U M O W A O D Z I E Ł O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A O D Z I E Ł O"

Transkrypt

1 U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja Żyławskiego, zwaną w treści umowy Zamawiającym, a Panią/Panem.., zamieszkałą/ym w..przy ul.. zwanym dalej Wykonawcą w związku z realizacją projektu Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania - dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe, realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL /12 [dalej: Projekt] Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: a) Wykorzystania opracowanych w ramach Projektu materiałów dydaktycznych do nauczanego przedmiotu w nauczaniu w klasie/klasach objętych wsparciem w wymiarze wynikającym z zakresu materiałów (Zamawiający udostępni 12 modelowych scenariuszy lekcji wraz z towarzyszącymi im materiałami dydaktycznymi o charakterze interdyscyplinarnym jako materiał do zrealizowania we współpracy z nauczycielem fizyki). Wykonawca zobowiązuje się do sprawozdawania informacji z postępów realizowanych prac oraz ewaluacji udostępnionego programu i materiałów dydaktycznych raz na dwa miesiące. Szablony dokumentów (ankiety, dzienniki, listy obecności) udostępni Zamawiający. b) Opracowania 5 autorskich scenariuszy lekcji obudowanych materiałami pomocniczymi takimi jak: prezentacje, zadania z rozwiązaniami, tutoriale, testy wiedzy lub innego rodzaju materiały dydaktyczne (scenariusz powinien obejmować co najmniej dwie jednostki lekcyjne i powinien zawierać co najmniej trzy elementy z wymienionego katalogu materiałów dydaktycznych). Scenariusz i materiały powinny zostać opracowane we współpracy z nauczycielem fizyki zatrudnionym w Projekcie (nauczyciel wiodący) i powinny mieć charakter interdyscyplinarny tj. umożliwiać realizację treści dydaktycznych z zakresu realizowanego przedmiotu w powiązaniu z treściami z zakresu informatyki. Scenariusz wraz z materiałami dydaktycznymi należy przesłać do biura projektu co dwa miesiące, do końca drugiego miesiąca, którego dotyczy opracowanie. c) Przeprowadzenia 40 godzin lekcyjnych zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla uczniów uzdolnionych z klas objętych wsparciem (grupa stałych uczestników zajęć nie powinna być mniejsza niż 8 osób).

2 Zajęcia powinny być realizowane metodą projektu grupowego z udziałem nauczyciela fizyki. Projekty realizowane w ramach zajęć powinny mieć charakter interdyscyplinarny (przykładowe scenariusze projektów zostaną udostępnione przez Zamawiającego) Scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne będące przedmiotem niniejszej umowy mają charakter utworów autorskich ( Utwory ) i podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) ( Prawo autorskie ). 2. Wykonawca oświadcza, że Utwory będące przedmiotem niniejszej umowy nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są utworami samodzielnymi i oryginalnymi w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego Wykonawca z chwilą podpisania protokołu przekazania Utworu przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu. 2. Nabycie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie wybranym przez udostępniającego. 3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku powstania nowych pół eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz pól eksploatacji Utworu znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, lecz nie wymienionych w niej, prawo do eksploatacji Utworu na tych polach zostanie przeniesione na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia. 4. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w pełnym zakresie. 2. Wykonawca nie może korzystać z Utworu w sposób naruszający prawa Zamawiającego, w szczególności nie może rozpowszechniać Utworu oraz zawierać umów cywilnoprawnych, których Utwór jest przedmiotem. 3. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał z praw do Utworu uzyskanych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu. 4. Strony ustaliły, że autorstwo Wykonawcy w opracowanym dziele będzie ujawnione Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Utwór wolny jest od wad fizycznych i prawnych.

3 2. Jeżeli po odebraniu Utworu okaże się, iż utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji Utworu wolnej od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych części dzieła stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania dzieła osobie trzeciej Za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: a) 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych) miesięcznie z tytułu realizacji prac określonych w 1 w punktach a i b. b) 80,00 zł brutto za godzinę z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (dotyczy zakresu prac określonych w 1 w części c). Płatność będzie realizowana raz w miesiącu na podstawie rozliczenia zrealizowanych godzin (wzór stanowi zał. nr 2 do umowy). 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od momentu odbioru dzieła lub jego części na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu, o którym mowa w 1. 8 Wszelkie korekty warunków umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem właściwym dla Zamawiającego Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2. Załączniki stanowią integralną część umowy. Prorektor Andrzej Żyławski (Wykonawca) (Zamawiający)

4 Załącznik nr 1 do umowy o dzieło z dnia HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC: 1. Szkolenie instruktażowe dla nauczycieli fizyki oraz informatyki, którzy wezmą udział w projekcie styczeń 2014 (szkolenie 2-dniowe w Warszawie, przy ul. Lewartowskiego 17) 2. Pilotażowe wdrożenie programu i materiałów w szkołach do (pięć miesięcy) Ten etap przewiduje: włączenie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych w proces nauczania w szkole oraz realizację sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli (1 wspólnie opracowany scenariusz oraz materiały pomocnicze co dwa miesiące łącznie 5 scenariuszy w semestrze objętym pilotażem), realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów uzdolnionych w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań (zajęcia realizowane w formule projektów grupowych pod opieką dwóch nauczycieli: fizyka oraz informatyka) 3. Okres ewaluacji i korekt programu i materiałów zgodnie z uwagami nauczycieli biorących udział w pilotażu (w tym etapie prace są prowadzone tylko przez biuro projektu Wykonawca nie realizuje prac i nie otrzymuje wynagrodzenia) 4. Włączenie uzgodnionej wersji programu nauczania do zestawu programów nauczania obowiązujących w placówce oraz wdrażanie w okresie semestru od do (pięć miesięcy) Ten etap przewiduje działania analogiczne jak w trakcie pilotażu: wykorzystanie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych w proces nauczania w szkole oraz realizację sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli (1 wspólnie opracowany scenariusz oraz materiały pomocnicze co dwa miesiące łącznie 5 scenariuszy w semestrze objętym wdrożeniem), realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów uzdolnionych w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań (zajęcia realizowane w formule projektów grupowych pod opieką dwóch nauczycieli: fizyka oraz informatyka).

5 Załącznik nr 2 do umowy o dzieło z dnia WYKAZ GODZIN ZREALIZOWANYCH W RAMACH PRACY SZKOLNYCH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ zrealizowanych przez Wykonawcę:.. (imię i nazwisko) w ramach umowy z dnia.. w związku z realizacją projektu: Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania L.p. Termin realizacji zajęć Liczba zrealizowanych godzin Tematyka zajęć Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach Miejscowość, data (Podpis Wykonawcy)

6 Załącznik nr 3 do umowy o dzieło z dnia Protokół przekazania dzieła W dniu...warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - Zamawiający reprezentowana przez osobę/y upoważnioną/e:.. po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez:. - Wykonawcę stwierdza, że następujący/e utwór/y: został/y przekazany/e: - zgodnie z warunkami ww. umowy - w terminie określonym w ww. umowie - bez uwag - z następującymi uwagami: (Zamawiający) (Wykonawca)

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo