Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą"

Transkrypt

1 umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą Pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł, zwanym dalej Bankiem, a imię, nazwisko data urodzenia PESEL (dotyczy rezydentów) zwanym dalej Posiadaczem, zawarta została Umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oraz w przypadku zakreślenia poniżej pola TAK odpowiednie umowy o usługi dodatkowe: TAK NIE Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24,- Numer NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta/Posiadacza) służący do logowania do usług BZWBK24: numer NIK zostanie przekazany w tytule przelewu zwrotnego, numer telefonu do smskod: (prefix) XXX XXX XXX, (wszystkie parametry usług bankowości elektronicznej BZWBK24 wskazane są w 10, ust. 2 niniejszej umowy), Umowa o kartę płatniczą, o następującej treści: Postanowienia odnoszące się do Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz Umowy o kartę płatniczą znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku ich zawarcia poprzez zakreślenie powyżej pola TAK w stosunku do danej umowy. I. Umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 1 1. Bank otwiera i prowadzi dla Posiadacza rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... o numerze:... w walucie:..., zwany dalej kontem lub rachunkiem. Oprocentowanie konta wynosi..w skali roku. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa. 2 Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na koncie oraz terminy ich realizacji określa Regulamin kont dla ludności. 3 Wyciągi bankowe w formie zbiorczego zestawienia operacji: Posiadacz rezygnuje z otrzymywania wyciągów bankowych; Bank będzie wysyłał raz na... miesiąc/miesiące/miesięcy w postaci ewyciągu na skrzynkę odbiorczą w usłudze BZWBK24 internet; Bank będzie wysyłał raz na... miesiąc/miesiące/miesięcy listem zwykłym na adres do korespondencji Posiadacz na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oświadcza, że w związku z zawarciem niniejszej umowy poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do roszczeń pieniężnych Banku wobec Posiadacza, mogących powstać w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej umowy i że Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia z tego tytułu, jednak nie wyższej niż kwota: zł (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy). 2. Bank może wystąpić do sądu o nadanie w/w tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia przedawnienia przysługujących mu wobec Posiadacza roszczeń, nie później jednak niż w okresie dwóch lat liczonych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. 3. W związku ze złożonym w ust. 1 oświadczeniem o poddaniu się egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, Posiadacz oświadcza, że Bank poinformował go o skutkach złożenia ww. oświadczenia, a w szczególności o możliwości wystawienia przez Bank, bez konieczności wytoczenia powództwa o zapłatę i prowadzenia sądowego postępowania rozpoznawczego, bankowego tytułu egzekucyjnego, który w przypadku nadania przez sąd klauzuli wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Posiadaczowi. 4. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, że: wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego poprzedzone zostanie wysłaniem przez Bank wezwania do dobrowolnej spłaty zadłużenia w terminie wskazanym w tym wezwaniu, pod rygorem wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, Bank prześle Posiadaczowi pismo z zawiadomieniem o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego i skierowaniu do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Zawiadomienia Banku zostaną przesłane listem poleconym na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza. 5 Inne warunki umowy: (nie dotyczy) (nie dotyczy) 6 1

2 7 Posiadacz oświadcza, że został poinformowany przez Bank o przysługującym mu prawie i sposobie odstąpienia od niniejszej umowy poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia jak również potwierdza odbiór wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy został poinformowany o tym, że od uzyskanych dochodów, w postaci odsetek od środków pieniężnych, zgromadzonych na koncie, Bank jako płatnik, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, który na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 19%. Zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany z chwilą naliczenia i postawienia do dyspozycji Posiadacza odsetek, od środków zgromadzonych na koncie. 9 Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV Postanowienia końcowe. II. Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK Posiadacz otrzymuje aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24, zwanych dalej usługami BZWBK24 na warunkach wskazanych w Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności. 2. Parametry usług BZWBK24 Posiadacza oraz dane niezbędne do realizacji niniejszej Umowy określa poniższa tabela, zwana dalej Tabelą : PARAMETRY USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BZWBK24 Numer NIK Posiadacza Nr telefonu do smskod Limit z autoryzacją tokenem/smskodem Klient otrzyma numer NIK w tytule przelewu Dostępne usługi BZWBK24 zwrotnego Metoda autoryzacji [nr telefonu do smskodu] Limity przelewów Limit bez autoryzacji tokenem/smskodem BZWBK24 internet BZWBK24 telefon BZWBK24 sms 3. W celu realizacji Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24, Posiadacz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Bank parametrów oraz danych wskazanych w Tabeli, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności. 11 W ramach usług BZWBK24 Posiadacz upoważnia Bank do: a. obciążania i uznawania kwotą transakcji rachunków własnych Posiadacza, posiadanych w chwili obecnej, jak również otwieranych w przyszłości, w tym w szczególności skutkujących otwarciem lub likwidacją lokat; b. obciążania rachunku, o którym mowa w 1 ust. 1, kwotami opłat i prowizji za czynności wykonywane z tytułu świadczenia usług BZWBK24 zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. W przypadku braku na wyżej wskazanym rachunku środków wystarczających na pokrycie zobowiązań, lub w przypadku rozwiązania umowy rachunku Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie tymi kwotami innych rachunków Posiadacza prowadzonych przez Bank; c. realizacji dyspozycji składanych w ramach usług BZWBK24 dotyczących rejestrów funduszy inwestycyjnych Arka, posiadanych zarówno w chwili obecnej, jak również otwieranych w przyszłości. Realizacja dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz następuje na zasadach określonych w Umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Posiadacz wyraża zgodę na składanie Bankowi oraz składanie przez Bank Posiadaczowi oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej oraz na sporządzanie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe, co spełnia wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe. 2. Możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Zawarcie nowej Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 powoduje utratę mocy obowiązującej niniejszej Umowy z tym zastrzeżeniem, że pozostają w mocy dotychczas wykorzystywane przez Posiadacza hasła PIN niezbędne do korzystania z usług BZWBK Posiadacz może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 15 2

3 Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV Postanowienia końcowe. III. Umowa o kartę płatniczą Do rachunku, o którym mowa w 1 ust. 1, Bank wydaje Posiadaczowi kartę płatniczą:... zwaną dalej Kartą i zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty. 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest numer Karty zapisany na awersie Karty. Na wniosek Posiadacza Bank wyda Posiadaczowi zaświadczenie o numerze Karty. 3. PIN do karty zostanie nadany przez Posiadacza poprzez usługi BZWBK24internet imię / imiona i nazwisko do umieszczenia na Karcie - pierwsza linia (maks. 21 znaków)... nazwisko do umieszczenia na Karcie - druga linia (maks. 19 znaków) 18 Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie rachunku, o którym mowa w 1 ust. 1, kwotami zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu Karty oraz z tytułu opłat i prowizji zgodnie z obowiązującą Taryfą. 19 Bank udostępnia zestawienie operacji dokonanych przy użyciu Karty w formie historii rachunku, do którego została wydana Karta, w Oddziale oraz - w przypadku zawarcia Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 - w ramach usługi BZWBK24 internet, a także w formie wyciągu z rachunku, do którego została wydana Karta, w trybie i terminie określonym w umowie o prowadzenie tego rachunku. 20 Zakres i formy ograniczeń dokonywanych operacji, w tym limity transakcji oraz tryb zmiany ich wysokości, określają Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności. 21 Posiadacz może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 22 Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ważności Karty, wskazany na jej awersie. Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności określają warunki przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kartę płatniczą. 23 Do niniejszej umowy mają również zastosowanie odpowiednie zapisy rozdziału IV Postanowienia końcowe. IV. Postanowienia końcowe Posiadacz wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania niniejszych umów przez Bank począwszy od dnia ich zawarcia. 2. Bank jest uprawniony do żądania zapłaty opłat i prowizji, zgodnie z Taryfą, za usługi rzeczywiście wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszych umów Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy rachunku, Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz Umowy o kartę płatniczą odbywa się w trybie i terminach wskazanych w Regulaminie kont dla ludności, Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności oraz Zasadach wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności. 2. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy rachunku skutkować będzie wygaśnięciem Umowy o kartę płatniczą, oraz Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24, o ile w zakresie usług BZWBK24 Posiadacz w treści swego oświadczenia nie zawrze odmiennego zastrzeżenia W związku z zawarciem niniejszych umów załączono do nich, jako ich integralne części, w sposób wskazany w ust.2: a. do Umowy rachunku : - Regulamin kont dla ludności; - Załącznik do Regulaminu kont dla ludności, określający szczegółowe warunki prowadzenia konta; b. do Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24: - Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności; - Załącznik do Regulaminu kont dla ludności - Lokaty terminowe w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24; c. do Umowy o kartę płatniczą: - Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności; oraz Regulamin otwierania konta za pomocą przelewu weryfikacyjnego i Taryfę opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności - która obowiązuje w zakresie opłat i prowizji za czynności związane z niniejszymi umowami. 2. Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszych umów zawnioskował o przesłanie mu dokumentów wymienionych w ust. 1 pocztą elektroniczną na adres: [adres mailowy pobrany z systemu] oraz, że Bank przekazał mu te dokumenty w odpowiednim czasie przed zawarciem umów. 27 3

4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych umowach oraz w dokumentach wskazanych w 26ust. 1 stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawo bankowe, ustawę o usługach płatniczych, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe Posiadacz oświadcza że został poinformowany o prawie wglądu do danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz że dane te będą wykorzystane przez Bank w celu zawarcia i wykonania umów zawartych z Bankiem oraz w celu marketingu produktów oferowanych przez Bank. 2. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. 3. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Ewentualny krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy ustawy Prawo bankowe. 4. Administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A. Rynek 9/11, Wrocław. 29 [UWAGA: do tej umowy jest dokument zawierający wzory odstąpień od trzech lub czterech umów w zależności od liczby produktów, o które wnioskuje klient ] Załącznik nr 1 do Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ja, niżej podpisana / -ny..., zamieszkała / -ły w..., oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego... numer rachunku zawartej w dniu... między mną a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław. Załącznik nr 1 do Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Ja, niżej podpisana / -ny..., zamieszkała / -ły w..., posługujący się numerem NIK:..., oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy usług bankowości elektronicznej BZWBK24. zawartej w dniu... między mną a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław, co skutkuje jednocześnie odstąpieniem od umów zawartych, na podstawie tej Umowy, za pośrednictwem usługi BZWBK24 internet. Załącznik nr 1 do Umowy o kartę płatniczą Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o kartę płatniczą Ja, niżej podpisana / -ny..., zamieszkała / -ły w..., oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy o kartę płatniczą... nazwa karty zawartej w dniu... między mną a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław. Karta została wydana do rachunku nr... 4

5 5 Załącznik nr 1 do Umowy o elektroniczny instrument płatniczy

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo