I. Przyjazdy do Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przyjazdy do Polski"

Transkrypt

1 MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2007: temat nr (087) Turystyka zagraniczna. Charaktterysttyka przyjjazdów do Pollskii w okresiie sttyczeń -- wrzesiień 2007 roku IInsttyttutt Turrysttykii Niniejszy komunikat omawia ruch przyjazdowy do Polski w ciągu trzech kwartałów 2007 roku. Statystyka ruchu na przejściach granicznych pochodzi od GUS, zaś przy oszacowaniu liczby turystów wykorzystano niezaleŝny pomiar ruchu wykonany przez Instytut Turystyki. Przedstawiona charakterystyka turystów i wydatków cudzoziemców pochodzi z badań ankietowych Instytutu Turystyki przeprowadzonych w lutym, marcu, maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2007 roku. Analizą objęto w sumie osób: 48,5 to turyści, reszta odwiedzający jednodniowi. W 2007 roku uległa zmianie metoda naszych badań na przejściach granicznych: Zmodyfikowano sposób doboru próby. Wprowadzono nowe zadanie polegające na pomiarze wielkości ruchu granicznego cudzoziemców, dzięki czemu moŝna dokładniej niŝ dotychczas określić proporcję turystów i odwiedzających jednodniowych. Zmieniono ankietę dla turystów zagranicznych jest ona obecnie skróconą kompilacją dwóch ankiet stosowanych wcześniej. Z niektórych pytań trzeba było niestety zrezygnować, jak np. z pytania o krytykowane aspekty pobytu w Polsce. I. Przyjazdy do Polski W ciągu trzech kwartałów 2007 roku zanotowano 50,9 miliona przyjazdów cudzoziemców, o 5,9 więcej niŝ w tym samym okresie 2006 roku. Tab. 1. Liczba przyjazdów w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według krajów (w tys.) Przyjazdy Zmiana ,8 5, ,9 5,9 15 UE bez Niemiec 2 148,3 15,5 Wielka Brytania 406,8 18,0 Holandia 307,7-8,8 Włochy 263,0 26,3 Austria 256,6 17,7 Francja 199,8 11,7 Szwecja 177,0 2,0 Dania 121,9 21,4 Belgia 94,3 40,6 Hiszpania 92,5 34,6 Irlandia 87,3 76,7 Finlandia 68,7 11,3 Portugalia 51,3 100,1 Grecja 18,0-26,8 Luksemburg 3,4 55,9 Nowe kraje UE ,2 9,5 Czechy 5 669,6 12,5 Słowacja 2 474,7 5,0 Litwa 1 115,8-2,0 Łotwa 402,9 27,6 Węgry 222,0 5,0 Przyjazdy Zmiana Estonia 194,8 36,1 Rumunia 72,0 3,9 Bułgaria 52,6 9,5 Słowenia 18,9 5,2 Cypr 1,2-35,6 Malta 0,7-27, ,9-0, ,0-1, ,6 0, ,3-2,6 Główne kraje zamorskie 453,4-3,0 USA 269,6-9,5 Kanada 63,8 4,2 Korea Płd 49,5 17,1 Australia 36,6 7,2 Japonia 33,9 6,3 Pozostałe razem 576,1 24,0 Norwegia 105,7 40,3 Izrael 54,1 14,5 Mołdowa 46,1 13,4 Szwajcaria 45,0 26,9 Turcja 36,0 25,4 Kazachstan 33,9 5,6 Chorwacja 27,9 5,5 Pozostałe WNP 18,2 13,5 Pozostałe europejskie 27,1 41,2 Pozostałe zamorskie 182,3 27,0 Źródło: GUS. Analizując ruch przyjazdowy według krajów stwierdzamy przewagę tendencji wzrostowych. Znacznie (o ponad 30) wzrosła liczba przyjazdów z: Portugalii, Irlandii, Belgii, Norwegii, Estonii i Hiszpanii Niewiele mniej (o 20-30) wzrosła liczba przyjazdów z Łotwy, Szwajcarii, Włoch, Turcji i Danii. Spadła (o ponad 9) z Cypru, Malty, Grecji, USA i Holandii. Liczba przyjazdów z Niemiec wzrosła o 5,9, a zaś z pozostałych krajów 15 UE o 15,5. Zwraca uwagę spadek tempa wzrostu z kwartału na kwartał: w pierwszym zanotowano wzrost o 14, w drugim o 4, a w trzecim o 2. Regule tej nie podle- Instytut Turystyki, Warszawa, Merliniego 9a tel. (22) , fax. (22)

2 gają przyjazdy z nieościennych krajów UE, które cechują się w miarę stałą, kilkunastoprocentową dynamiką. Obserwując ruch przyjazdowy na poszczególnych granicach największy wzrost stwierdzamy na granicy południowej i w portach lotniczych (o 18,4). Rys. 1. Przyjazdy do Polski według granic w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku Zmiana () Przekroczenia granic w tys. Rys. 2. Przyjazdy ogółem i oszacowana liczba przyjazdów turystów w trzech kwartałach 2007 roku 1,03 8,32 10,23 2,15 Pozostałe kraje,, Now e kraje UE 1,0 3,0 1,5 2,0 Lotniska 18, ,22 Granica morska 2, UE bez Niemiec 4,1 Czechy 6,5 8, Przyjazdy ogółem: 50,9 mln w tym turyści: 11,6 mln 7, Źródła: GUS i oszacowania Instytutu Turystyki. -12,5-1,8-0,4 6,5 Źródło: GUS, analiza Instytutu Turystyki. Przyjazdy turystów zagranicznych StraŜ Graniczna rejestruje wszystkich odwiedzających, liczba przyjazdów turystów zaś jest szacowana na podstawie niezaleŝnego pomiaru ruchu na przejściach granicznych wykonywanego przez ankieterów Instytutu Turystyki. W 2007 roku oszacowania te prowadzi się według nowej metody. Pierwsze doświadczenia prowadzą do wniosku, Ŝe wskaźniki udziału przyjazdów turystów określone na podstawie nowej metody są nieco niŝsze niŝ stosowane uprzednio, ale dotyczy to głównie oszacowań dla krajów sąsiednich. Według wstępnych oszacowań Instytutu Turystyki w ciągu trzech kwartałów 2007 roku było ponad 11,6 mln przyjazdów turystów, minimalnie mniej niŝ w tym samym okresie 2006 roku. Oszacowania Instytutu Turystyki dotyczą wszystkich przyjazdów turystów, bez względu na miejsce noclegu. Liczba tych, którzy korzystali z noclegów w rejestrowanych przez GUS obiektach zakwaterowania zbiorowego, jest niŝsza. Dostępne (Biuletyn Statystyczny, 10/2007) dane GUS wskazują na wzrost liczby gości w obiektach noclegowych w pierwszym półroczu o blisko 7, przy czym w I kwartale wzrost był kilkunastoprocentowy, zaś w II nieznaczny. Danych za trzeci kwartał jeszcze nie opublikowano. II. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych w trzech kwartałach 2007 roku Cele przyjazdów Wyniki uzyskane w toku sześciu tur badań w 2007 roku potwierdzają zaobserwowane wcześniej zmiany struktury celów pobytu. Znacznie, zwłaszcza w pierwszym kwartale, wzrosło znaczenie turystyki biznesowej w przyjazdach do Polski. Łącznie blisko 30 przyjazdów jest motywowanych sprawami słuŝbowymi. Zmalał odsetek wizyt w celach turystycznych (do 19). Nie zmienił się istotnie odsetek odwiedzających krewnych lub znajomych (16). Wyraźnie więcej było natomiast podróŝy tranzytowych (16), mniej zaś przyjazdów na zakupy (11). Pozostałe cele pobytu: zdrowotne, szkoleniowe, podjęcie dorywczej pracy, odwiedziny w miejscu pochodzenia, sprawy religijne występują bardzo rzadko. SłuŜbowe lub biznesowe cele przyjazdu najczęściej deklarowali turyści z krajów 15 UE, w tym zwłaszcza. Wśród nowych członków Unii (głównie mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii) zwracają uwagę podobnie jak w 2006 roku bardzo liczne podróŝe tranzytowe. Podobnie jak rok wcześniej jedna trzecia przyjazdów biznesowych ma charakter delegacyjny (tj. związane z prowadzeniem interesów w imieniu firmy), 30 ma na celu prowadzenie samodzielnych interesów. Kolejne 20 przyjazdów słuŝbowych przypada na podróŝe kierowców i innych osób związanych z usługami transportowymi. Są to głównie sąsiedzi ze wschodu oraz Łotysze i Estończycy. Spadło (do 8) uczestnictwo w targach, wystawach lub konferencjach. 2

3 Rys. 3. Przyjazdy turystów do Polski według podstawowych celów pobytu (w ) Zaw odow e lub słuŝbow e (29) Typow a turystyka (19) Rys. 5. ZróŜnicowanie podstawowych celów pobytu zaleŝnie od kwartałów (w ) Odw iedziny (16) Tranzyt (16) 0 I kw II kw III kw Zaw odow e lub słuŝbow e Typow a turystyka Odw iedziny Tranzyt Zakupy Zakupy (11) Pozostałe cele (9) 15 UE (bez Niemiec) Now e kraje UE Rys. 4. Przyjazdy turystów do Polski w celach biznesowych (w ) Interesy w imieniu firmy (33) Samodzielne interesy (30) Transport (20) Targi, w ystaw y, konferencje (8) Inne słuŝbow e (9) UE (bez Niemiec) Now e kraje UE Długość pobytu W badanym okresie 2007 roku (mierzona liczbą noclegów) średnia długość pobytu turystów w Polsce była mniejsza niŝ w 2006 roku i wyniosła zaledwie 3,2 noce. Co czwarty turysta spędził w Polsce więcej niŝ 4 dni. Długość pobytu zaleŝy od kwartału (w trzecim 4,5 nocl.) i od celu przyjazdu. NajdłuŜsze pobyty wiąŝą się ze stosunkowo rzadko występującymi motywami przyjazdu jak: odwiedziny miejsca pochodzenia, podjęcie dorywczej pracy, cele religijne i zdrowotne. Przyjazdy typowo turystyczne i rodzinno-towarzyskie równieŝ sprzyjają dłuŝszym pobytom (5,4 i 5,5 noclegu). Bardzo krótko (trzy dni lub krócej) przebywali u nas ci, którzy przyjechali w celach słuŝbowych, na zakupy lub przejeŝdŝali tranzytem. Tego rodzaju motywy przyjazdu (stanowiące razem 56) znacznie zaniŝają średnią długość pobytu obliczoną dla ogółu turystów. Sposób organizacji przyjazdu W ciągu ostatnich lat stale rośnie odsetek turystów korzystających z usług biur podróŝy. Jednak w ciągu trzech kwartałów 2007 roku obserwujemy spadek. pakiet lub część usług wykupiło 9,5 turystów. Kolejne 14,5 skorzystało z pośrednictwa w rezerwacji. Wśród turystów z krajów 15 UE udział wykupujących pakiety wyniósł 12, zaś wśród turystów z krajów pozaeuropejskich 20. W rezerwacji usług przodują turyści z 15 UE (wraz z Niemcami) oraz spoza Europy (odpowiednio 20 i 25). Znaczna przewaga przyjazdów samodzielnie organizowanych charakteryzuje turystów z nowych krajów członkowskich UE i sąsiadów ze wschodu. 3

4 Rys. 6. Organizacja przyjazdów () Samodzielnie (75) Tylko rezerw acja (15) Pakiet i część usług (9) UE (bez Niemiec) Now e kraje UE Odwiedzane województwa W okresie od stycznia do września 2007 roku do najczęściej odwiedzanych województw naleŝały: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i lubelskie (to ostatnie głównie za sprawą gości z Ukrainy). W porównaniu w tym samym okresem 2006 roku wzrost liczby wizyt zanotowały małopolskie i wielkopolskie, spadek zaś województwa północne i śląskie. Rys. 8. Liczba wizyt według województw i zmiany w porównaniu z trzema kwartałami 2006 r. Baza noclegowa Z noclegów w obiektach typu hotelowego korzystało ogółem połowa badanych turystów. W grupie gości z krajów 15 UE udział nocujących w hotelach lub motelach był większy, podobnie jak wśród turystów spoza Europy. W grupie sąsiadów ze wschodu był on stosunkowo najmniejszy: 42. Około jednej czwartej Niemców i jednej piątej turystów z pozostałych krajów 15 UE korzystało z noclegów u rodziny lub znajomych; wśród turystów z krajów zamorskich (głównie Ameryki Północnej) odsetek ten wyniósł 25. Rys. 7. Główne miejsca noclegów () Hotele, motele (50) U rodziny, znajomych (20) Kw atery pryw atne (8) Pensjonaty (6) Pozostałe (16) UE (bez Niemiec) Now e kraje UE ponad 2 mln (1) 1 do 1,6 mln (3) 0,6 do 0,8 mln (4) 0,5 mln (3) < 0,5 mln (5) Wprowadzone w 2007 roku zmiany w ankiecie dla turystów pozwalają na analizę struktury wykorzystywanej bazy noclegowej w układzie terytorialnym. Tab. 2. Struktura korzystających i udzielonych im noclegów w hotelach i motelach według województw (ogółem Polska = 100). Korzystający Noclegi dolnośląskie 11 8 kujawsko-pomorskie 2 3 lubelskie 7 4 lubuskie 6 4 łódzkie 4 4 małopolskie 9 14 mazowieckie opolskie 2 2 podkarpackie 4 3 podlaskie 7 8 pomorskie 3 2 śląskie 4 6 świętokrzyskie 2 3 warmińsko-mazurskie 3 2 wielkopolskie 9 9 zachodniopomorskie 6 3 4

5 III. Wielkość i struktura wydatków turystów Wyniki badań przeprowadzonych w ciągu trzech kwartałów 2007 roku pozwalają oszacować przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski na poziomie 284 na osobę i 72 na jeden dzień pobytu. Średnie wydatki na osobę rozpatrywane według krajów wyniosły od 110 (Czechy) do 458 (kraje zamorskie) i 475 (Francja). Stosunkowo niska kwota średnich wydatków w grupie głównych krajów zamorskich (USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.) wynika ze skrócenia długości pobytu. Nie wykluczone, Ŝe dane z czwartego kwartału przyniosą weryfikację i grupa ta powróci na pierwsze miejsce, które od lat zajmowała. Notuje się wzrost wydatków przeciętnych z większości krajów, co jest kontynuacją trendu wzrostowego, obserwowanego juŝ w końcu 2006 roku. Rys. 9. Przeciętne wydatki turystów na osobę i na 1 dzień pobytu według kwartałów 2007 roku (w ) I kw 07 II kw 07 III kw 07 Na podróŝ (osobę) Na dzień Przeciętne dzienne wydatki turystów wahały się w granicach od 36 (Słowacja) do 89 (Austria). Wydatki na poziomie wyraźnie niŝszym niŝ średnia dla całej badanej próby charakteryzują turystów z krajów sąsiednich: Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji i Litwy. Ukraińcy wydawali nieco tylko mniej niŝ średnia, a niewiele mniej niŝ pozostałe kraje 15 UE. Rys. 10. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu według głównych grup krajów Na 1 dzień pobytu UE (bez Niemiec) Now e kraje UE Rys. 11. Przeciętne wydatki turystów na osobę w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według krajów Francja Kraje zamorskie* Belgia Dania Węgry Włochy Wielka Brytania Niderlandy Szw ecja Austria Republika Czeska Rys. 12. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w okresie styczeń-wrzesień według krajów Francja Kraje zamorskie* Belgia Dania Węgry Włochy Wielka Brytania Niderlandy Szw ecja Austria Republika Czeska * Kraje zamorskie: Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA

6 Rys. 13. Wydatki turystów w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według celu podróŝy (w ) Typow a turystyka Odw iedziny u krew nych, znajomych Spraw y zaw odow e, słuŝbow e Zakupy na w łasne potrzeby Tranzyt Udział w konferencji, kongresie Cele zdrow otne Rys. 14. Wydatki turystów w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w ) Hotele, motele Pensjonaty Domki letnie, apartamenty U rodziny, znajomych Kw atery pryw atne Wzrost przeciętnych wydatków na osobę, koresponduje ze wzrostem wydatków według deklarowanych celów podróŝy i miejsca zakwaterowania. Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w sprawach zawodowych i słuŝbowych (379 ), w celach zdrowotnych oraz w celu uczestniczenia w konferencjach i/lub kongresach (po 368 na osobę), najmniej przejeŝdŝające tranzytem (151 ). Nieco więcej niŝ przeciętnie wydawali ci, którzy deklarowali typowo turystyczne cele przyjazdu; mniej, ale z widoczną tendencję rosnącą, wydawały osoby odwiedzające krewnych lub znajomych. Podobnie jak w 2006 roku, w trzech kwartałach 2007 roku stosunkowo duŝo wydawały osoby korzystające z noclegów w hotelach, motelach i pensjonatach (311 na osobę), najmniej zaś nocujące w kwaterach prywatnych. Nowością jest zdecydowany wzrost wydatków osób korzystających z domków letnich i apartamentów. Jednak wciąŝ udział tej grupy turystów w rynku jest nieznaczny. Rys. 15. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku (w ) Usługi rekreacyjne 2,7 Transport 16,6 WyŜyw ienie 24,2 Zakupy na w łasne potrzeby 19,6 Źródło: badania Instytutu Turystyki 2007 r Zakupy w celu odsprzedaŝy 2,0 Noclegi 20,1 Inne 9,3 Brak danych 5,5 Wydatki na noclegi stanowiły 20 wydatków ogółem (mniej niŝ w 2006 roku), i wynosiły średnio ok. 57 na osobę (w wartościach bezwzględnych wydatki pozostały na tym samym poziomie). Udział wydatków na wyŝywienie stanowił blisko jedną czwartą wydatków ogółem (więcej niŝ w 2006 roku); w przeliczeniu na 1 osobę wydatki te wyniosły średnio 71 (wzrost dwukrotny). Udział wydatków na transport w wydatkach ogółem wyniósł 17 (bez zmian), a średnie wydatki to ok. 48 na osobę (wzrost o 60). W drugim i trzecim kwartale wzrósł udział wydatków na zakupy na własne potrzeby i wyniósł łącznie blisko 20 (ok. 57 na osobę, o 46 więcej niŝ w porównywalnym okresie 2006 roku). Wśród wydatków przeznaczonych na wyŝywienie 68 naleŝy wiązać z korzystaniem z usług gastronomii, a resztę z zakupami Ŝywności. W kosztach transportu największy, ale malejący udział (56) stanowił w 2007 roku zakup paliwa. Rosnąca część wydatków pokrywana jest kartami płatniczymi (w pierwszym kwartale 26, w pierwszym półroczu 29, a ciągu trzech kwartałów 36 ). Rys. 16. Wydatki turystów w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według wieku respondentów (w ) i w ięcej < 24 lata 6

7 Nowy kwestionariusz pozwala na ocenę zaleŝności między wiekiem respondentów, a przeciętnymi wydatkami. Z danych za trzy kwartały wynika, Ŝe poziom wydatków rośnie z wiekiem, a najwyraźniej wzrasta w grupie najstarszych turystów. IV. Wydatki odwiedzających jednodniowych Na podstawie sześciu tur badań przeprowadzonych w 2007 roku oszacowano przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów na 114 na osobę. W tej grupie nierezydentów zdecydowanie najwyŝsze wydatki deklarowali w badanym okresie Ukraińcy i Białorusini. Rys. 17. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku według krajów (w ) Czechy Rys. 18. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w okresie styczeń-wrzesień 2007 roku (w ) Usługi rekreacyjne 1,6 Transport 14,5 WyŜyw ienie 7,5 Brak danych 2,8 Zakupy na w łasne potrzeby 43,3 Inne 11,9 US Zakupy w celu odsprzedania 18,4 Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu trzech kwartałów 2007 roku odwiedzający jednodniowi najwięcej wydawali w związku z zakupami na własne potrzeby (43,3), a następnie na transport (14,5). Ponad połowę (57,3) wydatków przeznaczonych na wyŝywienie stanowiły wydatki na usługi gastronomiczne. W kosztach transportu największy i rosnący udział (aŝ 93,1) ma zakup paliwa. Udział zakupów w celu dalszego odsprzedania pozostaje na poziomie nieco wyŝszym niŝ w porównywalnym okresie 2006 roku (wzrost z 10,2 do 18,4). V. Podsumowanie Badania przeprowadzone przez Instytut Turystyki w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku pozwalają zwrócić uwagę na następujące zjawiska: Wzrost ogólnej liczby przyjazdów cudzoziemców o 5,9, przy malejącym tempie wzrostu z kwartału na kwartał. Kontynuacja regularnej, kilkunastoprocentowej dynamiki przyjazdów z nieościennych krajów UE. Stabilizacja łącznej liczby turystów (w trzech kwartałach roku ponad 11,6 mln przyjazdów turystów, minimalnie mniej niŝ w tym samym okresie 2006 roku). Wzrost udziału turystyki biznesowej oraz podróŝy tranzytowych. Dynamiczny (choć nierównomiernie rozłoŝony w czasie) wzrost wydatków cudzoziemców, poniesionych na terenie Polski. Podobnie jak w 2006 roku, zwraca uwagę przede wszystkim wzrost poziomu wydatków w trzecim kwartale. Kolejny okres wzrostu wydatków, zarówno przeciętnych na osobę, jak i na jeden dzień pobytu pochodzących z najwaŝniejszego dla Polski rynku generującego ruch turystyczny Niemiec. Zmiany w strukturze wydatków turystów na korzyść rynków starej UE. DuŜy wzrost wydatków odwiedzających jednodniowych, zwłaszcza w odniesieniu do gości z Litwy, Czech, Białorusi i Niemiec. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych ze wszystkich krajów sąsiedzkich wzrosły łącznie o ponad 60. Na poziom łącznych przychodów dewizowych najbardziej wpływają wysokie wydatki Niemców i Ukraińców. Utrzymanie się zaobserwowanych dotychczas tendencji takŝe w czwartym kwartale 2007 roku spowoduje znaczny wzrost łącznych przychodów dewizowych z tytułu przyjazdów cudzoziemców. Pewna część tego przyrostu jest spowodowana obniŝeniem wartości dolara zarówno względem euro, jak i złotego. Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska Warszawa, listopad 2007 r. 7

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2011 temat Turystyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

III. Przyjazdy do Polski

III. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses Katarzyna Karbowiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Warszawa Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki Foreigners visits in Poland, their purposes, motives

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2007

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki. dla. Polska Organizacja Turystyczna. Wskaźnik UŜyteczności Turystyki Zagranicznej WUTZ Warszawa listopad 2009 r.

Instytut Turystyki. dla. Polska Organizacja Turystyczna. Wskaźnik UŜyteczności Turystyki Zagranicznej WUTZ Warszawa listopad 2009 r. Instytut Turystyki dla Polska Organizacja Turystyczna Wskaźnik UŜyteczności Turystyki Zagranicznej WUTZ 2009 Warszawa listopad 2009 r. POTENCJAŁ TURYSTYCZNY POLSKI DLA WYBRANYCH RYNKÓW Jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 16/2007 19 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 15 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ambasador: Jerzy Marek Nowakowski, Ryga, Mednieku iela 6b, LV 1010 Tel.:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo