Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007

2 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych przez Internet. systemów Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, moŝliwe z dowolnego miejsca na świecie, a takŝe dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC wyposaŝonego w przeglądarkę stron WWW. Warto podkreślić, Ŝe w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające toŝsamość uŝytkownika po procesie poprawnej rejestracji na stronach bankowości internetowej. Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje na temat uŝytkowania aplikacji InterCOMP aplikacja ta słuŝy do zarządzania dostępem klientów do usług bankowych za pośrednictwem sieci Internet. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliŝy funkcjonalność Systemu CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad uŝytkowania aplikacji InterCOMP klientom, którzy będą korzystać z tejŝe aplikacji. Dokument przeznaczony jest głównie dla klientów oraz powiązanych z nimi uŝytkowników PODSTAWOWE POJĘCIA PoniŜej prezentowane są pojęcia, które uŝywane są jednoznacznie w całym dokumencie: Definicja Opis Bank Klient Bank Spółdzielczy Klient Banku Spółdzielczego UŜytkownik bankowy Pracownik Banku Spółdzielczego, uprawniony ( z racji wykonywania swoich obowiązków słuŝbowych ) do operowania na danych przechowywanych w SBI.

3 SBI SB InterCOMP CorpoInterCOMP BankAdmin A ZU Token Koperta System Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego. System Bankowy Banku Spółdzielczego. Aplikacja umoŝliwiająca korzystanie klientom detalicznym z usług bankowych poprzez Internet Aplikacja umoŝliwiająca korzystanie klientom korporacyjnym z usług bankowych poprzez Internet Aplikacja przeznaczona do zarządzania usługami w kanałach elektronicznych klientów detalicznych i korporacyjnych Administrator UŜytkownik bankowy posiadający wszystkie uprawnienia i mogący nadawać je zwykłym uŝytkownikom Zwykły uŝytkownik bankowy posiadający uprawnienia do opcji określone przez administratora. Urządzenie elektroniczne, które zapewnia tzw. silne uwierzytelnianie uŝytkownika. Generują specjalny ciąg cyfr, który jest bezpiecznym potwierdzeniem operacji wykonywanej przez uŝytkownika. Stanowi środek słuŝący do przechowywania identyfikatorów i haseł podczas procesu dystrybucji tychŝe danych do jednostek Banku 2. PRZEZNACZENIE APLIKACJI Aplikacja umoŝliwia dostęp do operacji bankowych przez Internet dla klientów detalicznych. 3. DOSTĘP DO APLIKACJI 3.1. BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI Dla zapewnienia jak najwyŝszego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, Ŝe nikt postronny nie moŝe odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny, uŝywany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), uŝywany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo - 3 -

4 wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych. Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody: system nadawania, dla kaŝdego z uŝytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciąŝania kaŝdego z rachunków, funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń, podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej uŝytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla kaŝdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego. Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uwaŝane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych. Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza uŝytego do niego moŝna dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. W przypadku połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów WYMAGANIA SYSTEMOWE I NIEZBĘDNE USTAWIENIA Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5 lub wyŝszej zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP. Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyŝsza. Logowanie do Centrum Usług Internetowych wymaga ustawienia w przeglądarce opcji akceptowania tymczasowych plików "cookie" (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->zabezpieczenia). 4. OPIS FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI Po poprawnym procesie uwierzytelniania, klient uzyskuje dostęp do stron aplikacji InterCOMP

5 Rys 1 Ekran powitalny aplikacji 4.1. MENU APLIKACJI Menu aplikacji umoŝliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na udostępnionych mu rachunkach. Aplikacja umoŝliwia: przeglądanie listy rachunków oraz informacji szczegółowych na temat kaŝdego z nich, przegląd historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych z płatnościami podatków ( przeglądanie listy przelewów i składanie nowych ), operowanie na lokatach. Rys 2 Wygląd menu aplikacji 4.2. LISTA KONT Po wciśnięciu przycisku Dalej na stronie powitalnej klient uzyskuje dostęp do strony prezentującej stan rachunku, który figuruje na liście rachunków jako pierwszy. Wybranie rachunku jest konieczne aby klient mógł wykonywać operacje bankowe. W - 5 -

6 przypadku gdy klient wybierze opcję Lista kont w menu aplikacji, nie będzie miał moŝliwości wykonywania operacji bankowych ( dopóki nie wybierze jednego z rachunków ). PoniŜszy rysunek prezentuje wygląd listy dostępnych rachunków. Rys 3 Wygląd listy rachunków STAN RACHUNKU Podgląd stanu rachunku jest moŝliwy poprzez wskazanie odpowiedniego odsyłacza w kolumnie Konto. PoniŜszy rysunek prezentuje dane szczegółowe na temat wybranego rachunku. Wyświetlane są następujące informacje: posiadacz konta, współwłaściciel konta, data otwarcia konta, maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet, maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet. Rys 4 Informacje o stanie rachunku Po wciśnięciu przycisku Dalej widocznego na powyŝszym ekranie klient uzyska dostęp do informacji dodatkowych na temat wybranego rachunku (rysunek poniŝej). Dodatkowe informacje o rachunku dotyczą: Środków własnych środków na rachunku (bieŝącym, ror itp.) Przyznanego limitu poŝyczki, Sumy zaległych prowizji, Sumy zablokowanych środków, Czeków bez pokrycia, Kwoty dostępnej wartość środków z uwzględnieniem powyŝszych kwot

7 Dodatkowo prezentowana jest suma załoŝonych lokat w ramach wybranego rachunku. Przycisk Aktualizuj słuŝy do wymuszenia procesu aktualizacji danych o rachunku. Rys 5 Informacje o stanie rachunku HISTORIA KONTA Wyświetlenie historii operacji wykonanych na określonym rachunku ( wybranym wcześniej ) wymaga określenia zakresu jaki obejmować mają wyświetlane informacje. Klient ma moŝliwość określenia zakresu dat ( od - do ) lub liczby dni jaką obejmować ma wyświetlana lista ( poniŝszy rysunek ). Rys 6 Określanie parametrów wyświetlania listy wykonanych operacji Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź wyświetlona zostaje lista operacji z określonego wcześniej zakresu. Lista taka zawiera dane na temat: daty realizacji, rodzaju wykonanej operacji, kwoty operacji, tytułu płatności, Odbiorcy / Nadawcy

8 Rys 7 Historia rachunku Aplikacja daje moŝliwość wydrukowania widocznej na ekranie listy operacji ( przycisk Do wydruku ). Wydruk taki zawiera dodatkowo następujące informacje: dane właściciela rachunku, numer rachunku PRZELEWY Po wybraniu z menu opcji Przelewy klient zyskuje moŝliwość: przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowych przelewów LISTA PRZELEWÓW Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Rys 8 Określanie kryterium wyświetlania listy przelewów - 8 -

9 Rys 9 Lista przelewów Nad listą przelewów widoczne są statusy przelewów. Dane prezentowane na temat przelewów dotyczą: statusu przelewu, daty przelewu, kwoty przelewu, nazwy odbiorcy tytułu przelewu. Istnieje moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat widniejących przelewów na liście. Klient poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data przelewu uzyskuje dostęp do strony prezentującej szczegółowe dane o wskazanej operacji ( rysunek poniŝej ) Rys 10 Lista przelewów Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla przelewów zrealizowanych ( przycisk Do wydruku ) SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU ZłoŜenie nowego przelewu wymagać będzie od klienta: określenia nazwy i numeru rachunku odbiorcy ( lub wyboru odbiorcy z listy dostępnych ), wpisania kwoty przelewu, podania tytułu przelewu. Istnieje moŝliwość skorzystania ze zdefiniowanego wcześniej szablonu przelewu

10 Rys 11 Tworzenie nowego przelewu Po wciśnięciu przycisku Wyślij przelew wyświetlona zostanie strona z danymi przelewu oraz miejscem na potwierdzenie operacji kluczem. Rys 12 Ekran akceptowania nowego przelewu SKŁADANIE PRZELEWÓW OFFLINE Definiowanie przelewów w trybie offline moŝe być istotne dla uŝytkowników, którzy nie mają stałego połączenia z internetem, a korzystają z łącza modemowego. Na czas definiowania przelewów uŝytkownik moŝe rozłączyć się z internetem, a następnie połączyć w celu wysłania dokumentów do realizacji. Po wybraniu opcji Przelewy offline Klient musi określić ile przelewów chce złoŝyć ( rysunek poniŝej ). Rys 13 Określanie liczby przelewów offline

11 Następnie wybierając przycisk Wypełnij przelewy wywołuje Klient stronę umoŝliwiającą wypełnienie formularzy składania przelewów. Równocześnie zostaje wyświetlony komunikat o braku konieczności utrzymywania połączenia z Internetem. Rys 14 Komunikat o moŝliwości rozłączenia z Internetem W kolejnym kroku Klient ma moŝliwość wypełnienia wymaganych pól formularzy słuŝących do składania przelewów. Pola wymagane są analogiczne jak w przypadku składania zwykłego przelewu on-line. Po wypełnieniu formularzy i wyborze przycisku Wyślij przelewy Klientowi wyświetli się okno dialogowe, za pomocą którego Klient informuje aplikację czy posiada aktywne połączenie z Internetem czy teŝ nie. Rys 15 Komunikat o konieczności połączenia z Internetem

12 Aby zakończyć proces składania przelewów Klient musi potwierdzić tę operację kluczem. Rys 16 Potwierdzanie operacji złoŝenia przelewów 4.4. PRZELEWY ZUS LISTA PRZELEWÓW ZUS Po wybraniu z menu opcji Przelewy ZUS klient zyskuje moŝliwość ( podobnie jak w przypadku zwykłych przelewów ): przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowych przelewów ZUS. Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Statusy przelewów ZUS są takie same jak w przypadku zwykłych przelewów

13 Rys 17 Określanie kryterium wyświetlania Rys 18 Lista przelewów ZUS W przypadku listy przelewów ZUS prezentowane są dane takie jak: status, data złoŝenia przelewu, typ ubezpieczenia, kwota, typ wpłaty, deklaracja, numer deklaracji. Istnieje moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat widniejących przelewów na liście. Klient poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data przelewu uzyskuje dostęp do strony prezentującej szczegółowe dane o wskazanej operacji ( rysunek poniŝej ) Rys 19 Dane szczegółowe o wybranym przelewie Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla zrealizowanych przelewów ZUS ( przycisk Do wydruku )

14 4.4.2 SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU ZUS ZłoŜenie nowego przelewu ZUS wymagać będzie od klienta: wyboru rachunku ZUS ( ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP ), wyboru typu wpłaty ( składka za jeden miesiąc, składka dłuŝsza niŝ jeden miesiąc, układ ratalny, odroczenie terminu, opłata dodatkowa, egzekucja, opłata dodatkowa płatnika, dodatkowa wpłata instytucji obsługującej ), podania deklaracji ( MMRRRR ), wpisania numeru deklaracji ( dwie cyfry ), podania numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego, wpisania kwoty przelewu, podania numeru NIP płatnika ( 10 cyfr bez znaku "-" ), wyboru typu drugiego identyfikatora ( REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport ), podania drugiego identyfikatora. Rys 20 Nowy przelew ZUS

15 Rys 21 Ekran potwierdzenia przelewu ZUS 4.5. PRZELEW PODATKU Po wybraniu z menu opcji Przelew podatku klient zyskuje moŝliwość ( podobnie jak w przypadku zwykłych przelewów ): przeglądania listy przelewów według określonych kryteriów, składania nowego przelewu podatku LISTA PRZELEWÓW PODATKU Podczas generowania listy przelewów klient musi określić kryteria według których przelewy mają być wyświetlane: status przelewu ( wszystkie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone ) i datę przelewu, od której przelewy mają być ujmowane na liście. Statusy przelewów podatkowych są takie same jak w przypadku zwykłych przelewów. Rys 22 Określanie kryterium wyświetlania

16 Rys 23 Lista wszystkich przelewów podatku W przypadku listy przelewów podatku prezentowane są dane takie jak: status, data złoŝenia przelewu, rachunek organu podatkowego, kwota, okres, symbol formularza. Po wybraniu określonego odnośnika w kolumnie Data przelewu Klient ma moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat wybranego przelewu. Rys 24 Informacje szczegółowe na temat wybranego przelewu z listy Istnieje moŝliwość wydrukowania potwierdzenia operacji dla zrealizowanych przelewów podatku ( przycisk Do wydruku ) SKŁADANIE NOWEGO PRZELEWU PODATKU ZłoŜenie nowego przelewu podatku wymagać będzie od klienta: wpisania rachunku organu podatkowego, nazwy organu podatkowego, wyboru typu formularza, wpisania okresu ( po naciśnięciu przycisku Opis wyświetla się strona zawierająca wskazówki słuŝące do poprawnego wypełnienia wspomnianego pola ),

17 wpisania kwoty, wpisania identyfikacji zobowiązania, wyboru typu identyfikatora ( NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport, inny dokument toŝsamości ), podania identyfikatora. Rys 25 Nowy przelew podatku Rys 26 Ekran potwierdzenia przelewu podatku 4.6. LOKATY Po wybraniu opcji Lokaty klient będzie miał moŝliwość: przeglądania listy lokat ( według określonego kryterium ),

18 przeglądania tabeli oprocentowania lokat, załoŝenie nowej lokaty terminowej LISTA LOKAT Przeglądanie listy lokat jest moŝliwe po uprzednim wybraniu statusu lokat jakie ma zawierać generowana lista. Statusy lokat przedstawia poniŝszy rysunek. Rys 27 Wybór statusu lokat na generowanej liście JeŜeli klient wybierze określony status lokat zostanie wyświetlona lista zawierająca lokaty o wybranym statusie. Istnieje takŝe moŝliwość wyświetlenia listy wszystkich lokat ( niezaleŝnie od ich statusu ). Rys 28 Lista lokat aktywnych Nad listą lokat prezentowane są dodatkowo statusy lokat oraz ich symbole graficzne. Po wybraniu dowolnego z odnośników w kolumnie Data rozpoczęcia klient ma moŝliwość przejrzenia szczegółowych danych na temat kaŝdej z lokat. Istnieje takŝe moŝliwość zerwania aktywnej lokaty poprzez wybór odnośnika zerwij w pierwszej kolumnie od prawej strony. Poprzez wybór odpowiedniego odnośnika w kolumnie Data rozpoczęcia Klient ma moŝliwość przeglądania szczegółowych informacji o wybranej lokacie

19 Rys 29 Szczegóły lokaty TABELA OPROCENTOWANIA Opcja Tabela oprocentowania lokat pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi stopami procentowymi dla lokat terminowych o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W nagłówku podana jest informacja od jakiego dnia zamieszczone oprocentowanie jest obowiązujące. Tabela oprocentowania zawiera następujące dane: Opis lokaty nazwa produktu, Stopa stopa procentowa dla danego produktu, Kwota minimalna minimalna kwota na jaką moŝna załoŝyć lokatę. Wartość zero oznacza brak progu minimalnego

20 Rys 30 Tabela oprocentowania lokat ZAKŁADANIE NOWEJ LOKATY Proces zakładania nowej lokaty wymagał będzie od klienta określenia: kwoty lokaty, rodzaju oprocentowania lokaty ( oprocentowanie stałe lub zmienne ), typu lokaty ( wybór z listy ), sposobu zadysponowania lokatą po upłynięciu okresu jej trwania. Dodatkowo na ekranie widnieć będą : data składania zlecenia załoŝenia lokaty, nazwa zlecającego

21 Rys 31 Składanie zlecenia załoŝenia lokaty Po naciśnięciu przycisku ZałóŜ lokatę wyświetlona zostanie strona na której klient będzie mógł dokonać potwierdzenia operacji złoŝenia zlecenia podając klucz w polu słuŝącym do wprowadzenia podpisu. Rys 32 Potwierdzanie zlecenia załoŝenia lokaty 4.7. ZLECENIA Po wybraniu z menu opcji Zlecenia klient zyskuje moŝliwość: przeglądania listy zleceń według określonego kryterium, składania nowych zleceń LISTA ZLECEŃ Podczas generowania listy zleceń klient musi określić kryterium według którego zlecenia mają być wyświetlane ( wszystkie, w trakcie realizacji, aktywne, odrzucone, zablokowane, anulowane, zakończone). Wszystkie moŝliwe statusy, blokady oraz typy zleceń opisane są w legendzie znajdującej się nad listą

22 Rys 33 Określanie kryterium wyświetlania Rys 34 Legenda opisująca moŝliwe statusy, blokady oraz typy zleceń Rys 35 Lista wszystkich zleceń W przypadku listy zleceń prezentowane są następujące dane : status, blokada, data realizacji, kwota, typ, nazwa odbiorcy oraz funkcja Edytuj dla zleceń aktywnych. Po wybraniu określonego odnośnika w kolumnie Data realizacji Klient ma moŝliwość wglądu w informacje szczegółowe na temat wybranego zlecenia

23 Rys 36 Informacje szczegółowe na temat wybranego zlecenia z listy MoŜliwa jest takŝe edycja zleceń (tyko aktywnych). śeby to zrobić naleŝy kliknąć na odnośnik w kolumnie Edytuj. Rys 37 Edycja zlecenia SKŁADANIE NOWYCH ZLECEŃ ZłoŜenie nowego zlecenia wymagać będzie od klienta: wpisania nazwy odbiorcy, wpisania numeru rachunku odbiorcy, wpisania kwoty, wypełnienia pola tytułem, określenie powtarzalności, wypełnienia daty rozpoczęcia / wykonania,

24 wypełnienia daty zakończenia Rys 38 Składanie nowego zlecenia Rys 39 Ekran potwierdzenia zlecenia 4.8. SZABLONY Wybór opcji menu Szablony daje Klientowi moŝliwość: przeglądania listy szablonów, operowanie na szablonach ( zwykłych, US, ZUS ): dodawanie nowych, edytowanie i usuwanie juŝ istniejących

25 Rys 46 Operowanie na szablonach LISTA SZABLONÓW Lista szablonów jest dostępna bezpośrednio po tym, jak Klient wybierze z menu opcję Szablony. Prezentowane są następujące dane: numer odbiorcy, nazwa krótka, typ szablonu, nazwa pełna odbiorcy / opis. Rys 47 Lista szablonów DODANIE SZABLONU PRZELEWU ZWYKŁEGO Definiowanie nowego szablonu przelewu umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych : numeru odbiorcy, nazwy skróconej odbiorcy, nazwy odbiorcy : ( imię i nazwisko lub nazwa instytucji wraz z adresem), numeru rachunku odbiorcy, kwoty przelewu, tytułu przelewu

26 Rys 48 Definiowanie nowego szablonu przelewu Podczas definiowania nowego szablonu naleŝy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: JeŜeli odbiorca będzie uŝywany w TeleComp lub SMSComp ( wypełnione pole "Numer odbiorcy" ) to naleŝy wypełnić wszystkie pola oprócz pola "Kwota". JeŜeli odbiorca będzie uŝywany wyłącznie przez Internet (puste pole "Numer odbiorcy") to nie wszystkie pola muszą być wypełnione. W takiej sytuacji brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie DODANIE SZABLONU PRZELEWU PODATKU Definiowanie nowego szablonu przelewu podatku umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych: nazwy skróconej szablonu ( wymagane ), rachunku organu podatkowego, nazwy organu podatkowego, symbolu formularza, okresu za jaki dokonywana jest wpłata,

27 kwoty przelewu, identyfikatora zobowiązania, nazwy płatnika, typu identyfikatora Klienta, identyfikatora. Rys 49 Definiowanie nowego szablonu przelewu do US

28 Jedynym wymaganym do wypełnienia polem jest pole Nazwa skrócona - brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie DODANIE SZABLONU PRZELEWU DO ZUS Definiowanie nowego szablonu przelewu do ZUS umoŝliwia Klientowi podanie następujących danych: nazwy skróconej szablonu ( wymagane ), rachunku ZUS, typu wpłaty deklaracji ( w formacie MMRRRR: MM miesiąc, RRRR - rok ), numeru deklaracji ( dwie cyfry ), numeru decyzji / umowy / tytułu wykonawczego, kwoty przelewu, nazwy płatnika, numeru NIP płatnika, typu drugiego identyfikatora, drugiego identyfikatora

29 Rys 50 Definiowanie nowego szablonu przelewu do ZUS Jedynym wymaganym do wypełnienia polem jest pole Nazwa skrócona - brakujące pola naleŝy uzupełnić po zastosowaniu szablonu w przelewie ZMIANA HASŁA W procesie zmiany hasła klient musi najpierw wpisać w odpowiednie pole hasło dotychczasowe, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło ( rysunek poniŝej ). Operację zakończy naciśnięcie przycisku Zatwierdź. Rys 51 Ekran zmiany hasła

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE PRACY...3 MENU

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r.

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach SBI System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych Spis treści ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 4 ROZDZIAŁ 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Spis treści: 1 Ochrona danych osobowych 2 Bezpieczeństwo danych 3 Cel programu 4 Wymagania techniczne programu 5 Adres internetowy (link) programu 6

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik dla klienta Bankowość detaliczna wersja na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Przewodnik dla klienta korporacyjnego (instrukcja użytkownika) URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6. 5. Moje dane...str. 11. 7. Karta kodów jednorazowych...str. 18. 8. Hasło i PIN...str. 20

3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6. 5. Moje dane...str. 11. 7. Karta kodów jednorazowych...str. 18. 8. Hasło i PIN...str. 20 PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA (Aktualizacja na dzień: 04.02.2011) Ustawienia 1. Ustawienia domyślne...str. 2 2. Ustawienia zleceń...str. 4 3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6 4. Profil notowań...str.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów 1. Informacje wstępne System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŝytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 ZałoŜenie i aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Weryfikacja konta www.paypal.pl

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego. Załącznik do Uchwały 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Korporacyjnego. Załącznik do Uchwały 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Korporacyjnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo