Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok"

Transkrypt

1 Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A. [Nr WND-POKL /12] NUMER POSTĘPOWANIA: 2/POKL/8.1.1/2012 SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: (data i podpisy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Strona2 I. Informacje ogólne Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym realizowanym w trybie zgodnie z zasadą konkurencyjności POKL. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników BIATEL BIT S.A. Oddział Białystok w formie szkoleń grupowych - realizowanych przez Wykonawcę jako szkolenia zamknięte tylko dla pracowników Zamawiającego w siedzibie Oddziału Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego. Według następującej specyfikacji zakresu szkolenia zastrzegając, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: W ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY Część 1. Negocjacje handlowe i biznesowe (2x2 dni x 8 godz) dla 12 osób usługa szkoleniowa na szkoleniu wyjazdowym w terminie (szkolenie grupowe) Kod CPV Usługi szkoleniowe. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności negocjacyjnych. Część 2. Warsztat profesjonalnego sprzedawcy (2x2 dni x 8 godz) dla 8 osób usługa szkoleniowa na szkoleniu wyjazdowym w terminie (szkolenie grupowe) Kod CPV Usługi szkoleniowe. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności profesjonalnej obsługi Klienta w trzech kontekstach: * Prowadzenia negocjacji i zamykania rozmów handlowych z korzyścią dla firmy * Prowadzenia negocjacji zakupowych i radzenia sobie podczas trudnych rokowań handlowych * Obsługi Klienta sieciowego Część 3. Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation (4 dni x 8godz) dla 11 osób w terminie (szkolenie grupowe) Kod CPV Usługi szkoleniowe Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2 Foundation. Cena szkolenia powinna zawierać oprócz usługi szkoleniowej m.in. podręcznik OGC Prince2 - skuteczne zarządzanie projektem, Pakiet certyfikowanych materiałów szkoleniowych, Opłaty egzaminacyjne, Dyplom ukończenia szkolenia, Indywidualne konsultacje z trenerem, Egzamin Część 4. Akredytowane szkolenie PRINCE2 Practitioner (3 dni x 8godz) dla 4 osób w terminie (szkolenie indywidualne) Kod CPV Usługi szkoleniowe Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2 Practitioner. Część 5. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (3 dni x 8godz) dla 4 osób w terminie (szkolenie indywidualne) Kod CPV Usługi szkoleniowe. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników i pracownic z aktualnymi wymaganiami, jakie stawia norma ISO 9001 oraz ISO oraz przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia ułatwią nadzorowanie funkcjonowania systemu, a ćwiczenia praktyczne pomogą zdobyć umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów wewnętrznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Strona3 Część 6. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO (3 dni x 8 godz) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) Kod CPV Usługi szkoleniowe Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Część 7. Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP ISO PN-N (2 dni x 8 godz) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) Kod CPV Usługi szkoleniowe Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania. Część 8. NLP w biznesie (4 dni x 8godz) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) Kod CPV Usługi szkoleniowe Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy o technikach NLP i obszarach ich zastosowań w biznesie. 2. Cena ww. szkoleń powinna zawierać dodatkowo : - koszt materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń w tym jeden komplet jako dokumentacja dla Zamawiającego. - koszt opłacenia 1 egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli dane szkolenie przewiduje zakończenie egzaminem. - w przypadku szkoleń indywidualnych koszt sal do przeprowadzenia szkoleń, odpowiednie pomieszczenia, warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć - w przypadku szkoleń indywidualnych koszt serwisu kawowego (kawa, herbata oraz ciastka dla uczestników szkoleń) a w przypadkach gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczał 4 godziny również posiłki dla uczestników. III. Opis warunków udziału w Zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszego Zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Strona4 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty: - oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale III niniejszego Zapytania ofertowego. [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego]; V. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego]; 1.2 wypełniony wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego] 1.3 wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych miedzy oferentami (Wykonawcami) a Zamawiającym [wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego] 1.4 zaparafowany wzór umowy [jako załącznik nr 4] b) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. c) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Biatel Bit S.A. Oddziału w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , w terminie najpóźniej do dnia 9 października 2012 r., do godz. 15: Zamawiający zastrzega wysłanie informacji o wyniku postępowania tylko do wykonawców, którzy złożyli ofertę. VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami ora informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Magdalena Sajewska Pełnomocnik Zarządu tel , Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cenę ofertową stanowi cena za całość wykonania danej części zlecenia. 2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Strona5 IX. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: A. CENA OFERTOWA 85 % liczonym wg wzoru: gdzie: C of = C min C of bad x 85 pkt. C of Bad C min cena ofertowa brutto badanej oferty, najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w danej części. B. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY W REALIZACJI ZLECONYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 15 % gdzie punkty przyznawane będą za wykazane zlecenia realizacji usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat według następujących zasad: - 2 punkty za każde zlecenie (minimalna ilość: 0; maksymalna ilość: 10) - 5 punktów za co najmniej jedno zlecenie o wartości powyżej ,00 PLN (minimalna ilość: 0; maksymalna ilość: 5) 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz jednocześnie wartość oferty nie przekroczy przewidzianej przez Zamawiającego wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie projektu. 6. W sytuacji przekroczenia wysokości środków przewidzianych w budżecie przez najkorzystniejszą z ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. X. Lista załączników do Zapytania ofertowego 1. Formularz ofertowy - załącznik nr Wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. - załącznik nr 2 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych miedzy oferentami (wykonawcami) a zamawiającym - Załącznik nr Wzór umowy Załącznik nr 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ Numer postępowania:. Część Zamówienia:... Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż: 1. oferujemy realizację szkolenia za cenę... zł brutto (słownie:. za przeszkolenie jednej osoby zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym. 2. szkolenia objęte zamówieniem zrealizujemy w terminie od do 2012 r.; 3. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 7. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:* a)... b) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 9. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 10. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**. a)... b) /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/ *jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, ** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

7 Załącznik nr 2 Wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. Nazwa i adres Wykonawcy :... Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Nazwa Zamawiającego Uwagi / Nazwa Programu Operacyjnego jeśli dotyczy... /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/ Strona 7

8

9 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/

10 Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , reprezentowanym przez Pełnomocnika Zarządu - Magdalenę Sajewską zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... reprezentowanym przez :... zwanym w treści umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników BIATEL BIT S.A. Oddział Białystok w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania w formie: a) szkoleń indywidualnych - polegających na skierowaniu pracowników Zamawiającego na szkolenia otwarte realizowane przez Wykonawcę b) szkoleń grupowych - realizowanych przez Wykonawcę jako szkolenia zamknięte tylko dla pracowników Zamawiającego w siedzibie Oddziału Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego. w zależności od części zamówienia*, według specyfikacji szkoleń opisanej w pkt II. Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik niniejszej umowy. Część Zamówienia: 2. Wykonawca zobowiązuje się że szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego szkolenia Wykonawca jest zobowiązany opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowy harmonogram szkoleń, uwzględniający liczbę grup, ilość osób w grupie oraz miejsce szkolenia. 2. Harmonogram szkolenia zostanie ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 14 dni od daty zawarcia umowy. 3. Wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonywane na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, dokonanego na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego dnia szkolenia i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 4. W przypadkach losowych, niezależnych od Wykonawcy, termin szkolenia może zostać przesunięty na inny termin po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 3 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych; b) poinformowania uczestników szkolenia, iż jest ono organizowane w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; c) prowadzenia imiennej listy obecności uczestników na zajęciach (wzory tych list dostarczy Zamawiający najpóźniej w dniu szkolenia); Strona 10

11 d) dostarczenia Zamawiającemu w oryginałach list, o których mowa w lit. c; e) przeprowadzenia Ankiety n/t szkolenia po jego zakończeniu; zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiającym; f) przeprowadzenia pisemnego i praktycznego sprawdzianu wiedzy na zakończenie szkolenia; g) sporządzenia na zakończenie szkolenia sprawozdania ze szkolenia wraz z protokołem ze sprawdzianu; sprawozdanie winno zawierać zbiorcze informacje o wynikach sprawdzianu wiedzy; h) podpisania i wręczenia uczestnikom certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu przygotowanych przez Zamawiającego; i) opłacenia 1 egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli dane szkolenie przewiduje zakończenie egzaminem. j) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji projektu w każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przez Zamawiającego prawidłowości realizacji umowy oraz udostępni do wglądu pełną dokumentację związaną z wykonaniem umowy włącznie z dokumentacja finansową. 2. Obowiązek określony w ust. 1 obejmuje także prawo kontroli i wglądu w dokumentację przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą oraz inne podmioty uprawnione. 5 Wykonawca zapewni: 1. wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, pomoce, urządzenia, maszyny, itp., służące przeprowadzeniu szkoleń w tym jeden komplet jako dokumentacja dla Zamawiającego 1. w przypadku szkoleń indywidualnych - salę do przeprowadzenia szkoleń, 2. odpowiednie pomieszczenia, warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć, 3. w przypadku szkoleń indywidualnych kawę, herbatę oraz ciastka dla uczestników szkoleń, a w przypadkach gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczał 4 godziny również posiłki dla uczestników. 6 Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób objętych szkoleniem, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć danego szkolenia Za każde przeprowadzone szkolenie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości przeszkolonych osób i stawki za przeszkolenie jednej osoby określonej w wypełnionym przez niego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 2. W przypadku szkoleń indywidualnych Wykonawca wystawi fakturę za poszczególne osoby, które ukończyły szkolenie. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania zamówienia. 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu z przeprowadzenia szkolenia, do którego zostaną dołączone dokumenty określone w 3, tj. listy obecności, wypełnione ankiety, sprawozdanie ze szkolenia wraz z protokołem ze sprawdzianu wewnętrznego oraz kopie wręczonych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy zaliczkę na realizację zamówienia w wysokości określonej w odrębnych ustaleniach. 7. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego 8. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. Strona 11

12 8 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji szkolenia w wysokości 300,00 złotych za jedno zdarzenie; b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków określonych w umowie 300,00 złotych za jedno zdarzenie; c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2.000,00 zł. 2. Za zdarzenie stanowiące podstawę do naliczenia kar umownych uważa się przesunięcie terminu któregokolwiek dnia zajęć (jeden dzień zajęć = jedno zdarzenie), jak również niezrealizowanie któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie. 3. W przypadku gdy kary umowne należne od Wykonawcy wyniosą 30% wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1, Zamawiający może umowę rozwiązać przed upływem terminu na który została zawarta, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych wynikających z realizacji niniejszej umowy do celów statystycznych, informatycznych, kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu, z zastrzeżeniem ust Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie danych osobowych osób biorących udział w projekcie oraz uczestników szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot umowy. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w każdym przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Integralną część umowy stanowią: a) wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg załącznika nr 1), b) opracowany przez Wykonawcę program szkolenia. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: * właściwe zaznaczyć Strona 12

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo