Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, 17.07.2008r."

Transkrypt

1 MESSAGE PROCESSING PLATFORM Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, r.

2 I. Wprowadzenie Message Processing Platform ( w skrócie MPP ) jest oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemom pocztowym. Gwarantuje to integrując wiele elementów bezpieczeństwa i obsługi przesyłek pocztowych w jednym, łatwym w zarządzaniu GUI. Oprogramowanie opiera się o budowę modułową łącząc w sobie w prosty sposób komercyjne i otwarte rozwiązania celem zapewnienia najlepszej moŝliwej ochrony poczty. Oznacza to, Ŝe z poziomu jednej konsoli administracyjnej, administrator moŝe korzystać z najlepszych rozwiązań komercyjnych oraz wykorzystywać dotychczasowe otwarte rozwiązania. Moduły które wykorzystuje MPP do zapewnienia bezpieczeństwa to między innymi: antywirus, antyspam, archiwum, kwarantanna, filtrowanie zawartości, listy kontroli dostępu, szare listy, systemy RBL. Dzięki modułowej budowie MPP moŝna takŝe dowolnie skalować. Mogą z niego korzystać zarówno małe firmy posiadające kilka kont pocztowych jak i dostawcy internetowi hostujący miliony kont. II. Wymagania systemowe: 1. System operacyjny a) System operacyjny Linux (x86 lub ppc) Oprogramowanie moŝe zostać zainstalowane na dowolnej dystrybucji systemu Linux który posiada bibliotekę glibc w wersji 2.3 lub wyŝszej. Producent dostarcza pakiety instalacyjne testowane na następujących dystrybucjach: Fedora 4 8 CentOS 4.x, 5.x Mandrake/Mandriva 9.2, 10, 2006, 2006, 2007 SuSE/OpenSuSE 9.x, 10.x, SLES9 Debian 3.1 (Sarge), 4.0 (Etch) Ubuntu 5.04 (Hoary), 5.10 (Breezy), 6.10 (Edgy), 7.04 (Feisty), 7.10 (Gusty), 8.04 (Hardy) Slackware 9.x, Gentoo 1.4, 2004.x, 2005.x, 2006.x, 2007.x b) System operacyjny Solaris 10 (i386 lub sparc) c) System operacyjny MacOS X 10.4 lub wyŝszy (i386 lub ppc) d) FreeBSD 6.0 lub wyŝszy 2. Serwer pocztowy a) Sendmail 8.12.x lub wyŝszy b) Postfix 2.2 lub wyŝszy c) CommuniGate Pro 4.0 lub wyŝszy d) Qmail, NetQmail e) Surg f) Exim 4.x g) Sun Java Messaging Server 6 3. Skrypty aktualizacyjne wymagają obecności w systemie następujących pakietów a) curl b) wget c) unzip 4. MPP GUI wymaga ponadto obecności w systemie następujących pakietów a) expat b) gd2 (libgd) c) perl wraz z następującymi modułami:

3 - BDI - DBD::MySQL - XML::Parser - XML::Generator - HTML::Entities - GD::Graph III. Architektura oprogramowania 1. Oprogramowanie Message Processing Platform dzieli się na trzy główne moduły: a) MPP moduł odpowiedzialny za obsługę przesyłek pocztowych b) MPP GUI moduł odpowiedzialny za konfigurację platformy za pomocą przeglądarki Web c) MPP Qreview moduł odpowiedzialny za przeglądanie i zarządzanie archiwum i kwarantanną 2. Schemat budowy programu: MPP (ACL, Filtr zawartości, Szare listy itp. ) OPCJONALNIE SKANER 1 SKANER 2 SKANER 3 SKANER 4 SKANER 5 SKANER N ARCHIWUM (plik, baza danych) KWARANTANNA (plik, baza danych) MPP GUI

4 IV. Metody integracji platformy MPP z istniejącymi rozwiązaniami pocztowymi Platforma MPP umoŝliwia proste dostosowanie do juŝ istniejących systemów pocztowych. UmoŜliwia to administratorowi dobór poŝądanych funkcjonalności oprogramowania do konkretnej infrastruktury sieciowej oraz wdroŝenie rozwiązania bez potrzeby jej przebudowy oraz bez zbędnych przestojów w działaniu usługi SMTP. 1. Integracja poprzez instalację platformy MPP na docelowym serwerze pocztowym (powiązanie z istniejącym MTA) Mail Transport Agent MPP POP3 IMAP Mail Delivery Agent Skrzynki pocztowe Serwer SMTP + MPP Wybierając opcję integracji platformy MPP instalując ją bezpośrednio na naszym serwerze pocztowym naleŝy pamiętać o tym, aby serwer SMTP oraz system operacyjny na którym jest on zainstalowany, spełniały wymagania zadanej wersji. Jeśli wymagania nie mogą zostać spełnione (np. korzystamy z serwera SMTP zainstalowanego na systemie MS Windows) naleŝy skorzystać z innej metody integracji. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w tym przykładzie poczta będzie skanowana zarówno w trybie inbound (poczta przychodząca) jak i w outbound (poczta wychodząca). 2. Integracja poprzez instalację platformy MPP na bramce SMTP ustawionej przed docelowym serwerem pocztowym MPP (Linux, Unix, MacOS) odfiltrowany Bramka SMTP Serwer SMTP Ta metoda integracji polega na instalacji platformy MPP na odrębnej maszynie która będzie odpowiedzialna za odbieranie ruchu pocztowego. MPP po odebraniu przesyłki pocztowej i sprawdzeniu Ŝe jest ona poŝądana przesyła ją dopiero do docelowego serwera pocztowego. Skierowanie ruchu pocztowego na maszynę z MPP odbywa się poprzez modyfikację ustawień zapory lub poprzez zmianę rekordów MX dla uŝywanej domeny. Niejako efektem ubocznym

5 zastosowania tej metody jest odciąŝenie docelowego serwera pocztowego z obsługi niechcianej poczty i gwarancja Ŝe poczta która do niego dociera jest wolna od zagroŝeń i zgodna z polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Przy zastosowaniu tej metody nie ma znaczenia z jakiego serwera SMTP korzystamy i na jakim systemie operacyjnym jest on zainstalowany. 3. Integracja poprzez wykorzystanie maszyny wirtualnej MPP Virtual Appliance w środowisku VMware ustawionej przed docelowym serwerem pocztowym MPP (Vmware GUEST) VMware HOST (Windows, Linux, Unix, MacOS) odfiltrowany Serwer SMTP Ten sposób integracji platformy MPP jest bardzo podobny do poprzedniego z tym wyjątkiem, Ŝe fizyczna maszyna posiada zainstalowane środowisko wirtualizacji VMware które świadczy usługę HOST a dla systemów wirtualnych czyli tzw. GUEST ów. Producent dostarcza przygotowaną przez siebie maszynę wirtualną którą konfigurujemy uŝywając prostego skryptu. Maszyna wirtualna moŝe zostać uruchomiona na kaŝdym systemie operacyjnym wspieranym przez VMware. Dostępne są bezpłatnie środowiska wirtualizacyjne VMware takie jak: VMware Player, VMware Server oraz ich komercyjne odpowiedniki: VMware Workstation i VMware ESX Server. V. Instalacja platformy MPP wraz z interfejsem zarządzającym w systemie Linux 4. Pobranie pakietów instalacyjnych Platforma MPP dostarczana jest w postaci prostych w instalacji pakietów stosownie do uŝywanego przez uŝytkownika systemu operacyjnego. MoŜliwe do pobrania pakiety to: a) pakiet DEB dla dystrybucji systemu Linux opartych o pakiety DEB (np. Debian, Ubuntu itp.) b) pakiet RPM dla dystrybucji systemu Linux opartych o pakiety RPM (np. Red Hat, SuSE itp.) c) archiwum TAR.BZ2 dla wszystkich dystrybucji systemu Linux Ponadto uŝytkownicy decydujący się korzystać z MPP-GUI oraz z Qreview powinni pobrać dodatkowo archiwum mppmanager-<numer_wersji>.tar.gz. 5. Instalacja w MPP w systemie Debian Linux 4.0 (Etch) UWAGA: do instalacji oprogramowania wymagane jest posiadanie uprawnień administratora (konto root) Po pobraniu pakietu DEB naleŝy zapisać pakiet instalacyjny w dowolnym miejscu w systemie plików oraz korzystając z menadŝera pakietów zainstalować go wydając polecenie: dpkg i <nazwa_pobranego_pakietu>.deb

6 Proszę zwrócić uwagę na fakt Ŝe oprogramowanie nie mogło zostać poprawnie zainstalowane z powodu braku wymaganych zaleŝności w systemie. Aby menadŝer pakietów mógł je doinstalować i dokończyć proces instalacji wydajemy następujące polecenie: apt-get f install Po wydaniu powyŝszego polecenia, menadŝer pakietów proponuje instalację wszelkich zaleŝności i pyta czy zgadzamy się je zainstalować wyraŝamy zgodę wybierając opcję t (tak). Po zainstalowaniu wszelkich zaleŝności których wymaga MPP automatycznie dokończono jego instalację. Po zainstalowaniu paczki z MPP instalator prosi o jego skonfigurowanie, aby tego dokonać wykonujemy polecenie zgodne z wyświetlonym komunikatem:

7 /usr/local/mpp/scripts/configure.pl Pierwszym pytaniem jakie zada nam skrypt konfiguracyjny jest serwer poczty (MTA) z którego korzystamy na naszym serwerze. Wybieramy opcję zgodnie z prawdą wciskając klawisz odpowiadający posiadanemu MTA. Dostępne opcje to: 1) Sendmail 2) Postfix 3) CommuniGate Pro 4) Qmail 5) Surg 6) Exim 7) Postfix with Policy Server Następnym pytaniem jakie zada skrypt instalacyjny jest wybór modułów skanujących których chemy uŝyć do obsługi naszej poczty. NaleŜy pamiętać Ŝe niektóre z modułów skanujących są modułami komercyjnymi i aby z nich skorzystać naleŝy zakupić odpowiednią licencję. UWAGA: Dostępne moduły typu open source to: skaner antywirusowy clamav oraz system antyspamowy Spamassassin Jak widać na powyŝszej ilustracji, po pomyślnym wykonaniu powyŝszego skryptu usługa (demon) MPP została pomyślnie zainstalowana i uruchomiona w systemie. 6. Instalacja MPP-GUI oraz Qreview w systemie Debian Linux 4.0 (Etch) Aby zainstalować w systemie MPP-GUI oraz Qreview naleŝy uprzednio zainstalować w systemie wszelkie niezbędne zaleŝności. Proszę zwrócić uwagę Ŝe uprzednio pobrane archiwum nazwane mppmanager nie jest dostarczane w postaci pakietu DEB. Oznacza to Ŝe menadŝer pakietów nie wie jakich zaleŝności wymaga oprogramowanie i zmuszeni będziemy zainstalować wszelkie zaleŝności na własną rękę. Instalację zaleŝności wykonujemy korzystając z narzędzia apt-get:

8 apt-get update PowyŜsza komenda spowoduje aktualizację bazy pakietów menadŝera pakietów APT apt-get install libxml-parser-perl libhtml-parser-perl libgd-graph-perl libgd-graph3d-perl mysqlserver libdbd-mysql-perl libxml-generator-perl libnet-ssleay-perl PowyŜsza komenda spowoduje automatyczną instalację wszelkich zaleŝności wymaganych do poprawnego funkcjonowania MPP-GUI oraz Qreview w systemie. UWAGA: Warto równieŝ zapamiętać polecenie apt-cache search <nazwa> które umoŝliwia wyszukanie w bazie menadŝera pakietów, ciągu znaków podanych jako parametr <nazwa>. Gdy juŝ jesteśmy pewni Ŝe nasz system spełnia wszystkie wymagane zaleŝności moŝemy przystąpić do kolejnego etapu instalacji. Najpierw rozpakowujemy pobrane uprzednio archiwum mppmanager, dokonujemy tego za pomocą komendy: tar zxvf mppmanager-<numer_wersji>.tar.gz PowyŜsza komenda umoŝliwa rozpakowanie archiwum.tar.gz do osobnego katalogu, katalog zostanie utworzony w lokalizacji w której umiejscowione było archiwum a jego nazwa będzie odpowiadać nazwie tego archiwum. Po rozpakowaniu archiwum, moŝemy przystąpić do właściwego etapu instalacji który odbywa się poprzez wykonanie skryptu setup.pl, wykonujemy więc następujące komendy: cd mppmnager-<numer_wersji>./setup.pl

9 Pierwszym pytaniem które zada nam skrypt instalacyjny jest miejsce docelowej instalacji modułu MPP-GUI i Qreview, wybierając opcję oznaczoną jako 1) wybieramy lokalizację domyślną, jeśli natomiast chcemy ją zmienić korzystamy z opcji 2) i wpisujemy wymaganą ścieŝkę. Kolejne pytanie dotyczy interfejsów sieciowych na których zostanie udostępniona usługa. Wpisując * spowodujemy Ŝe GUI programu będzie nasłuchiwało na wszystkich interfejscach sieciowych, jeśli chcemy tego uniknąć i np. uruchomić GUI tylko na wybranej karcie sieciowej ( lub adresie IP ) to podajemy w tym miejscu stosowny adres IP. Skrypt zapyta nas takŝe o to na jakim porcie chcemy uruchomić usługę GUI. Jeśli w systemie nie mamy zainstalowanych inych usług korzystających z portu to korzystamy z wartości domyślnej, w przeciwnym wypadku musimy tu podać wolny port.

10 Jeśli posiadamy w systemie zainstalowaną bibliotekę OpenSSL wraz z modułem Perl a który potrafi ją wykorzystać (instalowaliśmy w tym celu opcjonalny pakiet libnet-ssleay-perl) instalator zapyta nas czy chcemy skorzystać z szyfrowania modułu GUI protokołem SSL. Jest to zalecane poniewaŝ w przeciwnym wypadku moŝliwe będzie podsłuchanie komunikacji pomiędzy hostem administratora a maszyną z zainstalowaną platformą MPP. Warto takŝe na tym etapie zdecydować czy chcemy aby GUI było automatycznie uruchamiane podczas startu systemu. UWAGA: Proszę zwrócić uwagę Ŝe jeśli zdecydujemy się na szyfrowanie komunikacji z wykorzystaniem biblioteki SSL to certyfikat zostanie podpisany przez naszą własą domeną/adresem IP. Przeglądarki Web mogą zgłosić błąd certyfikatu naleŝy zignorować ten błąd. Kolejne pytania skryptu instalacyjnego to folder do którego będą zapisywane logi z GUI, zdefiniowanie konta konta administratora MPP-GUI wraz z hasłem, wskazanie miejsca w którym znajduje się plik mppd.conf.xml (główny plik konfiguracyjny platformy MPP) oraz katalogu do zapisu pliku konfiguracji samego GUI. Po zdefiniowaniu tych wartości rozpoczyna się wstępna konfiguracja MPP-GUI oraz dodanie domyślnych zadań do harmonogramu systemowego (cron). Zadania te mają na celu czyszczenie kwarantanny z wiadomości pocztowych starszych niŝ n dni oraz przygotowanie zbiorczego podsumowania zawartości kwarantanny dla uŝytkowników. Zgodnie z powyŝszą ilustracją podsumowanie generowane jest raz na 10 dni o godzinie 5:00, a czyszczenie kwarantanny dokonywane jest codziennie o godzinie 2:30.

11 Ostatnim etapem instalacji jest pytanie instalatora o to, czy chcemy uŝyć serwera LDAP do uwierzytelniania uŝytkowników kwarantanny. Opcję tą moŝna skonfigurować takŝe później. Jeśli wykonaliśmy wszystkie dotychczasowe czynności poprawnie, to instalator poinformuje nas w jaki sposób moŝemy zalogować się do MPP-GUI oraz do Qreview.

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Przejrzyj wybrane zagadnienia dotyczące obsługi aplikacji G Data do ochrony przedsiębiorstw. Dowiedz się w jaki sposób funkcjonują aplikacje G Data

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. operator@fizyka.umk.pl 28maja2010

Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. operator@fizyka.umk.pl 28maja2010 Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu operator@fizyka.umk.pl 28maja2010 1 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 IdeadziałaniasieciVPN... 3 1.2 UsługirealizowanepoprzezVPNwsieciIF...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo