Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007

2 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych przez Internet. systemów Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, moŝliwe z dowolnego miejsca na świecie, a takŝe dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC wyposaŝonego w przeglądarkę stron WWW. Warto podkreślić, Ŝe w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające toŝsamość uŝytkownika po procesie poprawnej rejestracji na stronach bankowości internetowej. Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje na temat uŝytkowania aplikacji InterCOMP aplikacja ta słuŝy do zarządzania dostępem klientów do usług bankowych za pośrednictwem sieci Internet. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliŝy funkcjonalność Systemu CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad uŝytkowania aplikacji InterCOMP klientom, którzy będą korzystać z tejŝe aplikacji. Dokument przeznaczony jest głównie dla klientów oraz powiązanych z nimi uŝytkowników PODSTAWOWE POJĘCIA PoniŜej prezentowane są pojęcia, które uŝywane są jednoznacznie w całym dokumencie: Definicja Opis Bank Klient Bank Spółdzielczy Klient Banku Spółdzielczego UŜytkownik bankowy Pracownik Banku Spółdzielczego, uprawniony ( z racji wykonywania swoich obowiązków słuŝbowych ) do operowania na danych przechowywanych w SBI.

3 SBI SB InterCOMP CorpoInterCOMP BankAdmin A ZU Token Koperta System Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego. System Bankowy Banku Spółdzielczego. Aplikacja umoŝliwiająca korzystanie klientom detalicznym z usług bankowych poprzez Internet Aplikacja umoŝliwiająca korzystanie klientom korporacyjnym z usług bankowych poprzez Internet Aplikacja przeznaczona do zarządzania usługami w kanałach elektronicznych klientów detalicznych i korporacyjnych Administrator UŜytkownik bankowy posiadający wszystkie uprawnienia i mogący nadawać je zwykłym uŝytkownikom Zwykły uŝytkownik bankowy posiadający uprawnienia do opcji określone przez administratora. Urządzenie elektroniczne, które zapewnia tzw. silne uwierzytelnianie uŝytkownika. Generują specjalny ciąg cyfr, który jest bezpiecznym potwierdzeniem operacji wykonywanej przez uŝytkownika. Stanowi środek słuŝący do przechowywania identyfikatorów i haseł podczas procesu dystrybucji tychŝe danych do jednostek Banku 2. PRZEZNACZENIE APLIKACJI Aplikacja umoŝliwia dostęp do operacji bankowych przez Internet dla klientów detalicznych. 3. DOSTĘP DO APLIKACJI 3.1. BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI Dla zapewnienia jak najwyŝszego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, Ŝe nikt postronny nie moŝe odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny, uŝywany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), uŝywany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo - 3 -

4 wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych. Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody: system nadawania, dla kaŝdego z uŝytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciąŝania kaŝdego z rachunków, funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń, podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej uŝytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla kaŝdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego. Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uwaŝane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych. Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza uŝytego do niego moŝna dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. W przypadku połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów WYMAGANIA SYSTEMOWE I NIEZBĘDNE USTAWIENIA Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5 lub wyŝszej zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP. Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyŝsza. Logowanie do Centrum Usług Internetowych wymaga ustawienia w przeglądarce opcji akceptowania tymczasowych plików "cookie" (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->zabezpieczenia). 4. OPIS FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI Po poprawnym procesie uwierzytelniania, klient uzyskuje dostęp do stron aplikacji InterCOMP

5 Rys 1 Ekran powitalny aplikacji 4.1. MENU APLIKACJI Menu aplikacji umoŝliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na udostępnionych mu rachunkach. Aplikacja umoŝliwia: przeglądanie listy rachunków oraz informacji szczegółowych na temat kaŝdego z nich, przegląd historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych z płatnościami podatków ( przeglądanie listy przelewów i składanie nowych ), operowanie na lokatach. Rys 2 Wygląd menu aplikacji 4.2. LISTA KONT Po wciśnięciu przycisku Dalej na stronie powitalnej klient uzyskuje dostęp do strony prezentującej stan rachunku, który figuruje na liście rachunków jako pierwszy. Wybranie rachunku jest konieczne aby klient mógł wykonywać operacje bankowe. W - 5 -

6 przypadku gdy klient wybierze opcję Lista kont w menu aplikacji, nie będzie miał moŝliwości wykonywania operacji bankowych ( dopóki nie wybierze jednego z rachunków ). PoniŜszy rysunek prezentuje wygląd listy dostępnych rachunków. Rys 3 Wygląd listy rachunków STAN RACHUNKU Podgląd stanu rachunku jest moŝliwy poprzez wskazanie odpowiedniego odsyłacza w kolumnie Konto. PoniŜszy rysunek prezentuje dane szczegółowe na temat wybranego rachunku. Wyświetlane są następujące informacje: posiadacz konta, współwłaściciel konta, data otwarcia konta, maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet, maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet. Rys 4 Informacje o stanie rachunku Po wciśnięciu przycisku Dalej widocznego na powyŝszym ekranie klient uzyska dostęp do informacji dodatkowych na temat wybranego rachunku (rysunek poniŝej). Dodatkowe informacje o rachunku dotyczą: Środków własnych środków na rachunku (bieŝącym, ror itp.) Przyznanego limitu poŝyczki, Sumy zaległych prowizji, Sumy zablokowanych środków, Czeków bez pokrycia, Kwoty dostępnej wartość środków z uwzględnieniem powyŝszych kwot

7 Dodatkowo prezentowana jest suma załoŝonych lokat w ramach wybranego rachunku. Przycisk Aktualizuj słuŝy do wymuszenia procesu aktualizacji danych o rachunku. Rys 5 Informacje o stanie rachunku HISTORIA KONTA Wyświetlenie historii operacji wykonanych na określonym rachunku ( wybranym wcześniej ) wymaga określenia zakresu jaki obejmować mają wyświetlane informacje. Klient ma moŝliwość określenia zakresu dat ( od - do ) lub liczby dni jaką obejmować ma wyświetlana lista ( poniŝszy rysunek ). Rys 6 Określanie parametrów wyświetlania listy wykonanych operacji Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź wyświetlona zostaje lista operacji z określonego wcześniej zakresu. Lista taka zawiera dane na temat: daty realizacji, rodzaju wykonanej operacji, kwoty operacji, tytułu płatności, Odbiorcy / Nadawcy

8 Rys 7 Historia rachunku Aplikacja daje moŝliwość wydrukowania widocznej na ekranie listy operacji ( przycisk Do wydruku ). Wydruk taki zawiera dodatkowo następujące informacje: dane właściciela rachunku, numer rachunku PRZELEWY Po wybraniu z menu opcji Przelewy klient zyskuje moŝliwość: przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowych przelewów LISTA PRZELEWÓW Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Rys 8 Określanie kryterium wyświetlania listy przelewów - 8 -

9 Rys 9 Lista przelewów Nad listą przelewów widoczne są statusy przelewów. Dane prezentowane na temat przelewów dotyczą: statusu przelewu, daty przelewu, kwoty przelewu, nazwy odbiorcy tytułu przelewu. Istnieje moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat widniejących przelewów na liście. Klient poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data przelewu uzyskuje dostęp do strony prezentującej szczegółowe dane o wskazanej operacji ( rysunek poniŝej ) Rys 10 Lista przelewów Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla przelewów zrealizowanych ( przycisk Do wydruku ) SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU ZłoŜenie nowego przelewu wymagać będzie od klienta: określenia nazwy i numeru rachunku odbiorcy ( lub wyboru odbiorcy z listy dostępnych ), wpisania kwoty przelewu, podania tytułu przelewu. Istnieje moŝliwość skorzystania ze zdefiniowanego wcześniej szablonu przelewu

10 Rys 11 Tworzenie nowego przelewu Po wciśnięciu przycisku Wyślij przelew wyświetlona zostanie strona z danymi przelewu oraz miejscem na potwierdzenie operacji kluczem. Rys 12 Ekran akceptowania nowego przelewu SKŁADANIE PRZELEWÓW OFFLINE Definiowanie przelewów w trybie offline moŝe być istotne dla uŝytkowników, którzy nie mają stałego połączenia z internetem, a korzystają z łącza modemowego. Na czas definiowania przelewów uŝytkownik moŝe rozłączyć się z internetem, a następnie połączyć w celu wysłania dokumentów do realizacji. Po wybraniu opcji Przelewy offline Klient musi określić ile przelewów chce złoŝyć ( rysunek poniŝej ). Rys 13 Określanie liczby przelewów offline

11 Następnie wybierając przycisk Wypełnij przelewy wywołuje Klient stronę umoŝliwiającą wypełnienie formularzy składania przelewów. Równocześnie zostaje wyświetlony komunikat o braku konieczności utrzymywania połączenia z Internetem. Rys 14 Komunikat o moŝliwości rozłączenia z Internetem W kolejnym kroku Klient ma moŝliwość wypełnienia wymaganych pól formularzy słuŝących do składania przelewów. Pola wymagane są analogiczne jak w przypadku składania zwykłego przelewu on-line. Po wypełnieniu formularzy i wyborze przycisku Wyślij przelewy Klientowi wyświetli się okno dialogowe, za pomocą którego Klient informuje aplikację czy posiada aktywne połączenie z Internetem czy teŝ nie. Rys 15 Komunikat o konieczności połączenia z Internetem

12 Aby zakończyć proces składania przelewów Klient musi potwierdzić tę operację kluczem. Rys 16 Potwierdzanie operacji złoŝenia przelewów 4.4. PRZELEWY ZUS LISTA PRZELEWÓW ZUS Po wybraniu z menu opcji Przelewy ZUS klient zyskuje moŝliwość ( podobnie jak w przypadku zwykłych przelewów ): przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowych przelewów ZUS. Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Statusy przelewów ZUS są takie same jak w przypadku zwykłych przelewów

13 Rys 17 Określanie kryterium wyświetlania Rys 18 Lista przelewów ZUS W przypadku listy przelewów ZUS prezentowane są dane takie jak: status, data złoŝenia przelewu, typ ubezpieczenia, kwota, typ wpłaty, deklaracja, numer deklaracji. Istnieje moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat widniejących przelewów na liście. Klient poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data przelewu uzyskuje dostęp do strony prezentującej szczegółowe dane o wskazanej operacji ( rysunek poniŝej ) Rys 19 Dane szczegółowe o wybranym przelewie Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla zrealizowanych przelewów ZUS ( przycisk Do wydruku )

14 4.4.2 SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU ZUS ZłoŜenie nowego przelewu ZUS wymagać będzie od klienta: wyboru rachunku ZUS ( ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP ), wyboru typu wpłaty ( składka za jeden miesiąc, składka dłuŝsza niŝ jeden miesiąc, układ ratalny, odroczenie terminu, opłata dodatkowa, egzekucja, opłata dodatkowa płatnika, dodatkowa wpłata instytucji obsługującej ), podania deklaracji ( MMRRRR ), wpisania numeru deklaracji ( dwie cyfry ), podania numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego, wpisania kwoty przelewu, podania numeru NIP płatnika ( 10 cyfr bez znaku "-" ), wyboru typu drugiego identyfikatora ( REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport ), podania drugiego identyfikatora. Rys 20 Nowy przelew ZUS

15 Rys 21 Ekran potwierdzenia przelewu ZUS 4.5. PRZELEW PODATKU Po wybraniu z menu opcji Przelew podatku klient zyskuje moŝliwość ( podobnie jak w przypadku zwykłych przelewów ): przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowego przelewu podatku LISTA PRZELEWÓW PODATKU Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Statusy przelewów podatkowych są takie same jak w przypadku zwykłych przelewów. Rys 22 Określanie kryterium wyświetlania

16 Rys 23 Lista wszystkich przelewów podatku W przypadku listy przelewów podatku prezentowane są dane takie jak: status, data złoŝenia przelewu, rachunek organu podatkowego, kwota, okres, symbol formularza. Po wybraniu określonego odnośnika w kolumnie Data przelewu Klient ma moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat wybranego przelewu. Rys 24 Informacje szczegółowe na temat wybranego przelewu z listy Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla zrealizowanych przelewów podatku ( przycisk Do wydruku ) SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU PODATKU ZłoŜenie nowego przelewu podatku wymagać będzie od klienta: wpisania rachunku organu podatkowego, nazwy organu podatkowego, wyboru typu formularza, wpisania okresu ( po naciśnięciu przycisku Opis wyświetla się strona zawierająca wskazówki słuŝące do poprawnego wypełnienia wspomnianego pola ),

17 wpisania kwoty, wpisania identyfikacji zobowiązania, wyboru typu identyfikatora ( NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport, inny dokument toŝsamości ), podania identyfikatora. Rys 25 Nowy przelew podatku Rys 26 Ekran potwierdzenia przelewu podatku 4.6. LOKATY Po wybraniu opcji Lokaty klient będzie miał moŝliwość: przeglądania listy lokat ( według określonego kryterium ),

18 przeglądania tabeli oprocentowania lokat, załoŝenie nowej lokaty terminowej LISTA LOKAT Przeglądanie listy lokat jest moŝliwe po uprzednim wybraniu statusu lokat jakie ma zawierać generowana lista. Statusy lokat przedstawia poniŝszy rysunek. Rys 27 Wybór statusu lokat na generowanej liście JeŜeli klient wybierze określony status lokat zostanie wyświetlona lista zawierająca lokaty o wybranym statusie. Istnieje takŝe moŝliwość wyświetlenia listy wszystkich lokat ( niezaleŝnie od ich statusu ). Rys 28 Lista lokat aktywnych Nad listą lokat prezentowane są dodatkowo statusy lokat oraz ich symbole graficzne. Po wybraniu dowolnego z odnośników w kolumnie Data rozpoczęcia klient ma moŝliwość przejrzenia szczegółowych danych na temat kaŝdej z lokat. Istnieje takŝe moŝliwość zerwania aktywnej lokaty poprzez wybór odnośnika zerwij w pierwszej kolumnie od prawej strony. Poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data rozpoczęcia Klient ma moŝliwość przeglądania szczegółowych informacji o wybranej lokacie

19 Rys 29 Szczegóły lokaty TABELA OPROCENTOWANIA Opcja Tabela oprocentowania lokat pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi stopami procentowymi dla lokat terminowych o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W nagłówku podana jest informacja od jakiego dnia zamieszczone oprocentowanie jest obowiązujące. Tabela oprocentowania zawiera następujące dane: Opis lokaty nazwa produktu, Stopa stopa procentowa dla danego produktu, Kwota minimalna minimalna kwota na jaką moŝna załoŝyć lokatę. Wartość zero oznacza brak progu minimalnego

20 Rys 30 Tabela oprocentowania lokat ZAKŁADANIE NOWEJ LOKATY Proces zakładania nowej lokaty wymagał będzie od klienta określenia: kwoty lokaty, rodzaju oprocentowania lokaty ( oprocentowanie stałe lub zmienne ), typu lokaty ( wybór z listy ), sposobu zadysponowania lokatą po upłynięciu okresu jej trwania. Dodatkowo na ekranie widnieć będą : data składania zlecenia załoŝenia lokaty, nazwa zlecającego

21 Rys 31 Składanie zlecenia załoŝenia lokaty Po naciśnięciu przycisku ZałóŜ lokatę wyświetlona zostanie strona na której klient będzie mógł dokonać potwierdzenia operacji złoŝenia zlecenia podając klucz w polu słuŝącym do wprowadzenia podpisu. Rys 32 Potwierdzanie zlecenia załoŝenia lokaty 4.7. ZLECENIA Po wybraniu z menu opcji Zlecenia klient zyskuje moŝliwość: przeglądania listy zleceń według określonego kryterium, składania nowych zleceń LISTA ZLECEŃ Podczas generowania listy zleceń klient musi określić kryterium według którego zlecenia mają być wyświetlane ( wszystkie, w trakcie realizacji, aktywne, odrzucone, zablokowane, anulowane, zakończone). Wszystkie moŝliwe statusy, blokady oraz typy zleceń opisane są w legendzie znajdującej się nad listą

22 Rys 33 Określanie kryterium wyświetlania Rys 34 Legenda opisująca moŝliwe statusy, blokady oraz typy zleceń Rys 35 Lista wszystkich zleceń W przypadku listy zleceń prezentowane są następujące dane : status, blokada, data realizacji, kwota, typ, nazwa odbiorcy oraz funkcja Edytuj dla zleceń aktywnych. Po wybraniu określonego odnośnika w kolumnie Data realizacji Klient ma moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat wybranego zlecenia

23 Rys 36 Informacje szczegółowe na temat wybranego zlecenia z listy MoŜliwa jest takŝe edycja zleceń (tyko aktywnych). śeby to zrobić naleŝy kliknąć na odnośnik w kolumnie Edytuj. Rys 37 Edycja zlecenia SKŁADANIE NOWYCH ZLECEŃ ZłoŜenie nowego zlecenia wymagać będzie od klienta: wpisania nazwy odbiorcy, wpisania numeru rachunku odbiorcy, wpisania kwoty, wypełnienia pola tytułem, określenie powtarzalności, wypełnienia daty rozpoczęcia / wykonania,

24 wypełnienia daty zakończenia Rys 38 Składanie nowego zlecenia Rys 39 Ekran potwierdzenia zlecenia 4.8. SZABLONY Wybór opcji menu Szablony daje Klientowi moŝliwość: przeglądania listy szablonów, operowanie na szablonach ( zwykłych, US, ZUS ): dodawanie nowych, edytowanie i usuwanie juŝ istniejących

25 Rys 46 Operowanie na szablonach LISTA SZABLONÓW Lista szablonów jest dostępna bezpośrednio po tym, jak Klient wybierze z menu opcję Szablony. Prezentowane są następujące dane: numer odbiorcy, nazwa krótka, typ szablonu, nazwa pełna odbiorcy / opis. Rys 47 Lista szablonów DODANIE SZABLONU PRZELEWU ZWYKŁEGO Definiowanie nowego szablonu przelewu umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych : numeru odbiorcy, nazwy skróconej odbiorcy, nazwy odbiorcy : ( imię i nazwisko lub nazwa instytucji wraz z adresem), numeru rachunku odbiorcy, kwoty przelewu, tytułu przelewu

26 Rys 48 Definiowanie nowego szablonu przelewu Podczas definiowania nowego szablonu naleŝy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: JeŜeli odbiorca będzie uŝywany w TeleComp lub SMSComp ( wypełnione pole "Numer odbiorcy" ) to naleŝy wypełnić wszystkie pola oprócz pola "Kwota". JeŜeli odbiorca będzie uŝywany wyłącznie przez Internet (puste pole "Numer odbiorcy") to nie wszystkie pola muszą być wypełnione. W takiej sytuacji brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie DODANIE SZABLONU PRZELEWU PODATKU Definiowanie nowego szablonu przelewu podatku umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych: nazwy skróconej szablonu ( wymagane ), rachunku organu podatkowego, nazwy organu podatkowego, symbolu formularza, okresu za jaki dokonywana jest wpłata,

27 kwoty przelewu, identyfikatora zobowiązania, nazwy płatnika, typu identyfikatora Klienta, identyfikatora. Rys 49 Definiowanie nowego szablonu przelewu do US

28 Jedynym wymaganym do wypełnienia polem jest pole Nazwa skrócona - brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie DODANIE SZABLONU PRZELEWU DO ZUS Definiowanie nowego szablonu przelewu do ZUS umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych: nazwy skróconej szablonu ( wymagane ), rachunku ZUS, typu wpłaty deklaracji ( w formacie MMRRRR: MM miesiąc, RRRR - rok ), numeru deklaracji ( dwie cyfry ), numeru decyzji / umowy / tytułu wykonawczego, kwoty przelewu, nazwy płatnika, numeru NIP płatnika, typu drugiego identyfikatora, drugiego identyfikatora

29 Rys 50 Definiowanie nowego szablonu przelewu do ZUS Jedynym wymaganym do wypełnienia polem jest pole Nazwa skrócona - brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie ZMIANA HASŁA W procesie zmiany hasła klient musi najpierw wpisać w odpowiednie pole hasło dotychczasowe, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło ( rysunek poniŝej ). Operację zakończy naciśnięcie przycisku Zatwierdź. Rys 51 Ekran zmiany hasła

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA oferta dla klientów indywidualnych, rolników i osób prowadzących jednoosobową działalnośd gospodarczą Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo