OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA"

Transkrypt

1 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres r r. Warszawa, 28 lutego 2011 r.

2 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy i Zarządu z badania sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA w WARSZAWIE za okres od r. do r. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ONICO Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,22 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,33 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę ,33 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,78 złotych, dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. KRS , Kapitał Zakładowy zł 1

3 Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad ( polityki ) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami aktu założycielskiego jednostki. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Klaudia Hałas Kluczowy biegły rewident nr przeprowadzający badanie w imieniu WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pankiewicza 3 Podmiot uprawniony Nr 2733 Warszawa, 28 lutego 2011 r. KRS , Kapitał Zakładowy zł 2

4 Raport uzupełniający opinię z badania Sprawozdania finansowego ONICO S.A. W WARSZAWIE, UL.DZIECI CI WARSZAWY 21E/4 155A za okres r r. Warszawa, 28 lutego 2011 r.

5 A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ 1. Badanie dotyczy Spółki akcyjnej ONICO z siedzibą w Warszawie, powstałej zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 4495/2008 z dnia r, pod nazwą EkoNaft. Dnia r. spółka przyjęła nazwę ONICO TRADE Sp. z o.o.. Dnia r. podjęto uchwałę o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną o nazwie ONICO Spółka Akcyjna Rep. A nr 11343/2010. Rejestracja sądowa nastąpiła r. 2. Badana Spółka: jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przed przekształceniem Spółka wpisana była pod numerem posiada nr statystyczny w systemie REGON przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD 4671Z jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie NIP posiada koncesję na obrót paliwami do 5 maja 2019 r 3. Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych. 4. Kapitał własny, jego zmiany w okresie badanym i do dnia zakończenia badania. Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień r r. Kapitał (fundusz) własny , ,79 Kapitał (fundusz) podstawowy , Kapitał (fundusz) rezerwowy 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 106,46 Zysk (strata) netto , ,33 2

6 Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2010 roku podniesiono kapitał podstawowy do kwoty ,00 zł. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 sierpnia 2010r. postanowiono o przekształceniu spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną dokonując wymiany udziałów o wartości nominalnej 100,00 każdy na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za 1 akcję. Na dzień r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: Akcjonariusze Ilość akcji Wartość Udział w kapitale podstawowym w szt. nominalna Capital Partners S.A % Tomasz Marcin Turczyn % RAZEM % Uchwałą nr 6 z dnia 10 grudnia 2010 podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna wyniosła 6,00 zł. Na dzień bilansowy podwyższenie kapitału jest w trakcie rejestracji. 5. Organy Spółki. RADA NADZORCZA w składzie: Przewoźnik Andrzej Przewodniczący Przywecka Turczyn Anna Wiceprzewodniczący Wirkus Czesława Członek Turczyn Paweł Członek Poniedzielnik Paweł Członek ZARZĄD: W okresie badanym oraz na dzień zakończenia badania, organem kierującym jednostką jest Zarząd Spółki w osobie Pana Tomasza Turczyna. 6. Badana Spółka wg stanu na koniec badanego okresu nie jest spółką dominującą i nie posiada spółek zależnych. 7. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdania finansowego za badany okres odpowiadała firma Biuro Rachunkowe UFIKS Spółka jawna. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg zawarta została w dniu r. 8. Średnioroczne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 2 osoby. 3

7 II. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe samodzielnej jednostki, nie posiadającej jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe, podpisane przez Zarząd pełniący obowiązki na dzień zakończenia badania sprawozdania finansowego, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,22 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,33 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę ,33 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,78 złotych, dodatkowe informacje i objaśnienia. a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. III. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Badanie sprawozdania finansowego za okres 02 października 2008 rok 31 grudnia 2009 rok przeprowadzone było przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wydano opinię bez zastrzeżeń i uwag Informacje dotyczące sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy: zostało zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 marca 2010 roku, złożone w Sądzie Rejonowym w Warszawie dnia 16 marca 2010 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostało złożone do Urzędu Skarbowego dnia 11 marca 2010 roku, zysk netto za okres października 2008 rok 31 grudnia 2009 roku, wykazany w kwocie ,46 złotych, zgodnie z Uchwałą 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 marca 2010 roku został przekazany w kwocie ,00 na wypłatę dywidendy. Co do kwoty 106,46 wspólnicy nie podjęli uchwały. 4

8 IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. została powołana do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 r. w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2011 r. 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. przy ul. Pankiewicza 3 w Warszawie jest wpisany na listę pod numerem 2733, a w jego imieniu badanie przeprowadziła Klaudia Hałas, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 4. Badanie przeprowadzono w okresie od r. do r. 5. Zarząd Spółki w dniu r. złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień r. oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. 6. W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. V. POZOSTAŁE INFORMACJE 5.1. Podstawowe informacje o metodologii przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Opinia oraz raport zostały opracowane przez biegłego rewidenta na podstawie dokumentacji roboczej z uwzględnieniem: stosownych prób badawczych, w tym pozycji dominujących kwotowo, poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego, przy określonym poziomie ryzyka, zawodowego osądu zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi Założenie kontynuacji działalności. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono przy założeniu kontynuacji działalności Spółki w nie zmienionym istotnie zakresie i w dającej się przewidzieć przyszłości. Założenie kontynuacji 5

9 działalności oparto na informacji Zarządu Spółki oraz na wynikach zbadanego sprawozdania finansowego Otwarcie ksiąg rachunkowych badanego okresu. Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2009 rok prawidłowo otwarto księgi rachunkowe badanego okresu Klauzule ograniczające. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu, jak również jakichkolwiek nieprawidłowości jeżeli wystąpiły poza systemem rachunkowości. Potwierdzenie prawidłowości danej wartości następuje zawsze z uwzględnieniem istotności. Przeprowadzenie badania obejmuje sprawdzenie, w dużej mierze metodą wyrywkową, dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budżetem państwa. W związku z tym mogą wystąpić różnice pomiędzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych, przeprowadzanych zwykle metodą pełną, a ustaleniami zawartymi w raporcie. Także zmienność interpretacji i orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego może wpłynąć na odmienne ustalenia w zakresie zobowiązań budżetowych. 6

10 B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % kwota udziału udziału 2010/ A. Aktywa trwałe 196,8 3,2 196,8 196,8 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 164,1 2,6 164,1 164,1 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych IV. Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach powiązanych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32,7 0,5 32,7 32,7 B. Aktywa obrotowe 5 999,0 96, ,3 100, ,7 206, ,0 I. Zapasy 55,9 1,9 (55,9) II. Należności krótkoterminowe 4 278,0 69,0 46,0 1, , , ,0 1. Należności od jednostek powiązanych III. Inwestycje krótkoterminowe 1 649,0 26, ,0 96,5 (1 157,0) 58, ,0 a) w jednostkach powiązanych IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o 71,9 1,2 0,4 0,0 71, ,0 71,9 Aktywa razem 6 195,7 100, ,3 100, ,4 213, ,7 A. Kapitał (fundusz) własny 2 723,1 44,0 155,1 5, , , ,1 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100,0 1,6 50,0 1,7 50,0 200,0 100,0 II. III. IV. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 250,0 36, , ,0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,1 0,0 0,1 0,1 VIII. Zysk (strata) netto 373,0 6,0 105,1 3,6 267,9 354,9 373,0 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 472,6 56, ,2 94,7 719,4 126, ,6 I. Rezerwy na zobowiązania 177,8 2,9 804,2 27,7 (626,4) 22,1 177,8 II. Zobowiązania długoterminowe 67,6 1, ,0 57,8 (1 612,4) 4,0 67,6 1. Wobec jednostek powiązanych 1 680,0 57,8 (1 680,0) III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 227,2 52,1 269,0 9, , , ,2 1. Wobec jednostek powiązanych 2 490,0 40, , ,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 6 195,7 100, ,3 100, ,4 213, ,7 7

11 II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH 2010 rok 2009 rok Wyszczególnienie kwota % % % kwota udziału udziału 2010/ A. 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,5 99, ,3 86, ,1 571,3 2. Koszt własny sprzedaży ,5 99, ,6 87, ,9 568,2 3. Wynik na sprzedaży 687,0 87,7 599,3 783,0 B. 1. Pozostałe przychody operacyjne 1,3 0,0 1,6 0,0 (0,3) 82,1 2. Pozostałe koszty operacyjne 4,2 0,0 6,8 0,1 (2,6) 61,7 3. Wynik na działalności operacyjnej (2,9) (5,2) 2,3 55,5 C. Wynik operacyjny (A3+B3) 684,1 82,5 601,6 828,9 D. 1. Przychody finansowe 164,0 0,5 912,0 13,2 (747,9) 18,0 2. Koszty finansowe 341,0 1,0 878,3 12,9 (537,3) 38,8 3. Wynik na działalności finansowej (176,9) 33,7 (210,6) (525,4) E. 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 3. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 507,2 116,2 391,0 436,4 1. Podatek dochodowy 134,1 11,1 123, ,9 2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) G. Obowiązkowe obciążenia-razem 134,1 11,1 123, ,9 Zysk (strata) netto (F-G) 373,0 105,1 267,9 354,9 Przychody ogółem ,8 100, ,9 100, ,9 498,3 Koszty ogółem ,7 100, ,7 100, ,0 499,3 8

12 III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI. LP Nazwa wskaźnika i jego wzór Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny Kryterium prezentacji Rok obrotowy I. Wstępna analiza bilansu wskaźnik bezpieczny miernik a 2 3 Złota reguła bilansowania (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 aktywa trwałe Złota reguła bilansowania II kapitały obce krótkoterminowe x 100 aktywa obrotowe Złota reguła finansowania kapitały własne x 100 kapitał obcy Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem procent 1395,16% procent 56,39% 36,90% powyżej 100 wskaźnik wzrostowy procent 78,42% 5,63% tys.zł 2 723,1 155,1 4 II Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze Wskaźniki rentowności Rentowność majątku (ROA) Rentowność netto aktywa trwałe x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne Skorygowana rentowność majątku zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 Dźwignia finansowa aktywa ogółem rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku Rentowność inwestycji stopa dodatnia - to efekt pozytywny stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100 kapitały własne + zobow.długoterminowe procent 3,18% wskaźnik bezpieczny miernik procent 6,02% 3,61% 3-8 procent 1,08% 1,52% procent 13,70% 67,76% - procent 10,27% 27,90% wsk. dodatni procent 3,43% 39,86% - procent 18,03% 6,33% 9

13 III. Wskaźniki płynności finansowej wskaźnik bezpieczny miernik Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.rmk czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik handlowej zdolności kredytowej należności z tyt. dostaw i usług 1,2-2,0 krotność 1,77 2,71 1,0 krotność 1,75 2,66 0,1-0,2 krotność 0,49 2,61 1,0 krotność 6,02 zobowiązania z tyt. dostaw i usług IV. Wskaźniki rotacji (obrotowość) wskaźnik bezpieczny miernik Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ilość dni porównywalna z lp 16 ilość dni porównywalna z lp 15 w dniach 21 w dniach 4 1 2,0 zł / zł 5,53 2,06 aktywa ogółem V. Pozostałe wskaźniki wskaźnik bezpieczny miernik Zdolność i wiarygodność kredytowa zysk netto + amortyzacja powyżej 1,0 zł/zł 0,12 0,04 kapitał obcy UWAGA: Przyjęto założenie porównywalności dwóch kolejnych lat obrotowych ze względu na fakt wystąpienia nieistotnych kwotowo operacji w okresie r. 10

14 IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 1. OCENA NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW. W strukturze aktywów główną pozycję zajmują należności krótkoterminowe, stanowią one 69 % sumy aktywów. W strukturze pasywów dominują zobowiązania krótkoterminowe głównie z tytułu obligacji, które objęte zostały przez akcjonariusza spółki. Rok obrotowy Spółki zamknął się zyskiem w wysokości 373 tys. zł. Wskaźniki rentowności kształtują się na zadawalającym poziomie. Wskaźniki płynności I i II stopnia kształtują się blisko wartości optymalnych, odpowiednio 1,77 i 1,75. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosił 4 dni a obrotu należności z tytułu dostaw i usług OCENA ZAGROŻEŃ KONTYNUACJI DZIAŁANIA. Przeprowadzone badania i dowody rewizji potwierdzają, że nie występuje zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej badanej jednostki w roku następnym po badanym. 11

15 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Ocena systemu rachunkowości. Badana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Jednostka politykę rachunkowości oparła na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości. Jednostka przestrzegała zasady ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 01 stycznia 2010 roku. Księgi rachunkowe badanej jednostki prowadzone są w siedzibie Biura Rachunkowego UFIKS Spółka jawna w Warszawie. Księgi rachunkowe prowadzone są w istotnych aspektach bezbłędnie, sprawdzalnie i rzetelnie. Zapisy w księgach rachunkowych są powiązane z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym. Operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Przyjęte zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych umożliwiają prawidłowe ustalenie stanu majątkowego i wyniku finansowego. Dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia ich w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Dowody księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 8 ustawy o rachunkowości. Także metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania spełniają wymogi powołane wyżej oraz zabezpieczają księgi rachunkowe przed zniszczeniem, uszkodzeniem i niedozwolonymi zmianami. Księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji operacji gospodarczych uznaje się za prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowiące podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego. 2. Inwentaryzacja. Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. Wyniki inwentaryzacji prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych roku badanego. 12

16 II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzono prawidłowo, stosownie do wymaganego zakresu informacji określonych przez art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 2. Aktywa bilansu Ogólna ocena aktywów bilansu. Przy wycenie bilansowej poszczególnych składników aktywów, jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości. Pozycje wykazane w aktywach są zgodne z ewidencją księgową i zostały w istotnym zakresie prawidłowo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. Wykazane w aktywach bilansu wartości, na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego należy uznać za prawidłowe, w istotnym zakresie dla oceny sytuacji majątkowo finansowej Ocena wybranych aktywów Aktywa trwałe. Aktywa trwałe wykazane w kwocie ,28 zł., stanowią 3,2 % wartości aktywów. Prawidłowo wykazano wartość środków trwałych. Środki trwałe wycenione są według ceny nabycia. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają ekonomiczne zużycie środków trwałych. Dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawidłowa. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ustalone prawidłowo Aktywa obrotowe. Aktywa obrotowe wykazane w kwocie ,94 zł., stanowią 96,8 % wartości aktywów, z czego: Należności krótkoterminowe 69,0 % Inwestycje krótkoterminowe 26,6 % Rozliczenia międzyokresowe 1,2 % wartości aktywów ogółem Należności krótkoterminowe wykazano w kwocie wymaganej zapłaty. Należności z tytułu dostaw spływają do jednostki terminowo. Inwestycje krótkoterminowe to przede wszystkim akcje spółki Capital Partners SA, które wycenione zostały w wartości rynkowej a także środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych. Środki pieniężne w kasie zostały zweryfikowane drogą inwentaryzacji. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały potwierdzone. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe prawidłowo aktywowano w bilansie. 13

17 3. Pasywa bilansu Ogólna ocena pasywów bilansu. Przy wycenie bilansowej poszczególnych składników pasywów, jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości. Pozycje wykazane w pasywach są zgodne z ewidencją księgową i zostały w istotnym zakresie prawidłowo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. Wykazane w pasywach bilansu wartości, na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego należy uznać za prawidłowe, w istotnym zakresie dla oceny sytuacji majątkowo finansowej Ocena wybranych pasywów Kapitały własne. Kapitały własne wykazane w kwocie ,79 zł stanowią 44 % wartości pasywów. Prawidłowo wykazano kapitał podstawowy jednostki. Zmiany w kapitale omówione zostały w części ogólnej raportu Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazane w kwocie ,43 zł., stanowią 56 % wartości pasywów, z czego: Rezerwy na zobowiązania 2,9 % Zobowiązania długoterminowe 1,1 % Zobowiązania krótkoterminowe 52,1 % wartości pasywów ogółem Rezerwy na zobowiązania obejmuję rezerwę z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwę na koszty wykupu obligacji. Zobowiązania długoterminowe wynikają z rozliczenia rat z tytułu leasingu finansowego przypadające do spłaty powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie wymaganej zapłaty. Dominującą pozycję stanowi wartość obligacji własnych, których wykup nastąpi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednostka terminowo reguluje wszystkie kategorie zobowiązań. 4. Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku - 31 grudnia 2010 roku sporządzony został, we wszystkich istotnych aspektach, z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Przychody i koszty zostały prawidłowo zaprezentowane w rachunku zysków i strat. 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Dane wykazane w tym elemencie sprawozdania wykazują zgodność z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz z księgami rachunkowymi jednostki. 14

18 6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych prawidłowo sporządzono stosownie do wymaganego zakresu informacji określonych przez załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości metodą pośrednią na podstawie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (i jest zgodny z danymi zawartymi w tych sprawozdaniach) oraz na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. 7. Informacja dodatkowa. Jednostka sporządziła informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa jest kompletna. Dane liczbowe w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, ewidencją księgową i pozostałymi elementami sprawozdania finansowego. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Klaudia Hałas Kluczowy biegły rewident nr przeprowadzający badanie w imieniu WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pankiewicza 3 Podmiot uprawniony Nr 2733 Warszawa, 28 lutego 2011 r. 15

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo