Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika wersja 1.01"

Transkrypt

1 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01

2 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego do zarządzania archiwum dokumentów elektronicznych i plików z możliwością opisu zawartości przy pomocy definiowalnego zestawu metadanych. Marek Michalak (MM), Róża Szwarga (RSz) Plik earch_puzt_1_01.doc Liczba stron 45 Historia zmian dokumentu Edycja Rewizja Data wydania Opis Akcja (*) Rozdziały (**) Autorzy (***) Pierwsza wersja dokumentu W W MM, RSz, BL Data KJ (*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziały: W = Wszystkie (***) Autorzy: MM Marek Michalak, RSz-Róża Szwarga, BL Bogdan Lipiński strona 2/45

3 Spis treści 1. Wstęp Co to jest earchiwista? Jakie warunki musi spełniać środowisko do instalacji systemu? W jaki sposób zarządzane są dokumenty w archiwum? Jakie są role użytkowników? Start systemu Pierwsze uruchomienie programu Logowanie do systemu Administracja Zarządzanie użytkownikami Dodanie nowego użytkownika Modyfikacja danych użytkownika Zmiana hasła użytkownika Usuwanie użytkownika Definiowanie metki dokumentu Definiowanie nowej pozycji metki Zarządzanie słownikami Pozostałe funkcje administracyjne Import danych z programu ECSView Aktywacja licencji Dokumenty Lista dokumentów w archiwum Dodawanie dokumentu do archiwum Dodawanie do archiwum komunikatów XML z systemów celnych Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie złożone Podgląd i modyfikacja dokumentu w archiwum Operacja Edytuj Operacja Otwórz Operacje Podgląd i Wydruk Usuwanie dokumentu z archiwum Dodatkowe operacje na listach Sortowanie Wyszukiwanie Pomoc SKG SA...45 strona 3/45

4 Spis rysunków Rysunek 1. Przykład "metki" dokumentu... 7 Rysunek 2. Dostęp do programu z menu Start... 9 Rysunek 3. Aktywacja licencji... 9 Rysunek 4. Okno logowania do programu earchiwista Rysunek 5. Moduły systemu earchiwista Rysunek 6. Moduł Dokumenty Rysunek 7. Uruchomienie modułu Administracja Rysunek 8. Zmiana modułu Rysunek 9. Otwarcie listy użytkowników Rysunek 10. Okno z listą użytkowników systemu - stan po instalacji systemu Rysunek 11. Lista użytkowników systemu menu Edycja Rysunek 12. Lista użytkowników systemu - menu kontekstowe - Dopisz Rysunek 13. Okno edycji danych użytkownika Rysunek 14. Okno definiowania lub zmiany hasła Rysunek 15. Lista użytkowników systemu - menu kontekstowe - Modyfikuj Rysunek 16. Zmiana hasła w module Dokumenty - wybór z menu Rysunek 17. Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji z listy Rysunek 18. Przykładowa metka dokumentu Rysunek 19. Definicja metki dokumentu - pola systemowe Rysunek 20. Menu listy pozycji metki dokumentu Rysunek 21. Definiowanie nowej pozycji metki Rysunek 22. Typy edycji dla pola metki Rysunek 23.Definiowanie nowej pozycji metki - informacje systemowe Rysunek 24. Metka dokumentu - ograniczona edycja pól systemowych Rysunek 25. Dostęp do listy słowników - wybór z menu Rysunek 26. Menu listy rodzajów słowników - Dopisz Rysunek 27. Definiowanie nowego słownika Rysunek 28. Definiowanie wartości słowników - wybór z menu Rysunek 29. Edycja zawartości słowników Rysunek 30. Dodanie nowej wartości do słownika Rysunek 31. Powiązanie pozycji metki ze słownikiem Rysunek 32. Import z ECSView - wybór z menu Rysunek 33. Import z ECSView - informacja dla użytkownika Rysunek 34. Import z ECSView - brak dostępności bazy danych Rysunek 35. Import z ECSView - parametry importu Rysunek 36. Import z ECSView - potwierdzenie Rysunek 37. Import z ECSView koniec importu Rysunek 38. Uruchomienie modułu Dokumenty przez Administratora Rysunek 39. Okno z listą dokumentów w archiwum Rysunek 40. Zawartość listy dokumentów Rysunek 41. Dodawanie dokumentu do archiwum - wybór funkcji w menu Rysunek 42. Edycja metki dokumentu Rysunek 43. Okno wyboru pliku do archiwizacji Rysunek 44. Przykład wypełnienia metki dokumentu Rysunek 45.Metka dokumentu po zapisie do archiwum Rysunek 46. Nowy Segregator / Teczka Rysunek 47. Uruchomienie wyszukiwania prostego Rysunek 48. Wyszukiwanie proste - kryteria Rysunek 49. Wyszukiwanie proste - wybór wartości ze słownika Rysunek 50. Pasek stanu listy dokumentów Rysunek 51. Wynik wyszukiwania prostego Rysunek 52. Uruchomienie wyszukiwania złożonego Rysunek 53. Wyszukiwanie złożone - okno definiowania kryteriów strona 4/45

5 Rysunek 54. Wyszukiwanie złożone - wybór pola metki Rysunek 55. Wyszukiwanie złożone - wybór operatora Rysunek 56. Wyszukiwanie złożone - przykładowe kryteria Rysunek 57. Wynik wyszukiwania złożonego Rysunek 58. Podgląd dokumentu w archiwum - wybór z menu listy "Dokumenty" Rysunek 59. Metka dokumentu - podgląd Rysunek 60. Metka dokumentu edycja Rysunek 61. Uruchomienie funkcji sortowania Rysunek 62. Definiowanie kolejności sortowania Rysunek 63. Wyszukiwanie na liście dokumentów strona 5/45

6 1. Wstęp W działalności każdego podmiotu występuje konieczność wymiany informacji. Odbywa się to poprzez korespondencję z innymi podmiotami (kontrahenci, urzędy, instytucje), coraz częściej w formie elektronicznej. Również gromadzenie dokumentów w tradycyjnej formie zastępowane jest często formą elektroniczną poprzez skanowanie i zapisywanie na nośnikach cyfrowych. Dzięki temu ogranicza się fizyczną objętość archiwum oraz umożliwia się jego zabezpieczanie i kopiowanie na wypadek niekorzystnych zdarzeń losowych. Archiwum dokumentów wtedy jest użyteczne, kiedy, poza gromadzeniem, umożliwia łatwe zlokalizowanie szukanego dokumentu i szybkie udostępnienie jego treści. Każda firma posiada własne zasady identyfikacji, opisu i porządkowania dokumentów w archiwum. Odzwierciedlają one specyfikę działalności, strukturę organizacyjną, główne strumienie obiegu dokumentów w firmie itp. Archiwum elektroniczne wtedy spełnia swoją rolę, kiedy możliwe jest dostosowanie go do tych zasad wówczas może stanowić lepsze rozwiązanie od archiwum tradycyjnego Co to jest earchiwista? Program earchiwista to narzędzie służące do gromadzenia, przechowywania w bezpieczny sposób oraz efektywnego wyszukiwania dokumentów w formie elektronicznej, w tym komunikatów XML otrzymywanych z systemów celnych (CELINA, ECS, NCTS i innych) oraz skanów dokumentów papierowych Jakie warunki musi spełniać środowisko do instalacji systemu? System earchiwista został napisany w technologii klient serwer. Składa się z dwóch komponentów: bazy danych, w której przechowywane są dokumenty oraz programu earchiwista. Program earchiwista działa poprawnie w systemach operacyjnych: Windows XP, Windows 7, Windows Serwer 2003, Windows Serwer 2008 zarówno 32- jak 64- bitowych. System korzysta z relacyjnej bazy danych opartej na serwerze Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub wyższej. Dostarczane programy instalacyjne pozwalają na instalację systemu w trzech krokach: 1. Instalacja serwera bazy danych Microsoft SQL 2008 R2 Express 2. Instalacja bazy danych earchiwista 3. Instalacja aplikacji earchiwista. Dla każdego z tych kroków przygotowano odrębne instalki oraz szczegółową instrukcję instalacji. Są one dostępne na stronie inetrnetowej W instrukcji zostały dokładnie określone wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego. strona 6/45

7 Serwer bazy danych i aplikacja mogą być instalowane na wspólnym stanowisku lub na odrębnych komputerach. W celu współdzielenia danych w organizacji konieczne jest korzystanie z jednej bazy danych przez wszystkich użytkowników earchiwisty W jaki sposób zarządzane są dokumenty w archiwum? Każdy dokument, jako plik elektroniczny (cyfrowy), zapamiętywany jest w bazie danych wraz z metką, będącą zbiorem dowolnej ilości właściwości opisujących dokument. O zawartości metki decyduje sam użytkownik musi ona zawierać informacje umożliwiające łatwe i szybkie wyszukanie dokumentu w archiwum. Metka zawiera również podstawowe dane systemowe wypełniane automatycznie, takie jak nazwa rodzaj i data pliku, data zapisu do archiwum itd. Dokładny opis metki znajduje się w rozdziale 3.2 podręcznika. Rysunek 1. Przykład "metki" dokumentu Wszystkie pola metki mogą być wykorzystane do wyszukania dokumentu. Zakres danych, znajdujących się w metce dokumentu może być modyfikowany przez administratora systemu. Modyfikacja metki, usunięcie dokumentu z archiwum oraz jego zamiana są dostępne tylko dla właściciela dokumentu tj. użytkownika zapisującego dokument. Z tego względu ważne jest utworzenie na starcie programu odrębnego konta dla każdej osoby, korzystającej z systemu. Podstawową formą uporządkowania dokumentów w archiwum jest dwupoziomowa struktura Segregatorów i Teczek. Mechanizmy wyszukiwania i filtrowania zawartości archiwum według dowolnych danych z metki umożliwiają łatwe zlokalizowanie i udostępnienie użytkownikowi treści poszukiwanego dokumentu. Dokumenty przechowywane są w bazie danych, do której dostęp uzyskuje się z dowolnej stacji roboczej po uruchomieniu aplikacji i zalogowaniu loginem użytkownika i hasłem. Mechanizm definiowania uprawnień pozwala na ograniczenie dostępu do dokumentów według kompetencji użytkowników. strona 7/45

8 1.4. Jakie są role użytkowników? Osoba, korzystająca z programu earchiwista może być przyporządkowana do jednej z dwóch ról, zaimplementowanych w systemie: Użytkownik lub Administrator. Użytkownik programu earchiwista jest uprawniony do: Dodawania dokumentów do archiwum, Przeglądania zarejestrowanych dokumentów - wszystkich lub tylko ze swojego oddziału, zależnie od uprawnień nadanych przez Administratora, Edycji metki dokumentu, którego jest właścicielem, Usuwania oraz aktualizowania dokumentów, których jest właścicielem. Wszystkie funkcje systemu, dostępne dla Użytkownika zostały opisane w rozdziale 3.Dokumenty. Każdy użytkownik programu jest przypisany do oddziału. Zależnie od uprawnień może mieć dostęp do dokumentów zarejestrowanych na swoim oddziale lub do wszystkich. Taki podział pozwala na wydzielenie w ramach jednego archiwum odrębnych grup dokumentów dla oddziałów, działów lub placówek firmy i przypisanie do tych grup uprawnionych użytkowników. Administrator posiada wszystkie uprawnienia użytkownika oraz jest dodatkowo uprawniony do: Definiowania i nadawania uprawnień użytkownikom systemu, Modyfikacji zawartości metki dokumentu, Importu danych z programu ECSView oraz innych funkcji administracyjnych, opisanych w rozdziale 4.Administracja. strona 8/45

9 2. Start systemu Podczas instalacji na pulpicie umieszczana jest ikona skrótu do pliku wykonywalnego: Oraz sekcja programy w menu Start->Programy->SKG->eArchiwista: Rysunek 2. Dostęp do programu z menu Start Domyślnie program earchiwista instalowany jest w folderze c:\program Files\SKG\eArchiwista. Plikiem wykonywalnym jest repository.exe. Program korzysta z pliku konfiguracyjnego usr.ini Pierwsze uruchomienie programu Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę otwiera się okno aktywowania licencji programu: Rysunek 3. Aktywacja licencji Do pola kod należy wkopiować klucz licencyjny programu otrzymany po jego zakupie oraz potwierdzić akceptację umowy licencyjnej system poprosi o ponowne uruchomienie. strona 9/45

10 Można anulować żądanie podania klucza licencji przyciskiem Anuluj wówczas system pozwoli na kontynuowanie pracy w trybie demonstracyjnym i zapisanie do archiwum do 15-tu dokumentów. Tryb demonstracyjny jest dostępny do czasu aktywowania pierwszej licencji dla danej bazy danych Logowanie do systemu Każdorazowo, po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania: Rysunek 4. Okno logowania do programu earchiwista Do pierwszego logowania należy użyć następujących danych: Użytkownik: earchiwista Hasło: Sasasa#1 Użytkownik earchiwista posiada uprawnienia administratora systemu. Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło, żeby nikt nieuprawniony nie miał możliwości dostępu do bazy dokumentów. Sposób zmiany hasła opisany jest w rozdziale Po zalogowaniu zawartość ekranu jest zależna od uprawnień użytkownika: Dla użytkownika o roli administratora systemu wyświetlane jest okno wyboru modułu: strona 10/45

11 Rysunek 5. Moduły systemu earchiwista Dla użytkownika bez uprawnień administratora następuje przejście od razu do modułu Dokumenty: Rysunek 6. Moduł Dokumenty Instalowana baza zawiera jeden dokument - podręcznik użytkownika. Przed rozpoczęciem archiwizacji dokumentów zalecane jest przeprowadzenie następujących prac administracyjnych: Utworzenie kont dla użytkowników korzystających z systemu odrębne konto dla każdego użytkownika. Weryfikacja zawartości metki pliku oraz dodanie niezbędnych danych np. identyfikatora klienta. Opis tych funkcji znajduje się w następnym rozdziale. strona 11/45

12 3. Administracja Moduł Administracja zawiera funkcje niezbędne do zarządzania systemem earchiwista. Jest dostępny tylko dla użytkowników o uprawnieniach administratora. Dostęp do modułu Administracja jest możliwy z okna wyboru modułu: Rysunek 7. Uruchomienie modułu Administracja Okno jest otwierane na ekranie po zalogowaniu się do systemu użytkownika o uprawnieniach administratora oraz w trakcie pracy programu, po wyborze przycisku opcji Zmień moduł ma pasku narzędzi: Rysunek 8. Zmiana modułu Podstawowe funkcje modułu Administracja to zarządzanie użytkownikami oraz definiowanie metki programu Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie użytkownikami możliwe jest z poziomu listy użytkowników, do której uzyskuje się dostęp za pomocą menu "System -> Użytkownicy systemu". strona 12/45

13 Rysunek 9. Otwarcie listy użytkowników Po wybraniu opcji menu na ekranie wyświetlane jest okno z listą zarejestrowanych użytkowników systemu. Wszystkie dalej opisane czynności możliwe są z menu tego okna. Rysunek 10. Okno z listą użytkowników systemu - stan po instalacji systemu Dodanie nowego użytkownika Nowego użytkownika dodaje się używając przycisku na pasku narzędzi lub polecenia menu "Edycja" -> "Dopisz": Rysunek 11. Lista użytkowników systemu menu Edycja lub opcji menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy: strona 13/45

14 Rysunek 12. Lista użytkowników systemu - menu kontekstowe - Dopisz Na ekranie wyświetlane jest okno, umożliwiające wpisanie danych nowego użytkownika, określenie jego roli, przypisanie do oddziału oraz wskazanie zakresu dokumentów, do których będzie miał dostęp. Rysunek 13. Okno edycji danych użytkownika Do pola "Identyfikator" wpisujemy login użytkownika. Pole "Rodzaj" decyduje o uprawnieniach. Możliwe wartości tego pola to "Administrator" i "Użytkownik". Dalej podajemy dane personalne użytkownika, przypisujemy go do oddziału, określamy dostęp do dokumentów (należy wskazać oddział lub wszystkie dokumenty w systemie) oraz (opcjonalnie) numer telefonu. System pozwala na wydzielenie w ramach jednego archiwum odrębnych grup dokumentów dla oddziałów, działów lub placówek firmy i przypisanie do tych grup uprawnionych użytkowników. Definiowanie oddziałów jest dostępne w module Administracja, pozycja w menu Definicje -> Zawartość słowników (patrz rozdział ). Dokument zapisany przez użytkownika jest automatycznie przypisany do jego oddziału i udostępniany użytkownikom tego oddziału oraz innym, posiadającym dostęp do wszystkich dokumentów. Po wybraniu operacji "Zapisz" następuje zapytanie o hasło: strona 14/45

15 Rysunek 14. Okno definiowania lub zmiany hasła Należy podać i powtórzyć nowe hasło Hasło nadane przez administratora powinno zostać zmienione przez użytkownika po pierwszym logowaniu Modyfikacja danych użytkownika Klikając dwukrotnie na wiersz z danymi wybranego użytkownika, używając przycisku lub wybierając opcję "Modyfikuj" z menu kontekstowego, otwieramy okno edycji danych podświetlonego użytkownika. Zmiany można wprowadzać we wszystkich polach, poza identyfikatorem (loginem). Rysunek 15. Lista użytkowników systemu - menu kontekstowe - Modyfikuj Zmiana hasła użytkownika Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia administratora, odpowiednią opcję znajdzie w module "Administracja " w menu "Edycja". W przeciwnym wypadku opcja "Zmień hasło" znajduje się w menu "Plik": Rysunek 16. Zmiana hasła w module Dokumenty - wybór z menu strona 15/45

16 Po wybraniu funkcji, w wyświetlonym oknie zmiany hasła (Rysunek 14) - należy podać hasło obowiązujące dotychczas, a następnie dwukrotnie nowe hasło i zatwierdzić przyciskiem "OK". Dodatkowo możliwość zmiany hasła każdego użytkownika posiada Administrator. W tym celu należy wybrać użytkownika z listy zarejestrowanych użytkowników poprzez podświetlenie właściwego wiersza na liście, a następnie: wybrać opcję "Zmień hasło" z menu kontekstowego (Rysunek 15), użyć przycisku na pasku narzędzi, lub użyć opcji menu "Edycja -> Zmiana hasła" (Rysunek 11) Usuwanie użytkownika W celu usunięcia użytkownika z systemu należy po otwarciu listy (rys. 8) i podświetleniu pozycji do usunięcia wybrać opcję "Kasuj" z menu kontekstowego (rys.12), użyć przycisku na pasku narzędzi, użyć opcji menu "Edycja -> Kasuj", lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + U. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez operatora. Rysunek 17. Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji z listy 3.2. Definiowanie metki dokumentu Każdy dokument, przechowywany w systemie earchiwista opatrzony jest metką, czyli zestawem danych (właściwości) umożliwiających jego późniejsze wyszukanie w archiwum oraz dostarczających informacji o pliku źródłowym: strona 16/45

17 Rysunek 18. Przykładowa metka dokumentu Bazowy zestaw pól metki, dostarczany wraz z systemem, jest przedstawiony na rysunku poniżej: Rysunek 19. Definicja metki dokumentu - pola systemowe Powyższych pozycji nie można usunąć ani modyfikować, ale można zmienić ich status na nieaktywny nie będą wówczas widoczne dla użytkowników. Część danych metki jest wypełniana automatycznie po wskazaniu pliku do wczytania lub zapisie do archiwum. Są to: Nazwa, rodzaj i data pliku, Data wpisania do archiwum, Właściciel, Oddział, Data modyfikacji, Modyfikował, Nr dokumentu, opis, nr ewidencyjny sprawy te pola są wypełniane automatycznie przy wczytywaniu komunikatów XML, wymienianych z strona 17/45

18 systemami ECS i CELINA na podstawie ich zawartości. Dokładny opis sposobu wypełniania tych danych jest opisany w rozdziale System źródłowy, Identyfikator dokumentu w systemie źródłowym pola wykorzystywane do współpracy earchiwisty z innymi systemami, np. systemem PLANUS. Na starcie programu są nieaktywne. System earchiwista pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości dodatkowych właściwości dokumentu (pól metki), zależnie od potrzeb użytkowników. Właściwości te mogą przyjmować dowolne wartości, ale w pewnych przypadkach celowe jest ograniczenie ich wartości do określonego zbioru, definiowanego za pomocą słownika. Jeden słownik może być wykorzystywany w kilku polach metki (przykład: pola "Nadawca", "Odbiorca", Klient mogą być wypełniane danymi ze wspólnego słownika "Kontrahent"). W programie istnieje jeden słownik systemowy "Oddziały", którego zawartość może być edytowana przez użytkownika, ale słownik ten nie może być usuwany ani nie można zmienić jego nazwy. Użytkownik może założyć dowolną liczbę słowników, w każdym definiując dowolny zbiór dopuszczalnych wartości. Kolejne rozdziały opisują czynności związane z modyfikacją zestawu pól metki oraz słowników Definiowanie nowej pozycji metki Użytkownik może poszerzać zakres danych, opisujących dokumenty, przez dodawanie nowych właściwości do definicji metki. W tym celu należy: wybrać opcję "Dopisz" z menu kontekstowego, użyć przycisku na pasku narzędzi, użyć opcji menu "Edycja -> Dopisz ". strona 18/45

19 Rysunek 20. Menu listy pozycji metki dokumentu Na ekranie zostanie wyświetlone okno edycyjne: Rysunek 21. Definiowanie nowej pozycji metki Okno należy wypełniać w następujący sposób: Nazwa nazwa pola, wyświetlana na metce pliku; Opis dodatkowy opis danych, zapisywanych w tym polu Indeks liczba całkowita, wskaźnik określający kolejność pól na metce oraz na liście dokumentów. Na rysunku 18 podano indeks 35, co oznacza, że nowe pole będzie wyświetlane pomiędzy polami Opis i Nr dokumentu (rys.18). Widoczny na liście pole pozwalające włączyć lub wyłączyć widoczność pola na liście dokumentów; Typ wartości określenie, jakiego typu wartość będzie zapisywana w tym polu: tekst, liczba czy data; Typ edycji: o Edycja - oznacza swobodne wprowadzanie danych przez użytkownika z klawiatury, strona 19/45

20 o o o Słownik dane będą pochodziły ze słownika (patrz opis w rozdziale ), Słownik + edycja dane mogą być wybierane ze słownika, ale system dopuszcza dopisanie treści spoza słownika ręcznie, System dane są wypełniane automatycznie przez system podczas rejestracji dokumentu (użytkownik nie może ich zmieniać). Rysunek 22. Typy edycji dla pola metki Status aktywny lub nieaktywny; Pola w statusie Nieaktywny nie będą widoczne dla użytkownika. Zmiana statusu zastępuje usunięcie pola metki, co jest niemożliwe, jeżeli chociaż raz zostało wypełnione. Pola systemowe o statusie Nieaktywny są nadal wypełniane danymi, choć nie są widoczne dla użytkownika. Definicja w chwili zapisu uzupełniana jest danymi systemowymi, zawierającymi informację o dacie utworzenia lub modyfikacji definicji oraz loginie osoby, która tego dokonała: Rysunek 23.Definiowanie nowej pozycji metki - informacje systemowe Zapis definicji umożliwia jej użycie podczas rejestracji nowego dokumentu w archiwum oraz uzupełnienie informacji dla dokumentów już wcześniej zarejestrowanych Modyfikacja pozycji metki W celu modyfikacji pola metki dokumentu celu należy wskazać odpowiednią pozycję na liście (Rysunek 19) a następnie dwukrotnie kliknąć na niej myszą lub : wybrać opcję " Modyfikuj " z menu kontekstowego (Rysunek 20), użyć przycisku na pasku narzędzi, strona 20/45

21 użyć opcji menu "Edycja -> Modyfikuj ". Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać przyciskiem "Zapisz". Dla pozycji metki predefinowanych w systemie dostępna jest ograniczona edycja - dopuszczalna jest zmiana indeksu, znacznika widoczności na liście dokumentów oraz statusu: Rysunek 24. Metka dokumentu - ograniczona edycja pól systemowych Usunięcie pozycji metki Funkcja usunięcia jest dostępna tylko dla pozycji metki, zdefiniowanych przez użytkownika. W tym celu należy po otwarciu listy i zaznaczeniu pozycji do usunięcia: wybrać opcję "Kasuj" z menu kontekstowego (Rysunek 20), użyć przycisku z graficznego menu listy, użyć opcji menu "Edycja -> Kasuj", lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + U. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez operatora. Usunięcie nie jest możliwe dla właściowości systemowych oraz już wypełnionych danymi Zarządzanie słownikami System umożliwia użytkownikowi definiowanie dowolnych zbiorów wartości, służących do wypełniania pól metki dokumentu. Taki zbiór danych nazywany jest słownikiem. Tworzenie słownika odbywa się w dwóch krokach: o Utworzenie nowego rodzaju słownika o Definiowanie wartości (pozycji) słownika. Uwaga! Jednym z rodzajów słowników są Oddziały. Ze względu na specyficzne wykorzystanie, system nie pozwala na jego usunięcie oraz zmianę nazwy. Nie należy również zmieniać oznaczenia oddziału w słowniku, jeżeli zostało ono wykorzystane przy zakładaniu kont użytkowników. strona 21/45

22 Utworzenie nowego rodzaju słownika W celu utworzenia nowego słownika należy wybrać w menu programu pozycję "Definicje -> Rodzaje słowników" : Rysunek 25. Dostęp do listy słowników - wybór z menu Na wyświetlonej liście Rodzaje słowników należy wybrać funkcję dopisania nowej pozycji poprzez: użycie przycisku na pasku narzędzi lub polecenia menu "Edycja" -> "Dopisz" lub opcji menu kontekstowego "Dopisz": Rysunek 26. Menu listy rodzajów słowników - Dopisz Na ekranie zostanie wyświetlone okno, umożliwiające dopisanie nowego rodzaju słownika: Rysunek 27. Definiowanie nowego słownika Polecenie "Zapisz" powoduje dodanie nowego słownika w systemie Modyfikacja nazwy słownika W celu modyfikacji nazwy słownika, zarejestrowanego w systemie, należy na liście słowników zaznaczyć nazwę do zmiany, a następnie klikając dwukrotnie lub strona 22/45

23 używając przycisku lub wybierając opcję "Modyfikuj" z menu kontekstowego otworzyć okno edycji wybranego słownika. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek należy zapisać zmienioną nazwę przyciskiem "Zapisz" Usuwanie słownika z system W celu usunięcia słownika z listy należy po otwarciu listy i zaznaczeniu nazwy do usunięcia wybrać opcję "Kasuj" z menu kontekstowego (Rysunek 26), użyć przycisku z graficznego menu listy, użyć opcji menu "Edycja -> Kasuj", lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + U. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez operatora. Uwaga! Słownik może być usunięty z systemu dopiero po wcześniejszym skasowaniu wszystkich jego pozycji Definiowanie zawartości słownika W celu dopisania pozycji do słownika należy użyć opcji menu "Definicje -> Zawartość słowników": Rysunek 28. Definiowanie wartości słowników - wybór z menu Na ekranie zostanie wyświetlone okno edycji zawartości słowników: Rysunek 29. Edycja zawartości słowników strona 23/45

24 Jest ono podzielone na dwie części: w lewej części okna znajdują się zdefiniowane rodzaje słowników, a z prawej widzimy zawartość wybranego (zaznaczonego) słownika. Każdy element słownika posiada dwa pola: wartość, która po wyborze zapisywana jest w polu metki dokumentu oraz opis tej wartości. W celu dopisania nowej pozycji do słownika należy najpierw zaznaczyć z lewej strony właściwą nazwę słownika, a następnie kliknąć myszką z prawej strony i użyć ikony, polecenia menu "Edycja" -> "Dopisz" opcji menu kontekstowego "Dopisz" lub Wstaw, lub skrótu klawiaturowego Crtl + D. Rysunek 30. Dodanie nowej wartości do słownika W prawej części okna zostanie dodany pusty wiersz, do którego można wpisać nową wartość i opis. Po zakończeniu dopisywania nowych wartości należy użyć polecenia "Plik -> Zapisz" lub ikony, aby wprowadzone wartości zostały zapamiętane. W przypadku, gdy zmienimy słownik lub zamkniemy okno edycji, program zapyta, czy zapisać zmiany. Odpowiedź "Tak" spowoduje zapisanie nowo wprowadzonych wartości (zapis słownika z usuniętymi wartościami), odpowiedź "Nie" spowoduje wykonanie operacji bez zapisu, a "Anuluj" powrót do edycji słownika Modyfikacja i usuwanie zawartości słownika W oknie pokazanym powyżej (Rysunek 29), można zmodyfikować wartości przez edycję tekstu poszczególnych wpisów oraz usuwać pozycje nieaktualne. W celu usunięcia wpisu w słowniku należy podświetlić jego wartość w prawej części okna a następnie: wybrać opcję "Kasuj" z menu kontekstowego, użyć przycisku z graficznego menu listy, użyć opcji menu "Edycja -> Kasuj", lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + U. Efekt usunięcia jest natychmiastowy, ale wymaga potwierdzenia podczas zapisu całego słownika po zmianach Wykorzystanie słownika Zdefiniowany słownik może być używany do wypełniania metki dokumentu podczas jego zapisu do archiwum. W tym celu podczas definiowania pozycji metki strona 24/45

25 należy podać typ edycji = Słownik Lub Słownik + edycja a następnie wskazać zdefiniowany wcześniej słownik. Słownik może być rozszerzany o nowe pozycje w dowolnym momencie. Rysunek 31. Powiązanie pozycji metki ze słownikiem 3.3. Pozostałe funkcje administracyjne Import danych z programu ECSView System earchiwizator wyposażono w mechanizm, umożliwiający automatyczne zaimportowanie komunikatów XML przechowywanych w bazie danych programu ECSView. Import można przeprowadzić na stacji roboczej, na której zainstalowano programy earchiwista i ESCView. Uwaga! Przed uruchomieniem importu należy sprawdzić, czy na stanowisku, na którym będzie uruchamiany import zainstalowany jest poprawnie działający program ECSView. W celu uruchomienia importu należy wybrać w menu pozycję Plik -> Import z ECSView : Rysunek 32. Import z ECSView - wybór z menu System wyświetli informację o konieczności zapewnienia dostępu do bazy danych systemu ECSView: strona 25/45

26 Rysunek 33. Import z ECSView - informacja dla użytkownika Po naciśnięciu przycisku TAK, jeżeli system stwierdzi brak dostępu do bazy ECSView, wyświetlona zostanie informacja o błędzie: Rysunek 34. Import z ECSView - brak dostępności bazy danych W takim przypadku należy skontaktować się z pomocą SKG na numer podany na końcu podręcznika. Po udanym podłączeniu do bazy danych systemu ECSView system wyświetli okno, w którym należy określić parametry importu. Rysunek 35. Import z ECSView - parametry importu Parametry określające dokumenty do zaimportowania: Rodzaj dokumentu do importu. Należy wybrać z listy rodzaj dokumentów, które będą importowane (jedna operacja importu dotyczy jednego rodzaju dokumentów). strona 26/45

27 Na liście dostępne są wszystkie rodzaje dokumentów występujące w bazie ECSView z podaną ilością tych dokumentów; Pomijaj zaimportowane. Jeśli opcja jest zaznaczona (wartość domyślna) system nie będzie zapisywał dokumentów, które zostały wcześniej zaimportowane. Parametry określające sposób zapisu w bazie systemu earchiwista: Właściciel pole wypełniane z listy użytkowników systemu. Określa użytkownika, któremu zostaną przypisane (zostanie właścicielem) zaimportowane dokumenty; Segregator i Teczka, do których zostaną zapisane dokumenty. Pozostałe (systemowe) pola metki są wypełniane automatycznie podczas importu według takich samych zasad, jak podczas ręcznego dodawania komunikatów XML do archiwum (patrz rozdział 4.2.1). Po określeniu parametrów należy uruchomić proces importu naciskając przycisk Importuj. System wyświetli komunikat: Rysunek 36. Import z ECSView - potwierdzenie Po potwierdzeniu przyciskiem Tak rozpocznie się import. Zakończenie procesu jest sygnalizowane komunikatem: Rysunek 37. Import z ECSView koniec importu Uwaga! Operacja importu plików jest czasochłonna. Rzeczywisty czas importu zależy od ilości i wielkości importowanych dokumentów Aktywacja licencji Funkcja uruchamia okno aktywacji licencji, opisane już wcześniej w rozdziale 2.5 (Pierwsze uruchomienie programu). Funkcja umożliwia aktywację nowego kodu licencji, jego zamianę oraz podgląd kodu licencji dla tego stanowiska. strona 27/45

28 4. Dokumenty Dokumenty to podstawowy moduł programu, umożliwiający dodawanie dokumentów do archiwum, ich wyszukiwanie, pobranie i podgląd. Moduł jest uruchamiany automatycznie po zalogowaniu użytkownika nie posiadającego roli Administratora. Administrator wybiera moduł z listy modułów dostępnej po zalogowaniu lub pod przyciskiem na pasku narzędzi: Rysunek 38. Uruchomienie modułu Dokumenty przez Administratora Po uruchomieniu modułu na ekranie wyświetlane jest okno listy dokumentów w archiwum. strona 28/45

29 4.1. Lista dokumentów w archiwum Jest po podstawowe okno programu, z którego dostępne będą wszystkie funkcje obsługi dokumentów. Rysunek 39. Okno z listą dokumentów w archiwum. Dokumenty w archiwum rozmieszczone są w dwupoziomowej strukturzepoziom pierwszy nazywany jest Segregatorem, poziom drugi to Teczka. Struktura Segregatorów/ Teczek jest wyświetlana w postaci drzewa po lewej stronie okna listy. Liczba w nawiasie wskazuje liczbę dokumentów w danym Segregatorze / Teczce. Po stronie lewej wyświetlana jest lista dokumentów, spełniających warunek wyszukiwania, przyporządkowanych do wskazanego Segregatora/Teczki. Warunek wyszukiwania oraz liczba wyszukanych dokumentów są wyświetlane u dołu listy. Rysunek 40. Zawartość listy dokumentów Przypisanie dokumentu do Segregatora / Teczki jest wymagane w funkcji zapisu nowego dokumentu. Struktura rozbudowuje się w miarę rejestrowania nowych dokumentów w archiwum. Każdy z dokumentów zapisywany jest w archiwum wraz z metką, będącą zbiorem właściwości, umożliwiających jego późniejsze odszukanie i identyfikację. strona 29/45

30 Metka zawiera zarówno dane systemowe, wypełniane automatycznie (w kolorze szarym), jak i dodatkowe informacje podawane ręcznie, umożliwiające w przyszłości każdemu z użytkowników systemu wyszukanie i zidentyfikowanie dokumentu (pola w kolorze białym) Dodawanie dokumentu do archiwum W celu dodania nowego dokumentu elektronicznego (pliku) do archiwum należy: wybrać opcję "Dopisz" z menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy, użyć przycisku na pasku narzędzi, użyć opcji menu "Edycja -> Dopisz ". Rysunek 41. Dodawanie dokumentu do archiwum - wybór funkcji w menu Na ekranie zostanie wyświetlone puste okno metki dokumentu: strona 30/45

31 Rysunek 42. Edycja metki dokumentu Po naciśnięciu przycisku Dołącz na ekranie wyświetlane jest okno wyboru pliku do archiwizacji: Rysunek 43. Okno wyboru pliku do archiwizacji Uwaga! System pozwala na wczytanie plików o maksymalnej wielkości do 100 Mb. Nazwa i ścieżka dostępu wybranego pliku są automatycznie wyświetlane na metce dokumentu: strona 31/45

32 Rysunek 44. Przykład wypełnienia metki dokumentu Po dołączeniu dokumentu i wypełnieniu metki należy zapisać: Przycisk Zapisz i zamknij zapisuje plik wraz z metką bazie danych, a następnie wyświetla zapytanie o kolejny dokument: Po wybraniu przycisku Tak system czyści dane metki, pozostawiając wybrane wcześniej Segregator i Teczkę, przycisk Nie zamyka metkę i kończy operację dodania. Przycisk Zapisz kończy edycję danych i wyświetla pełną zawartość metki dokumentu (wraz z danymi wypełnianymi automatycznie przez system: strona 32/45

33 Rysunek 45.Metka dokumentu po zapisie do archiwum. Przycisk Anuluj pozwala na rezygnację z zapisu dokumentu i zamknięcie okna metki. Jeżeli podano nową nazwę Segregatora lub Teczki, to zostaną one automatycznie utworzone w systemie i dodane do struktury widocznej po lewej stronie listy dokumentów: Rysunek 46. Nowy Segregator / Teczka Wszystkie wypełnione metki mogą być wykorzystane do wyszukania dokumentu. Zakres danych zawartych w metce może być modyfikowany przez administratora systemu Dodawanie do archiwum komunikatów XML z systemów celnych Podczas zapisywania do archiwum komunikatów XML wysyłanych do systemów celnych (CELINA, ECS, NCTS) oraz otrzymywanych zwrotnie, niektóre dane, zawarte w treści tych komunikatów, są automatycznie przenoszone do metki dokumentu. Listę tych danych oraz pola metki, do których są przenoszone prezentuje poniższa tabela: strona 33/45

34 Rodzaj komunikatu PZC POD SAD DS PWD Pole metki dokumentu Wskaźnik do atrybutu Nr dokumentu Nr sprawy Opis Lista numerów faktur, podanych w atrybutacjch : /PZC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/ dla kodów N380 i N935 Nr dokumentu Nr sprawy Nr dokumentu Opis Lista numerów faktur, podanych w atrybutacjch : dla kodów N380 i N935 Nr dokumentu Nr dokumentu WOU Nr dokumentu Nr sprawy CLNE Nr dokumentu Nr sprawy CLNR Nr dokumentu Nr sprawy IE507 Nr dokumentu Nr sprawy IE513, Nr dokumentu IE513B, IE513C Nr sprawy Opis Lista numerów faktur, podanych w atrybutacjch : /IE513/SprostowanieZgloszenia/Towar/ /IE513B/SprostowanieZgloszenia/Towar/ /IE513C/SprostowanieZgloszenia/Towar/ dla kodów N380 i N935 IE514 Nr dokumentu Nr sprawy IE515, Nr dokumentu IE515B, IE515C, IE515XY Opis Lista numerów faktur, podanych w atrybutacjch : dla kodów N380 i N935 IE528 Nr dokumentu Nr sprawy IE529 Nr dokumentu Nr sprawy IE547 Nr dokumentu IE599 Nr dokumentu Nr sprawy Opis Lista numerów faktur, podanych w atrybutacjch: /IE599/PotwierdzenieWywozu/Towar/ dla kodów N380 i N935 strona 34/45

35 IE15 Nr dokumentu IE28 Nr dokumentu Nr sprawy IE29 Nr dokumentu Nr sprawy IE45 Nr sprawy 4.3. Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie proste polega na odszukaniu w systemie i wyświetleniu na liście dokumentów, spełniających jeden lub kilka prostych warunków. Kryteria wyszukiwania można budować w prosty sposób w oparciu o zawartość metki dokumentu. Funkcja wyszukiwania jest dostępna na wyświetlonej liście dokumentów po wybraniu : Pozycji Wyszukiwanie -> Proste w menu programu lub Przycisku na pasku narzędzi. Rysunek 47. Uruchomienie wyszukiwania prostego Po uruchomieniu funkcji na oknie wyświetlone zostanie okno pozwalające na podanie kryteriów wyszukiwania: strona 35/45

36 Rysunek 48. Wyszukiwanie proste - kryteria W wyświetlonym oknie należy podać wyszukiwane wartości dla dowolnych pól metki: Jeżeli pole jest liczbowe, w kryterium wpisuje się wartość liczbową. Jeżeli pole jest typu daty, w kryterium należy umieścić konkretną datę. Dla pola tekstowego można podać całą wartość, początek lub dowolny fragment tekstu. System domyślnie szuka wartości rozpoczynających się od wpisanego tekstu. Jeżeli system ma wyszukać wszystkie wystąpienia podanego ciągu znaków w dowolnym miejscu pola, to należy zaznaczyć znacznik "Zawiera" z prawej strony okna. System nie rozróżnia w tekście małych i dużych liter. Dla pól "Segregator i "Teczka" dostępne są podpowiedzi na rozwijalnych listach: Rysunek 49. Wyszukiwanie proste - wybór wartości ze słownika strona 36/45

37 Po wypełnieniu wymaganych kryteriów przyciskiem "OK" uruchamia się proces wyszukiwania. Warunek, według którego zostały wyszukane dokumenty, oraz łączna ich liczba są wyświetlane na dole okna listy: Rysunek 50. Pasek stanu listy dokumentów Na liście zostają wyświetlone te dokumenty, które spełniają wszystkie podane warunki. Na drzewie po lewej stronie okna zostają wyświetlone te Segregatory/Teczki, które zawierają wyszukane dokumenty, wraz z liczbą pozycji: Rysunek 51. Wynik wyszukiwania prostego 4.4. Wyszukiwanie złożone Wyszukiwanie złożone pozwala na definiowanie bardziej rozbudowanych warunków wyszukiwania dokumentów poprzez budowanie wyrażeń logicznych, zawierających wiele kryteriów powiązanych operatorami logicznymi "I" i "LUB. Funkcja wyszukiwania złożonego jest dostępna na wyświetlonej liście dokumentów po wybraniu : Pozycji Wyszukiwanie -> Złożone w menu programu lub Przycisku na pasku narzędzi: strona 37/45

38 Rysunek 52. Uruchomienie wyszukiwania złożonego Po uruchomieniu funkcji na oknie wyświetlone zostanie okno umożliwiające na definiowanie kryteriów wyszukiwania: Rysunek 53. Wyszukiwanie złożone - okno definiowania kryteriów Pojedyncze kryterium wyszukiwania definiujemy następująco: w kolumnie Pole wybieramy jedno z pól metki: Rysunek 54. Wyszukiwanie złożone - wybór pola metki strona 38/45

39 a następnie wybieramy operator i wpisujemy wartość: Rysunek 55. Wyszukiwanie złożone - wybór operatora kolejne kryteria dodajemy przyciskiem Dopisz i łączymy wyrażeniem logicznym I lub LUB : Rysunek 56. Wyszukiwanie złożone - przykładowe kryteria Przycisk "Usuń" kasuje jeden wskazany wiersz, a "Wyczyść" usuwa całe wyrażenie złożone. Wyszukiwanie uruchamia się przez użycie przycisku "OK". W przykładzie pokazanym na rysunku wyszukane zostaną wszystkie komunikaty XML IE528 dodane do archiwum w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Analogicznie, jak przy wyszukiwaniu prostym, warunek wyszukiwania jest wyświetlany na dole listy: Rysunek 57. Wynik wyszukiwania złożonego strona 39/45

40 4.5. Podgląd i modyfikacja dokumentu w archiwum. Wszystkie operacje dla dokumentu przechowywanego w archiwum są dostępne z okna metki. W celu jego otwarcia na ekranie należy: dwukrotnie kliknąć w wybrany wiersz na liście dokumentów; użyć opcji "Podglądaj" w menu kontekstowym; użyć opcji menu "Edycja" -> "Podglądaj" lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + G. Rysunek 58. Podgląd dokumentu w archiwum - wybór z menu listy "Dokumenty" Po wykonaniu jednej z powyższych czynności na ekranie wyświetlane jest okno podglądu metki dokumentu: Rysunek 59. Metka dokumentu - podgląd strona 40/45

41 w którym widoczne są zarejestrowane dane opisujące dokument oraz przyciski dodatkowych operacji: "Zapisz i zamknij" przycisk aktywny w trybie edycji, uruchamia zapis zmian wprowadzonych w zawartości metki i zamyka okno na ekranie; "Zapisz" przycisk aktywny w trybie edycji, uruchamia zapis wprowadzonych zmian i przywraca tryb podglądu okna; "Anuluj" powoduje zamknięcie podglądu metki z zaniechaniem ewentualnych zmian w opisie, dokonanych w trybie edycji; Dołącz operacja umożliwiająca wskazanie na dysku pliku do zapisania w archiwum, aktywna wyłącznie podczas dodawania nowego pliku do archiwum; Pobierz - umożliwia pobranie i zapisanie w lokalnych zasobach komputera kopii dokumentu z archiwum. Po uruchomieniu funkcji system wyświetli standardowe okno Zapisz jako systemu Windows. Pozostałe akcje są opisane w kolejnych podrozdziałach podręcznika Operacja Edytuj Przycisk Edytuj" przestawia okno w tryb edycyjny umożliwiając modyfikację danych metki dokumentu. Operacja jest dostępna wyłącznie dla właściciela dokumentu. W trybie edycyjnym wyświetlane są tylko te pola metki, które są dostępne do modyfikacji - nie są wyświetlane nieedytowalne właściwości pliku wypełniane automatycznie przez system. Rysunek 60. Metka dokumentu edycja W trybie edycji jest udostępniany przycisk Zastąp, który pozwala zamienić plik przechowywany w archiwum na inny, np. na nowszą wersję dokumentu elektronicznego. strona 41/45

42 Operacja Otwórz Operacja umożliwia odczyt pliku z archiwum i wyświetlenie jego zawartości w programie zewnętrznym, obsługującym dany format pliku (zgodnie z zapisem w polu Typ pliku ). Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom systemu, operacja jest ograniczona do plików w formatach: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, XML, TXT, JPG, JPEG, GIF. Plik nie zostanie otwarty, jeżeli na komputerze użytkownika nie zainstalowano żadnej aplikacji pozwalającej na jego podgląd Operacje Podgląd i Wydruk Operacje te są dostępne dla wybranych komunikatów XML wymienianych z systemami celnymi. W obecnej wersji systemu są to: SAD i PZC z systemu CELINA oraz IE507, IE513, IE515, IE529, IE547, IE599 z systemu ECS Usuwanie dokumentu z archiwum Usunięcia dokumentu z archiwum może dokonać wyłącznie jego właściciel, czyli użytkownik, który wcześniej go zarejestrował. W celu usunięcia dokumentu należy zaznaczyć go na liście dokumentów w przeglądarce, a następnie: wybrać opcję "Kasuj" z menu kontekstowego, użyć przycisku z graficznego menu listy, użyć opcji menu "Edycja -> Kasuj", lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + U. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez operatora. strona 42/45

43 5. Dodatkowe operacje na listach Wszystkie listy w systemie earchiwista, takie jak lista dokumentów, lista użytkowników, definicja metki itp. wyposażono w funkcje ułatwiające ich przeglądanie takie jak sortowanie danych i wyszukiwanie wiersza, zawierającego określone dane Sortowanie Funkcja Sortuj jest dostępna w menu listy Edycja -> Sortuj, pod przyciskiem Na pasku narzędzi lub skrótem klawiszowym Ctrl + S: Rysunek 61. Uruchomienie funkcji sortowania Po uruchomieniu funkcji system wyświetla okno do definiowania kolejności sortowania: Rysunek 62. Definiowanie kolejności sortowania W celu przesunięcia kolumny z listy dostępnych na listę kolejności sortowania lub odwrotnie należy złapać ją myszą i przesunąć na drugą stronę okna. Dane na liście zostaną posortowane po naciśnięciu przycisku OK. strona 43/45

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo