WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Nazwa w języku angielskim: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność (jeśli dotyczy): MATEMATYKA TEORETYCZNA Stopień studiów i forma: stopień, stacjonarna / niestacjonarna* Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Kod przedmiotu MAP1978 Grupa kursów TAK / NIE Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS Forma zaliczenia Egzamin / zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy X Liczba punktów ECTS 3 3 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 3 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa Znajomość podstaw analizy funkcjonalnej (przestrzenie Hilberta i operatory liniowe na przestrzeniach Hilberta) Znajomość podstaw algebry liniowej CELE PRZEDMIOTU C1 Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki nieprzemiennej C Poznanie podstaw probabilistyki wolnej PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Poznanie podstawowych pojęć w teorii algebr C* 1

2 PEK_W0 Poznanie podstawowych typów niezależności w probabilistyce nieprzemiennej PEK_W03 Poznanie niezależności wolnej i twierdzeń granicznych w probabilistyce wolnej PEK_W04 Poznanie splotów miar probabilistycznych w probabilistyce wolnej i transformat służących do ich badania PEK_W05 Poznanie wolnej przestrzeni Focka i podstawowych operatorów na tej przestrzeni Z zakresu umiejętności: Opanowanie umiejętności posługiwania się algebrami C* w opisywaniu probabilistyki nieprzemiennej PEK_U0 Opanowanie metod algebraicznych, analitycznych i kombinatorycznych w wyznaczaniu i badaniu rozkładów zmiennych losowych i ich splotów w probabilistyce nieprzemiennej PEK_U03 Nabycie umiejętności posługiwania się przykładami algebr wolnych generowanych przez operatory na wolnej przestrzeni Focka Z zakresu kompetencji społecznych: potrafi korzystać z literatury naukowej PEK_K0 potrafi precyzyjnie formułować pytania PEK_K03 przestrzega zasad etycznych w relacjach z innymi studentami Wy1 Wy TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady C*-algebra, stan na C*-algebrze, nieprzemienna przestrzeń probabilistyczna, przykłady. Reprezentacje C*-algebr na przestrzeniach Hilberta. Konstrukcja Gelfanda-Naimarka-Segala. Liczba godzin Niezależność tensorowa. Iloczyn tensorowy C*-algebr. Klasyczna Wy3 probabilistyka w ujęciu tensorowym. Wy4 Wolny iloczyn przestrzeni Hilberta i wolny iloczyn C*-algebr. 4 Niezależność wolna, zmienne losowe wolne, kombinatoryka Wy5 momentów mieszanych. Wy6 Centralne twierdzenie graniczne dla zmiennych wolnych: liczby Catalana i rozkład Wignera. Twierdzenie Poissona dla zmiennych wolnych. Wy7 Addytywny splot wolny. Momenty i kumulanty wolne. 4 Wy8 Transformata Cauchy`ego i R-transformata. 4 Wy9 Wolna przestrzeń Focka i wolne operatory gaussowskie. Wy10 Multiplikatywny splot wolny i S-transformata. Inne pojęcia niezależności w probabilistyce nieprzemiennej i Wy11 probabilistyki z nimi związane. 4 Suma godzin 30 Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin Ćw1 C* algebry i ich reprezentacje na przestrzeniach Hilberta 4

3 Cw Przykłady nieprzemiennych przestrzeni probabilistycznych Ćw3 Niezależność tensorowa Ćw4 Niezależność wolna i zmienne losowe wolne 6 Ćw5 Twierdzenia graniczne 4 Ćw6 Addytywny i multiplikatywny splot wolny 4 Ćw7 Operatory na wolnej przestrzeni Focka 4 Ćw8 Inne rodzaje nieprzemiennej niezależności 4 Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowy metoda tradycyjna. Ćwiczenia problemowe i rachunkowe metoda tradycyjna 3. Konsultacje 4. Praca własna studenta przygotowanie do ćwiczeń OCENA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P=0,5*F1+0,5*F Numer efektu kształcenia PEK_U0 PEK_U03 PEK_K0 PEK_K03 PEK_W01 PEK_W0 PEK_W03 PEK_W04 PEK_W05 PEK_U0 PEK_U03 PEK_K0 PEK_K03 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia odpowiedzi ustne, kartkówki, kolokwia egzamin 3

4 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] D. Voiculescu, K. Dykema, A. Nica, Free random variables, CRM Monograph Series, Providence, 199. [] A. Nica, R. Speicher, Lectures on the Combinatorics of Free Probability, Cambridge University Press, Cambridge 006. [3] D. Voiculescu, Lectures on free probability theory, Lectures on probability theory and statistics (Saint-Flour, 1998), , Lecture Notes in Math. 1738, Springer, Berlin, 000. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Prof. dr hab. Romuald Lenczewski 4

5 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I SPECJALNOŚCI MATEMATYKA TEORETYCZNA Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W01 K1MAT_W04, K1MAT_W05, C1,C Wy1-Wy11 1,3 (wiedza) K1MAT_W06, K1MAT_W07 PEK_W0 K1MAT_W04, K1MAT_W05 C1,C Wy1-Wy11 1,3 PEK_W03 K1MAT_W04, K1MAT_W05 C1,C Wy1-Wy11 1,3 PEK_W04 K1MAT_W04, K1MAT_W05 C1,C Wy1-Wy11 1,3 PEK_W05 K1MAT_W04, K1MAT_W05 C1,C Wy1-Wy11 1,3 K1MAT_U01,K1MAT_U38 C1 Ćw1-Ćw4,,3,4 Ćw8 PEK_U0 K1MAT_U01 C Ćw5,Ćw6,,3,4 Ćw8 PEK_U03 K1MAT_U01,K1MAT_U38 C Ćw7,3,4 K1MAT_K06 C1,C Wy1-Wy11 1,,3,4 PEK_K0 K1MAT-K0 C1,C Wy1-Wy11 1,,3,4 PEK_K03 K1MAT_K04 C1,C Wy1-Wy11 1,,3,4 (umiejętności) (kompetencje) ** - z tabeli powyżej

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy elektrodynamiki Nazwa w języku angielskim: Introduction to Electrodynamics Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ELEMENTY MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI Nazwa w języku angielskim: ASPECTS OF PHYSICAL MEDICINE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Budowa pojazdów i układów napędowych Nazwa w języku angielskim: Energy Efficiency Design of Powertrain and Body Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy optyki fizycznej i instrumentalnej Nazwa w języku angielskim Fundamentals of Physical and Instrumental Optics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optoelektroniczna aparatura pomiarowa. Nazwa w języku angielskim Optoelectronics measurement devices. Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu Grupa kursów: Zał. nr do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI, Instytut Fizyki (wykład w j. angielskim) KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Klasyczna i kwantowa kryptografia Nazwa w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka Systemów Złożonych Nazwa w języku angielskim Physics of Complex Systems Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Język polski B2.2 Nazwa w języku angielskim Polish language B2.2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL: polski

KARTY PRZEDMIOTÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL: polski KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowana technika wysokich napięć Nazwa w języku angielskim Advanced high voltage technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści : ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ... 2 ANALIZA MATEMATYCZNA 1... 7 ANALIZA MATEMATYCZNA 2... 12 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia...

Spis treści : ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ... 2 ANALIZA MATEMATYCZNA 1... 7 ANALIZA MATEMATYCZNA 2... 12 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia... Spis treści : ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ... ANALIZA MATEMATYCZNA 1... 7 ANALIZA MATEMATYCZNA... 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia... 17 Bezpieczeństwo techniczne... Chemia ogólna... 7 Chemia techniczna

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę* 1,5 0,7

zaliczenie na ocenę* 1,5 0,7 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BIOCHEMIA Nazwa w języku angielskim BIOCHEMISTRY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Teoria odwzorowania optycznego Nazwa w języku angielskim: Theory of optical imaging Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW KARTY PRZEDMIOTÓW

KATALOG KURSÓW KARTY PRZEDMIOTÓW KATALOG KURSÓW KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 1 3 1 3 charakterze praktycznym (P)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 1 3 1 3 charakterze praktycznym (P) Zał nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Analiza Algorytmów Nazwa w języku angielskim : Analysis of Algorithms Kierunek studiów : Informatyka Specjalność

Bardziej szczegółowo