Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a"

Transkrypt

1 Oddział w <Oddział> UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu <dd-mm-rrrr> r. w <Oddział> pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: , REGON , Oddział w <Oddział> reprezentowanym przez: (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji, np.pełnomocnik) (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a 1. <Imię i Nazwisko> zam. <Adres zameldowania> legitymującym się dowodem osobistym serii <Seria i numer dowodu osobistego> wydanym przez <Organ wydający dowód osobisty> dnia <Data wydania dowodu osobistego> posiadającym numer ewidencyjny w dowodzie osobistym /PESEL/ <Nr PESEL> 2. <Imię i Nazwisko> zam. <Adres zameldowania> legitymującym się dowodem osobistym serii <Seria i numer dowodu osobistego> wydanym przez <Organ wydający dowód osobisty> dnia <Data wydania dowodu osobistego> posiadającym numer ewidencyjny w dowodzie osobistym /PESEL/ <Nr PESEL> pozostających/nie pozostających w związku małżeńskim* zwanym/i dalej Posiadaczem/Współposiadaczami*, została zawarta umowa o treści następującej: Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do: 1) otwierania i prowadzenia dla Posiadacza rachunków bankowych (zwanych dalej łącznie rachunkami ), w tym; a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (zwanego dalej ROR ), b) rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie, (zwanego dalej rachunkiem oszczędnościowym ) c) rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (zwanych dalej rachunkami lokat ), 2) zapewnienia Posiadaczowi dostępu do jego rachunków otwartych na podstawie niniejszej Umowy oraz możliwości korzystania z innych usług Banku powiązanych z prowadzeniem poszczególnych rodzajów rachunków bankowych. 2. W ramach niniejszej Umowy Bank może wydawać międzynarodowe debetowe karty Maestro, MasterCard Debit Paypass i Visa Electron, w tym karty młodzieżowe Visa Electron lub inne karty płatnicze znajdujące się w aktualnej ofercie Banku oraz udostępniać usługi bankowości elektronicznej. 3. Kartami wydanymi w ramach umowy można dokonywać operacji określonych w regulaminie. 4. Rachunki, karty płatnicze oraz bankowość elektroniczną, o których mowa w ust. 1 i 2, Bank zobowiązuje się prowadzić na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych i PKZP w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi integralną część niniejszej Umowy. 5. W przypadku zlecenia realizacji przez posiadacza rachunku polecenia wypłaty w obrocie dewizowym stosuje się Regulamin realizacji przez SGB Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym. 6. Posiadacz rachunku oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został przez Bank poinformowany o uczestnictwie w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w szczególności o maksymalnej granicy ochrony gwarancyjnej. 2. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach, o których mowa w 1, jest wyłącznie Posiadacz rachunku lub Pełnomocnik powołany zgodnie z Regulaminem Środki pieniężne gromadzone na Rachunkach są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 2. Zmienna stopa procentowa, oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. 3. Stała stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie obowiązywania Okresu umownego nie ulegnie zmianie. 1

2 4. W przypadku lokat wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty. 5. Wysokość oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadaczy rachunków w sposób określony w Regulaminie. 6. Przesłanki i tryb zmiany oprocentowania określa Regulamin Posiadacz rachunku otrzymuje Potwierdzenie otwarcia Rachunku, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie zindywidualizowanej umowy o prowadzenie danego rodzaju rachunku. 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi integralną część niniejszej Umowy. KARTY PŁATNICZE Poprzez zawarcie Umowy Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu wydanych Kart, a Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi Bankowi kwotami opłat i prowizji. 2. W ramach niniejszej Umowy Bank wydaje Karty dołączone Użytkownikom karty nie będącym Posiadaczami rachunku na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie Wniosku o wydanie karty płatniczej, złożonego przez Posiadacza rachunku Bank zobowiązuje się do rozliczenia operacji dokonanych przy użyciu Kart wydanych do Rachunku poprzez obciążenie Rachunku, do którego została wydana Karta/Karty zgodnie z Regulaminem. 2. Rozliczanie transakcji dokonanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote wg zasad określonych w Regulaminie. 3. Jeżeli w wyniku posługiwania się Kartami powstanie na rachunku zadłużenie bez zgody Banku, Bank ma prawo zastrzec wszystkie Karty wydane do Rachunku. Zastrzeżenie to jest nieodwołalne i pociąga za sobą konieczność zwrotu wszystkich zastrzeżonych Kart do Banku. 7. W przypadku utraty Karty jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec Kartę w sposób i z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie. 8. Posiadacz oświadcza, iż został powiadomiony o warunkach, terminie i miejscu wydania Karty. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Za pośrednictwem Systemu Bank zapewnia Użytkownikowi systemu dostęp do następujących rachunków bankowych: 1) Rachunków, wskazanych w Potwierdzeniu udostępniania elektronicznego kanału dostępu, 2) Dodatkowo może do innych rachunków bankowych otwartych za pośrednictwem Systemu, po dniu uruchomienia Usługi na wniosek Posiadacza. 2. Bank może zapewnić Użytkownikowi systemu dostęp do innych rachunków bankowych, niż określone w ust Użytkownik systemu uzyskuje dostęp do Rachunków określonych w ust. 1-2, posługując się wydanymi mu przez Bank Środkami identyfikacji elektronicznej W ramach świadczonej przez Bank Usługi, Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do Rachunków wymienionych w Potwierdzeniu udostępniania elektronicznego kanału dostępu za pośrednictwem kanału www. 2. Informację o obowiązującym w dniu zawarcia Umowy w zakresie funkcjonalności Elektronicznego kanału dostępu i zakresie usług świadczonych, zawiera Przewodnik dla Klienta. 3. Informacja o aktualnym zakresie funkcjonalności Elektronicznego kanału dostępu i zakresie usług świadczonych, udostępniana jest Użytkownikowi systemu w formie pisemnej w Placówkach Banku lub w postaci elektronicznej jako komunikat na Stronie internetowej Banku, komunikat przekazywany Użytkownikowi za pośrednictwem i w sposób właściwy dla Elektronicznego kanału dostępu lub jako komunikat przesyłany drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Posiadacza rachunku. 4. Wszelkie zmiany dotyczące Elektronicznego kanału dostępu oraz zakresu dostępu dokonywane są na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzane są przez Bank i stanowią integralną część Umowy Bank zobowiązuje się do uruchomienia Usługi i umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Rachunków określonych w Potwierdzeniu udostępniania elektronicznego kanału dostępu za pośrednictwem kanału www, w terminie _2_ dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 2. Po zawarciu Umowy, a przed aktywacją Usługi, Bank przekazuje Użytkownikowi systemu zgodnie z Regulaminem, przy zachowaniu należytej staranności i bezpieczeństwa, właściwe Środki identyfikacji elektronicznej, o które wnioskował Posiadacz rachunku. 2

3 3. Kolejne Środki identyfikacji elektronicznej Użytkownik systemu może otrzymać po złożeniu wniosku osobiście w Banku. 4. Bank generuje nowy Środek identyfikacji elektronicznej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 i doręcza go Użytkownikowi systemu: 1) bezpośrednio do rąk własnych podczas jego obecności w Banku, lub 2) listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub 3) w inny sposób uzgodniony w Użytkownikiem systemu Bank zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi systemu dostęp do Systemu i możliwość korzystania z Usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniami wymienionymi w 15 ust W przypadku braku lub ograniczenia dostępu do Systemu, Użytkownik systemu może składać dyspozycje płatnicze w formie pisemnej w jednostce Banku obsługującej Rachunek, z zachowaniem postanowień Umowy W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi, Użytkownik systemu zobowiązuje się spełnić wymagania, w tym wymagania techniczne, określone dla Elektronicznego kanału dostępu w Przewodniku dla Klienta oraz postępować w sposób w nim opisany. 2. Użytkownik systemu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z bezpieczeństwem i poufnością Usługi, w szczególności Środków identyfikacji elektronicznej Użytkownik systemu zobowiązany jest składać w Systemie dyspozycje zgodnie z Umową, w szczególności - do wysokości Dostępnych środków na Rachunku. 2. Dyspozycje składane Bankowi przez Użytkownika systemu za pośrednictwem Systemu w krajowym obrocie płatniczym: 1) do godz. 13:30 w Dniu roboczym - będą przekazywane do rozrachunku przez Bank w dniu ich złożenia, 2) po godz. 13:30 w Dniu roboczym - będą przekazywane do rozrachunku przez Bank w następnym Dniu roboczym, 3. Dyspozycje składane przez Użytkownika systemu za pośrednictwem Systemu w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym Dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. 4. Użytkownik systemu jest zobowiązany do każdorazowego pobierania generowanych przez System potwierdzeń informujących o realizacji lub odmowie realizacji dyspozycji złożonej przez Użytkownika systemu Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usługi oraz do zmiany Regulaminu lub Przewodnika dla Klienta, w trybie i przypadkach określonych w Regulaminie. 2. Bank zastrzega sobie prawo do: 1) dokonywania czynności konserwacyjnych Systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonaniem Umowy, o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje klienta, 2) dokonywania czynności mających na celu usunięcie awarii, usterek lub nieprawidłowości działania Systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonaniem Umowy, 3) modyfikacji lub wymiany stosowanych Środków identyfikacji elektronicznej, 4) dokonywania innych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących lub innych danych chronionych Banku. 3. Czynności, o których mowa w ust. 2 mogą powodować przerwy lub ograniczenia w dostępie do Systemu i możliwości korzystania z Usługi. 4. W przypadku dokonywania czynności opisanych w ust. 2 lub wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Banku, uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Systemu, względnie składanie w Systemie dyspozycji lub ich realizację, Bank zobowiązuje się zawiadomić Użytkownika systemu o braku możliwości złożenia lub realizacji dyspozycji za pośrednictwem Systemu. 5. Zawiadomienie, o którym mowa u ust. 4 ma postać elektroniczną i jest zamieszczane odpowiednio: 1) w Systemie, w polu dostępnym tylko dla Użytkownika systemu, przeznaczonym do przekazywania przez Bank informacji o Usłudze lub 2) drogą elektroniczną na Adres elektroniczny wskazany przez Posiadacza rachunku. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ TAK /NIE ** W przypadku zawarcia umowy na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Posiadacz musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu na piśmie. 2. Umowa sporządzona została na podstawie warunków obowiązujących w dniu złożenia wniosku o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pośrednictwem strony internetowej Banku, z zastrzeżeniem 18, 23 i Nie określa się minimalnego okresu trwania umowy z zastrzeżeniem Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie regulują Regulamin oraz pozostałe zapisy umowy. 3

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Strony postanawiają, że wyciąg bankowy z informacją o zmianach stanu środków na Rachunku, ustaleniu jego salda: oraz dokonanych operacjach będzie przez Bank generowany i sporządzany: raz w miesiącu (bezpłatnie), po każdym dniu, w którym wystąpiły obroty na rachunku (odpłatnie zgodnie z Taryfą) i przekazywany: w formie pisemnej w placówce Banku w formie pisemnej pocztą na adres korespondencyjny Posiadacza wskazany w Umowie w postaci elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ( ) <Adres > Kod PIN (8 cyfr)<nr PIN > Informacje o wolnych środkach na rachunku będą wysyłane SMS-em na numer telefonu <Nr telefonu kom.> Raz dziennie bez względu na zmianę salda, Raz dziennie tylko po zmianie salda. 2. W przypadku rachunku wspólnego Bank wysyła wyciąg na adres korespondencyjny Posiadacza Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem Rachunku, wydaniem i obsługą kart oraz udostępnieniem bankowości elektronicznej, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. 2. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z obowiązującą w Banku Taryfą, o której mowa w ust. 1 i akceptuje ją, jako integralną część niniejszej Umowy. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania Umowy, na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie. 4. O wprowadzonych zmianach stawek opłat i prowizji Posiadacz rachunku będzie informowany przez Bank w sposób wskazany w Regulaminie. 19. Posiadacz oświadcza, iż wyraża zgodę / nie wyraża zgody**) na zawiadamianie go przez Bank o zmianach w Taryfie, Regulaminie, o których mowa w 18 Umowy, w postaci komunikatu elektronicznego dostępnego Posiadaczowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu lub przesyłanego Posiadaczowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu danych Posiadacza. Strony postanawiają dodatkowo: <Postanowienia dodatkowe> W przypadku złożenia wniosku o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Bank żąda od Posiadacza złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego podstawę do wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu. 3. Pojęcia i skróty użyte w Umowie mają znaczenie przypisane im w Regulaminie, jeżeli inne znaczenie danego pojęcia nie wynika wprost z postanowień Umowy. 22. Współposiadacze udzielają sobie nawzajem pełnomocnictwa do zawierania w swoim imieniu i na rzecz współposiadacza/ pozostałych współposiadaczy zindywidualizowanych umów ROR, Rachunków oszczędnościowych oraz Rachunków lokat zawieranych na podstawie niniejszej Umowy; wszystkie Rachunki otwierane na podstawie niniejszej Umowy będą prowadzone jako Rachunki wspólne***) Posiadacz oświadcza, że otrzymał regulaminy obowiązujące w dniu podpisania niniejszej umowy, o których mowa w 1 przed zawarciem Umowy, zapoznał się z nim, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu na zasadach w nim określonych. Umowę zawarto na czas nieokreślony Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń wskazanych w Regulaminie. 4

5 2. Tryb i terminy wygaśnięcia lub rozwiązania określa Regulamin. 3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku, zmiany Taryfy, o której mowa w 18, które następują w trybie i formie określonej w Regulaminie Posiadacz może odstąpić od niniejszej umowy w zakresie kart płatniczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego lub użytkownika karty pierwszej karty płatniczej, o ile posiadacz/użytkownik karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej karty. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bank obciąża posiadacza rachunku kosztami wydania karty płatniczej, w wysokości określonej w taryfie. 27. Integralną część Umowy stanowią: Potwierdzenia, Karta wzorów podpisów, oraz oświadczenie Posiadacza/Współposiadacza o przetwarzaniu danych osobowych. 28. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygają sądy powszechne Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia / z dniem.. r. **) 2. Z dniem określonym w ust. 1, tracą moc postanowienia następujących umów: 1).., 2).., 3).., 3. Do rachunków bankowych otwartych przez Bank dla Posiadacza / Współposiadaczy, wydanych kart płatniczych, bankowości elektronicznej funkcjonujących na podstawie umów wymienionych w ust. 2, stosuje się postanowienia niniejszej Umowy od dnia jej wejścia w życie oraz Regulaminu. 4. Karty wydane posiadaczowi/użytkownikowi karty na podstawie umów, o których mowa w ust.2, nie tracą ważności przed upływem okresów ważności wskazanych na tych kartach. 30. Zapisy Umowy w zakresie Kart Płatniczych oraz Bankowości Elektronicznej dotyczą Posiadaczy rachunku, którzy wnioskowali o wydanie kart płatniczych lub udostępnienie usługi bankowości elektronicznej oraz otrzymali Potwierdzenie udostępnienia elektronicznego kanału dostępu oraz Potwierdzenie otrzymania kart płatniczych, stanowiące integralną część Umowy. 31. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Miejscowość, data Podpis Posiadacza Podpis Współposiadacza Stempel i podpisy za Bank *) dotyczy rachunku wspólnego małżonków **) zaznaczyć TAK w przypadku złożenia wniosku o otwarcie rachunku za pośrednictwem strony internetowej Banku ***) dotyczy rachunku wspólnego 5

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo