CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2011 temat Turystyka zagraniczna. Instytut Turystyki CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2011 ROKU I. Przyjazdy do Polski Wstępne szacunki 1 Instytutu Turystyki wskazują, Ŝe w pierwszym półroczu 2011 roku było ponad 30 milionów przyjazdów cudzoziemców, o 7,7% więcej niŝ w tym samym czasie poprzedniego roku. Liczbę przyjazdów turystów szacujemy na blisko 6 mln (o 8% więcej). Tabela 1. Liczba przyjazdów w pierwszym półroczu 2011 r. według głównych grup krajów (w tys.) Kraj/grupa krajów Przyjazdy ogółem Zmiana % w tym turyści Zmiana % świat ,7% ,0% 27 krajów Unii Europejskiej % % 15 UE % % % % Wielka Brytania % 210-5% Niderlandy 210 2% 190 3% Austria 170 0% 150 0% Włochy % 120 4% Francja 120 9% % Szwecja 85 0% 65 8% Pozostałe % % % 835 7% Czeska Republika % 90 6% Słowacja % 40 0% Litwa % 330 3% Łotwa 180-5% 160 7% Węgry % 80 7% Pozostałe % % Sąsiedzi spoza Schengen % % Ukraina % % Białoruś % % Rosja % % WaŜne 195 3% 195 8% USA 110 5% % Pozostałe* 85 0% 85 6% Reszta świata 305-2% 285-3% Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki. 1 Wielkość ruchu przyjazdowego jest szacowana na podstawie: pomiaru wykonywanego przez Instytut Turystyki, publikowanych przez StraŜ Graniczną bieŝących danych o ruchu granicznym na granicy zewnętrznej strefy Schengen (pomocne są teŝ dane StraŜy Granicznej z wcześniejszych lat); danych GUS o liczbie cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego według krajów. Według danych ogłoszonych przez GUS, w pierwszym półroczu 2011 roku z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystało tys. turystów zagranicznych, t.j. o 7,2% więcej niŝ w pierwszym półroczu 2010 roku, ale o 2% mniej niŝ w tym samym okresie przedkryzysowego 2007 roku. Liczba udzielonych noclegów wzrosła o 6,4%, a zaś w stosunku do 2007 roku zmalała o 4,6%. Do europejskich krajów o największym wzroście (od 38% do 21%) liczby korzystających z bazy noclegowej w półroczu 2011 r. naleŝą: Rosja, Białoruś, Estonia, Hiszpania, Turcja, Ukraina i Łotwa. Wśród krajów pozaeuropejskich największy wzrost zanotowały: Chiny (aŝ o 67%), Indie, Hong Kong i Brazylia (od 13% do 10%). Tylko kilka krajów charakteryzuje spadek liczby gości w bazie noclegowej rejestrowanej przez GUS. Są to: Cypr (-47%), Luksemburg (-8%), Norwegia, Japonia, Wielka Brytania i Szwajcaria (-2% do -4%). W omawianym okresie, jak podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego, ruch pasaŝerski na polskich lotniskach wzrósł o 7,3%. Ponadprzeciętny wzrost zanotowały porty lotnicze w Gdańsku (11%) i Warszawie (9%). Drugi kwartał charakteryzował się szybszym tempem wzrostu (10,7%) niŝ pierwszy. II. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych Wyniki przedstawione w poniŝszych tabelach informują o zmianach w porównaniu z 1. półroczem 2010 r.: czerwona czcionka oznacza wzrost o 4 pkt% lub więcej, a zielona spadek o 4 pkt% lub mniej. Cele przyjazdów cele przyjazdów (%) SłuŜbowe Turystyczne Odwiedziny Zakupy Tranzyt cele Instytut Turystyki, Warszawa, Merliniego 9a tel. (22) , fax. (22)

2 W pierwszej połowie 2011 roku struktura celów pobytu nie uległa większym zmianom. Niezmiennie dominują przyjazdy słuŝbowe i w interesach (około 1,6 mln przyjazdów tego rodzaju) oraz typowo turystyczno-wypoczynkowe (1,2 mln) i odwiedziny u krewnych lub znajomych (1 mln). Nieco wzrosły rozmiary turystyki zakupowej (do 0,67 mln). W 2009 roku udział turystów zza wschodniej granicy przyjeŝdŝających na zakupy zmalał, a w kolejnych dwóch latach wzrósł, przekraczając poziom z 2008 roku. Rys. 1. cele pobytu w 1. półroczu ( ) Służbowe Turystyczne Odwiedziny Tranzyt Zakupy cele 10% 11% 15% 20% 18% 26% Półrocze 2009 Półrocze 2010 Półrocze 2011 Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach Wśród celów określonych powyŝej jako inne naleŝy wymienić: prywatny przyjazd szkoleniowy (1,5%), cele zdrowotne (4%), odwiedziny miejsca pochodzenia (2,5%), podjęcie dorywczej pracy (1%). W nowym systemie badań mamy w próbie pewną nadreprezentację turystów badanych na lotniskach. W związku z tym analizujemy zróŝnicowanie celów pobytu zaleŝnie od środka transportu. Wśród podróŝujących drogą lotniczą odsetek podróŝy słuŝbowych, a takŝe odwiedzin krewnych lub znajomych, jest wyŝszy niŝ wśród pozostałych. Rys. 2. ZróŜnicowanie celów pobytu według środka transportu. Struktura przyjazdów słuŝbowych i w interesach Rodzaj podróŝy słuŝbowej (%) Interesy w imieniu firmy Samodzielne interesy Transport Targi i wystawy Kongresy, konferencje słuŝbowe Na to, co się określa jako przyjazdy słuŝbowe i w interesach składa się kilka rodzajów podróŝy o odmiennym charakterze. Są to przede wszystkim przyjazdy delegacyjne, tj. związane z prowadzeniem interesów w imieniu firmy (około jednej trzeciej więcej niŝ w ubiegłym roku) oraz przyjazdy mające na celu prowadzenie samodzielnych interesów (około 15% - wyraźnie mniej niŝ w poprzednich latach. Około 30% przyjazdów słuŝbowych przypada na podróŝe kierowców i innych osób związanych z usługami transportowymi (wyraźny wzrost). RównieŜ uczestnictwo w konferencjach i kongresach wzrosło w porównaniu z 2010 rokiem. Rodzaj podróŝy słuŝbowych w duŝym stopniu zaleŝny od kraju pochodzenia. Warto zwrócić uwagę na transport, który jest domeną wszystkich naszych sąsiadów i interesy w imieniu firmy, bardzo często deklarowane przez turystów biznesowych ze starej Unii i krajów zamorskich. Długość pobytu Liczba noclegów (%) Turystyka Odwiedziny 18% 22% 1 do 3 nocl do 7 nocl do Ponad 4 tyg Służbowe Zakupy 1% Tranzyt 3% 37% Samolot Pozostałe Średnia liczba noclegów 3,4 3,3 4,8 2,9 1,7 10,1 W badanym okresie 2011 roku średnia długość pobytu ogółu turystów w Polsce ponownie zmalała, przy czym najbardziej zmalała długość pobytu turystów z Niemiec i z krajów pozaeuropejskich. Jak poprzednio, długość pobytu zaleŝy od środka transportu. Przyjazdy drogą lotniczą wiąŝą się z dłuŝszym poby- 2

3 tem w Polsce (6 nocl.), podczas gdy przyjazdy drogą lądową są duŝo krótsze (2,5 nocl.). W drugim kwartale roku średni pobyt był nieznacznie krótszy niŝ w pierwszym. Sposób organizacji przyjazdu W pierwszym półroczu 2011 roku pakiet wykupiło więcej turystów niŝ w latach 2009 i 2010 (kiedy zanotowaliśmy spadek). Udział wykupujących pakiety jest jak poprzednio największy wśród turystów z krajów pozaeuropejskich i krajów starej Unii oraz tych, którzy podróŝują drogą lotniczą. Nieznacznie spadł odsetek turystów dokonujących rezerwacji usług przed przyjazdem. nie dotyczy turystów z Niemiec i pozostałych krajów starej Unii. Miejsce noclegów (%) Hotele, motele U rodziny/ znajomych Pensjonaty Kwatery prywatne Rys. 4. ZróŜnicowanie bazy noclegowej według środka transportu. Organizacja przyjazdu (%) Hotele, motele 60% Zakup pakietu Zakup części usług Tylko rezerwacja Samodzielnie Rys. 3. ZróŜnicowanie sposobu organizacji podróŝy według środka transportu. Pakiet 35% Pensjonaty Rodzina, znajomi Kwatery prywatne 2% 6% 10% 22% Rys. 5. rodzaje bazy noclegowej w 1. półroczu ( ) Samolot Pozostałe Część usług Tylko rezerwacja Samodzielnie 13% 15% 36% Samolot Pozostałe Hotele, motele U rodziny/ znajomych Pensjonaty Kwatery prywatne 8% 8% 25% 41% Półrocze 2009 Półrocze 2010 Baza noclegowa Z noclegów w obiektach typu hotelowego korzystało ogółem 41% turystów (mniej niŝ w pierwszej połowie 2009 i 2010 roku). W grupie gości z niesąsiednich krajów starej Unii udział nocujących w hotelach lub motelach nie zmienił się. Z bazy typu hotelowego korzystało 60% turystów badanych na lotniskach (podobnie jak w 2010 r.). Udział nocujących u rodziny lub znajomych wyniósł 25% i był niŝszy niŝ rok wcześniej. Spadek ten Półrocze % Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach Liczba wizyt w ciągu roku Turystykę przyjazdową do Polski charakteryzuje znaczna liczba wizyt tej samej osoby w ciągu roku. Liczba osób odwiedzających Polskę jest więc znacznie mniejsza niŝ liczba wizyt. Do regularnych gości w Polsce naleŝą oraz turyści z pozostałych krajów sąsiedzkich, a zwłaszcza: Białorusini, Litwini i 3

4 Ukraińcy, co wiąŝe się z licznymi podróŝami handlowymi lub tranzytowymi z tych krajów. W pierwszym półroczu 2011 roku częstość wizyt ponownie wzrosła osiągając bardzo wysoką średnią 8,8. MoŜna uznać, Ŝe wahania rozmiarów turystyki przyjazdowej do Polski wynikają w duŝej mierze ze skłonności do ograniczania lub zwiększania częstości przyjazdów. A skłonność ta jest bardzo podatna na fluktuacje koniunktury gospodarczej i relacje kursów walut. Rozmieszczenie terytorialne wizyt turystów zagranicznych W pierwszym półroczu 2011 roku, podobnie jak rok wcześniej, do najczęściej odwiedzanych województw naleŝały: mazowieckie, zachodniopomorskie, małopolskie i dolnośląskie. Mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie zawdzięczają swoją pozycję głównie turystom korzystającym z transportu lotniczego, zachodniopomorskie zaś jest odwiedzane przede wszystkim przez turystów zmotoryzowanych. Rys. 6. Liczba wizyt w województwach (tys.) Na podstawie naszych przybliŝonych oszacowań moŝna stwierdzić wzrost liczby wizyt turystów w większości województw, a zwłaszcza w: śląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim i mazowieckim. Analiza opublikowanych przez Bank Danych Regionalnych GUS danych za pierwsze pięć miesięcy b.r. wskazuje, Ŝe w tzw. obiektach zakwaterowania zbiorowego (a więc nie wszystkich, w których nocują turyści) wzrost liczby korzystających z tego rodzaju obiektów noclegowych zanotowano we wszystkich województwach, a największy w: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i śląskim. Konstrukcja ankiet realizowanych od dwóch lat pozwala na określenie struktury wizyt w poszczególnych województwach według wykorzystywanej bazy noclegowej. Jako uzupełnienie danych pochodzących z rejestrowanej przez GUS bazy noclegowej warto zwrócić uwagę na rozkład terytorialny korzystających z kwater prywatnych. Tabela 2. Struktura korzystających i udzielonych im noclegów w kwaterach prywatnych według województw (ogółem Polska = 100%). Korzystający Noclegi dolnośląskie 11% 14% kujawsko-pomorskie 2% 2% lubelskie 4% 2% lubuskie 3% 2% łódzkie 3% 4% małopolskie 15% 18% mazowieckie 6% 9% opolskie 1% 0% podkarpackie 11% 4% podlaskie 12% 5% pomorskie 9% 11% śląskie 3% 4% świętokrzyskie 1% 0% warmińsko-mazurskie 5% 3% wielkopolskie 8% 8% zachodniopomorskie 8% 11% III. Wielkość i struktura wydatków turystów Przeprowadzone w pierwszym półroczu 2011 roku badania pozwoliły oszacować przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski na poziomie 376 USD na osobę i 79 USD na jeden dzień pobytu (średnie waŝone). Obydwie wartości są znacznie wyŝsze niŝ w porównywalnym okresie 2010 roku. Poziom zróŝnicowania średnich wydatków na osobę, rozpatrywanych według krajów był większy niŝ w poprzednim roku; wydatki te wahały się w granicach od 175 USD (Litwa) do 724 USD (wybrane kraje ). Porównując uzyskane wyniki w relacji do pierwszego półrocza 2010 roku obserwuje się w zasadzie jednorodne tendencje wzrostowe w odniesieniu do niemal wszystkich badanych krajów; zauwaŝalny spadek wielkości wydatków przeciętnych ponoszonych przez jedną osobę notuje się jedynie w odniesieniu do przyjazdów z Włoch i Belgii. Stosunkowo niewielki spadek zaobserwowano takŝe analizując przyjazdy z Wielkiej Brytanii. 4

5 Rys. 7. Przeciętne wydatki turystów na osobę w I półroczu 2011 roku w USD (według krajów) USD * Ukraina Białoruś Litwa Republika Czeska Rosja Słowacja Węgry Aus tria Skandynawia Francja Belgia Włochy Holandia Wielka Brytania Kraje zamors kie** * Średnia waŝona ** Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA. Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2011r Jeśli chodzi o przeciętne dzienne wydatki turystów, wahały się one w pierwszym półroczu bieŝącego roku w granicach od około 30 USD (Węgry) do 156 USD (Ukraina) i były w większym stopniu zróŝnicowane niŝ rok wcześniej. Zmiany w zakresie średnich wydatków na 1 dzień pobytu nie były tak jednokierunkowe jak to miało miejsce w odniesieniu do średnich wydatków na osobę. Wzrosły m.in. wydatki turystów z Niemiec, Francji, Holandii, Austrii, Skandynawii, Rosji, krajów zamorskich, spadły zaś z Włoch, Belgii, Białorusi i Węgier. Ze względu na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej szczególnie korzystny jest wzrost wydatków turystów z Niemiec, krajów zamorskich i Francji. Wzrost przeciętnych wydatków na osobę wpłynął w pierwszym półroczu 2011 na wzrost wydatków według deklarowanych celów podróŝy i miejsca zakwaterowania. W największym stopniu zwiększyły się wydatki osób deklarujących słuŝbowe cele podróŝy, pozytywne zmiany obserwuje się takŝe w odniesieniu do przyjazdów w celach zdrowotnych, rodzinnych i po zakupy. Odnotować naleŝy natomiast spadek wydatków osób przejeŝdŝających przez Polskę tranzytem. Podobnie jak w analogicznym okresie 2010 roku, poza osobami podróŝującymi po zakupy, w I półroczu najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 432 USD na osobę), następnie w celach słuŝbowych (385 USD) i typowo turystycznych (352 USD). Warto zauwaŝyć, Ŝe w badanym okresie została przełamana spadkowa tendencja w odniesieniu do przeciętnych wydatków turystów podróŝujących w celach słuŝbowych. Rys. 8. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w I półroczu 2011 roku (w USD) według krajów USD * Litwa Rosja Białoruś Ukraina Włochy Wielka Brytania Aus tria Belgia Holandia Skandynawia Węgry Francja Słowacja Republika Czeska Kraje ** * Średnia waŝona ** Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA. Rys. 9. Wydatki turystów w I półroczu 2011 roku według celu podróŝy (w USD) Typow a turystyka Odw iedziny u krew nych, znajomych Spraw y zaw odow e, słuŝbow e Cel zdrow otny Zakupy na w łasne potrzeby Tranzyt

6 Rys. 10. Wydatki turystów w I półroczu 2011 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD) Hotele, motele Pensjonaty Rys. 11. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w I półroczu 2011 roku (w %) Zakupy na własne potrzeby 25,0% Zakupy w celu odsprzedaŝy 7,4% Domki letnie, apartamenty 288 U rodziny, znajomych 344 Usługi rekreacyjne 10,2% 13,1% Kw atery pryw atne 409 Mieszane 674 Podobnie jak w poprzednim roku, w I półroczu 2011 r. najwięcej wydawały osoby korzystające z noclegów w róŝnych rodzajach bazy (pozycja mieszane 674 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (400 USD) oraz pensjonatach (379 USD). Najmniejsze sumy tak jak w poprzednich okresach pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania w domkach letnich i apartamentach. Analiza rodzajowej struktury wydatków pokazuje, Ŝe nie odbiega ona w sposób znaczący od tej, którą oszacowano dla pierwszej połowy 2010 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe respondenci przeznaczyli około 15,5% na noclegi (w porównywalnym okresie ,8%), a 16,7% na wyŝywienie (tak jak rok wcześniej). Wśród wydatków przeznaczonych na wyŝywienie aŝ około 81,1% naleŝy wiązać z korzystaniem z usług gastronomii (z roku na rok coraz więcej), a resztę z zakupami Ŝywności. Z kolei w kosztach transportu największy ale mniejszy niŝ poprzednio był udział zakupu paliwa (ok. 57,3%, wobec 62,1% w 2010 r.), natomiast więcej (37,7%) wydano na zakup biletów (od kilku lat zauwaŝalna jest tu tendencja rosnąca). Znaczenie wydatków na zakupy traktowane łącznie nieco zmalało, przy czym więcej wydawano na zakupy na własne potrzeby, mniej na przeznaczone na sprzedaŝ (odpowiednio 25% i 7,4%). Nieco więcej wydatków niŝ w poprzednim okresie pokryto kartami płatniczymi (w pierwszym półroczu 2011 r. 25,5%, w 2010 r. 23,8% a w 2009 r.- 28,2%). Transport 12,1% WyŜywienie 16,7% Noclegi 15,5% Badania przeprowadzone w pierwszej połowie 2011 roku pozwalają na stwierdzenie, Ŝe osoby deklarujące polskie pochodzenie wydają więcej niŝ pozostali (odpowiednio 439 i 356 USD na osobę). MoŜna równieŝ ocenić zaleŝność pomiędzy wiekiem respondentów, a ponoszonymi przeciętnymi wydatkami. Uzyskane informacje pokazują, Ŝe w pierwszej połowie 2011 roku najwyŝszy poziom wydatków deklarowali respondenci w wieku od 25 do 34 lat, a następnie w wieku lata. NajwyŜsze wydatki związane są z wizytami w woj. podkarpackim i w Poznaniu, najniŝsze w warmińsko-mazurskim i w Częstochowie. IV. Wydatki odwiedzających jednodniowych Z badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2011 roku wynika, Ŝe przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) ukształtowały się na poziomie około 126 USD, o blisko 16,7% wyŝszym niŝ w poprzednim roku (jest to średnia waŝona). Podobnie jak rok wcześniej wśród odwiedzających jednodniowych najwyŝsze wydatki zadeklarowali respondenci z Ukrainy (274 USD) i Białorusi (207 USD), najniŝsze z Czech (87 USD). Warto zauwaŝyć, Ŝe w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wzrost wydatków dotyczy podróŝnych ze wszystkich krajów. 6

7 Rys. 12. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w I półroczu 2011 roku według krajów (w USD) USD * Ukraina Litwa Rosja Białoruś Słowacja Czechy * Średnia waŝona Rys. 13. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w I półroczu 2011 roku (w %) Usługi rekreacyjne 2,6% Transport 12,2% WyŜywienie 6,3% Zakupy na własne potrzeby 48,8% 12,3% 274 Zakupy na odsprzedaŝ 17,8% Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych była nieco inna niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszym półroczu 2011 r. najwięcej wydawano w związku z zakupami na własne potrzeby (48,8%, wobec 48,1% w 2010 i 48,5% w 2009 roku), a następnie na transport (12,2%; 13,9% w 2010 r.). Udział wydatków na zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania ponownie wzrósł (17,8%, wobec 16,1% w 2010), ale trzeba pamiętać, Ŝe są to wydatki nieturystyczne i powinny być analizowane osobno. Wśród sum przeznaczonych na wyŝywienie znacznie więcej niŝ w ubiegłym roku stanowiły wydatki na usługi gastronomiczne (73%, w 2010 r. 59,2%). Na koszty transportu niemal w całości składają się wydatki związane z zakupem paliwa (94,8%, wobec 88,4% w pierwszym półroczu 2010 r.). V. Podsumowanie Omawiając dane uzyskane w pierwszym półroczu 2011 roku warto zwrócić uwagę na kilka waŝnych zjawisk: Liczba przyjazdów cudzoziemców wzrosła o blisko 8%. Wzrost ten to niemal w równym stopniu skutek liczniejszych wizyt turystów, jak i odwiedzających jednodniowych. Zwracaj uwagę znaczący wzrost wydatków turystów (o ponad 27%) przy równoczesnym wzroście przeciętnych wydatków odwiedzających jednodniowych (o blisko 17%). Wzrost wydatków turystów dotyczy prawie wszystkich waŝnych rynków (z wyjątkiem Włoch i Belgii), odwiedzających jednodniowych wszystkich rynków. Kierunek zmian wydatków jest jednorodny, ale trzeba podkreślić, Ŝe wzrost był szczególnie silny w odniesieniu do takich krajów jak Austria, Ukraina i główne kraje. Spadają nieco wydatki turystów z krajów, gdzie najliczniej osiedliła się polska emigracja zarobkowa (zwłaszcza z Włoch). Zmiany zaobserwowane w pierwszym półroczu pozwalają spodziewać się dalszego wzrostu przychodów dewizowych związanych z przyjazdami z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Związane jest to zarówno ze wzrostem poziomu wydatków przeciętnych, jak i ruchu przyjazdowego. Ciągle istotne znaczenie odgrywa takŝe jednodniowy ruch ze Słowacji, którego przyczyną stały się zmiany relacji cen między Polską a tym krajem, wynikające ze wstąpienia Słowaków do strefy euro. Poprawa koniunktury obserwowana w pierwszej połowie 2011 roku w gospodarce polskiej oraz w gospodarkach niektórych krajów europejskich nie omija takŝe sektora turystyki, a jest widoczna przede wszystkim w segmencie podróŝy słuŝbowych. W stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD) wzrosły; stało się tak zarówno na skutek wzrostu liczby podróŝy, jak i przeciętnych wydatków. Korzystnym zjawiskiem jest szybszy wzrost przychodów z tytułu wizyt turystów niŝ odwiedzających jednodniowych. Wzrost przychodów liczonych w USD jest równieŝ efektem spadku kursu dolara (o blisko 7%). Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska Warszawa, wrzesień 2011 r. 7

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

III. Przyjazdy do Polski

III. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses Katarzyna Karbowiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Warszawa Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki Foreigners visits in Poland, their purposes, motives

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza data aktualizacji: 2016.03.30 Główny Urząd Statystyczny podsumował dane o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach data aktualizacji: 2016.09.28 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2011 Kraków grudzień 2003

dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2011 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2011 Kraków grudzień 2003 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyka polska w 2008 roku

Turystyka polska w 2008 roku nstytut Turystyki sp. z o.o. Turystyka polska w roku UKŁAD REGONALNY Warszawa kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Henryk Legienis Bożena Radkowska Praca została wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 Spis treści 1. Zastosowana metoda... 2 2. Światowe tendencje w ruchu turystycznym... 2 3. Przyjazdy cudzoziemców do Polski... 3 4. Turystyka krajowa

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa binacjonalne

Małżeństwa binacjonalne Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 3 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa binacjonalne Termin a binacjonalne oznacza zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Turystyka polska w 2006 roku

Turystyka polska w 2006 roku nstytut Turystyki Turystyka polska w roku UKŁAD REGONALNY Warszawa kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek wona Kulesza Henryk Legienis Bożena Radkowska Praca została wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010 Kraków grudzień 2003 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura

Bardziej szczegółowo