Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku"

Transkrypt

1 Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej moŝe przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, moŝliwe z dowolnego miejsca na świecie, a takŝe dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z przeglądarką WWW. Warto podkreślić, Ŝe w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające toŝsamość uŝytkownika po zalogowaniu się na stronach WWW naszego banku. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliŝy funkcjonalność systemu. 1

2 I. Bezpieczeństwo Systemu. 1. Pierwsza wizyta w Systemie Przed odwiedzeniem Banku Internetowego naleŝy odpowiednio skonfigurować posiadaną przeglądarkę stron WWW (patrz dodatek A). Po wejściu na stronę Centrum Usług Internetowych https://ebank3.cui.pl/krasnik uŝytkownik przechodzi autoryzację w systemie tzn. przedstawia się swoim identyfikatorem, toŝsamość potwierdza swoim tokenem. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) Rys. 1. Autoryzacja w polu Identyfikator uŝytkownika naleŝy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz naleŝy wprowadzić cyfry z tokena po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź wyświetlona zostaje strona Wprowadzanie nowego hasła (Rys. 2) 2

3 Rys. 2. Wprowadzanie nowego hasła w polu Nowe hasło naleŝy wprowadzić wymyślone przez siebie hasło (wybór hasła -patrz punkt 3) w polu Potwierdź nowe hasło naleŝy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź naleŝy zaczekać aŝ na tokenie pojawi się następna sekwencja cyfr dalsze instrukcje - patrz punkt Token - co kaŝdy uŝytkownik wiedzieć powinien Token - urządzenie kryptograficzne, przedstawiające na wyświetlaczu kombinacje cyfr, które zmieniają się co 60 sekund. O upływającym czasie informują znikające kreski umieszczone po lewej stronie wyświetlacza. Zniknięcie jednej kreski trwa 10 sekund. Nie naleŝy wpisywać wskazania tokena w momencie wygaszania się ostatniej z kresek. W takiej sytuacji naleŝy zaczekać na pojawienie się nowego kodu. 3. Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania klucza. Warto podkreślić, Ŝe skorzystanie z poniŝszych wskazówek, zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej. 1. Zmiany hasła naleŝy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać innym osobom 2. Hasło naleŝy wprowadzać w sposób, który uniemoŝliwia innym osobom jego poznanie 3. UŜytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła 4. UŜytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uŝytkownika) 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane 3

4 Czym kierować się w wyborze hasła? 1. UŜytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła naleŝy przestrzegać następujących wskazówek: a) minimalna długość hasła - 4 znaki, maksymalna 8 znaków b) małe i duŝe litery nie są rozróŝniane (np. Haslo, HASLO, haslo są traktowane jednakowo) c) nie naleŝy stosować: haseł, które uŝytkownik juŝ uprzednio stosował swojego identyfikatora w jakiejkolwiek formie (pisanej duŝymi literami, w dwrotnym porządku, dublując kaŝdą literę, itp.) swojego imienia, drugiego imienia, nazwiska, przezwiska, pseudonimu w jakiejkolwiek formie imion (a szczególnie imion osób z najbliŝszej rodziny) ogólnodostępnych informacji o uŝytkowniku, takich jak: numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia, nazwa ulicy na której mieszka lub pracuje, itp. trywialnych ciągów znaków z klawiatury (np. QWERTY, ASDFGH",,,123456",itp.) słów spotykanych w słownikach, zwłaszcza słów angielskich d) nie moŝna stosować: haseł zawierających znaki specjalne: znaki interpunkcyjne, nawiasy, #, $, %, &, * haseł zawierających tzw. polskie litery (np.: ą, ę, ł, ś, itp.) e) naleŝy stosować hasła, które spełniają jak najwięcej z poniŝszych kryteriów, czyli: hasła zawierające kombinacje liter oraz cyfr hasła, które moŝna zapamiętać bez zapisywania hasła łatwe i szybkie do wpisania po to, aby trudniej było je podejrzeć osobom trzecim Uwagi. JeŜeli podczas wpisywania nazwy uŝytkownika lub klucza zostanie popełniony błąd, system wymusi ponowną weryfikację. 20 krotne wprowadzenie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostępu do systemu. W takiej sytuacji naleŝy skontaktować się z najbliŝszą placówką banku, gdzie po sprawdzeniu danych dostęp do konta zostanie odblokowany. Dla podniesienia bezpieczeństwa dostępu do systemu zaleca się okresową zmianę hasła (patrz część II, punkt 5) 4. Kolejne wizyty w Systemie Przy kaŝdej wizycie w systemie uŝytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) w polu Identyfikator uŝytkownika naleŝy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz naleŝy wprowadzić hasło wybrane przez uŝytkownika w p. 1 łącznie z cyframi z tokena (np. hasło: apr1x, wskazanie tokena: naleŝy wprowadzić ciąg znaków: apr 1x ) po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź dalsze instrukcje - patrz część II. 4

5 II. Korzystanie z Systemu. 1. Sprawdzanie stanu i historii konta Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, klient uzyskuje dostęp do strony Banku Internetowego, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego kont (Rys. 3). Rys. 3. Lista dostępnych kont UŜytkownik powinien wybrać konto, z którego chce korzystać poprzez wskazanie go i kliknięcie myszką. Pojawia się wówczas okno z najwaŝniejszymi informacjami na temat wybranego konta, które dotyczą: posiadacza, współposiadaczy konta, daty otwarcia konta oraz maksymalnych kwot: jednorazowej i dziennej operacji przez Internet (Rys. 4). Rys. 4. Opis konta Posługując się menu uŝytkownika - opcja Stan konta lub przyciskiem Dalej, umieszczonym w dole ekranu moŝna uzyskać informacje na temat stanu konta (Rys. 5). Rys. 5. Stan konta 5

6 Uwagi. Stan konta jest aktualizowany kaŝdego dnia automatycznie oraz na Ŝądanie po wybraniu przycisku Aktualizuj. Analogicznie, po skorzystaniu z menu - opcja Historia konta moŝna skontrolować historię operacji na rachunku w przedziale czasu od dnia do dnia lub z zakresu dowolnej liczby ostatnich dni (Rys. 6). Rys. 6. Wybór zakresu historii konta Uwagi. Historia rachunku obejmuje wszystkie operacje wykonane z rachunku (nie tylko za pośrednictwem Bankowości Internetowej ale i wykonane w placówkach banku). Rys. 7. Historia konta 6

7 Po wybraniu przycisku Do wydruku zostanie otwarte nowe okno z historią przygotowaną do wydruku na drukarce (Rys. 8). Rys. 8. Historia konta przygotowana do wydruku Po wybraniu przycisku Drukuj historia zostanie wydrukowana na drukarce. Po wybraniu przycisku Zamknij okno historii zostanie zamknięte i nastąpi powrót do normalnej pracy. 2. Praca z przelewami Jedną z najwaŝniejszych zalet Bankowości Internetowej jest moŝliwość wysyłania przelewów. Chcąc wysłać przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Formularz zlecenia przelewu przedstawiony jest poniŝej. Rys. 9. Składanie zlecenia przelewu 7

8 W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem moŝna wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". MoŜna wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków kaŝda. Aby sfinalizować transmisję przelewu naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 10). Rys. 10. Potwierdzenie przelewu W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 11). Rys. 11. Lista przelewów 8

9 Oglądając listę przelewów uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys. 12). Rys. 12. Przegląd przelewu 3. Przelewy offline UŜytkownik ma moŝliwość złoŝenia wielu przelewów w jednej sesji. Wypełnianie przelewów moŝe odbywać się bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po wybraniu opcji Nowe przelewy offline, uŝytkownik poproszony zostanie o zadeklarowanie ilości przelewów do wysłania (1-30). Następnie otrzyma formularz podobny do formularza pojedynczego przelewu lecz powielony zadeklarowaną ilość razy (Rys. 13). Rys. 13. Składanie wielu przelewów 9

10 Po załadowaniu formularza uŝytkownik otrzyma komunikat o moŝliwości przerwania połączenia z Internetem. Uwagi. Komunikat ten jest tylko informacją. JeŜeli uŝytkownik chce skorzystać z moŝliwości rozłączenia musi ręcznie przerwać połączenie korzystając z usług swojego systemu operacyjnego. Korzystanie z odłączenia jest waŝne tylko dla uŝytkowników uzyskujących dostęp do Internetu przez telefon. UŜytkownicy korzystający z połączenia stałego (np. SDI w TP S.A.) mogą te komunikaty zignorować. Następnie naleŝy wypełnić wszystkie zadeklarowane przelewy tak samo jak przelew pojedynczy (patrz punkt 2). Po wypełnieniu przelewów a przed ich wysłaniem, naleŝy przywrócić połączenie z Internetem. Po wciśnięciu klawisza Wyślij przelewy na ekranie pojawi się okno z formularzem Autoryzacja, jak przy logowaniu do systemu. Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonych zleceń (Rys. 14). Rys. 14. Potwierdzenie wielu przelewów W przypadku jakichkolwiek uchybień (źle wypełniony przelew, przekroczony limit jednorazowy operacji przez Internet, itp.) pod błędnym przelewem pojawi się adnotacja (kolorem czerwonym) o odrzuceniu danego przelewu. Pozostałe, prawidłowe przelewy zostaną zaakceptowane po ich zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Uwagi. Nie moŝna akceptować przelewów tym samym kodem tokena, który był uŝyty do autoryzacji (kaŝdy kod tokena moŝe być uŝyty tylko raz). Zatem po zalogowaniu naleŝy odczekać na zmianę kodu w tokenie i akceptację wykonać przy pomocy nowego kodu. 10

11 4. Przelewy ZUS UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość wysyłania przelewów ZUS. Chcąc wysłać taki przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy ZUS, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Pola: Nazwa płatnika, NIP płatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego i Identyfikator uzupełniający wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie ZUS. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach ZUS wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu ZUS przedstawiony jest poniŝej. Rys. 15. Składanie przelewu ZUS Aby sfinalizować transmisję przelewu ZUS naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 16). 11

12 Rys. 16. Potwierdzenie przelewu ZUS W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu ZUS nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy ZUS wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy ZUS - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 17). Rys. 17. Lista przelewów ZUS 12

13 Oglądając listę przelewów ZUS uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys. 18). Rys. 18. Przegląd przelewu ZUS 13

14 5. Przelewy US UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość wysyłania przelewów US (do Urzędów Skarbowych). Chcąc wysłać taki przelew, z menu naleŝy wybrać opcję Przelewy US, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych oprócz pola Opis dodatkowy. Pola: Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie US. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach US wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu US przedstawiony jest poniŝej. Rys. 19. Składanie przelewu US Po wybraniu przycisku Opis w polu Okres uŝytkownik otrzyma na ekranie dodatkowe okno z wyjaśnieniem zasad wypełniania pola Okres. Aby sfinalizować transmisję przelewu US naleŝy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym moŝna sprawdzić poprawność złoŝonego zlecenia (Rys. 20). 14

15 Rys. 20. Potwierdzenie przelewu US W przypadku zauwaŝonych błędów proszę zrezygnować - przycisk Zrezygnuj. JeŜeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złoŝonego i przesłanego do banku przelewu US nie moŝna anulować. Wszystkie przelewy US wysłane przez Internet moŝna oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy US - Podgląd przelewów - Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 21). Rys. 21. Lista przelewów US 15

16 Oglądając listę przelewów US uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.22). Rys. 22. Przegląd przelewu US 6. Opcja Szablony - szybkie wypełnianie zlecenia przelewu W menu Systemu Bankowości Internetowej widoczna jest opcja Szablony. Rys. 23. Lista szablonów 16

17 Opcja ta ułatwia złoŝenie zlecenia przelewu zwykłego oraz przelewów ZUS i US poprzez szybkie wyszukanie szablonu przelewu. UŜytkownicy mogą sami tworzyć i modyfikować listę szablonów wypełniając określony formularz po wskazaniu jednego z pól Nowy szablon... (Rys. 24). Rys. 24. Zakładanie nowego szablonu przelewu zwykłego W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem moŝna wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". MoŜna wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków kaŝda. Zgodnie z funkcjonalnością szablonów uŝytkownik nie musi wypełniać wszystkich pól szablonu. MoŜna wypełnić pola tylko częściowo, podając tylko niezmienne elementy przelewu, a brakujące dane uzupełnić dopiero po uŝyciu szablonu na formularzu przelewu (pole Wybierz szablon znajdujące się na kaŝdym formularzu wszystkich typów przelewów). Np. niektórzy odbiorcy stosują zasadę, Ŝe rachunek przelewu składa się ze składnika stałego i składnika, który zmienia się w kaŝdym miesiącu. W takiej sytuacji w szablonie naleŝy wpisać tylko składnik stały, a składnik zmienny dopisać przy wypełnianiu formularza przelewu. Wyjątkiem jest tu definiowanie odbiorców dla usługi dostępu do rachunku przez telefon lub SMS. W takiej sytuacji wypełnić naleŝy pole Numer odbiorcy, którym uŝytkownik będzie się posługiwał przy składaniu przelewu przez telefon lub SMS. Wypełnić teŝ obowiązkowo trzeba wszystkie pola, oprócz pola Kwota. Definiowanie szablonu dla usługi telefonicznej lub SMS moŝliwe jest tylko dla przelewów zwykłych. MoŜliwa jest równieŝ aktualizacja danych w szablonach (pole Edytuj ) oraz usuwanie szablonów z listy (pole Usuń ). 7. Praca z lokatami ZałoŜenie lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej polega na zablokowaniu wolnych środków na rachunku bieŝącym klienta. W pierwszym etapie zakładania lokaty naleŝy zdefiniować 17

18 wszystkie dane dotyczące jej załoŝenia (Rys. 25). kwota lokaty (musi być większa lub równa minimalnej kwocie dla lokaty) rodzaj oprocentowania (wybór oprocentowania ( stałe lub zmienne ) typ lokaty (wybór z listy) sposób zadysponowania lokatą (wybór z listy) Rys. 25. Zakładanie lokaty W czasie wypełniania formularza nowej lokaty uŝytkownik ma moŝliwość obejrzenia tabeli lokat w osobnym oknie przeglądarki (Rys. 26) (opcja Tabela oprocentowania lokat ). Rys. 26. Tabela oprocentowania lokat 18

19 Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku ZałóŜ lokatę na ekranie pojawi się potwierdzenie (Rys. 27). Po sprawdzeniu poprawności, lokatę naleŝy zatwierdzić kluczem jak przy autoryzacji. Rys. 27. Potwierdzenie załoŝenia lokaty W liście lokat (opcja Lokaty - Podgląd lokat - Wybierz (wybór wg listy)) moŝna oglądać wszystkie lokaty (takŝe te załoŝone w placówkach banku) (Rys. 28). Rys. 28. Lista lokat 19

20 UŜytkownik moŝe obejrzeć szczegóły lokaty przez kliknięcie jej Daty rozpoczęcia (Rys. 29). Rys. 29. Przegląd lokaty JeŜeli lokata została załoŝona i jest aktywna to moŝliwe jest zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (opcja zerwij w liście lokat). Zerwanie lokaty wymaga potwierdzenia jak przy autoryzacji (Rys. 30). Rys. 30. Potwierdzenie zerwania lokaty 20

21 8. Wnioski JeŜeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, uŝytkownik ma moŝliwość składania elektronicznych wniosków do banku, np. wiadomość do banku, prośba o kontakt telefoniczny, zamówienia czeków, kart płatniczych, zmiana danych osobowych, zastrzeŝenia dokumentów itp. Przykładowy formularz zamówienia czeków prezentowany jest poniŝej. Rys. 31. Zamawianie czeków Wszystkie zlecenia złoŝone przez uŝytkownika wraz ze stanem ich realizacji moŝna śledzić w liście wniosków. Rys. 32. Lista wniosków 21

22 9. Awizowanie wypłat JeŜeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, uŝytkownik ma moŝliwość awizowania wypłat z rachunku, tzn. moŝe złoŝyć do banku prośbę o przygotowanie większej sumy gotówki do wypłaty z jego rachunku. Minimalna kwota wypłaty, powyŝej której wymagane jest wcześniejsze zamówienie gotówki ustalana jest przez regulamin świadczenia usług dla klientów. Rys. 33. Awizowania wypłaty NaleŜy podać zamawianą kwotę, datę wypłaty (najwcześniejszy moŝliwy termin wypłaty moŝe być ustalony na pojutrze) oraz wybrać placówkę banku, w której uŝytkownik zamierza dokonać wypłaty. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość zadeklarowania nominałów i ilości banknotów i ewentualnie monet, w których chce otrzymać wypłatę. Rys. 34. Wybór nominałów wypłaty W trakcie wypełniania pól dotyczących poszczególnych nominałów pole Aktualna suma jest obliczana na bieŝąco, tak by uŝytkownik nie przekroczył zadeklarowanej kwoty. MoŜna zadeklarować ilości nominałów na kwotę mniejszą od wybranej na wcześniejszym formularzu. Równoznaczne jest to z 22

23 wnioskiem o wypłacenie całej awizowanej kwoty, ale części gotówki w zadeklarowanych nominałach, a reszty w nominałach dowolnych. 10. Zmiana hasła Okresowa zmiana hasła naleŝy do niezbędnych elementów bezpieczeństwa systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno: Rys. 35. Zmiana hasła W polu Klucz naleŝy wpisać aktualny klucz jak przy autoryzacji. W polu Nowe hasło naleŝy wprowadzić wymyślone przez siebie nowe hasło (wybór hasła -patrz część I, punkt 3), w polu Potwierdź nowe hasło naleŝy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła. Po wypełnieniu pól naleŝy wcisnąć przycisk Zatwierdź. JeŜeli aktualny klucz i nowe hasło zostały podane prawidłowo to hasło zostanie zmienione. Od tego momentu przy kolejnych autoryzacjach lub przy potwierdzaniu przelewów i lokat naleŝy uŝywać nowego klucza (nowe hasło + cyfry z tokena). 11. Zakończenie pracy Po zakończeniu pracy w Centrum Usług Internetowych naleŝy zamknąć program przeglądarki lub wybrać przycisk Koniec (prawy, górny róg ekranu). Takie działanie powoduje odłączenie uŝytkownika od Systemu (tzw. wylogowanie), tym samym uniemoŝliwia osobom postronnym powrót do stron odwiedzonych przez uŝytkownika i nieuprawnione wykorzystanie zawartych na tych stronach danych. 23

24 Dodatek A. Ustawienie przeglądarek do pracy w Centrum Usług Internetowych. 1. Internet Explorer 5.0 a) akceptowanie plików cookie - menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zabezpieczenia / strefa Internet naleŝy upewnić się, Ŝe wybrany jest domyślny poziom Średni ; jeŝeli uŝytkownik stosuje poziom zabezpieczeń Niestandardowy, to po naciśnięciu przycisku Poziom niestandardowy... 24

25 w pozycji Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji... naleŝy zaznaczyć opcję Włącz b) wyłączenie zapamiętywanie haseł - menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zawartość / ramka Informacje osobiste / przycisk Autouzupełnianie / ramka UŜyj Autouzupełniania dla naleŝy wyczyścić opcję Nazwy uŝytkowników i hasła w formularzach ; jeśli opcja ta była wcześniej zaznaczona to naleŝy z ramki Wyczyść historię Autouzupełniania wybrać przycisk Wyczyść hasła - zabezpieczy to uŝytkownika przed wykorzystaniem zapamiętanych haseł przez osoby postronne 25

26 2. Netscape Navigator 4.xx wersja angielskojęzyczna i wyŝsze a) akceptowanie plików cookie menu Edit / Preferences / pozycja Advanced / ramka Cookies naleŝy zaznaczyć opcję Accept all cookies i wyczyścić opcję Warn me before accepting a cookie 26

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo