POWIATOWY URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.: faks: ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZOWYCH SZKOLEŃ W 2011 ROKU W 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na szkolenia skierował 41 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy, 1 osobę poszukującą pracy niepełnosprawną ze środków PFRON oraz 1 osobę poszukującą pracy z prawem do renty szkoleniowej. Ponadto zorganizowano 2 szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy po 10 osób kaŝde. Zgodnie z programem, szkolenia ukończyło 40 osób bezrobotnych i 2 osoby [poszukujące pracy, 1 osoba kontynuuje szkolenie do stycznia 2012r. Szkolenia w Klubie Pracy nie ukończyły 2 osoby. Podział osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia w ramach środków z Funduszu Pracy: 1. Ze względu na płeć: Kobieta MęŜczyzna Ogółem Wykres nr 1 22% Kobieta MęŜczyzna 78% Z wykresu nr 1 wynika, Ŝe liczba męŝczyzn stanowi 78% ogółu osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia w 2011r. 1

2 2. Ze względu na wiek: lat lat lat lat PowyŜej 50 r. Ŝ. Ogółem K M K M K M K M K M K M Wykres nr 2 5% 5% 7% lat lat lat lat 37% 46% powyŝej 50 lat Z wykresu nr 2 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób skierowanych na szkolenia w 2011r. stanowią osoby w wieku lata, tj. 46%, kolejno osoby w wieku lata tj. 37%, następnie osoby w wieku powyŝej 50 r. Ŝ. - 7% natomiast najmniej liczne grupy stanowią osoby w wieku lata oraz lat, tj. 5%. 3. Ze względu na poziom wykształcenia: Gimnazjalne, podstawowe i poniŝej Zasadnicze ogólnokształcące Pomaturalne/ policealne WyŜsze Ogółem K M K M K M K M K M K M K M

3 Wykres nr 3 12% 15% 15% 17% Podstaw ow e, gimnazjalne i poniŝej Zasadnicze LO 12% 29% Policealne/pomatu ralne wyŝsze Z wykresu nr 3 wynika, Ŝe największą liczbę osób skierowanych na szkolenia w 2011r. stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym tj. 29%, na następnym miejscu znajdują się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 17%, na równym poziomie znajdują się osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i poniŝej oraz z wykształceniem wyŝszym tj. 15%. Najmniejsze grupy uczestników stanowiły osoby z wykształceniem policealnym/ pomaturalnym i osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 12% ogółu osób skierowanych na szkolenia w danym okresie. 4. Ze względu na miejsce zamieszkania: Miasto Wieś Ogółem K M K M K M Wykres nr 4 49% Miasto Wieś 51% Z wykresu nr 4 wynika, Ŝe w 2011r. na szkolenia skierowano więcej osób zamieszkujących tereny wiejskie (51%) niŝ tereny miejskie. 3

4 5. Ze względu na czas pozostawania bez pracy: Do 6 miesięcy Od 6 do 12 miesięcy PowyŜej 12 miesięcy Ogółem K M K M K M K M Wykres nr 5 17% do 6 miesięcy 59% od 6 do 12 miesięcy 24% powyŝej 12 miesięcy Z wykresu nr 5 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia w 2011r. stanowią osoby zarejestrowane w PUP do 6 miesięcy tj. 59%, osoby zarejestrowane w PUP od 6 do 12 miesięcy znajdują się na poziomie 24%, a osoby zarejestrowane powyŝej 12 miesięcy stanowią 17% ogółu osób skierowanych na szkolenia w 2011r. 6. Ze względu na przynaleŝność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Do 25 r. Ŝ. Długotrw. bezrobotny Kobiety, które nie podj. zatr. po ur. dziecka PowyŜej 50 r. Ŝ. Bez kwalifik. zawod. Bez doświad. zawod. Bez wykszt. średniego Samotnie wych. co najmniej 1 dziecko Po odbyciu kary pozb. wolności Niepełnospr. K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

5 Wykres 6 do 25 r. Ŝ. długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyŝej 50 r.ŝ. bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia go bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r.ŝ. po obdyciu kary pozb. wolności nie podjął zatrudn. niepełnosprawny Z wykresu nr 6 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych na szkolenia w 2011r. stanowią bezrobotni do 25 r. Ŝ. tj. 46,34%, kolejną grupę stanowią osoby bez doświadczenia go tj. 36,59%, następną grupą są osoby bez wykształcenia średniego tj. 31,7%. Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 24,4%, a osoby bez kwalifikacji zawodowych 19,51%. Najmniej liczne grupy osób stanowią bezrobotni powyŝej 50 r. Ŝ. (7,32%) oraz osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (2,44%). W w/w okresie na szkolenia nie skierowano kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 r. Ŝ. oraz bezrobotnych niepełnosprawnych. 5

6 W 2011r. PUP w Raciborzu kierował osoby bezrobotne na szkolenia, które uzasadniły celowość odbycia takiego szkolenia, zazwyczaj były to oświadczenia od pracodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia danej osoby po odbyciu wskazanego szkolenia. Zorganizowane szkolenia obejmowały następujące zakresy tematyczne: L. p. Nazwa szkolenia Liczba osób skierowanych na szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie 1. Instruktor sportu o specjalności snowboard Operator koparkoładowarek III kl Instruktor nauki jazdy kat. B Szkolenie okresowe Spawanie metodą MAG Spawanie metodą TIG Spawacz ręczny łukiem elektrycznym Uprawnienia SEP do 1 KV Kierowca operator wózków jezdniowych Kurs masaŝu Shantala Prawo jazdy kat. C+E Obsługa kos i pilarek spalinowych Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych Kurs pilotów wycieczek Obsługa suwnic hakowych MontaŜysta rusztowań budowlanych Obsługa Ŝurawi HDS Obsługa wyciągów towarowych i podestów Spawacz przepalacz gazowy Kwalifikacja wstępna przyspieszona Zdobienie i stylizacja paznokci Prawo jazdy kat. C MasaŜ dźwiękiem Pakiet programów Adobe Kucharz 1 0 OGÓŁEM W 2011r. najwięcej osób zostało skierowanych na szkolenie z zakresu obsługi stacji paliw płynnych i gazowych tj. 17,07%, następnie na szkolenie Kierowca operator wózków jezdniowych tj. 12,2%. Zainteresowanie szkoleniami: operator koparkoładowarek, szkolenie okresowe, spawanie metodami MAG i TIG, obsługa kos i pilarek spalinowych oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona było na równym poziomie tj. po 4,88%. Na pozostałe szkolenia PUP kierował pojedyncze osoby tj. 17 osób, co stanowi 41,46%. 6

7 Wykres nr liczba osób, które rozpoczęły szkolenie liczba osób, które ukończyly szkolenie Wykres nr 7 przedstawia stosunek liczby osób, które rozpoczęły szkolenie do liczby osób, które ukończyły szkolenie w 2011r. tj. 97,56%. 1 osoba kontynuuje szkolenie do stycznia 2012r. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończonym szkoleniu: Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy PowyŜej 6 miesięcy K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem Wykres nr liczba osób, które ukończyły szkolenie liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończonym szkoleniu Wykres nr 8 przedstawia efektywność zatrudnieniową tzn. stosunek liczby osób, które ukończyły szkolenie do liczby osób, które podjęły zatrudnienie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia tj. ok. 90%. 7

8 Podział osób poszukujących pracy skierowanych na szkolenia w ramach środków z PFRON: 1. Ze względu na płeć: Kobieta MęŜczyzna Ogółem Ze względu na wiek: lat lat lat lat PowyŜej 50 r. Ŝ. Ogółem Ze względu na poziom wykształcenia: Gimnazjalne, podstawowe i poniŝej Zasadnicze ogólnokształcące Pomaturalne/ policealne WyŜsze Ogółem Ze względu na miejsce zamieszkania: Miasto Wieś Ogółem W 2011r. PUP w Raciborzu skierował 1 osobę poszukującą pracy ze środków PFRON na szkolenie pn. Kurs kosmetyczny. Szkolenie odniosło 100% skuteczność, gdyŝ w/w osoba podjęła zatrudnienie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia. 8

9 Podział osób poszukujących pracy skierowanych na szkolenia : 1. Ze względu na płeć: Kobieta MęŜczyzna Ogółem Ze względu na wiek: lat lat lat lat PowyŜej 50 r. Ŝ. Ogółem Ze względu na poziom wykształcenia: Gimnazjalne, podstawowe i poniŝej Zasadnicze ogólnokształcące Pomaturalne/ policealne WyŜsze Ogółem Ze względu na miejsce zamieszkania: Miasto Wieś Ogółem W 2011r. PUP w Raciborzu skierował 1 osobę poszukującą pracy z prawem do renty szkoleniowej na szkolenie pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Szkolenie odniosło 100% skuteczność, gdyŝ w/w osoba podjęła zatrudnienie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia. 9

10 W 2011r. PUP w Raciborzu zorganizował 2 szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odbywające się w Klubie Pracy w siedzibie PUP. Na w/w szkolenia skierowano 2 grupy po 10 osób kaŝda, łącznie skierowano 20 osób, z czego szkolenia ukończyło 18 osób. Podział osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy: 1. Ze względu na płeć: Kobieta MęŜczyzna Ogółem Wykres nr 9 15% Kobieta MęŜczyzna 85% Z wykresu nr 9 wynika, Ŝe liczba kobiet stanowi 85% ogółu osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w 2011r. 2. Ze względu na wiek: lat lat lat lat PowyŜej 50 r. Ŝ. Ogółem K M K M K M K M K M K M

11 Wykres nr 10 5% 15% 25% lat lat lat lat pow yŝej 50 lat 15% 40% Z wykresu nr 10 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób skierowanych na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w 2011r. stanowią osoby w wieku lata, tj. 40%, kolejno osoby w wieku lata tj. 25% natomiast najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku lat, tj. 5%, a osoby w wieku lata i powyŝej 50 r. Ŝ. znajdują się na tym samym poziomie tj. 15%. 3. Ze względu na poziom wykształcenia: Gimnazjalne, podstawowe i poniŝej Zasadnicze ogólnokształcące Pomaturalne/ policealne WyŜsze Ogółem K M K M K M K M K M K M K M Wykres nr 11 15% 5% 0% 0% Podstaw ow e, gimnazjalne i poniŝej Zasadnicze LO 15% 65% Policealne/pomatu ralne wyŝsze 11

12 Z wykresu nr 11 wynika, Ŝe największą liczbę osób skierowanych na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w 2011r. stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i poniŝej tj. 65%, na równym poziomie znajdują się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz z wykształceniem średnim zawodowym tj. 15%. Najmniejszą grupę uczestników stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym tj. 5%. W danym okresie na szkolenia z w/w zakresu nie skierowano osób z wykształceniem policealnym/pomaturalnym i wyŝszym. 4. Ze względu na miejsce zamieszkania: Miasto Wieś Ogółem K M K M K M Wykres nr 12 10% Miasto Wieś 90% Z wykresu nr 12 wynika, Ŝe w 2011r. na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy skierowano 90% osób zamieszkujących tereny miejskie. 5. Ze względu na czas pozostawania bez pracy: Do 6 miesięcy Od 6 do 12 miesięcy PowyŜej 12 miesięcy Ogółem K M K M K M K M

13 Wykres nr 13 5% 20% do 6 miesięcy od 6 do 12 miesięcy 75% powyŝej 12 miesięcy Z wykresu nr 13 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w 2011r. stanowią osoby zarejestrowane w PUP powyŝej 12 miesięcy tj. 75%, osoby zarejestrowane w PUP od 6 do 12 miesięcy znajdują się na poziomie 20%, a osoby zarejestrowane do 6 miesięcy stanowią 5% ogółu osób skierowanych w/w szkolenia w 2011r. 6. Ze względu na przynaleŝność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Do 25 r. Ŝ. Długotrw. bezrobotny Kobiety, które nie podj. zatr. po ur. dziecka PowyŜej 50 r. Ŝ. Bez kwalifik. zawod. Bez doświad. zawod. Bez wykszt. średniego Samotnie wych. co najmniej 1 dziecko Po odbyciu kary pozb. wolności Niepełnospr. K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

14 Wykres 14 do 25 r. Ŝ. długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyŝej 50 r.ŝ. bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia go bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r.ŝ. po obdyciu kary pozb. wolności nie podjął zatrudn. niepełnosprawny Z wykresu nr 14 wynika, Ŝe najliczniejszą grupę osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych na szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w 2011r. stanowią osoby długotrwale bezrobotne i osoby bez wykształcenia średniego tj. 80%, kolejną grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych tj. 55%, następną grupą są kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka tj. 30%, na podobnym poziomie znajdują się osoby w wieku do 25 r. Ŝ. (25%) oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 r. Ŝ. (20%). Najmniej liczne grupy osób stanowią bezrobotni powyŝej 50 r. Ŝ. (15%), osoby bez doświadczenia go (15%) oraz osoby niepełnosprawne (10%). W w/w okresie na szkolenia nie skierowano osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Wykres nr liczba osób, które rozpoczęły szkolenie liczba osób, które ukończyly szkolenie 14

15 Wykres nr 15 przedstawia stosunek liczby osób, które rozpoczęły szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy do liczby osób, które ukończyły w/w szkolenia w 2011r. tj. 90%. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończonym szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy: Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy PowyŜej 6 miesięcy K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem Wykres nr liczba osób, które ukończyły szkolenie liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończonym szkoleniu Wykres nr 16 przedstawia efektywność zatrudnieniową tzn. stosunek liczby osób, które ukończyły szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy do liczby osób, które podjęły zatrudnienie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia tj. ok. 5,55%. 15

16 PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA: L. p. Nazwa szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie Koszt szkolenia 1. Instruktor sportu o specjalności snowboard ,00 2. Operator koparkoładowarek III kl ,00 3. Instruktor nauki jazdy kat. B ,00 4. Szkolenie okresowe 2 800,00 5. Spawanie metodą MAG ,00 6. Spawanie metodą TIG ,00 7. Spawacz ręczny łukiem elektrycznym ,00 8. Uprawnienia SEP do 1 KV 1 400,00 9. Kierowca operator wózków jezdniowych , Kurs masaŝu Shantala , Prawo jazdy kat. C+E , Obsługa kos i pilarek spalinowych , Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych , Kurs pilotów wycieczek , Obsługa suwnic hakowych 1 725, MontaŜysta rusztowań budowlanych 1 950, Obsługa Ŝurawi HDS 1 725, Obsługa wyciągów towarowych i podestów 1 877, Spawacz przepalacz gazowy 1 600, Kwalifikacja wstępna przyspieszona , Zdobienie i stylizacja paznokci , Prawo jazdy kat. C , MasaŜ dźwiękiem , Pakiet programów Adobe ,00 OGÓŁEM ,00 Zgodnie z powyŝszymi danymi przeciętny koszt szkolenia w 2011r. wyniósł ok ,24 zł. 16

17 PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA: L. p. Nazwa szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie Liczba godzin szkolenia Koszt szkolenia 1. Instruktor sportu o specjalności snowboard ,00 2. Operator koparkoładowarek III kl. 2 2x206= ,00 3. Instruktor nauki jazdy kat. B ,00 4. Szkolenie okresowe 2 35x2=70 800,00 5. Spawanie metodą MAG ,00 6. Spawanie metodą TIG ,00 7. Spawacz ręczny łukiem elektrycznym ,00 8. Uprawnienia SEP do 1 KV ,00 9. Kierowca operator wózków jezdniowych 2 2x63= , Kurs masaŝu Shantala , Prawo jazdy kat. C+E , Obsługa kos i pilarek spalinowych 2 2x40= , Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych 7 60x7= , Obsługa suwnic hakowych , MontaŜysta rusztowań budowlanych , Obsługa Ŝurawi HDS , Spawacz przepalacz gazowy , Spawanie metodą MAG , Kierowca operator wózków jezdniowych 4 4x67= , Kwalifikacja wstępna przyspieszona 2 2x140= , Zdobienie i stylizacja paznokci , Prawo jazdy kat. C , MasaŜ dźwiękiem , Spawanie met. TIG , Pakiet programów Adobe , Kurs pilotów wycieczek , Obsługa wyciągów towarowych i podestów ,00 OGÓLEM ,00 Według powyŝszych danych przeciętny koszt osobogodziny szkolenia w 2011r. wynosi ok. 0,37 zł/os/h. (obliczono zgodnie ze wzorem: koszt szkolenia ,00 zł : liczba godzin szkolenia : liczba osób, które ukończyły szkolenia : 41 = 0,35 zł/os/h). 17

18 KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH: L. p. Nazwa szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie Liczba osób zatrudnionych w okresie do 3 miesięcy Koszt szkolenia 1. Instruktor sportu o specjalności snowboard ,00 2. Operator koparkoładowarek III kl ,00 3. Instruktor nauki jazdy kat. B ,00 4. Szkolenie okresowe ,00 5. Spawanie metodą MAG ,00 6. Spawanie metodą TIG ,00 7. Spawacz ręczny łukiem elektrycznym ,00 8. Uprawnienia SEP do 1 KV ,00 9. Kierowca operator wózków jezdniowych , Kurs masaŝu Shantala , Prawo jazdy kat. C+E , Obsługa kos i pilarek spalinowych , Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych , Obsługa suwnic hakowych , MontaŜysta rusztowań budowlanych , Obsługa Ŝurawi HDS , Spawacz przepalacz gazowy , Spawanie metodą MAG , Kierowca operator wózków jezdniowych , Kwalifikacja wstępna przyspieszona , Zdobienie i stylizacja paznokci , Prawo jazdy kat. C , MasaŜ dźwiękiem , Spawanie met. TIG , Pakiet programów Adobe , Kurs pilotów wycieczek , Obsługa wyciągów towarowych i podestów ,00 OGÓLEM ,00 Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych w 2011r. wyniósł ok ,00 zł (liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń). 18

19 W 2011r. nie sfinansowano ze środków z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umoŝliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz nie pokryto kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W w/w okresie nie udzielono równieŝ poŝyczki szkoleniowej oraz nie skierowano nikogo na studia podyplomowe. Analizy skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń dokonano zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193). 19

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2010 r. Opracowanie: Barbara Milewska - specjalista do spraw rozwoju zawodowego stażysta Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Rzeszów 2016 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-5 Gołdap, tel./fax (87) 615 3 95, 615 3 7 http://goldap.praca.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2013 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczb a osób 1 Elektromonter (elektryk) zakładowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH RAPORT Z ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH Luty 2015 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

A. Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowaniem tego kształcenia ze środków KFS

A. Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowaniem tego kształcenia ze środków KFS Z tego Załącznik nr 1 do Wniosku HARMONOGRAM WSPARCIA WRAZ Z UZASADNIENIEM CELOWOŚCI UDZIELENIA TEJ FORMY POMOCY ( z uzasadnienia ma wynikać wprost, że ukończenie wnioskowanego wsparcia zwiększy kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu RYNEK PRACY W POWIECIE ELBLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2015 R. Elbląg, lipiec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona Wstęp 4 Podstawowe definicje 5 Sytuacja społeczno gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Numer identyfikacyjny REGON 6798452 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu.

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu. Powiatowy Urząd Pracy Szkolenia Powiatowy Urząd Pracy realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2014

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2014 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2014 L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE

DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE 2002-2007 Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Halina Iżycka, Paulina Noińska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie LOGISTYCY Uprzejmie informujemy, iż w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu znajdują się 10 osób, które 29 września 2014 r. ukończyły szkolenie "Pracownik działu logistyki + 4- tygodniowa praktyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01. za 2013 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01. za 2013 rok Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Numer identyfikacyjny REGON 2596542 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 1 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 tel. : (61) 653 66 36 64-600 Oborniki Wlkp. fax.: (61) 653 66 31 e-mail: poob@praca.gov.pl www.pup.oborniki.info PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK L.p. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01

Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01 Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3/2016 DO PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2016 ORGANIZOWANY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI

ANEKS NR 3/2016 DO PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2016 ORGANIZOWANY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ANEKS NR 3/2016 DO PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2016 ORGANIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 66 305 22, faks 0-14 66 305 46.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 66 305 22, faks 0-14 66 305 46. Brzesko: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych

Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych Data publikacji 2015-08-28 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Zapytanie o cenę Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w celu ustalenia trybu postępowania w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ kod 723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń (kod 723310) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2014-31.12.2014 Powiatowy Urząd Pracy w GiŜycku Numer identyfikacyjny REGON 5194186 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 1 Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK tel. 52 36 04 300, fa 52 36 04 341 PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK 1. Szkolenia przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Źródła finansowania: EFS: POWER, RPO, Fundusz Pracy i PFRON. 3. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim za I półrocze 2015 roku Sierpień, 2015 Wstęp Monitoring zawodów ch i ch jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY BIULETYN INFORMACYJNY III kwartał 2014 rok ŁOMŻA, PAŹDZIERNIK 2014 ROKU SPIS TREŚCI STR 1. Rynek pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 1.1. Poziom, stopa

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Realizator programu: Powiat Kielecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 09-10 listopada 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie,

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 Zgierz, kwiecień`2010 1/2010 SPIS TREŚCI Wstęp 1 RYNEK PRACY W ROKU 2009... 4 1.1 Poziom, stopa i dynamika

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y w Wodzisławiu Śląskim Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim LUTY 2004 Na dzień 31 grudnia 2003r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. 134696586, 134698435, fax. 134616030 e-mail: puplesko@puplesko.pl.. /Pieczęć pracodawcy/ Lesko, dnia.. WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ...... / pieczęć firmowa organizatora / / miejscowość data / Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w art. 53 ustawy

Bardziej szczegółowo

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15%

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15% PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016 Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000 WSTĘP U progu dekady lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozpoczął się w dziejach Polski nowy etap, który zmierzał do przekształcenia gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Proces

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W 2002 R.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W 2002 R. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W K O Ł O B R Z E G U INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W R. KOŁOBRZEG LUTY 2009 R. 2 1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA Według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy z dnia 12.02.2016r.w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Informacja dla bezrobotnego:

Informacja dla bezrobotnego: Informacja dla bezrobotnego: Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z

Bardziej szczegółowo