Jak inwestować w obligacje?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak inwestować w obligacje?"

Transkrypt

1 Jak inwestować w obligacje? Zakup obligacji to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji. Niskiemu ryzyku towarzyszy jednak niewielki potencjalny zysk. Mimo to obligacje powinny być częścią złożonych portfeli inwestycyjnych Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu: współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Klasyfikacja obligacji względem sposobu ich oprocentowania: Obligacja stałokuponowa obligacja w której oprocentowanie jest stałe i znane. Pozwala to na określenie wszystkich płatności z tytułu posiadania obligacji już w momencie jej zakupu. Obligacja zmiennokuponowa Obligacja, w której oprocentowanie zmienia się w terminach płacenia odsetek. Jest ono zależne od pewnej stopy odniesienia (tzw. stopa referencyjna). Stopa ta jest zazwyczaj stopą oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym (np. WIBOR, EURIBOR, LIBOR) lub stopą rentowności bonów skarbowych. W każdym terminie odsetkowym (w momencie wypłaty kuponu) znana jest wartość stopy referencyjnej. W odróżnieniu od obligacji stałokuponowych nie jesteśmy w stanie określić ile dokładnie będzie wynosić kupon w określonym terminie w przyszłości ponieważ nie znamy przyszłej stopy referencyjnej. Wartość obligacji Wartość obligacji stałokuponowych wyliczana jest na podstawie wzoru: P= _(t=1)^n C_t/ (1+r) ^t gdzie: P wartość obligacji. Suma zdyskontowanych, wymaganą stopą dochodu, przyszłych przepływów pieniężnych. C_t przepływ pieniężny w okresie t (odsetki przez kolejne lata plus wartość nominalna z kuponem w ostatnim roku). n liczba przepływów pieniężnych otrzymanych z tytułu posiadania obligacji.r wymagana stopa dochodu. Do wyceny obligacji zmiennokuponowej stosuje się ten sam wzór co do stałokuponowych, jednak parametr r" (wymagana stopa dochodu) powinna się zmieniać w kolejnych

2 okresach wypłacania odsetek. Jest to związane z terminową struktura stóp procentowych. Obligacje skarbowe Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligację) w określonym terminie oraz zapłacić należne odsetki.obligacje skarbowe należą do papierów wartościowych o najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. Obligacje skarbowe dzielimy ze względu na rodzaj rynku wtórnego na: Obligacje oszczędnościowe oferowane wyłącznie osobą fizycznym, można obracać nimi na rynku wtórnym nieregulowanym (umowa sprzedaży, darowizny); nie są notowane na GPW. W Polsce obligacjami tymi są obligacje dwuletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Obligacje rynkowe dostępne dla osób fizycznych oraz prawnych oprócz podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obligacjami tymi można obracać na GPW, BondSpot (dawniej MTS CeTo S.A.) oraz na rynku wtórnym nieregulowanym. Obligacjami rynkowymi są: obligacje trzyletnie i pięcioletnie. Ze względu na okres zapadalności obligacji skarbowych, możemy wyróżnić: Obligacje dwuletnie DOS Obligacje o oprocentowaniu stałym w okresie 2 lat, z roczną kapitalizacją (odsetki dopisywane), cena wynosi 100zł. Kod obligacji np. DOS0805 oznacza: Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe), 08 - miesiąc wykupu (sierpień), 05 - rok wykupu (2005 r.). Obligacje te nie są notowane na GPW. Całość odsetek oraz wartość nominalna wypłacona zostaje po dwóch latach. Istnieje możliwość przedterminowego wykupu, jednakże wartość narosłych odsetek pomniejszona zostaje w takim przypadku o 1 zł. Obligacje trzyletnie TZ Obligacje rynkowe, o oprocentowaniu zmiennym (odsetki wypłacane co pół roku), aktualizowanym co 6 miesięcy na podstawie wskaźnika WIBOR (0,93*WIBOR 6M, lipiec 2008). Kod obligacji: np. TZ0806, gdzie: TZ (skrót od Trzyletnie Zmiennoprocentowe) to symbol obligacji, 08 - miesiąc wykupu (sierpień), 06 - rok wykupu (2006 r.). Obligacje tymi można obracać na GPW bądź BondSpot. Obligacje czteroletnie COI Obligacje oszczędnościowe, o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od inflacji (odsetki wypłacane są po każdym pełnym roku oszczędzania), aktualizowanym co rok, cena wynosi 100zł. Do poziomu inflacji dodawana jest premia w wysokości 2,6 p.p. (lipiec 2008). Kod obligacji: np. COI0807, gdzie: COI to symbol obligacji (skrót od Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane), 08 - miesiąc wykupu (sierpień), 07 - rok wykupu (2007 r.). Wartość nominalna wraz z odsetkami za ostatni rok oszczędzania wypłacana jest po 4 latach. Obligacja ta wydaje się być bardzo dobrą alternatywą w stosunku do depozytów i

3 lokat bankowych, gdyż gwarantuje inwestorowi premię ponad roczną stopę inflacji, co oznacza, że inwestor zawsze będzie realizował dodatnią realną stopę procentową. Istnieje możliwość przedterminowego wykupu, jednakże wartość narosłych odsetek pomniejszona zostaje w takim przypadku o 1 zł. Obligacje dziesięcioletnie EDO Obligacje oszczędnościowe, o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od inflacji, z roczną kapitalizacją odsetek (odsetki dopisywane są na koniec każdego okresu odsetkowego -roku). Wartość nominalna wraz z odsetkami za cały 10-letni okres inwestycji zostanie wypłacona dokładnie 10 lat od dnia zakupu. Kod obligacji: np. EDO1014, gdzie: EDO to symbol obligacji (skrót od Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe), 10 - miesiąc wykupu (październik), 14 - rok wykupu (2014 r.). Istnieje możliwość przedterminowego wykupu, jednakże wartość narosłych odsetek pomniejszona zostaje w takim przypadku o 1 zł. Obligacje zerokuponowe OK. Obligacje występujące w handlu hurtowym. Od obligacji tych nie nalicza się odsetek, gdyż sprzedawane są z dyskontem, czyli cena obligacji jest niższa od wartości nominalnej po której emitent wykupuje obligacje. Można powiedzieć, że odsetki są płacone niejako z góry już przy zakupie obligacji i uwzględnione w jej cenie. W odróżnieniu od detalicznych obligacji Skarbu Państwa, obligacje OK nie są dostępne dla indywidualnych inwestorów. Mogą oni je jednak kupić pośrednio, inwestując w odpowiedni fundusz obligacji. Jak kupić obligacje Skarbu Państwa? Do sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym w naszym kraju Ministerstwo Finansów wyznaczyło sieć placówek PKO Bank Polski i Punkty Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. Jak kupić obligacje? Można więc udać się do wyznaczonej placówki PKO BP (na terenie całego kraju jest ich 877) i z odpowiednimi dokumentami przejść do specjalnego stanowiska, gdzie konsultant dokładnie zapozna nas z warunkami sprzedaży. Podobnie w przypadku Punktów Obsługi Klientów Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, których jest 35. By nie tracić czasu, warto zadzwonić do najbliższego oddziału banku i zapytać o placówkę najbliższą miejsca pobytu. Przed udaniem się do placówki należy przygotować niezbędne dokumenty: dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość), NIP - numer identyfikacji podatkowej oraz numer rachunku bankowego. Numer konta będzie potrzebny do przelewów - wpłat podczas zakupu oraz wypłat przy wykupie obligacji. Po dokładnym zapoznaniu z warunkami sprzedaży konsultant - co jest bardzo ważne - dokona rejestracji klienta do Rejestru Nabywców Obligacji. Klient natomiast deklaruje liczbę, rodzaj obligacji oraz formę zapłaty (może to być: gotówka, bankowy czek

4 gotówkowy, przelew na rachunek bankowy, łączne wymienione formy płatności. Będzie mógł także, o ile jest to kolejny zakup obligacji, dokonać zamiany obligacji wykupywanych na nowe). Po złożeniu zlecenia zakupu klient otrzyma potwierdzenie transakcji - wydrukowane potwierdzenie zakupu, a na życzenie imienne świadectwo depozytowe. Jest to dokument stwierdzający, że legitymująca się nim osoba jest właścicielem określonej liczby obligacji danej emisji. Obligacji, jako papierowych kart nie otrzyma, ponieważ wszystkie papiery wartościowe przechowywane są w formie elektronicznej - uniemożliwia to kradzież, sfałszowanie lub zgubienie papierów wartościowych. Inwestycja rozpoczyna się po dokonaniu przelewu pieniędzy - wartości zakupionych obligacji na wskazane przez konsultanta konto i z chwilą pojawienia się ich na na koncie banku, domu maklerskiego. Nie ma dodatkowych opłat za całą operację kupna obligacji - klient płaci tylko za obligacje. Dodatkowe opłaty (kilkadziesiąt zł) występują natomiast np. przy wystawieniu dodatkowych dokumentów. Co bardzo istotne dla wielu klientów - kupując obligacje nie trzeba otwierać nowego rachunku w PKO BP). Drugi sposób: przez telefon. Obligacje można kupić telefonując do specjalnej infolinii (opłata jak za połączenie lokalne) lub pod numer 0 prefiks Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do z wyjątkiem dni świątecznych. Naturalnie wcześniej należy przygotować wymagane i wymienione wyżej dokumenty. Po potwierdzenie wpisu na Rejestr Nabywców Obligacji oraz potwierdzenie dokonania ich zakupu należy osobiście zgłosić się do jednej z placówek banku. Przez Internet. Obligacje, na tym samych zasadach, jak w przypadku wizyty w banku lub zakupu przez telefon, można kupić przez Internet. Na stronach specjalnie w tym celu uruchomionego serwisu - obligacje skarbowe.pl - można je kupić, wypełniając specjalnie przygotowany formularz. Wypełnienie go nie jest skomplikowane i zajmuje kilka, kilkanaście minut, ale by przebiegło ono sprawnie należy przygotować kilka dokumentów. Przed wypełnieniem trzeba będzie także dokładnie zapoznać się z regulaminem zakupu obligacji przez systemy teleinformatyczne, a następnie zalogować się do serwisu i zadeklarować rodzaj oraz liczbę obligacji, a na końcu formularza każdy z klientów zostanie także dokładnie poinformowany o uzyskaniu odpowiednich potwierdzeń. Po wypełnieniu wniosku należy w ciągu 3 dni roboczych dokonać przelewu pieniędzy na wskazane konto. Obligacje na giełdzie to tzw. rynek wtórny. Jest związany z obrotem obligacjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale nie jest przeznaczony tylko dla wtajemniczonych parkietowych wyjadaczy. Obligacje skarbowe są notowane na giełdzie i dlatego, by móc je kupić, wcześniej należy założyć inwestycyjny rachunek w jednym z biur maklerskich. To także pierwsza i zasadnicza różnica pomiędzy kupnem obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym. Kupujący obligacje w sieci sprzedaży płaci tylko cenę samych obligacji. Druga istotna różnica - handlujący obligacjami na giełdzie musi liczyć się z ewentualnością strat w przypadku niekorzystnej dla niego zniżki lub zwyżki cen. Kursy obligacji podlegają bowiem wahaniom (choć zwykle nieporównywalnie mniejszym niż akcje).

5 Tekst powstał na podstawie publikacji Centralnego Domu Maklerskiego CDM Pekao S.A. Komentarz (0) dodaj komentarz Brak komentarzy dodaj komentarz

PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA

PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA BEZPIECZNY ZYSK BEZPIECZNY ZYSK SPIS TREŚCI ODCINEK I Bezpieczna lokata...2 ODCINEK II Wysoki zysk bez ryzyka...2 ODCINEK III Jak kupić obligacje...2 ODCINEK IV Obligacje

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r.

LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r. LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na

Bardziej szczegółowo