Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web Service implementacja aplikacji klienta usługi"

Transkrypt

1 Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska

2 Spis treści: 1 Technologia Web Service Definicja Web Service Architektura Web Service Protokół SOAP Język WSDL Rejestr UDDI Przykładowa aplikacja Aplikacja standardowa Aplikacja klient Web Service Klient Web Service Środowiska wspierające tworzenie aplikacji klienta usług sieciowych Schemat postępowania Java Microsoft.NET Borland Delphi Oracle Forms Lotus Designer Borland C++ Builder Php C/C Ada Środowiska nie zapewniające wsparcia w procesie tworzenia aplikacji klienta usług sieciowych Rozwiązanie manualne Rozwiązanie półautomatyczne Podsumowanie Literatura:

3 1 Technologia Web Service 1.1 Definicja Web Service Web Service to zwarty, samodokumentujący się komponent programowy niezależny od platformy i implementacji dostarczający określonej funkcjonalności. Komponent ten może zostać opublikowany w sieci komputerowej przez swego autora, a następnie odnaleziony i wywołany w trybie zdalnego wykonania przez twórcę aplikacji konsumenckiej. Technologia Web Service wykorzystuje szereg rozwiązań informatycznych, m.in.: - SOAP służący do przekazywania zdalnych wywołań, - WSDL służący do dystrybucji parametrów połączeń sieciowych, - UDDI służący do rejestracji udostępnianych komponentów usługowych. 1.2 Architektura Web Service Idea działania usługi Web Service została przedstawiona na rysunku Zarówno aplikacja (Service Requester), żądająca wywołania kodu zdalnego modułu, jak i komponent Web Service (Service Provider) go udostępniający, pobierą interfejs kodu z określonego miejsca w sieci Internet (Service Broker). Zarówno żądanie wywołania zdalnej usługi jak i zwracany rezultat przekazywane są za pomocą komunikatu SOAP (patrz: 1.3 Protokół SOAP). Interfejs kodu przekazywany jest stronom z wykorzystaniem dokumentu WSDL (patrz: 1.4 Język WSDL), który przechowywany jest w bazie danych UDDI (patrz: 1.5 Rejestr UDDI). Rys. 1: Ogólna idea Web Service 3

4 1.3 Protokół SOAP SOAP (Simple Object/Open Access Protocol) jest protokołem opartym o XML (extensible Markup Language), umożliwiającym aplikacjom wymianę komunikatów poprzez protokół sieciowy - zazwyczaj HTTP (HyperText Transfer Protocol). W ogólności, aplikacje wykorzystujące SOAP mogą być zaimplementowane w różnych językach i pracować na różnych platformach. Komunikacja sieciowa może odbywać się na dwa sposoby: - w stylu RPC (Remote Procedure Call) - komunikacji dokumentowej Powyższe tryby komunikacji różnią się formą przekazywania parametrów: w trybie RPC komponentowi przekazywana jest lista parametrów wraz z ich bieżącymi wartościami, a w trybie komunikacji dokumentowej usługa otrzymuje tylko jeden parametr, którym jest dokument XML. Zazwyczaj tryb RPC korzysta z komunikacji synchronicznej, a tryb dokumentowy z komunikacji asynchronicznej. Schemat komunikacji w trybie dokumentowym przedstawiony został na rysunku 1.3.1: Rys. 2: Komunikacja SOAP w trybie dokumentowym. Wywołanie metody przez klienta jest konwertowane do dokumentu XML. Argumenty poddawane są serializacji (konwertowane do ciągu bajtów reprezentowanego heksadecymalnie). Tak zbudowany dokument XML nazywany komunikatem SOAP przekazywany jest z wykorzystaniem protokołu sieciowego do zdalnej usługi, która po deserializacji argumentów uruchamia żądaną metodę i analogicznym algorytmem przekazuje zwrotnie rezultat jej wykonania. 4

5 Komunikat SOAP składa się z następujących elementów: - element obowiązkowy <Envelope> - oznaczający, iż dokument XML jest komunikatem SOAP, - element opcjonalny <Header> - zawierający informacje nagłówkowe, - element obowiązkowy <Body> - zawierający informacje o żądaniu i odpowiedzi, - element opcjonalny <Fault> - zawierający opis błędów, jakie wystąpiły podczas przetwarzania komunikatu. Poniższy rysunek (rys ) zawiera przykładowy komunikat SOAP żądający wywołania komponentu o nazwie demo, zawierającego funkcję multiply (int val1, int val2). Przykład pokazuje przekazanie do funkcji dwóch parametrów multiply (val1 := 3, val2 := 2). Usługa zwraca odpowiedź, również w formacie komunikatu SOAP wynik iloczynu parametrów val1 i val2. Rys. 3: Przykładowy komunikat - żądanie SOAP. Rys. 4: Przykładowy komunikat odpowiedź SOAP. 5

6 1.4 Język WSDL WSDL (Web Service Description Language) jest opisem interfejsu komponentu Web Service. Klient usługi sieciowej może dokonać automatycznej transformacji tego opisu do kodu źródłowego obsługującego komunikację sieciową z komponentem Web Service Proxy w wybranym języku programowania. Opisywana transformacja może mieć charakter statyczny (dokonywana na etapie kompilacji) lub dynamiczny (dokonywana podczas wykonywania aplikacji klienta). WSDL jest językiem znaczników XML służącym do opisu technicznych parametrów połączenia sieciowego aplikacji klienta i komponentu Web Service. Strukturę znaczników dokumentu WSDL przedstawia rysunek 1.4.1: Rys. 5: Struktura znaczników dokumentu WSDL. Znaczniki w dokumencie WSDL: - <definitions> - otacza dokument, - <service>, <port> - definiują adresy punktów dostępowych dla usługi, - <porttype> - deklaracja funkcji biznesowych oferowanych przez usługę, - <binding> - określają metody kodowania parametrów wywołania i parametrów zwrotnych usługi. 6

7 1.5 Rejestr UDDI UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) jest specyfikacją bazy danych dostępnych komponentów Web Service. UDDI ma na celu uproszczenie procesu dystrybucji dokumentów WSDL i semantyki komponentów usługowych. Taka baza danych przeszukiwana jest przez autorów aplikacji klientów w celu odnalezienia żądanych komponentów. Bazy danych UDDI deklarują dostępne usługi posługując się trzema poziomami opisu: - White Pages podstawowe dane kontaktowe dostawcy usługi, - Yellow Pages lokalizacja usługi w taksonomiach kategoryzacyjnych, - Green Pages techniczny opis usługi i jej semantyki, wskaźnik do pliku WSDL. Rysunek przedstawia cykl życia usługi Web Service z punktu widzenia jej deklaracji w UDDI: Rys. 6: Cykl życia usługi Web Service. Cykl życia usługi Web Service: - implementacja komponentu i jego rejestracja w UDDI, - wyszukanie opisu komponentu i implementacja aplikacji klienta, - uruchomienie aplikacji klienta i zdalne wywołanie usługi. 7

8 2 Przykładowa aplikacja 2.1 Aplikacja standardowa Punktem wyjścia do dalszej analizy jest przykładowa aplikacja (formularz rejestracji wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej), której główną formatkę przedstawia poniższy rysunek: Rys. 7: Formularz wprowadzania danych osobowych przykładowej aplikacji. Użytkownik, chcąc poprawnie wypełnić wniosek, wprowadza wymagane dane dotyczące wnioskodawcy. Wsparcie ze strony systemu ogranicza się do udostępnienia użytkownikowi list wyboru z predefiniowanymi wartościami dla pewnych pól 8

9 (np. obywatelstwo, stan cywilny). Osoba obsługująca program nie ma możliwości weryfikacji poprawności wprowadzanych danych. Nie jest dostępne również ułatwienie polegające na przykład na uzupełnianiu brakujących wartości pól formularza, po wprowadzeniu danych jednoznacznie identyfikujących wnioskodawcę (np. PESEL). 2.2 Aplikacja klient Web Service Postanowiono rozszerzyć funkcjonalność przykładowej aplikacji o rozwiązania ułatwiające pracę użytkownikowi. Zaimplementowano trzy usługi Web Service: - Weryfikacja danych osobowych bez przekazywania poprawnych danych celem jest weryfikacja poprawności danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Usługa wskazuje jedynie, które informacje nie są poprawne. - Weryfikacja danych osobowych z przekazaniem poprawnych danych - celem jest weryfikacja poprawności danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Usługa wskazuje, które informacje nie są poprawne oraz podaje poprawne wartości błędnych danych. - Uzupełnianie danych osobowych celem jest dostarczenie nowych, nieznanych użytkownikowi wartości danych osobowych. Użytkownik przekazuje dane niezbędne do identyfikacji wnioskodawcy, a usługa wypełnia wszystkie brakujące pola formularza poprawnymi wartościami. Jeżeli identyfikacja wnioskodawcy nie będzie pełna (kilka osób spełniających kryteria wyszukiwania), użytkownikowi zostaną zaprezentowane wszystkie wyniki. Jako przykładowe rozwiązanie zaimplementowano aplikację udostępniającą formularz do wprowadzania danych osobowych oraz zawierającą wywołania powyżej opisanych usług Web Service: Rys. 8: Formularz wprowadzania danych przykładowej aplikacji wykorzystującej usługi Web Service. 9

10 Rys. 9: Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych bez przekazywania poprawnych wartości (pola z błędnymi danymi podświetlone kolorem czerwonym). Rys. 10: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych z przekazaniem poprawnych wartości (pola z błędnymi danymi podświetlone kolorem czerwonym, poprawne wartości wpisane w pola). Rys. 11: Uzupełnianie danych osobowych (formularz z uzupełnionymi danymi; weryfikacja niejednoznaczna: kilka osób spełniających wyniki zapytania aktywny przycisk następna strona, wciśnięcie którego powoduje prezentację użytkownikowi danych kolejnej osoby). 10

11 3 Klient Web Service 3.1 Środowiska wspierające tworzenie aplikacji klienta usług sieciowych Schemat postępowania Wiele środowisk programowania zapewnia programistom wsparcie w procesie tworzenia klientów usług sieciowych (w postaci kreatorów generujących klasy pieńki usług i klasy proxy odpowiedzialne za komunikację z dostawcą Web Service, lub w postaci gotowych bibliotek umożliwiających wywoływanie zdalnych usług i prezentację ich rezultatów). Programista może się więc skoncentrować na tworzeniu interfejsu użytkownika i logiki biznesowej aplikacji. Złożony proces implementacji komunikacji z usługą sieciową spoczywa na środowisku programistycznym. Rys. 12: Kolejne kroki tworzenia i działania klienta Web Service w przypadku środowiska z kreatorem szkieletu aplikacji. W poniższych podrozdziałach zaprezentowano kolejne kroki procesów tworzenia klientów usług sieciowych w różnych środowiskach i językach programowania. 11

12 3.1.2 Java Język Java, najpowszechniej używany i intensywnie rozwijany, zapewnia bardzo dobre wsparcie korzystania z usług Web Service. Aby ułatwić implementację obsługi protokołu SOAP można skorzystać z biblioteki JAX-RPC (Java API for XML-based RPC). Biblioteka ta zapewnia narzędzie (wscompile), które znajduje i odczytuje dokument WSDL, a następnie generuje pieniek (ang. stub) po stronie klienta. Wygenerowane pieńki są klasami i interfejsami języka JAVA, które będą mogły być wywoływane przez programistę. Pieniek stanowi interfejs pomiędzy aplikacją klienta a serwerem jeśli usługa Web Service znajdująca się na serwerze oferuje metodę filling(), to wygenerowany pieniek, również będzie zawierał metodę o takiej nazwie. Programista chcąc skorzystać z metody filling() usługi sieciowej, wywołuje metodę filling() swojego pieńka, który przejmuje przekazane mu parametry funkcji i zamienia je na żądanie wysyłane do komponentu Web Service. Żądanie wysyłane jest za pomocą protokołu HTTP z wykorzystaniem opisanego wcześniej protokołu SOAP. Tworzenie aplikacji klientów usług Web Service jest bardzo dobrze wspierane przez praktycznie wszystkie środowiska stworzone dla języka Java (m.in. Eclipse, JDeveloper, NetBeans). Każde z tych środowisk wyposażone jest w kreator tworzenia pieńka usługi Web Service, który krok po kroku przeprowadza programistę przez cały proces: od znalezienia dokumentu WSDL, poprzez generowanie klas i interfejsów usługi zdalnej, aż do stworzenia szkieletu aplikacji klienta. Poniższe ilustracje pokazują przykładowy scenariusz utworzenia klienta usługi Web Service w środowisku JDeveloper. Rys. 13: Wybór Business Tier -> Web Services -> Java Web Service Proxy z menu kontekstowego nowego projektu. 12

13 Rys. 14: Wskazanie pliku WSDL i pliku mapowań. Rys. 15: Zakończenie pracy kreatora: lista metod udostępnianych przez komponent. 13

14 Rys. 16: Ostateczna lista plików i pakietów stworzonych podczas generowania klienta usługi Web Service z wykorzystaniem dostępnego pliku WSDL. 14

15 Rys. 17: Przykładowa funkcja wywołująca (za pomocą pieńka web) zdalną metodę. Wywołanie funkcji filling, wypełniającej dane osobowe w formularzu użytkownika, znajduje się w linii: response = (port.filling(request)); Obiekt port jest instancją klasy WSPServicePortClient, która w swoim konstruktorze (pośrednio tworząc również kilka innych obiektów) tworzy pieniek usługi sieciowej: public class WSPServicePortClient { private project1.wspservice_porttype _port; public WSPServicePortClient() throws Exception { ServiceFactory factory = ServiceFactory.newInstance(); _port = ((project1.wspservice_service)factory.loadservice(project1.wspservice_service.c lass)).getwspserviceport(); }... } public interface WSPService_Service extends javax.xml.rpc.service { public project1.wspservice_porttype getwspserviceport() throws javax.xml.rpc.serviceexception; } public class WSPService_Service_Impl extends oracle.j2ee.ws.client.basicservice implements project1.wspservice_service { public project1.wspservice_porttype getwspserviceport() { String[] roles = new String[] {}; HandlerChainImpl handlerchain = new HandlerChainImpl(getHandlerRegistry().getHandlerChain(ns1_WSPServicePort_ QNAME)); handlerchain.setroles(roles); project1.proxy.runtime.wspservicebinding_stub stub = new project1.proxy.runtime.wspservicebinding_stub(handlerchain); try { stub._initialize(super.internaltyperegistry); 15

16 } catch (JAXRPCException e) { throw e; } catch (Exception e) { throw new JAXRPCException(e.getMessage(), e); } return stub; } } Obiekt pieńka zajmuje się wywołaniem funkcji serializujących i deserializujących (przygotowanie i konsumpcja komunikatów SOAP zawierających rezultat działania usługi): { QName type = new QName("http://wsp/service", "filling"); CombinedSerializer serializer = new project1.runtime.filling_literalserializer(type, DONT_ENCODE_TYPE); registerserializer(mapping,project1.filling.class, type, serializer); } public Filling_LiteralSerializer(QName type, boolean encodetype) { super(type, true, encodetype); setsoapversion(soapversion.soap_11); } Wynik działania przypisywany jest zmiennej response: response = (port.filling(fill)).getresult(); Przykładowy kod odpowiedzialny za konsumpcję rezultatu działania usługi Web Service (wypełnienie odpowiednich pól formularza i, jeśli to wskazane, aktywacja przycisków umożliwiających wyświetlenie danych osobowych większej liczby osób): response = p.filling(); Consument c = new Consument(this); c.filling_consume(resp, turn); public void filling_consume(wspmultiresponsevo response, Integer turn) { handlemultistatus(response, turn); } private void handlemultistatus (WSPMultiResponseVO response, Integer turn) { switch (response.getstatus()) { case 1: panel.getfield("error_field").settext("wsp_filling_unauthorized"); break; case 2: panel.getfield("error_field").settext("wsp_filling_invalid"); break; case 3: panel.getfield("error_field").settext("wsp_filling_unauthorized_atr"); break; case 0: getallattrvalues(response.getattributes(), turn); break; default: panel.getfield("error_field").settext("unknown_error: "+response.getstatus()); } } 16

17 private void getallattrvalues(attrvalarrayvo[] attrvalarrayvos, Integer turn) { try { if (turn >= attrvalarrayvos.length turn < 0) { return; } panel.next_page.setenabled(true); panel.prev_page.setenabled(true); for (int j=0; j<(attrvalarrayvos[turn].getattributes()).length; j++) { String name = new String(); String value = new String(); name = (attrvalarrayvos[turn].getattributes())[j].getattrname(); value = (attrvalarrayvos[turn].getattributes())[j].getattrval(); JTextField field = panel.getfield(name); field.settext(value); } ++turn; if (turn.equals(attrvalarrayvos.length)) { panel.next_page.setenabled(false); } --turn; if (turn<=0) { panel.prev_page.setenabled(false); } } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } Microsoft.NET Środowisko.NET firmy Microsoft, podobnie jak opisane w punkcie 2.1 środowiska stworzone do kodowania w języku Java, również bardzo dobrze wspiera programistę podczas tworzenia aplikacji wykorzystujących usługi Web Service. Ogólna idea tworzenia aplikacji klienta jest bardzo podobna do rozwiązania znanego z Javy (użycie kreatora, odnalezienie dokumentu WSDL, oprogramowanie aplikacji klienta, itd). Środowisko.NET umożliwia tworzenie aplikacji klientów we wszystkich (ponad 20) wspieranych przez siebie językach (m.in. Visual C#, Visual Basic, Visual C++, Visual J#). 1 Komponent, do którego programista się odwołuje, został napisany w języku Visual Basic. Udostępniona metoda filling() nie przyjmuje parametrów wejściowych, zwraca typ złożony DataSet i wygląda następująco: 1 Oprócz wspomnianych również: APL, Fortran, Pascal, Haskell, Scheme, Curriculum, Mondrian, Perl, Pyton, COBOL, Microsoft JScript, SmallTalk, Eiffel, Oberon, RPG, Component Pascal, Merkury, Nemerle, Standard ML, Forth, Oz. 17

18 Rys. 18: Funkcja filling() komponentu Web Service w języku Visual Basic. Poniższe rysunki pokazują przykładowy scenariusz tworzenia klienta usługi Web Service za pomocą języka Visual Basic. Rys. 19: Utworzenie nowego projektu. 18

19 Rys. 20: Stworzenie formatki. Rys. 21: Wybór opcji WebService Proxy Generator z menu Tools w zakładce Code formatki. 19

20 Rys. 22: Wskazanie lokalizacji pliku WSDL. Rys. 23: Zakończenie generowania usługi klienta. Rys. 24: Kod wywoływany po wciśnięciu przycisku na formatce w aplikacji klienta. Wywołanie funkcji filling() komponentu Web Service Borland Delphi 20

21 Środowisko Delphi firmy Borland umożliwia, podobnie jak wcześniej omawiane Java i Microsoft.NET, zarówno manualne jak i automatyczne tworzenie aplikacji klienta korzystającej z usług Web Service. Aby automatycznie wygenerować klienta usługi sieciowej Web Service należy posłużyć się wbudowanym w środowisko Delphi programem WSDL Importer, który krok po kroku przeprowadzi programistę przez wszystkie etapy tworzenia aplikacji korzystającej z komponentu Web Service. Poniższe rysunki pokazują przykładowy scenariusz tworzenia usługi Web Service za pomocą programu WSDL Importer: Rys. 25: Utworzenie nowego projektu typu Web Service (File New Other zakładka WebServices opcja WSDL Importer). Rys. 26: Wskazanie pliku WSDL. 21

22 Rys. 27: Podgląd wygenerowanego kodu. Po udanym wykonaniu powyższych kroków należy stworzyć klienta, który będzie korzystał z funkcji komponentu, którego dokument WSDL został zaimportowany. Należy stworzyć nową aplikację, dodać do niej elementy: memo, button oraz edit box. Następnie, z zakładki Web Services, należy przeciągnąć na formatkę komponent HTTPRIO. Rys. 28: Wygląd formatki. Komponent HTTPRIO (Remote Invokable Object over an HTTP connection) posiada cztery własności: - URL - Service - WSDLLocation 22

23 - Port Należy wypełnić tylko pierwszą, bądź pozostałe własności. Poprawne wartości własności zostaną użytkownikowi podpowiedziane (zostały zapamiętane podczas importu dokumentu WSDL). Tak utworzony komponent HTTPRIO zawierać będzie wszystkie metody udostępniane przez usługę Web Service, można zatem przystąpić do etapu programowania z wykorzystaniem zdalnych metod. Zaproponowany scenariusz pokazuje, że automatyczne budowanie klienta usług sieciowych w środowisku Delphi jest nieco bardziej skomplikowane niż wykonywanie analogicznego działania w środowiskach języka Java lub za pomocą platformy.net firmy Microsoft. Niemniej jednak, jeśli wziąć pod uwagę możliwość manualnego pisania warstwy importującej dokument WSDL i zapewniającej komunikację z usługa sieciową, to wykorzystanie załączonego programu (WSDL Importer) nieporównywalnie usprawnia i ułatwia pracę programisty. Korzystanie z Web Service możliwe jest tylko od wersji Delphi Oracle Forms Środowisko Oracle Forms pozwala na stosunkowo łatwą (jak podaje producent) integrację istniejącej aplikacji Forms z usługą sieciową dzięki użyciu importera Java. Aby wywoływać metody usług sieciowych z aplikacji Forms należy przeprowadzić dwuetapowe postępowanie: utworzyć pieniek usługi Web Service, a następnie wywołać funkcje pieńka z poziomu aplikacji Forms. Poniższe rysunki pokazują kolejność postępowania podczas tworzenia pieńka usługi Web Service za pomocą środowiska JDeveloper: 23

24 Rys. 29: Wybór Business Tier -> Web Services -> Java Web Service Proxy z menu kontekstowego nowego projektu. Rys. 30: Wskazanie pliku WSDL i pliku mapowań. 24

25 Rys. 31: Zakończenie pracy kreatora: lista metod udostępnianych przez komponent. Rys. 32: Spakowanie plików projektu do archiwum.jar 25

26 Należy wykorzystać stworzony pieniek w aplikacji Oracle Forms. Poniższe rysunki wskazują kolejne kroki niezbędne do wykorzystywania usług Web Service w aplikacji Forms: Należy dodać do zmiennej systemowej PATH pełną ścieżkę dostępu do archiwum.jar utworzonego w poprzednim kroku (tworzenie pieńka usługi Web Service za pomocą środowiska JDeveloper): Rys. 33: Modyfikacja zmiennej systemowej PATH. Należy uruchomić środowisko Oracle Forms, stworzyć nowy formularz, oraz wybrać opcję importu klasy Java i zaimportować niezbędne klasy (wcześniej utworzoną klasę pieńka usługi Web Service, java.lang.float oraz Exception). Kolejnym krokiem jest dodanie przycisku do kanwy i zaprogramowanie wyzwalacza uruchamianego zdarzeniem wciśnięcia przycisku kodem wywołującym metodę usługi Web Service: 26

27 Rys. 34: Import klasy Java z Oracle Forms. Rys. 35: Dodanie przycisku do kanwy i uruchomienie okna edycji procedury wyzwalanej uruchamianej zdarzeniem wciśnięcia przycisku. 27

28 Rys. 36: Kod procedury wyzwalanej wywołującej metodę udostępnianą przez usługę Web Service. Korzystanie z usług sieciowych możliwe jest w Oracle Forms od wersji 9i wzwyż. Użytkownik korzystający z Oracle Forms 4.5 oraz Oracle Forms 6i muszą dokonać migracji do wersji Oracle Forms 9i Lotus Designer W środowisku Lotus Designer firmy IBM aplikacja klient usługi sieciowej Web Service może zostać stworzona jako agent oprogramowany w języku Java bądź LotusScript. Środowisko Lotus Designer (w standardowej wersji) nie posiada wbudowanego mechanizmu umożliwiającego programiście konsumpcję usług Web Service (tworzenie i publikacja usług jest jednak możliwa!). Przed stworzeniem klienta komponentu Web Service należy dodatkowo zainstalować: - Java Software Development Kit (JDK) - Apache Axis framework Po zainstalowaniu powyższych elementów należy odnaleźć interesujący dokument WSDL i wskazać go Apacze Axis aby wygenerował pieniek (w języku Java) usługi Web Service. W tym celu należy, w linii poleceń, wpisać następującą komendę: C:\java\consumer>wsd12java.bat 28

29 Spowoduje to wygenerowanie plików.java, które następnie należy zaimportować do projektu w środowisku Lotus Designer. W celu zaimportowania klas, należy stworzyć bibliotekę Java (Java Library) w sekcji Script Libraries, będącej elementem podrzędnym w stosunku do elementu Shared Code: Rys. 37: Umiejscowienie sekcji Script Libraries w menu bazy danych test_ws w Lotus Domino Designer. Rys. 38: Przyciski tworzenia nowych bibliotek różnych typów w sekcji Script Libraries. Rys. 39: Przycisk Edit Project otwierający okno wyboru klas do zaimportowania. 29

30 Rys. 40: Okno importu klas (w ogólności: plików). Po udanym imporcie plików należy stworzyć nowego agenta. Nowotworzony agent powinien wykorzystywać klasy klienta Apache Axis, które wchodzą w skład Apache framework i stamtąd powinny być zaimportowane. Należy włączyć do projektu cały plik - archiwum JAR, znajdujący się w katalogu Axis. Należy ponadto skopiować pliki commons-discovery-0.2.jar, commons-logging jar z katalogu.\axis\lib do katalogu.\jvm\lib\ext w katalogu Lotus. Aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić klienta Lotus. Ostatnim krokiem jest oprogramowanie agenta, np. w następujący sposób: 30

31 Rys. 41: Przykładowy kod Java agenta Lotus. Zaprezentowane powyżej rozwiązanie dostępne jest dla środowiska Lotus od wersji 7. Użytkownik dysponujący wcześniejszymi wersjami powinien dokonać migracji do najnowszej wersji. Jeśli tego nie dokona, będzie musiał kodować komunikację protokołem SOAP manualnie Borland C++ Builder Środowisko C++ Builder firmy Borland dostarcza użytkownikowi program WSDL Importer, który wygląda i działa dokładnie tak samo jak jego odpowiednik wbudowany w środowisko Delphi tego samego producenta (patrz: punkt 2.3 Delphi). Program WSDL Importer dostępny jest od C++ Builder w wersji 6. 31

32 3.1.8 Php Php (Hypertext Preprocessor / Personal Home Page) nie dostarcza niestety wbudowanego mechanizmu obsługi protokołu SOAP, należy więc zainstalować moduł, który umożliwi aplikacji komunikację za pomocą SOAP. Programista ma do wyboru następujące moduły: - PEAR::SOAP, - NuSOAP, - PHP-SOAP. Pierwsze dwa udostępniają więcej możliwości, lecz są całkowicie napisane w php, a zatem są wolniejsze. PHP-SOAP jest w całości napisany w C, zatem jest najszybsze, lecz PEAR::SOAP jest najprostsze w instalacji i w zupełności wystarczające dla zdecydowanej większości zastosowań. Poniższy przykład prezentuje aplikację korzystającą z dokumentu WSDL udostępnionego przez internetowy sklep amazon.com i wyszukującą książki spełniające odpowiednie kryteria: 1. require_once 'SOAP/Client.php'; 2. $wsdl_url = 'http://dokument_wsdl.wsdl'; 3. $WSDL = new SOAP_WSDL($wsdl_url); 4. $client = $WSDL->getProxy(); 5. $params = array( 6. 'PESEL' => " ", 7. 'IMIE1' => 'Edgar', ); 10. $result = $client->filling($params); Objaśnienia: - linia 1 - dołączenie klas z modułu PEAR::SOAP, - linia 2 wskazanie adresu dokumentu WSDL, - linia 3 inicjalizacja obiektu SOAP_WSDL poprzez przekazanie mu adresu dokumentu z linii 2, - linia 4 funkcja getproxy() zwracająca obiekt klienta, - linie 5-9 uzupełnienie parametrów, - linia 10 wywołanie funkcji Web Service. Po wywołaniu funkcji cała inicjatywa przekazywana jest do PEAR::SOAP, który konwertuje przekazywane atrybuty do komunikatu SOAP zapisanego w XML i wysyła żądanie do serwera. Zwracana przez komponent wartość konwertowana jest z SOAP do php i zapisywana w zmiennej $result. 32

33 3.1.9 C/C++ Pracę z usługami Web Service dla języków C/C++ umożliwia pakiet gsoap dostępny w ramach licencji Open Source. Po zainstalowaniu pakietu programista ma do dyspozycji dwa narzędzia: - wsdl2h parser WSDL - soapcpp2 kompilator pieńka i szkieletu aplikacji Parser wsdl2h konwertuje dokument WSDL do pliku nagłówkowego gsoap specyfikującego usługę sieciową. Specyfikacja ta daje zrozumiały dla C/C++ widok funkcjonalności serwera. Plik nagłówkowy jest następnie przetwarzany przez soapcpp2, który generuje kod pieńka i szkielet aplikacji odwołujących się do usługi Web Service. Schemat działania pakietu gsoap dla klienta usługi Web Service przedstawia poniższy rysunek: Rys. 42: Schemat działania pakietu gsoap dla klienta usługi Web Sercive. Aby uzyskać plik nagłówkowy z dokumentu WSDL, należy wpisać w linii poleceń poniższą komendę: wsdl2h -o outfile.h infile.wsdl gdzie infile.wsdl jest adresem dokumentu WSDL, a output.h to ścieżka do pliku wynikowego. Wygenerowanie pieńka i szkieletu aplikacji odbywa się poprzez wpisanie w linii poleceń poniższej komendy: 33

34 soapcpp2 -c outfile.h gdzie outfile.h jest plikiem powstałym w wyniku działania wsdl2h. Użycie przełącznika -c powoduje, że wygenerowany zostanie kod w czystym języku C. Dalszy rozwój aplikacji nie powinien już nastręczać programiście większych trudności chcąc wywołać funkcję zdalnego komponentu Web Service, wywołuje od odpowiednią metodę wygenerowanego wcześniej pieńka. Wszystkimi trudnościami związanymi z protokołem SOAP oraz komunikacją z usługą zajmuje się gsoap. Pakiet gsoap może być stosowany zarówno przez użytkowników systemów operacyjnych z rodziny Windows, jak i Linux Ada W celu implementacji klienta usług Web Service w języku Ada można skorzystać z biblioteki AWS (Ada Web Server), rozwijanej przez grupę GNAT i udostępnianej w ramach licencji GNU. Pierwszym krokiem do utworzenia klienta jest wygenerowanie pieńka zawierającego interfejs funkcji usługi sieciowej Web Service, za pomocą funkcji wsdl2aws, której składnia wywołania wygląda następująco: wsdl2aws [options] <file URL> na przykład: $ wsdl2aws -noskel Przełącznik noskel wskazuje, iż ma zostać wygenerowany tylko pieniek, bez szkieletu aplikacji. Pełna lista przełączników znajduje się w dokumentacji technicznej biblioteki AWS (patrz: 18 pozycja w rozdziale Literatura). Funkcja wsdl2aws generuje stosunkowo dużą liczbę plików, wśród których znajduje się, najbardziej programistę interesujący, plik pieńka usługi Web Service, a w nim: function filling (parametry) return zwracany_typ; -- Raises SOAP.SOAP_Error if the procedure fails 34

35 Chcąc wywołać metodę usługi sieciowej, programista wywołuje funkcję pieńka: with Ada.Text_IO; with WSPServicePortClient.Client; procedure filling is use Ada; package LFIO is new Text_IO.Float_IO (Long_Float); begin Text_IO.Put_Line ("Wynik dzialania funkcji filling: "); LFIO.Put (WSPServicePortClient.Client.filling (parametry), Aft => 2, Exp => 0); end filling; 3.2 Środowiska nie zapewniające wsparcia w procesie tworzenia aplikacji klienta usług sieciowych Rozwiązanie manualne Rys. 43: Kolejność postępowania w procesie tworzenia aplikacji klienta usługi Web Service w przypadku korzystania ze środowiska bez kreatora szkieletu aplikacji. 35

36 Manualna implementacja klienta usługi sieciowej, bez żadnego wsparcia ze strony środowiska programistycznego, jest procesem żmudnym, lecz jak najbardziej wykonalnym. Programista, korzysta ze zbioru definicji zawartych w dokumencie WSDL. Usługi zdefiniowane są z użyciem sześciu głównych elementów: - types definicja typów danych używanych do opisu wymienianych komunikatów, - message abstrakcyjna definicja wymienianych danych, - porttype zbiór abstrakcyjnych operacji, z których każda związana jest z komunikatem wchodzącym i komunikatem (komunikatami) wychodzącymi, - binding specyfikuje protokół i format danych dla operacji i komunikatów poszczególnych elementów porttype, - port specyfikuje adres wiązania (binding), przez co tworzy pojedynczy punkt docelowy (endpoint), - service scala zbiór odpowiadających portów. WSDL może opisywać cztery podstawowe możliwości transmisji, które są wspierane przez punkt docelowy (endpoint): - one-way punkt docelowy otrzymuje komunikat, - request-response punkt docelowy otrzymuje komunikat i wysyła związaną z nim odpowiedź, - solicit-response punkt docelowy wysyła komunikat i otrzymuje związaną z nim odpowiedź, - notification punkt docelowy wysyła komunikat. Zalecane jest korzystanie z pierwszych dwóch transmisji (zdefiniowane są dla nich wiązania) w dokumencie WSDL odwołanie do nich następuje za pomocą elementu operation. Fragment przykładowego dokumentu WSDL z opisem poszczególnych elementów: <complextype name="wsprequestvo"> <sequence> <element name="attributes" nillable="true" type="tns:attrvalarrayvo"/> <element name="n" type="int"/> </sequence> </complextype> <complextype name="attrvalarrayvo"> <sequence> <element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="attributes" nillable="true" type="tns:attrvalvo"/> </sequence> </complextype> <complextype name="attrvalvo"> <sequence> <element name="attrname" nillable="true" type="string"/> <element name="attrval" nillable="true" type="string"/> </sequence> </complextype> <complextype name="filling"> <sequence> 36

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195)

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195) 3/2011 (195) SPIS TREŚCI NARZĘDZIA 4 Cucumber & Rspec z zewnątrz do środka aplikacji Rails. Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji Andrzej Sliwa Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo