Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online"

Transkrypt

1 Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy Stronami: SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Romana Maya 1, Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego złotych, reprezentowaną przez Olgę Łodyga kierownika projektu, działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zwaną dalej Organizatorem a:.., zamieszkałym/ą... zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu reprezentowanym/ą przez rodzica/opiekuna prawnego., legitymującego się dowodem osobistym.. wydanym przez., zamieszkałym/ą. Niniejszym strony oświadczają, że są upoważnione do reprezentowania wymienionych podmiotów. 1. Definicje Ilekroć w umowie jest mowa o: 1. Projekcie oznacza to Projekt Uczeń online współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. Szkole oznacza to....., 3. Kole naukowym oznacza to koło matematyczno - fizyczne prowadzone w szkole w ramach Projektu, 4. Opiekunie koła oznacza to nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach Koła naukowego w szkole, 5. Serwisie edukacyjnym oznacza to serwis WWW dostępny pod adresem: 1

2 2. Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest przez Organizatora. 2. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. 3. Projekt na podstawie umowy z dnia nr... jest realizowany we współpracy ze Szkołą, do której uczęszcza Uczestnik Projektu. 3. Zasady udziału w Projekcie 1. Chęć udziału w Projekcie przez Uczestnika Projektu zgłasza jego rodzic/opiekun prawny na formularzu zgłoszeniowym opracowanym przez Organizatora. 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w projekcie zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz Regulaminem udziału szkół w projekcie Uczeń online, stanowiącym integralną część ww. umowy. Regulamin dostępny jest na stronie www projektu (www.uczenonline.pl) oraz w Szkole. 3. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności Uczestnika Projektu w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach Koła naukowego oraz korzystanie z zasobów serwisu edukacyjnego. 4. Uczeń zobowiązuje się do nieprzerwanego udziału w projekcie w okresie od listopada 2010 do 31 sierpnia 2013 r., okres ten stanowi jednocześnie czas trwania umowy. Zajęcia pozalekcyjne (obowiązkowe) w ramach Koła naukowego są organizowane tylko w trakcie roku szkolnego. 5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 6. Uczestnik Projektu/opiekun prawny potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora za pośrednictwem Opiekuna koła o każdej ich zmianie. 7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do regularnego udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach Projektu. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Każda nieobecność wymaga przedstawienia pisemnego wyjaśnienia/uzasadnienia Opiekunowi koła. 8. Uczestnik projektu zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie monitorowania przebiegu oraz rezultatów Projektu, w szczególności do uczestniczenia w testach sprawdzających oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych przez okres, o którym mowa w pkt 4. 2

3 9. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających rezygnację z udziału w projekcie Uczestnik Projektu ma obowiązek przekazania Opiekunowi koła pisemnej rezygnacji, podpisanej, w przypadku osób niepełnoletnich, przez rodzica/opiekuna prawnego. 4. Realizacja Projektu 1. Zajęcia organizowane w ramach Projektu odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Szkołę. 2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w średnim wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. 3. Szkoła przekaże Uczestnikowi Projektu harmonogram zajęć przed rozpoczęciem zajęć. 4. Uczestnik może korzystać z zasobów i funkcjonalności serwisu edukacyjnego, wyłącznie do realizacji Projektu. 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do stworzenia przynajmniej jednej publikacji e-learningowej w każdym semestrze roku szkolnego przez cały okres uczestniczenia w projekcie, o którym mowa w 3 pkt 4. Materiały umieszczone serwisie edukacyjnym stanowią własność Organizatora. 6. Uczestnik Projektu nie ma prawa tworzyć ani publikować materiałów, które zawierają treści niezgodne z prawem, w tym na przykład treści obraźliwe, dyskryminujące, czy naruszające prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 5. Przeniesienie praw autorskich 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw autorskich do materiałów stworzonych przez Uczestnika Projektu i opublikowanych serwisie edukacyjnym powstałych w wyniku udziału Uczestnika Projektu w zajęciach realizowanych w ramach Projektu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia publikacji wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami publikacji wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem, udzielania licencji na wykorzystanie oryginału lub egzemplarzy dzieła, c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie publikacji lub z jej wykorzystaniem, d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów publikacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 3

4 e. przekazywania lub przesyłania zapisów publikacji pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, f. publiczne udostępnianie publikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych. 2. Uczestnik Projektu upoważnia również Organizatora do nieograniczonego wyłącznego wykorzystywania zależnego prawa autorskiego. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 3. Przejście praw autorskich do publikacji nastąpi z momentem umieszczenia publikacji w serwisie supermemo.net. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu publikacji w jakim znajduje się ono w dniu publikacji w serwisie edukacyjnym. W przypadkach, gdy Uczestnik Projektu dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w publikacji. Uczestnik Projektu upoważnia Organizatora do wprowadzania zmian, poprawek itd. w publikacji. 5. W przypadku rozwiązania umowy z Uczestnikiem Projektu skuteczne pozostają zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych dla Organizatora. 6. Uczestnika Projektu 1. Potwierdza, że zna regulamin Projektu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 2. Zobowiązuje się uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach Projektu. 3. Zobowiązuje się brać udział w ewaluacji Projektu. 4. Zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich osób trzecich. 5. Przyjmuje do wiadomości fakt, że nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w Projekcie może skutkować usunięciem Uczestnika z Projektu. 7. Rodzic/opiekun prawny 1. Wyraża zgodę na uczestnictwo ucznia w Projekcie. 2. Potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu udziału szkół w projekcie Uczeń online. 3. Przyjmuje do wiadomości fakt, że w sytuacji usunięcia Uczestnika z Projektu wynikającego z nieprzestrzegania przez niego warunków uczestnictwa w Projekcie, Organizator może domagać 4

5 się zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa ucznia w sytuacji, gdy IP tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej uzna koszty poniesione przez Organizatora za niekwalifikowalne. 8. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku: a. wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu, b. skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadkach określonych w Regulaminie udziału szkół w projekcie Uczeń online, c. zaistnienia innych zdarzeń skutkujących zaprzestaniem realizacji Projektu. 2. Osobą wskazaną do kontaktu po stronie Organizatora jest Zofia Pieniążek asystent kierownika projektu, tel , tel. kom , 3. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności, drogą konsultacji i negocjacji, zmierzającymi do polubownego rozstrzygnięcia sporu a jeśli strony nie dojdą tą droga do porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 7. W przypadku unieważnienia lub nieważności niektórych postanowień Umowy pozostałe są ważne i skuteczne, zaś strony zobowiązują się dążyć do zastąpienia nieobowiązujących postanowień zapisami najpełniej oddającymi zgodny zamiar i cel stron. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za stron. Organizator Uczestnik Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu... 5

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom

Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator Danych Osobowych - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010 Zawarta w dniu.. w Bydgoszczy pomiędzy: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39a, NIP: 525-23-88-265 zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo