Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Bartoszyce: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2011/S Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11, attn: Krzysztof Adamczuk, Renata Kuźmowicz, POLSKA Bartoszyce. Tel Fax (, , 2011/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania. Zamiast: II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala, dezynfekcji b) segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania c) dystrybucji posiłków i prowadzenia kuchenek oddziałowych d) transportu wewnętrznego i usług pomocniczych w oddziałach Szpitala 2. Wymagania ogólne: a) Oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w pkt 1. b) Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej. c) Wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum działania (B,V,F,Tbc), V osłonkowe i nieosłonkowe, spełniać wymogi ustawy z dnia r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 252 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie przywołanej ustawy, w tym rozporządzenia z dnia r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. z 2003 r. nr 16 poz. 150), ustawy z dnia r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać, odpowiednio do ich rodzaju, następujące dokumenty: karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, atest na środki myjące i konserwujące. Powyższe środki winny być zatwierdzone przez "Zespół Higieny i Epidemiologii Szpitalnej" Zamawiającego w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. 1/12

2 2/12 d) Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia r., o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy. e) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym. f) Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy szpitala. g) Wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne szpitala z określeniem czasu wykonywania czynności. h) Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy, jakość wykonywanych czynności będzie podlegała comiesięcznej ocenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. i) Wykonawca każdorazowo udostępni Zamawiającemu protokoły z kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje, dotyczące przedmiotowej usługi. j) Jeżeli Wykonawca zastosuje dla części ceny swej oferty stawkę podatku od towarów i usług inną niż 23 % lub uzna że część ceny oferty jest zwolniona od tego podatku, przedstawi on opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi) dotyczącą zasadności takiego działania. Opinię tę należy przedstawić przed wystawieniem pierwszej faktury (wymaga się jej załączenie do oferty). 3. Wymogi co do personelu Wykonawcy a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. b) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: aktualne badania i szczepienia ochronne p/wzw, zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy); Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży za wyjątkiem następujących barw (używanych przez personel Zamawiającego): białej, zielonej operacyjnej (tj. ciemnozielonej), niebieskiej operacyjnej (tj. ciemnoniebieskiej), identyfikatory imienne. c) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, poszanowania godności pacjentów, zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych, przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu. d) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu zamówienia nie mniej niż 65 osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu e) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi służbami szpitala a w szczególności BHP i działem epidemiologicznym 4.1 Usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości oraz dezynfekcji, w pomieszczeniach Szpitala obejmuje w szczególności: a) sprzątanie z użyciem własnych urządzeń środków czystości i środków dezynfekcyjnych 2/12

3 3/12 b) mycie i dezynfekcję powierzchni pomieszczeń c) mycie i dezynfekcję (sprzętów, stołów łóżek itd.:), d) tzw. serwis całodobowy (minimum 3 osoby w godz. 19:00-7:00) mający na celu całodobowe zapewnienie czystości również w całym Szpitalu (w razie nagłej i wyjątkowej potrzeby) e) ciągłe zapewnianie środków higienicznych oraz ciągłe zapewnianie czystości w toaletach i innych pomieszczeniach Wykaz sprzątanych powierzchni z podziałem na strefy higieniczne określa załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy zakres czynności i częstotliwość ich wykonywania określa "Plan sprzątania szpitala" stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. Usługa będzie wykonywana również w dni wolne od pracy W zakresie ww. usługi Zamawiający stawia następujące wymagania: a) Wykonawca stosował będzie własny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w szczególności: wózków serwisowych do mycia i dezynfekcji, wózków do transportu środków czystości i dezynfekcyjnych, b) Wykonawca zapewni osobny sprzęt do sprzątania poszczególnych stref higienicznych szpitala, c) Wykonawca zapewni dezynfekcję, pranie i suszenie mopów, d) Wykonawca stosował będzie własne środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni, e) Wykonawca zapewni własne środki myjące- mydło w płynie- oraz zapewni do nich dozowniki jak również w odpowiedniej ilości papier toaletowy i ręczniki papierowe z dozownikami w ilościach gwarantujących 24 godzinne funkcjonowanie toalet szpitalnych jak również wszystkich innych pomieszczeń szpitala wyposażonych w dozowniki f) Nie przeprowadza się rutynowego sprzątania oddziałów w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci: w czasie ciszy nocnej, podczas wizyty lekarskiej, w trakcie wykonywania zabiegów przy pacjencie oraz w czasie wydawania i spożywania posiłków. g) Dezynfekcję - inną niż dezynfekcję powierzchni - Wykonawca przeprowadzać będzie zgodnie z "Planem Sprzątania Szpitala" h) Po wykonanych zabiegach, Wykonawca przeprowadzi dezynfekcję i mycie sal operacyjnych i zabiegowych, i) Wykonawca ma obowiązek przedstawić listę środków stosowanych do dezynfekcji do uprzedniego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz kwartalnie raportować ich zużycie j) Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze i powierzchnię biurową szpitala zgodnie z "Planem Sprzątania Szpitala załącznik nr 2 k) Wykonawca zobowiązany będzie do umycia okien w budynku Szpitala zgodnie"planem Sprzątania Szpitala" załącznik nr 2 l) Wykonawca zapewni całodobowy dyżur personelu sprzątającego w Oddziale Ratunkowym Szpitala, sali porodowej i bloku operacyjnym. m) Wykonawca dostarczy 4 nowe wycieraczki do wejść do szpitala oraz będzie je wymieniał (oddawał do czyszczenia 1 raz w tygodniu w okresie natomiast w okresie dwa razy w tygodniu lub częściej wg potrzeby. Odkurzanie wycieraczek wg Planu Sprzątania Szpitala załącznik nr 2 n) Obsługa szatni chorych znajdującej się w pomieszczeniach niski parter w godzinach 8-16 siedem dni w tygodniu. Przyjmowanie i wydawanie ubrań pacjentom hospitalizowanym z szatni, wypisywanie pokwitowań na przyjęte ubrania, dbanie o czystość worków odzieżowych i pomieszczeń szatni. 5. Usługa segregacji i transportu wewnętrznego surowców wtórnych, odpadów medycznych i odpadów komunalnych. Zamawiający prognozuje objęcie usługą ok Odpady medyczne 86 ton rocznie, odpady komunalne 192 tony rocznie. a) W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji i transportu wewnętrznego własnymi środkami wszystkich odpadów. b) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na wszystkie kategorie odpadów. 3/12

4 4/12 c) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na wszystkie kategorie surowców wtórnych i odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji surowców wtórnych i odpadów (z uwzględnieniem kolorystyki worków) określonej w Procedurze Postępowania z Odpadami w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach d) Transport odpadów z oddziałów Zamawiającego, będzie się odbywał codziennie przez siedem dni w tygodniu dwa razy dziennie w godzinach 10:00-11:00 i 16:00-17:00 e) Do transportu odpadów z miejsca ich powstawania do miejsca ich składowania (kontenerów-odpady komunalne, chłodnie odpady medyczne), Wykonawca będzie używał wózków zamykanych przeznaczonych wyłącznie do tego celu, z tym, że Zamawiający nie wymaga do transportu surowców wtórnych stosowania zamykanych wózków. f) Wózek do transportu odpadów należy pozostawić przed oddziałem. Osoba wykonująca usługę musi być ubrana w odzież ochronną (ubranie robocze, obuwie i rękawice ochronne-gospodarcze). g) Osoba wykonująca usługę zbiera zamknięte worki z odpadami z miejsca składowania do wózka (worki muszą być opisane zgodnie z zarządzeniem j.w.), h) Transport odpadów odbywa się windami oraz drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego, i) Mycie i dezynfekcję wózków do transportu odpadów należy prowadzić po każdym użyciu w wyznaczonym przez Wykonawcę do tego celu miejscu, j) Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości wokół kontenerów a także w chłodni i wokół chłodni k) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dezynfekcje kontenerów i chłodni zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) Wykonawca zobowiązany będzie do transportu odpadów medycznych do szpitalnego magazynu odpadów medycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości, porządku i prowadzenie dezynfekcji w miejscu składowania odpadów medycznych. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie powinno być umyte środkiem myjąco-dezynfekcyjnym. 6. Dystrybucja posiłków i prowadzenie kuchenek oddziałowych a) Obsługa kuchenek oddziałowych wraz z dystrybucja posiłków do pacjenta oraz odbiór po każdym posiłku zastawy stołowej i mycia/wyparzania w zmywarkach oraz mycia i dezynfekcji wózków bemarowych. b) Zakup i uzupełnianie(w razie uszkodzenia, zużycia) odpowiedniej ilości zastawy stołowej jak i sprzętu do prawidłowej obsługi pacjenta czajniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, wózki bemarowe, lodówki itd. c) Odbiór i utylizacja na własny koszt odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakup i dostarczanie pojemników na odpady do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. d) Wydawanie posiłków pacjentom z kuchenek oddziałowych w godzinach: Śniadanie 8:00-8:30. Śniadanie II 10-10:30. Obiad 12:30-13:30. Podwieczorek 15:30-16:00. Kolacja / druga kolacja 17:30-18:00. e) Transport wózków bemarowych "z i do" kuchni leży po stronie wykonawcy wózki powinny być dostarczone minimum trzy razy dziennie do kuchni głównej(chyba że dieta lub zalecenia żywieniowe mówią inaczej w takim wypadku wózki powinny być dostarczone wg ilości wydanych posiłków) celem zapakowania posiłków na co najmniej 30 min przed wydaniem zgodnie z pkt 6.d f) Do obowiązków wykonawcy należy: zakup i uzupełnianie zastawy stołowej wg zapotrzebowania, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych, wykonywanie wszystkich zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ppoż, bhp itd., konserwacji i naprawy urządzeń służących do prawidłowego wykonania usługi w szczególności utrzymania i naprawy zmywarek, lodówek i wózków bemarowych, 4/12

5 5/12 zakup środków chemicznych i dezynfekcyjnych, przeprowadzenia badań mikrobiologicznych z sztućców, zastawy stołowej, wózków bemarowych i blatów roboczych raz na kwartał po 3 próby z dwóch losowo wybranych urządzeń oraz przedstawienie wyników zamawiającemu, zakup wózków bemarowych z rozsuwanymi blatami dwu lub trzy komorowych w zależności od potrzeb oddziałów, prawidłowe wydanie posiłków pacjentom bez udziału personelu szpitala uwaga. Wszystkie czynności opisane w pkt 6.f muszą być wykonane na koszt wykonawcy bez prawa zwrotu poniesionych nakładów przez Zamawiającego. 7. Usługa transportu wewnętrznego, usługi pomocnicze w oddziałach Szpitala i usługa prac przygotowawczych na specjalne okoliczności. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonywanie, przy użyciu własnego sprzętu następujących czynności: a) transport chorych (przy asyście pracownika medycznego Zamawiającego lub samodzielnie) oraz dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, b) zdjęcie lamp i innych punktów oświetleniowych do mycia zgodnie z Planem Sprzątania Szpitala załącznik nr 2 c) przygotowanie, segregacja, liczenie i transport brudnej bielizny do magazynu brudnej bielizny, który będzie odbywać się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godziny 7:00 rano do 15:00, windą przeznaczoną do transportu bielizny brudnej, w zamykanym wózku metalowym przeznaczonym wyłącznie do transportu brudnej bielizny z oznakowanym napisem "brudna bielizna", przez pracownika ubranego w szare ubranie robocze, wózki zapewni wykonawca. Wykonawca zaopatruje oddziały w worki foliowe na brudna bieliznę. d) przekazanie w magazynie brudnej bielizny worków z brudną bielizną do prania e) mycie i dezynfekcja wózków transportujących brudną bieliznę (po każdym użyciu), f) pobranie czystego asortymentu z magazynu czystej bielizny, a następnie transport czystego asortymentu do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, który będzie odbywać się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godziny 7:00 do 15:00 (z tym że czysta bielizna zabiegowa musi zostać dostarczona do Centralnej Sterylizacji do godz. 8:00), windą przeznaczoną do transportu bielizny czystej, przy pomocy zamykanego wózka przeznaczonego wyłącznie do transportu czystego asortymentu i oznakowanego napisem "czysta bielizna", przez pracownika ubranego w białe ubranie robocze (czysta bielizna szpitalna nie może być transportowana równocześnie z brudną bielizną), wózki zapewni wykonawca g) mycie i dezynfekcja wózków transportujących czystą bieliznę szpitalną co dziennie, h) opróżnianie worków z moczem, mycie ssaków, opróżnianie naczyń z wydalin i wydzielin i) utylizacja wydalin i wydzielin ludzkich za pomocą myjni dezynfektorów szt. 6 oraz ręcznie. W tym celu wykonawca dostarczy środki myjąco dezynfekujące do tego typu urządzeń oraz środki myjąco dezynfekujące i odpowiednie pojemniki do mycia ręcznego j) zdejmowanie z pustych łóżek brudnej bielizny pościelowej i innych przeznaczonych do prania elementów łóżek, ścielenie pustych łóżek lub pomoc pracownikowi Zamawiającego przy ścieleniu łóżek zajmowanych przez pacjentów, pomoc w ubieraniu lekarzy na bloku operacyjnym, dezynfekcja i mycie butów operacyjnych k) zdejmowanie zasłon i firanek do prania oraz zakładanie czystych l) wykonywanie czynności pomocniczych w oddziałach Szpitala, a w szczególności: zbieranie naczyń z sal chorych i zmywanie w kuchenkach oddziałowych, rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówek przeznaczonych na żywność pacjentów, pomoc przy obsłudze chorych, wykonywaniu czynności higienicznych, zmianie bielizny, przygotowanie i oznakowanie brudnej bielizny w obrębie oddziału do transportu, rozpakowanie czystej bielizny i włożenie do odpowiednich szaf, zbieranie odpadów komunalnych i medycznych w obrębie oddziału oraz oznakowanie ich zgodnie z instrukcją, przynoszenie pacjentom czystych pojemników na wydaliny i wydzieliny (basen, kaczka, miska nerkowata), wynoszenie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników z wydalinami i wydzielinami, 5/12

6 6/12 opróżnianie, dezynfekcja i mycie urządzeń ssących, pomoc przy przekładaniu, zmianie pozycji chorego w łóżku, wietrzenie sal chorych, reagowanie na wezwania chorego i powiadamianie pielęgniarki, pomoc przy przekładaniu chorego z łóżka na wózek i odwrotnie, przygotowanie łóżka dla pacjenta: zdejmowanie brudnej bielizny, mycie i dezynfekcja łóżka wraz materacem oraz zakładanie czystej bielizny, mycie i dezynfekcja wszelkiego sprzętu ruchomego przy pacjencie: łóżko, szafka, stolik przyłóżkowy, stojak do kroplówek itp, przynoszenie i odnoszenie ubrań chorych do szatni pacjentów, transport materiałów do badań analitycznych w odpowiednich pojemnikach, przemieszczanie ruchomego wyposażenia sal chorych w zależności od potrzeby. 8. Warunki lokalowe świadczenia usługi załącznik do dzierżawy nr 6 1. W celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca może wydzierżawić od Zamawiającego jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. 2. Warunki dzierżawy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 3. Pomieszczenia te będą mogły zostać wykorzystane w szczególności jako szatnie dla pracowników Wykonawcy. Żadne z ww. pomieszczeń nie jest wyposażone w szafki ubraniowe 9. Przejęcie pracowników w trybie art. 23' kodeksu pracy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wstąpił w miejsce Zamawiającego na podstawie art. 23' kodeksu pracy, w stosunek pracy w odniesieniu do 32 pracowników (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - stan na , wykonujących dotychczas prace z zakresu transportu wewnętrznego, usług pomocniczych oraz sprzątania w oddziałach Szpitala. W przypadku nie wykorzystanych urlopów obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej. 10. Uprawnienie Zamawiającego do modyfikacji zakresu usługi: Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania z ważnych przyczyn organizacyjnych - na zasadach określonych w umowie - zakresu usług, w szczególności prawo okresowego zmniejszania powierzchni objętej usługą sprzątania w przypadku remontów. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (11:00). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (11:30). Powinno być: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala, dezynfekcji; b) segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania; c) dystrybucji posiłków i prowadzenia kuchenek oddziałowych; d) transportu wewnętrznego i usług pomocniczych w oddziałach Szpitala. 2. Wymagania ogólne: a) oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w pkt 1; b) sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 6/12

7 7/12 c) wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum działania (B,V,F,Tbc), V osłonkowe i nieosłonkowe, spełniać wymogi ustawy z dnia r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 252 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie przywołanej ustawy, w tym rozporządzenia z dnia r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. z 2003 r. nr 16 poz. 150), ustawy z dnia r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać, odpowiednio do ich rodzaju, następujące dokumenty: karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP. Powyższe środki winny być zatwierdzone przez "Zespół Higieny i Epidemiologii Szpitalnej" Zamawiającego w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. d) wzystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia r., o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy; e) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym; f) przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy szpitala; g) Wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne szpitala z określeniem czasu wykonywania czynności; h) na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy, jakość wykonywanych czynności będzie podlegała comiesięcznej ocenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; i) Wykonawca każdorazowo udostępni Zamawiającemu protokoły z kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje, dotyczące przedmiotowej usługi; j) jeżeli Wykonawca zastosuje dla części ceny swej oferty stawkę podatku od towarów i usług inną niż 23 % lub uzna że część ceny oferty jest zwolniona od tego podatku, przedstawi on opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi) dotyczącą zasadności takiego działania. Opinię tę należy przedstawić przed wystawieniem pierwszej faktury (wymaga się jej załączenie do oferty). 3. Wymogi co do personelu Wykonawcy. a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; b) personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: aktualne badania i szczepienia ochronne p/wzw, zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy); Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży za wyjątkiem następujących barw (używanych przez personel Zamawiającego): 7/12

8 8/12 białej, zielonej operacyjnej (tj. ciemnozielonej), niebieskiej operacyjnej (tj. ciemnoniebieskiej), identyfikatory imienne. c) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, poszanowania godności pacjentów, zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych, przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu. d) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu zamówienia nie mniej niż 65 osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu; e) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi służbami szpitala a w szczególności BHP i działem epidemiologicznym. 4.1 Usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości oraz dezynfekcji, w pomieszczeniach Szpitala obejmuje w szczególności: a) sprzątanie z użyciem własnych urządzeń środków czystości i środków dezynfekcyjnych; b) mycie i dezynfekcję powierzchni pomieszczeń; c) mycie i dezynfekcję (sprzętów, stołów łóżek itd.:); d) tzw. serwis całodobowy (minimum 3 osoby w godz. 19:00-7:00) mający na celu całodobowe zapewnienie czystości również w całym Szpitalu (w razie nagłej i wyjątkowej potrzeby); e) ciągłe zapewnianie środków higienicznych oraz ciągłe zapewnianie czystości w toaletach i innych pomieszczeniach Wykaz sprzątanych powierzchni z podziałem na strefy higieniczne określa załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy zakres czynności i częstotliwość ich wykonywania określa "Plan sprzątania szpitala" stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. Usługa będzie wykonywana również w dni wolne od pracy W zakresie ww. usługi Zamawiający stawia następujące wymagania: a) Wykonawca stosował będzie własny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w szczególności: wózków serwisowych do mycia i dezynfekcji, wózków do transportu środków czystości i dezynfekcyjnych; b) Wykonawca zapewni osobny sprzęt do sprzątania poszczególnych stref higienicznych szpitala; c) Wykonawca zapewni dezynfekcję, pranie i suszenie mopów; d) Wykonawca stosował będzie własne środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni; e) Wykonawca zapewni własne środki myjące - mydło w płynie - oraz zapewni do nich dozowniki jak również w odpowiedniej ilości papier toaletowy i ręczniki papierowe z dozownikami w ilościach gwarantujących 24 godzinne funkcjonowanie toalet szpitalnych jak również wszystkich innych pomieszczeń szpitala wyposażonych w dozowniki; f) nie przeprowadza się rutynowego sprzątania oddziałów w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci: w czasie ciszy nocnej, podczas wizyty lekarskiej, w trakcie wykonywania zabiegów przy pacjencie, oraz w czasie wydawania i spożywania posiłków; g) dezynfekcję - inną niż dezynfekcję powierzchni - Wykonawca przeprowadzać będzie zgodnie z "Planem Sprzątania Szpitala"; h) po wykonanych zabiegach, Wykonawca przeprowadzi dezynfekcję i mycie sal operacyjnych i zabiegowych; 8/12

9 9/12 i) Wykonawca ma obowiązek przedstawić listę środków stosowanych do dezynfekcji do uprzedniego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz kwartalnie raportować ich zużycie; j) Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze i powierzchnię biurową szpitala zgodnie z "Planem Sprzątania Szpitala" załącznik nr 2; k) Wykonawca zobowiązany będzie do umycia okien w budynku Szpitala zgodnie"planem Sprzątania Szpitala" załącznik nr 2; l) Wykonawca zapewni całodobowy dyżur personelu sprzątającego w Oddziale Ratunkowym Szpitala, sali porodowej i bloku operacyjnym; m) Wykonawca dostarczy 4 nowe wycieraczki do wejść do szpitala oraz będzie je wymieniał (oddawał do czyszczenia 1 raz w tygodniu w okresie natomiast w okresie dwa razy w tygodniu lub częściej wg potrzeby. Odkurzanie wycieraczek wg Planu Sprzątania Szpitala załącznik nr 2; n) obsługa szatni chorych znajdującej się w pomieszczeniach niski parter w godzinach 8-16 siedem dni w tygodniu. Przyjmowanie i wydawanie ubrań pacjentom hospitalizowanym z szatni, wypisywanie pokwitowań na przyjęte ubrania, dbanie o czystość worków odzieżowych i pomieszczeń szatni. 5. Usługa segregacji i transportu wewnętrznego surowców wtórnych, odpadów medycznych i odpadów komunalnych. Zamawiający prognozuje objęcie usługą ok Odpady medyczne 86 ton rocznie, odpady komunalne 192 tony rocznie. a) w ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji i transportu wewnętrznego własnymi środkami wszystkich odpadów; b) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na wszystkie kategorie odpadów; c) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na wszystkie kategorie surowców wtórnych i odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji surowców wtórnych i odpadów (z uwzględnieniem kolorystyki worków) określonej w Procedurze Postępowania z Odpadami w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach; d) transport odpadów z oddziałów Zamawiającego, będzie się odbywał codziennie przez 7 dni w tygodniu 2 razy dziennie w godzinach 10:00-11:00 i 16:00-17:00; e) do transportu odpadów z miejsca ich powstawania do miejsca ich składowania (kontenerów - odpady komunalne, chłodnie odpady medyczne), Wykonawca będzie używał wózków zamykanych przeznaczonych wyłącznie do tego celu, z tym, że Zamawiający nie wymaga do transportu surowców wtórnych stosowania zamykanych wózków; f) wózek do transportu odpadów należy pozostawić przed oddziałem. Osoba wykonująca usługę musi być ubrana w odzież ochronną (ubranie robocze, obuwie i rękawice ochronne-gospodarcze); g) osoba wykonująca usługę zbiera zamknięte worki z odpadami z miejsca składowania do wózka (worki muszą być opisane zgodnie z zarządzeniem j.w.); h) transport odpadów odbywa się windami oraz drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego; i) mycie i dezynfekcję wózków do transportu odpadów należy prowadzić po każdym użyciu w wyznaczonym przez Wykonawcę do tego celu miejscu; j) Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości wokół kontenerów a także w chłodni i wokół chłodni; k) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dezynfekcje kontenerów i chłodni zgodnie z obowiązującymi przepisami; l) Wykonawca zobowiązany będzie do transportu odpadów medycznych do szpitalnego magazynu odpadów medycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości, porządku i prowadzenie dezynfekcji w miejscu składowania odpadów medycznych. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie powinno być umyte środkiem myjąco-dezynfekcyjnym. 6. Dystrybucja posiłków i prowadzenie kuchenek oddziałowych; a) obsługa kuchenek oddziałowych wraz z dystrybucja posiłków do pacjenta oraz odbiór po każdym posiłku zastawy stołowej i mycia/wyparzania w zmywarkach oraz mycia i dezynfekcji wózków bemarowych; b) zakup i uzupełnianie(w razie uszkodzenia, zużycia) odpowiedniej ilości zastawy stołowej jak i sprzętu do prawidłowej obsługi pacjenta czajniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, wózki bemarowe, lodówki itd.; 9/12

10 10/12 c) odbiór i utylizacja na własny koszt odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakup i dostarczanie pojemników na odpady do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy; d) wydawanie posiłków pacjentom z kuchenek oddziałowych w godzinach: śniadanie 8:00-8:30, śniadanie II 10-10:30, obiad 12:30-13:30, podwieczorek 15:30-16:00, kolacja / druga kolacja 17:30-18:00; e) transport wózków bemarowych "z i do" kuchni leży po stronie wykonawcy wózki powinny być dostarczone minimum 3 razy dziennie do kuchni głównej (chyba że dieta lub zalecenia żywieniowe mówią inaczej w takim wypadku wózki powinny być dostarczone wg ilości wydanych posiłków) celem zapakowania posiłków na co najmniej 30 min. przed wydaniem zgodnie z pkt 6.d; f) do obowiązków wykonawcy należy: zakup i uzupełnianie zastawy stołowej wg zapotrzebowania, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych, wykonywanie wszystkich zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ppoż, bhp itd., konserwacji i naprawy urządzeń służących do prawidłowego wykonania usługi w szczególności utrzymania i naprawy zmywarek, lodówek i wózków bemarowych, zakup środków chemicznych i dezynfekcyjnych, przeprowadzenia badań mikrobiologicznych z sztućców, zastawy stołowej, wózków bemarowych i blatów roboczych raz na kwartał po 3 próby z dwóch losowo wybranych urządzeń oraz przedstawienie wyników zamawiającemu, zakup wózków bemarowych z rozsuwanymi blatami dwu lub trzy komorowych w zależności od potrzeb oddziałów, prawidłowe wydanie posiłków pacjentom bez udziału personelu szpitala uwaga. Wszystkie czynności opisane w pkt 6.f muszą być wykonane na koszt wykonawcy bez prawa zwrotu poniesionych nakładów przez Zamawiającego. 7. Usługa transportu wewnętrznego, usługi pomocnicze w oddziałach Szpitala i usługa prac przygotowawczych na specjalne okoliczności. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonywanie, przy użyciu własnego sprzętu następujących czynności: a) transport chorych (przy asyście pracownika medycznego Zamawiającego lub samodzielnie) oraz dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego; b) zdjęcie lamp i innych punktów oświetleniowych do mycia zgodnie z Planem Sprzątania Szpitala załącznik nr 2; c) przygotowanie, segregacja, liczenie i transport brudnej bielizny do magazynu brudnej bielizny, który będzie odbywać się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godziny 7:00 rano do 15:00, windą przeznaczoną do transportu bielizny brudnej, w zamykanym wózku metalowym przeznaczonym wyłącznie do transportu brudnej bielizny z oznakowanym napisem "brudna bielizna", przez pracownika ubranego w szare ubranie robocze, wózki zapewni wykonawca. Wykonawca zaopatruje oddziały w worki foliowe na brudną bieliznę. d) przekazanie w magazynie brudnej bielizny worków z brudną bielizną do prania; e) mycie i dezynfekcja wózków transportujących brudną bieliznę (po każdym użyciu); f) pobranie czystego asortymentu z magazynu czystej bielizny, a następnie transport czystego asortymentu do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, który będzie odbywać się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godziny 7:00 do 15:00 (z tym że czysta bielizna zabiegowa musi zostać dostarczona do Centralnej Sterylizacji do godz. 8:00), windą przeznaczoną do transportu bielizny czystej, przy pomocy zamykanego wózka przeznaczonego wyłącznie do transportu czystego asortymentu i oznakowanego napisem "czysta bielizna", przez pracownika ubranego 10/12

11 11/12 w białe ubranie robocze (czysta bielizna szpitalna nie może być transportowana równocześnie z brudną bielizną), wózki zapewni wykonawca; g) mycie i dezynfekcja wózków transportujących czystą bieliznę szpitalną codziennie; h) opróżnianie worków z moczem, mycie ssaków, opróżnianie naczyń z wydalin i wydzielin; i) utylizacja wydalin i wydzielin ludzkich za pomocą myjni dezynfektorów szt. 6 oraz ręcznie. W tym celu wykonawca dostarczy środki myjąco dezynfekujące do tego typu urządzeń oraz środki myjąco dezynfekujące i odpowiednie pojemniki do mycia ręcznego; j) zdejmowanie z pustych łóżek brudnej bielizny pościelowej i innych przeznaczonych do prania elementów łóżek, ścielenie pustych łóżek lub pomoc pracownikowi Zamawiającego przy ścieleniu łóżek zajmowanych przez pacjentów, pomoc w ubieraniu lekarzy na bloku operacyjnym, dezynfekcja i mycie butów operacyjnych; k) zdejmowanie zasłon i firanek do prania oraz zakładanie czystych; l) wykonywanie czynności pomocniczych w oddziałach Szpitala, a w szczególności: zbieranie naczyń z sal chorych i zmywanie w kuchenkach oddziałowych, rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówek przeznaczonych na żywność pacjentów, pomoc przy obsłudze chorych, wykonywaniu czynności higienicznych, zmianie bielizny, przygotowanie i oznakowanie brudnej bielizny w obrębie oddziału do transportu, rozpakowanie czystej bielizny i włożenie do odpowiednich szaf, zbieranie odpadów komunalnych i medycznych w obrębie oddziału oraz oznakowanie ich zgodnie z instrukcją, przynoszenie pacjentom czystych pojemników na wydaliny i wydzieliny (basen, kaczka, miska nerkowata), wynoszenie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników z wydalinami i wydzielinami, opróżnianie, dezynfekcja i mycie urządzeń ssących, pomoc przy przekładaniu, zmianie pozycji chorego w łóżku, wietrzenie sal chorych, reagowanie na wezwania chorego i powiadamianie pielęgniarki, pomoc przy przekładaniu chorego z łóżka na wózek i odwrotnie, przygotowanie łóżka dla pacjenta: zdejmowanie brudnej bielizny, mycie i dezynfekcja łóżka wraz materacem oraz zakładanie czystej bielizny, mycie i dezynfekcja wszelkiego sprzętu ruchomego przy pacjencie: łóżko, szafka, stolik przyłóżkowy, stojak do kroplówek itp., przynoszenie i odnoszenie ubrań chorych do szatni pacjentów, transport materiałów do badań analitycznych w odpowiednich pojemnikach, przemieszczanie ruchomego wyposażenia sal chorych w zależności od potrzeby. 8. Warunki lokalowe świadczenia usługi załącznik do dzierżawy nr W celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca może wydzierżawić od Zamawiającego jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. 2. Warunki dzierżawy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 3. Pomieszczenia te będą mogły zostać wykorzystane w szczególności jako szatnie dla pracowników Wykonawcy. Żadne z ww. pomieszczeń nie jest wyposażone w szafki ubraniowe. 9. Przejęcie pracowników w trybie art. 23' kodeksu pracy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wstąpił w miejsce Zamawiającego na podstawie art. 23' kodeksu pracy, w stosunek pracy w odniesieniu do 32 pracowników (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - stan na , 11/12

12 12/12 wykonujących dotychczas prace z zakresu transportu wewnętrznego, usług pomocniczych oraz sprzątania w oddziałach Szpitala. W przypadku nie wykorzystanych urlopów obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej. 10. Uprawnienie Zamawiającego do modyfikacji zakresu usługi: Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania z ważnych przyczyn organizacyjnych - na zasadach określonych w umowie - zakresu usług, w szczególności prawo okresowego zmniejszania powierzchni objętej usługą sprzątania w przypadku remontów. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (11:00). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (11:30). Inne dodatkowe informacje Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 12/12

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE załącznik 1 ZAKRES PRAC PERSONELU POMCNICZEGO CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1. Pomoc przy karmieniu pacjentów ciężko chorych i niepełnosprawnych Przy każdym posiłku 2. Mycie sztućców

Bardziej szczegółowo

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim Załącznik nr 6 do SIWZ Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim I.Strefy higieniczne S-2 strefa wysokich wymagań higienicznych 2.1 sale intensywnej terapii i wzmożonego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341101-2015:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S 188-341101 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

NIP*:... FORMULARZ OFERTY. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:...REGON... Tel...Fax...

NIP*:... FORMULARZ OFERTY. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:...REGON... Tel...Fax... ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/014/12 Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*: Adres* Telefon*:... NIP*:... REGON*:...... nr faksu* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200

Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200 Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania i całodobowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE Nr Sprawy 47/2014 Załącznik nr 7 do umowy WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. i faks: 34 367-36-74 e-mail: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi

Załącznik nr 1. I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi Załącznik nr 1 I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi 1) Kompleksowe utrzymanie czystości, prace porządkowe w pomieszczeniach budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 214 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/ 156

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05 Strona: 1 z 7 Cel: Postępowanie z bielizną szpitalną. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których używana jest bielizna oraz centralnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Włoszczowa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Włoszczowa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428522-2014:text:pl:html Polska-Włoszczowa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 243-428522 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 02.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia 07.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-10-23 13:14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 217021-2013 z dnia 2013-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań A. Wynajem furgonu wraz z kierowcą do świadczenia usług transportu produktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 Oddziały szpitalne i inne pomieszczenia HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Sale chorych we wszystkich oddziałach strefa II Lp. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Powierzchnia w m 2. Opis usługi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Powierzchnia w m 2. Opis usługi OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w następujących obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze. I. Wykaz obiektów

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie dotyczące usług w zakresie usług sprzątania w obiekcie Targów Lublin S.A.

Zapytanie dotyczące usług w zakresie usług sprzątania w obiekcie Targów Lublin S.A. Lublin, dnia 16.01.2018 Zapytanie dotyczące usług w zakresie usług sprzątania w obiekcie Targów Lublin S.A. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin tel. 81 458

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO

Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnik 1. Uczestnik 2

Uczestnik 1. Uczestnik 2 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz i lokalizacja pomieszczeń Szpitala przeznaczonych do utrzymania higieny szpitalnej

1. Wykaz i lokalizacja pomieszczeń Szpitala przeznaczonych do utrzymania higieny szpitalnej Rodzaj, zakres i organizacja wykonywanych usług Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Wykaz i lokalizacja pomieszczeń Szpitala przeznaczonych do utrzymania higieny szpitalnej. 2. Zadania ogólne w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Załącznik nr 1.2. do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA 1. Mycie lub mycie i dezynfekcja (dezynfekcja okresowa, ciągła, spektrum w zależności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 4 do umowy WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933

Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110933-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933 Szpital Kliniczny im. Heliodora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzpo.siemianowice.pl Siemianowice Śląskie: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) Pomieszczenie do dystrybucji czystej bielizny, Apteka 1 Podłogi, parapety, blaty, umywalki, krany i kafelki wokół, przyciski, słuchawki tel. x w tygodniu 1x na tygodnie Środek xtygodniu i Środek myjącodezynfek.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/15/1/2014 Wadowice, dnia 14.03.2014r Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem

Bardziej szczegółowo

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Procedura Postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego?

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego? Nr sprawy-17/pn/16 Gliwice, dn. 27.04.2016r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. Opis przedmiotu zamówienia Dodatek nr 6 do Zaproszenia (Załącznik nr 2 do umowy) Nr sprawy: ZP/PU/144/16 PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r. Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 05.05.2017 r. SPS V.262.1.8.158.2017 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na usługę kompleksowego sprzątania z dezynfekcją, transportu wewnętrznego, pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1.Cel :ustalenie jednolitych zasad postępowania w procesie mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach RTG,USG

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 11 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nr.../u/zp/2013

WZÓR Umowa usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nr.../u/zp/2013 WZÓR Umowa usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 10 Zawarta w dniu... 2013 roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk SP/ZP/06/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: 1a. Świadczenie kompleksowej usługi prania na mokro, czyszczenie chemiczne asortymentu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg. Rozdzielnika dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania nr ZP-4/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 18.11.2011r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 28/2015/PN Gdańsk, 2 października 2015 r.

Znak sprawy 28/2015/PN Gdańsk, 2 października 2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82 Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć Firmowa WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI Kompleksowe utrzymanie czystości w następujących budynkach (sumaryczna, wewnętrzna powierzchnia całkowita wynosi 8110,14 m 2) : SOMATYK:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Postępowanie z bielizną szpitalną. Kod procedury KZ 1.6 Data obowiązywania: Wydanie: 1 Strona 1 z 6

Tytuł: Postępowanie z bielizną szpitalną. Kod procedury KZ 1.6 Data obowiązywania: Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Data obowiązywania: 16.01.2015 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 I Cel procedury Określenie zasad postępowania z bielizną szpitalną i odzieżą roboczą. II Zakres obowiązywania Komórki organizacyjne Szpitala, w których

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska 9 05-091 Ząbki Nr postępowania: 1/PG/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI GRUPA I Załącznik nr 1 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI HARMONOGRAM SPRZĄTANIA CZĘŚCI BIAŁEJ: I. BLOK OPERACYJNO-ZABIEGOWY (trakt operacyjny, angiografia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie: MZO sp. z o.o., Saperska 23, 64-100 Leszno 1. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową PRACOWNIA PROJEKTOWA,,MERITUM" 32-500 Chrzanów ul. Oświęciska 90B Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 23.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl Oleśnica: Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3?

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 13.06.2014r DZP/22PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/SR/2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres prac oraz harmonogram czynności I. Pokoje łóżkowe 1. Czynności wykonywane 1 raz dziennie: a) mycie i dezynfekcja podłóg,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 25.05.2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_SPZOZProszowice1 04/11/2011- ID:2011-153226 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH Załącznik 1 PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH W celu utrzymania czystości w Szpitalu w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść SIWZ w następujący sposób: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.wodzislaw.pl Wodzisław Śląski: Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję oraz czyszczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie prawidłowego stanu higienicznego pomieszczeń w budynkach przychodni WOMP CP-L w Łodzi: -

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 3 Prosimy o podanie ilości dozowników oraz podajników do pomieszczeń, w które Wykonawca będzie musiał doposażyć Szpital?

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 3 Prosimy o podanie ilości dozowników oraz podajników do pomieszczeń, w które Wykonawca będzie musiał doposażyć Szpital? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 05.02.2016r DZP/02PN/2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Krysiewicza 7/8. Poznań, dnia 15.07.2013r.

Krysiewicza 7/8. Poznań, dnia 15.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. ZAŁĄCZNIK nr 1 Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. S1 strefa najwyższych wymagań higienicznych 1.1. sale operacyjne bloku operacyjnego 1.2. sale

Bardziej szczegółowo

Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny

Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania DA-ZP-252-95/15 Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny 1 Sprzątanie w komórkach organizacyjnych Szpitala należy przeprowadzić zgodnie z zakresem utrzymania

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone

Bardziej szczegółowo

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. EAT-MM-3402/06/13 Rzeszów, 11.03.2013r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ POMIESZCZEŃ DO STREFY SANITARNEJ

PRZYDZIAŁ POMIESZCZEŃ DO STREFY SANITARNEJ Nr sprawy 40/PNE/SW/2013 Załącznik nr 3.1 do SIWZ PRZYDZIAŁ POMIESZCZEŃ DO STREFY SANITARNEJ Obszar Medyczny Nazwa pomieszczenia Częstotliwość wykonania czynności Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV

Bardziej szczegółowo

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Pakiet Nr 6 -Oddzial Reumatologiczny Pakiet.. 6 " Pieczec naglówkowa firmy Zespól Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 Nazwa oddzialu: ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Warlosc uslugi Warlosc

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów ( oznaczenie Wykonawcy ) Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów 1. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Ginekologiczno-Położniczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe, należyte sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien i praniem firan i zasłon, w budynkach Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego Załącznik nr 6 do siwz Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego L.p. Nazwa wyposaŝenia Ilość sztuk Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (3 x 5) 1 2 3 4 5 6 1.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych, fotela ginekologicznego, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych oraz materace. Numer ogłoszenia: 75048-2008;

Bardziej szczegółowo