NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników"

Transkrypt

1 NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA W 2009 r. ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące kontroli zarządczej, w tym Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (dalej Standardy). W momencie wejścia w życie przepisów największym problemem, przed jakim stanęły jednostki samorządu terytorialnego (jst) było podjęcie decyzji, jaki model systemu zarządzania przyjąd, tak aby spełnid wymogi Standardów, nie rezygnując jednocześnie ze stosowanych dotychczas narzędzi zarządczych (np. system zarządzania oparty o normę ISO9001). Częśd jst przyjęła swego rodzaju dualizm, utrzymując z jednej strony dotychczasowy system zarządzania oparty np. o normę ISO9001, a z drugiej strony w oderwaniu od niego, budowała system oparty o Standardy. Podkreślid należy również, że bardzo duża liczba jst podeszła do wdrożenia nowych przepisów, skupiając się na zapewnieniu formalnej zgodności regulacji wewnętrznych ze Standardami, a nie praktycznym aspekcie ich wdrożenia. Wskazują na to m.in. wyniki kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ten stan rzeczy mógł wynikad z braku wystarczających doświadczeo jst, na bazie których mogły one zbudowad w swoich organizacjach system kontroli zarządczej spełniający z jednej strony wymogi ustawowe, a jednocześnie będący skutecznym narzędziem dla kierownika jst. Gliwice, które od wielu lat wypracowywały i doskonaliły model systemu zarządzania, nie potraktowały zmiany przepisów tylko w kontekście spełnienia obowiązku prawnego, ale wykorzystały ją jako wyzwanie do podjęcia działao zmierzających do zbudowania spójnego i kompletnego systemu zarządzania. Innowacyjne podejście Gliwic zakładało wykorzystanie wszystkich narzędzi zarządczych, które były dotąd skutecznie wykorzystywane w zarządzaniu jst i uzupełnienie ich tylko w takim zakresie, w jakim było to konieczne dla spełnienia wymagao wynikających ze Standardów. Dzisiaj już wiemy, że powstałe w wyniku tych działao narzędzie jest sprawnie funkcjonującym systemem zarządzania, możliwym do zaimplementowania przez każdą jst. OPIS WDROŻENIA/DOBREJ PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA: TYP PROJEKTU (np. analityczny, informatyczny)

2 Projekt realizowany w Gliwicach nosi przede wszystkim cechy projektu analitycznego z zakresu zarządzania. Projekt polegał na stworzeniu narzędzia, które w sposób kompleksowy ma wspomagad proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Jednocześnie nosi on znamiona projektu informatycznego do gromadzenia danych wykorzystywany jest Informatyczny System Zarządzania Miastem, do którego kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych wprowadzają dane na etapie projektowania budżetu (system wyznaczenia zadao, celów oraz mierników). Jednolite podejście w wyznaczeniu celów i mierników oraz gromadzenie ich w jednym miejscu ułatwia organizację kontroli zarządczej. Jednak w celu osiągnięcia pełnej efektywności konieczne okazało się wdrożenie systemu szkoleo - warsztatów, co pozwala nadad projektowi atrybuty projektu szkoleniowego. W ramy projektu na stałe wpisały się m.in.: - warsztaty z oceny ryzyka, które podnoszą jakośd przeprowadzanych analiz ryzyk, - szkolenia z etyki, - szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, - szkolenia w ramach służby przygotowawczej z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania. Szkolenia mają charakter szkoleo otwartych, mogą w nich uczestniczyd zarówno pracownicy Urzędu, jak i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych. CELE PROJEKTU Już pod koniec lat dziewięddziesiątych Gliwice jako jedna z nielicznych jednostek administracji publicznej wdrażały system zarządzania ISO Mając doświadczenia w budowaniu systemu zarządzania, jako zasadniczy cel wdrożenia projektu postawiły sobie przeprowadzenie zmian systemowych integrujących zróżnicowane narzędzia zarządcze dotąd stosowane w Gliwicach, w sposób zmierzający do wypracowania spójnego podejścia w realizacji ustawowego obowiązku kierownika jednostki zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w całym obszarze działania Miasta. Niezmiernie istotne przy projektowaniu systemu było to, aby był on praktycznym narzędziem dla kierownika jednostki przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącego zarządzania jednostką, jak i podejmowaniu decyzji mających znaczenie strategiczne dla Gliwic. Przy projektowaniu założono wykorzystanie już istniejących procedur, uzupełniając je jedynie o brakujące zapisy, bowiem organizacja to nie tylko procedury, ale przede wszystkim zarządzający i pracownicy, którzy muszą realizowad zadania przy uwzględnieniu zapisów procedur. Przyjęcie podejścia ograniczającego liczbę nowych dokumentów pozwoliło na płynne wdrożenie nowego systemu opartego o wymogi ustawowe. Jedynym nowym dokumentem systemowym była procedura zarządzania ryzykiem. LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZMIANĘ

3 Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok, odpowiedzialna w Urzędzie m.in. za kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania, jako pomysłodawca i autor przyjętego rozwiązania, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej realizacji projektu przyjęła założenie budowania nowego systemu bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Za projektowanie i wdrażanie systemu odpowiedzialny był zespół roboczy ds. kontroli zarządczej, którego liderem była Katarzyna Śpiewok. Zespół w chwili obecnej odpowiada za: - projektowanie i konsultowanie sposobu wdrażania rozwiązao usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej, - formułowanie wniosków z przeprowadzonej oceny ryzyka, - formułowanie wniosków na przegląd systemu zarządzania wynikających z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespół działa w składzie 7 osobowym. Tworzy go kadra zarządzająca komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie budżetu miasta i realizujących zadania związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy Urzędu. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach zespołu pełniąc funkcję doradczą. Wyniki prac zespołu są konsultowane z członkami kierownictwa Miasta (Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik), a następnie przedstawiane do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta. OPIS GŁÓWNYCH ETAPÓW PROJEKTU I etap projektu przypadający na lata to kształtowanie systemu na I poziomie kontroli zarządczej. Etap ten obejmował analizę funkcjonujących w gliwickim Urzędzie rozwiązao systemowych pod kątem możliwości ich zaimplementowania do nowego systemu zarządzania opartego o Standardy, a następnie wypracowanie systemu i jego wdrożenie. II etap prac to lata , w których dobre praktyki z poziomu Urzędu zostały przeniesione na poziom miejskich jednostek organizacyjnych - mjo (II poziom kontroli zarządczej). Decyzją Dyrektora Urzędu organizacja systemu kontroli zarządczej oparta została o budżet w układzie zadaniowym. Jego filarami są: - system wyznaczenia celów (w tym priorytetowych) i ich monitorowania (w oparciu o budżet zadaniowy), zarówno na poziomie zadao operacyjnych, strategicznych, jak i wieloletnich, - ocena ryzyka (obligatoryjna na etapie planowania zadao budżetowych na kolejny rok), - sprawozdawczośd budżetowa (w tym w zakresie stopnia realizacji celów), - wyniki audytu wewnętrznego, - oceny okresowe kierowników mjo oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, - przegląd funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz integralnie związana z nim samoocena.

4 Zarówno rola, jak i waga każdego z filarów systemu nie jest jednakowa, jednak wszystkie są niezbędnymi ogniwami systemu i składają się na jedną logicznie powiązaną całośd. Najistotniejszym, ale również najtrudniejszym elementem każdego systemu zarządzania jest system wyznaczania celów dla realizowanych zadao oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Sformułowanie celów oraz mierników, które będą efektywnym narzędziem zarządczym wymaga wysokich kompetencji zarządczych. Gliwice system wyznaczania celów oparły o cele strategiczne, priorytetowe oraz operacyjne. Dla monitorowania postępu realizacji poszczególnych celów i zadao, zarówno mjo, jak i komórki organizacyjne Urzędu ustalają mierniki uwzględniające kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Wyznaczone cele, zadania oraz mierniki wprowadzane są do Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem wspomagającego proces budżetowania zadaniowego. Zwiększaniu prawdopodobieostwa realizacji zadao i osiągania celów służy zarządzanie ryzykiem. Proces ten został opisany w procedurze, która jak już na wstępnie wspomniano, jest jedynym dodatkowym dokumentem opracowanym w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących kontroli zarządczej. Ryzyko związane z realizacją celów i zadao Urzędu oraz mjo oceniane jest podczas przygotowywania projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. Proces oceny ryzyka, to kolejny kluczowy i tylko pozornie łatwy element kontroli zarządczej. Właśnie na tym etapie najostrzej widad niedoskonałości w definiowaniu celów i mierników dla realizowanych zadao, ale również problemy z identyfikowaniem ryzyk. Jednym ze sposobów wzmocnienia tego elementu kontroli zarządczej w Gliwicach jest warsztatowa forma oceny ryzyka i w takie wsparcie Dyrektor zainwestował po raz pierwszy w 2013 roku. Pilotaż przeprowadzony dla oceny ryzyka zadao i celów priorytetowych Urzędu przyniósł tak istotną poprawę jakości wdrażania tego mechanizmu, że od 2014 roku Dyrektor zdecydował się zapewnid takie wsparcie dla wszystkich zarządzających. Przeprowadzona na poziomie Urzędu oraz mjo ocena ryzyka podlega szczegółowej analizie przez zespół ds. kontroli zarządczej, który formułuje na jej podstawie wnioski stanowiące podstawę oceny ryzyka na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (jst). Wnioski te są następnie konsultowane z kierownictwem Miasta i przedstawiane do akceptacji Prezydentowi. Tak opracowana ocena ryzyka jest przekazywana osobom odpowiedzialnym za wdrożenie działao mających na celu obniżenie poziomu ryzyka (jeżeli zostały wprowadzone działania dodatkowe ponad istniejące mechanizmy obniżające ryzyko). Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za rok poprzedni to kolejne ogniwo systemu. Sporządzane jest przez komórki organizacyjne Urzędu oraz mjo w pierwszym kwartale każdego roku. Elementem tego sprawozdania jest informacja o stopniu realizacji celów, dokonana w oparciu o ustalone mierniki i ich bieżący monitoring. Audyt powinien stanowid integralny element każdego systemu kontroli zarządczej i ten też kierunek przyjęły Gliwice. W systemie audyty są podstawowym, niezależnym i obiektywnym

5 źródłem informacji o jego kondycji. Wyniki audytu są daną wejściową w procesie podejmowania decyzji mających na celu usprawnienie działalności operacyjnej i strategicznej jednostki. Istotnym elementem kształtowania systemu zarządzania na poziomie operacyjnym jest ocena pracy kadry zarządzającej. Ocena na tym poziomie ma na celu zapewnienie, że: - zadania oraz zasoby niezbędne do ich realizacji są odpowiednio planowane, - cele strategiczne i priorytetowe są efektywnie realizowane, - zarządzanie bieżącą działalnością przebiega sprawnie, - w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych podejmowane są odpowiednie działania. Kolejnym ważnym elementem jest przegląd systemu zarządzania. Jest on narzędziem wykorzystywanym od wielu lat w gliwickim Urzędzie. Do kooca 2009 r. jako obligatoryjny element systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001, a od 2010 r. jako narzędzie służące uzyskaniu zapewnienia, że sformułowane w ustawie o finansach publicznych cele odnoszące się do funkcjonowania kontroli zarządczej są realizowane. Każdemu z wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celów zostały przypisane objęte przeglądem kluczowe obszary działalności jst. Przy wyznaczaniu zakresu przeglądu najważniejsze jest zawsze ukierunkowanie na wskazanie takich obszarów, których analiza pozwoli wnioskowad o adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania. W 2013 roku po raz pierwszy przeprowadzony został przegląd funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie jst. W tym roku zaplanowano kontynuowanie tego zadania, jako trzeciego, obok audytu i oceny okresowej zarządzających, stałego elementu oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. CZAS TRWANIA WDROŻENIA Wdrożenie projektu obejmowało lata r., gdzie w latach projekt wdrażano w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, natomiast w latach w oparciu o doświadczenia z pierwszego etapu projekt konsekwentnie wdrażano na poziomie miejskich jednostek organizacyjnych. Etapowośd wdrażania projektu była świadomą decyzją Dyrektora i wynikała z charakteru projektu, który dla skutecznego efektu musiał przejśd założony cykl weryfikacji przyjętych rozwiązao (etap projektowania budżetu (w tym planowanie zadao i celów oraz ocena ryzyka); etap bieżącej realizacji zadao w roku budżetowym; etap sprawozdawczości budżetowej, przeglądu systemu zarządzania i oceny pracy kadry zarządzającej). Przejście pełnego cyklu pozwoliło na podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.

6 TWARDE REZULTATY PROJEKTU Wymiernym efektem wdrożenia projektu w Gliwicach jest fakt posiadania sprawnie funkcjonującego i wykorzystywanego w praktyce systemu zarządzania opartego o Standardy zarówno na I, jak II poziomie kontroli zarządczej. Gliwice posiadają wypracowany: 1) system wyznaczania celów, który zapewnia że cele są istotne, precyzyjne i konkretne, mierzalne, osiągalne i realistyczne oraz określone w czasie, 2) system zarządzania ryzykiem, który zapewnia że: a) ryzyko występujące na wszystkich szczeblach organizacji jest zidentyfikowane, analizowane i oceniane, a w stosunku do każdego istotnego ryzyka określony zostaje rodzaj reakcji, b) są podejmowane odpowiednie działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowania skutków ryzyka. 3) system diagnozowania obszarów działalności jednostki, wymagających doskonalenia, dzięki któremu m.in. zostały podjęte prace związane z doskonaleniem systemu bezpieczeostwa informacji, systemu podnoszenia kompetencji pracowników, systemu ocen okresowych, 4) system pozwalający Prezydentowi na złożenie popartego dowodami zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, wskazującego na: a) zgodnośd działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, na podstawie analizy m.in.: - postępowao administracyjnych w zakresie odwołao i zażaleo oraz terminowości, - spraw sądowych, - wyników kontroli i audytów, - uchwał rady miasta w zakresie jakości stanowionego prawa, - skarg na realizację zadao przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem zasadności skarg dotyczących terminowości i zgodności z prawem realizacji zadao, b) skutecznośd, efektywnośd i celowośd działania, na podstawie analizy m.in: - realizacji celów priorytetowych oraz operacyjnych, - kosztów administracyjnych, - prowadzenia zamówieo publicznych, - zadowolenia mieszkaoców z pracy Urzędu i realizacji zadao miasta, - systemu motywacyjnego pracowników Urzędu, c) wiarygodnośd sprawozdao, na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice oraz analizy wyników audytów i kontroli zewnętrznych, d) ochronę zasobów, na podstawie analizy m.in.: - wyników audytu z zakresu systemu bezpieczeostwa informacji, - skuteczności wdrożenia fizycznej ochrony majątku Urzędu, e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, na podstawie analizy m.in.: - rozwiązao systemowych w zakresie upowszechniania postaw etycznych, - skarg odnoszących się do etyki postępowania pracowników,

7 - wyników ocen okresowych pracowników, f) efektywny i skuteczny przepływ informacji, na podstawie analizy m.in.: - aktualności i kompletności informacji zawartych BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz w Portalu Intranetowym Miasta, - wyników badania opinii klientów Urzędu oraz wyników badania satysfakcji pracowników, g) zarządzanie ryzykiem, na podstawie analizy systemu zarządzania ryzykiem nieakceptowanym. 5) system przeprowadzania oraz analizy wyników samooceny dokonanej przez zarządzających na podstawie ankiety opracowanej w oparciu o wymagania Standardów oraz z wykorzystaniem metody CAF, 6) system podnoszenia kompetencji zaprojektowany w oparciu o wypracowany w sferze biznesowej model SEB, obejmujący m.in. system szkoleo wewnętrznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Urzędu, dzięki któremu m.in. przynajmniej raz w ciągu 5 lat każdy pracownik jest przeszkolony z zakresu etyki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej. System ten zapewnia spójne podejście w skali całego Urzędu, a nawet miasta w sytuacji wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów, 7) system badania zadowolenia pracowników Urzędu, coroczna stopa zwrotu ankiet kształtuje się na poziomie ok. 85 %, 8) system badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd, każde badanie obejmuje reprezentatywną grupę ankietowanych, 9) system motywacyjny, ściśle powiązany z systemem ocen okresowych oraz systemem podnoszenia kompetencji, 10) system udzielania zamówieo publicznych oparty o autorski program dokumentujący zamówienia publiczne opracowany przez pracowników urzędu, 11) system elektronicznego obiegu dokumentów, oparty o autorski program opracowany przez pracowników Urzędu. 9. CZY SĄ INNE, ZEWNĘTRZNE OCENY EFEKTÓW WDROŻENIA? (AUDYT, NAGRODY, FEEDBACK ZEWNĘTRZNY, PRACOWNICY) Ocena efektów wdrożenia systemu jest mierzona przede wszystkim wynikami zadowolenia klientów Urzędu. Badania klientów przeprowadzane są dwa razy w roku wiosną przez niezależną firmę w ramach realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej oraz jesienią przez Urząd (w tym przypadku badania przeprowadzają praktykanci). Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie klientów Urzędu.

8 Badania ostatnich 3 lat wskazują na wysoki poziom zadowolenia klientów ze sposobu świadczenia usług. Większośd osób (w 2013 r. ponad 87%) ocenia poziom świadczonych usług jako wysoki lub bardzo wysoki. Jako przejaw zainteresowania gliwickim modelem systemu zarządzania należy wskazad również dwa artykuły prasowe autorstwa Katarzyny Śpiewok Dyrektora Urzędu i jednocześnie lidera projektu opublikowane na łamach Biuletynu Kontroli Zarządczej wydawanego przez Ministerstwo Finansów (Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jako źródło uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach BKZ nr 3(4)/2012, Kontrola Zarządcza na poziomie jednostki samorządu terytorialnego doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach BKZ nr 2(11)/2014) 10. CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA MENEDŻERA (NP. LIDER PROCESU, KIEROWNIK MAŁEGO ZESPOŁU, KIEROWNIK DUŻEGO ZESPOŁU, KOORDYNATOR ITP) Inicjatorem prac nad zaprojektowaniem systemu zarządzania opartego o Standardy oraz autorem przyjętych rozwiązao była Katarzyna Śpiewok Dyrektor Urzędu lider projektu, odpowiedzialna za kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania, wielokrotnie zaangażowana jako koordynator lub ekspert w realizację projektów związanych z efektywnością zarządzania. Przewodniczyła powołanemu przez Prezydenta Miasta Gliwice zespołowi ds. kontroli zarządczej, szkoliła kadrę zarządzającą w zakresie idei i sposobu funkcjonowania systemu zarządzania w przyjętym kształcie. Od rozpoczęcia projektu do chwili obecnej jest koordynatorem wszystkich przeglądów systemu zarządzania, w tym w szczególności odpowiada za wnioskowanie w zakresie doskonalenia systemu i podejmowania działao ukierunkowanych na rozwój organizacji w zakresie zarządzania. 11. LISTA I OPIS KLUCZOWYCH ZADAO DLA MENEDŻERA W PROCESIE 1. Inicjator i pomysłodawca wdrożenia projektu. 2. Przewodniczący zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej na I i II poziomie. 3. Autor podejścia wypracowanego w ramach projektu, schematu funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście Gliwice. 4. Podejmowała decyzje dotyczące ostatecznego kształtu systemów, na których oparty jest gliwicki model systemu zarządzania. 5. Odpowiedzialna za implementowanie systemu we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych (ponad 100 jednostek). 6. Trener kadry zarządzającej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie systemu zarządzania. 7. Odpowiedzialna za przygotowanie wniosków wynikających z analizy ryzyka na poziomie Urzędu oraz jst.

9 8. Odpowiedzialna za przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków w zakresie doskonalenia systemu zarządzania. 9. Odpowiedzialna za opracowanie ankiety samooceny. 10. Odpowiedzialna za przygotowanie przeglądów systemu zarządzania w tym: - wskazanie szczegółowych zakresów poddawanych przeglądowi, - przygotowanie dokumentacji przeglądowej, - wnioskowanie na podstawie szczegółowych analiz przeglądowych, - organizację i prowadzenie spotkania przeglądowego. 12. WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, GRATYFIKACJE, PREMIE ZWIĄŻANE Z ZAANGAŻOWANIEM WE WDROŻENIE Konsekwentne realizowanie przyjętych w projekcie rozwiązao zarządczych zauważone i docenione zostało w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Samorząd jako pracodawca organizowanym przezzwiązek Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, w którym Gliwice otrzymały wyróżnienie. Wyłonienie laureatów nastąpiło podczas konferencji podsumowującej konkurs w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.Każdy z prezentowanych projektów był oceniany zarówno przez asesorów reprezentujących organizatora konkursu jak i przez samych uczestników. Gliwicki projekt został przyjęty z uznaniem, a dotyczył on wykorzystywanego w naszym Urzędzie mechanizmu komunikacji wewnętrznej opartego m.in. o poniższe założenia: zakres informacji przekazywany pracownikom (w tym nowo zatrudnianym) jest dostosowywany do ich potrzeb (w kontekście realizowanych zadao), pracownicy bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą z innymi, pracownicy otrzymują informację zwrotną dotyczącą bieżącej oceny realizacji zadao jak i podsumowującą wyniki pracy w dłuższych okresach, przekazywana przez pracowników, podczas badania satysfakcji pracowników, informacja i ocena poszczególnych elementów systemu zarządzania jest uwzględniana przy projektowaniu nowych lub modyfikowaniu dotychczasowych rozwiązao. Jako formę wyróżnienia można traktowad zaproszenie Gliwic do podzielenia się swoimi doświadczeniami z wdrażania systemu zarządzania na łamach Biuletynu Kontroli Zarządczej wydawanego przez Ministerstwo Finansów.

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach. Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników

Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach. Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników Problem/wyzwanie z zakresu zarządzania: Miasto Gliwice i

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r.

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. 1 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej System kontroli zarządczej w praktyce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12 Starosty Rawickiego z dnia 17 września 2012 roku I. Cele polityki szkoleniowej 1 1. Celem polityki szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Prezentacja projektu Prowadzący: Paweł Kamiński Agenda Geneza projektu Zadania do realizacji Agenda Geneza projektu Projekt systemowy Projekt konkursowy MSWiA Geneza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Szef Centrum Kompetencyjnego Tomasz Leśniak 7/29/2015 [Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej?

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Magdalena Sroga Małgorzata Brennek PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 73 nr 4 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta Dzierżoniowa Projekt Program doskonalenia jakościusług publicznychw urzędachdolnego DolnegoŚląska imałopolskiz wykorzystaniemdoświadczeń UrzęduMiastaw Dzierżoniowie Wanda Ostrowska Urząd Miasta Dzierżoniowa Program

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.

ECK EUREKA. Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka. ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Kontrola zarządcza w jednostce samorządu DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie będzie elementem ewaluacji istniejącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem.

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Szanse i zagroŝenia na przykładzie wybranej jednostki. Krzysztof Chmurkowski Audytor Wewnętrzny (CGAP) Członek SAW IIA Polska, SGI Audyt, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo