Obrona Brześcia Julian Andrzej Sosabowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrona Brześcia Julian Andrzej Sosabowski"

Transkrypt

1 Obrona Brześcia 46. Ppłk sł. st. Julian Andrzej Sosabowski, dowódca piechoty w obronie Brześcia. Załącznik do zeszytu ewidencyjnego, Carpiagne, 21 maja 1940 r. 284 [ ] 285 3) Na podstawie otrzymanego z MSWojsk. rozkazu mob. w 24 godziny po ogłoszeniu mob. miałem zameldować się w 58 pp i według tegoż planu dowodzić 155 pp VIII nadwyżki 55 pp, około 150 oficerów i przeszło 2000 szeregowych, zostały przesunięte transportami do rej. Kutno, gdzie miało nastąpić uzupełnienie w sprzęt i materiał. Na skutek zbombardowania węzła kolejowego Kutno została już w trzecim dniu zerwana łączność z dowódcą OK IV, od którego miałem otrzymywać dalsze rozkazy. Z tych powodów praca nad organizacją i uzupełnieniem materiałowym bardzo kulała. Niepowodzenia na froncie w rejonie Łodzi spowodowały, że na rozkaz dowódcy OK oddziały zostały przesunięte w rejon Łowicza. Marsz bez dostatecznej ilości kuchen polowych i taborów bardzo uciążliwy, niedający możności dostatecznego zaopatrzenia oddziałów. Brak broni specjalnej maszynowej i działek ppanc nie pozwalał na uzbrojenie tej jednostki jako pełnowartościowej i przygotowanej. Około 8 IX w okolicy na południe od Żyrardowa przyjąłem walkę, po raz pierwszy z niemieckim pancernym oddziałem rozpoznawczym, dysponującym około dwoma baonami. Walka bez powodzenia. Od tego czasu aż do czasu przejścia na prawy brzeg Wisły byłem w kontakcie z nplem. W rej. Milanówka i na południe oddziały moje natknęły się na duże zgrupowanie jednostek czołgów rozpoznawczych npla, które posuwały się wzdłuż szosy Żyrardów Milanówek Błonie Pruszków. Odcięty przebijam się nocą lasami obok Leśnej Podkowy w kierunku na Warszawę, mając z jednej strony zajętą szosę na Pruszków, a od południa kierunek Skierniewice. 284 Według odpisu wykonanego w Londynie w styczniu 1942 r. 285 Opuszczono fragment, w którym autor omawia przebieg swojej służby wojskowej oraz udział w przygotowaniach mobilizacyjnych w 55 pp (14 DP), w którym służył do chwili mobilizacji. 286 W rzeczywistości 58 pp w Poznaniu nie mobilizował takiej jednostki. 277

2 SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach 12 IX, po przybyciu do Warszawy na podstawie otrzymanego rozkazu od dowódcy Obrony Warszawy, przeszedłem z oddziałem do rejonu Mińsk Mazowiecki, gdzie natrafiłem na duże zgrupowanie różnych odprysków z frontu. Wspólnie z tamtejszym dowódcą w koszarach 7 puł przystąpiłem do reorganizacji oddziałów. Z powodu sytuacji, jaka wytworzyła się na północ od Mińska Maz., moje oddziały niezorganizowane, ale uzupełnione odpryskami z innych formacji wzięły udział w walce o Kałuszyn, który został opanowany przez pancerne oddziały rozpoznawcze z kierunku północnego. Walka z powodzeniem. Po zluzowaniu moich oddziałów przez 41 DP w myśl otrzymanych rozkazów z Nacz. Dowództwa miałem przesunąć się przez Siedlce Łuków w kierunku na Brześć. Nastąpiły forsowne marsze w walce z dywersantami po drodze. 14 IX po przybyciu do twierdzy Brześć zameldowałem się u gen. [bryg. w st. spocz. Konstantego] Plisowskiego, który z rozkazu Nacz. Dowództwa objął dowództwo obrony twierdzy i był w trakcie jej organizacji. Zostałem zamianowany dowódcą piechoty, mając do swojej dyspozycji baony marszowe 33, 34, 35 pp i dwa baony etapowe. Z braku dostatecznych sił warunki obrony przyjęto tylko na fortach wewnętrznych. Obrona wytrzymała przez trzy dni mimo bardzo dużych strat. Straty około 40%. Na rozkaz gen. Plisowskiego 17 IX pod wieczór zaczął się odwrót z twierdzy w kierunku na Terespol. Zgrupowanie piechoty opóźniało na dwóch kierunkach: południowym wzdłuż Bugu i w kierunku na Włodawę. Gen. Plisowski wraz z oficerami sztabu (sam będąc ranny) wyjechał najprzód w kierunku na Chełm Tomaszów Lub. dla szukania łączności z jakimś wyższym przełożonym. Po opuszczeniu twierdzy resztki oddziałów tworzą pułk kombinowany z częścią saperów i obsługą artylerii bez sprzętu pod nazwą Brześć. Następują forsowne marsze w kierunku na południe z zamiarem uchwycenia oddziałów armii gen. [bryg. Emila Krukowicza-]Przedrzymirskiego, od której moje oddziały były oddalone o 3 4 dni marszu stale w kontakcie z oddziałami pancernymi (co prawda, niedużymi). W marszu w kierunku na Włodawę Chełm dołączają do moich oddziałów różne niedobitki i w rejonie na północny zachód od Chełma z oddziałów obrony twierdzy tworzy się wzmocniony pułk kombinowany Brześć. Dołącza 77 pp bez baonu, nienaruszony, dyon pac bez sprzętu, III baon 3 pp Leg., 22 puł, baon saperów Puławy i inne drobne oddziały. Dołącza do mojego zgrupowania dowódca 1 DP płk [Władysław] Filipkowski 287, któremu z tytułu stopnia i starszeństwa przekazuję dowództwo, zostaję jego zastępcą i szefem sztabu IX marsz ubezpieczony dalej w kierunku na Rejowiec Wolę Sobieską. Na szosie Krasnystaw Lublin dołącza do zgrupowania dowódca 33 DP z kilkoma oficerami, którzy po mojej namowie zostają w grupie. W tym samym dniu nawiązano łączność z oddziałami płk. [dypl. Leona] Koca 288, które były awizowane na wsch. i płn. od kierunku naszego marszu, i płk. [dypl. Władysława] Płonki 289, które organizowały się w Chełmie i okolicy. Siła ogniowa tych oddziałów około 15 baonów o stanie około 4000 bagnetów i 3 baterie pal oraz półtora pułku kawalerii. Po porozumieniu się z tymi dowódcami dowództwo nad całością tych trzech zgrupowań na mój wniosek obejmuje płk [dypl. Tadeusz] Zieleniewski 290. Ogólne zadanie grupy: Płk Władysław Filipkowski był dowódcą Piechoty Dywizyjnej 1 DPLeg. 288 Pomocnik dowódcy OK I (Warszawa), organizował obronę rejonu Kowla. 289 Dowódca 22 puł (Kresowa BK). 290 Dowódca 33 DPRez.

3 Relacje: Julian Andrzej Sosabowski działanie na południe dla połączenia się z ewent. resztami oddziałów walczących w rejonie Suchowoli i w lasach biłgorajskich oraz Tomaszowa Lub. W razie niemożności i nawiązania kontaktu przejście na południe do Węgier, gdyż taki w swoim czasie uchwycono radiotelegram z Nacz. Dowództwa i takie były rozkazy NW Armii we Francji gen. Sikorskiego IX marsz ubezpieczony na Janów Lub. i bój z Niemcami o tę miejscowość. Działanie pomyślne. W działaniach tych na odcinku około 3 km środkowego zgrupowania wzięto około 300 jeńców i kilkanaście samochodów ciężarowych. W tym czasie własne oddziały zgrupowania na wsch. nawiązały już łączność i stoczyły potyczkę z oddziałami bolszewickimi, które miały zajmować teren po San. Działania dywizji pancernej dały się rozpoznać w rejonie Frampola i na zach. Po opanowaniu szosy Janów Lub. Kraśnik oddziały przeszły na południe w rejon lasów na płd. od rz. San, zajmując od Rozwadowa wyłącznie po 10 km na płd. od Niska dla przygotowania i rozpoznania przepraw na Sanie. Linia rzeki San była, jak się okazało, przez Niemców umocniona w rejonie na wschód od Sandomierza przez odwód w sile około brygady zmotoryzowanej. Warunki sforsowania Sanu możliwe były tylko przez walkę, a po ewentualnym pomyślnym jej przebiegu [następowała] konieczność pozostawienia sprzętu (artylerii i koniecznych taborów). Uzupełnienie w amunicję dla wszystkich tylko 2 jednostki. Wschodnie skrzydło grupy wdało się w nocy dnia poprzedniego w walkę z bolszewikami, jednak bez powodzenia. W tym położeniu po dwudniowej walce oddziały bez zaopatrzenia w żywność według oceny dowódcy grupy operacyjnej nie dawały gwarancji wykonania sforsowania Sanu. Sytuacja tym bardziej się skomplikowała, że dowódca zgrupowania wsch. płk Płonka nawiązał już przez parlamentariusza kontakt z oddziałami dywizji pancernej bolszewickiej w rejonie Frampola. 30 IX parlamentariusze zameldowali się w dowództwie grupy i na decyzję płk. dypl. Zieleniewskiego Tadeusza po porozumieniu się z dowódcami zgrupowania działania wojenne zakończono około południa. 4) Na pertraktację rozjemczą z dowódcą dywizji sowieckiej wyjechał płk. dypl. Zieleniewski, ja i kpt. [ ] 291. Pertraktacje odbywały się w szkole we Frampolu. Na mój wniosek postawiony i uzgodniony z dowódcą sowieckim przekazanie broni przez nasze oddziały (broń złożona już na wozach) miało się odbyć w dwóch rejonach: Momoty i Bukowa, na południe od tej miejscowości. Po naszym powrocie do oddziałów wydano rozkazy pożegnalne, instrukcje o zachowaniu się, pochowaniu sprzętu, rozdziale pozostałego materiału rozwinięto inicjatywę pojedynczych grupowych 292. Przekazywanie materiału bolszewikom odbywało się pod nadzorem dowódców, którzy do końca pozostawali na stanowiskach. Sztab grupy na rozkaz władz bolszewickich opuścił oddziały dn. 2 X w godzinach rannych, przewieziony w 4 samochodach osobowych do Lwowa. Jako eskorta towarzyszyło nam 2 oficerów sowieckich i W oryginale brak nazwiska. 292 Tak w tekście. 293 Jak wyżej. 279

4 SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach 280 Do Lwowa przybyło 8 oficerów. Przed odjazdem z m.p. eskortujący oficerowie mieli rozkaz dowiezienia nas do sztabu dowódcy frontu gen. dyw. Iwanowa 294. Po przybyciu do Lwowa około godz. 17 eskortujący oficerowie zgłosili się w komendzie miasta, skąd mieli otrzymać dalsze dyspozycje dla nas. Tak, korzystając ze zgody płk. Zieleniewskiego i z góry przesądzając możliwość dalszego eskortowania na wschód, oddaliłem się od samochodu, a korzystając z bocznej ulicy pod opieką dwóch osób cywilnych, przygodne napotkanych, umożliwiłem sobie ucieczkę z niewoli. 5) Ponieważ oddziały dowodzone przeze mnie składały się z elementu płynnego, ciągle zmiennego, którymi dowodziłem tylko przez kilkanaście dni, nie jestem w stanie ustalić imiennej listy strat. Drobne moje notatki po dostaniu się do niewoli bolszewickiej musiałem zniszczyć. Byłem świadkiem ciężkiego zranienia kulami kb ppłk. [Tadeusza] Lechnickiego, który w dwa dni później, po ranie w płuco i amputowaniu ręki, zmarł w szpitalu w Janowie Lubelskim ) Z nplem po raz pierwszy zetknąłem się w rejonie Łowicza, nazw formacji ustalić nie mogłem. Obserwowałem z odległości około 200 m walkę i przerwanie się 14 brygady pancernej 296 w kierunku na Milanówek Pruszków. W działaniach o Kałuszyn walczyły związki panc. z Prus Wschodnich 297, takie same oddziały broni panc. walczyły pod Brześciem. Piechota oddziałów zmotoryzowanych nie wytrzymywała natarć własnej piechoty, uciekała z przedpola. Rozpoznania prowadziły przeważnie małe związki taktyczne: od 5 do 10 lekkich czołgów i kilkanaście motocykli. 7) Naszą ogólną katastrofę spowodowało: Brak uświadomienia całego społeczeństwa o rzeczywistym położeniu. Jakaś dziwnie niezrozumiała psychoza, że wojnę uda się zażegnać. Oddziały i sztaby zwlekają z wydaniem konkretnej decyzji. Fatalne dla nas, a bardzo korzystne dla Niemców, położenie geograficzne. Wielkie zubożenie kraju, gdzieniegdzie nawet ze świadomością sfer rządowych kwestii obrony kraju ze względu na inne potrzeby nie doceniano. Brak przygotowania całego społeczeństwa do warunków wojny nowoczesnej, tak często przez Niemców zapowiadanej. Niedostateczne przewidywania dla rozwinięcia stałej armii w warunkach pokojowych, staliśmy bowiem na poziomie 1920 r., posiadając tylko 30 dywizji. W czasie wojny utrata już w pierwszych dniach wojny wszelkich środków zaopatrzenia oraz odcięcie od tyłów i rozkazodawstwa. Przyjęto system obrony rozciągniętej kordonem na bardzo rozległym froncie, nie mając przygotowanych żadnych zgrupowanych odwodów na zagrożone kierunki. Zdaje mi się, że w tym położeniu geograficznym i strategicznym lepiej było odskoczyć aż do Wisły, aby tam wytrzymać i po ukończeniu mob. przeciwdziałać operacyjnie. Całkowite załamanie się i depresja wśród ludności cywilnej nękanej przez naloty. 294 Dowódcą Frontu Ukraińskiego był komandarm Siemion Timoszenko. 295 Jego postać została przedstawiona w wydawnictwie Żołnierze Września Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych, Warszawa 2012, s Były to oddziały 4 DPanc. 297 Jednostki Dywizji Pancernej Kempf.

5 Relacje: Julian Andrzej Sosabowski Zarządzenie ewakuacji całej ludności z terenów okupowanych spowodowało zamęt, a nawet niemożliwość swobodnego poruszania się oddziałów walczących. Oddziały od pułków w górę były kompletnie pozbawione łączności z wyższymi przełożonymi. Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę, tak że otrzymywane rozkazy od dowódców wyższych Wielkich Jednostek nie były możliwe do wykonania. Przedwczesna, może i zgodna z planem mob. władz adm., ewakuacja urzędów powodowała panikę ludności cywilnej. W końcu ciężko walczącej piechocie ścigać się na piechotę z nieprzyjacielskimi samochodami i czołgami. Każda trafna decyzja, np. uderzenie na skrzydło npla, była wcześniej rozpoznana przez lotnictwo npla i ten zasadniczo uprzedzał nas w wykonaniu tych zadań. 8) W czasie swoich działań wojennych miałem kilkanaście wypadków naprawdę dzielnego zachowania się w akcji poszczególnych jednostek. Byli to przeważnie zawodowi podchorążowie broni. W konkretnych wypadkach byli rozkazem dowódcy podnoszeni do wyższych stopni służbowych. Na specjalne wyróżnienie zasługuje śp. ppłk rez. Lechnicki Tadeusz za działania pod Janowem Lub., który z otrzymanych ran zmarł dn. 2 X 1939 r. 9) Po ucieczce z niewoli bolszewickiej we Lwowie dn. 2 X z pomocą dwóch osób przygodnie spotkanych na ulicy do 12 X ukrywałem się w mieszkaniu właściciela restauracji Łowiczanka, ul. Batorego 36. Czas 10 dni zużyłem na przemundurowanie się po cywilnemu, rozpoznanie dalszych dróg na Węgry. W dwa dni po ucieczce przypadkowo na ul. Akademickiej spotkałem płk. Zieleniewskiego i od niego dowiedziałem się o losie dwóch innych naszych kolegów, którzy też w kilka godzin później uciekli z niewoli bolszewickiej. Dalsza praca dla przygotowania wyprawy na Węgry była uzgadniana wspólnie. 10) Przygotowanie drobiazgowe wyprawy na Węgry trwało od 3 do 12 X. 12 X rano wyjechaliśmy w grupie: płk Zieleniewski, kpt. [Stanisław] Jackowski, [ ] 298 i ja ze Lwowa przez Stanisławów do st. kol. Lubiżnia, 2 km na zach. od Delatyna. Mimo kontroli sowieckiej w pociągu na st. kol. Lubiżnia udało nam się wyjść z pociągu i pod osłoną nocy wprost ze stacji, unikając wsi, weszliśmy w pobliski las. Przeprawa górami i lasami przez 4 dni. Przebyliśmy drogę szczytami przez Wawtorów Podsmereczek Arszeczny Łazek Synieczkę Bukowiec Babiny Pochar 1244 Douhę 299 do słupa granicznego 18/8. Ogółem 51 km przy różnicy poziomu 2680 m 300. Ostatnią noc, 16/17 X, przeby liśmy w schronisku na granicy Węgier. 17 X ze schroniska wyruszyliśmy do Jasiny, 14 km, i tam zatrzymani zostaliśmy przez wojskowy posterunek węgierski. Po załatwieniu potrzebnych formalności, nie przyznając się do swego stosunku do wojska, potraktowani jako osoby cywilne, zostaliśmy eskortowa- 298 W oryginale brak nazwiska tej osoby. 299 Jak wyżej. 300 Najwyższy z podanych szczytów ma 1451 m n.p.m. 281

6 SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach 282 ni pociągiem do Beregszász Sátoraljaújhely 301. Ponieważ wszyscy mieliśmy dostateczne fałszywe dokumenty cywilne, na moją interwencję zostaliśmy uwolnieni spod straży węgierskiej i pozwolono nam udać się do Budapesztu. Po przybyciu do Budapesztu i po przenocowaniu w hotelu oraz po zameldowaniu się w konsulacie polskim otrzymaliśmy paszporty na właściwe nazwiska, a następnie znaleźliśmy miejsca zamieszkania. Na Węgrzech przebywałem od 20 X do 13 V 1940 r. a) stosunek władz węgierskich do polskiego uchodźstwa na ogół przychylny. Zdaje się, i miałem na to dowody, że jeżeli z miesiąca na miesiąc sytuacja stawała się gorsza, był to z jednej strony duży wpływ polityki węgiersko-niemieckiej, a nie w mniejszym Polaków- emigrantów. Pracując szereg miesięcy w konsulacie polskim, miałem możność udziału w różnych kontaktach z przedstawicielami oficjalnych władz węgierskich. Niestety, ale było szereg słusznych pretensji władz węgierskich. Na specjalne wyróżnienie zasługuje dobry i bardzo wyrozumiały stosunek ppłk. służby policji Borsieckiego, odpowiedzialnego przed MSWewn. za całą emigrację polską w obozach cywilnych. U ludności cywilnej na ogół dużo zrozumienia dla naszej doli i wielka ofiarność. Sądzę, że sprawozdania delegata Min. Opieki Społecznej na Węgrzech dostatecznie wyczerpująco charakteryzowały całość tego zagadnienia. b) Z szeregu faktów jest mi wiadomo, że władze poselstwa polskiego nie interesowały się zagadnieniem emigracji polskiej. Słyszałem nawet szereg skarg, i to miejscowego społeczeństwa węgierskiego, które współpracowało w polsko-węgierskim towarzystwie. Z całą stanowczością stwierdzam kompletny brak skoordynowania przez czynniki kompetentne pracy różnych instytucji polskich i polsko-węgierskich na terenie Węgier. Każdy robił tylko przy własnym biurku. c) Wśród Polaków na Węgrzech dużo niezrozumiałego antagonizmu, nienawiści, protekcjonowania i wzajemnego oskarżania się. Nie myślało się dostatecznie o zagadnieniach przyszłej Polski, ale wysiłek wielu osób szedł w kierunku jak najwygodniejszego urządzenia siebie. 12) Pracując przez kilka miesięcy w Biurze Ewakuacyjnym jako kierownik biura ewidencji przybyłych z kraju, miałem też możność śledzenia nastrojów w obozach cywilnych i wojskowych. Zdaje mi się, że od pierwszych podstaw pominięto, a może i zaniedbano, pracę nad propagandą polskości i podtrzymaniem na duchu uchodźców. Różne ośrodki pracowały różnie, ale nie było inicjatywy i centralnego kierownictwa. Wiem, że były wypadki buntów szeregowych przeciw swoim oficerom. Dobór na polskich komendantów obozów nie stał na wysokości zadania. Do polskich obozów byli przysyłani Niemcy, którzy w wielu wypadkach prowadzili skuteczną propagandę niemiecką. Okazało się, że wielu komendantów, podchodząc ze zdrową i trafną inicjatywą, szukając oparcia u władz kompetentnych na terenie Budapesztu, często rozgoryczonych, z niczem wracało do domów. W ostatnim miesiącu z powodu zbyt dużego odpływu z obozów Węgrzy pod wpływem niemieckim znacznie ograniczyli swobodę ruchu w obozach cywilnych przez specjalne kontrole wojskowe, komisje. 13) Granicę francuską przekroczyłem 17 V 1940 r. o godz. 20, przyjeżdżając pociągiem pospiesznym z kierunku Torino. 301 Jak wyżej.

7 Relacje: Julian Andrzej Sosabowski 14) Przed opuszczeniem swego macierzystego oddziału otrzymałem dodatek na umundurowanie. 16, względnie 17, IX, będąc dowódcą piechoty w obronie Brześcia, na rozkaz gen. Plisowskiego na równi z innymi oficerami, zależnie od stopnia, otrzymałem zaliczkę na gażę i dodatek polowy w wysokości 2000 zł. Po kapitulacji dn. 1 X zgodnie z rozkazem grupy operacyjnej po rozdziale resztek kasowych około 500 zł. Działania obronne twierdzy Brześć n. B września 1939 r. Na podstawie rozkazu Nacz. Dowództwa po ewakuacji z Brześcia i przygodnym zameldowaniu się gen. w st. spocz. kaw. [Konstantego] Plisowskiego powierzono mu organizację obrony twierdzy Brześć. Sam z nieliczną częścią swych oddziałów znalazłem się w tym rejonie 14 IX pod wieczór. Po zameldowaniu się u dowódcy otrzymałem przydział dowódcy piechoty obrony, która w pośpiechu była organizowana. Skład sztabu i obsada dowództw: dowódca obrony gen. bryg. [w st. spocz. Konstanty] Plisowski szef sztabu ppłk dypl. [Alojzy] Horak (z Biura Hist. MSWojsk.) komendant kwat. gł. mjr dypl. w st. spocz. Huścieński komendant placu ppłk rez. Lechnicki Tadeusz dowódca piechoty ppłk Sosabowski Julian zastępca ppłk w st. spocz. [Konstanty Pereświat-]Sołtan dowódca dyonu pac mjr dypl. [Stanisław] Komornicki 302 dowódca baterii plot kpt. [Stanisław] Małecki baon sap. kompania czołgów Vickers (stary typ) 303. Oddziały piechoty: baony marszowe 33, 34 i 35 pp 81 i 82 baon etapowy 304. Obsada dowódców baonów bardzo słaba, do zadań nieprzygotowana. Oprócz tego istniały różne służby i luźne grupki oficerów i szeregowych z ewakuacji OK i szpital okręgowy. Stan bojowy piechoty około 1800 bagnetów 16 km Stan bojowy artylerii 12 dział polowych Stan bojowy art. plot 4 działa Baon sap. Kompania czołgów Vickersa około 400 ludzi uzbrojone częściowo w działka i km Charakterystyka dowódców i oddziałów: Oddziały piesze do zadań i walki nieprzygotowane. Reszta do obsady pozycji nieskompletowana i bez dostatecznej obsady kadry oficerskiej. Były to oddziały, które miały jeszcze być szkolone. 302 Mjr Komornicki nie był oficerem dyplomowanym i 113 kompanie czołgów lekkich były uzbrojone w czołgi Renault FT Chodzi o bataliony wartownicze nr 91 (mobilizowany przez KRU Brześć) i 92 (KRU Biała Podlaska). 283

8 SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach Znacznie lepiej przedstawiała się artyleria, saperzy, bateria plot oraz obsługa czołgów. Wartość bojowa tych oddziałów dobra. Balastem u dowódców były różne 305 oficerów sztabu po DOK, którzy nie byli świadomi zadań i prac taktycznych dowódców liniowych. Dowódca obrony twierdzy, jakkolwiek człowiek o dużych wartościach osobistych jednak nie umiał opanować całości zadania. Szef sztabu też bez rutyny taktycznej (ostatnio w Biurze Hist.). Wobec tych okoliczności trudno było dowódcy piechoty i artylerii wyciągnąć jasną decyzję, na której oparłaby się obrona piechoty. W kolejności swej pracy sztab uwzględniał wpierw wewnętrzną organizację, a nie dopuścił dowódców do rozpoznania terenu, podziału zadań, współdziałania broni itp. Zadanie: bronić linii fortów wewnętrznych twierdzy, pozostając na swych stanowiskach aż do ostatniego żołnierza. W razie utraty przedpola wysadzić wszystkie mosty i zamknąć się obroną wywnętrz samej cytadeli. Położenie: na własnym przedpolu luźne drobne oddziały z różnych formacji. Działania własne z kierunku północnego i wschodniego nieosłonięte. Przebieg wydarzeń: Dn. 14 IX pod wieczór z kierunku południowego (Stradecz) na skraju lasu, znajdującego się około 5 km na południe od miasta i twierdzy Brześć, ukazały się pierwsze czołgi rozpoznawcze, które bez wysiłku spędziły własne czaty na linii fortów zewnętrznych. Stwierdzono około 30 czołgów. Wysunięta bateria pal skutecznym ogniem nie mając dostatecznej osłony piechoty, która spłynęła na skrzydła zniszczyła 7 czołgów. W walce tej na przedpolu zostały zniszczone nasze własne 2 czołgi. Walka na przedpolu ze strażą przednią npla trwała około 4 godzin. W wyniku tej akcji straciliśmy 3 działa, które nie mając zaprzęgów (uszkodzone), zostały na przedpolu. Pod wieczór tego dnia czołgi rozpoznawcze npla wzmocnione nowymi oddziałami opanowały stację kolejową i wschodnią część miasta. W ciągu nocy zostały stwierdzone oddziały piesze npla, które próbowały sforsowania i wdarcia się do cytadeli. Natarcie, specjalnie silne z kierunku południowego, odparto i uszkodzono 3 czołgi. W czasie tego działania nieprzyjacielska piechota była silnie wsparta przez około półtora dyonów czołgów lekkich i ciężkich, specjalnie na odcinku obrony Brama Brzeska. W ciągu nocy własne straty: około 100 rannych i zabitych. Od świtu 15 IX bardzo silna działalność nieprzyjacielskiej artylerii na odcinku południowym. Wstrzeliwanie trwało bez przerw w ciągu całego dnia na przedni skraj pozycji odcinka południowego i zachodniego, częścią pogłębianie sił. W ciągu dnia dwukrotna próba sforsowania odcinka południowego bez rezultatów. Straty własne od ognia art. około 10% ogólnego stanu. Bardzo duże zniszczenie i pożar wewnątrz cytadeli. Dowódca obrony twierdzy nawiązuje łączność z dowódcą 33 DP 306, którego prosi o współdziałanie, liczy na jego pomoc na przedpolu. Rozpoznania własnego przedpola i przeciwnatarć z braku sił dokonać nie można. Postawa oddziałów walczących zupełnie dobra Tak w tekście. 306 Płk dypl. Tadeusz Zieleniewski.

9 Relacje: Julian Andrzej Sosabowski W dniu następnym znowu wzmożone wstrzeliwanie się artylerii npla. Siły ocenione do ognia jednej brygady pancernej bryg. zmot. Znajdujemy potwierdzenie tej wiadomości przez schwytanego podoficera niemieckiego. W ciągu południa, po dużym skoncentrowaniu ognia art., nplowi udaje się wedrzeć częściowo na styk odcinka Brama Brzeska i Terespolska. Przeciwnatarciem własnej piechoty częściowo utracone pozycje odzyskano. Duże straty w materiale własnym. Z całego dyonu pozostało tylko 5 dział. Straty w materiale ludzkim do 20% oddziały po dwudniowej walce fizycznie wyczerpane. 17 IX od świtu znowu silna działalność artylerii npla. Ostrzeliwanie bez przerw z przenoszeniem i pogłębianiem co 50 m. Wyniki zniszczeń bardzo skuteczne. Gros budynków wewnątrz cytadeli płonie. Schrony na wewnętrznej linii fortów porozbijane. Stwierdzono użycie dział ciężkich. Piesze oddziały npla około godz. 10 ponowiły silne natarcie (około 2 baonów) na odcinek jednej kompanii (w kierunku drogi prowadzącej z miasta do Bramy Brzeskiej i wzdłuż bocznicy kolejowej prowadzącej do cytadeli). Kompania własna pod naporem ognia piechoty i artylerii nie utrzymała się na dotychczas zajmowanych stanowiskach, a oddziały npla osiągnęły pierwszą zaporę wałów obronnych. Własne przeciwnatarcie nie dało rezultatów. Przesunięcie tych oddziałów około 150 m w głąb nie spowodowało przegrupowania całej obrony. W ciągu tego dnia straty własne od ognia artylerii i piechoty w niektórych oddziałach dochodzą do 30%. Niezależnie od działania artylerii w tym dniu eskadra bombowa dokonała wewnątrz cytadeli szeregu zniszczeń. Szpital i schrony wypełnione rannymi. Na odcinku północnym i wschodnim tak jak w dniach poprzednich tylko słaba działalność małych oddziałów pieszych. Odczuwa się brak amunicji dla artylerii nie ma granatów ręcznych i amunicji ppanc. Z powodu zniszczenia obiektów stałych zaopatrzenie w żywność szwankuje. Bardzo duże straty w materiale 307. Wartość oddziałów, które od trzech dni są w walce, słabnie. Z baterii plot 3 działa zniszczone ogniem artylerii npla. W tym dniu zostaje ranny gen. Plisowski (odłamkiem granatu w plecy), mjr [Stanisław] Komornicki (w szyję), ppłk [Alojzy] Horak kontuzjowany. Brak jakiejkolwiek łączności z zewnątrz. 33 DP nie przyszła z pomocą. W tym położeniu, nie widząc możności dalszego utrzymania obrony twierdzy i oceniając, że opuszczenie jej nie będzie szkodą dla całości akcji, gen. Plisowski pod wieczór dn. 17 IX zarządził opuszczenie twierdzy, pozostawiając nieliczne oddziały opóźniające. Wycofanie nastąpiło kolejno odcinkami przez jedyny niezniszczony most w kierunku na Terespol z zadaniem przejścia marszem ubezpieczonym (forsownym) w kierunku na Sławatycze i dalej na południe dla połączenia się z grupą gen. [bryg. Wincentego] Kowalskiego, którego w rejonie Chełm Rejowiec powinniśmy pochwycić. Po wyprowadzeniu czołowych elementów z twierdzy gen. Plisowski wyjechał samochodem naprzód w towarzystwie 9 oficerów, przekazując mnie dowództwo. W czasie opuszczania twierdzy przez własne oddziały, oddziały npla w ciągu nocy z 17/18 IX nie próbowały rozpoznania i, jak stwierdzono, dopiero dn. 18 IX po ponownym (już bez naszej obsady) ześrodkowaniu ognia artylerii weszły pierwsze oddziały piechoty. 307 Tak w tekście. 285

10 SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach Część własnych oddziałów (różnych zbłąkanych) i taborów, chcąc dołączyć do kolumny, o świcie dn. 18 IX spotkała się z oddziałami npla, które miały już w swoim posiadaniu Terespol, tj. jedyną drogę, na którą skierowałem własne oddziały po opuszczeniu twierdzy. W ciągu nocy z 17 na 18 IX wykonałem forsowny marsz ubezpieczony około 40 km, chcąc w ten sposób z jednej strony oddalić się od ewentualnego pościgu, z drugiej zbliżyć się do oddziałów tych Wielkich Jednostek, które według moich obliczeń winny znajdować się gdzieś na południe i zachód od Włodawy. Uwaga: Pobieżnego [opisania] przebiegu działań obrony Brześcia dokonuję bez jakiegokolwiek materiału pomocniczego. Wstrzymuję się od krytyki pracy dowódców na różnych szczeblach. Jakkolwiek całość tworzenia i wykonania obrony miała szereg zasadniczych niedociągnięć, wywołanych nieprzygotowaniem dowódców (kadry), brakiem sprzętu, brakiem łączności z wyższym dowództwem, brakiem środków rozpoznawczych itd., to ci oficerowie i szeregowi, którzy wytrzymali na stanowiskach lub zginęli czy zostali ranni, wykazali bardzo dodatnie wartości świadczyć temu może ilość strat. Stosunek sił i możliwości nie pozwalał na lepsze wyniki. Skoro będę miał inne warunki i odnajdę moje notatki zachowane w kraju, może będę mógł szerzej i jaśniej to zagadnienie opisać. Kopia, maszynopis; IPMS, sygn. B.I.99/A 47. Ppłk Julian Andrzej Sosabowski, Obrona Brześcia nad Bugiem, Londyn, 1944 r. 286 Czytając ostatnio bardzo piękną i interesującą opowieść żołnierską Ostatni żołnierz polski Kampanii 1939 r. Adama Eplera, znalazłem na str. 44 następujące zdanie: Brześć padł bez zbytniego nakładu energii w swą obronę. Ponieważ w obronie Brześcia n. Bugiem brałem czynny udział, a z rozkazu gen. Plisowskiego, jako dowódcy całości, wykonywałem obowiązki dowódcy zgrupowania piechoty, mam dostatecznie wiele materiału i elementów do bezstronnej i rzeczowej oceny przebiegu całej akcji obrony trwającej do wieczora 17 września. Dla własnej pracy, którą obecnie wykonuję, byłbym bardzo rad, gdyby autor książki był łaskaw wyjaśnić mi, na jakich podstawach oparł swoje twierdzenia. Wiem, że opinia uczestników obrony Brześcia, z którymi rozstałem się w Polsce, następnie przypadkowo spotkałem się na Węgrzech, a ostatnio w W. Brytanii, jest wręcz odmienna. Czytałem też o obronie Brześcia w wielu wydawnictwach niemieckich. Niemcy otwarcie przyznają się do kłopotów i trudności w złamaniu oporu Brześcia. O postępach Niemców w tym rejonie wydawane były specjalne komunikaty wojenne.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski. Rysunki Roman Gajewski. Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk

Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski. Rysunki Roman Gajewski. Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk ODSIECZ LWOWA W 1918 roku WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2014 Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski Rysunki Roman Gajewski Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk Copyright by Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Relacje: Kazimierz Pykało

Relacje: Kazimierz Pykało Relacje: Kazimierz Pykało 147. Ppor. rez. Kazimierz Pykało, dowódca plutonu artylerii piechoty 83 pp. Sprawozdanie z kampanii polskiej 1939 r., Niemcy, 25 października 1945 r. Dnia 1 IX wyjechałem z Siedlec

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Wstęp Ireneusz Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach

Spis treści. Od redakcji Wstęp Ireneusz Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach Spis treści Od redakcji...11 Wstęp...13 Ireneusz Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 1935 1939...19 I. Stan kolejnictwa w Polsce w okresie poprzedzającym wybuch II wojny

Bardziej szczegółowo

Dowódcy Kawaleryjscy

Dowódcy Kawaleryjscy Zbigniew Dymitr Dunin-Wąsowicz ur. 14 października 1882 w Brzeżanach, poległ 13 czerwca 1915 prowadząc szarżę pod Rokitną) polski dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich. Po ukończeniu korpusu kadetów

Bardziej szczegółowo

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego. Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgrupowania armii niemieckiej WRZESIEŃ 1939:

Organizacja zgrupowania armii niemieckiej WRZESIEŃ 1939: Organizacja zgrupowania armii niemieckiej WRZESIEŃ 939:. Wybierz jednostki podstawowe. Jest to zawsze co najmniej jeden pluton strzelecki i dowództwo kompanii. 2. Wybierz wsparcie batalionowe nie więcej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM?

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? LATA 2001 2004 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PRZED NADANIEM IMIENIA SZKOLE SPOTKANIA POKOLEŃ CZY OCALIMY NASZ PATRIOTYZM? PROGRAMY ARTYSTYCZNE NA UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

4 września 1939 (poniedziałe k)

4 września 1939 (poniedziałe k) Wojna obronna 1939 https://1wrzesnia39.pl/39p/kalendarium-1/8872,4-wrzesnia-1939-poniedzialek.html 2019-09-26, 13:11 4 września 1939 (poniedziałe k) Wydarzenia Mordy na ludności cywilnej Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął:

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął: HISTORIA HISTORIA I TRADYCJE Na podstawie Decyzji Nr Z- 2 /Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz Decyzji Nr Z-17/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE

POWSTANIE WARSZAWSKIE POWSTANIE WARSZAWSKIE Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną w okupowanej przez Niemców Europie, zorganizowaną przez Armię Krajową w ramach akcji BURZA. Planowane na kilka dni, trwało ponad

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/kierownictwo/17388,kierownictwo.html 2019-10-26, 21:43 Kierownictwo Krystian Koziołek 16.05.2016 Komendant Karpackiego

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Z walk Dywizji Podlaskiej w lutym 1919 r.

Z walk Dywizji Podlaskiej w lutym 1919 r. STUDIA I ROZPRAWY JERZY IZDEBSKI Z walk Dywizji Podlaskiej w lutym 1919 r. Kobylany Zwiedzającym cmentarz w Białej Podlaskiej przy ul. 1 Maja rzuca się w oczy niewielki, skromny pomnik w formie ceglanego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki 1 2 3 4 5 6 7 8-11 12 13 14 15 16 17 18 zawartość Biuro Ogólno Organizacyjne MON Akta dotyczące organizacji i reorganizacji jednostek wojskowych, sprawy awansowe, sprawy oficerów nadliczbowych Likwidacja

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. płk Jarosław MOKRZYCKI

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. płk Jarosław MOKRZYCKI Kierownictwo Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Jarosław MOKRZYCKI Płk Jarosław MOKRZYCKI w 1989 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

Tradycje HISTORIA. Strona 1

Tradycje HISTORIA. Strona 1 Tradycje HISTORIA 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej swój rodowód wywodzi od 11. Dywizji Piechoty III Armii Wojska Polskiego formowanej dwukrotnie. Po raz pierwszy, w październiku 1944 r. na Ziemi

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od wydawców... 19

SPIS TREŚCI. Od wydawców... 19 SPIS TREŚCI Od wydawców... 19 Dokumenty... 25 1. 1938, kwiecień. Dyslokacja władz i jednostek wojskowych Okręgu Korpusu IX (Brześć nad Bugiem), L.2000/Og.tj....25 2. 1939, 29 marca. Rozkaz organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Faces of War. autor: Marcin jedik Terelak

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Faces of War. autor: Marcin jedik Terelak Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Faces of War autor: Marcin jedik Terelak Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.gry-online.pl Prawa do użytych w tej publikacji tytułów,

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego MATERIAŁY I STUDIA Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach 1919-1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Operacyjna Polesie, [oprac. zbior., Londyn, 1951 r.] 292

Grupa Operacyjna Polesie, [oprac. zbior., Londyn, 1951 r.] 292 R E L A C J E 1. Grupa Operacyjna Polesie, [oprac. zbior., Londyn, 1951 r.] 292 Dnia 10 września Naczelny Wódz oceniwszy, że zaznaczające się ciągłe oskrzydlanie oddziałów polskich od północy i południa

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,pulkownik-kazimierz-babinski-patronem-placow ki-nosg-w-lublinie.html 2019-06-19, 09:42 Placówki NOSG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kpt. dypl. Zenon Starkiewicz

Kpt. dypl. Zenon Starkiewicz 6 Kpt. dypl. Zenon Starkiewicz 115, Meldunek uzupełniający dla Szefa Biura Rejestracji Ministerstwa Spraw Wojskowych w Paryżu. Coëtquidan, 13 marca 1940 r. Na rozkaz L.dz. 555/tjn./Rej./39 przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/30113,nadanie-imienia-placowce-strazy-granicznej-w- Bialej-Podlaskiej.html 2019-04-18, 09:36 Dariusz Sienicki

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Struktura. Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Struktura. Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Struktura Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i wojskowych na obszarze województwa małopolskiego. Spełnia funkcję

Bardziej szczegółowo

II Brygada Legionów Polskich

II Brygada Legionów Polskich II Brygada Legionów Polskich 55. Gen. Karol Trzaska-Durski 56. Kazimierz Fabrycy ps. Konrad 57. Józef Haller 58. Zbigniew Dunin-Wąsowicz 59. Zygmunt Zieliński 60. Bolesław Roja 61. Marian Januszajtis ps.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Mieczysław Hucał PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

wszystko co nas łączy"

wszystko co nas łączy Generał broni Władysław Anders "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy" Generał broni Władysław Anders bohater spod Monte Casino. Władysław Anders pełnił najważniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MAPY. WsT~P OBSADA PERSONALNA WARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ 201 ETAT WOJENNYWARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ...

SPIS TREŚCI MAPY. WsT~P OBSADA PERSONALNA WARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ 201 ETAT WOJENNYWARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ... SPIS TREŚCI WsT~P 7 ROZDZIAŁ l FORMOWANIE WARSZAWSKIEJ BRYGADY FANCERNO-MOTOROWEJ.......................... 15 ROZDZIAŁ II OBRONA WISŁY POD DĘBLINEM, FULAWAMI I SOLCEM SANDOMIERSKIM............................

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej)

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej) WALKI O SIBIN Piątego marca 1945 roku zaczęła pękać cienka linia niemieckiej obrony ciągnąca się około 5 kilometrów na wschód od rzeki Dziwny wzdłuż jej biegu. 7 marca 1945 około godziny 7.00 trzecia kompania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Pełne Pamięci IPN GD 536/121

Archiwum Pełne Pamięci IPN GD 536/121 Archiwum Pełne Pamięci https://archiwumpamieci.pl/app/pamietamy/11461,ipn-gd-536121.html 2019-08-28, 23:56 IPN GD 536/121 PRZEKAZUJĄCY: WŁADYSŁAW FILAR W dniu 14 listopada 2018 r. podczas sporządzania

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/17471,plk-wojciech-stanislaw-wojcik-patronem-placow ki-nosg-w-lubyczy-krolewskiej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń kpt mgr inż. Andrzej Janusz MICHALSKI Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń Odwołaniem współczesnych przeciwlotników, do których się zaliczam służąc i pracując w strukturach Wojsk OPL

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Referat F (Wydz. Mob.) Korespondencja ogólna Akta organizacyjne Korespondencja Pol

Referat F (Wydz. Mob.) Korespondencja ogólna Akta organizacyjne Korespondencja Pol 1 2 3 4 5 6 7 8 (Uwaga: późniejsza nazwa Oddział dla Spraw Polaków na Kontynencie) Rozbudowa PSZ a) Wojsko b) Lotnictwo c) zarządzenia War Office d) zarządzenia SHAEF Korespondencja w sprawie rozbudowy

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2. Korpus Polski w bitwie o Bolonię (9 21 kwietnia 1945 r.) Po walkach o przełamanie linii Gotów i w trakcie przebijania się przez Apenin Emiliański 15.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej; Zadania Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie jest terenowym organem wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Do zadań Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/31948,120-rocznica-urodzin-nadkom-jozefa-bochenskiego-patr ona-slaskiego-oddzialu-straz.html

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Spośród oficerów Powiatowych jkomend Uzupełnień, a później Rejonów Komend Uzupełnień śmierć w czasie wojny ponieśli m.in.:

Spośród oficerów Powiatowych jkomend Uzupełnień, a później Rejonów Komend Uzupełnień śmierć w czasie wojny ponieśli m.in.: Tradycje Wojewódzki Sztab Wojskowy jest spadkobiercą organów administracji wojskowej z okresu międzywojennego. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja Likwidacyjna powołała w Krakowie Polską Komendę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 GENEZA I ROZWÓJ 2. PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ (OD 1931 ROKU: LEKKIEJ) LEGIONÓW W LATACH

ROZDZIAŁ 1 GENEZA I ROZWÓJ 2. PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ (OD 1931 ROKU: LEKKIEJ) LEGIONÓW W LATACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................. 9 ROZDZIAŁ 1 GENEZA I ROZWÓJ 2. PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ (OD 1931 ROKU: LEKKIEJ) LEGIONÓW W LATACH 1918 1939..........................

Bardziej szczegółowo

II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO

II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO Wiesław Mrugała II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO W dniach 23-24.06.2017 r. na terenie Politechniki Koszalińskiej zorganizowany został przez Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

OPIS. działań bojowych 120. SGKD 1. w okresie od do

OPIS. działań bojowych 120. SGKD 1. w okresie od do Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Zachowano oryginalną stylistykę. Tajne OPIS działań bojowych 120. SGKD 1 w okresie od 23.03.1945

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie http://cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/1832,108-kaprali-strazy-granicznej-opuscilo-dzis-centrum-szkolenia-str azy-granicznej.html 2019-03-06, 22:23 108.

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel ,

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel , Informujemy, że w strukturach Dowództwa Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Stargardzie występują wolne stanowiska służbowe w ramach NSR oraz w korpusie oficerskim. Więcej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH STRUKTURA I ZADANIA

ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH STRUKTURA I ZADANIA ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH STRUKTURA I ZADANIA Bieżąca kadencja organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, podobnie jak wiele poprzednich, ukierunkowana jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim Imię i nazwisko: Andrzej Wesołowski Stopień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Andrzej Wesołowski ukończył historię i prawo w UAM w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii

Bardziej szczegółowo

NA DZIEŃ r.

NA DZIEŃ r. Informujemy, iż w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w 2019 r. przewidziane będą w nw. terminach: - 15, 29 stycznia 2019-12, 26 lutego 2019-12, 26 marca 2019-9,

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

Pioski 1937 r. https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/189303/aee863920d9eb981a3d069c5350d73f2/

Pioski 1937 r. https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/189303/aee863920d9eb981a3d069c5350d73f2/ Pioski 1937 r. https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/189303/aee863920d9eb981a3d069c5350d73f2/ Fotografia grupowa zawodników po zdobyciu pucharu prezydenta miasta Pioska. Pośrodku stoi prezes WKS Kotwica kpt.

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66921&rok= Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnobrod.pl

Bardziej szczegółowo