NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników"

Transkrypt

1 NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA W 2009 r. ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące kontroli zarządczej, w tym Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (dalej Standardy). W momencie wejścia w życie przepisów największym problemem, przed jakim stanęły jednostki samorządu terytorialnego (jst) było podjęcie decyzji, jaki model systemu zarządzania przyjąd, tak aby spełnid wymogi Standardów, nie rezygnując jednocześnie ze stosowanych dotychczas narzędzi zarządczych (np. system zarządzania oparty o normę ISO9001). Częśd jst przyjęła swego rodzaju dualizm, utrzymując z jednej strony dotychczasowy system zarządzania oparty np. o normę ISO9001, a z drugiej strony w oderwaniu od niego, budowała system oparty o Standardy. Podkreślid należy również, że bardzo duża liczba jst podeszła do wdrożenia nowych przepisów, skupiając się na zapewnieniu formalnej zgodności regulacji wewnętrznych ze Standardami, a nie praktycznym aspekcie ich wdrożenia. Wskazują na to m.in. wyniki kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ten stan rzeczy mógł wynikad z braku wystarczających doświadczeo jst, na bazie których mogły one zbudowad w swoich organizacjach system kontroli zarządczej spełniający z jednej strony wymogi ustawowe, a jednocześnie będący skutecznym narzędziem dla kierownika jst. Gliwice, które od wielu lat wypracowywały i doskonaliły model systemu zarządzania, nie potraktowały zmiany przepisów tylko w kontekście spełnienia obowiązku prawnego, ale wykorzystały ją jako wyzwanie do podjęcia działao zmierzających do zbudowania spójnego i kompletnego systemu zarządzania. Innowacyjne podejście Gliwic zakładało wykorzystanie wszystkich narzędzi zarządczych, które były dotąd skutecznie wykorzystywane w zarządzaniu jst i uzupełnienie ich tylko w takim zakresie, w jakim było to konieczne dla spełnienia wymagao wynikających ze Standardów. Dzisiaj już wiemy, że powstałe w wyniku tych działao narzędzie jest sprawnie funkcjonującym systemem zarządzania, możliwym do zaimplementowania przez każdą jst. OPIS WDROŻENIA/DOBREJ PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA: TYP PROJEKTU (np. analityczny, informatyczny)

2 Projekt realizowany w Gliwicach nosi przede wszystkim cechy projektu analitycznego z zakresu zarządzania. Projekt polegał na stworzeniu narzędzia, które w sposób kompleksowy ma wspomagad proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Jednocześnie nosi on znamiona projektu informatycznego do gromadzenia danych wykorzystywany jest Informatyczny System Zarządzania Miastem, do którego kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych wprowadzają dane na etapie projektowania budżetu (system wyznaczenia zadao, celów oraz mierników). Jednolite podejście w wyznaczeniu celów i mierników oraz gromadzenie ich w jednym miejscu ułatwia organizację kontroli zarządczej. Jednak w celu osiągnięcia pełnej efektywności konieczne okazało się wdrożenie systemu szkoleo - warsztatów, co pozwala nadad projektowi atrybuty projektu szkoleniowego. W ramy projektu na stałe wpisały się m.in.: - warsztaty z oceny ryzyka, które podnoszą jakośd przeprowadzanych analiz ryzyk, - szkolenia z etyki, - szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, - szkolenia w ramach służby przygotowawczej z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania. Szkolenia mają charakter szkoleo otwartych, mogą w nich uczestniczyd zarówno pracownicy Urzędu, jak i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych. CELE PROJEKTU Już pod koniec lat dziewięddziesiątych Gliwice jako jedna z nielicznych jednostek administracji publicznej wdrażały system zarządzania ISO Mając doświadczenia w budowaniu systemu zarządzania, jako zasadniczy cel wdrożenia projektu postawiły sobie przeprowadzenie zmian systemowych integrujących zróżnicowane narzędzia zarządcze dotąd stosowane w Gliwicach, w sposób zmierzający do wypracowania spójnego podejścia w realizacji ustawowego obowiązku kierownika jednostki zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w całym obszarze działania Miasta. Niezmiernie istotne przy projektowaniu systemu było to, aby był on praktycznym narzędziem dla kierownika jednostki przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącego zarządzania jednostką, jak i podejmowaniu decyzji mających znaczenie strategiczne dla Gliwic. Przy projektowaniu założono wykorzystanie już istniejących procedur, uzupełniając je jedynie o brakujące zapisy, bowiem organizacja to nie tylko procedury, ale przede wszystkim zarządzający i pracownicy, którzy muszą realizowad zadania przy uwzględnieniu zapisów procedur. Przyjęcie podejścia ograniczającego liczbę nowych dokumentów pozwoliło na płynne wdrożenie nowego systemu opartego o wymogi ustawowe. Jedynym nowym dokumentem systemowym była procedura zarządzania ryzykiem. LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZMIANĘ

3 Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok, odpowiedzialna w Urzędzie m.in. za kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania, jako pomysłodawca i autor przyjętego rozwiązania, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej realizacji projektu przyjęła założenie budowania nowego systemu bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Za projektowanie i wdrażanie systemu odpowiedzialny był zespół roboczy ds. kontroli zarządczej, którego liderem była Katarzyna Śpiewok. Zespół w chwili obecnej odpowiada za: - projektowanie i konsultowanie sposobu wdrażania rozwiązao usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej, - formułowanie wniosków z przeprowadzonej oceny ryzyka, - formułowanie wniosków na przegląd systemu zarządzania wynikających z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespół działa w składzie 7 osobowym. Tworzy go kadra zarządzająca komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie budżetu miasta i realizujących zadania związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy Urzędu. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach zespołu pełniąc funkcję doradczą. Wyniki prac zespołu są konsultowane z członkami kierownictwa Miasta (Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik), a następnie przedstawiane do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta. OPIS GŁÓWNYCH ETAPÓW PROJEKTU I etap projektu przypadający na lata to kształtowanie systemu na I poziomie kontroli zarządczej. Etap ten obejmował analizę funkcjonujących w gliwickim Urzędzie rozwiązao systemowych pod kątem możliwości ich zaimplementowania do nowego systemu zarządzania opartego o Standardy, a następnie wypracowanie systemu i jego wdrożenie. II etap prac to lata , w których dobre praktyki z poziomu Urzędu zostały przeniesione na poziom miejskich jednostek organizacyjnych - mjo (II poziom kontroli zarządczej). Decyzją Dyrektora Urzędu organizacja systemu kontroli zarządczej oparta została o budżet w układzie zadaniowym. Jego filarami są: - system wyznaczenia celów (w tym priorytetowych) i ich monitorowania (w oparciu o budżet zadaniowy), zarówno na poziomie zadao operacyjnych, strategicznych, jak i wieloletnich, - ocena ryzyka (obligatoryjna na etapie planowania zadao budżetowych na kolejny rok), - sprawozdawczośd budżetowa (w tym w zakresie stopnia realizacji celów), - wyniki audytu wewnętrznego, - oceny okresowe kierowników mjo oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, - przegląd funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz integralnie związana z nim samoocena.

4 Zarówno rola, jak i waga każdego z filarów systemu nie jest jednakowa, jednak wszystkie są niezbędnymi ogniwami systemu i składają się na jedną logicznie powiązaną całośd. Najistotniejszym, ale również najtrudniejszym elementem każdego systemu zarządzania jest system wyznaczania celów dla realizowanych zadao oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Sformułowanie celów oraz mierników, które będą efektywnym narzędziem zarządczym wymaga wysokich kompetencji zarządczych. Gliwice system wyznaczania celów oparły o cele strategiczne, priorytetowe oraz operacyjne. Dla monitorowania postępu realizacji poszczególnych celów i zadao, zarówno mjo, jak i komórki organizacyjne Urzędu ustalają mierniki uwzględniające kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Wyznaczone cele, zadania oraz mierniki wprowadzane są do Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem wspomagającego proces budżetowania zadaniowego. Zwiększaniu prawdopodobieostwa realizacji zadao i osiągania celów służy zarządzanie ryzykiem. Proces ten został opisany w procedurze, która jak już na wstępnie wspomniano, jest jedynym dodatkowym dokumentem opracowanym w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących kontroli zarządczej. Ryzyko związane z realizacją celów i zadao Urzędu oraz mjo oceniane jest podczas przygotowywania projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. Proces oceny ryzyka, to kolejny kluczowy i tylko pozornie łatwy element kontroli zarządczej. Właśnie na tym etapie najostrzej widad niedoskonałości w definiowaniu celów i mierników dla realizowanych zadao, ale również problemy z identyfikowaniem ryzyk. Jednym ze sposobów wzmocnienia tego elementu kontroli zarządczej w Gliwicach jest warsztatowa forma oceny ryzyka i w takie wsparcie Dyrektor zainwestował po raz pierwszy w 2013 roku. Pilotaż przeprowadzony dla oceny ryzyka zadao i celów priorytetowych Urzędu przyniósł tak istotną poprawę jakości wdrażania tego mechanizmu, że od 2014 roku Dyrektor zdecydował się zapewnid takie wsparcie dla wszystkich zarządzających. Przeprowadzona na poziomie Urzędu oraz mjo ocena ryzyka podlega szczegółowej analizie przez zespół ds. kontroli zarządczej, który formułuje na jej podstawie wnioski stanowiące podstawę oceny ryzyka na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (jst). Wnioski te są następnie konsultowane z kierownictwem Miasta i przedstawiane do akceptacji Prezydentowi. Tak opracowana ocena ryzyka jest przekazywana osobom odpowiedzialnym za wdrożenie działao mających na celu obniżenie poziomu ryzyka (jeżeli zostały wprowadzone działania dodatkowe ponad istniejące mechanizmy obniżające ryzyko). Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za rok poprzedni to kolejne ogniwo systemu. Sporządzane jest przez komórki organizacyjne Urzędu oraz mjo w pierwszym kwartale każdego roku. Elementem tego sprawozdania jest informacja o stopniu realizacji celów, dokonana w oparciu o ustalone mierniki i ich bieżący monitoring. Audyt powinien stanowid integralny element każdego systemu kontroli zarządczej i ten też kierunek przyjęły Gliwice. W systemie audyty są podstawowym, niezależnym i obiektywnym

5 źródłem informacji o jego kondycji. Wyniki audytu są daną wejściową w procesie podejmowania decyzji mających na celu usprawnienie działalności operacyjnej i strategicznej jednostki. Istotnym elementem kształtowania systemu zarządzania na poziomie operacyjnym jest ocena pracy kadry zarządzającej. Ocena na tym poziomie ma na celu zapewnienie, że: - zadania oraz zasoby niezbędne do ich realizacji są odpowiednio planowane, - cele strategiczne i priorytetowe są efektywnie realizowane, - zarządzanie bieżącą działalnością przebiega sprawnie, - w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych podejmowane są odpowiednie działania. Kolejnym ważnym elementem jest przegląd systemu zarządzania. Jest on narzędziem wykorzystywanym od wielu lat w gliwickim Urzędzie. Do kooca 2009 r. jako obligatoryjny element systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001, a od 2010 r. jako narzędzie służące uzyskaniu zapewnienia, że sformułowane w ustawie o finansach publicznych cele odnoszące się do funkcjonowania kontroli zarządczej są realizowane. Każdemu z wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celów zostały przypisane objęte przeglądem kluczowe obszary działalności jst. Przy wyznaczaniu zakresu przeglądu najważniejsze jest zawsze ukierunkowanie na wskazanie takich obszarów, których analiza pozwoli wnioskowad o adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania. W 2013 roku po raz pierwszy przeprowadzony został przegląd funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie jst. W tym roku zaplanowano kontynuowanie tego zadania, jako trzeciego, obok audytu i oceny okresowej zarządzających, stałego elementu oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. CZAS TRWANIA WDROŻENIA Wdrożenie projektu obejmowało lata r., gdzie w latach projekt wdrażano w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, natomiast w latach w oparciu o doświadczenia z pierwszego etapu projekt konsekwentnie wdrażano na poziomie miejskich jednostek organizacyjnych. Etapowośd wdrażania projektu była świadomą decyzją Dyrektora i wynikała z charakteru projektu, który dla skutecznego efektu musiał przejśd założony cykl weryfikacji przyjętych rozwiązao (etap projektowania budżetu (w tym planowanie zadao i celów oraz ocena ryzyka); etap bieżącej realizacji zadao w roku budżetowym; etap sprawozdawczości budżetowej, przeglądu systemu zarządzania i oceny pracy kadry zarządzającej). Przejście pełnego cyklu pozwoliło na podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.

6 TWARDE REZULTATY PROJEKTU Wymiernym efektem wdrożenia projektu w Gliwicach jest fakt posiadania sprawnie funkcjonującego i wykorzystywanego w praktyce systemu zarządzania opartego o Standardy zarówno na I, jak II poziomie kontroli zarządczej. Gliwice posiadają wypracowany: 1) system wyznaczania celów, który zapewnia że cele są istotne, precyzyjne i konkretne, mierzalne, osiągalne i realistyczne oraz określone w czasie, 2) system zarządzania ryzykiem, który zapewnia że: a) ryzyko występujące na wszystkich szczeblach organizacji jest zidentyfikowane, analizowane i oceniane, a w stosunku do każdego istotnego ryzyka określony zostaje rodzaj reakcji, b) są podejmowane odpowiednie działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowania skutków ryzyka. 3) system diagnozowania obszarów działalności jednostki, wymagających doskonalenia, dzięki któremu m.in. zostały podjęte prace związane z doskonaleniem systemu bezpieczeostwa informacji, systemu podnoszenia kompetencji pracowników, systemu ocen okresowych, 4) system pozwalający Prezydentowi na złożenie popartego dowodami zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, wskazującego na: a) zgodnośd działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, na podstawie analizy m.in.: - postępowao administracyjnych w zakresie odwołao i zażaleo oraz terminowości, - spraw sądowych, - wyników kontroli i audytów, - uchwał rady miasta w zakresie jakości stanowionego prawa, - skarg na realizację zadao przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem zasadności skarg dotyczących terminowości i zgodności z prawem realizacji zadao, b) skutecznośd, efektywnośd i celowośd działania, na podstawie analizy m.in: - realizacji celów priorytetowych oraz operacyjnych, - kosztów administracyjnych, - prowadzenia zamówieo publicznych, - zadowolenia mieszkaoców z pracy Urzędu i realizacji zadao miasta, - systemu motywacyjnego pracowników Urzędu, c) wiarygodnośd sprawozdao, na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice oraz analizy wyników audytów i kontroli zewnętrznych, d) ochronę zasobów, na podstawie analizy m.in.: - wyników audytu z zakresu systemu bezpieczeostwa informacji, - skuteczności wdrożenia fizycznej ochrony majątku Urzędu, e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, na podstawie analizy m.in.: - rozwiązao systemowych w zakresie upowszechniania postaw etycznych, - skarg odnoszących się do etyki postępowania pracowników,

7 - wyników ocen okresowych pracowników, f) efektywny i skuteczny przepływ informacji, na podstawie analizy m.in.: - aktualności i kompletności informacji zawartych BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz w Portalu Intranetowym Miasta, - wyników badania opinii klientów Urzędu oraz wyników badania satysfakcji pracowników, g) zarządzanie ryzykiem, na podstawie analizy systemu zarządzania ryzykiem nieakceptowanym. 5) system przeprowadzania oraz analizy wyników samooceny dokonanej przez zarządzających na podstawie ankiety opracowanej w oparciu o wymagania Standardów oraz z wykorzystaniem metody CAF, 6) system podnoszenia kompetencji zaprojektowany w oparciu o wypracowany w sferze biznesowej model SEB, obejmujący m.in. system szkoleo wewnętrznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Urzędu, dzięki któremu m.in. przynajmniej raz w ciągu 5 lat każdy pracownik jest przeszkolony z zakresu etyki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej. System ten zapewnia spójne podejście w skali całego Urzędu, a nawet miasta w sytuacji wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów, 7) system badania zadowolenia pracowników Urzędu, coroczna stopa zwrotu ankiet kształtuje się na poziomie ok. 85 %, 8) system badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd, każde badanie obejmuje reprezentatywną grupę ankietowanych, 9) system motywacyjny, ściśle powiązany z systemem ocen okresowych oraz systemem podnoszenia kompetencji, 10) system udzielania zamówieo publicznych oparty o autorski program dokumentujący zamówienia publiczne opracowany przez pracowników urzędu, 11) system elektronicznego obiegu dokumentów, oparty o autorski program opracowany przez pracowników Urzędu. 9. CZY SĄ INNE, ZEWNĘTRZNE OCENY EFEKTÓW WDROŻENIA? (AUDYT, NAGRODY, FEEDBACK ZEWNĘTRZNY, PRACOWNICY) Ocena efektów wdrożenia systemu jest mierzona przede wszystkim wynikami zadowolenia klientów Urzędu. Badania klientów przeprowadzane są dwa razy w roku wiosną przez niezależną firmę w ramach realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej oraz jesienią przez Urząd (w tym przypadku badania przeprowadzają praktykanci). Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie klientów Urzędu.

8 Badania ostatnich 3 lat wskazują na wysoki poziom zadowolenia klientów ze sposobu świadczenia usług. Większośd osób (w 2013 r. ponad 87%) ocenia poziom świadczonych usług jako wysoki lub bardzo wysoki. Jako przejaw zainteresowania gliwickim modelem systemu zarządzania należy wskazad również dwa artykuły prasowe autorstwa Katarzyny Śpiewok Dyrektora Urzędu i jednocześnie lidera projektu opublikowane na łamach Biuletynu Kontroli Zarządczej wydawanego przez Ministerstwo Finansów (Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jako źródło uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach BKZ nr 3(4)/2012, Kontrola Zarządcza na poziomie jednostki samorządu terytorialnego doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach BKZ nr 2(11)/2014) 10. CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA MENEDŻERA (NP. LIDER PROCESU, KIEROWNIK MAŁEGO ZESPOŁU, KIEROWNIK DUŻEGO ZESPOŁU, KOORDYNATOR ITP) Inicjatorem prac nad zaprojektowaniem systemu zarządzania opartego o Standardy oraz autorem przyjętych rozwiązao była Katarzyna Śpiewok Dyrektor Urzędu lider projektu, odpowiedzialna za kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania, wielokrotnie zaangażowana jako koordynator lub ekspert w realizację projektów związanych z efektywnością zarządzania. Przewodniczyła powołanemu przez Prezydenta Miasta Gliwice zespołowi ds. kontroli zarządczej, szkoliła kadrę zarządzającą w zakresie idei i sposobu funkcjonowania systemu zarządzania w przyjętym kształcie. Od rozpoczęcia projektu do chwili obecnej jest koordynatorem wszystkich przeglądów systemu zarządzania, w tym w szczególności odpowiada za wnioskowanie w zakresie doskonalenia systemu i podejmowania działao ukierunkowanych na rozwój organizacji w zakresie zarządzania. 11. LISTA I OPIS KLUCZOWYCH ZADAO DLA MENEDŻERA W PROCESIE 1. Inicjator i pomysłodawca wdrożenia projektu. 2. Przewodniczący zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej na I i II poziomie. 3. Autor podejścia wypracowanego w ramach projektu, schematu funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście Gliwice. 4. Podejmowała decyzje dotyczące ostatecznego kształtu systemów, na których oparty jest gliwicki model systemu zarządzania. 5. Odpowiedzialna za implementowanie systemu we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych (ponad 100 jednostek). 6. Trener kadry zarządzającej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie systemu zarządzania. 7. Odpowiedzialna za przygotowanie wniosków wynikających z analizy ryzyka na poziomie Urzędu oraz jst.

9 8. Odpowiedzialna za przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków w zakresie doskonalenia systemu zarządzania. 9. Odpowiedzialna za opracowanie ankiety samooceny. 10. Odpowiedzialna za przygotowanie przeglądów systemu zarządzania w tym: - wskazanie szczegółowych zakresów poddawanych przeglądowi, - przygotowanie dokumentacji przeglądowej, - wnioskowanie na podstawie szczegółowych analiz przeglądowych, - organizację i prowadzenie spotkania przeglądowego. 12. WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, GRATYFIKACJE, PREMIE ZWIĄŻANE Z ZAANGAŻOWANIEM WE WDROŻENIE Konsekwentne realizowanie przyjętych w projekcie rozwiązao zarządczych zauważone i docenione zostało w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Samorząd jako pracodawca organizowanym przezzwiązek Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, w którym Gliwice otrzymały wyróżnienie. Wyłonienie laureatów nastąpiło podczas konferencji podsumowującej konkurs w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.Każdy z prezentowanych projektów był oceniany zarówno przez asesorów reprezentujących organizatora konkursu jak i przez samych uczestników. Gliwicki projekt został przyjęty z uznaniem, a dotyczył on wykorzystywanego w naszym Urzędzie mechanizmu komunikacji wewnętrznej opartego m.in. o poniższe założenia: zakres informacji przekazywany pracownikom (w tym nowo zatrudnianym) jest dostosowywany do ich potrzeb (w kontekście realizowanych zadao), pracownicy bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą z innymi, pracownicy otrzymują informację zwrotną dotyczącą bieżącej oceny realizacji zadao jak i podsumowującą wyniki pracy w dłuższych okresach, przekazywana przez pracowników, podczas badania satysfakcji pracowników, informacja i ocena poszczególnych elementów systemu zarządzania jest uwzględniana przy projektowaniu nowych lub modyfikowaniu dotychczasowych rozwiązao. Jako formę wyróżnienia można traktowad zaproszenie Gliwic do podzielenia się swoimi doświadczeniami z wdrażania systemu zarządzania na łamach Biuletynu Kontroli Zarządczej wydawanego przez Ministerstwo Finansów.

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach. Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników

Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach. Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Gliwicach Adres instytucji: Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Liczba pracowników instytucji: ponad 200 pracowników Problem/wyzwanie z zakresu zarządzania: Miasto Gliwice i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.). Formalno-prawne podstawy kontroli zarządczej 1.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Komunikat Ministerstwa Finansów nr 23 z dn. 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 204/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015r. ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Cel wprowadzenia polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 .',.. ON.1712.3.2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole

Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole O rozwiązaniach prawnych w finansach publicznych bez paniki by Antoni Jeżowski, 2014 Ustawa o finansach publicznych Kierownik jednostki sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 9./2011 Dyrektora Przedszkola Nr 8w Skierniewicach z dnia 24.11.2011 S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 3 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Strzegom. Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Zadowolenie pracowników z proponowanych przez UM form rozwoju zawodowego na podstawie badania satysfakcji pracowników Lata 2010

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o finansach publicznych istotnie ograniczyła liczbę jednostek, które obligatoryjnie będą musiały przeprowadzać audyt wewnętrzny.

Nowa ustawa o finansach publicznych istotnie ograniczyła liczbę jednostek, które obligatoryjnie będą musiały przeprowadzać audyt wewnętrzny. Nowa ustawa o finansach publicznych istotnie ograniczyła liczbę jednostek, które obligatoryjnie będą musiały przeprowadzać audyt wewnętrzny. Od 2010 r. w miejsce dotychczas istniejącej kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r.

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. 1 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych

Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej Warszawa, 21 września 2011 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej System kontroli zarządczej w praktyce

Bardziej szczegółowo

Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu. ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu. ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej śeglarz, który nie wie dokąd płynie nigdy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie 1. Kontrola zarządcza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie, zwanym dalej zespołem, to ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza.

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza. Instrukcja wypełniania Karty Oceny Ryzyka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych Krok 1 - Ustalanie katalogu celów i zadań/obszarów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku

ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Plan 1. Model kontroli zarządczej 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzący: Anna Słowińska audytor wewnętrzny

Audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzący: Anna Słowińska audytor wewnętrzny Audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji Prowadzący: Anna Słowińska audytor wewnętrzny Audyt wewnętrzny Definicja audytu wewnętrznego o o Art. 272.1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo