Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia r. Umowa o dzieło zawarta w.. w dniu r. pomiędzy ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tetmajera 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowaną przez: Piotra Sagnowskiego zwaną dalej Zamawiającym a... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL.. zwaną/-ym dalej Wykonawcą 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu godzin zajęć z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wybieram efizykę - program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki (zwanego w dalszej części umowy Projektem ), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Wykonanie dzieła, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 1) opracowanie konspektu wykładu dla każdego z dwugodzinnych spotkań zgodnie z tematami zajęć wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy; 2) przeprowadzenie na podstawie konspektu, o którym mowa w pkt 1, wykładu z dyskusją (wykład realizowany w sposób problemowo-programowany) przy czym poziom merytoryczny i forma przekazu powinny być dostosowane do możliwości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, uczęszczających do klasy z fizyką w zakresie rozszerzonym. 3. Rezultatem wykonania dzieła, o którym mowa w ust. 1 ma być wzrost motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań z zakresu fizyki oraz nauk matematyczno-przyrodniczych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła osobiście oraz oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonania dzieła, o którym mowa w 1 niniejszej umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm stosowanych w tym zakresie, tak, aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 2. Wykonawca oświadcza, że dzieło, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, zostanie wykonane przez niego samodzielnie oraz będzie dziełem o charakterze indywidualnym. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wykonane dzieło pozbawione będzie wad prawnych, a jego wykonanie lub wykorzystanie nie będzie naruszać praw osób trzecich. 3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych dzieła. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu wykonywania dzieła i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości jego wykonania.

2 3 Wykonawca oświadcza, że wykonuje/nie wykonuje czynności 1, o których mowa w niniejszej umowie jednocześnie w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej W przypadku, gdy przy wykonywaniu dzieła powstanie utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca oświadcza, iż z chwilą jego wykonania przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tego utworu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 wystawienie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a wynagrodzenie z tego tytułu zawierać się będzie w wynagrodzeniu za wykonanie dzieła, o którym mowa w 6 niniejszej umowy. 2. W przypadku gdy w celu wykonania dzieła Wykonawca wykorzysta stworzony przez siebie utwór, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będąc jego Autorem oświadcza, iż z chwilą jego wykorzystania udzieli Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie tego utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, a wynagrodzenie z tego tytułu zawierać się będzie w wynagrodzeniu za wykonanie dzieła, o którym mowa w 6 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności służące wykonaniu dzieła, najpóźniej w dniu: 30 września 2012 r. i ukończyć wykonanie dzieła najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 2. Dzieło, w części o której mowa w 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy będzie wykonywane w terminach i miejscach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Szczegółowe terminy wykonywania poszczególnych etapów dzieła (przeprowadzenia wykładów w każdej ze szkół) ustalone zostaną pomiędzy Wykonawcą a opiekunem grupy uczniowskiej wskazanym w załączniku nr 1, w trybie roboczych uzgodnień. 4. W przypadku gdy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma zostać wykonany dany etap dzieła (przeprowadzony wykład) Wykonawca nie uzgodni terminu jego wykonania z opiekunem grupy uczniowskiej, Zamawiający wskaże propozycję 3 terminów, z których Wykonawca będzie musiał dokonać wyboru jednego. 5. Nie uzgodnienie szczegółowego terminu wykonania etapu dzieła (terminu przeprowadzenia wykładu) zgodnie z ust. 3 i 4 stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części dotyczącej tego etapu Za wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości... zł brutto (słownie:... złotych), przy umówionej liczbie godzin wykonywania dzieła (przeprowadzonych wykładów). 2. Wysokość stawki za 1 godzinę lekcyjną (45 min) wykonywania dzieła (przeprowadzonych wykładów), w zależności od szkoły, w której mają być prowadzone wykłady, określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płacone tylko za faktycznie zrealizowane godziny wykonywania dzieła (przeprowadzone wykłady). 1 Niepotrzebne skreślić

3 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu opracowania konspektu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy oraz wszelkie wydatki Wykonawcy poniesione przez niego w związku z wykonywaniem dzieła, w tym koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu. 5. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie po wykonaniu przez Wykonawcę przypadających na dany kwartał etapów realizacji dzieła (przeprowadzonych wykładów) oraz dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego. 6. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania etapu realizacji dzieła będzie protokół odbioru, podpisany przez Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a także przedłożenie przez Wykonawcę rachunku. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie konspekt, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. 7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od dnia przedłożenia prawidłowo wypełnionego rachunku Zamawiającemu. Rachunek należy złożyć zgodnie z adresem siedziby Zamawiającego. 8. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku. 9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 2. Spory, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 9 Załączniki: 1) Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA

4 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wybieram efizykę - program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki (zwanego dalej Projektem), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt obejmuje realizację programu blended learningowego połączenie kursu e-learningowego oraz zajęć grupowych w szkołach pod opieką nauczycieli fizyki. Dodatkowo część zajęć prowadzona będzie przez wykładowców akademickich. Projekt realizowany jest w szkołach na terenie całego kraju w latach Szczegółowe informacje na temat Projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu 3. Celem zajęć prowadzonych w ramach Projektu jest wzrost motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w formie ciekawego wykładu z danej dziedziny fizyki, jak również wskazanie perspektyw rozwoju zawodowego wynikającego ze zdawania matury z fizyki i studiowania na kierunku ścisłym. 4. W każdej ze szkół przeprowadzone zostaną 4 spotkania. Każde spotkanie z uczniami będzie trwać 2 godziny lekcyjne (90 minut). W spotkaniach będzie brało udział maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciel (opiekun grupy uczniowskiej). 5. Zajęcia mają być przeprowadzone w formie wykładu z dyskusją (wykład realizowany w sposób problemowoprogramowany). Poziom merytoryczny i forma przekazu powinny być dostosowane do możliwości uczniów klasy z fizyką w zakresie rozszerzonym Tematyka zajęć musi być zgodna z problematyką wchodzącą w skład następujących obszarów tematycznych z zakresu fizyki: 1) Współczesna astrofizyka i kosmologia 2) Współczesna fizyka w medycynie 3) Technologie IT w fizyce współczesnej 4) Technologie współczesne i technologie przyszłości 5) Odkrycia współczesnej astronomii 6) W głąb struktury materii 7) Narzędzia współczesnej fizyki 8) Wynalazki, które zmieniły świat 9) Metoda naukowa w fizyce 10) Fizyka a filozofia 11) Moje fascynacje fizyką II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wypełni Zamawiający) Część I (Zadanie nr. tu zostanie wpisany numer zadania/szkoły z listy szkół) 1. Nazwa szkoły: 2. Miejsce przeprowadzenia wykładu (adres): 3. Opiekun grupy uczniowskiej: 2 Wg M. Śnieżyńskiego (M. Śnieżyński: Dialog Edukacyjny, Wydawnictwo Naukowe PAT, 2001): Wykład realizowany w sposób problemowoprogramowany: Temat wykładu zostaje zamieniony w problem główny, a tezy w problemy szczegółowe. Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie-problem wykładowca odwołuje się do uczniów, którzy mogą stawiać pytania i żądać powtórzenia niejasnych kwestii. Powstające sprzężenie zwrotne między wykładowcą i uczniami zapobiega powstawaniu luk i umożliwia natychmiastową weryfikację wiedzy.

5 4. Cena ofertowa brutto za 1 h lekcyjną (45 min): 5. Wstępny harmonogram spotkań wraz z tematami : 1) Etap 1 (Spotkanie 1) wrzesień 2012 r., temat zajęć: 2) Etap 2 (Spotkanie 2) październik 2012 r., temat zajęć: 3) Etap 3 (Spotkanie 3) listopad 2012 r., temat zajęć: 4) Etap 4 (Spotkanie 4) grudzień 2012 r., temat zajęć: Część II (Zadanie nr.) 1. Nazwa szkoły: 2. Miejsce przeprowadzenia wykładu (adres): 3. Opiekun grupy uczniowskiej: 4. Cena ofertowa brutto za 1 h lekcyjną (45 min): 5. Wstępny harmonogram zajęć wraz z tematami : 1) Etap 1 (Spotkanie 1) wrzesień 2012 r., temat zajęć: 2) Etap 2 (Spotkanie 2) październik 2012 r., temat zajęć: 3) Etap 3 (Spotkanie 3) listopad 2012 r., temat zajęć: 4) Etap 4 (Spotkanie 4) grudzień 2012 r., temat zajęć: (Takich części będzie tyle, ile szkół wybierze wykładowca)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo