Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok"

Transkrypt

1 Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A. [Nr WND-POKL /12] NUMER POSTĘPOWANIA: 1/POKL/8.1.1/2012 SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: (data i podpisy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Strona2 I. Informacje ogólne Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym realizowanym w trybie zgodnie z zasadą konkurencyjności POKL. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników BIATEL BIT S.A. Oddział Białystok w formie: - szkoleń indywidualnych - polegających na skierowaniu pracowników Zamawiającego na szkolenia otwarte realizowane przez Wykonawcę - szkoleń grupowych - realizowanych przez Wykonawcę jako szkolenia zamknięte tylko dla pracowników Zamawiającego w siedzibie Oddziału Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego. według następującej specyfikacji zakresu szkolenia zastrzegając, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: W ramach Akademii Inżynierskiej i Technicznej Część 1. Systemy monitoringu wizyjnego (Bosch: CCTV1, CCTV2,BVMS, VRM) (6dni x 8h) dla 9 osób w terminie (szkolenie grupowe) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest omówienie i praktyczna analiza przepisów prawnych związanych z prowadzeniem systemów monitoringu wizyjnego. Szkolenie z zakresu obsługi systemu monitoringu BOSCH VIDOS (poruszanie się po mapach obszaru, włączanie i logowanie się do systemu, przegląd możliwości). Część 2. Proxim Certified Wi-Fi Engineer (PCWE) (1 dzień x 8h) dla 6 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest przedstawienie port folio produktów bezprzewodowych produktów WiFi Proxim i ich wykorzystania do budowy sieci LAN. Kurs pokrywa swoim zakresem szeroki wachlarz tematów od teoretycznych podstaw radiowej komunikacji szerokopasmowej do praktycznej konfiguracji urządzeń. Część 3. MikroTik Certified Wireless Engineer (1 dzień x 8h) dla 6 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagadnieniami związanymi z sieciami bezprzewodowymi Uczestnicy po zakończonym kursie nabędą wiedzę niezbędną do wdrożenia bezpiecznej i wydajnej sieci bezprzewodowej. Część 4. Szkolenie MikroTik MTCNA (3 dni x 8h) dla 6 osób w terminie w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników z podstawami administracji sieci opartych na routerach i punktach dostępowych działających pod kontrolą systemu MikroTik RouterOS. Część 5. Laboratoria Netgear (poziom I + II) (4dni x 8h) dla 6 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Strona3 Celem szkolenia jest możliwość uzyskania wiedzy praktycznej z zakresu projektowania i zarządzania siecią komputerową oraz konfiguracji urządzeń sieciowych i storage. Część 6. Pakiet AutoCAD Max (9dni x 8h) dla 6 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie z programem AutoCAD ze względu na bardzo szerokie jego zastosowanie w pracy zawodowej. Możliwość poznania programu od podstaw po bardziej zaawansowane wizualizacje. Część 7. Szkolenie SolidWorks szkolenie podstawowe + zaawansowane (części i złożenia + obliczenia MES) (4dni x 8h) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z najpopularniejszym programem 3D CAD oraz poznanie funkcji i możliwości programu SolidWorks - zintegrowanego w szerokim zakresie operacji mechanicznych CAD, kontroli projektu, zarządzania dokumentacją produktu, komunikacją między projektantami. Część 8. Szkolenie Altium designer (3dni x 8h) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników ze środowiskiem Altium Designer, jego obsługą i konfiguracją oraz metodologią projektowania obwodów drukowanych. Część 9. SOA architektura zorientowana na usługi strategie realizacji i implementacji (4dni x 8h) dla 3 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest ułatwienie i automatyzacja procesu tworzenia obsługi usług biznesowych w architekturze SOA, wykształcenie umiejętności stosowania zasad budowy usług zgodnych z SOA, określenie czynników wpływających bezpośrednio na spełnianie wymagań niefunkcjonalnych w systemach budowanych zgodnie z architekturą SOA. Część 10. Administracja bazami danych Oracle II (4dni x 8h) dla 4 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z administrowaniem bazą danych Oracle. Podczas szkolenia uczestnicy/czki uczą się jak konfigurować bazę danych Oracle dla aplikacji wielojęzycznych Część 11. MS Projektowanie infrastruktury Microsoft SharePoint 2010 (5dni x 8h) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i tworzenia architektury logicznej i fizycznej serwera, planowania wydajności i bezpieczeństwa serwera oraz umiejętności planowania i projektowania zarządzania środowiskiem SharePoint. Część 12. MS Programowanie aplikacji Microsoft SharePoint 2010 (5dni x 8h) dla 2 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Zapoznanie z zagadnieniami tworzenia aplikacji i rozwiązań na platformę SharePoint Nauczenie wykorzystania obiektów i elementów SharePoint Zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań BCS i CMS. Część 13. Pakiet - Adobe Photoshop (poziom I i II) (5dni x 8h) dla 1 osoby w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami pakietu graficznego Adobe Photoshop umożliwiającymi przygotowanie projektów oraz wydruku. Panowie zapoznają się ze sposobem tworzenia i edycji grafiki z wykorzystaniem aplikacji Adobe Photoshop. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Strona4 Część 14. Podstawy Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN (3dni x 8h) dla 5 osób w terminie (szkolenie indywidualne) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych oraz nabycie przez nich umiejętności samodzielnego rozpoznania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN. W ramach Akademii Zielonych Źródeł Energii FOTOWOLTAIKA Część 15. Szkolenie "Odnawialne Źródła Energii" dla 54 osób w terminie (5 grup - 2 dnix8h/grupa) (szkolenie grupowe) kod CPV Usługi szkolenia technicznego. Celem jest zapoznanie się ze specyfiką zarządzania projektami inwestycyjnymi w sektorze energetycznym. Uzyskanie inf. niezbędnych do stosowania znanych technik zarządzania projektami do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w projektach inwestycyjnych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii 2. Cena ww. szkoleń powinna zawierać dodatkowo : - koszt materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń w tym jeden komplet jako dokumentacja dla Zamawiającego. - koszt opłacenia 1 egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli dane szkolenie przewiduje zakończenie egzaminem. - w przypadku szkoleń indywidualnych koszt sal do przeprowadzenia szkoleń, odpowiednie pomieszczenia, warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć - w przypadku szkoleń indywidualnych koszt serwisu kawowego (kawa, herbata oraz ciastka dla uczestników szkoleń) a w przypadkach gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczał 4 godziny również posiłki dla uczestników. III. Opis warunków udziału w Zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszego Zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty: - oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale III niniejszego Zapytania ofertowego. [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego]; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Strona5 V. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego]; 1.2 wypełniony wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego] 1.3 wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych miedzy oferentami (Wykonawcami) a Zamawiającym [wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego] 1.4 zaparafowany wzór umowy [jako załącznik nr 4] b) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. c) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Biatel Bit S.A. Oddziału w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , w terminie najpóźniej do dnia 9 października 2012 r., do godz. 15: Zamawiający zastrzega wysłanie informacji o wyniku postępowania tylko do wykonawców, którzy złożyli ofertę. VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami ora informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Magdalena Sajewska Pełnomocnik Zarządu tel , Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cenę ofertową stanowi cena za całość wykonania danej części zlecenia. 2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich. IX. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Strona6 A. CENA OFERTOWA 85 % liczonym wg wzoru: gdzie: C of = C min C of bad x 85 pkt. C of Bad C min cena ofertowa brutto badanej oferty, najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w danej części. B. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY W REALIZACJI ZLECONYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 15 % gdzie punkty przyznawane będą za wykazane zlecenia realizacji usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat według następujących zasad: - 2 punkty za każde zlecenie (minimalna ilość: 0; maksymalna ilość: 10) - 5 punktów za co najmniej jedno zlecenie o wartości powyżej ,00 PLN (minimalna ilość: 0; maksymalna ilość: 5) 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz jednocześnie wartość oferty nie przekroczy przewidzianej przez Zamawiającego wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie projektu. 6. W sytuacji przekroczenia wysokości środków przewidzianych w budżecie przez najkorzystniejszą z ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. X. Lista załączników do Zapytania ofertowego 1. Formularz ofertowy - załącznik nr Wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. - załącznik nr 2 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych miedzy oferentami (wykonawcami) a zamawiającym - Załącznik nr Wzór umowy Załącznik nr 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ Numer postępowania:. Część Zamówienia:... Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A Białystok OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż: 1. oferujemy realizację szkolenia za cenę... zł brutto (słownie:. za przeszkolenie jednej osoby zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym. 2. szkolenia objęte zamówieniem zrealizujemy w terminie od do 2012 r.; 3. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 7. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:* a)... b) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 9. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 10. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**. a)... b) /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/ *jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, ** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

8 Załącznik nr 2 Wykaz usług szkoleniowych tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. Nazwa i adres Wykonawcy :... Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Nazwa Zamawiającego Uwagi / Nazwa Programu Operacyjnego jeśli dotyczy... /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/ Strona 8

9 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/

10 Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A kod pocztowy , reprezentowanym przez Pełnomocnika Zarządu - Magdalenę Sajewską zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... reprezentowanym przez :... zwanym w treści umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników BIATEL BIT S.A. Oddział Białystok w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania w formie: a) szkoleń indywidualnych - polegających na skierowaniu pracowników Zamawiającego na szkolenia otwarte realizowane przez Wykonawcę b) szkoleń grupowych - realizowanych przez Wykonawcę jako szkolenia zamknięte tylko dla pracowników Zamawiającego w siedzibie Oddziału Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego. w zależności od części zamówienia*, według specyfikacji szkoleń opisanej w pkt II. Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik niniejszej umowy. Część Zamówienia: 2. Wykonawca zobowiązuje się że szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego szkolenia Wykonawca jest zobowiązany opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowy harmonogram szkoleń, uwzględniający liczbę grup, ilość osób w grupie oraz miejsce szkolenia. 2. Harmonogram szkolenia zostanie ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 14 dni od daty zawarcia umowy. 3. Wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonywane na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, dokonanego na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego dnia szkolenia i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 4. W przypadkach losowych, niezależnych od Wykonawcy, termin szkolenia może zostać przesunięty na inny termin po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 3 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych; b) poinformowania uczestników szkolenia, iż jest ono organizowane w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; c) prowadzenia imiennej listy obecności uczestników na zajęciach (wzory tych list dostarczy Zamawiający najpóźniej w dniu szkolenia); Strona 10

11 d) dostarczenia Zamawiającemu w oryginałach list, o których mowa w lit. c; e) przeprowadzenia Ankiety n/t szkolenia po jego zakończeniu; zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiającym; f) przeprowadzenia pisemnego i praktycznego sprawdzianu wiedzy na zakończenie szkolenia; g) sporządzenia na zakończenie szkolenia sprawozdania ze szkolenia wraz z protokołem ze sprawdzianu; sprawozdanie winno zawierać zbiorcze informacje o wynikach sprawdzianu wiedzy; h) podpisania i wręczenia uczestnikom certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu przygotowanych przez Zamawiającego; i) opłacenia 1 egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli dane szkolenie przewiduje zakończenie egzaminem. j) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji projektu w każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przez Zamawiającego prawidłowości realizacji umowy oraz udostępni do wglądu pełną dokumentację związaną z wykonaniem umowy włącznie z dokumentacja finansową. 2. Obowiązek określony w ust. 1 obejmuje także prawo kontroli i wglądu w dokumentację przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą oraz inne podmioty uprawnione. 5 Wykonawca zapewni: 1. wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, pomoce, urządzenia, maszyny, itp., służące przeprowadzeniu szkoleń w tym jeden komplet jako dokumentacja dla Zamawiającego 1. w przypadku szkoleń indywidualnych - salę do przeprowadzenia szkoleń, 2. odpowiednie pomieszczenia, warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć, 3. w przypadku szkoleń indywidualnych kawę, herbatę oraz ciastka dla uczestników szkoleń, a w przypadkach gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczał 4 godziny również posiłki dla uczestników. 6 Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób objętych szkoleniem, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć danego szkolenia Za każde przeprowadzone szkolenie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości przeszkolonych osób i stawki za przeszkolenie jednej osoby określonej w wypełnionym przez niego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 2. W przypadku szkoleń indywidualnych Wykonawca wystawi fakturę za poszczególne osoby, które ukończyły szkolenie. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania zamówienia. 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu z przeprowadzenia szkolenia, do którego zostaną dołączone dokumenty określone w 3, tj. listy obecności, wypełnione ankiety, sprawozdanie ze szkolenia wraz z protokołem ze sprawdzianu wewnętrznego oraz kopie wręczonych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy zaliczkę na realizację zamówienia w wysokości określonej w odrębnych ustaleniach. 7. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego 8. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 8 Strona 11

12 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji szkolenia w wysokości 300,00 złotych za jedno zdarzenie; b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków określonych w umowie 300,00 złotych za jedno zdarzenie; c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2.000,00 zł. 2. Za zdarzenie stanowiące podstawę do naliczenia kar umownych uważa się przesunięcie terminu któregokolwiek dnia zajęć (jeden dzień zajęć = jedno zdarzenie), jak również niezrealizowanie któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie. 3. W przypadku gdy kary umowne należne od Wykonawcy wyniosą 30% wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1, Zamawiający może umowę rozwiązać przed upływem terminu na który została zawarta, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych wynikających z realizacji niniejszej umowy do celów statystycznych, informatycznych, kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu, z zastrzeżeniem ust Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie danych osobowych osób biorących udział w projekcie oraz uczestników szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot umowy. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w każdym przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Integralną część umowy stanowią: a) wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg załącznika nr 1), b) opracowany przez Wykonawcę program szkolenia. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: * właściwe zaznaczyć Strona 12

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo