Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30"

Transkrypt

1 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ABT Nazwa w języku angielskim: ABS, BUTTOCKS AND THIGHS Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW003 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.. Odpowiedni ubiór i obuwie sportowe. CELE PRZEDMIOTU C Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną i aktywnością sportową. C Kształtowanie potrzeby aktywności ruchowej w dorosłym życiu. C3 Poprawa sylwetk i- wzmacnianie mięśni brzucha, ud i pośladków.

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Student zna różne rodzaje form fitness. PEK_W0: Zna nazewnictwo podstawowych kroków aerobikowych. PEK_W03: Zna zastosowanie takich przyborów do ćwiczeń jak: piłki rehabilitacyjne, taśmy, laski itp. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę. PEK_U0: Student potrafi dobrać i poprawnie wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, ud i pośladków. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. PEK_K0: Współdziała w zespole. Ćw. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Organizacja zajęć. Przedstawienie warunków zaliczenia i zasad BHP. Nauka poprawnego wykonywania podstawowych ćwiczeń wzmacniających brzuch i pośladki- zestaw ćw. nr. Liczba godzin Ćw. Wzmacnianie brzucha i pośladków- zestaw ćw. nr. Ćw. 3-4 Wykonywanie zestawu ćw. nr. 4 Ćw. 5-6 Wykonywanie zestawu ćw. nr 3 na piłkach rehabilitacyjnych. 4 Ćw. 7-8 Wykonywanie zestawu ćw. nr 4. 4 Ćw. 9-0 Wykonywanie zestawu ćw. nr 5 z laskami gimnastycznymi. 4 Ćw. Ćwiczenia wzmacniające w obwodzie stacyjnym. Ćw. -3 Wykonywanie zestawu ćw. nr 6 z taśmami gumowymi. 4 Ćw. 4-5 Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających w parach. 4 Wpisy do indeksów. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Opis. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0,W0, W03 Odpowiedź ustna, demonstracja F PEK_U0, U0 Demonstracja, test F3 PEK_K0, K0 Obserwacja P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz oceny F, F i F3

3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Materiały szkoleniowe własne- Advanced body szkolenie Open Mind [] Materiały szkoleniowe własne- Body ball szkolenie Open Mind [3] P. Bernatek- Brzózka, T. Brzózka Fitness dla kobiet Wyd. Siedmiogród 00 Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Magdalena Lewandowska, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU ABT Przedmiotowy efekt PEK_W0, W0, W03 (wiedza) PEK_U0, U0 (umiejętności) PEK_K0, K0 (kompetencje) ** - z tabeli powyżej Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 3

4 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AEROBIK (SEKCJA) Nazwa w języku angielskim: AEROBICS (VARSITY DIVISION) Stopień studiów i forma: I / II stopień*, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW004 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.. Przeszłość zawodnicza (akrobatyka, gimnastyka sportowa lub artystyczna) lub na bardzo wysokim poziomie sprawność ogólna. 3. Poddanie się weryfikacji przez prowadzącego zajęcia na pierwszym treningu. 4. Po zakwalifikowaniu się do sekcji - obowiązkowa przynależność do AZS i udział w AMP. CELE PRZEDMIOTU C: Aktywizacja do rywalizacji sportowej - przygotowanie do udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski. C: Zdobywanie nowych umiejętności z zakresu aerobiku sportowego. C3: Umożliwienie kontynuowania kariery sportowej byłym zawodnikom.

5 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna ogólne przepisy federacji FISAF z zakresu aerobiku sportowego. PEK_W0: Wie jak przygotować się do dużej imprezy sportowej pod względem fizycznym i mentalnym. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Opanował określony zasób elementów technicznych i czynności koordynacyjnoruchowych. PEK_U0: Jest w stanie samodzielnie podtrzymać swoją sprawność w okresie przerwy wakacyjnej. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej dla zdrowia. PEK_K0: Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. PEK_K03: Współpracuje w zespole i uczestniczy w rywalizacji sportowej. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Zapoznanie z zasadami BHP i organizacją zajęć. Zapoznanie z umiejętnościami studentów - dokonanie selekcji. Ćw. -0 Kształtowanie sprawności ogólnej: siły, szybkości, skoczności i 8 gibkości - obwody, ćwiczenia z piłkami lekarskimi, skakankami, taśmami gumowymi, sztangami, stepami, bosu. Nauka techniki wykonywania elementów obowiązkowych w aerobiku sportowym. Nauka podstawowych elementów z grupy skoków, siły statycznej, pompek i gibkości. Kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Ćw. -9 Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej - obwody. Nauka i 38 doskonalenie elementów. Doskonalenie koordynacji ruchowej. Nauka sekwencji ruchowych i doskonalenie pamięci ruchowej. Nauka i doskonalenie układów do muzyki. Ćw. Podsumowanie i zaliczenie semestru. Suma godzin 60 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego (studenta). N3. Pokaz (prezentacja filmu). N4. Opis. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0,W0 Odpowiedź ustna, demonstracja. F PEK_U0, U0 Demonstracja, odpowiedź ustna. F3 PEK_K0, K0, K03 Obserwacja. P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz F, F i F3.

6 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Ż. Brańska Aerobic sportowy AWF Warszawa 00 [] R. Jezierski, A. Rybicka Gimnastyka. Teoria i metodyka AWF Wrocław 995 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Perkawski. K., Śledziewski D., Metodyczne podstawy treningu sportowego Centralny Ośrodek Sportu 998r. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Magdalena Lewandowska, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AEROBIK SPORTOWY (SEKCJA) Odniesienie przedmiotowego Cele Treści efektu do efektów przedmiotu** programowe** zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Przedmiotowy efekt Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0, W0 (wiedza) PEK_U0, U0 (umiejętności) PEK_K0, K0, K03 (kompetencje) ** - z tabeli powyżej Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 3

7 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AIKIDO - PODSTAWY Nazwa w języku angielskim: AIKIDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW000 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach kursu.. Ubiór długie spodnie dresowe i koszulka sportowa. CELE PRZEDMIOTU C: Nauka podstaw japońskiej sztuki walki aikido. C: Zainteresowanie aktywnym trybem życia. C3: Nauka podstaw elementów samoobrony w aikido. C4: Trening wytrzymałościowy i siłowy, nauka podstaw gimnastycznych. C5: Nauka podstawowych pojęć i teorii dyscypliny.

8 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna podstawowe informację na temat aikido. PEK_W0: Zna podstawową japońską terminologię aikido: liczebniki, nazwy technik. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać pad i przewrót. PEK_U0: Zna podstawowe techniki obezwładniające w aikido. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Umie pracować w parze i grupie. PEK_K0: Posiada zdolności do bezpiecznej aplikacji technik samoobrony (odpowiedzialność za partnera). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Szkolenie BHP, nauka zasad i ceremoniału zajęć. Ćw. Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 3 Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 4 Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 5 Warianty dźwigni na nadgarstki: nikkyo. Ćw. 6 Warianty dźwigni na nadgarstki: kote geashi. Ćw. 7 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: ikkyo. Ćw. 8 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: tokyo. Ćw. 9 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: sankyo. Ćw. 0 Rzuty proste z przewrotem do przodu: juji nage. Ćw. Rzuty proste z przewrotem do przodu: kokyu nage. Ćw. Rzuty proste z przewrotem do tyłu: kokyu ho. Ćw. 3 Rzuty proste z przewrotem do tyłu: shiho nage. Ćw. 4 Rzuty proste z przewrotem do tyłu: kokyu ho, shiho nage, irimi nage. Ćw. 5 Powtórka materiału, wpis ocen. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Pokaz. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna. F PEK_U0, U0 Frekwencja, ćwiczenia, aktywność na zajęciach, test. F3 PEK_K0, K0 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F.

9 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] O. Ratti Aikido i dynamiczna sfera LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Piotr Masztalerz, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AIKIDO - PODSTAWY Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C5 Ćw. -5 N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C, C5 Ćw. -5 N4 oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z C3, C4 Ćw. -5 N, N, N3 (umiejętności) PEK_U0 zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w C3, C4 Ćw. -5 N, N, N3 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C3 Ćw. -5 N (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne C3 Ćw. -5 N upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

10 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AIKIDO KATA JO Nazwa w języku angielskim: AIKIDO KATA JO Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW0007 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach kursu.. Ubiór długie spodnie dresowe i koszulka sportowa. CELE PRZEDMIOTU C: Nauka elementów japońskiej sztuki walki aikido: trening z kijem. C: Zainteresowanie aktywnym trybem życia. C3: Nauka podstaw elementów samoobrony z bronią. C4: Trening sprawnościowy i koordynacyjny. C5: Nauka podstawowych pojęć i teorii dyscypliny.

11 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna podstawowe informacje na temat treningu z bronią. PEK_W0: Zna podstawową japońską terminologię treningu z bronią: liczebniki, nazwy technik. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać podstawowe uderzenia i kontrataki. PEK_U0: Potrafi wykonać krótkie układy indywidualne i w parze. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Potrafi pracować w parze i grupie. PEK_K0: Posiada zdolności do bezpiecznej aplikacji technik samoobrony (odpowiedzialność za partnera w przypadku treningu z bronią). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Szkolenie BHP, nauka zasad i ceremoniału zajęć. Ćw. Podstawowe pozycje i formy ataków uderzenie w głowę shomen. Ćw. 3 Podstawowe pozycje i formy ataków pchnięcie kijem chuda tsuki. Ćw. 4 Podstawowe pozycje i formy ataków cios boczny na głowę kesa uchi. Ćw. 5 Obrona przed pchnięciem: kesa, harai tsuki. Ćw. 6 Obrona przed ciosem w głowę maki otoshi. Ćw. 7 część układu Sansho. Ćw. 8 część układu Sansho ciąg dalszy. Ćw. 9 Obrona przed pchnięciem keashi uchi otoshi, maki uchi otoshi. Ćw. 0 Obrona przed uderzeniem z góry: harai tsuki, jumonji. Ćw. część układu Sansho. Ćw. część układu Sansho ciąg dalszy. Ćw. 3 i część układu Sansho. Ćw. 4 Powtórka materiału. Ćw. 5 Powtórka materiału, wpis ocen. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne indywidualne i w parze. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Pokaz. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Weryfikacja w trakcie zajęć. F PEK_U0, U0 Frekwencja, aktywność, test umiejętności. F3 PEK_K0, K0 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F

12 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] O. Ratti Aikido i dynamiczna sfera LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Piotr Masztalerz, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AIKIDO - KATA JO Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N4 (wiedza) kilkudziesięciu oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 (umiejętności) PEK_U0 z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C Ćw. -5 N, N, N3, N4 (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

13 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AQUA AEROBIK Nazwa w języku angielskim: AQUA AEROBIC Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW005 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Sem. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.. Brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń z intensywnością do 80% tętna maksymalnego. 3. Dobre samopoczucie w środowisku wodnym. CELE PRZEDMIOTU C: Wdrożenie do systematycznej aktywności fizycznej i kształtowanie stałej potrzeby ruchu. C: Progresja wytrzymałości ogólnej i wydolności układu sercowo-naczyniowego. C3: Zmiana proporcji składu ciała obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Student zna wpływ środowiska wodnego i zasady funkcjonowania w nim organizmu ludzkiego. PEK_W0: Student zna podstawowe reakcje organizmu na określony wysiłek fizyczny. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student potrafi ocenić stan wytrzymałości i wydolności swojego organizmu na podstawie tętna. PEK_U0: Student potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe aspekty środowiska wodnego dla podniesienia efektywności zajęć. PEK_U03: Student potrafi zastosować prostą choreografię. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student jest zmotywowany do pracy nad rozwojem wydolności swojego organizmu (pokonuje swoje ograniczenia psychiczne). PEK_K0: Ćwiczenia w wodzie pozwalają osiągnąć komfort psychiczny, co podnosi wydajność i jakość życia, a to dobre relacje społeczne.

14 Ćw. Ćw. -4 Ćw. 3-6 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Zapoznanie z warunkami zaliczenia kursu, programem zajęć, kryteriami oceniania, zasadami bhp. Ustalenia osobistych celów związanych z poprawą wydolności organizmu. Podstawowe wiadomości na temat reakcji organizmu na wysiłek sportowy. Przygotowanie organizmu do wysiłku. Adaptacja do środowiska wodnego za szczególnym uwzględnieniem wykorzystania właściwości oporowych i fizycznych. Nauka podstawowych kroków. Ćwiczenia w wodzie płytkiej kształtowanie wytrzymałości i masaż tkanek głębokich. Liczba godzin Ćw. 6-8 Ćwiczenia w wodzie średnio głębokiej akcent na dolne partie ciała. 6 Ćw. 9 Układ choreograficzny z wykorzystaniem makaronów akcent na mięśnie brzucha. Ćw. 0 Układ choreograficzny z wykorzystaniem dysków akcent na mięśnie obręczy barkowej. Ćw. - Układy choreograficzne z wykorzystaniem makaronów i dysków 4 Ćw. 3-4 Ćwiczenia w wodzie średnio głębokiej i głębokiej z wykorzystaniem pasów wypornościowych. Przygotowanie i pokaz przygotowanej choreografii. 4 Ćw. 5 Układ choreograficzny z wykorzystaniem poznanych przyborów. Suma godzin 4 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Wykład prowadzącego. N3. Demonstracja. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny ( F formująca w trakcie semestru) ( P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna. F PEK_U0, U03 Demonstracja studenta. F3 PEK_K0, K03 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia ocen F i F.

15 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Metodyczne podstawy aqua fitness Beata Zysiek-Chris Aneta Figurska Izabela Stasikowska. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Pływanie nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy AQUA FITNESS Pietrusik K. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES Ewa Najsarek, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AQUA AEROBIK Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 PEK_W0 (wiedza) Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U0 (umiejętności) C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U0 posiada, umiejętność włączenia się w C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U03 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 (kompetencje) PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C, C3 Ćw. -4 N, N 3

16 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: BADMINTON Nazwa w języku angielskim: BADMINTON Stopień studiów i forma: I i II stopień, stacjonarna, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW0050 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.. Posiadanie własnej rakiety oraz obuwia sportowego z płaską podeszwą kauczukową. CELE PRZEDMIOTU C: Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych w grze w badmintona. C: Kształtowanie specyficznych dla badmintona cech motorycznych jak: szybkość na krótkim dystansie, moc mięśni nóg, ramion i obręczy barkowej oraz wytrzymałość szybkościowa.

17 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna przepisy gry pojedynczej i podwójnej. PEK_W0: Zna podział uderzeń uwzględniający strefę odbicia lotki. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać serwis forhendowy. PEK_U0: Potrafi wykonać uderzenie bekhendem górnym. PEK_K0: Ma świadomość ważności całożyciowej aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. PEK_K0: Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej, pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej, współpracuje w zespole, uczestniczy w rywalizacji sportowej, stosuje zasady fair play. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Zajęcia organizacyjne, BHP, ocena poziomu umiejętności. Ćw. -4 Zapoznanie się z zasadami gry. Ćwiczenia oswajające z nowym sprzętem sportowym. Nauka i doskonalenie serwisu forhendowego. Nauka i doskonalenie uderzenia forhendowego zza głowy. Nauka i doskonalenie serwisu bekhendowego. Nauka i doskonalenie uderzenia górnego z lewej strony. Nauka i doskonalenie smeczu. Nauka i doskonalenie skrótu z głębi boiska. Nauka i doskonalenie uderzeń przy siatce. Nauka i doskonalenie przemieszczania się po korcie. Nauka i doskonalenie obrony ataku z głębi kortu. Nauka gry deblowej. Organizacja zawodów turniej indywidualny. 6 Ćw. 5 Zaliczenie semestru. Turniej wewnętrzny. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Metody treningowe: ścisła, zadaniowa, małe gry, ćwiczenia indywidualne i grupowe. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Zapis video zachowań zawodników oraz jego analiza. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna, demonstracja studenta, ocena zachowania się studentów w trakcie realizacji zadań. F PEK_ U0, U0 Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. P: Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia ocen F i F.

18 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] BADMINTON, AWF WROCŁAW, WYD. V - NAWARA H. [] BADMINTON SKRYPT DLA INSTRUKTORÓW PZBAD WARSZAWA - KAROLCZAK I. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Robert Jarosz, Przedmiotowy efekt MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU BADMINTON Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 oferowanych PEK_U0 (umiejętności) PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających C, C C, C Ćw. -5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 N, N, N3, N4 PEK_K0 (kompetencje) PEK_K0 ** - z tabeli powyżej całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 3

19 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: BADMINTON (SEKCJA) Nazwa w języku angielskim: BADMINTON (VARISITY DIVISION) Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW00505 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.. Bardzo dobre wyszkolenie techniczne staż zawodniczy. 3. Obowiązkowa przynależność do AZS i udział w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej oraz Akademickich Mistrzostwach Polski. CELE PRZEDMIOTU C: Przygotowanie zawodników do reprezentowania PWR w rozgrywkach DLM i AMP. C: Umożliwienie kontynuowania kariery sportowej byłym zawodnikom. C3: Zapoznanie z metodyką treningu.

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna taktykę gry pojedynczej i podwójnej. PEK_W0: Posiada wiedzę z zakresu metodyki treningu sportowego. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student opanował określony zasób zachowań kombinacji schematów wraz ze zdolnością do ich wykorzystania w czasie bezpośredniej rywalizacji. PEK_U0: Student potrafi wykonać i wykorzystać w czasie gry podstawowe elementy techniczne: serw długi i krótki, smecz, obrona. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student współpracuje w zespole, ma świadomość aktywności fizycznej dla poprawy zdrowia. PEK_K0: Student stosuje zasady fair play, uczestniczy w rywalizacji sportowej, promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. - Zajęcia organizacyjne, BHP, ocena poziomu umiejętności i przydatności 4 studentów do sekcji. Wybór kierownika sekcji. Ćw. 3-9 Podwyższenie poziomu gry w badmintona, poprzez poprawę 54 umiejętności technicznych i taktycznych. Podniesienie poziomu cech motorycznych: wytrzymałość, szybkość, siła. Doskonalenie serwisu forhendowego długiego i krótkiego, serwisu bekhendowego, doskonalenie smecza, skróty przy siatce i z głębi kortu zarówno w grze pojedynczej i podwójnej. Ćwiczenia ogólnorozwojowe metodą obwodową z akcentem na siłę, szybkość, skoczność, wytrzymałość szybkościową. Udział w rozgrywkach sportowych DLM, OMW i AMP. Ćw. Zaliczenie. Gra właściwa. Suma godzin 60 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Trening sportowy. N. Zawody sportowe. N3.Pokaz demonstracja. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Ocena zapisu wideo zawodnika podczas zawodów. F PEK_U0, U0 Test umiejętności specjalnych. P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F

21 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Nawara H. Badminton, AWF Wrocław, wyd. V. [] Lechman R., Szalewicz A.- Badminton SiT Warszawa [3] Karolczak I. Badminton Skrypt dla Instruktorów PZBad Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Steler M.H. Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży COS Warszawa. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Krzysztof Niewiara, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU BADMINTON (SEKCJA) Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C Ćw. - N, N3, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C3 Ćw. -5 N3, N4 oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z C Ćw. - N, N, N3,N4 (umiejętności) PEK_U0 zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w C Ćw. - N, N3, N4 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C Ćw. - N, N, N3, N4 (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne C Ćw. - N, N, N3, N4 upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WF_M w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Informacje ogólne Wychowanie Fizyczne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Studium Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Elementy biologii układu wzrokowego Nazwa w języku angielskim Biology of visual system selected issues

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Nazwa w języku angielskim: REHABILITATION ENGINEERING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Aerobik z fitnessem Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Urządzenia techniki komputerowej Nazwa w języku angielskim Computer technique devices Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Gimnastyka Kod przedmiotu F

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Military insanity KOD WF/I/st/38b

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Military insanity KOD WF/I/st/38b KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Military insanity KOD WF/I/st/38b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ FITNES NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, część specjalistyczna 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..lasery Nazwa w języku angielskim.lasers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych Zał. nr 4 do ZW 33/202 WYDZIAŁ Chemiczny / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Ekonomiczno - prawne aspekty przedsiębiorczości Nazwa w języku angielskim The economic and legal aspects of entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM Jednostka Organizacyjna: KATEDRA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2014-2016 Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj studiów i profil (I stopień/ii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Ćwiczenia muzyczno-ruchowe SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Fitness. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 31. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Fitness. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 31. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEMENTY TEORII GIER Nazwa w języku angielskim ELEMENTS OF GAME THEORY Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Ćwiczenia muzyczno-ruchowe SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fotografia Instrumentalna Nazwa w języku angielskim Instrumental Photography. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/v

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Nazwa w języku angielskim: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - aqua fitness KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - aqua fitness KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - aqua fitness KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: I stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki A. Informacje ogólne nazwa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi.

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi. Wychowanie fizyczne Kod modułu: WF Rodzaj przedmiotu: ogólnokształcący; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: akademicki Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - fitness #

Wychowanie fizyczne - fitness # Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne - fitness Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 16.1.0233 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studia Wychowanie fizyczne - fitness #16.1.0233 b0e3216eb4406981bbebedeeab631f2e

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Walka wręcz bez broni KOD WF/II/st/35

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Walka wręcz bez broni KOD WF/II/st/35 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Walka wręcz bez broni KOD WF/II/st/35 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej tenis ziemny KOD WF/I/st/41b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Wychowania Fizycznego Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 1,2 Semestr 3,4 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ELEMENTY MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI Nazwa w języku angielskim: ASPECTS OF PHYSICAL MEDICINE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Nanodiagnostyka Nazwa w języku angielskim Nanodiagnostics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej fitness nowoczesne formy gimnastyki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej fitness nowoczesne formy gimnastyki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej fitness nowoczesne formy gimnastyki KOD WF/I/st/41b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1 Nazwa w języku angielskim DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) mgr Karolina Gruszczyńska- ćwiczenia konwersatoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) mgr Karolina Gruszczyńska- ćwiczenia konwersatoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Gry i zabawy ruchowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - nordic walking KOD WF/I/st/38a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - nordic walking KOD WF/I/st/38a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - nordic walking KOD WF/I/st/38a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekologia transportu drogowego Nazwa w języku angielskim: Ecology of Road Transportation Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej KOD WF/I/st/41a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej KOD WF/I/st/41a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej KOD WF/I/st/41a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I / 1,2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - fitness #16.1.0233

Wychowanie fizyczne - fitness #16.1.0233 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne - fitness Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 16.1.0233 Studium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt TELEMEDYCYNA Telemedicine Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - tenis stołowy KOD WF/I/st/38a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - tenis stołowy KOD WF/I/st/38a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - tenis stołowy KOD WF/I/st/38a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Taniec Kod przedmiotu F III_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć szermierki tradycyjnej

Program zajęć szermierki tradycyjnej Program zajęć szermierki tradycyjnej Termin realizacji programu: rok szkolny 2009/2010 Miejsce: Szkoły Fundacji Tutoria, ul. Zielona w Piasecznie i ul. Okrężna w Jazgarzewszczyźnie Wykonawca: Adam Szymczyk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Tenis Kod przedmiotu FIV_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie: Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu Liczba punktów ECTS TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ Blok przedmiotów: praktyczny Kierunek: Wychowanie Fizyczne Rok, semestr rok II, sem. IV Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - unihokej KOD WF/I/st/38a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - unihokej KOD WF/I/st/38a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe - unihokej KOD WF/I/st/38a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v lub

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe selekcja do jednostek specjalnych KOD WF/I/st/38b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Lekka atletyka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

PRZEDMIOT: WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE PRZEDMIOT: WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka koszykówki KOD WF/I/st/19

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka koszykówki KOD WF/I/st/19 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka koszykówki KOD WF/I/st/19 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Metodyki Nauczania Ruchu Zakład Sportu Niepełnosprawnych Kierownik: dr hab. Prof. Bartosz Molik. Kierunkowy. Pierwszego stopnia

Katedra Teorii Metodyki Nauczania Ruchu Zakład Sportu Niepełnosprawnych Kierownik: dr hab. Prof. Bartosz Molik. Kierunkowy. Pierwszego stopnia Przedmiot: FITNESS I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne pływanie

Bardziej szczegółowo

9 Punkty ECTS 1 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS. Obciążenie studenta

9 Punkty ECTS 1 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS. Obciążenie studenta SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu Wychowanie fizyczne 2 Typ przedmiotu/ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Technicznych 4 Kod przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laborat orium. Zaliczenie na ocenę

Wykład Ćwiczenia Laborat orium. Zaliczenie na ocenę Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Robotyka 1 Nazwa w języku angielskim: Robotics 1 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo