszelkie ustawienia IPTables zostaną utracone po restarcie komputera. Internet eth1 Linux Box eth eth0 Host A eth0 Host B Przed przystąpieniem do konfiguracji maskarady konieczne jest ustawienie flagi zezwalającej na przekazywanie pakietów (pomiędzy interfejsami sieciowymi), wpis ten należy umieścić na początku skryptu: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward oraz statycznego adresu IP dla interfejsu pełniącego funkcję bramy dla sieci lokalnej (zwyczajowo przyjmuje się, że jest to pierwszy, rzadziej ostatni, adres w tej sieci: ifconfig eth /24 up Następnie można przystąpić do konfiguracji maskarady. W IPTables istnieją dwa cele służące do translacji adresów źródłowych SNAT i MASQUERADE. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku SNAT należy określić adres na jaki ma być dokonywana translacja, konieczne jest 12

15 więc posiadanie statycznego adresu IP na interfejsie sieciowym do Internetu. W przypadku celu MASQUERADE adres ten jest określany dynamicznie i może się zmieniać w trakcie działania. iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -j MASQUERADE lub iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -j SNAT To w zasadzie cała konfiguracja, w bardziej złożonych konfiguracjach można dodatkowo określić interfejs sieciowy (lub jego adres) dla którego reguła ma działać. Oczywiście w tym najprostszym przypadku konfiguracja komputerów w sieci lokalnej musi zostać przeprowadzona ręcznie konieczne jest nadanie adresów IP ich interfejsom sieciowym, wprowadzenie adresu bramy oraz adresów serwerów DNS: ifconfig eth /24 up route add default gw vi /etc/resolv.conf Ostatnie polecenie otwiera w edytorze plik resolv.conf, w którym istnieje możliwość dodania maksymalnie trzech wpisów nameserver: nameserver nameserver Konfiguracja translacji adresów docelowych, zwana też przekserowaniem portów, wygląda analogicznie: iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -dport j DNAT --to-destination :80 Jeśli dodatkowo aktywna jest zapora sieciowa, konieczne jest dodanie reguły przepuszczającej pakiety przychodzące na przekierowany port (tzw. odblokowanie lub otwarcie portu): iptables -A FORWARD -p tcp -d dport 80 -j ACCEPT jeśli korzystamy z zapory stanowej mającej wpis pozwalający na utrzymanie nawiązanych połączeń: iptables -A FORWARD -d /24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT możemy użyć następującej składni: iptables -A FORWARD -p tcp -d dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT 13

16 Zajęcia 5 Konfiguracja podziału pasma w oparciu o HTB Wprowadzenie HTB (Hierarchical Token Bucket) jest algorytmem pozwalającym na zarządzanie przepływem pakietów przez interfejs sieciowy. W oparciu o ten mechanizm możliwa jest realizacja tzw. zarządzania pasmem (Bandwidth Management). Ograniczeniem HTB jest możliwość sterownia jedynie ruchem wychodzącym z interfejsu, co w praktyce oznacza, że w przypadku sieci wykorzystującej maskaradę w prosty sposób można zarządzać jedynie ruchem przychodzącym (downlink). Implementacja Podobnie jak w przypadku IPTABLES, również HTB nie posiada mechanizmu zapamiętywania ustawień, konieczne jest więc stworzenie skryptu. Jako root tworzymy plik bandmgmt w katalogu /etc/init.d: touch /etc/init.d/bandmgmt chmod +x /etc/init.d/bandmgmt nano -w /etc/init.d/bandmgmt Następnie wypełniamy go niżej przedstawioną treścią, stanowiącą szkielet: #!/bin/bash if [ "$1" = "start" ]; then echo "Uruchamiam HTB..." # czyszczenie reguł tc qdisc del root dev eth0 # definicje reguł tc qdisc add dev eth0 root handle 1:0 htb # definicje klas tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 10000kbit ceil 10000kbit # # definicje filtrów # elif [ "$1" = "stop" ]; then echo "Zatrzymuję HTB..." # czyszczenie reguł tc qdisc del root dev eth0 fi W zamieszczonych tu przykładach, przyjęto że łącze jakim dysponujemy ma przepustowość 10Mbps, a interfejs do którego jest podłączona sieć LAN to eth0. W poniższym przykładzie dokonamy podziału pasma dla dwóch klientów A i B, zapewniając im pasmo gwarantowane 2Mbps z możliwością wykorzystania do 5Mbps. Należy też pamiętać aby do klasy głównej nie przypisywać maksymalnej przepustowości łącza, tak aby mieć pewność, że kolejkowanie pakietów będzie się odbywać na naszym hoście, a nie po stronie dostawcy usług internetowych (ISP) stąd 10000kbps, a nie 10Mbps (10240kbps). 14

17 Dla każdego z klientów definiujemy klasy pochodne od klasy głównej, gdyż pakiety przypisane do danej klasy współdzielą jej limit: tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 2mbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 2mbit ceil 5mbit Następnie tworzymy filtry przypisujące pakiety do wybranych klas na podstawie ich docelowych adresów IP (możliwe jest przypisanie różnych pakietów do jednej klasy): tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: u32 match ip dst /24 flowid 1:2 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: u32 match ip dst /24 flowid 1:3 Możemy jeszcze określić inną niż domyślna (FIFO) metodę kolejkowania pakietów tutaj użyjemy SFQ który pomoże zapobiec zatkaniu łącza np. przez program typu p2p: tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10 Jeśli potrzebny jest bardziej szczegółowy podział, z rozbiciem na usługi, zachodzi potrzeba zdefiniowania odrębnej klasy dla każdej usługi na każdym z hostów: Internet eth1 Linux Box eth host A (2Mbps) telnet (128kbps) www (512kbps) reszta (896kbps) host B (2Mbps) tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:21 htb rate 128kbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:22 htb rate 512kbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:23 htb rate 896kbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:31 htb rate 128kbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:32 htb rate 512kbit ceil 5mbit tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:33 htb rate 896kbit ceil 5mbit Wtedy reguły filtra dotyczą klas pochodnych (128kbps na Telnet, 512kbps na WWW i pozostałe): tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 match ip sport 23 0xffff flowid 1:21 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 match ip sport 80 0xffff flowid 1:22 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 flowid 1:23 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 match ip sport 23 0xffff flowid 1:31 15 telnet (128kbps) www (512kbps) reszta (896kbps)

18 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 match ip sport 80 0xffff flowid 1:32 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst /24 flowid 1:33 W tym przypadku nie ma konieczności wykorzystania SFQ: tc qdisc add dev eth0 parent 1:21 handle 210:0 pfifo limit 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:22 handle 220:0 pfifo limit 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:23 handle 230:0 pfifo limit 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:31 handle 310:0 pfifo limit 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:32 handle 320:0 pfifo limit 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:33 handle 330:0 pfifo limit 10 Z filtrów można korzystać wspólnie z IPTables poprzez markowaniem pakietów. Cel MARK jest tzw. celem niekończącym, to znaczy, że po dopasowaniu do niego pakietu pozostaje on w łańcuchu: iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 23 -j MARK set-mark 0 21 iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 23 -j RETURN iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 80 -j MARK set-mark 0 22 iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 80 -j RETURN tc filter add dev eth2 protocol ip parent 1:0 handle 21 fw flowid 1:21 tc filter add dev eth2 protocol ip parent 1:0 handle 22 fw flowid 1:22 bądź całkowicie wyeliminować filtry przy pomocy celu CLASSIFY, który podobnie jak MARK jest celem niekończącym: iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 23 -j CLASIFY --set-class 1:21 iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 23 -j RETURN iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 80 -j CLASSIFY --set-class 1:22 iptables -t mangle -A POSTROUTING -s o eth0 -p tcp sport 80 -j RETURN 16

19 Źródła owych_-_laboratorium_12:systemy_programowych_zap%c3%b3r_sieciowych

20 Spis treści Zajęcia Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux... 1 Zajęcia Wprowadzenie do IPTables... 2 Wprowadzenie... 2 Konfiguracja... 2 Składnia... 3 Opis modułów... 4 Opis celów... 6 Zbiory adresów IPSet... 8 Składnia... 8 Zajęcia Konfiguracja zapory sieciowej w oparciu o IPTables Wprowadzenie Implementacja Zajęcia Konfiguracja udostępniania dostępu do Internetu w oparciu o IPTables Zajęcia Konfiguracja podziału pasma w oparciu o HTB Wprowadzenie Implementacja Źródła

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo