Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku"

Transkrypt

1 Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej moŝe przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, moŝliwe z dowolnego miejsca na świecie, a takŝe dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z przeglądarką WWW. Warto podkreślić, Ŝe w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające toŝsamość uŝytkownika po zalogowaniu się na stronach WWW naszego banku. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliŝy funkcjonalność systemu. 1

2 I. Bezpieczeństwo Systemu. 1. Pierwsza wizyta w Systemie Przed odwiedzeniem Banku Internetowego naleŝy odpowiednio skonfigurować posiadaną przeglądarkę stron WWW (patrz dodatek A). Po wejściu na stronę Centrum Usług Internetowych https://ebank3.cui.pl/krasnik uŝytkownik przechodzi autoryzację w systemie tzn. przedstawia się swoim identyfikatorem, toŝsamość potwierdza swoim tokenem. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) Rys. 1. Autoryzacja w polu Identyfikator uŝytkownika naleŝy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz naleŝy wprowadzić cyfry z tokena po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź wyświetlona zostaje strona Wprowadzanie nowego hasła (Rys. 2) 2

3 Rys. 2. Wprowadzanie nowego hasła w polu Nowe hasło naleŝy wprowadzić wymyślone przez siebie hasło (wybór hasła -patrz punkt 3) w polu Potwierdź nowe hasło naleŝy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź naleŝy zaczekać aŝ na tokenie pojawi się następna sekwencja cyfr dalsze instrukcje - patrz punkt Token - co kaŝdy uŝytkownik wiedzieć powinien Token - urządzenie kryptograficzne, przedstawiające na wyświetlaczu kombinacje cyfr, które zmieniają się co 60 sekund. O upływającym czasie informują znikające kreski umieszczone po lewej stronie wyświetlacza. Zniknięcie jednej kreski trwa 10 sekund. Nie naleŝy wpisywać wskazania tokena w momencie wygaszania się ostatniej z kresek. W takiej sytuacji naleŝy zaczekać na pojawienie się nowego kodu. 3. Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania klucza. Warto podkreślić, Ŝe skorzystanie z poniŝszych wskazówek, zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej. 1. Zmiany hasła naleŝy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać innym osobom 2. Hasło naleŝy wprowadzać w sposób, który uniemoŝliwia innym osobom jego poznanie 3. UŜytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła 4. UŜytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uŝytkownika) 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane 3

4 Czym kierować się w wyborze hasła? 1. UŜytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła naleŝy przestrzegać następujących wskazówek: a) minimalna długość hasła - 4 znaki, maksymalna 8 znaków b) małe i duŝe litery nie są rozróŝniane (np. Haslo, HASLO, haslo są traktowane jednakowo) c) nie naleŝy stosować: haseł, które uŝytkownik juŝ uprzednio stosował swojego identyfikatora w jakiejkolwiek formie (pisanej duŝymi literami, w dwrotnym porządku, dublując kaŝdą literę, itp.) swojego imienia, drugiego imienia, nazwiska, przezwiska, pseudonimu w jakiejkolwiek formie imion (a szczególnie imion osób z najbliŝszej rodziny) ogólnodostępnych informacji o uŝytkowniku, takich jak: numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia, nazwa ulicy na której mieszka lub pracuje, itp. trywialnych ciągów znaków z klawiatury (np. QWERTY, ASDFGH",,,123456",itp.) słów spotykanych w słownikach, zwłaszcza słów angielskich d) nie moŝna stosować: haseł zawierających znaki specjalne: znaki interpunkcyjne, nawiasy, #, $, %, &, * haseł zawierających tzw. polskie litery (np.: ą, ę, ł, ś, itp.) e) naleŝy stosować hasła, które spełniają jak najwięcej z poniŝszych kryteriów, czyli: hasła zawierające kombinacje liter oraz cyfr hasła, które moŝna zapamiętać bez zapisywania hasła łatwe i szybkie do wpisania po to, aby trudniej było je podejrzeć osobom trzecim Uwagi. JeŜeli podczas wpisywania nazwy uŝytkownika lub klucza zostanie popełniony błąd, system wymusi ponowną weryfikację. 20 krotne wprowadzenie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostępu do systemu. W takiej sytuacji naleŝy skontaktować się z najbliŝszą placówką banku, gdzie po sprawdzeniu danych dostęp do konta zostanie odblokowany. Dla podniesienia bezpieczeństwa dostępu do systemu zaleca się okresową zmianę hasła (patrz część II, punkt 5) 4. Kolejne wizyty w Systemie Przy kaŝdej wizycie w systemie uŝytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) w polu Identyfikator uŝytkownika naleŝy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz naleŝy wprowadzić hasło wybrane przez uŝytkownika w p. 1 łącznie z cyframi z tokena (np. hasło: apr1x, wskazanie tokena: naleŝy wprowadzić ciąg znaków: apr 1x ) po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź dalsze instrukcje - patrz część II. 4

5 II. Korzystanie z Systemu. 1. Sprawdzanie stanu i historii konta Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, klient uzyskuje dostęp do strony Banku Internetowego, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego kont (Rys. 3). Rys. 3. Lista dostępnych kont UŜytkownik powinien wybrać konto, z którego chce korzystać poprzez wskazanie go i kliknięcie myszką. Pojawia się wówczas okno z najwaŝniejszymi informacjami na temat wybranego konta, które dotyczą: posiadacza, współposiadaczy konta, daty otwarcia konta oraz maksymalnych kwot: jednorazowej i dziennej operacji przez Internet (Rys. 4). Rys. 4. Opis konta Posługując się menu uŝytkownika - opcja Stan konta lub przyciskiem Dalej, umieszczonym w dole ekranu moŝna uzyskać informacje na temat stanu konta (Rys. 5). Rys. 5. Stan konta 5

6 Uwagi. Stan konta jest aktualizowany kaŝdego dnia automatycznie oraz na Ŝądanie po wybraniu przycisku Aktualizuj. Analogicznie, po skorzystaniu z menu - opcja Historia konta moŝna skontrolować historię operacji na rachunku w przedziale czasu od dnia do dnia lub z zakresu dowolnej liczby ostatnich dni (Rys. 6). Rys. 6. Wybór zakresu historii konta Uwagi. Historia rachunku obejmuje wszystkie operacje wykonane z rachunku (nie tylko za pośrednictwem Bankowości Internetowej ale i wykonane w placówkach banku). Rys. 7. Historia konta 6

7 Po wybraniu przycisku Do wydruku zostanie otwarte nowe okno z historią przygotowaną do wydruku na drukarce (Rys. 8). Rys. 8. Historia konta przygotowana do wydruku Po wybraniu przycisku Drukuj historia zostanie wydrukowana na drukarce. Po wybraniu przycisku Zamknij okno historii zostanie zamknięte i nastąpi powrót do normalnej pracy. 2. Praca z przelewami Jedną z najwaŝniejszych zalet Bankowości Internetowej jest moŝliwość wysyłania przelewów. Chcąc wysłać przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Formularz zlecenia przelewu przedstawiony jest poniŝej. Rys. 9. Składanie zlecenia przelewu 7

8 W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem moŝna wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". MoŜna wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków kaŝda. Aby sfinalizować transmisję przelewu naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 10). Rys. 10. Potwierdzenie przelewu W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 11). Rys. 11. Lista przelewów 8

9 Oglądając listę przelewów uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys. 12). Rys. 12. Przegląd przelewu 3. Przelewy offline UŜytkownik ma moŝliwość złoŝenia wielu przelewów w jednej sesji. Wypełnianie przelewów moŝe odbywać się bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po wybraniu opcji Nowe przelewy offline, uŝytkownik poproszony zostanie o zadeklarowanie ilości przelewów do wysłania (1-30). Następnie otrzyma formularz podobny do formularza pojedynczego przelewu lecz powielony zadeklarowaną ilość razy (Rys. 13). Rys. 13. Składanie wielu przelewów 9

10 Po załadowaniu formularza uŝytkownik otrzyma komunikat o moŝliwości przerwania połączenia z Internetem. Uwagi. Komunikat ten jest tylko informacją. JeŜeli uŝytkownik chce skorzystać z moŝliwości rozłączenia musi ręcznie przerwać połączenie korzystając z usług swojego systemu operacyjnego. Korzystanie z odłączenia jest waŝne tylko dla uŝytkowników uzyskujących dostęp do Internetu przez telefon. UŜytkownicy korzystający z połączenia stałego (np. SDI w TP S.A.) mogą te komunikaty zignorować. Następnie naleŝy wypełnić wszystkie zadeklarowane przelewy tak samo jak przelew pojedynczy (patrz punkt 2). Po wypełnieniu przelewów a przed ich wysłaniem, naleŝy przywrócić połączenie z Internetem. Po wciśnięciu klawisza Wyślij przelewy na ekranie pojawi się okno z formularzem Autoryzacja, jak przy logowaniu do systemu. Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonych zleceń (Rys. 14). Rys. 14. Potwierdzenie wielu przelewów W przypadku jakichkolwiek uchybień (źle wypełniony przelew, przekroczony limit jednorazowy operacji przez Internet, itp.) pod błędnym przelewem pojawi się adnotacja (kolorem czerwonym) o odrzuceniu danego przelewu. Pozostałe, prawidłowe przelewy zostaną zaakceptowane po ich zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Uwagi. Nie moŝna akceptować przelewów tym samym kodem tokena, który był uŝyty do autoryzacji (kaŝdy kod tokena moŝe być uŝyty tylko raz). Zatem po zalogowaniu naleŝy odczekać na zmianę kodu w tokenie i akceptację wykonać przy pomocy nowego kodu. 10

11 4. Przelewy ZUS UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość wysyłania przelewów ZUS. Chcąc wysłać taki przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy ZUS, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Pola: Nazwa płatnika, NIP płatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego i Identyfikator uzupełniający wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie ZUS. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach ZUS wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu ZUS przedstawiony jest poniŝej. Rys. 15. Składanie przelewu ZUS Aby sfinalizować transmisję przelewu ZUS naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 16). 11

12 Rys. 16. Potwierdzenie przelewu ZUS W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu ZUS nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy ZUS wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy ZUS - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 17). Rys. 17. Lista przelewów ZUS 12

13 Oglądając listę przelewów ZUS uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys. 18). Rys. 18. Przegląd przelewu ZUS 13

14 5. Przelewy US UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość wysyłania przelewów US (do Urzędów Skarbowych). Chcąc wysłać taki przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy US, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych oprócz pola Opis dodatkowy. Pola: Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie US. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach US wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu US przedstawiony jest poniŝej. Rys. 19. Składanie przelewu US Po wybraniu przycisku Opis w polu Okres uŝytkownik otrzyma na ekranie dodatkowe okno z wyjaśnieniem zasad wypełniania pola Okres. Aby sfinalizować transmisję przelewu US naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 20). 14

15 Rys. 20. Potwierdzenie przelewu US W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu US nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy US wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy US - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 21). Rys. 21. Lista przelewów US 15

16 Oglądając listę przelewów US uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.22). Rys. 22. Przegląd przelewu US 6. Opcja Szablony - szybkie wypełnianie zlecenia przelewu W menu Systemu Bankowości Internetowej widoczna jest opcja Szablony. Rys. 23. Lista szablonów 16

17 Opcja ta ułatwia złoŝenie zlecenia przelewu zwykłego oraz przelewów ZUS i US poprzez szybkie wyszukanie szablonu przelewu. UŜytkownicy mogą sami tworzyć i modyfikować listę szablonów wypełniając określony formularz po wskazaniu jednego z pól Nowy szablon... (Rys. 24). Rys. 24. Zakładanie nowego szablonu przelewu zwykłego W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem moŝna wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". MoŜna wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków kaŝda. Zgodnie z funkcjonalnością szablonów uŝytkownik nie musi wypełniać wszystkich pól szablonu. MoŜna wypełnić pola tylko częściowo, podając tylko niezmienne elementy przelewu, a brakujące dane uzupełnić dopiero po uŝyciu szablonu na formularzu przelewu (pole Wybierz szablon znajdujące się na kaŝdym formularzu wszystkich typów przelewów). Np. niektórzy odbiorcy stosują zasadę, Ŝe rachunek przelewu składa się ze składnika stałego i składnika, który zmienia się w kaŝdym miesiącu. W takiej sytuacji w szablonie naleŝy wpisać tylko składnik stały, a składnik zmienny dopisać przy wypełnianiu formularza przelewu. Wyjątkiem jest tu definiowanie odbiorców dla usługi dostępu do rachunku przez telefon lub SMS. W takiej sytuacji wypełnić naleŝy pole Numer odbiorcy, którym uŝytkownik będzie się posługiwał przy składaniu przelewu przez telefon lub SMS. Wypełnić teŝ obowiązkowo trzeba wszystkie pola, oprócz pola Kwota. Definiowanie szablonu dla usługi telefonicznej lub SMS moŝliwe jest tylko dla przelewów zwykłych. MoŜliwa jest równieŝ aktualizacja danych w szablonach (pole Edytuj ) oraz usuwanie szablonów z listy (pole Usuń ). 7. Praca z lokatami ZałoŜenie lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej polega na zablokowaniu wolnych środków na rachunku bieŝącym klienta. W pierwszym etapie zakładania lokaty naleŝy zdefiniować 17

18 wszystkie dane dotyczące jej załoŝenia (Rys. 25). kwota lokaty (musi być większa lub równa minimalnej kwocie dla lokaty) rodzaj oprocentowania (wybór oprocentowania ( stałe lub zmienne ) typ lokaty (wybór z listy) sposób zadysponowania lokatą (wybór z listy) Rys. 25. Zakładanie lokaty W czasie wypełniania formularza nowej lokaty uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia tabeli lokat w osobnym oknie przeglądarki (Rys. 26) (opcja Tabela oprocentowania lokat ). Rys. 26. Tabela oprocentowania lokat 18

19 Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku ZałóŜ lokatę na ekranie pojawi się potwierdzenie (Rys. 27). Po sprawdzeniu poprawności, lokatę naleŝy zatwierdzić kluczem jak przy autoryzacji. Rys. 27. Potwierdzenie załoŝenia lokaty W liście lokat (opcja Lokaty - Podgląd lokat - Wybierz (wybór wg listy)) moŝna oglądać wszystkie lokaty (takŝe te załoŝone w placówkach banku) (Rys. 28). Rys. 28. Lista lokat 19

20 UŜytkownik moŝe obejrzeć szczegóły lokaty przez kliknięcie jej Daty rozpoczęcia (Rys. 29). Rys. 29. Przegląd lokaty JeŜeli lokata została załoŝona i jest aktywna to moŝliwe jest zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (opcja zerwij w liście lokat). Zerwanie lokaty wymaga potwierdzenia jak przy autoryzacji (Rys. 30). Rys. 30. Potwierdzenie zerwania lokaty 20

21 8. Wnioski JeŜeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, uŝytkownik ma moŝliwość składania elektronicznych wniosków do banku, np. wiadomość do banku, prośba o kontakt telefoniczny, zamówienia czeków, kart płatniczych, zmiana danych osobowych, zastrzeŝenia dokumentów itp. Przykładowy formularz zamówienia czeków prezentowany jest poniŝej. Rys. 31. Zamawianie czeków Wszystkie zlecenia złoŝone przez uŝytkownika wraz ze stanem ich realizacji moŝna śledzić w liście wniosków. Rys. 32. Lista wniosków 21

22 9. Awizowanie wypłat JeŜeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, uŝytkownik ma moŝliwość awizowania wypłat z rachunku, tzn. moŝe złoŝyć do banku prośbę o przygotowanie większej sumy gotówki do wypłaty z jego rachunku. Minimalna kwota wypłaty, powyŝej której wymagane jest wcześniejsze zamówienie gotówki ustalana jest przez regulamin świadczenia usług dla klientów. Rys. 33. Awizowania wypłaty NaleŜy podać zamawianą kwotę, datę wypłaty (najwcześniejszy moŝliwy termin wypłaty moŝe być ustalony na pojutrze) oraz wybrać placówkę banku, w której uŝytkownik zamierza dokonać wypłaty. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość zadeklarowania nominałów i ilości banknotów i ewentualnie monet, w których chce otrzymać wypłatę. Rys. 34. Wybór nominałów wypłaty W trakcie wypełniania pól dotyczących poszczególnych nominałów pole Aktualna suma jest obliczana na bieŝąco, tak by uŝytkownik nie przekroczył zadeklarowanej kwoty. MoŜna zadeklarować ilości nominałów na kwotę mniejszą od wybranej na wcześniejszym formularzu. Równoznaczne jest to z 22

23 wnioskiem o wypłacenie całej awizowanej kwoty, ale części gotówki w zadeklarowanych nominałach, a reszty w nominałach dowolnych. 10. Zmiana hasła Okresowa zmiana hasła naleŝy do niezbędnych elementów bezpieczeństwa systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno: Rys. 35. Zmiana hasła W polu Klucz naleŝy wpisać aktualny klucz jak przy autoryzacji. W polu Nowe hasło naleŝy wprowadzić wymyślone przez siebie nowe hasło (wybór hasła -patrz część I, punkt 3), w polu Potwierdź nowe hasło naleŝy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła. Po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź. JeŜeli aktualny klucz i nowe hasło zostały podane prawidłowo to hasło zostanie zmienione. Od tego momentu przy kolejnych autoryzacjach lub przy potwierdzaniu przelewów i lokat naleŝy uŝywać nowego klucza (nowe hasło + cyfry z tokena). 11. Zakończenie pracy Po zakończeniu pracy w Centrum Usług Internetowych naleŝy zamknąć program przeglądarki lub wybrać przycisk Koniec (prawy, górny róg ekranu). Takie działanie powoduje odłączenie uŝytkownika od Systemu (tzw. wylogowanie), tym samym uniemoŝliwia osobom postronnym powrót do stron odwiedzonych przez uŝytkownika i nieuprawnione wykorzystanie zawartych na tych stronach danych. 23

24 Dodatek A. Ustawienie przeglądarek do pracy w Centrum Usług Internetowych. 1. Internet Explorer 5.0 a) akceptowanie plików cookie - menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zabezpieczenia / strefa Internet naleŝy upewnić się, Ŝe wybrany jest domyślny poziom Średni ; jeŝeli uŝytkownik stosuje poziom zabezpieczeń Niestandardowy, to po naciśnięciu przycisku Poziom niestandardowy... 24

25 w pozycji Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji... naleŝy zaznaczyć opcję Włącz b) wyłączenie zapamiętywanie haseł - menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zawartość / ramka Informacje osobiste / przycisk Autouzupełnianie / ramka UŜyj Autouzupełniania dla naleŝy wyczyścić opcję Nazwy uŝytkowników i hasła w formularzach ; jeśli opcja ta była wcześniej zaznaczona to naleŝy z ramki Wyczyść historię Autouzupełniania wybrać przycisk Wyczyść hasła - zabezpieczy to uŝytkownika przed wykorzystaniem zapamiętanych haseł przez osoby postronne 25

26 2. Netscape Navigator 4.xx wersja angielskojęzyczna i wyŝsze a) akceptowanie plików cookie menu Edit / Preferences / pozycja Advanced / ramka Cookies naleŝy zaznaczyć opcję Accept all cookies i wyczyścić opcję Warn me before accepting a cookie 26

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów 1. Informacje wstępne System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŝytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) ul. Stróżowska 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach Nr 12/2007 z dnia 17 lipca 2007r. Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.gorlice.pl https://online.bs.gorlice.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika BANK SPÓŁDZIELCZY w Niemcach Załącznik do Uchwały Nr 40/2008 Zarządu BS w Niemcach z dnia 18 marca 2008 r. Instrukcja uŝytkownika Internetowa Obsługa Rachunku http:// SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 ZałoŜenie i aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Weryfikacja konta www.paypal.pl

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 SPIS TREŚCI INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

Systemu Zwrotu Palet KN-WO Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Internetowa Obsługa Rachunku przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest Internet Banking,

Bardziej szczegółowo