Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW."

Transkrypt

1 Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige 660HW. Dość często zdarza się, Ŝe uŝytkownicy korzystający ze standardowych usług dostępnych w sieci Internet utrudniają bądź uniemoŝliwiają dostęp do sieci pozostałym uŝytkownikom. Dzieje się tak, poniewaŝ niektóre aplikacje, nawet wtedy gdy nie ma takiej konieczności wykorzystują maksymalnie nasze łącze internetowe. Na przykład w czasie transmisji plików za pośrednictwem protokołu FTP (File Transfer Protocol) zuŝywane jest zazwyczaj całe dostępne w danej chwili pasmo. Natomiast w czasie trwania rozmowy głosowej wykorzystywane jest bardzo wąskie pasmo (kilkadziesiąt kbps), jednak musi być ono stabilne, dostępne od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia rozmowy. W przeciwnym wypadku jakość połączenia głosowego będzie słaba lub prowadzenie rozmowy będzie niemoŝliwe. UŜytkownik ściągający z serwera FTP duŝy plik moŝe więc uniemoŝliwić prowadzenie rozmowy głosowej i utrudnić korzystanie z zasobów Internetu pozostałym uŝytkownikom sieci. Dzięki funkcji Media Bandwidth Management, urządzenia firmy ZyXEL pozwalają zarezerwować pasmo konieczne do prawidłowego działania określonych usług oraz ograniczyć pasmo dla hostów czy usług, które generują nadmierny ruch i w związku z tym powodują problemy związane z dostępem do Internetu. 1

2 Parametry funkcji BW MGMT, które naleŝy zdefiniować w zakładce Summary zostały opisane poniŝej. Active: Zaznaczamy tę opcję aby aktywować mechanizm BW MGMT na danym interfejsie. JeŜeli chcemy zarządzać ruchem o kierunku WAN LAN to powinniśmy aktywować mechanizmy BW MGMT na interfejsie LAN. Reguły dla ruchu wychodzącego LAN WAN definiujemy natomiast na interfejsie WAN. Speed: W polu tym określamy wartośći stanowiące budŝet, z którego będziemy korzystać w trakcie definiowania klas BW MGMT dla danego interfejsu. W większości przypadków wartości te powinny być zgodne z parametrami naszego łącza internetowego. Scheduler: MoŜemy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: Priority-Based - ruch o najwyŝszym priorytecie będzie obsługiwany w pierwszej kolejności. Fairness-Based pasmo jest przydzielane na podstawie obliczonego współczynnika. ZałóŜmy, Ŝe mamy dwie klasy: A która potrzebuje 300kbps i B która potrzebuje 600kbps. Współczynnik dla A i B wynosi 1:2. Jeśli do dyspozycji mamy tylko 450kbps to klasa A otrzyma 150kbps, a B 300kbps. Maximize Bandwidth Usage: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz aby uŝytkownicy przypisani do zdefiniowanych klas, mający większe niŝ zdefiniowane przez nas zapotrzebowanie na pasmo, mogli skorzystać z pasma nie przydzielonego aktualnie do Ŝadnej z klas. Nie zaznaczaj tej opcji jeśli chcesz zarezerwować pasmo dla ruchu, który nie pasuje do utworzonych klas lub jeśli chcesz ograniczyć pasmo dla tego interfejsu. 2

3 Prestige 6 00 series LAN PWR /SYS WLAN DSL/PPP ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Przykład 1: Nakładanie ograniczeń na ruchu wychodzący (LAN WAN). ZałoŜenia: - posiadamy łącze internetowe o parametrach 2M/512kbps, - w sieci LAN znajdują się: serwer FTP oraz Media server, Naszym zadaniem jest nałoŝenie odpowiednich ograniczeń na ruch wychodzący, skierowany z sieci LAN do Internetu, poniewaŝ mógłby on zuŝyć całe dostępne pasmo i tym samym zablokować dostęp do Internetu uŝytkownikom sieci lokalnej obsługiwanej przez urządzenie Prestige 660HW. - ruch wychodzący generowany przez serwer FTP ograniczymy do 100kbps, - wychodzący ruch UDP generowany przez Media server ograniczymy do 300kbps, Upstream 512kbps Downstream 2Mbps INTERNET LAN 300kbps 100kbps Media Server FTP Server 100kbps FTP 300kbps Media 3

4 Krok 1: Aby nałoŝyć ograniczenia na ruch wychodzący aktywujemy więc BW MGMT na interfejsie WAN i zgodnie z parametrami naszego łącza internetowego do interfejsu WAN przypisujemy prędkość 512kbps. Krok 2: Przechodzimy do zakładki Class Setup, a następnie na interfejsie WAN definiujemy podklasy naszej klasy głównej. Class Name: Nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała naszą podklasę. Bandwidth Budget: Zgodnie z naszymi załoŝeniami dla wychodzącego ruchu FTP przydzielamy pasmo 100kbps. Borrow bandwidth from parent class: Opcję tę pozostawiamy nie zaznaczoną, poniewaŝ nie chemy aby wychodzący ruch FTP zuŝywał więcej niŝ 100kbps dostępnego pasma. Enable Bandwidth Filter: Aktywujemy regułę filtra. Service: Z rozwijanej listy wybieramy usługę FTP. Destination IP Address/Mask: Pozostawiamy wartośći , oznacza to Ŝe filtr dotyczy wszystkich hostów korzystających z naszego serwera FTP. Source IP Address/Mask: podajemy odpowiednio adres IP serwera FTP, którego dotyczy nasz filtr oraz maskę 32bitową. Taka maska wskazuje, Ŝe nasza reguła dotyczy tylko tego konkretnego hosta. 4

5 Krok 3: Definiujemy kolejną podklasę klasy głównej, tym razem będzie ona dotyczyła wychodzącego ruchu strumieniowego generowanego przez Media serwer. Class Name: Nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała naszą podklasę. Bandwidth Budget: Zgodnie z załoŝeniami przydzielamy pasmo 300kbps i pozostawiamy nie zaznaczoną opcję poŝyczania pasma. Enable Bandwidth Filter: Aktywujemy regułę filtra. Service: Z rozwijanej listy wybieramy opcję Custom. Destination IP Address/Mask: Pozostawiamy wartości , co oznacza to Ŝe filtr dotyczy wszystkich hostów korzystających z naszego Media servera. Source IP Address/Mask: podajemy odpowiednio adres IP Media servera, którego dotyczy nasz filtr oraz 32bitową maskę podsieci. Source Port: W polu tym definiujemy nr portu, którego ma dotyczyć nasz filtr.wartość 0 oznacza wszystkie porty. Protocol ID: Media server do transmisji danych uŝywa protokołu UDP w polu Protocol ID wpisujemy więc numer tego protokołu (17). JeŜeli pozostawimy wartość domyślną (0) to filtr będzie dotyczył wszystkich obsługiwanych protokołów. Numery wybranych protokołów: 1 ICMP Internet Control Message [RFC792] 6 - TCP Transmission Control [RFC793] 17 UDP User Datagram [RFC768] 50 ESP Encap Security Payload [RFC1827] 51 AH Authentication Header [RFC1826] 5

6 Krok 4: W menu Class Setup moŝemy teraz obejrzeć zdefiniowane przez nas klasy: FTP i Media oraz zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. 6

7 W menu Monitor moŝemy sprawdzić jaka część pasma przydzielonego klasom FTP i Media jest aktualnie wykorzystywana. Ta część pasma, która nie została przydzielona do Ŝadnej ze zdefiniowanych klas jest automatycznie przypisana do klasy domyślnej (Default Class) i moŝe być wykorzystywana przez ruch, który nie został przypisany do Ŝadnej ze zdefiniowanych reguł (np. HTTP). 7

8 Prestige 600 series LA N PWR/SYS WLAN DSL/PPP ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Przykład 2: Nakładanie ograniczeń na ruchu przychodzący (WAN LAN). ZałoŜenia: - posiadamy łącze internetowe o parametrach 2M/512kbps, Naszym zadaniem jest nałoŝenie odpowiednich ograniczeń na ruch przychodzący, skierowany z Internetu do naszej sieci LAN. - uŝytkownikowi A dla ruchu przychodzącego FTP naleŝy przydzielić pasmo 400kbps. - uŝytkownikowi B dla ruchu przychodzącego FTP naleŝy przydzielić pasmo 400kbps. - uŝytkownikowi korzystającemu z IPTV naleŝy przydzielić dla tej usługi pasmo 800kbps. Krok 1: Aby nałoŝyć ograniczenia na ruch przychodzący o kierunku WAN LAN musimy aktywować BW MGMT na interfejsie LAN. Zgodnie z parametrami naszego łącza internetowego do interfejsu przypisujemy prędkość 2048kbps. 8

9 Krok 2: Przechodzimy do zakładki Class Setup, a następnie dla interfejsu LAN definiujemy podklasy klasy głównej. Krok 3: Definiujemy podklasę, która będzie dotyczyła uŝytkownika A i ruchu przychodzącego FTP. Class Name: Nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała naszą podklasę. Bandwidth Budget: Zgodnie z załoŝeniami przydzielamy pasmo 400kbps i pozostawiamy niezaznaczoną opcję poŝyczania pasma. Enable Bandwidth Filter: Aktywujemy regułę filtra. Service: Z rozwijanej listy wybieramy usługę FTP. Destination IP Address/Mask: Podajemy odpowiednio adres IP uŝytkownika A, oraz 32bitową maskę podsieci. JeŜeli uŝyjemy maski 24bitowej to nasza reguła będzie dotyczyła wszystkich hostów pracujących w sieci o adresacji /24. Source IP Address/Mask: Pozostawiamy wartości , oznacza to Ŝe filtr będzie dotyczył wszystkich serwerów FTP rozlokowanych w Internecie. 9

10 Krok 4: Definiujemy podklasę, która będzie dotyczyła uŝytkownika B i ruchu przychodzącego FTP. Class Name: Nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała naszą podklasę. Bandwidth Budget: Zgodnie z załoŝeniami przydzielamy pasmo 400kbps i pozostawiamy niezaznaczoną opcję poŝyczania pasma. Enable Bandwidth Filter: Aktywujemy regułę filtra. Service: Z rozwijanej listy wybieramy usługę FTP. Destination IP Address/Mask: Podajemy odpowiednio adres IP uŝytkownika B, oraz 32bitową maskę podsieci. Source IP Address/Mask: Pozostawiamy wartości

11 Krok 5: Definiujemy podklasę, która będzie dotyczyła uŝytkownika korzystającego z usług IPTV. Class Name: Nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała naszą podklasę. Bandwidth Budget: Zgodnie z załoŝeniami przydzielamy pasmo 800kbps i pozostawiamy niezaznaczoną opcję poŝyczania pasma. Enable Bandwidth Filter: Aktywujemy regułę filtra. Service: Z rozwijanej listy wybieramy opcje Custom. Destination IP Address/Mask: Podajemy odpowiednio adres IP uŝytkownika A, 32bitową maskę podsieci i określamy numer protokołu (17). Source IP Address/Mask: Pozostawiamy wartości

12 Krok 6: Zdefiniowane przez nas drzewo złoŝone z klasy głównej (Root) oraz klas podrzędnych: FTP A, B i IPTV moŝemy obejrzeć w menu Class Setup. 12

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi Asmax AR-901 ADSL2/2+ Router/Bridge Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Asmax AR 1004G/I QoS

Asmax AR 1004G/I QoS ADSL 2/2+ Router Asmax AR 1004G/I QoS Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo