Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30"

Transkrypt

1 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ABT Nazwa w języku angielskim: ABS, BUTTOCKS AND THIGHS Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW003 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.. Odpowiedni ubiór i obuwie sportowe. CELE PRZEDMIOTU C Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną i aktywnością sportową. C Kształtowanie potrzeby aktywności ruchowej w dorosłym życiu. C3 Poprawa sylwetk i- wzmacnianie mięśni brzucha, ud i pośladków.

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Student zna różne rodzaje form fitness. PEK_W0: Zna nazewnictwo podstawowych kroków aerobikowych. PEK_W03: Zna zastosowanie takich przyborów do ćwiczeń jak: piłki rehabilitacyjne, taśmy, laski itp. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę. PEK_U0: Student potrafi dobrać i poprawnie wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, ud i pośladków. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. PEK_K0: Współdziała w zespole. Ćw. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Organizacja zajęć. Przedstawienie warunków zaliczenia i zasad BHP. Nauka poprawnego wykonywania podstawowych ćwiczeń wzmacniających brzuch i pośladki- zestaw ćw. nr. Liczba godzin Ćw. Wzmacnianie brzucha i pośladków- zestaw ćw. nr. Ćw. 3-4 Wykonywanie zestawu ćw. nr. 4 Ćw. 5-6 Wykonywanie zestawu ćw. nr 3 na piłkach rehabilitacyjnych. 4 Ćw. 7-8 Wykonywanie zestawu ćw. nr 4. 4 Ćw. 9-0 Wykonywanie zestawu ćw. nr 5 z laskami gimnastycznymi. 4 Ćw. Ćwiczenia wzmacniające w obwodzie stacyjnym. Ćw. -3 Wykonywanie zestawu ćw. nr 6 z taśmami gumowymi. 4 Ćw. 4-5 Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających w parach. 4 Wpisy do indeksów. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Opis. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0,W0, W03 Odpowiedź ustna, demonstracja F PEK_U0, U0 Demonstracja, test F3 PEK_K0, K0 Obserwacja P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz oceny F, F i F3

3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Materiały szkoleniowe własne- Advanced body szkolenie Open Mind [] Materiały szkoleniowe własne- Body ball szkolenie Open Mind [3] P. Bernatek- Brzózka, T. Brzózka Fitness dla kobiet Wyd. Siedmiogród 00 Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Magdalena Lewandowska, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU ABT Przedmiotowy efekt PEK_W0, W0, W03 (wiedza) PEK_U0, U0 (umiejętności) PEK_K0, K0 (kompetencje) ** - z tabeli powyżej Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -5 N, N, N3 3

4 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AEROBIK (SEKCJA) Nazwa w języku angielskim: AEROBICS (VARSITY DIVISION) Stopień studiów i forma: I / II stopień*, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW004 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.. Przeszłość zawodnicza (akrobatyka, gimnastyka sportowa lub artystyczna) lub na bardzo wysokim poziomie sprawność ogólna. 3. Poddanie się weryfikacji przez prowadzącego zajęcia na pierwszym treningu. 4. Po zakwalifikowaniu się do sekcji - obowiązkowa przynależność do AZS i udział w AMP. CELE PRZEDMIOTU C: Aktywizacja do rywalizacji sportowej - przygotowanie do udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski. C: Zdobywanie nowych umiejętności z zakresu aerobiku sportowego. C3: Umożliwienie kontynuowania kariery sportowej byłym zawodnikom.

5 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna ogólne przepisy federacji FISAF z zakresu aerobiku sportowego. PEK_W0: Wie jak przygotować się do dużej imprezy sportowej pod względem fizycznym i mentalnym. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Opanował określony zasób elementów technicznych i czynności koordynacyjnoruchowych. PEK_U0: Jest w stanie samodzielnie podtrzymać swoją sprawność w okresie przerwy wakacyjnej. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej dla zdrowia. PEK_K0: Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. PEK_K03: Współpracuje w zespole i uczestniczy w rywalizacji sportowej. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Zapoznanie z zasadami BHP i organizacją zajęć. Zapoznanie z umiejętnościami studentów - dokonanie selekcji. Ćw. -0 Kształtowanie sprawności ogólnej: siły, szybkości, skoczności i 8 gibkości - obwody, ćwiczenia z piłkami lekarskimi, skakankami, taśmami gumowymi, sztangami, stepami, bosu. Nauka techniki wykonywania elementów obowiązkowych w aerobiku sportowym. Nauka podstawowych elementów z grupy skoków, siły statycznej, pompek i gibkości. Kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Ćw. -9 Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej - obwody. Nauka i 38 doskonalenie elementów. Doskonalenie koordynacji ruchowej. Nauka sekwencji ruchowych i doskonalenie pamięci ruchowej. Nauka i doskonalenie układów do muzyki. Ćw. Podsumowanie i zaliczenie semestru. Suma godzin 60 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego (studenta). N3. Pokaz (prezentacja filmu). N4. Opis. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0,W0 Odpowiedź ustna, demonstracja. F PEK_U0, U0 Demonstracja, odpowiedź ustna. F3 PEK_K0, K0, K03 Obserwacja. P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz F, F i F3.

6 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Ż. Brańska Aerobic sportowy AWF Warszawa 00 [] R. Jezierski, A. Rybicka Gimnastyka. Teoria i metodyka AWF Wrocław 995 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Perkawski. K., Śledziewski D., Metodyczne podstawy treningu sportowego Centralny Ośrodek Sportu 998r. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Magdalena Lewandowska, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AEROBIK SPORTOWY (SEKCJA) Odniesienie przedmiotowego Cele Treści efektu do efektów przedmiotu** programowe** zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Przedmiotowy efekt Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0, W0 (wiedza) PEK_U0, U0 (umiejętności) PEK_K0, K0, K03 (kompetencje) ** - z tabeli powyżej Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 C, C, C3 Ćw. - N, N, N3, N4 3

7 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AIKIDO - PODSTAWY Nazwa w języku angielskim: AIKIDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW000 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach kursu.. Ubiór długie spodnie dresowe i koszulka sportowa. CELE PRZEDMIOTU C: Nauka podstaw japońskiej sztuki walki aikido. C: Zainteresowanie aktywnym trybem życia. C3: Nauka podstaw elementów samoobrony w aikido. C4: Trening wytrzymałościowy i siłowy, nauka podstaw gimnastycznych. C5: Nauka podstawowych pojęć i teorii dyscypliny.

8 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna podstawowe informację na temat aikido. PEK_W0: Zna podstawową japońską terminologię aikido: liczebniki, nazwy technik. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać pad i przewrót. PEK_U0: Zna podstawowe techniki obezwładniające w aikido. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Umie pracować w parze i grupie. PEK_K0: Posiada zdolności do bezpiecznej aplikacji technik samoobrony (odpowiedzialność za partnera). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Szkolenie BHP, nauka zasad i ceremoniału zajęć. Ćw. Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 3 Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 4 Gimnastyczne podstawy padów i przewrotów. Ćw. 5 Warianty dźwigni na nadgarstki: nikkyo. Ćw. 6 Warianty dźwigni na nadgarstki: kote geashi. Ćw. 7 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: ikkyo. Ćw. 8 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: tokyo. Ćw. 9 Warianty dźwigni na staw łokciowy i barkowy: sankyo. Ćw. 0 Rzuty proste z przewrotem do przodu: juji nage. Ćw. Rzuty proste z przewrotem do przodu: kokyu nage. Ćw. Rzuty proste z przewrotem do tyłu: kokyu ho. Ćw. 3 Rzuty proste z przewrotem do tyłu: shiho nage. Ćw. 4 Rzuty proste z przewrotem do tyłu: kokyu ho, shiho nage, irimi nage. Ćw. 5 Powtórka materiału, wpis ocen. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Pokaz. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna. F PEK_U0, U0 Frekwencja, ćwiczenia, aktywność na zajęciach, test. F3 PEK_K0, K0 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F.

9 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] O. Ratti Aikido i dynamiczna sfera LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Piotr Masztalerz, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AIKIDO - PODSTAWY Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C5 Ćw. -5 N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C, C5 Ćw. -5 N4 oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z C3, C4 Ćw. -5 N, N, N3 (umiejętności) PEK_U0 zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w C3, C4 Ćw. -5 N, N, N3 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C3 Ćw. -5 N (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne C3 Ćw. -5 N upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

10 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AIKIDO KATA JO Nazwa w języku angielskim: AIKIDO KATA JO Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW0007 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach kursu.. Ubiór długie spodnie dresowe i koszulka sportowa. CELE PRZEDMIOTU C: Nauka elementów japońskiej sztuki walki aikido: trening z kijem. C: Zainteresowanie aktywnym trybem życia. C3: Nauka podstaw elementów samoobrony z bronią. C4: Trening sprawnościowy i koordynacyjny. C5: Nauka podstawowych pojęć i teorii dyscypliny.

11 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna podstawowe informacje na temat treningu z bronią. PEK_W0: Zna podstawową japońską terminologię treningu z bronią: liczebniki, nazwy technik. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać podstawowe uderzenia i kontrataki. PEK_U0: Potrafi wykonać krótkie układy indywidualne i w parze. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Potrafi pracować w parze i grupie. PEK_K0: Posiada zdolności do bezpiecznej aplikacji technik samoobrony (odpowiedzialność za partnera w przypadku treningu z bronią). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Szkolenie BHP, nauka zasad i ceremoniału zajęć. Ćw. Podstawowe pozycje i formy ataków uderzenie w głowę shomen. Ćw. 3 Podstawowe pozycje i formy ataków pchnięcie kijem chuda tsuki. Ćw. 4 Podstawowe pozycje i formy ataków cios boczny na głowę kesa uchi. Ćw. 5 Obrona przed pchnięciem: kesa, harai tsuki. Ćw. 6 Obrona przed ciosem w głowę maki otoshi. Ćw. 7 część układu Sansho. Ćw. 8 część układu Sansho ciąg dalszy. Ćw. 9 Obrona przed pchnięciem keashi uchi otoshi, maki uchi otoshi. Ćw. 0 Obrona przed uderzeniem z góry: harai tsuki, jumonji. Ćw. część układu Sansho. Ćw. część układu Sansho ciąg dalszy. Ćw. 3 i część układu Sansho. Ćw. 4 Powtórka materiału. Ćw. 5 Powtórka materiału, wpis ocen. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne indywidualne i w parze. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Pokaz. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Weryfikacja w trakcie zajęć. F PEK_U0, U0 Frekwencja, aktywność, test umiejętności. F3 PEK_K0, K0 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F

12 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] O. Ratti Aikido i dynamiczna sfera LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Piotr Masztalerz, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AIKIDO - KATA JO Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N4 (wiedza) kilkudziesięciu oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 (umiejętności) PEK_U0 z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się C, C, C3, C4, C5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C Ćw. -5 N, N, N3, N4 (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

13 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: AQUA AEROBIK Nazwa w języku angielskim: AQUA AEROBIC Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna / niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW005 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Sem. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.. Brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń z intensywnością do 80% tętna maksymalnego. 3. Dobre samopoczucie w środowisku wodnym. CELE PRZEDMIOTU C: Wdrożenie do systematycznej aktywności fizycznej i kształtowanie stałej potrzeby ruchu. C: Progresja wytrzymałości ogólnej i wydolności układu sercowo-naczyniowego. C3: Zmiana proporcji składu ciała obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Student zna wpływ środowiska wodnego i zasady funkcjonowania w nim organizmu ludzkiego. PEK_W0: Student zna podstawowe reakcje organizmu na określony wysiłek fizyczny. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student potrafi ocenić stan wytrzymałości i wydolności swojego organizmu na podstawie tętna. PEK_U0: Student potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe aspekty środowiska wodnego dla podniesienia efektywności zajęć. PEK_U03: Student potrafi zastosować prostą choreografię. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student jest zmotywowany do pracy nad rozwojem wydolności swojego organizmu (pokonuje swoje ograniczenia psychiczne). PEK_K0: Ćwiczenia w wodzie pozwalają osiągnąć komfort psychiczny, co podnosi wydajność i jakość życia, a to dobre relacje społeczne.

14 Ćw. Ćw. -4 Ćw. 3-6 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Zapoznanie z warunkami zaliczenia kursu, programem zajęć, kryteriami oceniania, zasadami bhp. Ustalenia osobistych celów związanych z poprawą wydolności organizmu. Podstawowe wiadomości na temat reakcji organizmu na wysiłek sportowy. Przygotowanie organizmu do wysiłku. Adaptacja do środowiska wodnego za szczególnym uwzględnieniem wykorzystania właściwości oporowych i fizycznych. Nauka podstawowych kroków. Ćwiczenia w wodzie płytkiej kształtowanie wytrzymałości i masaż tkanek głębokich. Liczba godzin Ćw. 6-8 Ćwiczenia w wodzie średnio głębokiej akcent na dolne partie ciała. 6 Ćw. 9 Układ choreograficzny z wykorzystaniem makaronów akcent na mięśnie brzucha. Ćw. 0 Układ choreograficzny z wykorzystaniem dysków akcent na mięśnie obręczy barkowej. Ćw. - Układy choreograficzne z wykorzystaniem makaronów i dysków 4 Ćw. 3-4 Ćwiczenia w wodzie średnio głębokiej i głębokiej z wykorzystaniem pasów wypornościowych. Przygotowanie i pokaz przygotowanej choreografii. 4 Ćw. 5 Układ choreograficzny z wykorzystaniem poznanych przyborów. Suma godzin 4 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Ćwiczenia praktyczne. N. Wykład prowadzącego. N3. Demonstracja. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny ( F formująca w trakcie semestru) ( P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna. F PEK_U0, U03 Demonstracja studenta. F3 PEK_K0, K03 P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia ocen F i F.

15 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Metodyczne podstawy aqua fitness Beata Zysiek-Chris Aneta Figurska Izabela Stasikowska. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Pływanie nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy AQUA FITNESS Pietrusik K. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES Ewa Najsarek, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU AQUA AEROBIK Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 PEK_W0 (wiedza) Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu oferowanych Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U0 (umiejętności) C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U0 posiada, umiejętność włączenia się w C, C, C3 Ćw. -4 N, N, N3 PEK_U03 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 (kompetencje) PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C, C3 Ćw. -4 N, N 3

16 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: BADMINTON Nazwa w języku angielskim: BADMINTON Stopień studiów i forma: I i II stopień, stacjonarna, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu: WFW0050 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.. Posiadanie własnej rakiety oraz obuwia sportowego z płaską podeszwą kauczukową. CELE PRZEDMIOTU C: Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych w grze w badmintona. C: Kształtowanie specyficznych dla badmintona cech motorycznych jak: szybkość na krótkim dystansie, moc mięśni nóg, ramion i obręczy barkowej oraz wytrzymałość szybkościowa.

17 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna przepisy gry pojedynczej i podwójnej. PEK_W0: Zna podział uderzeń uwzględniający strefę odbicia lotki. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Potrafi wykonać serwis forhendowy. PEK_U0: Potrafi wykonać uderzenie bekhendem górnym. PEK_K0: Ma świadomość ważności całożyciowej aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. PEK_K0: Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej, pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej, współpracuje w zespole, uczestniczy w rywalizacji sportowej, stosuje zasady fair play. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. Zajęcia organizacyjne, BHP, ocena poziomu umiejętności. Ćw. -4 Zapoznanie się z zasadami gry. Ćwiczenia oswajające z nowym sprzętem sportowym. Nauka i doskonalenie serwisu forhendowego. Nauka i doskonalenie uderzenia forhendowego zza głowy. Nauka i doskonalenie serwisu bekhendowego. Nauka i doskonalenie uderzenia górnego z lewej strony. Nauka i doskonalenie smeczu. Nauka i doskonalenie skrótu z głębi boiska. Nauka i doskonalenie uderzeń przy siatce. Nauka i doskonalenie przemieszczania się po korcie. Nauka i doskonalenie obrony ataku z głębi kortu. Nauka gry deblowej. Organizacja zawodów turniej indywidualny. 6 Ćw. 5 Zaliczenie semestru. Turniej wewnętrzny. Suma godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Metody treningowe: ścisła, zadaniowa, małe gry, ćwiczenia indywidualne i grupowe. N. Demonstracja prowadzącego. N3. Zapis video zachowań zawodników oraz jego analiza. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Odpowiedź ustna, demonstracja studenta, ocena zachowania się studentów w trakcie realizacji zadań. F PEK_ U0, U0 Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. P: Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia ocen F i F.

18 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] BADMINTON, AWF WROCŁAW, WYD. V - NAWARA H. [] BADMINTON SKRYPT DLA INSTRUKTORÓW PZBAD WARSZAWA - KAROLCZAK I. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Robert Jarosz, Przedmiotowy efekt MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU BADMINTON Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 oferowanych PEK_U0 (umiejętności) PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających C, C C, C Ćw. -5 Ćw. -5 N, N, N3, N4 N, N, N3, N4 PEK_K0 (kompetencje) PEK_K0 ** - z tabeli powyżej całożyciowej aktywności fizycznej. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej. C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 C, C Ćw. -5 N, N, N3, N4 3

19 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: BADMINTON (SEKCJA) Nazwa w języku angielskim: BADMINTON (VARISITY DIVISION) Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna/ niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany Kod przedmiotu WFW00505 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.. Bardzo dobre wyszkolenie techniczne staż zawodniczy. 3. Obowiązkowa przynależność do AZS i udział w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej oraz Akademickich Mistrzostwach Polski. CELE PRZEDMIOTU C: Przygotowanie zawodników do reprezentowania PWR w rozgrywkach DLM i AMP. C: Umożliwienie kontynuowania kariery sportowej byłym zawodnikom. C3: Zapoznanie z metodyką treningu.

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W0: Zna taktykę gry pojedynczej i podwójnej. PEK_W0: Posiada wiedzę z zakresu metodyki treningu sportowego. Z zakresu umiejętności: PEK_U0: Student opanował określony zasób zachowań kombinacji schematów wraz ze zdolnością do ich wykorzystania w czasie bezpośredniej rywalizacji. PEK_U0: Student potrafi wykonać i wykorzystać w czasie gry podstawowe elementy techniczne: serw długi i krótki, smecz, obrona. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K0: Student współpracuje w zespole, ma świadomość aktywności fizycznej dla poprawy zdrowia. PEK_K0: Student stosuje zasady fair play, uczestniczy w rywalizacji sportowej, promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw. - Zajęcia organizacyjne, BHP, ocena poziomu umiejętności i przydatności 4 studentów do sekcji. Wybór kierownika sekcji. Ćw. 3-9 Podwyższenie poziomu gry w badmintona, poprzez poprawę 54 umiejętności technicznych i taktycznych. Podniesienie poziomu cech motorycznych: wytrzymałość, szybkość, siła. Doskonalenie serwisu forhendowego długiego i krótkiego, serwisu bekhendowego, doskonalenie smecza, skróty przy siatce i z głębi kortu zarówno w grze pojedynczej i podwójnej. Ćwiczenia ogólnorozwojowe metodą obwodową z akcentem na siłę, szybkość, skoczność, wytrzymałość szybkościową. Udział w rozgrywkach sportowych DLM, OMW i AMP. Ćw. Zaliczenie. Gra właściwa. Suma godzin 60 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N. Trening sportowy. N. Zawody sportowe. N3.Pokaz demonstracja. N4. Wykład. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F PEK_W0, W0 Ocena zapisu wideo zawodnika podczas zawodów. F PEK_U0, U0 Test umiejętności specjalnych. P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F i F

21 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [] Nawara H. Badminton, AWF Wrocław, wyd. V. [] Lechman R., Szalewicz A.- Badminton SiT Warszawa [3] Karolczak I. Badminton Skrypt dla Instruktorów PZBad Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [] Steler M.H. Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży COS Warszawa. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Krzysztof Niewiara, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU BADMINTON (SEKCJA) Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla obszarowych efektów Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W0 Posiada podstawową wiedzę z C Ćw. - N, N3, N4 (wiedza) PEK_W0 zakresu wybranej dyscypliny sportu (kursu wf) spośród kilkudziesięciu C3 Ćw. -5 N3, N4 oferowanych PEK_U0 Posiada podstawowe umiejętności z C Ćw. - N, N, N3,N4 (umiejętności) PEK_U0 zakresu dyscyplin, którą wybrał, posiada, umiejętność włączenia się w C Ćw. - N, N3, N4 prozdrowotny styl życia z wybraniem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. PEK_K0 Promuje społeczne i kulturowe C Ćw. - N, N, N3, N4 (kompetencje) znaczenie sportu i aktywności PEK_K0 fizycznej oraz pielęgnuje własne C Ćw. - N, N, N3, N4 upodobania z zakresu kultury fizycznej. ** - z tabel powyżej 3

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo